Toán rời rạc

  • 198 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 198 trang

Nội dung text: Toán rời rạc

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
------- -------
SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
TOÁN RỜI RẠC
Biên soạn : Ths. NGUYỄN DUY PHƯƠNG
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2006
LỜI GIỚI THIỆU
Toán rời rạc là một lĩnh vực nghiên cứu và xử lý các đối tượng rời rạc dùng để đếm các đối
tượng, và nghiên cứu mối quan hệ giữa các tập rời rạc. Một trong những yếu tố làm Toán rời rạc
trở nên quan trọng là việc lưu trữ, xử lý thông tin trong các hệ thống máy tính về bản chất là rời
rạc. Chính vì lý do đó, Toán học rời rạc là một môn học bắt buộc mang tính chất kinh điển của các
ngành Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông. Tài liệu hướng dẫn môn học Toán học rời rạc
được xây dựng cho hệ đào tạo từ xa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông được xây dựng
dựa trên cơ sở kinh nghiệm giảng dạy môn học và kế thừa từ giáo trình “Toán học rời rạc ứng
dụng trong tin học” của Kenneth Rossen. Tài liệu được trình bày thành hai phần:
Phần I trình bày những kiến thức cơ bản về lý thuyết tổ hợp thông qua việc giải quyết bốn
bài toán cơ bản đó là: Bài toán đếm, Bài toán tồn tại, Bài toán liệt kê và Bài toán tối ưu.
Phần II trình bày những kiến thức cơ bản về Lý thuyết đồ thị: khái niệm, định nghĩa, các
thuật toán trên đồ thị, đồ thị Euler, đồ thị Hamilton. Một số bài toán có ứng dụng thực tiễn quan
trọng khác của lý thuyết đồ thị cũng được chú trọng giải quyết đó là Bài toán tô màu đồ thị, Bài
toán tìm đường đi ngắn nhất và Bài toán luồng cực đại trong mạng.
Trong mỗi phần của tài liệu, chúng tôi cố gắng trình bày ngắn gọn trực tiếp vào bản chất
của vấn đề, đồng thời cài đặt hầu hết các thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C nhằm đạt được hai
mục tiêu chính cho người học: Nâng cao tư duy toán học trong phân tích, thiết kế thuật toán và
rèn luyện kỹ năng lập trình với những thuật toán phức tạp. Mặc dù đã rất cẩn trọng trong quá trình
biên soạn, tuy nhiên tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Chúng tôi rất mong
được sự góp ý quí báu của tất cả đọc giả và các bạn đồng nghiệp. Mọi góp ý xin gửi về: Khoa
Công nghệ Thông tin - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Hà Nội, tháng 05 năm 2006
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
PHẦN I: LÝ THUYẾT TỔ HỢP
CHƯƠNG I: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
Nội dung chính của chương này đề cập đến những kiến thức cơ bản về logic mệnh đề và lý
thuyết tập hợp. Bao gồm:
9 Giới thiệu tổng quan về lý thuyết tổ hợp.
9 Những kiến thức cơ bản về logic.
9 Những kiến thức cơ bản về lý thuyết tập hợp.
9 Một số ứng dụng của logic và lý thuyết tập hợp trong tin học.
Bạn đọc có thể tìm thấy những kiến thức sâu hơn và chi tiết hơn trong các tài liệu [1] và [2]
của tài liệu tham khảo.
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG
Tổ hợp là một lĩnh vực quan trọng của toán học rời rạc đề cập tới nhiều vấn đề khác nhau
của toán học. Lý thuyết Tổ hợp nghiên cứu việc phân bố các phần tử vào các tập hợp. Thông
thường các phần tử của tập hợp là hữu hạn và việc phân bố chúng phải thoả mãn những điều kiện
nhất định nào đó tuỳ theo yêu cầu của bài toán nghiên cứu. Mỗi cách phân bố được coi là một
“cấu hình của tổ hợp”. Nguyên lý chung để giải quyết bài toán tổ hợp được dựa trên những
nguyên lý cơ sở đó là nguyên lý cộng, nguyên lý nhân và một số nguyên lý khác, nhưng một đặc
thù không thể tách rời của toán học tổ hợp đó là việc chứng minh và kiểm chứng các phương pháp
giải quyết bài toán không thể tách rời máy tính.
Những dạng bài toán quan trọng mà lý thuyết tổ hợp đề cập đó là bài toán đếm, bài toán liệt
kê, bài toán tồn tại và bài toán tối ưu.
Bài toán đếm: đây là dạng bài toán nhằm trả lời câu hỏi “có bao nhiêu cấu hình thoả mãn
điều kiện đã nêu?”. Bài toán đếm được áp dụng có hiệu quả vào những công việc mang tính chất
đánh giá như xác suất của một sự kiện, độ phức tạp thuật toán.
Bài toán liệt kê: bài toán liệt kê quan tâm đến tất cả các cấu hình có thể có được, vì vậy lời
giải của nó được biểu diễn dưới dạng thuật toán “vét cạn” tất cả các cấu hình. Bài toán liệt kê
thường được làm nền cho nhiều bài toán khác. Hiện nay, một số bài toán tồn tại, bài toán tối ưu,
bài toán đếm vẫn chưa có cách nào giải quyết ngoài phương pháp liệt kê. Phương pháp liệt kê
càng trở nên quan trọng hơn khi nó được hỗ trợ bởi các hệ thống máy tính.
5
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
Bài toán tối ưu: khác với bài toán liệt kê, bài toán tối ưu chỉ quan tâm tới cấu hình “tốt
nhất” theo một nghĩa nào đó. Đây là một bài toán có nhiều ứng dụng thực tiễn và lý thuyết tổ hợp
đã đóng góp một phần đáng kể trong việc xây dựng các thuật toán để đưa ra được những mô hình
tối ưu.
Bài toán tồn tại: nếu như bài toán đếm thực hiện đếm bao nhiêu cấu hình có thể có, bài
toán liệt kê: liệt kê tất cả các cấu hình có thể có, bài toán tối ưu chỉ ra một cấu hình tốt nhất thì bài
toán tồn tại giải quyết những vấn đề còn nghi vấn nghĩa là ngay kể cả vấn đề có hay không một
cấu hình cũng chưa biết. Những bài toán này thường là những bài toán khó, việc sử dụng máy tính
để chứng tỏ bài toán đó tồn tại hay không tồn tại ít nhất (hoặc không) một cấu hình càng trở nên
hết sức quan trọng.
1.2. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LOGIC
Các qui tắc cơ bản của Logic cho ta ý nghĩa chính xác của các mệnh đề. Những qui tắc này
được sử dụng giữa các lập luận toán học đúng và không đúng. Vì mục tiêu cơ bản của giáo trình
này là trang bị cho sinh viên hiểu và xây dựng được những phương pháp lập luận toán học đúng
đắn, nên chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu toán học rời rạc bằng những kiến thức cơ bản của môn
logic học.
Hiểu được phương pháp lập luận toán học có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tin học.
Những qui tắc của logic chính là công cụ cơ sở để chúng ta có thể xây dựng nên các ngôn ngữ lập
trình, các mạng máy tính, kiểm chứng tính đúng đắn của chương trình và nhiều ứng dụng quan
trọng khác.
1.2.1. Định nghĩa & phép toán
Đối tượng nghiên cứu của logic học là những mệnh đề. Một mệnh đề được hiểu là một câu
khẳng định hoặc đúng hoặc sai chứ không thể vừa đúng vừa sai.
Ví dụ: Những câu khẳng định sau đây là một mệnh đề:
ƒ “Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.”
ƒ 1+1=2
ƒ 2+2=3
Các mệnh đề “Hà Nội là thủ đô của Việt Nam”, “1 +1 =2 “là những mệnh đề đúng, mệnh
đề “2 +2 =3” là sai. Nhưng những câu trong ví dụ sau sẽ không phải là một mệnh đề vì nó những
câu đó không cho ta khẳng định đúng cũng chẳng cho ta khẳng định sai.
ƒ “Bây giờ là mấy giờ ?”
ƒ “Hãy suy nghĩ điều này cho kỹ lưỡng”
ƒ x +1 =2
ƒ x+y=z
6
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
Ta ký hiệu những chữ cái A, B, C, D, p, q, r, s . . . là những mệnh đề. Giá trị của một mệnh
đề đúng được ký hiệu là T, giá trị mệnh đề sai được ký hiệu là F. Tập giá trị { T, F } còn được gọi
là giá trị chân lý của một mệnh đề.
Định nghĩa 1. Mệnh đề p tuyển với mệnh đề q (ký hiệu p ∨ p) là một mệnh mà nó chỉ nhận
giá trị T khi và chỉ khi ít nhất một trong hai mệnh đề p, q nhận giá trị T. Mệnh đề p ∨ q nhận giá
trị F khi và chỉ khi cả p, q đều nhận giá trị F.
Định nghĩa 2. Mệnh đề p hội mệnh đề q (ký hiệu p ∧ q ) là một mệnh đề mà nó chỉ nhận
giá trị T khi và chỉ khi p, q nhận giá trị T. Mệnh đề p ∧ q nhận giá trị F khi và chỉ khi hoặc p, q,
hoặc cả hai nhận giá trị F.
Định nghĩa 3. Phủ định mệnh đề p (kí hiệu ¬p) là một mệnh đề nhận giá trị F khi và chỉ khi
mệnh đề p nhận giá trị T, nhận giá trị F khi và chỉ khi p nhận giá trị T.
Định nghĩa 4. Mệnh đề tuyển loại của p và q, được ký hiệu là p⊕q, là một mệnh đề chỉ
đúng khi một trong p hoặc q là đúng và sai trong các trường hợp khác còn lại.
Định nghĩa 5. Mệnh đề p suy ra mệnh đề q (ký hiệu p → q) nhận giá T khi và chỉ khi p
nhận giá trị F hoặc p và q cùng nhận giá trị T. Mệnh đề p→q nhận giá trị F khi và chỉ khi p nhận
giá trị T và q nhận giá trị F.
Định nghĩa 6. Hai mệnh đề p, q được gọi là kéo theo nhau (ký hiệu: p ⇔ q) có giá trị đúng
khi p và q có cùng giá trị chân lý và sai trong các trường hợp khác còn lại.
Các phép toán: ∨, ∧, ¬, ⊕,→ ,⇔ có thể được định nghĩa thông qua bảng giá trị chân lý sau:
Bảng 1.1: Bảng giá trị chân lý của các phép toán ∨, ∧, ¬, ⊕, →,⇔
p q p∨q p∧q ¬p p⊕q p→q p⇔q
T T T T F F T T
T F T F F T F F
F T T F T T T F
F F F F T F T T
1.2.2. Sự tương đương giữa các mệnh đề
Một vấn đề hết sức quan trọng trong lập luận toán học là việc thay thế này bằng một mệnh
đề khác có cùng giá trị chân lý. Hai mệnh đề có cùng một giá trị chân lý chúng ta có thể hiểu theo
cách thông thường là chúng tương đương nhau về ngữ nghĩa. Do vậy, ta sẽ tiếp cận và phân loại
các mệnh đề phức hợp thông qua các giá trị chân lý của chúng.
Định nghĩa 1. Một mệnh đề phức hợp mà luôn luôn đúng với bất kể các giá trị chân lý của
các mệnh đề thành phần của nó được gọi là hằng đúng (tautology). Một mệnh đề luôn luôn sai với
mọi giá trị chân lý của các mệnh đề thành phần của nó được gọi là mâu thuẫn.
7
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
Ví dụ: mệnh đề phức hợp p ∨¬q là hằng đúng, p ∧ ¬q là mâu thuẫn vì giá trị chân lý của
các mệnh đề trên luôn luôn đúng, hoặc luôn luôn sai như được chỉ ra trong bảng 1.2.
Bảng 1.2. Ví dụ về mệnh đề hằng đúng & mệnh đề mâu thuẫn
p ¬p p ∨¬q p∧¬q
T F T F
F T T F
Định nghĩa 2. Hai mệnh đề p, q được gọi là tương đương logic với nhau (ký hiệu: p ≡ q)
khi và chỉ khi các cột cho giá trị chân lý của chúng giống nhau. Hay mệnh đề p→q là hằng đúng.
Ví dụ: hai mệnh đề ¬ (p ∨ q) và ¬p ∧ ¬q là tương đương logic vì các cột giá trị chân lý của
chúng được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 1.3. Bảng giá trị chân lý đối với ¬(p ∨ q) và ¬p∧¬q
p q p∨q ¬(p∨q) ¬p ¬q ¬p∧¬q
T T T F F F F
T F T F F T F
F T T F T F F
F F F T T T T
Dùng bảng giá trị chân lý để chứng minh tính tương đương logic giữa hai mệnh đề phức
hợp cho ta một phương pháp trực quan dễ hiểu. Tuy nhiên, với những mệnh đề logic phức hợp có
k mệnh đề thì cần tới 2k giá trị chân lý để biểu diễn bảng giá trị chân lý. Trong nhiều trường hợp
chúng ta có thể chứng minh tính tương logic bằng việc thay thế một mệnh đề phức hợp bằng
những tương đương logic có trước.
Bằng phương pháp bảng chân lý, dễ dàng chứng minh được sự tương đương của các công
thức dưới đây:
p→ q ≡ ¬p∨ q
p⇔q ≡ (p→q)∧(q→p)
¬(¬p) ≡p
8
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
Bảng 1.4. Bảng các tương đương logic
TƯƠNG ĐƯƠNG TÊN GỌI
p∧T≡p Luật đồng nhất
p∨F≡p
p∨T≡T Luật nuốt
p∧F≡F
p∨p≡p Luật luỹ đẳng
p∧p≡p
¬(¬p) ≡ p Luật phủ định kép
p∨q≡q∨p Luật giao hoán
p∧q≡q∧p
(p ∨ q) ∨ r ≡ p ∨ ( q ∨ r) Luật kết hợp
(p ∧ q) ∧ r ≡ p ∧( q ∧ r)
p ∨ ( q ∧ r) ≡ (p ∨ q ) ∧ (p ∨ r) Luật phân phối
p ∧ ( q ∨ r) ≡ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r)
¬(p ∧ q ) ≡ ¬p ∨ ¬q Luật De Morgan
¬(p ∨ q ) ≡ ¬p ∧ ¬q
Ví dụ: Chứng minh rằng ¬( p ∧ (¬q ∧ q ) là tương đương logic với ¬p ∧ ¬q.
Chứng minh:
¬( p ∧ (¬q ∧ q ) ≡ ¬p ∧ ¬(¬p ∧ q ) theo luật De Morgan thứ 2
≡ ¬p ∧ [ ¬(¬p) ∨ ¬q theo luật De Morgan thứ 2
≡ ¬p ∧ [ p ∨ ¬q ] theo luật phủ định kép
≡ (¬p ∧ p ) ∨ (¬p ∧ ¬q) theo luật phân phối
≡ F ∨ (¬p ∧ ¬q) vì ¬p ∧ p ≡ F
≡ ¬p ∧ ¬q Mệnh đề được chứng minh.
1.2.3. Dạng chuẩn tắc
Các công thức (mệnh đề) tương đương được xem như các biểu diễn khác nhau của cùng
một mệnh đề. Để dễ dàng viết các chương trình máy tính thao tác trên các công thức, chúng ta cần
9
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
chuẩn hóa các công thức, đưa chúng về dạng biểu diễn chuẩn được gọi là dạng chuẩn hội. Một
công thức được gọi là ở dạng chuẩn hội nếu nó là hội của các mệnh đề tuyển.
Phương pháp để biến đổi một công thức bất kỳ về dạng chuẩn hội bằng cách áp dụng các
thủ tục sau:
ƒ Bỏ các phép kéo theo (→) bằng cách thay (p→q) bởi (¬p→q).
ƒ Chuyển các phép phủ định (¬) vào sát các ký hiệu mệnh đề bằng cách áp dụng luật
De Morgan và thay ¬(¬p) bởi p.
ƒ Áp dụng luật phân phối thay các công thức có dạng (p∨(q∧r)) bởi (p∨q)∧(p∨r).
Ví dụ: Ta chuẩn hóa công thức (p→q)∨¬(r∨¬s):
(p→q)∨¬(r∨¬s) ≡ (¬p∨q) ∨(¬r∧s)
≡ ((¬p∨q)∨¬r) ∧((¬p∨q)∨s)
≡ (¬p∨q∨¬r)∧(¬p∨q∨s)
Như vậy công thức (p→q)∨¬(r∨¬s) được đưa về dạng chuẩn hội (¬p∨q∨¬r)∧(¬p∨q∨s)
1.3. VỊ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ
Trong toán học hay trong các chương trình máy tính chúng ta rất hay gặp những khẳng
định chưa phải là một mệnh đề. Những khẳng định đó đều có liên quan đến các biến. Chẳng hạn
khẳng định:
P(x) = “x > 3” không phải là một mệnh đề nhưng tại những giá trị cụ thể của x = x0 nào đó
thì P(x0) lại là một mệnh đề. Hoặc trong những đoạn chương trình gặp câu lệnh:
if ( x > 3 ) then x:= x +1;
thì chương trình sẽ đặt giá trị cụ thể của biến x vào P(x), nếu mệnh đề P(x) cho giá trị đúng x sẽ
được tăng lên 1 bởi câu lệnh x:=x+1, P(x) có giá trị sai giá trị của x được giữ nguyên sau khi thực
hiện câu lệnh if.
Chúng ta có thể phân tích mỗi khẳng định thành hai phần chủ ngữ và vị ngữ (hay vị từ),
trong câu “x lớn hơn 3” ta có thể coi x là chủ ngữ, “lớn hơn 3” là vị ngữ, hàm P(x) được gọi là
hàm mệnh đề. Một hàm mệnh đề có thể có một hoặc nhiều biến, giá trị chân lý của hàm mệnh đề
tại những giá trị cụ thể của biến được xác định như những mệnh đề thông thường.
Ví dụ: Cho Q(x, y, z) là hàm mệnh đề xác định câu x2 = y2 +z2 hãy xác định giá trị chân lý
của các mệnh đề Q (3, 2, 1), Q ( 5, 4, 3).
Giải:
Đặt giá trị cụ thể của x , y , z vào Q(x,y,z) ta có:
Q(3,2,1) là mệnh đề “32 = 22 + 12” là sai do đó Q(3,2,1) là mệnh đề sai. Trong đó, Q (5, 4, 3)
là mệnh đề “52 = 42 + 32” đúng, do đó Q(5,4,3) là mệnh đề đúng.
10
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
Tổng quát, giả sử M là một tập hợp các phần tử nào đó. M thường được gọi là trường hay
miền xác định của các phẩn tử thuộc M. Khi đó, biểu thức P(x) gọi là vị từ xác định trên trường
M nếu khi thay x bởi một phần tử bất kỳ của trường M thì P(x) sẽ trở thành một mệnh đề trên
trường M.
Khi tất cả các biến của hàm mệnh đề đều được gán những giá trị cụ thể, thì mệnh đề tạo ra
sẽ xác định giá trị chân lý. Tuy nhiên, có một phương pháp quan trọng khác để biến một hàm
mệnh đề thành một mệnh đề mà không cần phải kiểm chứng mọi giá trị chân lý của hàm mệnh đề
tương ứng với các giá trị của biến thuộc trường đang xét. Phương pháp đó gọi là sự lượng hoá hay
lượng từ. Chúng ta xét hai lượng từ quan trọng là lượng từ với mọi (ký hiệu:∀), lượng từ tồn tại
(ký hiệu:∃ ).
Định nghĩa 1. Lượng từ với mọi của P(x) ký hiệu là ∀x P(x) là một mệnh đề “P(x) đúng
với mọi phần tử x thuộc trường đang xét”.
Ví dụ: Cho hàm mệnh đề P(x) = X2 + X + 41 là nguyên tố. Xác định giá trị chân lý của
mệnh đề ∀ P(x) với x thuộc không gian bao gồm các số tự nhiên [0..39].
Giải: vì P(x) đúng với mọi giá trị của x ∈ [0..39] ⇒ ∀ P(x) là đúng.
Ví dụ: Cho P(x) là hàm mệnh đề “x + 1 > x”. Xác định giá trị chân lý của mệnh đề ∀ x
P(x), trong không gian các số thực.
Giải: vì P(x) đúng với mọi số thực x nên ∀x P(x) là đúng.
Định nghĩa 2. Lượng từ tồn tại của hàm mệnh đề P(x) (được ký hiệu là:∃ x P(x) ) là một
mệnh đề “Tồn tại một phần tử x trong không gian sao cho P(x) là đúng “.
Ví dụ: Cho P(x) là hàm mệnh đề “x > 3”. Hãy tìm giá trị chân lý của mệnh đề ∃ x P(x)
trong không gian các số thực.
Giải: vì P(4) là “4 > 3” đúng nên ∃ x P(x) là đúng.
Ví dụ: Cho Q(x) là “x + 1 > x”. Hãy tìm giá trị chân lý của mệnh đề ∃ x Q(x) trong không
gian các số thực.
Giải: vì Q(x) sai với mọi x ∈ R nên mệnh đề ∃ x Q(x) là sai.
Bảng 1.5: Giá trị chân lý của lượng từ ∀, ∃
∀x P(x) P(x) đúng với mọi x Có một giá trị của x để P(x) sai
∃x P(x) Có một giá trị của x để P(x) đúng P(x) sai với mọi x
Dịch những câu thông thường thành biểu thức logic: Dịch một câu được phát biểu bằng
ngôn ngữ tự nhiên (câu hỏi thông thường) thành một biểu thức logic có vai trò hết sức quan trọng
trong xây dựng các ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Quá trình
dịch một câu từ ngôn ngữ tự nhiên thành một biểu thức sẽ làm mất đi tính tự nhiên của ngôn ngữ
11
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
vì đa số các ngôn ngữ đều không rõ ràng, nhưng một biểu thức logic lại rất rõ ràng chặt chẽ từ cú
pháp thể hiện đến ngữ nghĩa của câu. Điều này dẫn đến phải có một tập hợp các giả thiết hợp lý
dựa trên một hàm xác định ngữ nghĩa cuả câu đó. Một khi câu đã được chuyển dịch thành biểu
thức logic, chúng ta có thể xác định được giá trị chân lý của biểu thức logic, thao tác trên biểu
thức logic, biến đổi tương đương trên biểu thức logic.
Chúng ta sẽ minh hoạ việc dịch một câu thông thường thành biểu thức logic thông qua
những sau.
Ví dụ dịch câu “Bạn không được lái xe máy nếu bạn cao dưới 1.5 mét trừ phi bạn trên 18
tuổi” thành biểu thức logic.
Giải:
Ta gọi p là câu : Bạn được lái xe máy.
q là câu : Bạn cao dưới 1.5m.
r là câu : Bạn trên 18 tuổi.
Khi đó: Câu hỏi trên được dịch là: (q ∧ ¬r) → ¬p
Ví dụ: Dịch câu “Tất cả các sinh viên học tin học đều học môn toán học rời rạc”
Giải: Gọi P(x) là câu “x cần học môn toán học rời rạc” và x được xác định trong không
gian của các sinh viên học tin học. Khi đó chúng ta có thể phát biểu: ∀ x P(x)
Ví dụ: Dịch câu “Có một sinh viên ở lớp này ít nhất đã ở tất cả các phòng của ít nhất một
nhà trong ký túc xá”.
Giải: Gọi tập sinh viên trong lớp là không gian xác định sinh viên x, tập các nhà trong ký
túc xá là không gian xác định căn nhà y, tập các phòng là không gian xác định phòng z. Ta gọi
P(z,y) là “z thuộc y”, Q(x,z) là “x đã ở z”. Khi đó ta có thể phát biểu:
∃ x ∃ y ∀ z (P(z,y) → Q(x,z));
1.4. MỘT SỐ ỨNG DỤNG TRÊN MÁY TÍNH
Các phép toán bít: Các hệ thống máy tính thường dùng các bit (binary digit) để biểu diễn
thông tin. Một bít có hai giá trị chân lý hoặc 0 hoặc 1. Vì giá trị chân lý của một biểu thức logic
cũng có hai giá trị hoặc đúng (T) hoặc sai (F). Nếu ta coi giá trị đúng có giá trị 1 và giá trị sai là 0
thì các phép toán với các bít trong máy tính được tương ứng với các liên từ logic.
Một xâu bít (hoặc xâu nhị phân) là dãy không hoặc nhiều bít. Chiều dài của xâu là số các bít
trong xâu đó.
Ví dụ:
Xâu nhị 101010011 có độ dài là 9.
Một số nguyên đuợc biểu diễn như một xâu nhị phân có độ dài 16 bít.
12
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
Các phép toán với bít được xây dựng trên các xâu bít có cùng độ dài, bao gồm: AND bít
(phép và cấp bít), OR (phép hoặc cấp bít), XOR (phép tuyển loại trừ cấp bít). Ví dụ: cho hai xâu
bít 01101 10110 và 11000 11101 hãy tìm xâu AND bít, OR bít, XOR bít.
Phép AND
01101 10110
11000 11101
01000 10100
Phép OR
01101 10110
11000 11101
11101 11111
Phép XOR
01101 10110
11000 11101
10101 01011
Thuật toán các phép tính số nguyên: Các thuật toán thực hiện các phép tính với các
số nguyên khi dùng khai triển nhị phân là hết sức quan trọng trong bộ xử lý số học của máy
tính. Như chúng ta đã biết, thực chất các số nguyên được biểu diễn trong máy tính là các
xâu bít nhị phân, do vậy chúng ta có thể sử dụng biểu diễn nhị phân của các số để thực hiện
các phép tính.
Giả sử khai triển nhị phân của các số nguyên a và b tương ứng là:
a = (an-1an-2 . . .a1a0)2 , b = (bn-1bn-2 . . .b1b0)2 . Khai triển của a và b có đúng n bít (chấp nhận
những bít 0 ở đầu để làm đặc n bít).
Xét bài toán cộng hai số nguyên viết ở dạng nhị phân. Thủ tục thực hiện việc cộng cũng
giống như làm trên giấy thông thường. Phương pháp này tiến hành bằng cách cộng các bít nhị
phân tương ứng có nhớ để tính tổng hai số nguyên. Sau đây là mô tả chi tiết cho quá trình cộng
hai xâu bít nhị phân.
Để cộng a với b, trước hết ta cộng hai bít phải nhất, nghĩa là:
a0 + b0 = c0*2 + s0; trong đó s0 là bít phải nhất của số nguyên tổng a + b, c0 là số cần để nhớ
nó có thể bằng 0 hoặc 1. Sau đó ta cộng hai bít tiếp theo và số nhớ:
a1 + b1 + c0 = c1*2 + s1; s1 là bít tiếp theo của số a + b, c1 là số nhớ. Tiếp tục quá trình này
bằng cách cộng các bít tương ứng trong khai triển nhị phân và số nhớ, ở giai đoạn cuối cùng: an-1
13
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
+ bn-1 + cn-2 = cn-1 * 2 + sn-1. Bít cuối cùng của tổng là cn-1. Khi đó khai triển nhị phân của tổng a +
b là (snan-1 . . .s1s0)2.
Ví dụ: cộng a =(1110)2, b = (1011)2
Giải:
Trước hết lấy:
a0 + b0 = 0 + 1 = 0 * 2 + 1 ⇒ c0=0, s0 = 1
Tiếp tục:
a1 + b1 + c0 = 1 + 1 + 0 = 1 * 2 + 0 ⇒ c1=1, s1 = 0
a2 + b2 + c1 = 1 + 0 + 1 = 1 * 2 + 0 ⇒ c2=1, s2 = 0
a3 + b3 + c2 = 1 + 1 + 1 = 1 * 2 + 1 ⇒ c3=1, s3 = 1
Cuối cùng:
s4 = c3 = 1 ⇒ a + b = (11001)2
Thuật toán cộng:
void Cong(a , b: positive integer)
{
/*a = (an-1an-2 . . .a1a0)2 , b = (bn-1bn-2 . . .b1b0)2 */
c=0;
for (j=0 ; j≤ n-1; j++) {
d= [( aj + bj + c)/ 2];
sj = aj + bj + c – 2d;
c = d;
}
sn = c;
/*khai triển nhị phân của tổng là (snan-1 . . .s1s0)2;
}
Thuật toán nhân: Để nhân hai số nguyên n bít a, b ta bắt đầu từ việc phân tích:
a = (an-1an-2. . .a1a0), b = (bn-1bn-2. . .b1b0)
n −1
j
⇒ ab = a ∑ j = 0 b j 2 j = ∑ a ( b j 2 )
n −1
j=0
Ta có thể tính a.b từ phương trình trên. Trước hết, ta nhận thấy abj = a nếu bj=1, abj=0 nếu
bj=0. Mỗi lần tính ta nhân với 2j hay dịch chuyển sang trái j bít 0 bằng cách thêm j bít 0 vào bên
14
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
trái kết quả nhận được. Cuối cùng, cộng n số nguyên abj 2j (j=0..n-1) ta nhận được a.b. Ví dụ sau
đây sẽ minh hoạ cho thuật toán nhân:
Ví dụ: Tìm tích của a = (110)2, b= (101)2
Giải: Ta nhận thấy:
ab020 = (110)2*1*20 = (110)2
ab121 = (110)2*0*21 = (0000)2
ab222 = (110)2*1*22 = (11000)2
Sử dụng thuật toán tính tổng hai số nguyên a, b có biểu diễn n bít ta nhận được(ta có thể
thêm số 0 vào đầu mỗi toán hạng):
(0110)2 + (0000)2 = (0110)2 ;
(00110)2 + (11000)2 = (11110)2 = ab.
Thuật toán nhân hai số nguyên n bít có thể được mô phỏng như sau:
void Nhan( a, b: Positive integer){
/* khai triển nhị phân tương ứng của a = (an-1an-2. . .a1a0),
b = (bn-1bn-2. . .b1b0) */
for (j=0; j≤ n-1; j++) {
if ( ( bj==1)
cj = a * 2j; /* a được dịch trái j bít 0 */
else cj =0;
}
/*c0, c1.., cn-1 là những tích riêng của abj 2j(j=0..n-1 */
p=0;
for ( j=0 ; j≤ n-1; j++)
p= p + cj;
/* p là giá trị của tích ab */
}
1.5. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT TẬP HỢP
1.5.1. Khái niệm & định nghĩa
Các tập hợp dùng để nhóm các đối tượng lại với nhau. Thông thường, các đối tượng trong
tập hợp có các tính chất tương tự nhau. Ví dụ, tất cả sinh viên mới nhập trường tạo nên một tập
hợp, tất cả sinh viên thuộc khoa Công nghệ thông tin là một tập hợp, các số tự nhiên, các số thực..
15
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
. cũng tạo nên các tập hợp. Chú ý rằng, thuật ngữ đối tượng được dùng ở đây không chỉ rõ cụ thể
một đối tượng nào, sự mô tả một tập hợp nào đó hoàn toàn mang tính trực giác về các đối tượng.
Định nghĩa 1. Tập các đối tượng trong một tập hợp được gọi là các phần tử của tập hợp.
Các tập hợp thường được ký hiệu bởi những chữ cái in hoa đậm như A, B, X, Y..., các phần tử
thuộc tập hợp hay được ký hiệu bởi các chữ cái in thường như a, b, c, u, v... Để chỉ a là phần tử
của tập hợp A ta viết a ∈A, trái lại nếu a không thuộc A ta viết a ∉A.
Tập hợp không chứa bất kỳ một phần tử nào được gọi là tập rỗng (kí hiệu là φ hoặc { })
Tập hợp A được gọi là bằng tập hợp B khi và chỉ khi chúng có cùng chung các phần tử và
được kí hiệu là A=B. Ví dụ tập A={ 1, 3, 5 } sẽ bằng tập B = { 3, 5, 1 }.
Định nghĩa 2. Tập A được gọi là một tập con của tập hợp B và ký hiệu là A⊆B khi và chỉ
khi mỗi phần tử của A là một phần tử của B. Hay A ⊆ B khi và chỉ khi lượng từ:
∀ x (x∈ A → x ∈ B) cho ta giá trị đúng.
Từ định nghĩa trên chúng ta rút ra một số hệ quả sau:
ƒ Tập rỗng φ là tập con của mọi tập hợp.
ƒ Mọi tập hợp là tập con của chính nó.
ƒ Nếu A⊆ B và B ⊆ A thì A=B hay mệnh đề:
x (x∈ A → x∈B ) ∨ ∀ x (x∈B → x ∈ A) cho ta giá trị đúng.
ƒ Nếu A⊆ B và A≠B thì ta nói A là tập con thực sự của B và ký hiệu là A⊂B.
Định nghĩa 3. Cho S là một tập hợp. Nếu S có chính xác n phần tử phân biệt trong S, với n
là số nguyên không âm thì ta nói S là một tập hữu hạn và n được gọi là bản số của S. Bản số của S
được ký hiệu là |S |.
Định nghĩa 4. Cho tập hợp S. Tập luỹ thừa của S ký hiệu là P(S) là tập tất cả các tập con
của S.
Ví dụ S = { 0, 1, 2 } ⇒ P(S) ={ φ, {0}, {1}, {2}, {0,1}, {0, 2}, {1, 2} {0, 1, 2}}.
Định nghĩa 5. Dãy sắp thứ tự (a1, a2,.., an) là một tập hợp sắp thứ tự có a1 là phần tử thứ
nhất, a2 là phần tử thứ 2, .., an là phần tử thứ n.
Chúng ta nói hai dãy sắp thứ tự là bằng nhau khi và chỉ khi các phần tử tương ứng của
chúng là bằng nhau. Nói cách khác (a1, a2,.., an) bằng (b1, b2,.., bn) khi và chỉ khi ai = bi với mọi i
=1, 2, ..n.
Định nghĩa 6. Cho A và B là hai tập hợp. Tích đề các của A và B được ký hiệu là A×B, là
tập hợp của tất cả các cặp (a,b) với a∈A, b ∈B. Hay có thể biểu diễn bằng biểu thức:
A × B = { (a, b) | a∈ A ∧ b ∈B }
16
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
Định nghĩa 7. Tích đề các của các tập A1, A2, . ., An được ký hiệu là A1×A2×..×An là tập
hợp của dãy sắp thứ tự (a1, a2,.., an) trong đó ai∈Ai với i = 1, 2,..n. Nói cách khác:
A1×A2×..×An = { (a1, a2,.., an) | ai∈Ai với i = 1, 2,..n }
1.5.2. Các phép toán trên tập hợp
Các tập hợp có thể được tổ hợp với nhau theo nhiều cách khác nhau thông qua các phép
toán trên tập hợp. Các phép toán trên tập hợp bao gồm: Phép hợp (Union), phép giao
(Intersection), phép trừ (Minus).
Định nghĩa 1. Cho A và B là hai tập hợp. Hợp của A và B được ký hiệu là A∪B, là tập
chứa tất cả các phần tử hoặc thuộc tập hợp A hoặc thuộc tập hợp B. Nói cách khác:
A∪B = { x | x ∈ A ∨ x∈ B }
Định nghĩa 2. Cho A và B là hai tập hợp. Giao của A và B được ký hiệu là A∩B, là tập
chứa tất cả các phần tử thuộc A và thuộc B. Nói cách khác:
A∪B = { x | x ∈ A ∧ x∈ B }
Định nghĩa 3. Hai tập hợp A và B được gọi là rời nhau nếu giao của chúng là tập rỗng
(A∩B = φ ).
Định nghĩa 4. Cho A và B là hai tập hợp. Hiệu của A và B là tập hợp đuợc ký hiệu là A-B,
có các phần tử thuộc tập hợp A nhưng không thuộc tập hợp B. Hiệu của A và B còn được gọi là
phần bù của B đối với A. Nói cách khác:
A – B = { x | x∈ A ∧ x ∉B }
Định nghĩa 5. Cho tập hợp A. Ta gọi A là phần bù của A là một tập hợp bao gồm những
phần tử không thuộc A. Hay:
A = {x | x ∉ A}
Định nghĩa 6. Cho các tập hợp A1, A2, . ., An. Hợp của các tập hợp là tập hợp chứa tất cả
các phần tử thuộc ít nhất một trong số các tập hợp Ai ( i=1, 2, . ., n). Ký hiệu:
n
∪ Αι = Α1 ∪ Α 2 ∪ ∪ Αn
i =1
Định nghĩa 7: Cho các tập hợp A1, A2, . ., An. Giao của các tập hợp là tập hợp chứa các
phần tử thuộc tất cả n tập hợp Ai ( i=1, 2, . ., n).
n
∪ Ai = A1∩ A 2 ∩.. A n
i =1
17
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
1.5.3. Các hằng đẳng thức trên tập hợp
Mỗi tập con của tập hợp tương ứng với một tính chất xác định trên tập hợp đã cho được gọi
là mệnh đề. Với tương ứng này, các phép toán trên tập hợp được chuyển sang các phép toán của
logic mệnh đề:
ƒ Phủ định của A, ký hiệu A (hay NOT A) tương ứng với phần bù A
ƒ Tuyển của A và B, ký hiệu A ∨ B (hay A or B) tương ứng với A ∪ B
ƒ Hội của A và B, ký hiệu A ∧ B (hay A and B) tương ứng với A ∩ B
Các mệnh đề cùng với các phép toán trên nó lập thành một đại số mệnh đề (hay đại số logic).
Như thế, đại số tập hợp và đại số logic là hai đại số đẳng cấu với nhau (những mệnh đề phát biểu
trên đại số logic tương đương với mệnh đề phát biểu trên đại số tập hợp). Với những trường hợp cụ
thể, tuỳ theo tình huống, một bài toán có thể được phát biểu bằng ngôn ngữ của đại số logic hay
ngôn ngữ của đại số tập hợp. Bảng 1.5 thể hiện một số hằng đẳng thức của đại số tập hợp.
Ta gọi U là tập hợp vũ trụ hay tập hợp của tất cả các tập hợp.
Bảng 1.5: Một số hằng đẳng thức trên tập hợp
HẰNG ĐẲNG THỨC TÊN GỌI
A∪φ=A
Luật đồng nhất
A ∩ U = A (U là tập vũ trụ)
A∪U=U
Luật nuốt
A∩φ=A
A∩A = A
Luật luỹ đẳng
A∪A=A
A =A Luật bù
A∩B=B∩A
Luật giao hoán
A∪B=B∪A
A ∪ (B ∪ C) = (A ∪B)∪C
Luật kết hợp
A∩ (B ∩ C) = (A∩B) ∩ C
A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∪ (A ∩ C )
Luật phân phối
A ∩ (B ∪ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)
A∪ B = A ∩ B
Luật De Morgan
A∩ B = A ∪ B
18
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
1.6. BIỂU DIỄN TẬP HỢP TRÊN MÁY TÍNH
Có nhiều cách khác nhau để biểu diễn tập hợp trên máy tính, phương pháp phổ biến là lưu
trữ các phần tử của tập hợp không sắp thứ tự. Với việc lưu trữ bằng phương pháp này, ngoài
những lãng phí bộ nhớ không cần thiết, thì quá trình tính hợp, giao, hiệu các tập hợp gặp nhiều
khó khăn và mất nhiều thời gian vì mỗi phép tính đòi hỏi nhiều thao tác tìm kiếm trên các phần
tử. Một phương pháp lưu trữ các phần tử bằng cách biểu diễn có thứ tự của các phần tử của một
tập vũ trụ tỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều trong quá trình tính toán.
Giả sử tập vũ trụ U là hữu hạn gồm n phần tử(hữu hạn được hiểu theo nghĩa các phần tử của
U lưu trữ được trong bộ nhớ máy tính). Giả sử ta muốn biểu diễn tập hợp A⊆ U. Trước hết ta
chọn một thứ tự tuỳ ý nào đó đối với các phần tử của tập vũ trụ U, giả sử ta được bộ có thứ tự
a1,a2, . ., an. Sau đó xây dựng một xâu bít nhị phân có độ dài n, sao cho nếu bít thứ i có giá trị 1 thì
phần tử ai∈A, nếu ai =0 thì ai∉A (i=1,2..,n). Ví dụ sau sẽ minh họa kỹ thuật biểu diễn tập hợp
bằng xâu bít nhị phân.
Ví dụ: Giả sử U = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }. Hãy biểu diễn tập hợp A ⊆ U là
1. Tập các số nguyên lẻ A ⊆ U.
2. Tập các số nguyên chẵn B ⊆U.
3. Tập các số nguyên nhỏ hơn 5 C ⊆ U.
4. Tìm A ∪ B
5. Tìm A∩C . . .
Giải: Trước hết ta coi thứ tự các phần tử được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tức ai=i
(i=1,2,..,10). Khi đó:
1- Xâu bít biểu diễn các số lẻ trong U ( {1, 3, 5, 7, 9 } ) là xâu có độ dài n = 10 trong đó các
bít ở vị trí thứ 1, 3, 5, 7, 9 có giá trị là 1, các bít còn lại có giá trị là 0. Từ đó ta có xâu bít biểu
diễn tập hợp A là: 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.
2- Xâu bít biểu diễn các số chẵn trong U ( {2, 4, 6, 8, 10 } ) là xâu có độ dài n = 10 trong đó
các bít ở vị trí thứ 2, 4, 6, 8, 10 có giá trị là 1, các bít còn lại có giá trị là 0. Từ đó ta có xâu bít
biểu diễn tập hợp B là: 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1.
3- Xâu bít biểu diễn các số nhỏ hơn 5 trong U ( {1, 2, 3, 4 } ) là xâu có độ dài n = 10 trong
đó các bít ở vị trí thứ 1, 2, 3, 4 có giá trị là 1, các bít còn lại có giá trị là 0. Từ đó ta có xâu bít biểu
diễn tập hợp C là: 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0.
4- Xâu bít biểu diễn tập hợp A ∪ B là: (1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ∨ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1) là xâu 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1. Như vậy, A ∪ B = U.
5- Tương tự như vậy với A ∩ C Ù (1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ∧ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0) là xâu: 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0. Như vậy A ∩ C = { 1, 3 }
19
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
NHỮNG NỘI DUNG CẦN GHI NHỚ
Cần hiểu và nắm vững được những nội dung sau:
9 Các phép toán hội, tuyển, tuyển loại, suy ra, kéo theo của logic mệnh đề.
9 Các phương pháp chứng minh định lý dùng bảng chân lý và các tương đương
locgic.
9 Phương pháp biểu diễn các câu hỏi thông thường bằng logic vị từ.
9 Định nghĩa và các phép toán trên tập hợp.
9 Phương pháp biểu diễn tập hợp trên máy tính
BÀI TẬP CHƯƠNG 1
Bài 1. Lập bảng giá trị chân lý cho các mệnh đề phức hợp sau:
a) (p → q) ↔ (¬q→¬p) b) (p →q) →(q →p)
c) (p ↔ q) ∨ (p ⊕ ¬q) d) (p ⊕ q) → (p ⊕¬q)
e) (p ↔q) ∨ (p ⊕ ¬q) f) (¬p ↔ ¬q) ↔ (p↔q)
g) ( p ∨ q) ∧ ¬r h) (p ∧ q) ∨ ¬r
i) (p ↔ q) ∨ (¬q ↔r) j) (¬p ↔¬q) ↔(q↔r)
Bài 2. Dùng bảng chân lý chứng minh luật giao hoán:
p∨q⇔q∨p
p∧q⇔q∧p
Bài 3. Dùng bảng chân lý chứng minh luật kết hợp:
(p ∨ q) ∨ r ⇔ p ∨ ( q ∨ r)
( p ∧ q) ∧ r ⇔ p ∧(q ∧ r)
Bài 4. Dùng bảng chân lý chứng minh luật phân phối:
p ∧ (q ∨ r) ⇔ (p ∧ q) ∨ (p ∧ r)
Bài 5. Chứng minh các công thức sau đây là đồng nhất đúng bằng cách lập bảng giá trị chân lý:
a) ( X→(Y→Z)) →((X →Y)→(X→Z));
b) (X→Y)→((X→Z)→(X→(Y∧Z)));
c) (X→Z) →((Y→Z)→((X∨Y)→Z)).
Bài 6. Chứng minh các công thức sau đây là tương đương logic:
20
Chương 1: Những kiến thức cơ bản
a) X ∨ (Y1 ∧ Y2 ∧ ... ∧ Yn ⇔ ( X ∨ Y1 ) ∧ ( X ∨ Y2 ) ∧ ... ∧ ( X ∨ Yn )
b) X ∧ (Y1 ∨ Y2 ∨ ... ∨ Yn ⇔ ( X ∧ Y1 ) ∨ ( X ∧ Y2 ) ∨ ... ∨ ( X ∧ Yn )
c) ( X 1 ∨ X 2 ∨ ∨ Xn ⇔ X1 ∧ X1 ∧ ∧ Xn
d) X1 ∧ X 2 ∧ ∧ Xn ⇔ X1 ∨ X 2 ∨ ∨ Xn
Bài 7. Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng:
( A − B) − C = ( A − C ) − ( B − C )
Bài 8. Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng:
( B − A) ∪ (C − A) = ( B ∪ C ) − A
Bài 9. Chứng minh rằng nếu A, B là các tập hợp thì:
( A ∩ B) ∪ ( A ∩ B ) = A
Bài 10. Cho A, B, C là các tập hợp. Chứng minh rằng:
a) A ∩ B ∩ C = A ∪ B ∪ C
b) ( A ∩ B ∩ C ) ⊆ ( A ∩ B )
c) ( A − B) − C ⊆ ( A − C )
d ) ( A − C ) ∩ (C − B ) = Φ
e) ( B − A) ∪ (C − A) = ( B ∪ C ) − A
f) A− B = A∩ B
g ) ( A ∩ B) ∪ ( A ∩ B = A
21
Chương 2: Bài toán đếm và bài toán tồn tại
CHƯƠNG II: BÀI TOÁN ĐẾM VÀ BÀI TOÁN TỒN TẠI
Đếm các đối tượng có những tính chất nào đó là một bài toán quan trọng của lý thuyết tổ
hợp. Giải quyết tốt bài toán đếm giúp ta giải nhiều bài toán khác nhau trong đánh giá độ phức tạp
tính toán của các thuật toán và tìm xác suất rời rạc các biến cố. Phương pháp chung để giải bài
toán đếm được dựa trên các nguyên lý đếm cơ bản (nguyên lý cộng, nguyên lý nhân). Một số bài
toán đếm phức tạp hơn được giải bằng cách qui về các bài toán con để sử dụng được các nguyên
lý đếm cơ bản hoặc tìm ra hệ thức truy hồi tổng quát.
Nội dung chính được đề cập trong chương này bao gồm:
9 Các nguyên lý đếm cơ bản
9 Nguyên lý bù trừ
9 Hoán vị và tổ hợp
9 Hệ thức truy hồi
9 Qui về các bài toán con
9 Giới thiệu bài toán tồn tại
9 Phương pháp phản chứng giải quyết bài toán tồn tại.
9 Nguyên lý Dirichlet giải quyết bài toán tồn tại.
Bạn đọc có thể tìm hiểu nhiều kỹ thuật đếm cao cấp hơn trong tài liệu [1], [2] trong phần
tham khảo của tài liệu này.
2.1. NHỮNG NGUYÊN LÝ ĐẾM CƠ BẢN
2.1.1. Nguyên lý cộng
Giả sử có hai công việc. Việc thứ nhất có thể tiến hành bằng n1 cách, việc thứ hai có thể tiến
hành bằng n2 cách và nếu hai việc này không thể tiến hành đồng thời. Khi đó sẽ có n1 + n2 cách để
giải giải quyết một trong hai việc trên.
Chúng ta có thể mở rộng qui tắc cộng cho trường hợp nhiều hơn hai công việc. Giả sử các
việc T1, T2,.., Tm có thể làm tương ứng bằng n1, n2,.., nm cách và giả sử không có hai việc Ti, Tj
nào làm việc đồng thời (i,j = 1, 2,.., m ; i ≠ j ). Khi đó, có n1 + n2 +.. +nm cách thực hiện một trong
các công việc T1, T2,.., Tm.
Qui tắc cộng được phát biểu dưới dạng của ngôn ngữ tập hợp như sau:
ƒ Nếu A và B là hai tập rời nhau (A ∩ B = φ) thì: N(A∪B) = N(A) + N(B).
22