Thiết kế web với html, css và javascript

  • 11 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 11 trang

Nội dung text: Thiết kế web với html, css và javascript

Phần 1 Thiết kế HTML và định dạng CSS
1.1 Bài tập số 1:
 Thiết kế trang web có nội dung như hình minh họa
 Mô tả: đặt tên trang web: bai_tap so_1.html
STT Yêu cầu Ghi chú
1 Trang web Tiêu đề: Bài tập số 1
Lề trái=lề phải=lề trên=50
2 Dòng 1: Tiêu đề Chữ lớn, đậm, canh giữa, chữ màu xanh, nền
bài thơ màu vàng
3 Dòng 2: tác giả Canh giữa, in đậm
4 Đoạn 1 Canh giữa, chữ màu xanh dương
5 Đoạn 2 Canh trái, chữ màu đỏ
6 Đoạn 3 Canh phải, chữ màu đen
7 Phân cách giữa các đoạn là đường kẻ ngang
1.2 Bài tập số 2:
 Thiết kế trang web có nội dung như hình minh họa
 Mô tả: đặt tên trang web: bai_tap so_2.html
ST Ghi
T Yêu cầu chú
1 Trang web  Tiêu đề: Bài tập số 2
 Lề trái=lề phải=lề trên=50
 Đặt màu nền cho trang web
2 Nội dung hiển  Các dòng tiêu đề: chữ lớn, đậm, bên dưới
thị có đường kẻ ngang
3  Tạo hai danh sách có thứ tự và không thứ
tự
1.3 Bài số tập số 3:
 Thiết kế trang web có nội dung như hình minh họa
 Mô tả: đặt tên trang web: bai_tap so_3.html
STT Ghi chú
Yêu cầu
1 Trang web  Tiêu đề: Bài tập số 3
 Lề trái=lề phải=lề trên=50
 Đặt màu nền cho trang web
2 Nội dung hiển  Tạo table như hình minh họa
thị
3 Định dạng  Thiết kế 2 tập tin style1.css và style2.css
để định dạng cho bảng biểu với kết quả
như hình minh họa
Kết quả 1: kết
hợp với tập tin
style1.css
Hướng dẫn: thiết kế tập tin style1.css như sau:
h2{
background:#FF9966;
font-family:"Courier New", Courier, monospace;
font-size:16px;
border-bottom:solid;
width:500px;
}
table ,tr,td,th{
border-collapse:collapse;
border-color:#CC0000;
border:1px solid #990000;
}
th{
background:#FF6600;
color:#FFFFFF;
}
Kết quả 2: kết
hợp với tập tin
style2.css
Hướng dẫn: thiết kế tập tin style2.css như sau:
table, tr, td, th{
border-collapse:separate;
border:1px inset #3300FF;
width:450px;
font-family:"Courier New", Courier, monospace;
font-size:12px;
}
table tr th{
background:#660066;
color:#FFFFFF;
height:50px;
font-size:15px;
}
.canhgiua{
text-align:center;
background:#660066;
color:#FFFFFF;
width:10%;
}
1.4 Bài tập số 4:
 Thiết kế trang web có nội dung như hình minh họa
 Mô tả: đặt tên trang web: bai_tap so_4.html
ST Ghi
T Yêu cầu chú
1 Trang web  Tiêu đề: Bài tập số 4
 Lề trái=lề phải=lề trên=50
2 Nội dung hiển  Dùng table tạo hai danh sách như hình
thị minh họa
3  Thiết kế tập tin style3.css để định dạng
cho trang web
4 Hướng dẫn:  Dùng html tạo nội dung trang web, với
mỗi phần tử của danh sách là một liên kết.
Mỗi liên kết ban đầu có màu chữ là màu
đen, không có đường gạch chân.
 Thiết kế css: quy định kiểu bullet cho danh
sách là một hình ảnh có sẵn trên máy.
 Mỗi phần tử khi người sử dụng rê chuột
vào sẽ làm thay đổi màu nền của nó, đồng
thời màu chữ của thẻ a chuyển sang màu
trắng.
1.5 Bài tập số 5:
 Thiết kế trang web có nội dung như hình minh họa
 Mô tả: đặt tên trang web: bai_tap so_5.html
ST Ghi
T Yêu cầu chú
1 Trang web  Tiêu đề: Bài tập số 5
 Lề trái=lề phải=lề trên=50
2 Nội dung hiển  Sử dụng HTML thiết kế trang web trên
thị
3 Định dạng  Thiết kế tập tin style4.css để định dạng
cho trang web
1.6
1.7 Bài tập số 6
 Thiết kế trang web có nội dung như hình minh họa
 Sử dụng css thiết kế menu ngang
 Mô tả: đặt tên trang web: bai_tap so_6.html
STT Yêu cầu Ghi chú
1 Trang web  Tiêu đề: Bài tập số 6
2 Nội dung hiển  Sử dụng HTML thiết kế trang web trên
thị
3 Định dạng  Thiết kế tập tin style4.css để định dạng
cho trang web
1.8 Bài tập số 7:
 Phát triển bài tập 6, thêm menu con cho các thành phần
 Mô tả: đặt tên trang web: bai_tap so_7.html
STT Yêu cầu Ghi chú
1 Trang web  Tiêu đề: Bài tập số 7
2 Định dạng  Thiết kế tập tin style5.css để định dạng cho
menu trên
1.9 Bài tập số 8:
 Thiết kế trang web có nội dung như hình minh họa.
 Sử dụng css thiết kế menu dọc.
 Mô tả: đặt tên trang web: bai_tap so_8.html.
STT Yêu cầu Ghi chú
1 Trang web  Tiêu đề: Bài tập số 8
2 Định dạng  Thiết kế tập tin style6.css để định dạng
cho menu trên