Ngôn ngữ lập trình c++

  • 186 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 186 trang

Nội dung text: Ngôn ngữ lập trình c++

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2006
NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++
PGS.TS. Trần Đình Quế
KS. Nguyễn Mạnh Hùng
Lập trình nâng cao với C++
Lập trình hướng đối tượng với C++
2
GIỚI THIỆU
C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được mở rộng từ ngôn ngữ C. Do vậy, C++ có ưu
điểm là kế thừa được các điểm mạnh truyền thống của ngôn ngữ C như uyển chuyển, tương thích
với các thiết bị phần cứng. Hiện nay, C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến, được giảng dạy tại
các trường đại học trong nước và trên thế giới và đặc biệt được sử dụng rộng rãi cho nhu cầu phát
triển của công nghiệp phần mềm hiện nay. Tài liệu này không những nhằm giới thiệu cho sinh
viên ngôn ngữ lập trình C++, mà còn mong muốn qua đó sinh viên có thể hiểu được tư tưởng của
phương pháp lập trình hướng đối tượng nói chung. Nội dung của tài liệu bao gồm hai phần chính:
• Phần thứ nhất là lập trình nâng cao với C++, bao gồm lập trình C++ với con trỏ và mảng,
các kiểu dữ liệu có cấu trúc cùng các thao tác vào ra trên tệp.
• Phần thứ hai là lập trình hướng đối tượng với C++, bao gồm các định nghĩa và các thao
tác trên lớp đối tượng, tính kế thừa và tương ứng bội trong C++, cách sử dụng một số lớp
cơ bản trong thư viện C++.
Nội dung tài liệu được tổ chức thành 7 chương:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về các phương pháp lập trình
Trình bày các phương pháp lập trình tuyến tính, lập trình cấu trúc và đặc biệt, làm quen
với các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng.
Chương 2: Con trỏ và mảng
Trình bày cách khai báo và sử dụng các kiểu con trỏ và mảng trong ngôn ngữ C++.
Chương 3: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
Trình bày cách biểu diễn và cài đặt một số kiểu cấu trúc dữ liệu trừu tượng trong C++. Sau
đó, trình bày cách áp dụng các kiểu dữ liệu này trong các ứng dụng cụ thể.
Chương 4: Vào ra trên tệp
Trình bày các thao tác đọc, ghi dữ liệu trên các tệp tin khác nhau: tệp tin văn bản và tệp tin
nhị phân. Trình bày các cách truy nhập tệp tin trực tiếp.
Chương 5: Lớp đối tượng
Trình bày các khái niệm mở đầu cho lập trình hướng đối tượng trong C++, bao gồm cách
khai báo và sử dụng lớp, các thuộc tính của lớp; cách khởi tạo và huỷ bỏ đối tượng, các
quy tắc truy nhập đến các thành phần của lớp.
Chương 6: Tính kế thừa và tương ứng bội
Trình bày cách thức kế thừa giữa các lớp trong C++, các nguyên tắc truy nhập trong kế
thừa, định nghĩa nạp chồng các phương thức và tính đa hình trong lập trình hướng đối
tương với C++.
Chương 7: Một số lớp quan trọng
Trình bày cách sử dụng một số lớp có sẵn trong thư viện chuẩn của C++, bao gồm các lớp:
lớp tập hợp, lớp chuỗi, lớp ngăn xếp, lớp hàng đợi và lớp danh sách liên kết.
Để đọc được cuốn sách này, sinh viên phải quen biết các khái niệm cơ bản về lập trình, có một số
kỹ năng lập trình với ngôn ngữ C hoặc C++. Cuốn sách này cũng có thể dùng tài liệu tham khảo
cho những sinh viên muốn tìm hiểu các kỹ thuật lập trình nâng cao và lập trình hướng đối tượng
3
với C++. Cuốn sách này có kèm theo một đĩa chương trình chứa toàn bộ các chương trình được
lấy làm minh hoạ và các bài tập trong cuốn sách.
Mặc dù các tác giả đã có nhiều cố gắng trong việc biên soạn tài liệu này, song không thể tránh
khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ các sinh viên và các
bạn đồng nghiệp.
4
Chương 1: Giới thiệu về các phương pháp lập trình
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
Nội dung của chương này tập trung trình bày các phương pháp lập trình:
• Phương pháp lập trình tuyến tính
• Phương pháp lập trình hướng cấu trúc
• Phương pháp lập trình hướng đối tượng.
1.1 LẬP TRÌNH TUYẾN TÍNH
Đặc trưng cơ bản của lập trình tuyến tính là tư duy theo lối tuần tự. Chương trình sẽ được thực
hiện theo thứ tự từ đầu đến cuối, lệnh này kế tiếp lệnh kia cho đến khi kết thúc chương trình.
Đặc trưng
Lập trình tuyến tính có hai đặc trưng:
• Đơn giản: chương trình được tiến hành đơn giản theo lối tuần tự, không phức tạp.
• Đơn luồng: chỉ có một luồng công việc duy nhất, và các công việc được thực hiện tuần tự
trong luồng đó.
Tính chất
• Ưu điểm: Do tính đơn giản, lập trình tuyến tính được ứng dụng cho các chương trình đơn
giản và có ưu điểm dễ hiểu.
• Nhược điểm: Với các ứng dụng phức tạp, người ta không thể dùng lập trình tuyến tính để
giải quyết.
Ngày nay, lập trình tuyến tính chỉ tồn tại trong phạm vi các modul nhỏ nhất của các phương pháp
lập trình khác. Ví dụ trong một chương trình con của lập trình cấu trúc, các lệnh cũng được thực
hiện theo tuần tự từ đầu đến cuối chương trình con.
1.2 LẬP TRÌNH HƯỚNG CẤU TRÚC
1.2.1 Đặc trưng của lập trình hướng cấu trúc
Trong lập trình hướng cấu trúc, chương trình chính được chia nhỏ thành các chương trình con và
mỗi chương trình con thực hiện một công việc xác định. Chương trình chính sẽ gọi đến chương
trình con theo một giải thuật, hoặc một cấu trúc được xác định trong chương trình chính.
Các ngôn ngữ lập trình cấu trúc phổ biến là Pascal, C và C++. Riêng C++ ngoài việc có đặc trưng
của lập trình cấu trúc do kế thừa từ C, còn có đặc trưng của lập trình hướng đối tượng. Cho nên
C++ còn được gọi là ngôn ngữ lập trình nửa cấu trúc, nửa hướng đối tượng.
Đặc trưng
Đặc trưng cơ bản nhất của lập trình cấu trúc thể hiện ở mối quan hệ:
5
Chương 1: Giới thiệu về các phương pháp lập trình
Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật
Trong đó:
• Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu cho việc xử lý bởi một hay nhiều chương trình
nào đó.
• Giải thuật là một quy trình để thực hiện một công việc xác định
Trong chương trình, giải thuật có quan hệ phụ thuộc vào cấu trúc dữ liệu:
• Một cấu trúc dữ liệu chỉ phù hợp với một số hạn chế các giải thuật.
• Nếu thay đổi cấu trúc dữ liệu thì phải thay đổi giải thuật cho phù hợp.
• Một giải thuật thường phải đi kèm với một cấu trúc dữ liệu nhất định.
Tính chất
• Mỗi chương trình con có thể được gọi thực hiện nhiều lần trong một chương trình chính.
• Các chương trình con có thể được gọi đến để thực hiện theo một thứ tự bất kì, tuỳ thuộc
vào giải thuật trong chương trình chính mà không phụ thuộc vào thứ tự khai báo của các
chương trình con.
• Các ngôn ngữ lập trình cấu trúc cung cấp một số cấu trúc lệnh điều khiển chương trình.
Ưu điểm
• Chương trình sáng sủa, dễ hiểu, dễ theo dõi.
• Tư duy giải thuật rõ ràng.
Nhược điểm
• Lập trình cấu trúc không hỗ trợ mạnh việc sử dụng lại mã nguồn: Giải thuật luôn phụ
thuộc chặt chẽ vào cấu trúc dữ liệu, do đó, khi thay đổi cấu trúc dữ liệu, phải thay đổi giải
thuật, nghĩa là phải viết lại chương trình.
• Không phù hợp với các phần mềm lớn: tư duy cấu trúc với các giải thuật chỉ phù hợp với
các bài toán nhỏ, nằm trong phạm vi một modul của chương trình. Với dự án phần mềm
lớn, lập trình cấu trúc tỏ ra không hiệu quả trong việc giải quyết mối quan hệ vĩ mô giữa
các modul của phần mềm.
Vấn đề
Vấn đề cơ bản của lập trình cấu trúc là bằng cách nào để phân chia chương trình chính thành các
chương trình con cho phù hợp với yêu cầu, chức năng và mục đích của mỗi bài toán. Thông
thường, để phân rã bài toán trong lập trình cấu trúc, người ta sử dụng phương pháp thiết kế trên
xuống (top-down).
1.2.2 Phương pháp thiết kế trên xuống (top-down)
Phương pháp thiết kế top-down tiếp cận bài toán theo hướng từ trên xuống dưới, từ tổng qúat đến
chi tiết. Theo đó, một bài toán được chia thành các bài toán con nhỏ hơn. Mỗi bài toán con lại
được chia nhỏ tiếp, nếu có thể, thành các bài toán con nhỏ hơn nữa. Quá trình này còn được gọi là
quá trình làm mịn dần. Quá trình này sẽ dừng lại khi các bài toán con không cần chia nhỏ thêm
6
Chương 1: Giới thiệu về các phương pháp lập trình
nữa. Nghĩa là khi mỗi bài toán con đều có thể giải quyết bằng một chương trình con với một giải
thuật đơn giản.
Ví dụ, sử dụng phương pháp top-down để giải quyết bài toán xây một căn nhà mới. Chúng ta có
thể phân rã bài toán theo các bước như sau:
• Ở mức thứ nhất, chia bài toán xây nhà thành các bài toán nhỏ hơn như làm móng, đổ cột,
đổ trần, xây tường, lợp mái.
• Ở mức thứ hai, phân rã các công việc ở mức thứ nhất như việc làm móng nhà có thể phân
rã tiếp thành các công việc đào móng, gia cố nền, làm khung sắt, đổ bê tong; công việc đổ
cột được phần rã thành …
• Ở mức thứ ba, phân rã các công việc của mức thứ hai như việc đào móng có thể phân chia
tiếp thành các công việc như đo đạc, cắm mốc, chăng dây, đào và kiểm tra móng. Việc gia
cố nền được phân rã thành …
Quá trình phân rã có thể dừng ở mức này, bởi vì các công việc con thu được như đo đạc, cắm
mốc, chăng dây, đào… có thể thực hiện được ngay, không cần chia nhỏ thêm nữa.
Lưu ý:
• Cùng sử dụng phương pháp top-down với cùng một bài toán, nhưng có thể cho ra nhiều
kết quả khác nhau. Nguyên nhân là do sự khác nhau trong tiêu chí để phân rã một bài toán
thành các bài toán con.
Ví dụ, vẫn áp dụng phương pháp top-down để giải quyết bài toán xây nhà, nhưng nếu sử dụng
một cách khác để phân chia bài toán, ta có thể thu được kết quả khác biệt so với phương pháp ban
đầu:
• Ở mức thứ nhất, chia bài toán xây nhà thành các bài toán nhỏ hơn như làm phần gỗ, làm
phần sắt, làm phần bê tông và làm phần gạch.
• Ở mức thứ hai, phân rã các công việc ở mức thứ nhất là làm phần gỗ có thể chia thành các
công việc như xẻ gỗ, gia công gỗ, tạo khung, lắp vào nhà. Việc làm sắt có thể chia nhỏ
thành…
Rõ ràng, với cách làm mịn thế này, ta sẽ thu được một kết quả khác hẳn với cách thức đã thực
hiện ở phần trên.
1.3 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
1.3.1 Lập trình hướng đối tượng
Trong lập trình hướng đối tượng:
• Người ta coi các thực thể trong chương trình là các đối tượng và sau đó trừu tượng hoá đối
tượng thành lớp đối tượng.
• Dữ liệu được tổ chức thành các thuộc tính của lớp. Nguời ta ngăn chặn việc thay đổi tuỳ
tiện dữ liệu trong chương trình bằng các cách giới hạn truy nhập như chỉ cho phép truy
nhập dữ liệu thông qua đối tượng, thông qua các phương thức mà đối tượng được cung
cấp…
• Quan hệ giữa các đối tượng là quan hệ ngang hàng hoặc quan hệ kế thừa: Nếu lớp B kế
thừa từ lớp A thì A được gọi là lớp cơ sở và B được gọi là lớp dẫn xuất.
7
Chương 1: Giới thiệu về các phương pháp lập trình
Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng phổ biến hiện nay là Java, C++, C#...Mặc dù C++ cũng có
những đặc trưng cơ bản của lập trình hướng đối tượng nhưng vẫn không phải là ngôn ngữ lập
trình thuần hướng đối tượng.
Đặc trưng
Lập trình hướng đối tượng có hai đặc trưng cơ bản:
• Đóng gói dữ liệu: dữ liệu luôn được tổ chức thành các thuộc tính của lớp đối tượng. Việc
truy nhập đến dữ liệu phải thông qua các phương thức của đối tượng lớp.
• Sử dụng lại mã nguồn: việc sử dụng lại mã nguồn được thể hiện thông qua cơ chế kế
thừa. Cơ chế này cho phép các lớp đối tượng có thể kế thừa từ các lớp đối tượng khác. Khi
đó, trong các lớp dẫn xuất, có thể sử dụng các phương thức (mã nguồn) của các lớp cơ sở
mà không cần phải định nghĩa lại.
Ưu điểm
Lập trình hướng đối tượng có một số ưu điểm nổi bật:
• Không còn nguy cơ dữ liệu bị thay đổi tự do trong chương trình. Vì dữ liệu đã được đóng
gói vào các đối tượng. Nếu muốn truy nhập vào dữ liệu phải thông qua các phương thức
được cho phép của đối tượng.
• Khi thay đổi cấu trúc dữ liệu của một đối tượng, không cần thay đổi mã nguồn của các đối
tượng khác, mà chỉ cần thay đổi một số thành phần của đối tượng dẫn xuất. Điều này hạn
chế sự ảnh hưởng xấu của việc thay đổi dữ liệu đến các đối tượng khác trong chương
trình.
• Có thể sử dụng lại mã nguồn, tiết kiệm tài nguyên, chi phí thời gian. Vì nguyên tắc kế
thừa cho phép các lớp dẫn xuất sử dụng các phương thức từ lớp cơ sở như những phương
thức của chính nó, mà không cần thiết phải định nghĩa lại.
• Phù hợp với các dự án phần mềm lớn, phức tạp.
1.3.2 Một số khái niệm cơ bản
Trong mục này, chúng ta sẽ làm quen với một số khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối
tượng. Bao gồm:
• Khái niệm đối tượng (object)
• Khái niệm đóng gói dữ liệu (encapsulation)
• Khái niệm kế thừa (inheritance)
• Khái niệm đa hình (polymorphism)
Đối tượng (Object)
Trong lập trình hướng đối tượng, đối tượng được coi là đơn vị cơ bản nhỏ nhất. Các dữ diệu và
cách xử lí chỉ là thành phần của đối tượng mà không được coi là thực thể. Một đối tượng chứa các
dữ liệu của riêng nó, đồng thời có các phương thức (hành động) thao tác trên các dữ liệu đó:
Đối tượng = dữ liệu + phương thức
8
Chương 1: Giới thiệu về các phương pháp lập trình
Lớp (Class)
Khi có nhiều đối tượng giống nhau về mặt dữ liệu và phương thức, chúng được nhóm lại với nhau
và gọi chung là lớp:
• Lớp là sự trừu tượng hoá của đối tượng
• Đối tượng là một thể hiện của lớp.
Đóng gói dữ liệu (Encapsulation)
• Các dữ liệu được đóng gói vào trong đối tượng. Mỗi dữ liệu có một phạm vi truy nhập
riêng.
• Không thể truy nhập đến dữ liệu một cách tự do như lập trình cấu trúc
• Muốn truy nhập đến các dữ liệu đã được bảo vệ, phải thông qua các đối tượng, nghĩa là
phải sử dụng các phương thức mà đối tượng cung cấp mới có thể truy nhập đến dữ liệu
của đối tượng đó.
Tuy nhiên, vì C++ chỉ là ngôn ngữ lập trình nửa đối tượng, cho nên C++ vẫn cho phép định nghĩa
các biến dữ liệu và các hàm tự do, đây là kết quả kế thừa từ ngôn ngữ C, một ngôn ngữ lập trình
thuần cấu trúc.
Kế thừa (Inheritance)
Tính kế thừa của lập trình hướng đối tượng cho phép một lớp có thể kế thừa từ một số lớp đã tồn
tại. Khi đó, lớp mới có thể sử dụng dữ liệu và phương thức của các lớp cơ sở như là của mình.
Ngoài ra, lớp dẫn xuất còn có thể bổ sung thêm một số dữ liệu và phương thức. Ưu điểm của kế
thừa là khi thay đổi dữ liệu của một lớp, chỉ cần thay đổi các phương thức trong phạm vi lớp cơ sở
mà không cần thay đổi trong các lớp dẫn xuất.
Đa hình (Polymorphsim)
Đa hình là khái niệm luôn đi kèm với kế thừa. Do tính kế thừa, một lớp có thể sử dụng lại các
phương thức của lớp khác. Tuy nhiên, nếu cần thiết, lớp dẫn xuất cũng có thể định nghĩa lại một
số phương thức của lớp cơ sở. Đó là sự nạp chồng phương thức trong kế thừa. Nhờ sự nạp chồng
phương thức này, ta chỉ cần gọi tên phương thức bị nạp chồng từ đối tượng mà không cần quan
tâm đó là đối tượng của lớp nào. Chương trình sẽ tự động kiểm tra xem đối tượng là thuộc kiểu
lớp cơ sở hay thuộc lớp dẫn xuất, sau đó sẽ gọi phương thức tương ứng với lớp đó. Đó là tính đa
hình.
1.3.3 Lập trình hướng đối tượng trong C++
Vì C++ là một ngôn ngữ lập trình được mở rộng từ một ngôn ngữ lập trình cấu trúc C nên C++
được xem là ngôn ngữ lập trình nửa hướng đối tượng, nửa hướng cấu trúc.
Những đặc trưng hướng đối tượng của C++
• Cho phép định nghĩa lớp đối tượng.
• Cho phép đóng gói dữ liệu vào các lớp đối tượng. Cho phép định nghĩa phạm vi truy nhập
dữ liệu của lớp bằng các từ khoá phạm vi: public, protected, private.
9
Chương 1: Giới thiệu về các phương pháp lập trình
• Cho phép kế thừa lớp với các kiểu kế thừa khác nhau tuỳ vào từ khoá dẫn xuất.
• Cho phép lớp dẫn xuất sử dụng các phương thức của lớp cơ sở (trong phạm vi quy định).
• Cho phép định nghĩa chồng phương thức trong lớp dẫn xuất.
Những hạn chế hướng đối tượng của C++
Những hạn chế này là do C++ được phát triển từ một ngôn ngữ lập trình thuần cấu trúc C.
• Cho phép định nghĩa và sử dụng các biến dữ liệu tự do.
• Cho phép định nghĩa và sử dụng các hàm tự do.
• Ngay cả khi dữ liệu được đóng gói vào lớp, dữ liệu vẫn có thể truy nhập trực tiếp như dữ
liệu tự do bởi các hàm bạn, lớp bạn (friend) trong C++.
TỔNG KẾT CHƯƠNG 1
Chương 1 đã trình bày tổng quan về các phương pháp lập trình hiện nay. Nội dung tập trung vào
ba phương pháp lập trình có liên quan trực tiếp đến ngôn ngữ lập trình C++:
• Lập trình tuyến tính
• Lập trình hướng cấu trúc
• Lập trình hướng đối tượng.
C++ là ngôn ngữ lập trình được mở rộng từ ngôn ngữ lập trình cấu trúc C. Do đó, C++ vừa có
những đặc trưng của lập trình cấu trúc, vừa có những đặc trưng của lập trình hướng đối tượng.
10
Chương 2: Con trỏ và mảng
CHƯƠNG 2
CON TRỎ VÀ MẢNG
Nội dung của chương này tập trung trình bày các vấn đề cơ bản liên quan đến các thao tác trên
kiểu dữ liệu con trỏ và mảng trong C++:
• Khái niệm con trỏ, cách khai báo và sử dụng con trỏ.
• Mối quan hệ giữa con trỏ và mảng
• Con trỏ hàm
• Cấp phát bộ nhớ cho con trỏ
2.1 KHÁI NIỆM CON TRỎ
2.1.1 Khai báo con trỏ
Con trỏ là một biến đặc biệt chứa địa chỉ của một biến khác. Con trỏ có cùng kiểu dữ liệu với kiểu
dữ liệu của biến mà nó trỏ tới. Cú pháp khai báo một con trỏ như sau:
*;
Trong đó:
• Kiểu dữ liệu: Có thể là các kiểu dữ liệu cơ bản của C++, hoặc là kiểu dữ liệu có cấu trúc,
hoặc là kiểu đối tượng do người dùng tự định nghĩa.
• Tên con trỏ: Tuân theo qui tắc đặt tên biến của C++:
- Chỉ được bắt đầu bằng một kí tự (chữ), hoặc dấu gạch dưới “_”.
- Bắt đầu từ kí tự thứ hai, có thể có kiểu kí tự số.
- Không có dấu trống (space bar) trong tên biến.
- Có phân biệt chữ hoa và chữ thường.
- Không giới hạn độ dài tên biến.
Ví dụ, để khai báo một biến con trỏ có kiểu là int và tên là pointerInt, ta viết như sau:
int *pointerInt;
Lưu ý
• Có thể viết dấu con trỏ “*” ngay sau kiểu dữ liệu, nghĩa là hai cách khai báo sau là tương
đương:
int *pointerInt;
int* pointerInt;
• Các cách khai báo con trỏ như sau là sai cú pháp:
*int pointerInt; // Khai báo sai con trỏ
int pointerInt*; // Khai báo sai con trỏ
2.1.2 Sử dụng con trỏ
Con trỏ được sử dụng theo hai cách:
11
Chương 2: Con trỏ và mảng
• Dùng con trỏ để lưu địa chỉ của biến để thao tác
• Lấy giá trị của biến do con trỏ trỏ đến để thao tác
Dùng con trỏ để lưu địa chỉ của biến
Bản thân con trỏ sẽ được trỏ vào địa chỉ của một biến có cùng kiểu dữ liệu với nó. Cú pháp của
phép gán như sau:
= &;
Lưu ý
• Trong phép toán này, tên con trỏ không có dấu “*”.
Ví dụ:
int x, *px;
px = &x;
sẽ cho con trỏ px có kiểu int trỏ vào địa chỉ của biến x có kiểu nguyên. Phép toán &
sẽ cho địa chỉ của biến tương ứng.
Lấy giá trị của biến do con trỏ trỏ đến
Phép lấy giá trị của biến do con trỏ trỏ đến được thực hiện bằng cách gọi tên:
*;
Lưu ý
• Trong phép toán này, phải có dấu con trỏ “*”. Nếu không có dấu con trỏ, sẽ trở thành
phép lấy địa chỉ của biến do con trỏ trỏ tới.
Ví dụ:
int x = 12, y, *px;
px = &y;
*px = x;
Quá trình diễn ra như sau:
int x = 12, y, *px; x = 12 y=0 px null
px = &y; x = 12 y=0 px
px = x; x = 12 y=x =12 px
con trỏ px vẫn trỏ tới địa chỉ biến y và giá trị của biến y sẽ là 12.
Phép gán giữa các con trỏ
Các con trỏ cùng kiểu có thể gán cho nhau thông qua phép gán và lấy địa chỉ con trỏ:
= ;
Lưu ý
• Trong phép gán giữa các con trỏ, bắt buộc phải dùng phép lấy địa chỉ của biến do con trỏ
trỏ tới (không có dấu “*” trong tên con trỏ) mà không được dùng phép lấy giá trị của
biến do con trỏ trỏ tới.
12
Chương 2: Con trỏ và mảng
• Hai con trỏ phải cùng kiểu. Trong trường hợp hai con trỏ khác kiểu, phải sử dụng các
phương thức ép kiểu tương tự như trong phép gán các biến thông thường có kiểu khác
nhau.
Ví dụ:
int x = 12, *px, *py;
px = &x;
py = px;
int x = 12, *px, *py; x = 12 px null py null
px = &x; x = 12 px py null
py = px; x = 12 px py
con trỏ py cũng trỏ vào địa chỉ của biến x như con trỏ px. Khi đó *py cũng có giá trị 12 giống như
*px và là giá trị của biến x.
Chương trình 2.1 minh hoạ việc dùng con trỏ giữa các biến của một chương trình C++.
Chương trình 2.1
#include
#include
void main(void){
int x = 12, *px, *py;
cout << ”x = ” << x << endl;
px = &x; // Con trỏ px trỏ tới địa chỉ của x
cout << ”px = &x, *px = ” << *px << endl;
*px = *px + 20; // Nội dung của px là 32
cout << ”*px = *px+20, x = ” << x << endl;
py = px; // Cho py trỏ tới chỗ mà px trỏ: địa chỉ của x
*py += 15; // Nội dung của py là 47
cout << ”py = px, *py +=15, x = ” << x << endl;
}
Trong chương trình 2.1, ban đầu biến x có giá trị 12. Sau đó, con trỏ px trỏ vào địa chỉ của biến x
nên con trỏ px cũng có giá trị 12. Tiếp theo, ta tăng giá trị của con trỏ px thêm 20, giá trị của con
trỏ px là 32. Vì px đang trỏ đến địa chỉ của x nên x cũng có giá trị là 32. Sau đó, ta cho con trỏ py
trỏ đến vị trí mà px đang trỏ tới (địa chỉ của biến x) nên py cũng có giá trị 32. Cuối cùng, ta tăng
giá trị của con trỏ py thêm 15, py sẽ có giá trị 37. Vì py cũng đang trỏ đến địa chỉ của x nên x
cũng có giá trị 37. Do đó, ví dụ 2.1 sẽ in ra kết quả như sau:
13
Chương 2: Con trỏ và mảng
x = 12
px = &x, *px = 12
*px = *px + 20, x = 32
py = px, *py += 15, x = 37
2.2 CON TRỎ VÀ MẢNG
2.2.1 Con trỏ và mảng một chiều
Mảng một chiều
Trong C++, tên một mảng được coi là một kiểu con trỏ hằng, được định vị tại một vùng nhớ xác
định và địa chỉ của tên mảng trùng với địa chỉ của phần tử đầu tiên của mảng.
Ví dụ khai báo:
int A[5];
thì địa chỉ của mảng A (cũng viết là A) sẽ trùng với địa chỉ phần tử đầu tiên của mảng A (là
&A[0]) nghĩa là:
A = &A[0];
Quan hệ giữa con trỏ và mảng
Vì tên của mảng được coi như một con trỏ hằng, nên nó có thể được gán cho một con trỏ có cùng
kiểu.
Ví dụ khai báo:
int A[5] = {5, 10, 15, 20, 25};
int *pa = A;
int A[5] = {5, 10, 15, 20, 25}; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25
int *pa = A; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25
pa
thì con trỏ pa sẽ trỏ đến mảng A, tức là trỏ đến địa chỉ của phần tử A[0], cho nên hai khai báo sau
là tương đương:
pa = A;
pa = &A[0];
Với khai báo này, thì địa chỉ trỏ tới của con trỏ pa là địa chỉ của phần tử A[0] và giá trị của con trỏ
pa là giá trị của phần tử A[0], tức là *pa = 5;
Phép toán trên con trỏ và mảng
Khi một con trỏ trỏ đến mảng, thì các phép toán tăng hay giảm trên con trỏ sẽ tương ứng với phép
dịch chuyển trên mảng.
Ví dụ khai báo:
int A[5] = {5, 10, 15, 20, 25};
14
Chương 2: Con trỏ và mảng
int *pa = &A[2];
thì con trỏ pa sẽ trỏ đến địa chỉ của phần tử A[2] và giá trị của pa là: *pa = A[2] = 15.
Khi đó, phép toán:
pa = pa + 1;
sẽ đưa con trỏ pa trỏ đến địa chỉ của phần tử tiếp theo của mảng A, đó là địa chỉ của A[3]. Sau đó,
phép toán:
pa = pa – 2;
sẽ đưa con trỏ pa trỏ đến địa chỉ của phần tử A[1].
int A[5] = {5, 10, 15, 20, 25}; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25
int *pa = &A[2]; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25
pa
pa = pa + 1; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25
pa
pa = pa - 2; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25
pa
Lưu ý:
• Hai phép toán pa++ và *pa++ có tác dụng hoàn toàn khác nhau trên mảng, pa++ là thao
tác trên con trỏ, tức là trên bộ nhớ, nó sẽ đưa con trỏ pa trỏ đến địa chỉ của phần tử tiếp
theo của mảng. *pa++ là phép toán trên giá trị, nó tăng giá trị hiện tại của phần tử mảng
lên một đơn vị.
Ví dụ:
int A[5] = {5, 10, 15, 20, 25};
int *pa = &A[2];
thì pa++ là tương đương với pa = &A[3] và *pa = 20.
nhưng *pa++ lại tương đương với pa = &A[2] và *pa = 15+1 = 16, A[2] = 16.
15
Chương 2: Con trỏ và mảng
int A[5] = {5, 10, 15, 20, 25}; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25
int *pa = &A[2]; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25
pa
pa ++; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25
pa
Nhưng *pa ++; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=16 A[3]=20 A[4]= 25
pa
• Trong trường hợp:
int A[5] = {5, 10, 15, 20, 25};
int *pa = &A[4];
thì phép toán pa++ sẽ đưa con trỏ pa trỏ đến một địa chỉ không xác định. Lí do là A[4] là
phần tử cuối của mảng A, nên pa++ sẽ trỏ đến địa chỉ ngay sau địa chỉ của A[4], địa chỉ
này nằm ngoài vùng chỉ số của mảng A nên không xác định. Tương tự với trường hợp
pa=&A[0], phép toán pa-- cũng đưa pa trỏ đến một địa chỉ không xác định.
int A[5] = {5, 10, 15, 20, 25}; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25
int *pa = &A[2]; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25
pa
pa ++; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25 null
pa
pa = &A[0]; A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25
pa
pa --; null A A[0]=5 A[1]=10 A[2]=15 A[3]=20 A[4]= 25
pa
• Vì mảng A là con trỏ hằng, cho nên không thể thực hiện các phép toán trên A mà chỉ có
thể thực hiện trên các con trỏ trỏ đến A: các phép toán pa++ hoặc pa--là hợp lệ, nhưng các
phép toán A++ hoặc A--là không hợp lệ.
Chương trình 2.2a minh hoạ việc cài đặt một thủ tục sắp xếp các phần tử của một mảng theo cách
thông thường.
16
Chương 2: Con trỏ và mảng
Chương trình 2.2a
void SortArray(int A[], int n){
int temp;
for(int i=0; i for(int j=i+1; j if(A[i] > A[j]){
temp = A[i];
A[i] = A[j];
A[j] = temp;
}
}
Chương trình 2.2b cài đặt một thủ tục tương tự bằng con trỏ. Hai thủ tục này có chức năng hoàn
toàn giống nhau.
Chương trình 2.2b
void SortArray(int *A, int n){
int temp;
for(int i=0; i for(int j=i+1; j if(*(A+i) > *(A+j)){
temp = *(A+i);
*(A+i) = *(A+j);
*(A+j) = temp;
}
}
Trong chương trình 2.2b, thay vì dùng một mảng, ta dùng một con trỏ để trỏ đến mảng cần sắp
xếp. Khi đó, ta có thể dùng các thao tác trên con trỏ thay vì các thao tác trên các phần tử mảng.
2.2.2 Con trỏ và mảng nhiều chiều
Con trỏ và mảng nhiều chiều
Một câu hỏi đặt ra là nếu một ma trận một chiều thì tương đương với một con trỏ, vậy một mảng
nhiều chiều thì tương đương với con trỏ như thế nào?
Xét ví dụ:
int A[3][3] = {
{5, 10, 15},
{20, 25, 30},
{35, 40, 45}
};
17
Chương 2: Con trỏ và mảng
Khi đó, địa chỉ của ma trận A chính là địa chỉ của hàng đầu tiên của ma trận A, và cũng là địa chỉ
của phần tử đầu tiên của hàng đầu tiên của ma trận A:
• Địa chỉ của ma trận A: A = A[0] = *(A+0) = &A[0][0];
• Địa chỉ của hàng thứ nhất: A[1] = *(A+1) = &A[1][0];
• Địa chỉ của hàng thứ i: A[i] = *(A+i) = &A[i][0];
• Địa chỉ phần tử &A[i][j] = (*(A+i)) + j;
• Giá trị phần tử A[i][j] = *((*(A+i)) + j);
Như vậy, một mảng hai chiều có thể thay thế bằng một mảng một chiều các con trỏ cùng kiểu:
int A[3][3];
có thể thay thế bằng:
int (*A)[3];
Con trỏ trỏ tới con trỏ
Vì một mảng hai chiều int A[3][3] có thể thay thế bằng một mảng các con trỏ int (*A)[3]. Hơn
nữa, một mảng int A[3] lại có thể thay thế bằng một con trỏ int *A. Do vậy, một mảng hai chiều
có thể thay thế bằng một mảng các con trỏ, hoặc một con trỏ trỏ đến con trỏ. Nghĩa là các cách
viết sau là tương đương:
int A[3][3];
int (*A)[3];
int **A;
2.3 CON TRỎ HÀM
Mặc dù hàm không phải là một biến cụ thể nên không có một địa chỉ xác định. Nhưng trong khi
chạy, mỗi một hàm trong C++ cũng có một vùng nhớ xác định, do vậy, C++ cho phép dùng con
trỏ để trỏ đến hàm. Con trỏ hàm được dùng để truyền tham số có dạng hàm.
Khai báo con trỏ hàm
Con trỏ hàm được khai báo tương tự như khai báo nguyên mẫu hàm thông thường trong C++,
ngoại trừ việc có thêm kí hiệu con trỏ “*” trước tên hàm. Cú pháp khai báo con trỏ hàm như sau:
(*)([]);
Trong đó:
• Kiểu dữ liệu trả về: là các kiểu dữ liệu thông thường của C++ hoặc kiểu do người dùng
tự định nghĩa.
• Tên hàm: tên do người dùng tự định nghĩa, tuân thủ theo quy tắc đặt tên biến trong C++.
• Các tham số: có thể có hoặc không (phần trong dấu “[]” là tuỳ chọn). Nếu có nhiều tham
số, mỗi tham số được phân cách nhau bởi dấu phẩy.
Ví dụ khai báo:
int (*Calcul)(int a, int b);
là khai báo một con trỏ hàm, tên là Calcul, có kiểu int và có hai tham số cũng là kiểu int.
Lưu ý:
18
Chương 2: Con trỏ và mảng
• Dấu “()” bao bọc tên hàm là cần thiết để chỉ ra rằng ta đang khai báo một con trỏ hàm.
Nếu không có dấu ngoặc đơn này, trình biên dịch sẽ hiểu rằng ta đang khai báo một hàm
thông thường và có giá trị trả về là một con trỏ.
Ví dụ, hai khai báo sau là khác nhau hoàn toàn:
// Khai báo một con trỏ hàm
int (*Calcul)(int a, int b);
// Khai báo một hàm trả về kiểu con trỏ
int *Calcul(int a, int b);
Sử dụng con trỏ hàm
Con trỏ hàm được dùng khi cần gọi một hàm như là tham số của một hàm khác. Khi đó, một hàm
được gọi phải có khuôn mẫu giống với con trỏ hàm đã được khai báo.
Ví dụ, với khai báo:
int (*Calcul)(int a, int b);
thì có thể gọi các hàm có hai tham số kiểu int và trả về cũng kiểu int như sau:
int add(int a, int b);
int sub(int a, int b);
nhưng không được gọi các hàm khác kiểu tham số hoặc kiểu trả về như sau:
int add(float a, int b);
int add(int a);
char* sub(char* a, char* b);
Chương trình 2.3 minh hoạ việc khai báo và sử dụng con trỏ hàm.
Chương trình 2.3
#include
#include
// Hàm có sử dụng con trỏ hàm như tham số
void Display(char[] str, int (*Xtype)(int c)){
int index = 0;
while(str[index] != ‘\0’){
cout << (*Xtype)(str[index]); // Sử dụng con trỏ hàm
index ++;
}
return;
}
// Hàm main, dùng lời gọi hàm đến con trỏ hàm
void main(){
char input[500];
cout << “Enter the string: ”;
cin >> input;
19