Kế toán tài chính

  • 193 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 193 trang

Nội dung text: Kế toán tài chính

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG
DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.................................................... 1
1.1. Kế toán quá trình mua hàng..........................................................................................1
1.1.1. Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại...............................1
1.1.1.1. Khái niệm về nghiệp vụ mua hàng......................................................................... 1
1.1.1.2. Các phương thức mua hàng trong doanh nghiệp thương mại................................ 1
1.1.1.3. Phạm vi và thời điểm ghi chép hàng mua.............................................................. 3
1.1.1.4. Phương pháp xác định giá mua hàng hoá...............................................................4
1.1.1.5. Các phương thức thanh toán tiền mua hàng........................................................... 6
1.1.1.6. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ mua hàng........................................................... 7
1.1.2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước.................................................................. 7
1.1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng.......................................................................................7
1.1.2.2. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước...................................... 8
1.1.3. Kế toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu................................................................. 27
1.1.3.1. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.1.3.2. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu theo phương pháp kiểm kê định kỳ..37
1.2. Kế toán quá trình bán hàng.........................................................................................38
1.2.1. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại..............................38
1.2.1.1. Khái niệm về nghiệp vụ bán hàng........................................................................ 38
1.2.1.2. Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại............................... 38
1.2.1.3. Phạm vi và thời điểm xác định hàng bán..............................................................40
1.2.1.4. Giá bán hàng hoá.................................................................................................. 41
1.2.1.5. Các phương thức thu tiền hàng.............................................................................42
1.2.1.6. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ bán hàng...........................................................42
1.2.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước..................................................................43
1.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng.....................................................................................43
1.2.2.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho
theo phương pháp kê khai thương xuyên....................................................................................43
1.2.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong nước ở các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho
theo phương pháp kiểm kê định kỳ.............................................................................................66
1.2.3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu................................................................... 66
1.2.3.1. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.2.3.2. Kế toán nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu theo phương pháp kiểm kê định kỳ........72
1.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ.............................................................. 73
1.3.1. Kế toán chi phí của hoạt động tiêu thụ.................................................................... 73
1.3.1.1. Đặc điểm chi phí của hoạt động tiêu thụ.............................................................. 73
1.3.1.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí trong các doanh nghiệp thương mại..................... 74
1.3.1.3. Kế toán chi phí bán hàng...................................................................................... 74
1.3.1.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.................................................................. 80
1.3.2. Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ .......................................................... 84
1.3.2.1. Khái niệm và nội dung kết quả hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại
1.3.2.2. Phương pháp hạch toán....................................................................................... 84
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP...... 96
2.1. Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.. 96
2.1.1. Đặc điểm sản xuất xây lắp.......................................................................................96
2.1.1.1. Đặc điểm tổ chức thi công sản phẩm xây lắp:......................................................96
2.1.1.2. Đặc điểm ngành xây dựng chi phối đến việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành...............................................................................................................................97
2.1.2. Đặc điểm chi phí sản xuất xây lắp...........................................................................98
2.1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí................................................................................. 98
2.1.2.2. Nội dung các khoản mục chi phí cấu thành giá thành sản phẩm xây lắp............. 99
2.1.3. Đặc điểm giá thành sản phẩm xây lắp................................................................... 101
2.1.3.1. Các loại giá thành trong sản xuất xây lắp...........................................................101
2.1.3.2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành trong sản xuất xây lắp................102
2.1.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp................................................... 103
2.1.3.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp............. 103
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất........................................................................... 104
2.2.1.1. Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp............................................................104
2.2.1.2. Đối với chi phí nhân công trực tiếp.................................................................... 105
2.2.1.3. Đối với chi phí sử dụng máy thi công................................................................ 106
2.2.1.4. Đối với chi phí sản xuất chung...........................................................................109
2.2.2. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp............................................... 111
2.2.2.1. Thiệt hại phá đi làm lại.......................................................................................111
2.2.2.2. Thiệt hại ngừng sản xuất.................................................................................... 112
2.2.3. Kế toán sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp................................................. 113
2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp................ 114
2.2.4.1. Phương pháp tổng hợp và phân bổ chi phí sản xuất...........................................114
2.2.4.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp............. 116
2.3. Kế toán xác định kết quả hoạt động xây lắp.............................................................119
2.3.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp........................119
2.3.1.1. Đặc điểm doanh thu tiêu thụ trong doanh nghiệp xây lắp..................................119
2.3.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng..................................................................................121
2.3.1.3. Phương pháp hạch toán...................................................................................... 122
2.3.2. Kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp.......................................... 123
2.3.2.1. Đặc điểm kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp........................123
2.3.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng..................................................................................123
2.3.2.3. Phương pháp hạch toán...................................................................................... 123
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP............................................................................... 128
3.1. Đặc điểm sản xuất và quản lý của doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.................. 128
3.1.1. Đặc điểm sản xuất nông nghiệp.............................................................................128
3.1.1.1. Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu và đặc biệt trong sản xuất của doanh nghiệp
sản ............................................................................................................................................ 128
3.1.1.2. Sản phẩm nông nghiệp có khả năng tái sản xuất tự nhiên..................................128
3.1.1.3. Đối tượng sản xuất là những cơ thể sống........................................................... 129
3.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp...................................................129
3.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nông
nghiệp........................................................................................................................................130
3.2.1. Một số vấn đề chung.............................................................................................130
3.2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của một số hoạt động sản xuất
phụ.............................................................................................................................................131
3.2.2.1. Đối với hoạt động sản xuất, chế biến phân hữu cơ............................................ 131
3.2.2.2. Đối với công việc cày kéo.................................................................................. 131
3.2.2.3. Đối với hoạt động vận tài................................................................................... 132
3.2.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành trồng trọt........... 132
3.2.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của ngành trồng trọt............ 132
3.2.3.2. Nội dung các khoản mục chi phí sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm ngành
trồng trọt....................................................................................................................................133
3.2.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây ngắn ngày............. 133
3.2.3.4. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây trồng 1 lần thu hoạch
nhiều lần....................................................................................................................................136
3.2.3.5. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cây lâu năm................. 137
3.2.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành chăn nuôi.......... 139
3.2.4.1. Đặc điểm sản xuất của ngành chăn nuôi............................................................ 139
3.2.4.2. Nội dung các khoản mục chi phí sản xuất cấu thành giá thành sản phẩm chăn nuôi
3.2.4.3. Kế toán chăn nuôi súc vật sinh sản.....................................................................139
3.2.4.4. Kế toán chăn nuôi SV lấy sữa............................................................................ 141
4.2.4.5. Kế toán chăn nuôi súc vật lấy thịt...................................................................... 142
3.2.4.6. Kế toán chăn nuôi gia cầm................................................................................. 143
3.2.4.7. Kế toán chăn nuôi ong........................................................................................145
3.2.4.8. Kế toán chăn nuôi cá.......................................................................................... 146
3.2.5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của ngành chế biến.............147
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN.................... 153
4.1. Tổng quan về công ty cổ phần..................................................................................153
4.1.1. Đặc điểm kinh tế - pháp lý của công ty cổ phần................................................... 153
4.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán công ty...................................................................154
4.1.2.1. Vai trò.................................................................................................................154
4.1.2.2. Nhiệm vụ............................................................................................................ 155
4.2. Kế toán một số nghiệp vụ cơ bản trong công ty cổ phần......................................... 155
4.2.1. Kế toán góp vốn thành lập công ty........................................................................155
4.2.1.1. Các quy định chung về thành lập công ty...........................................................155
4.2.1.2. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ góp vốn thành lập công ty...........................157
4.2.2. Kế toán tăng, giảm vốn điều lệ..............................................................................160
4.2.2.1. Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ trong công ty cổ phần.......................... 160
4.2.2.2. Kế toán một số trường hợp tăng vốn điều lệ...................................................... 162
4.2.2.3. Kế toán một số trường hợp giảm vốn điều lệ..................................................... 164
4.2.3. Kế toán phát hành và chuyển đổi trái phiếu.......................................................... 168
4.2.3.1. Kế toán phát hành trái phiếu...............................................................................168
4.2.3.2. Kế toán chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.................................................... 174
4.2.4. Kế toán chi trả cổ tức cho các cổ đông..................................................................174
4.2.4.1. Một số quy định về chi trả cổ tức trong công ty cổ phần................................... 174
4.2.4.2. Phương pháp tính lãi trên cổ phiếu.....................................................................175
4.2.4.3. Kế toán chi trả cổ tức bằng tiền..........................................................................176
4.2.4.4. Kế toán chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.................................................................. 177
4.2.4.5. Kế toán chi trả cổ tức bằng tài sản..................................................................... 177
4.2.5. Kế toán tổ chức lại và giải thể công ty.................................................................. 178
4.2.5.1. Kế toán chia công ty........................................................................................... 178
4.2.5.2. Kế toán tách công ty........................................................................................... 180
4.2.5.3. Kế toán sáp nhập công ty....................................................................................182
4.2.5.4. Kế toán giải thể công ty......................................................................................183
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
BÀI GIẢNG
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2
Biên soạn: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
HUẾ, 2006
CHƯƠNG 1
KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG
DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
Mục tiêu của chương:
Học xong chương này sinh viên phải nắm được các kiến thức cơ bản sau:
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại.
- Điểm khác nhau giữa tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh thương
mại và doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
- Nắm rõ phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại theo
chế độ kế toán hiện hành, bao gồm cả hoạt động mua hàng trong nước và mua hàng nhập khẩu.
- Nắm rõ phương pháp hạch toán nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại theo
chế độ kế toán hiện hành, bao gồm cả hoạt động bán hàng trong nước và bán hàng xuất khẩu.
- Nắm rõ phương pháp hạch toán phân bổ và kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết
quả hoạt động tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại, trong đó đặc biệt chú trọng về phương
pháp hạch toán phân bổ chi phí thu mua hàng hoá và chi phí bảo hành sản phẩm hàng hoá.
Số tiết: 30 tiết
Nội dung của chương:
1.1. Kế toán quá trình mua hàng
1.1.1. Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1.1. Khái niệm về nghiệp vụ mua hàng
Chức năng chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là tổ chức lưu thông hàng hoá, đưa hàng
hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng thông qua mua bán. Trong đó, mua hàng là giai đoạn đầu
tiên của quá trình lưu chuyển hàng hoá, là quan hệ trao đổi giữa người mua và người bán về trị
giá hàng hoá thông qua quan hệ thanh toán tiền hàng, là quá trình vốn doanh nghiệp chuyển hoá
từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hoá - Doanh nghiệp nắm được quyền sở hữu về hàng hoá
nhưng mất quyền sở hữu về tiền hoặc có trách nhiệm thanh toán tiền cho nhà cung cấp.
Đối với hoạt động kinh doanh thương mại, hoạt động mua hàng bao gồm: mua hàng trong
nước (hay mua hàng nội địa) và mua hàng nhập khẩu (mua hàng của các quốc gia khác).
1.1.1.2. Các phương thức mua hàng trong doanh nghiệp thương mại
Tuỳ thuộc vào loại hình doanh nghiệp thương mại mà có thể có các phương thức mua hàng
khác nhau. Cụ thể:
a. Đối với các doanh nghiệp thương mại nội địa, việc mua hàng có thể được thực hiện theo
hai phương thức: phương thức mua hàng trực tiếp và phương thức chuyển hàng.
+ Mua hàng theo phương thức trực tiếp: Căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết, doanh
nghiệp cử cán bộ nghiệp vụ mang giấy uỷ nhiệm nhận hàng đến đơn vị bán để nhận hàng theo
1
quy định trong hợp đồng hay để mua hàng trực tiếp tại cơ sở sản xuất, tại thị trường và chịu trách
nhiệm vận chuyển hàng hoá về doanh nghiệp.
+ Mua hàng theo phương thức chuyển hàng: Bên bán căn cứ vào hợp đồng kinh tế đã ký kết
hoặc đơn đặt hàng, chuyển hàng tới cho bên mua, giao hàng tại kho của bên mua hay tại địa điểm
do bên mua quy định trước.
b. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng hoá, việc mua hàng nhập
khẩu cũng có thể được tiến hành theo hai phương thức: nhập khẩu trực tiếp và nhập khẩu uỷ thác.
+ Nhập khẩu trực tiếp là phương thức kinh doanh mà trong đó đơn vị tham gia hoạt động
nhập khẩu trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng với nước ngoài; trực tiếp nhận hàng và thanh toán
tiền hàng.
+ Nhập khẩu uỷ thác là phương thức kinh doanh mà trong đó đơn vị tham gia hoạt động
nhập khẩu (có đăng ký kinh doanh xuất - nhập khẩu, có giấy phép xuất - nhập khẩu) không đứng
ra trực tiếp đàm phán với nước ngoài mà phải nhờ qua một đơn vị xuất - nhập khẩu có uy tín thực
hiện hoạt động nhập khẩu cho mình.
Như vậy, đối với phương thức nhập khẩu uỷ thác, sẽ có hai bên tham gia trong hoạt động
nhập khẩu, gồm: bên giao uỷ thác nhập khẩu (bên uỷ thác) và bên nhận uỷ thác nhập khẩu (bên
nhận uỷ thác). Đồng thời, để thực hiện việc nhập khẩu hàng hoá uỷ thác, phải thực hiện hai hợp
đồng:
- Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu được ký kết giữa bên giao uỷ thác nhập khẩu và bên nhận uỷ
thác nhập khẩu, trong đó có quy định các điều khoản có liên quan đến nghĩa vụ của mỗi bên tham
gia hợp đồng. Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của luật kinh doanh trong nước.
- Hợp đồng mua - bán ngoại thương được thực hiện giữa bên nhận uỷ thác nhập khẩu và
bên nước ngoài, trong đó có điều khoản quy định về nhập khẩu hàng hoá. Hợp đồng này chịu sự
điều chỉnh của luật kinh doanh trong nước, luật kinh doanh quốc tế và luật của nước xuất khẩu.
Theo hợp đồng uỷ thác nhập khẩu, trách nhiệm của các bên được quy định như sau:
Bên giao uỷ thác nhập khẩu (bên uỷ thác) có trách nhiệm:
+ Căn cứ vào hợp đồng uỷ thác nhập khẩu để chuyển vốn cho bên nhận uỷ thác nhập khẩu.
+ Quản lý số tiền giao cho bên nhận uỷ thác nhập khẩu để nhập khẩu hàng hoá và nộp các
khoản thuế liên quan đến hàng nhập khẩu.
+ Tổ chức nhận và quản lý số hàng nhập khẩu do bên nhận uỷ thác chuyển giao.
+ Thanh toán hoa hồng uỷ thác nhập khẩu căn cứ vào tỷ lệ % hoa hồng đã quy định trong
điều khoản hợp đồng cùng các chi phí khác (nếu có) cho bên nhận uỷ thác.
Bên nhận nhập khẩu uỷ thác (bên nhận uỷ thác) có trách nhiệm:
+ Đứng ra ký kết hợp đồng mua - bán ngoại thương
+ Nhận tiền của bên giao nhập khẩu để thanh toán với người xuất khẩu hàng hoá và nộp hộ
các khoản thuế liên quan đến hàng nhập khẩu.
+ Đứng ra nhập khẩu hàng hoá, thanh toán và tham gia các khiếu nại, tranh chấp nếu xảy
ra.
+ Phải trả tiền chi phí nếu trong điều khoản hợp đồng quy định do người nhận uỷ thác nhập
khẩu phải chịu.
+ Chịu trách nhiệm kê khai và nộp hộ thuế nhập khẩu hàng hoá, thuế giá trị gia tăng và thuế
tiêu thụ đặc biệt của hàng hoá nhập khẩu theo từng lần nhập khẩu với cơ quan hải quan.
2
+ Được hưởng hoa hồng theo tỷ lệ % quy định trong điều khoản hợp đồng uỷ thác.
1.1.1.3. Phạm vi và thời điểm ghi chép hàng mua
a. Phạm vi của chỉ tiêu hàng mua
Trong các doanh nghiệp thương mại nói chung, hàng hoá được coi là hàng mua khi thoả
mãn đồng thời 3 điều kiện sau:
- Phải thông qua một phương thức mua - bán - thanh toán tiền hàng nhất định.
- Doanh nghiệp đã nắm được quyền sở hữu về hàng và mất quyền sở hữu về tiền hay một
loại hàng hoá khác.
- Hàng mua vào nhằm mục đích để bán hoặc qua gia công, chế biến để bán.
Ngoài ra, các trường hợp ngoại lệ sau cũng được coi là hàng mua:
- Hàng mua về vừa để bán, vừa để tiêu dùng trong nội bộ doanh nghiệp mà chưa phân biệt
rõ giữa các mục đích thì vẫn coi là hàng mua.
- Hàng hoá hao hụt trong quá trình mua theo hợp đồng bên mua chịu.
Còn những trường hợp sau đây không được coi là hàng mua:
- Hàng nhận biếu tặng
- Hàng mẫu nhận được
- Hàng dôi thừa tự nhiên
- Hàng mua về dùng trong nội bộ hoặc dùng cho xây dựng cơ bản
- Hàng nhập từ khâu gia công, sản xuất phụ thuộc
- Hàng nhận bán hộ, bảo quản hộ
Cụ thể, đối với những doanh nghiệp thương mại kinh doanh xuất - nhập khẩu, những hàng
hoá sau được xác định là hàng nhập khẩu:
- Hàng mua của nước ngoài dùng để phát triển kinh tế và thoả mãn nhu cầu tiêu dùng trong
nước theo hợp đồng mua bán ngoại thương.
- Hàng đưa vào Việt Nam tham gia hội chợ, triển lãm, sau đó nước ta mua lại và thanh toán
bằng ngoại tệ.
- Hàng tại các khu chế xuất (phần chia thu nhập của bên đối tác không mang về nước) bán
tại thị trường Việt Nam, thu ngoại tệ.
Những hàng hoá sau đây không được xác định là hàng nhập khẩu:
- Hàng tạm xuất, nay nhập về
- Hàng viện trợ nhận đạo
- Hàng đưa qua nước thứ ba (quá cảnh)
b. Thời điểm ghi chép hàng mua
- Thời điểm chung để xác định và ghi nhận việc mua hàng đã hoàn thành: là thời điểm
doanh nghiệp nhận được quyền sở hữu về hàng hoá và mất quyền sở hữu về tiền tệ (đã thanh toán
tiền cho nhà cung cấp hoặc chấp nhận thanh toán).
- Thời điểm cụ thể: Tuỳ thuộc vào từng phương thức mua hàng mà thời điểm xác định hàng
mua có khác nhau. Cụ thể:
3
Đối với những doanh nghiệp thương mại nội địa:
+ Nếu mua hàng theo phương thức mua trực tiếp, thời điểm xác định hàng mua là khi đã
hoàn thành thủ tục chứng từ giao nhận hàng, doanh nghiệp đã thanh toán tiền hay chấp nhận
thanh toán cho người bán.
+ Nếu mua hàng theo phương thức chuyển hàng, thời điểm xác định hàng mua là khi doanh
nghiệp đã nhận được hàng (do bên bán chuyển đến), đã thanh toán tiền hoặc chấp nhận thanh
toán với người bán.
Đối với các doanh nghiệp thương mại kinh doanh xuất - nhập khẩu: Thời điểm mua hàng
còn phụ thuộc vào thời điểm giao hàng và chuyên chở. Chẳng hạn, nếu nhập khẩu theo điều kiện
CIF:
+ Vận chuyển bằng đường biển: Thời điểm ghi (xác định) hàng nhập khẩu tính từ ngày hải
quan cảng ký vào tờ khai hàng hoá nhập khẩu.
+ Vận chuyển bằng đường hàng không: Thời điểm ghi (xác định) hàng nhập khẩu tính từ
ngày hàng hoá được chuyển đến sân bay đầu tiên của nước ta theo xác nhận của hải quan sân bay.
Việc xác định đúng phạm vi và thời điểm xác định hàng mua có ý nghĩa rất lớn đốí với
doanh nghiệp, nó đảm bảo cho việc ghi chép chỉ tiêu hàng mua một cách đầy đủ, kịp thời, chính
xác, giúp cho lãnh đạo có cơ sở để chỉ đạo nghiệp vụ mua hàng; đồng thời quản lý chặt chẽ hàng
hoá đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, giám sát chặt chẽ hàng mua đang đi đường, tránh
những tổn thất về hàng hoá trong quá trình vận chuyển.
1.1.1.4. Phương pháp xác định giá mua hàng hoá
Theo quy định, khi phản ánh trên các sổ sách kế toán, hàng hoá được phản ánh theo giá
thực tế nhằm bảo đảm nguyên tắc giá phí.
Giá thực tế của hàng hoá mua vào được xác định theo công thức sau:
Trong đó:
- Giá mua của hàng hoá là số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người bán theo hợp đồng
hay hoá đơn. Tuỳ thuộc vào phương thức tính thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp đang áp dụng,
giá mua hàng hoá được quy định khác nhau. Cụ thể:
+ Đối với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, giá mua của
hàng hoá là giá mua chưa có thuế giá trị gia tăng đầu vào.
+ Đối với doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia
tăng và đối với những hàng hoá không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng thì giá mua của
hàng hoá bao gồm cả thuế giá trị gia tăng đầu vào.
Riêng đối với hoạt động nhập khẩu, do đồng tiền sử dụng trong thanh toán với nhà cung
cấp (nhà xuất khẩu) là đồng ngoại tệ nên khi ghi sổ phải quy đổi ra đồng Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam theo tỷ giá mua Ngân hàng công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
4
Và thuế GTGT của hàng nhập khẩu được tính theo công thức sau:
- Các khoản thuế không được hoàn lại ở đây bao gồm: thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc
biệt (TTĐB) của hàng mua. Cụ thể:
+ Căn cứ vào số lượng từng mặt hàng thực tế nhập khẩu ghi trong Tờ khai hải quan, trị giá
tính thuế và thuế suất từng mặt hàng để xác định số thuế nhập khẩu phải nộp theo công thức sau:
Trong đó, trị giá tính thuế nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên.
Và tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế là tỷ
giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam công bố tài thời điểm tính thuế.
+ Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu những mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì trị
giá của hàng hoá nhập khẩu bao gồm cả số thuế tiêu thụ đặc biệt được tính theo công thức sau:
Riêng đối với bia hộp nhập khẩu, giá tính thuế TTĐB được trừ giá trị vỏ hộp theo mức ấn
định 3.800 đồng/1lít bia hộp.
- Khoản giảm giá hàng mua là số tiền mà người bán giảm trừ cho người mua do hàng hoá
kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu....
- Khoản chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách
hàng mua hàng với số lượng lớn.
- Chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng bao gồm: chi phí vận chuyển, bốc xếp hàng
hoá, chi phí bảo hiểm, chi phí lưu kho, lưu bãi, chi phí hao hụt tự nhiên trong khâu mua.... Đối
với hàng hoá nhập khẩu, chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng còn bao gồm: các khoản lệ
phí thanh toán, lệ phí chuyển ngân, lệ phí sửa đổi L/C (nếu thanh toán bằng thư tín dụng) hay hoa
hồng trả cho bên nhận uỷ thác nhập khẩu (đối với hàng nhập khẩu uỷ thác).
Ngoài ra, trong trường hợp hàng mua vào trước khi bán ra cần phải sơ chế, phơi đảo, phân
loại, chọn lọc, đóng gói... thì toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình đó cũng được hạch toán
vào giá thực tế của hàng mua.
5
Như vậy, về thực chất, giá thực tế của hàng mua chỉ bao gồm 2 bộ phận: giá mua hàng hoá
và chi phí thu mua hàng hoá.
- Giá mua hàng hoá: Gồm giá mua phải trả theo hoá đơn hay hợp đồng (có hoặc không có
thuế giá trị gia tăng đầu vào) cộng (+) với số thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cùng các
khoản chi phí hoàn thiện, sơ chế... trừ (-) khoản giảm giá hàng mua và chiết khấu thương mại
được hưởng.
- Chi phí thu mua hàng hoá: Gồm các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc thu mua
hàng hoá như: vận chuyển, bốc dỡ, hao hụt trong định mức, công tác phí của bộ phận thu mua....
1.1.1.5. Các phương thức thanh toán tiền mua hàng
a. Các phương thức thanh toán tiền mua hàng trong nước
Thông thường, việc thanh toán tiền mua hàng trong nước được thực hiện theo hai phương
thức:
- Phương thức thanh toán trực tiếp: Sau khi nhận được hàng mua, doanh nghiệp thương mại
thanh toán ngay tiền cho người bán, có thể bằng tiền mặt, bằng tiền cán bộ tạm ứng, bằng chuyển
khoản, có thể thanh toán bằng hàng (hàng đổi hàng)...
- Phương thức thanh toán chậm trả: Doanh nghiệp đã nhận hàng nhưng chưa thanh toán tiền
cho người bán. Việc thanh toán chậm trả có thể thực hiện theo điều kiện tín dụng ưu đãi theo thoả
thuận. Chẳng hạn, điều kiện "1/10, n/20" có nghĩa là trong 10 ngày đầu kể từ ngày chấp nhận nợ,
nếu người mua thanh toán công nợ sẽ được hưởng chiết khấu thanh toán là 1%. Từ ngày thứ 11
đến hết ngày thứ 20, người mua phải thanh toán toàn bộ công nợ là "n". Nếu hết 20 ngày mà
người mua chưa thanh toán nợ thì họ sẽ phải chịu lãi suất tín dụng.
b. Các phương thức thanh toán tiền mua hàng nhập khẩu
Trong nhập khẩu hàng hoá, người ta thường dùng một trong các phương thức thanh toán
quốc tế sau để thanh toán tiền hàng:
+ Phương thức chuyển tiền (Remittance)
Phương thức chuyển tiền là phương thức mà trong đó khách hàng (người trả tiền) yêu cầu
ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi) ở một
địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do khách hàng yêu cầu.
+ Phương thức ghi sổ (Open account)
Phương thức ghi sổ là một phương thức thanh toán mà trong đó người bán mở một tài
khoản (hoặc một quyển sổ ) để ghi nợ người mua sau khi người bán đã hoàn thành giao hàng hay
dịch vụ, đến từng định kỳ (tháng, quý, nửa năm) người mua trả tiền cho người bán.
+ Phương thức nhờ thu (Collection of payment)
Phương thức nhờ thu là một phương thức thanh toán trong đó người bán sau khi hoàn thành
nghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng một dịch vụ cho khách hàng uỷ thác cho ngân hàng của mình
thu hộ số tiền ở người mua trên cơ sở hối phiếu của người bán lập ra.
Trong phương thức thanh toán nhờ thu bao gồm: nhờ thu phiếu trơn và nhờ thu kèm chứng
từ.
6
Nhờ thu phiếu trơn (clean collection) là phương thức trong đó người bán uỷ thác cho ngân
hàng thu hộ tiền ở người mua căn cứ vào hối phiếu do mình lập ra, còn chứng từ gửi hàng thì gửi
thẳng cho người mua không qua ngân hàng.
Nhờ thu kèm chứng từ ( documentary collection) là phương thức trong đó người bán uỷ
thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người mua không những căn cứ vào hối phiếu mà còn căn cứ
vào bộ chứng từ gửi hàng gửi kèm theo với điều kiện là nếu người mua trả tiền hoặc chấp nhận
trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho người mua để nhận hàng.
+ Phương thức tín dụng chứng từ (documentary credit)
Phương thức tín dụng chứng từ là một sự thoả thuận, trong đó một ngân hàng (ngân hàng
mở thư tín dụng) theo yêu cầu của khách hàng (người yêu cầu mở thư tín dụng) sẽ trả một số tiền
nhất định cho một người khác (người hưởng lợi số tiền của thư tín dụng) hoặc chấp nhận hối
phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người này xuất trình cho ngân hàng một
bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng.
1.1.1.6. Nhiệm vụ của kế toán nghiệp vụ mua hàng
Để thực hiện tốt chức năng của mình, kế toán nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp
thương mại cần thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Theo dõi, ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình mua hàng về số lượng,
kết cấu, chủng loại, quy cách, chất lượng, giá cả hàng mua và thời điểm mua hàng.
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch mua hàng theo từng nguồn
hàng, từng người cung cấp và theo từng hợp đồng hoặc đơn đặt hàng, tình hình thanh toán với
nhà cung cấp.
- Cung cấp thông tin kịp thời về tình hình mua hàng và thanh toán tiền hàng cho chủ doanh
nghiệp và cán bộ quản lý, làm căn cứ cho việc đề xuất những quyết định trong chỉ đạo, tiền hành
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
1.1.2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước
1.1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
Các hoá đơn, chứng từ được sử dụng để hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước bao
gồm:
- Hoá đơn giá trị gia tăng (do bên bán lập): Trường hợp doanh nghiệp mua hàng của những
doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, doanh
nghiệp sẽ được người bán cung cấp hoá đơn giá trị gia tăng (liên 2).
Trên hoá đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ:
+ Giá hàng hoá, dịch vụ (chưa thuế)
+ Các khoản phụ thu và phí tính thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ (nếu có)
+ Thuế suất giá trị gia tăng và số thế giá trị gia tăng
+ Tổng giá thanh toán
- Hoá đơn bán hàng hoặc hoá đơn kiêm phiếu xuất kho (do bên bán lập): Trường hợp doanh
nghiệp mua hàng của những doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương
pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, doanh
nghiệp sẽ được bên bán cung cấp hoá đơn bán hàng hoặc hoá đơn kiêm phiếu xuất kho (liên 2).
7
- Hoá đơn đặc thù: là hoá đơn sử dụng cho một số hàng hoá, dịch vụ đặc biệt theo quy định
của Nhà nước (ví dụ: Hoá đơn tiền điện, Hoá đơn tiền nước, tem bưu điện, vé cước vận tải...)
* Lưu ý: Giá hàng hoá, dịch vụ ghi trên hoá đơn đặc thù là giá đã có thuế GTGT. Do đó,
nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì kế toán phải tính ra giá mua
chưa thuế và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng mua theo công thức:
- Hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ, hải sản (do cán bộ ngiệp vụ lập): Trường hợp
doanh nghiệp mua các mặt hàng nông, lâm, thuỷ, hải sản ở thị trường tự do hay mua trực tiếp tại
các hộ sản xuất, cán bộ thu mua phải lập Hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ, hải sản theo
mẫu số 06/TMH- 3LL ban hành theo thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thi hành nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc
in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.
- Phiếu nhập kho: Phản ánh số lượng và trị giá hàng hoá thực tế nhập kho.
- Biên bản kiểm nhận hàng hoá: Được lập và sử dụng trong trường hợp phát sinh hàng thừa,
thiếu trong quá trình mua hàng hay một số trường hợp khác xét thấy cần thiết phải lập Biên bản
kiểm nhận hàng hoá thu mua.
- Phiếu chi, Giấy báo nợ, Phiếu thanh toán tạm ứng...: Phản ánh việc thanh toán tiền mua
hàng.
- ...
Các chứng từ kế toán bắt buộc phải lập kịp thời, đúng mẫu quy định và đầy đủ các yếu tố
nhằm bảo đảm tính pháp lý khi ghi sổ kế toán. Việc luân chuyển chứng từ cần có kế hoạch cụ thể,
đảm bảo ghi chép kịp thời, đầy đủ.
1.1.2.2. Phương pháp hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước
a. Theo phương pháp kê khai thường xuyên
Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi liên tục, có hệ thống tình hình
nhập, xuất, tồn kho vật tư, hàng hoá theo từng loại vào các tài khoản phản ánh hàng tồn kho
tương ứng trên sổ kế toán.
Hạch toán hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên có độ chính xác cao và cung
cấp thông tin về hàng hoá thu mua một cách kịp thời, cập nhật. Theo phương pháp này, tại bất kỳ
thời điểm nào, kế toán cũng có thể xác định được lượng hàng hoá thu mua, nhập, xuất và tồn kho
theo từng loại. Tuy nhiên, với những doanh nghiệp kinh doanh nhiều chủng loại hàng hoá có giá
trị đơn vị thấp, thường xuyên xuất bán với quy mô nhỏ mà áp dụng phương pháp này sẽ tốn rất
nhiều công sức.
Tài khoản kế toán sử dụng
Để hạch toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng, kế toán sử dụng các tài khoản sau:
+ Tài khoản156 "Hàng hoá"
8
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động theo giá thực tế của
các loại hàng hoá của doanh nghiệp, bao gồm hàng hoá tại các kho hàng, quầy hàng.
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản156 "Hàng hoá" như sau:
Bên Nợ:
- Trị giá mua vào của hàng hoá nhập kho theo hoá đơn mua hàng (kể cả thuế nhập khẩu,
thuế hàng hoá phải nộp - nếu có)
- Chi phí thu mua hàng hoá thực tế phát sinh
- Trị giá hàng hoá thuê ngoài gia công, chế biến hoàn thành, nhập kho (gồm giá mua vào và
chi phí gia công)
- Trị giá hàng hoá bị người mua trả lại đã nhập kho
- Trị giá hàng hoá phát hiện thừa qua kiểm kê tại kho
Bên Có:
- Trị giá mua thực tế của hàng hoá xuất kho
- Chi phí thu mua phân bổ cho hàng hoá tiêu thụ trong kỳ
- Các khoản giảm giá hàng mua được hưởng
- Trị giá hàng hoá phát hiện thiếu, hư hỏng, mất phẩm chất tại kho, tại quầy
Số dư Nợ:
- Trị giá mua vào của hàng hoá tồn kho
- Chi phí thu mua của hàng hoá tồn kho, hàng gửi bán
Tài khoản 156 "Hàng hoá" có hai tài khoản cấp 2:
- TK1561 "Giá mua hàng hoá": Phản ánh trị giá mua thực tế của hàng hoá tại kho, tại quầy.
- TK1562 "Chi phí thu mua hàng hoá": Phản ánh chi phí thu mua hàng hoá thực tế phát
sinh
+ Tài khoản 151 "Hàng mua đang đi trên đường"
Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của các loại hàng hoá, vật tư mua vào đã xác định là
hàng mua nhưng chưa được nhập kho.
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 151 "Hàng mua đang đi trên đường" như sau:
Bên Nợ: Phản ánh trị giá của hàng hoá, vật tư đang đi trên đường.
Bên Có: Phản ánh trị giá hàng hoá, vật tư đang đi đường đã về nhập kho hoặc chuyển bán
thẳng... đã bàn giao trong kỳ.
Số dư Nợ: Trị giá hàng hoá, vật tư đang đi đường cuối kỳ.
*) Một số lưu ý khi hạch toán đối với tài khoản 151 "Hàng mua đang đi trên đường":
- Hàng hoá, vật tư được coi là hàng mua đang đi trên đường được hạch toán vào tài khoản
151 bao gồm:
+ Hàng hoá, vật tư mua ngoài đã thanh toán tiền hoặc chấp nhận thanh toán, nhưng còn để
ở kho người bán, ở bến cảng, bến bãi hoặc đang trên đường vận chuyển.
+ Hàng hoá, vật tư mua ngoài đã về đến doanh nghiệp, nhưng đang chờ kiểm nhận để nhập
kho.
9
- Hàng ngày, khi nhận được hoá đơn mua hàng, nhưng hàng chưa về nhập kho, kế toán sẽ
chưa ghi sổ mà tiền hành đối chiếu với hợp đồng kinh tế và lưu hoá đơn vào tập hồ sơ riêng -
Hàng mua đang đi đường.
Trong tháng, nếu hàng về nhập kho, kế toán sẽ căn cứ vào Phiếu nhập kho để ghi sổ trực
tiếp vào các tài khoản có liên quan: TK153"Công cụ, dụng cụ", TK156"Hàng hoá"...
Nếu cuối tháng, hàng vẫn chưa về thì lúc này kế toán mới căn cứ theo hoá đơn để ghi vào
TK151 "Hàng mua đang đi trên đường"
- Kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dõi hàng mua đang đi đường theo từng chủng loại
hàng hoá, vật tư, công cụ, từng lô hàng, từng hợp đồng.
+ Tài khoản 133 "Thuế GTGT được khấu trừ" (chi tiết tài khoản 1331 - Thuế GTGT được
khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ)
Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ, đã
hoàn lại và còn được khấu trừ, còn được hoàn lại của hàng mua.
*) Lưu ý: Đối với doanh nghiệp thương mại tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ,
khi sử dụng tài khoản 133 (1331 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ) để
hạch toán cần tôn trọng một số quy định sau:
- Tài khoản 133 chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá
trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, không áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh
thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp và các cơ sở kinh doanh
không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng.
- Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì phải hạch toán riêng thuế
giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ.
Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hạch toán
vào tài khoản 133. Và đến cuối kỳ, kế toán phải xác định số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng so với tổng doanh thu bán ra. Số thuế giá
trị gia tăng đầu vào còn lại không được khấu trừ sẽ được tính vào trị giá vốn hàng bán ra trong
kỳ. Trường hợp số thuế GTGT không được khấu trừ có giá trị lớn thì tính vào giá vốn hàng bán
ra trong kỳ tương ứng với doanh thu trong kỳ, số còn lại được tính vào giá vốn hàng bán ra của
kỳ kế toán sau.
- Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào thì được kê khai khấu trừ khi xác
định thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng đó. Nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu
trừ lớn hơn số thuế giá trị gia tăng đầu ra thì chỉ khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào bằng số
thuế giá trị gia tăng đầu ra của tháng đó, số thuế giá trị gia tăng đầu vào còn lại sẽ được khấu trừ
tiếp vào kỳ tính thuế sau hoặc được xét hoàn thuế theo chế độ quy định.
Ngoài các tài khoản trên, trong quá trình hạch toán nghiệp vụ mua hàng trong nước, kế toán
còn sử dụng các tài khoản có liên quan như 111, 112, 141, 331...
Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ mua hàng cơ bản
<1> Mua hàng nhập kho đủ
- Khi hàng về nhập kho, căn cứ vào Phiếu nhập kho, kế toán ghi:
+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
Nợ TK156(1561): Giá mua của hàng hoá (chưa có thuế GTGT)
10
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hoá
Có TK111, 112, 141, 311, 331...: Tổng giá thanh toán của hàng hoá
+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các đối
tượng không chịu thuế GTGT:
Nợ TK156(1561): Giá mua hàng hoá (gồm cả thuế GTGT)
Có TK111, 112, 141, 311, 331...: Tổng giá thanh toán của hàng hoá mua vào
- Trường hợp hàng mua có bao bì đi kèm tính tiền riêng, khi nhập kho bao bì, kế toán ghi:
+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
Nợ TK153(1532): Giá mua bao bì đi kèm (không gồm thuế GTGT)
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT được khấu trừ của bao bì
Có TK111, 112, 141, 311, 331...: Tổng giá thanh toán của bao bì đi kèm
+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc các đối tượng
không thuộc diện chịu thuế GTGT:
Nợ TK153(1532): Giá mua bao bì đi kèm (gồm cả thuế GTGT)
Có TK111, 112, 141, 311, 331...: Tổng giá thanh toán của bao bì đi kèm
Trong trường hợp bao bì đi kèm hàng hoá phải trả lại cho người bán thì trị giá bao bì sẽ
không được theo dõi ở tài khoản 153(1532), mà chỉ theo dõi tạm thời trên tài khoản 002 - Vật tư,
hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công:
Khi nhập hàng, bên cạnh bút toán ghi tăng trị giá hàng hoá nhập kho, kế toán còn theo dõi
trị giá bao bì đi kèm:
Nợ TK002: Trị giá bao bì kèm theo tương ứng với số hàng hoá đã nhập
Khi trả lại bao bì cho người bán, kế toán sẽ ghi:
Có TK002: Trị giá bao bì đi kèm đã hoàn trả cho người bán
Tuy nhiên, đối với trường hợp này, thông thường người mua phải có ký cược trước một
khoản tiền cho số bao bì đi kèm theo yêu cầu của người bán. Khi đem tiền đi ký cược, kế toán
định khoản:
Nợ TK144: Số tiền ký cược bao bì
Có TK111, 112, 311...: Số tiền đã đem đi ký cược
Và khi nhận lại số tiền ký cược này, kế toán sẽ ghi:
Nợ TK111, 112
Có TK144
- Khi mua hàng có phát sinh các chi phí như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lưu kho, lưu
bãi...:
+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán ghi:
Nợ TK156(1562): Chi phí thu mua hàng hoá thực tế phát sinh
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK111, 112, 311, 331, 334, 338...: Tổng giá thanh toán của các khoản chi phí
thu mua phát sinh
+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán ghi:
Nợ TK156(1562): Chi phí thu mua hàng hoá (gồm cả thuế GTGT)
11
Có TK111, 112, 311, 331, 334, 338...: Tổng giá thanh toán của các khoản chi phí
thu mua phát sinh
<2> Mua hàng phát sinh hàng mua đang đi đường
Trường hợp mua hàng, đã nhận được hoá đơn, nhưng đến cuối tháng hàng chưa về đến
doanh nghiệp, kế toán căn cứ vào bộ chứng từ mua hàng sẽ ghi nhận trị giá hàng đang đi đường
như sau:
+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
Nợ TK151: Giá mua của hàng đang đi đường (chưa có thuế GTGT)
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK111, 112, 113, 311, 331...: Tổng giá thanh toán của hàng mua đang đi
đường
+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối
tượng chịu thuế GTGT:
Nợ TK151: Giá mua của hàng đang đi đường (gồm cả thuế GTGT)
Có TK111, 112, 113, 311, 331...: Tổng giá thanh toán của hàng mua đang đi
đường
*) Lưu ý: Trị giá bao bì đi kèm hàng hoá đang đi đường cũng được theo dõi trên tài khoản
151.
Khi hàng mua đang đi đường đã về nhập kho hay chuyển bán thẳng, kế toán ghi:
Nợ TK156(1561): Trị giá hàng mua đi đường kỳ trước nhập kho
Nợ TK157: Trị giá hàng mua đi đường kỳ trước gửi bán kỳ này
Nợ TK632: Trị giá hàng mua đi đường kỳ trước bàn giao trực tiếp cho khách hàng kỳ này
Có TK151: Giá trị hàng mua đi đường kỳ trước đã kiểm nhận trong kỳ này
Nếu có bao bì đi kèm hàng hoá tính tiền riêng, kế toán phản ánh trị giá bao bì đã nhận như
sau:
Nợ TK153(1532): Trị giá bao bì đi kèm hàng hóa đã nhập kho
Nợ TK138(1388): Trị giá bao bì đi kèm tương ứng với số hàng hoá gửi bán thẳng chưa
được chấp nhận thanh toán
Nợ TK131: Trị giá bao bì đi kèm với số hàng hoá đã giao bán trực tiếp
Có TK151: Trị giá bao bì tương ừng với số hàng mua đi đường kỳ trước đã kiểm
nhận kỳ này
<3> Mua hàng có giá tạm tính
Trường hợp hàng mua đã nhập kho nhưng cuối tháng chưa có hoá đơn, kế toán sẽ tiền hành
ghi sổ theo giá tạm tính. Trong trường hợp này, do không có hoá đơn nên chưa được khấu trừ
thuế. Cụ thể, kế toán ghi:
Nợ TK156(1561): Trị giá hàng hoá nhập kho theo giá tạm tính
Có TK331: Khoản phải trả cho người bán tương ứng
Khi có hoá đơn, kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh giá tạm tính theo giá thực tế (giá ghi trên
hoá đơn) theo số chênh lệch giữa giá hoá đơn với giá tạm tính. Cụ thể:
12
+ Nếu giá hoá đơn > giá tạm tính, kế toán sẽ ghi bút toán bổ sung:
Nợ TK156(1561): Phần chênh lệch giữa giá tạm tính < giá mua thực tế của hàng hoá nhập
kho
Có TK331: Phần chênh lệch giữa giá tạm tính < giá thanh toán thực tế phải trả cho
người bán
+ Nếu giá hoá đơn < giá tạm tính, kế toán sẽ điều chỉnh giảm bằng bút toán ghi số âm:
Nợ TK156(1561): (Phần chênh lệch giữa giá tạm tính > giá mua thực tế của hàng hoá nhập
kho)
Có TK331: (Phần chênh lệch giữa giá tạm tính > giá thanh toán thực tế phải trả cho
người bán)
Đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì đồng thời với bút
toán điều chỉnh giá tạm tính ở trên, kế toán sẽ tiến hành ghi nhận thuế GTGT đầu vào của hàng
hoá theo hoá đơn:
Nợ TK133(1331): Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hoá
Có TK331: Số tiền phải trả cho người bán tương ứng
Còn đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các
đối tượng không chịu thuế GTGT thì khi điều chỉnh giá tạm tính, kế toán đã ghi nhận theo tổng
giá thanh toán của hàng hoá (gồm cả thuế GTGT).
<4> Mua hàng phát sinh thiếu
Trường hợp mua hàng khi nhập kho phát hiện thiếu hàng, kế toán sẽ chỉ ghi tăng hàng hoá
theo trị giá hàng thực nhận nhập kho. Còn số hàng thiếu, kế toán sẽ xử lý như sau:
- Nếu hàng thiếu xác định ngay được nguyên nhân thì căn cứ vào Phiếu nhập kho và Biên
bản xử lý hàng thiếu, kế toán sẽ phản ánh ngay:
+ Nếu hàng thiếu do hao hụt tự nhiên trong định mức, kế toán ghi:
Nợ TK156(1561): Trị giá thực tế của hàng nhập kho (không có thuế GTGT)
Nợ TK156(1562): Trị giá hàng hoá hao hụt tự nhiên (không có thuế GTGT)
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT được khấu trừ (theo hoá đơnĩ
Có TK111, 112, 331...: Tổng giá thanh toán của hàng hoá (theo hoá đơn)
+ Nếu hàng thiếu do nguyên nhân khách quan bất khả kháng và theo hợp đồng doanh
nghiệp phải chịu, kế toán ghi:
Nợ TK156(1561): Trị giá thực tế của hàng nhập kho (không có thuế GTGT)
Nợ TK811: Trị giá hàng thiếu do nguyên nhân khách quan (không có thuế GTGT)
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT được khấu trừ (theo hoá đơn)
Có TK111, 112, 331...: Tổng giá thanh toán của hàng hoá (theo hoá đơn)
+ Nếu hàng thiếu do bên bán gửi thiếu, đơn vị đã trả tiền hoặc chấp nhận thanh toán cho
người bán, kế toán ghi:
Nợ TK156(1561): Trị giá thực tế của hàng nhập kho (không có thuế GTGT)
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào của hàng thực nhập
Nợ TK331: Trị giá hàng thiếu do bên bán gửi thiếu (gồm cả thuế GTGT)
Có TK111, 112, 331...: Tổng giá thanh toán của hàng hoá (theo hoá đơn)
13
Nếu phát sinh thiếu cả bao bì đi kèm hàng hoá, tính tiền riêng thì kế toán sẽ phản ánh trị giá
bao bì thiếu như sau:
Nợ TK153(1532): Trị giá thực tế của bao bì nhập kho (không có thuế GTGT)
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào của bao bì thực nhập
Nợ TK331: Trị giá bao bì thiếu do bên bán gửi thiếu (gồm cả thuế GTGT)
Có TK111, 112, 331...: Tổng giá thanh toán của bao bì (theo hoá đơn)
Còn nếu trường hợp hàng thiếu do bên bán gửi thiếu nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán
hoặc chưa chấp nhận thanh toán tiền hàng thì sẽ không phản ánh.
+ Nếu hàng thiếu do lỗi của cán bộ nghiệp vụ của doanh nghiệp thì sẽ xử lý bắt bồi thường,
kế toán ghi:
Nợ TK156(1561): Trị giá thực tế của hàng nhập kho (không có thuế GTGT)
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào của hàng thực nhập
Nợ TK138(1388), 111: Tổng số tiền cá nhân phải bồi thường (gồm cả thuế GTGT)
Có TK111, 112, 331...: Tổng giá thanh toán của hàng hoá (theo hoá đơn)
Nếu phát sinh thiếu cả bao bì đi kèm, kế toán sẽ phản ánh như sau:
Nợ TK153(1532): Trị giá thực tế của bao bì nhập kho (không có thuế GTGT)
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào của bao bì thực nhập
Nợ TK138(1388), 111: Tổng số tiền bao bì cá nhân phải bồi thường (gồm cả thuế GTGT)
Có TK111, 112, 331...: Tổng giá thanh toán của bao bì (theo hoá đơn)
* Lưu ý: Trong trường hợp này, nếu buộc cá nhân phải bồi thường theo giá phạt lớn hơn
(>) giá mua của hàng hoá thì phần chênh lệch sẽ ghi tăng thu nhập khác của doanh nghiệp
(TK711).
- Nếu hàng thiếu chưa xác định rõ nguyên nhân đang chờ xử lý, kế toán sẽ theo dõi trị giá
hàng thiếu trên tài khoản 138(1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý). Khi nhập kho hàng hoá, kế toán sẽ
ghi:
Nợ TK156(1561): Trị giá thực tế của hàng nhập kho (không có thuế GTGT)
Nợ TK138(1381): Trị giá hàng thiếu chưa rõ nguyên nhân (chưa có thuế GTGT)
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào (theo hoá đơn)
Có TK111, 112, 331...: Tổng giá thanh toán của hàng hoá (theo hoá đơn)
Nếu phát sinh thiếu cả bao bì đi kèm hàng hoá tính giá riêng thì trị giá bao bì phát hiện
thiếu chưa rõ nguyên nhân cũng được theo dõi trên TK138(1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý).
Khi nhận được quyết định xử lý số hàng thiếu, tuỳ theo từng tình huống xử lý cụ thể, kế
toán sẽ tiến hành ghi sổ như sau:
+ Nếu hàng thiếu do hao hụt tự nhiên trong định mức, kế toán ghi:
Nợ TK156(1562): Trị giá hàng hoá hao hụt tự nhiên trong định mức
Có TK138(1381): Trị giá hàng thiếu đã xử lý
+ Nếu hàng thiếu do nguyên nhân khách quan bất khả kháng và theo hợp đồng doanh
nghiệp phải chịu, kế toán ghi:
Nợ TK811: Trị giá hàng thiếu do nguyên nhân khách quan
Có TK138(1381): Trị giá hàng thiếu đã xử lý
14
+ Nếu hàng thiếu được xác định do bên bán gửi thiếu và bên bán đã giao bổ sung đủ số
hàng còn thiếu. Khi nhập kho hàng hoá và bao bì đi kèm, kế toán ghi:
Nợ TK156(1561): Trị giá số hàng người bán giao bổ sung đã nhập kho
Nợ TK153(1532): Trị giá số bao bì người bán giao bổ sung đã nhập kho
Có TK138(1381): Trị giá hàng thiếu đã xử lý
+ Nếu hàng thiếu do bên bán gửi thiếu, nhưng bên bán không còn hàng để gửi bổ sung, kế
toán sẽ ghi:
Nợ TK111, 112, 331...: Số tiền được hoàn trả tương ứng với số hàng thiếu
Có TK138(1381): Trị giá hàng thiếu đã xử lý (chưa có thuế GTGT)
Có TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào giảm tương ứng
+ Nếu hàng thiếu do cá nhân làm mất phải bồi thường, kế toán ghi:
Nợ TK138(1388), 111: Trị giá hàng thiếu cá nhân phải bồi thường
Có TK138(1381): Trị giá hàng thiếu đã xử lý (chưa có thuế GTGT)
Có TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào giảm tương ứng
+ Nếu hàng thiếu không xác định được nguyên nhân thì trị giá hàng thiếu sẽ được ghi tăng
chi phí khác của doanh nghiệp, kế toán ghi:
Nợ TK811: Trị giá hàng thiếu không xác định được nguyên nhân
Có TK138(1381): Trị giá hàng thiếu đã xử lý (chưa có thuế GTGT)
Có TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào tương ứng với số hàng thiếu (nếu không được
khấu trừ)
<5> Mua hàng phát sinh thừa
Trường hợp mua hàng khi nhập kho phát hiện thừa hàng thì tuỳ từng nguyên nhân cụ thể,
kế toán sẽ tiến hành xử lý khác nhau:
- Nếu hàng thừa xác định ngay được nguyên nhân thì kế toán sẽ tiền hành xử lý ngay, cụ
thể:
+ Nếu hàng thừa được xác định là do dôi thừa tự nhiên, căn cứ vào Phiếu nhập kho và Biên
bản xử lý hàng thừa, kế toán ghi:
Nợ TK156(1561): Trị giá hàng thực nhập kho (không có thuế GTGT)
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT được khấu trừ (theo hoá đơn)
Có TK111, 112, 331...: Tổng giá thanh toán của hàng hoá (theo hoá đơn)
Có TK711: Trị giá hàng thừa được xử lý ghi tăng thu nhập
+ Nếu hàng thừa do bên bán gửi thừa và doanh nghiệp đồng ý mua tiếp số hàng thừa này,
khi nhận đầy đủ chứng từ, kế toán ghi:
Nợ TK156(1561): Trị giá hàng thực tế nhập kho (chưa có thuế GTGT)
Nợ TK133(1331): Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá
Có TK111, 112, 331...: Tổng giá thanh toán của hàng hoá
Còn nếu doanh nghiệp quyết định trả lại số hàng thừa này và bên bán đang nhờ doanh
nghiệp giữ hộ thì doanh nghiệp chỉ nhập kho số hàng hoá theo hoá đơn, còn trị giá hàng thừa sẽ
được theo dõi trên TK002 - Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công. Kế toán ghi:
15