Nguyên lý lế toán

  • 183 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 183 trang

Nội dung text: Nguyên lý lế toán

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Biên soạn: THS. VŨ QUANG KẾT
LỜI NÓI ĐẦU
Hoạt động tổ chức và quản lý của các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân luôn cần
những thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính một các đầy đủ, kịp thời, chính xác và có hệ
thống. Những thông tin này chỉ có thể có được thông qua hạch toán kế toán.
Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản một cách toàn diện, có hệ thống và hiện
đại về nguyên lý kế toán , Trung tâm đào tại Bưu chính Viễn thông I, Học viện Công nghệ Bưu
chính Viễn thông đã tổ chức biên soạn sách hướng dẫn học tập môn “Nguyên lý kế toán” nhằm
đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên, đặc biệt là sinh viên hệ đào tạo từ xa, chuyên
ngành Quản trị Kinh doanh, Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông.
Nội dung cuốn sách được bố cục gồm 7 chương do Th.S. Vũ Quang Kết làm chủ biên.
Mỗi chương được kết cấu thành 4 phần : phần mục tiêu nhằm giới thiệu khái quát những kiến mà
sinh viên cần nắm bắt cụ thể của từng chương; phần nội dung được biên soạn theo trình tự, kết
cấu, nội dung của môn học một cách chi tiết, cụ thể, với những ví dụ minh hoạ thực tế dễ hiểu;
phần tóm tắt nội dung nhằm nêu bật những khái niệm cơ bản, những nội dung cốt yếu của
chương; phần câu hỏi và bài tập ôn tập có đáp án kèm theo giúp sinh viên luyện tập nhằm củng cố
kiến thức đã học.
Cuốn được biên soạn trên cơ sở tham khảo các giáo trình, tài liệu phong phú của các trường
đại học trong và ngoài nước đồng thời cập nhật chế độ kế toán, các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài
chính mới ban hành.
Qua 7 chương của cuốn sách, bạn đọc có thể nắm bắt một cách toàn diện các vấn đề của
nguyên lý kế toán. Tuy nhiên, do tài liệu được biên soạn lần đầu nên không tránh khỏi thiếu sót.
Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc, sinh viên và các giảng viên.
Xin chân thành cảm ơn!
Biên soạn
THS. VŨ QUANG KẾT
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
CHƯƠNG I
BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
MỤC TIÊU
Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên cần nắm được những vấn đề cơ bản sau:
1. Hiểu được các loại hạch toán và khái niệm về hạch toán kế toán. Nhiệm vụ và vai trò của hạch
toán kế toán trong doanh nghiệp.
2. Yêu cầu của kế toán khi xử lý các thông tin thu thập được từ nghiệp vụ phát sinh như thế nào?
3. Biết cách phân loại tài sản và nguồn vốn, hiểu được sự khác biệt giữa tài sản và nguồn vốn.
4. Hiểu được các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận và vận dụng các nguyên tắc này vào
thực tiễn nghiệp vụ kế toán sau này.
5. Biết các phương pháp kế toán và sự tác động của các phương pháp này như thế nào để trình bày
một báo cáo tài chính trung thực.
NỘI DUNG
1.1 BẢN CHẤT CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
1..1.1. Lịch sử phát sinh, phát triển của hạch toán kế toán
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Chính vì
vậy, ngay từ thời cổ xưa người ta đã thấy sự cần thiết muốn duy trì và phát triển đời sống của
mình. và xã hội phải tiến hành sản xuất những vật dùng, thức ăn, đồ mặc, nhà ở như thế nào;
muốn sản xuất phải hao phí bao nhiêu sức lao động và phải có những tư liệu sản xuất gì, trong
thời gian bao lâu; kết quả sản xuất sẽ phân phối như thế nào v.v… Tất cả những điều liên quan
đến sản xuất mà con người quan tâm đã đặt ra nhu cầu tất yếu thực hiện chức năng quản lý sản
xuất.
Như vậy sự cần thiết phải giám đốc và quản lý quá trình hoạt động kinh tế không phải chỉ
là nhu cầu mới được phát sinh gần đây, mà thực ra đã phát sinh rất sớm trong lịch sử nhân loại và
tồn tại trong các hình thái kinh tế xã hội khác nhau. Xã hội loài người càng phát triển, thì mức độ
quan tâm của con người đến hoạt động sản xuất càng tăng, nghĩa là càng cần thiết phải tăng cường
quản lý sản xuất. Về vấn đề này, Các Mác đã viết “ Trong tất cả các hình thái xã hội, người ta đều
phải quan tâm đến thời gian cần dùng để sản xuất ra tư liệu tiêu dùng, nhưng mức độ quan tâm có
khác nhau tuỳ theo trình độ của nền văn minh”.
Để quản lý được các hoạt động kinh tế cần có số liệu, để có được các số liệu phục vụ cho
hoạt động quản lý, giám sát đòi hỏi phải thực hiện việc quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép
các hoạt động đó.
Quan sát các quá trình và hiện tượng kinh tế là giai đoạn đầu tiên của việc phản ánh và
giám đốc quá trình tái sản xuất xã hội. Đo lường mọi hao phí trong sản xuất và kết quả của sản
1
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
xuất là biểu hiện những đối tượng đó bằng các đơn vị đo lường thích hợp (thước đo lao động,
thước đo bằng tiền).
Tính toán là quá trình sử dụng các phép tính, các phương pháp tổng hợp phân tích để xác
định các chỉ tiêu cần thiết, thông qua đó để biết được tiến độ thực hiện các mục tiêu, dự án và hiệu
quả của hoạt động kinh tế.
Ghi chép là quá trình thu thập, xử lý và ghi lại tình hình, kết quả của các hoạt động kinh tế
trong từng thời kỳ, từng địa điểm phát sinh theo một trật tự nhất định. Qua ghi chép có thể thực
hiện được việc phản ánh và kiểm tra toàn diện, có hệ thống các hoạt động sản xuất xã hội.
Việc quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép kinh tế nói trên, nhằm thực hiện chức năng
phản ánh và giám sát các hoạt động kinh tế gọi là hạch toán. Vì vậy hạch toán là nhu cầu khách
quan của xã hội và là công cụ quan trọng phục vụ cho quản lý kinh tế. Hạch toán ra đời cùng với
quá trình kinh tế với tư cách là do yêu cầu của sản xuất đòi hỏi phải có sự kiểm tra giám sát về
lượng những hao phí và kết quả mà quá trình sản xuất tạo ra.
Như vậy, hạch toán là một hệ thống điều tra quan sát, tính toán, đo lường và ghi chép các
quá trình kinh tế, nhằm quản lý các quá trình đó ngày một chặt chẽ hơn.
Với cách khái quát trên chúng ta có thể thấy hạch toán là một nhu cầu khách quan của bản
thân quá trình sản xuất cũng như của xã hội, nhu cầu đó được tồn tại trong tất cả các hình thái xã
hội khác nhau và ngày càng tăng, tuỳ theo sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, trong các hình thái
xã hội khác nhau, đối tượng và nội dung của hạch toán cũng khác nhau, vì mỗi chế độ xã hội có
một phương thức sản xuất riêng. Phương thức sản xuất thay đổi, làm cho toàn bộ cơ cấu kinh tế xã
hội và chính trị thay đổi. Và như vậy, mục đích, phương pháp quan sát, đo lường và ghi chép cũng
thay đổi cùng với sự thay đổi của phương thức sản xuất. Đồng thời cùng với sự phát triển của sản
xuất xã hội, hạch toán cũng không ngừng được phát triển và hoàn thiện về phương pháp cũng như
hình thức tổ chức. Điều này có thể dễ dàng nhận thức được thông qua việc nghiên cứu quá trình
nảy sinh và phát triển của hạch toán kế toán.
Các nghiên cứu về các nền văn minh cổ sơ của các dân tộc như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn
Độ, Hy Lạp và La Mã… đã chứng tỏ lịch sử của hạch toán có từ thời thượng cổ. Trong thời kỳ
nguyên thuỷ, sản xuất chưa phát triển, nhu cầu và khả năng thu nhận thông tin chưa nhiều, hạch
toán được tiến hành bằng các phương thức hết sức đơn giản: đánh dấu lên thân cây, buộc nút trên
các dây thừng… để ghi nhớ các thông tin cần thiết. Cũng do sản xuất còn lạc hậu nên ở giai đoạn
này chưa có của cải dư thừa, chưa hình thành các giai cấp khác nhau. Vì vậy, trong thời kỳ này
hạch toán được sử dụng phục vụ lợi ích của toàn xã hội.
Khi xã hội chuyển sang chế độ nô lệ thì ý nghĩa nhiệm vụ của hạch toán cũng thay đổi.
Hạch toán trước hết được sử dụng trong các trang trại để theo dõi kết quả sử dụng nô lệ và chiếm
dụng lao động của nô lệ, để vơ vét được nhiều sản phẩm thặng dư. Ngoài ra hạch toán còn được
sử dụng trong các phòng đổi tiền, các nhà thờ và trong lĩnh vực tài chính nhà nước…. để theo dõi
các nghiệp vụ về giao dịch, thanh toán và buôn bán. Sổ kế toán đã xuất hiện thay cho cách ghi và
đánh dấu của thời nguyên thuỷ.
Đến thời kỳ phong kiến, sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp với quy mô lớn gắn liền
với sự ra đời của địa chủ và nông dân, với sự ra đời của địa tô phong kiến, với chế độ cho vay
nặng lãi của địa chủ với nông dân…Những quan hệ kinh tế mới này đã nảy sinh và tác động đến
sự phát triển tiếp theo của hạch toán kế toán với hệ thống sổ sách phong phú và chi tiết hơn.
Đáng chú ý là thời kỳ tư bản chủ nghĩa với sự phát triển nhanh chóng của thương nghiệp
và sau đó cả nông nghiệp. Lúc này các quan hệ trao đổi, buôn bán được mở rộng đặt ra nhu cầu
2
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
phải hạch toán các mối quan hệ nảy sinh trong quá trình vận động của các tư bản cá biệt. Sự xuất
hiện của các đối tượng mới này của kế toán lại là nguồn gốc cho sự ra đời của phương pháp đối
ứng tài khoản trong kế toán. Cũng từ đó, phương pháp hạch toán kế toán đã được hình thành và
ứng dụng rộng rãi gồm một hệ thống hoàn chỉnh: chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá, tổng hợp –
cân đối kế toán. Tuy nhiên, chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất cùng với các quy luật kinh tế tương
ứng lại hạn chế sự phát triển và tính khoa học của hạch toán kế toán. Trong điều kiện của chủ
nghĩa xã hội, với sự xuất hiện của chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và với trình độ xã hội hoá
cao của nền sản xuất, hạch toán kế toán mới trở thành môn khoa học chân chính và phát huy đầy
đủ vị trí của mình. Về vị trí của hạch toán dưới chủ nghĩa xã hội V.I.Lênin đã khẳng định: “Chủ
nghĩa xã hội trước hết là hạch toán”.
Thật vậy, một nền sản xuất với quy mô ngày càng lớn, với trình độ xã hội hoá và sức phát
triển sản xuất ngày càng cao, với yêu cầu quy luật kinh tế mới phát sinh… không thể không tăng
cường hạch toán kế toán về mọi mặt. Đồng thời chế độ xã hội chủ nghĩa cũng tạo ra những tiền đề
cho sự phát triển nhanh chóng và toàn diện của hạch toán kế toán. Chế độ công hữu tư liệu sản
xuất với động lực từ con người và mục tiêu vì con người sẽ tạo điều kiện phát triển và ứng dụng
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực trong đó có hạch toán kế toán. Và như vậy chỉ dưới
chế độ xã hội chủ nghĩa hạch toán mới trở thành một công cụ để lãnh đạo nền kinh tế và phục vụ
cho mọi nhu cầu của các thành viên trong xã hội.
1.1.2. Các loại hạch toán kế toán
a. Các thước đo sử dụng trong hạch toán
Nội dung chủ yếu của hạch toán là quan sát, đo lường, ghi chép để kiểm tra và quản lý các
quá trình kinh tế. Vì vậy hạch toán phải sử dụng một số thước đo nhất định biểu hiện số lượng và
chất lượng các loại tài sản, các nghiệp vụ kinh tế.
Trong hạch toán đã áp dụng 3 loại thước đo: hiện vật, lao động, giá trị.
* Thước đo hiện vật
Thước đo hiện vật dùng để xác định tài liệu về tình hình tài sản hiện có hoặc đã tiêu hao,
mà phương thức sử dụng là cân, đong, đo, đếm … Đơn vị đo hiện vật tuỳ thuộc vào tính tự nhiên
của đối tượng được tính toán. Ví dụ: trọng lượng (kg, tạ, tấn), thể tích (m3), diện tích(ha), độ
dài(mét) là những đơn vị đo lường hiện vật v.v. Sử dụng thước đo hiện vật để hạch toán vật tư tài
sản và trong việc giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự kiến về mặt số lượng, như số lượng
vật dự trữ, số lượng vật liệu tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm, số lượng sản phẩm sản xuất ra
v.v... Đồng thời thông qua chỉ tiêu số lượng cũng phản ánh về mặt chất lượng ở một mức độ nhất
định. Tuy nhiên thước đo hiện vật cũng có mặt hạn chế, nó chỉ được sử dụng để xác định số lượng
các vật phẩm có cùng chất lượng, nên nó không thể cung cấp được chỉ tiêu tổng hợp về mặt số
lượng đối với các loại vật tư tài sản có chất lượng khác nhau.
* Thước đo lao động
Thước đo lao động được sử dụng để xác định số lượng thời gian lao động hao phí trong
một quá trình kinh doanh, một công tác nào đó. Đơn vị dùng để thể hiện là ngày công, giờ công…
Dùng thước đo lao động để hạch toán giúp ta xác định được năng suất lao động của công nhân, có
căn cứ để tính lương cho công nhân hoặc phân phối thu nhập cho xã viên.
Thường thước đo lao động được sử dụng cùng với thước đo hiện vật. Ví dụ: khi xác định
và giám đốc tình hình định mức sản lượng, cần phải sử dụng đồng thời đơn vị đo lường hiện vật
và đơn vị đo lường lao động.
3
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
Thước đo lao động không thể dùng để tổng hợp toàn bộ thời gian công tác hao phí của
toàn thể công nhân viên chức, do tính chất công tác của mỗi người khác nhau, do vậy trong nhiều
trường hợp chưa tính được chỉ tiêu tổng hợp bằng thước đo lao động.
* Thước đo tiền tệ
Thước đo tiền tệ là sử dụng tiền làm đơn vị tính thống nhất để phản ánh các chỉ tiêu kinh
tế, các loại vật tư, tài sản: trong điều kiện còn tồn tại nền sản xuất hàng hoá thì mọi loại vật tư, tài
sản, mọi hao phí vật chất và kết quả trong sản xuất đều có thể dùng để biểu hiện. Thước đo tiền tệ
cho phép tính được các chỉ tiêu tổng hợp về các loại vật tư, tài sản khác nhau: như chỉ tiêu tổng số
vốn kinh doanh… Tổng hợp các loại chi phí khác nhau trong một quá trình sản xuất: như chỉ tiêu
tổng số chi phí sản xuất, tổng giá thành sản phẩm… Có thể so sánh các chỉ tiêu kinh tế tương ứng
để xác định hiệu quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn. Qua đó có thể
thực hiện giám đốc bằng đồng tiền đối với tất cả mọi loại hoạt động kinh tế.
Cả ba loại thước đo đều cần thiết trong hạch toán và có tác dụng bổ sung cho nhau để
phản ánh và giám đốc toàn diện các chỉ tiêu số lượng và chất lượng trong hoạt động kinh doanh.
Vì vậy trong hạch toán, thước đo tiền tệ được sử dụng kết hợp với thước đo hiện vật và thước đo
lao động.
b. Các loại hạch toán
Để quan sát phản ánh và giám đốc các quá trình sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn một
cách đầy đủ kịp thời chính xác phục vụ nhạy bén việc chỉ đạo và quản lý kinh tế đòi hỏi phải sử
dụng các loại hạch toán khác nhau. Mỗi loại hạch toán có đặc điểm và nhiệm vụ riêng.
*. Hạch toán nghiệp vụ
Hạch toán nghiệp vụ (còn gọi là hạch toán nghiệp vụ kỹ thuật) là sự quan sát, phản ánh và
giám đốc trực tiếp từng nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật cụ thể, để chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các
nghiệp vụ đó. Đối tượng của hạch toán nghiệp vụ là các nghiệp vụ kinh tế hoặc kỹ thuật sản xuất
như tiến độ thực hiện các hoạt động cung cấp, sản xuất, tiêu thụ, tình hình biến động và sử dụng
các yếu tố của quá trình tái sản xuất, các nghiệp vụ cụ thể về kết quả sản xuất kinh doanh v.v..
Đặc điểm của hạch toán nghiệp vụ là không chuyên dùng một loại thước đo nào, mà căn cứ vào
tính chất của từng nghiệp vụ và yêu cầu quản lý mà sử dụng một trong ba loại thước đo thích hợp.
Hạch toán nghiệp vụ thường sử dụng các phương tiện thu nhập, truyền tin đơn giản như chứng từ
ban đầu, điện thoại, điện báo hoặc truyền miệng. Với đối tượng rất chung và phương pháp rất đơn
giản nên hạch toán nghiệp vụ chưa trở thành môn khoa học độc lập.
* Hạch toán thống kê
Hạch toán thống kê (hay còn được gọi là thống kê) là khoa học nghiên cứu mặt lượng
trong mối liên hệ mật thiết với mặt chất các hiện tượng kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện thời
gian và địa điểm cụ thể nhằm rút ra bản chất và tính qui luật trong sự phát triển của các hiện tượng
đó. Như vậy hạch toán thống kê nghiên cứu trong mối qua hệ hữu cơ các hiện tượng kinh tế xã hội
số lớn sảy ra trong không gian và thời gian cụ thể như tình hình tăng năng suất lao động, giá trị
tổng sản lượng, thu nhập quốc dân, tình hình giá cả, tình hình phát triển dân số… Do vậy, thông
tin do hạch toán thống kê thu nhận và cung cấp không mang tính chất thường xuyên, liên tục mà
chỉ có tính hệ thống. Hạch toán thống kê đã xây dựng một hệ thống phương pháp khoa học riêng
như điều tra thống kê, phân tổ thống kê, số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân và chỉ số. Với đối
tượng và phương pháp nêu trên, hạch toán thống kê có thể sử dụng tất cả các loại thước đo.
* Hạch toán kế toán
4
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
Hạch toán kế toán ( hay còn được gọi là kế toán) là khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp
thông tin về tài sản và sự vận động của tài sản trong các đơn vị nhằm kiểm tra toàn bộ tài sản và
các hoạt động kinh tế tài chính của đơn vị đó.
Theo điều 4, Luật kế toán Việt Nam “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích
và cung cấp thông tin về kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động”.
So với hạch toán nghiệp vụ và hạch toán thống kê thì hạch toán kế toán có những đặc
điểm sau:
- Hạch toán kế toán phản ánh và giám đốc một cách liên tục, toàn diện và có hệ thống về
tình hình hiện có và sự vận động của tất cả các loại tài sản và nguồn hình thành tài sản trong các
tổ chức, các đơn vị. Nhờ đó mà hạch toán kế toán thực hiện được sự giám đốc liên tục cả trước
trong và sau quá trình sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn.
- Hạch toán kế toán sử dụng cả ba loại thước đo nhưng thước đo tiền tệ là bắt buộc. Nghĩa
là trong kế toán mọi nghiệp vụ kinh tế đều được ghi chép theo giá trị và biểu hiện bằng tiền. Nhờ
đó mà hạch toán kế toán cung cấp được các chỉ tiêu tổng hợp phục vụ cho việc giám đốc thực hiện
kế hoạch kinh tế tài chính
- Hạch toán kế toán sử dụng một hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa học riêng
như chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá, tổng hợp -cân đối. Trong đó phương pháp lập chứng từ
kế toán là thủ tục hạch toán đầu tiên và bắt buộc phải có đối với mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Nhờ đó mà số liệu do kế toán phản ánh bảo đảm tính chính xác và có cơ sở pháp lý vững chắc.
Ba loại hạch toán trên tuy có nội dung nhiệm vụ và phương pháp riêng, nhưng có mối
quan hệ mật thết với nhau trong việc thực hiện chức năng phản ánh và giám đốc quá trình tái sản
xuất xã hội. mối quan hệ này thể hiện ở chỗ:
- Cả ba loại hạch toán đều nhằm thu thập, ghi chép và truyền đạt những thông tin về kinh
tế tài chính, là những khâu cơ bản trong hệ thống thông tin kinh tế thống nhất. Mọi thông tin kinh
tế trong đơn vị phải dựa trên cơ sở số liệu thống nhất do ba loại hạch toán cung cấp.
- Mỗi loại hạch toán đều phát huy tác dụng của mình trong việc giám đốc tình hình thực
hiện các kế hoạch kinh tế tài chính, nên cả ba đều là công cụ quan trọng để quản lý kinh tế, phục
vụ đắc lực cho việc quản lý, điều hành và chỉ đạo của đơn vị cũng như của cấp trên.
- Giữa ba loại hạch toán còn có quan hệ cung cấp số liệu cho nhau và quan hệ thống nhất
về mặt số liệu trên cơ sở tổ chức công tác hạch toán ban đầu.
c. Phân loại hạch toán kế toán
- Căn cứ vào cách ghi chép , thu nhận thông tin, hạch toán kế toán được chia thành kế
toán đơn và kế toán kép
+ Kế toán đơn là loại hạch toán kế toán mà cách phân ghi chép, thu nhận thông tin về các
hoạt động kinh tế tài chính được tiến hành một cách riêng biệt, độc lập.
+ Kế toán kép là loại hạch toán kế toán mà cách ghi chép, thu nhận thông tin về các hoạt
động kinh tế tài chính được tiến hành trong mối quan hệ mật thiết với nhau.
- Căn cứ vào tính chất thông tin được xử lý, hạch toán kế toán được chia thành kế toán
tổng hợp và kế toán chi tiết
+ Kế toán tổng hợp là loại hạch toán kế toán mà thông tin về các hoạt động kinh tế tài
chính được hạch toán kế toán thu nhận, xử lý ở dạng tổng quát và được biểu hiện dưới hình thái
tiền tệ.
5
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
+ Kế toán chi tiết là loại hạch toán kế toán mà thông tin về các hoạt động kinh tế tài chính
được hạch toán kế toán thu nhận, xử lý ở dạng chi tiết cụ thể và được biểu hiện không chỉ dưới
hình thái tiền tệ mà còn được biểu hiện dưới hình thái hiện vật và lao động
- Căn cứ vào phạm vi thông tin kế toán cung cấp, hạch toán kế toán được phân thành kế
toán quản trị và kế toán tài chính.
+ Kế toán quản trị là loại hạch toán kế toán mà thông tin về các hoạt động kinh tế tài
chính được hạch toán kế toán thu nhận và xử lý với mục đích chủ yếu cung cấp thông tin cho các
nhà quản trị bên trong doanh nghiệp phục vụ cho nhu cầu quản lý.
+ Kế toán quản trị là loại hạch toán kế toán mà thông tin về các hoạt động kinh tế tài chính
được hạch toán kế toán thu nhận và xử lý với mục đích chủ yếu cung cấp thông tin cho các đối
tượng bên ngoài doanh nghiệp như các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị, các nhà tài trợ có
liên quan đến hoạt động của đơn vị với những mục đích khác nhau.
- Căn cứ vào đặc điểm mục đích hoạt động của đơn vị tiến hành hạch toán kế toán, hạch
toán kế toán được chia thành kế toán công và kế toán doanh nghiệp.
+ Kế toán công: là loại kế toán được tiến hành ở các đơn vị hoạt động không có tính chất
kinh doanh, không lấy lợi ích làm mục đích hoạt động.
+ Kế toán doanh nghiệp: là loại kế toán được tiến hành ở các doanh nghiệp hoạt động với
mục đích chính là kinh doanh sinh lợi
1.1.3. Bản chất của hạch toán kế toán
Xuất phát từ tất cả những điều đã nêu trên có thể rút ra kết luận có liên quan đến bản chất
của hạch toán kế toán như sau:
- Thứ nhất: Hạch toán kế toán là một loại hạch toán, nghĩa là nó cũng thực hiện chức năng
phản ánh, quan sát, đo lường ghi chép và giám đốc các quá trinh kế, nhưng nó khác với các loại
hạch toán toàn diện liên tục và tổng hợp.
- Thứ hai: Hạch toán kế toán nghiên cứu quá trình tái sản xuất trên góc độ cụ thể là tài sản
với tính hai mặt(giá trị tài sản và nguồn hình thành) và tính vận động (tuần hoàn) trong các tổ
chức, doanh nghiệp cụ thể. Trong điều kiện của sản xuất hàng hoá tài sản được biểu hiện dưới
hình thái tiền, vì vậy trong hạch toán kế toán thước đo tiền tệ được sử dụng có tính bắt buộc.
- Thứ ba: Trên cơ sở của phép biện chứng về nhận thức hiện thực khách quan và phù hợp
với đối tượng độc lập của mình hạch toán kế toán xây dựng hệ thống phương pháp khoa học riêng
gồm các yếu tố: Chứng từ kế toán, đối ứng tài khoản, tính giá, tổng hợp – cân đối kế toán.
- Thứ tư: Vị trí, nội dung và phương pháp hạch toán quyết định hai chức năng của phân hệ
hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý là thông tin và kiểm tra về tài sản trong các tổ chức, các
doanh nghiệp.
Vậy hạch toán kế toán là một hệ thống thông tin và kiểm tra về tài sản trong các doanh
nghiệp, các tổ chức bằng hệ thống phương pháp khoa học như chứng từ, tính giá, đối ứng tài
khoản và tổng hợp – cân đối kế toán.
1.1.4. Hạch toán kế toán trong hệ thống quản lý
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để sản
xuất ra sản phẩm với số lượng nhiều nhất, chất lượng cao nhất, chi phí thấp nhất và lãi xuất thu
được nhiều nhất. Để đạt được mục tiêu này bất kỳ một người quản lý kinh doanh nào cũng phải
nhận thức được vai trò của thông tin kế toán. Hệ thống các thông tin sử dụng để ra các quyết định
quản lý được thu từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng thông tin kế toán đóng vai trò hết sức quan
6
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
trọng và không thể thiếu được. Bởi vì nghiên cứu bản chất của hạch toán kế toán ta thấy chức
năng chính của hạch toán kế toán là phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở
tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan sự nghiệp. Hơn thế nữa hạch toán kế toán còn thực hiện
chức năng phản ánh và giám đốc một cách liên tục, toàn diện và có hệ thống tất cả các loại vật tư,
tiền vốn, về mọi hoạt động kinh tế. Những thông tin mà kế toán cung cấp cho hoạt động quản lý là
kết quả sử dụng tổng hợp các phương pháp khoa học của mình. Chức năng của kế toán trong hệ
thống thông tin quản lý được thực hiện qua sơ đố 1.1.
Các hoạt động Người ra
kinh doanh quyết định
Hệ thống kế toán
Phản ánh Xử lý Thông tin
Ghi chép Phân loại Báo cáo
dữ liệu sắp xếp truyền tin
Sơ đồ 1.1: Hạch toán kế toán trong hệ thống thông tin quản lý
Như vậy kế toán là một phương thức đo lường và thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu thông
tin về kinh tế của toàn xã hội. Các yêu cầu thông tin kinh tế ít hoặc nhiều, thô sơ hay phức tạp đều
có chung một thuộc tính là đòi hỏi các thông tin biểu hiện bằng tiền về tình hình và sự biến động
của tài sản và tình hình sử dụng các tài sản này. Từ đó thông tin hạch toán kế toán có những đặc
điểm sau:
- Thông tin hạch toán kế toán là những thông tin động về tuần hoàn của những tài sản.
Trong doanh nghiệp, toàn bộ bức tranh về hoạt động sản xuất kinh doanh từ khâu đầu tiên là cung
cấp vật tư cho sản xuất, qua khâu sản xuất đến khâu cuối cùng là tiêu thụ đều được phản ánh thật
đầy đủ và sinh động qua thông tin kế toán.
- Mỗi thông tin thu được là kết quả của quá trình có tính hai mặt: thông tin và kiểm tra. Vì
vậy khi nói đến hạch toán kế toán cũng như thông tin thu được từ phân hệ này đều không thể tách
rời hai đặc trưng cơ bản nhất là thông tin và kiểm tra.
Bản chất của thông tin kế toán là như vậy và bằng cách thông tin đặc biệt của mình kế
toán phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của xã hội.
+ Trước hết, kế toán phục vụ cho các nhà quản lý kinh tế. Bởi vì căn cứ vào thông tin kế
toán các nhà quản lý định ra các kế hoạch, dự án và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, giám
đốc sẽ quyết định nên sản xuất mặt hàng nào, với nguyên liệu gì và mua từ đâu, nên đầu tư mới
hay duy trì thiết bị cũ, nên mua bên ngoài hay tự sản xuất, nên tiếp tục hoạt động hay chuyển
hướng hoạt động vào những lĩnh vực mới.
+ Nhờ có thông tin kế toán người ta có thể xác định được hiệu quả của một thời kỳ kinh
doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp, do đó các nhà đầu tư mới có được các quyết định
nên đầu từ hay không và cũng biết được doanh nghiệp đã sử dụng số vốn đầu tư đó như thế nào.
7
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
+ Kế toán cũng giúp cho Nhà nước trong việc hoạch định chính sách, soạn thảo luật lệ;
qua kiểm tra tổng hợp các số liệu kế toán, Nhà nước nắm được tình hình chi phí, lợi nhuận của các
đơn vị từ đó đề ra được các chính sách về đầu tư thích hợp.
Hoạt động kinh doanh
Hoạt động kế toán
Nhà Người có lợi Người có lợi ích
quản lý ích trực tiếp gián tiếp
- Chủ doanh nghiệp - Nhà đầu tư Cơ Cơ quan Cơ quan …
- Hội đồng quản trị - Chủ nợ quan chức năng thống kê
- Ban giám đốc Thuế
Sơ đồ 1.2: Đối tượng sử dụng thông tin kế toán
1.1.5. Yêu cầu của thông tin kế toán và nhiệm vụ của công tác kế toán
Là phân hệ thông tin trong hệ thống quản lý, hạch toán kế toán thu thập và cung cấp thông
tin về tài chính, về kết quả kinh doanh làm cơ sở cho việc ra những quyết định quản lý. Để có
được những quyết định chính xác, thông tin kế toán cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản là:
chính xác, kịp thời, toàn diện và khách quan. Chính các phương pháp của hạch toán kế toán tạo ra
khả năng thực hiện các yêu cầu nói trên.
Trong hệ thống quản lý này, hạch toán kế toán có chức năng thông tin và kiểm tra về tài
sản các đơn vị hạch toán. Với chức năng và đối tượng đó, có thể xác định được những nhiệm vụ
cơ bản của hạch toán kế toán như sau:
1 – Cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác các tài liệu về tình hình cung ứng, dự trữ, sử
dụng tài sản từng loại ( tài sản cố định, tài sản lưu động…), trong quan hệ với nguồn hình thành
từng loại tài sản đó, góp phần bảo vệ tài sản và sử dụng hợp lý tài sản của đơn vị hạch toán, khai
thác khả năng tiềm tàng của tài sản.
2 – Giám sát tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp, công ty … tình hình sử dụng
nguồn kinh phí của các đơn vị sự nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả nguồn
vốn cấp phát…Trên cơ sở thực hiện luật pháp và các chế độ thể lệ hiện hành.
3 – Theo dõi tình hình huy động và sử dụng các nguồn tài sản do liên kết kinh tế, giám sát
tình hình thực hiện các hợp đồng kinh tế, các nghĩa vụ với Nhà nước, với cấp trên, với các đơn vị
bạn.
Như vậy nhiệm vụ cơ bản của hạch toán kế toán là cung cấp thông tin về kinh tế tài chính
cho những người ra quyết định. Để thực hiện tốt nhiệm vụ và chức năng của mình kế toán phải
làm tốt các công việc sau đây:
- Ghi nhận, lượng hoá và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một tổ chức, đơn
vị kinh tế.
8
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
- Phân loại, hệ thống hoá và tập hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Tổng hợp và tính toán các chỉ tiêu thông tin theo yêu cầu quản lý trong và ngoài doanh
nghiệp.
- Cung cấp các số liệu để làm quyết định quản lý.
Qua các công việc cơ bản trên, ta thấy rằng kế toán là một khoa học, một kỹ thuật ghi nhận, phân
loại tổng hợp và cung cấp số liệu về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của một đơn vị kinh
tế, giúp cho các nhà quản trị đưa ra những quyết định thích hợp.
1.2 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CHUNG ĐƯỢC THỪA NHẬN
Như ta đã nêu ở các phần trước chúng ta nhận thấy rằng công tác kế toán có vai trò quan
trọng quyết định sự thành công hay thất bại của các doanh nghiệp. Những nhà đầu tư, những nhà
quản lý, nhà kinh tế,, chủ ngân hàng và những người quản lý Nhà nước đều dựa vào các báo cáo
tài chính và các báo cáo kế toán khác ( thông tin kế toán) để đề ra các quyết định định hướng hoạt
động kinh doanh cũng như nền kinh tế. Vì vậy, điều có tầm quan trọng sống còn là các thông tin
đưa ra trong các báo cáo kế toán tài chính phải có độ tin cậy cao và rõ ràng.
Báo cáo tài chính được các doanh nghiệp lập và trình bày cho những người ngoài doanh
nghiệp sử dụng. Mặc dù các báo cáo tài chính này ở một số nước có thể giống nhau, song chúng
vẫn khác nhau vì nhiều nguyên nhân như các hoàn cảnh kinh tế, xã hội và pháp luật, ở mỗi nước
khác nhau có các yêu cầu khác nhau của người sử dụng các báo cáo tài chính khi lập ra các chuẩn
mực của quốc gia. Những hoàn cảnh khác nhau này dẫn tới việc sử dụng các khái niệm của yếu tố
trong báo cáo tài chính thường rất đa dạng như là tài sản có, công nợ, vốn cổ phần, thu nhập, chi
phí…Điều đó cũng dẫn đến việc sử dụng các tiêu chuẩn khác nhau để hạch toán các mục trong
báo cáo tài chính và các cơ sở khác nhau để đánh giá. Để đạt được tính nhất quán trong các
nguyên tắc kế toán đang được các tổ chức kinh doanh và nhiều tổ chức khác trên thế giới áp dụng
để lập báo cáo tài chính, năm 1973 một uỷ ban xây dựng các chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC)
đã được thành lập. Thành viên của uỷ ban này là tất cả các tổ chức kế toán chuyên nghiệp ở nhiều
nước khác nhau tham gia. Uỷ ban chuẩn mực quốc tế (IASC) có sứ mệnh thu hẹp những sự khác
biệt này bằng cách thống nhất các quy định, các thủ tục và chuẩn mực kế toán có liên quan đến
việc lập và trình bày các báo cáo tài chính, nhằm mục đích cung cấp được các thông tin hữu ích
hơn phục vụ cho việc ra quyết định kinh tế và đáp ứng được các yêu cầu cần thiết cho hầu hết
người sử dụng. Bởi vì hầu hết những người sử dụng báo cáo tài chính là những người có chức
năng ra các quyết định.
Các nguyên tắc kế toán là những tuyên bố chung như là các chuẩn mực và những sự
hướng dẫn để phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính đạt được các mục tiêu: dễ hiểu, dáng tin
cậy và dễ so sánh.
Những nguyên tắc làm “cơ sở” cho báo cáo tài chính được gọi là “Những nguyên tắc kế
toán được chấp nhận”. Những nguyên tắc kế toán còn dựa vào các tiêu chuẩn, các giả thiết, các
nguyên lý và khái niệm. Những thuật ngữ khác nhau được sử dụng để mô tả những nguyên tắc kế
toán cho thấy rằng các nhà kế toán đã có nhiều cố gắng để trình bày 1 cách đầy đủ bộ khung của
lý thuyết kế toán. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang ở trong quá trình xây dựng một cơ quan nghiên
cứu đầy đủ về lý thuyết kế toán bởi vì lý thuyết về kế toán liên tục thay đổi tuỳ theo những thay
đổi của môi trường kinh doanh và nhu cầu của những người sử dụng các báo cáo tài chính.
9
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
Những nguyên tắc kế toán không phải bắt nguồn từ các định luật tự nhiên giống như các
bộ môn khoa học tự nhiên. Nói đúng hơn, những nguyên tắc kế toán được phát triển liên quan đến
những mục tiêu quan trọng nhất của việc báo cáo tài chính.
Muốn hiểu hết các thông tin trên các báo cáo tài chính, cần có kiến thức về các nguyên tắc
kế toán được thừa nhận vì những nguyên tắc này hướng dẫn việc thu thập và trình bày các số liệu
kế toán trên các văn bản đó. Các nguyên tắc chung được thừa nhận có thể được mô tả như là các
quy luật đã được thừa nhận trong công tác kế toán, như là kim chỉ nam cho việc định giá, ghi
chép, báo cáo các hoạt động và các nội dung có tính chất tài chính của một doanh nghiệp. Các
nguyên tắc này do con người quy định ra và được rút ra từ kinh nghiệm và suy nghĩ của các thành
viên của nghiệp đoàn kế toán, các doanh nghiệp, các nhà kế toán, các chuyên viên kế toán các cơ
quan Nhà nước và các nhà đầu tư.
Do các nguyên tắc kế toán tiến triển trong một môi trường kinh doanh không ngừng thay
đổi cho nên không thể có một danh mục đầy đủ những nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn những nguyên tắc chính đang chi phối các quá trình kế
toán.
1.2.1 . Nguyên tắc thực thể kinh doanh
Nguyên tắc thực thể kinh doanh yêu cầu bất kỳ một đơn vị kinh tế nào tiến hành hoạt động
kinh doanh cần phải ghi chép tổng hợp và báo cáo.
Trên góc độ kế toán, mỗi doanh nghiệp được nhận thức và đối xử như chúng là những tổ
chức độc lập với chủ sở hữu và với các doanh nghiệp khác. Quan niệm này của kế toán được gọi
là khái niệm tổ chức kinh doanh. Các doanh nghiệp được nhìn nhận và đối xử như những tổ chức
độc lập vì mục đích của kế toán là ghi chép quá trình kinh doanh và báo cáo định kỳ tình trạng tài
chính và quá trình sinh lợi của từng doanh nghiệp riêng biệt này. Do vậy các số liệu ghi chép và
báo cáo của một doanh nghiệp không được bao gồm bất kỳ quá trình kinh doanh hoặc tài sản nào
của doanh nghiệp khác, hoặc tài sản cá nhân và quá trình kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp
đó vì nếu chúng bao gồm một yếu tố nào, cũng sẽ làm sai lệch báo cáo về tình trạng tài chính và
quá trình sinh lợi của doanh nghiệp.
1.2.2. Nguyên tắc hoạt động liên tục
Nguyên tắc này giả thiết doanh nghiệp hoạt động vô thời hạn hoặc ít nhất sẽ không bị giải
thể trong tương lai gần, nên lập báo cáo tài chính kế toán phản ánh giá trị tài sản theo gốc, không
phản ánh giá trị thị trường. Là doanh nghiệp hoạt động liên tục nên tài sản sử dụng để hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không được bán. Nên giá trị thị trường của chúng thực sự
không thích hợp và không cần thiết phải được phản ánh. Hơn nữa, không có việc mua bán xảy ra
thì giá trị thị trường không thể được xác lập một cách khách quan như yêu cầu của nguyên tắc
khách quan.
Nguyên tắc hoạt động liên tục được vận dụng trong đa số các tình huống. Tuy nhiên một
doanh nghiệp đang chuẩn bị để bán hoặc ngừng kinh doanh thì khái niệm kinh doanh liên tục sẽ
không được vận dụng vào việc lập các văn bản báo cáo của nó. Trong trường hợp này các giá trị
thị trường dự kiến sẽ trở nên có ích.
1.2.3. Nguyên tắc thước đo tiền tệ
Nguyên tắc thước đo tiền tệ là đơn vị thống nhất trong việc tính toán và ghi chép các
nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, kế toán chỉ phản ánh những gì có thể biểu hiện bằng tiền.
Như vậy đơn vị tiền tệ được thừa nhận như một đơn vị đồng nhất trong việc tính toán tất cả các
10
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
nghiệp vụ kế toán. Nguyên tắc tiền tệ có nghĩa là tiền được sử dụng như một đơn vị đo lường cơ
bản trong các báo cáo tài chính.
Theo luận kế toán Việt nam, Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán ở Việt Nam là đồng
Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”). Trong trường hợp nghiệp vụ kinh
tế, tài chính phát sinh là ngoại tệ, phải ghi theo nguyên tệ và đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái
thực tế hoặc quy đổi theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm
phát sinh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối
đoái với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với đồng
Việt Nam.
1.4.4. Nguyên tắc kỳ kế toán:
Kỳ kế toán là khoảng thời gian nhất định mà trong đó các báo cáo tài chính được lập.
Chúng ta thừa nhận một thời gian không xác định cho hầu hết các thực thể kinh doanh. Nhưng kế
toán lại phải đánh giá quá trình hoạt động và những thay đổi về tình hình kinh tế của doanh
nghiệp trong những thời kỳ tương đối ngắn. Những người sử dụng các báo cáo tài chính đòi hỏi
phải có sự đánh giá thường kỳ về tình hình hoạt động để đề ra các quyết định và chính từ yêu cầu
này đã dẫn đến sự cần thiết phải phân chia hoạt động của một doanh nghiệp thành nhiều phân
đoạn như thành từng năm, từng quý, tháng….
Theo Luật kế toán Việt nam, kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán
tháng và được quy định như sau:
- Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng
12 năm dương lịch.
- Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày cuối cùng
của tháng cuối quý;
- Kỳ kế toán tháng là một tháng, tính từ đầu ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng.
1.2.5. Nguyên tắc khách quan
Tài liệu do kế toán cung cấp phải mang tính khách quan và có thể kiểm tra được. Thuật
ngữ khách quan được đề cặp đến công cụ đo lường không thiên vị và công cụ đó là đối tượng để
các nhà chuyên môn độc lập kiểm tra. Tính khách quan trong kế toán xuất phát từ yêu cầu phải đạt
được độ tin cậy cao. Nhân viên kế toán muốn tính toán của mình đáng tin cậy và đồng thời thích
hợp nhất cho những người ra quyết định. Bởi vậy thông tin kế toán phải được căn cứ trên dữ liệu
khách quan.
1.2.6. Nguyên tắc chi phí (giá phí)
Đây là một trong những nguyên tắc căn bản của kế toán. Theo nguyên tắc
này, việc tính toán tài sản công nợ, vốn, doanh thu, chi phí phải dựa trên giá trị thực tế mà không
quan tâm đến giá thị trường.
Trong việc vận dụng nguyên tắc chi phí, chi phí được đánh giá trên căn cứ tiền mặt hoặc
tương đương tiền mặt. Nếu vật đền bù cho 1 tài sản hoặc dịch vụ là tiền mặt thì chi phí được đánh
giá hoàn toàn theo số tiền mặt chi ra để được tài sản hoặc dịch vụ đó. Nếu vật đền bù là loại gì
khác với tiền mặt thì chi phí được đánh giá theo giá trị tiền mặt tương đương của số tiền cho sẵn
hoặc giá trị tiền mặt tương đương của vật nhận được.
1.2.7. Nguyên tắc doanh thu thực hiện
Doanh thu là số tiền thu được và được ghi nhận khi quyền sở hữu hàng hoá bán ra được
chuyển giao và khi các dịch vụ được thực hiện chuyển giao.
11
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
Trong một số trường hợp đặc biệt như mua bán bất động sản, bán tài sản trả tiền dần(trả góp)
hay một số trường hợp đặc biệt khác, doanh thu có thể được xác định theo các phương pháp khác
nhau như:
- Theo số tiền thực thu.
- Theo phương thức trả góp
- Theo phần trăm hoàn thành.
1.2.8. Nguyên tắc phù hợp
Theo nguyên tắc này, chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ là tất cả các giá phí
phải gánh chịu trong việc tạo ra doanh thu, bất kể là giá phí xuất hiện ở kỳ nào, nó phải phù hợp
với kỳ mà trong đó doanh thu được ghi nhận. Tức là chi phí trong kỳ phải phù hợp với doanh thu
trong kỳ.
Ví dụ: Công ty ABC hoạt động kinh doanh ô tô. Trong tháng 5 công ty đã mua 5 chiếc ô
tô với giá 600 triệu đồng/ chiếc. Tổng số tiền bỏ ra để mua là 3.000 triệu đồng. Trong tháng công
ty bán được 3 chiếc với giá 800 triệu đồng/ chiếc. Trong tháng 5 công ty ghi nhận 2.400 triệu là
doanh thu. Chi phí giá vốn được ghi nhận trong tháng 5 là 600 triệu đ x 3 = 1.800 triệu đ chứ
không phải là 3000 triệu đồng.
1.2.9. Nguyên tắc nhất quán
Trong quá trình kế toán tất cả các khái niệm, các nguyên tắc, các chuẩn mực và
các tính toán phải được thực hiện trên cơ sở nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác.
Nguyên tắc nhất quán bao hàm ý nghĩa là một phương pháp kế toán, một khi đã được chấp
nhận, thì không nên thay đổi theo từng thời kỳ. Điều này rất quan trọng, vì nó giúp cho những
người dùng báo cáo tài chính hiểu được những sự thay đổi về tình hình tài chính. Nguyên tắc nhất
quán không có nghĩa là một công ty không bao giờ thay đổi phương pháp kế toán của mình. Thực
tế là công ty nên có sự thay đổi nếu những phương pháp kế toán mới sẽ tạo ra nhiều thông tin có
ích hơn phương pháp hiện đang sử dụng. Nhưng khi có một sự thay đổi đáng kể trong phương
pháp kế toán thì cần phải công bố đầy đủ ảnh hưởng của sự thay đổi đó về giá trị trong các báo
cáo tài chính.
1.2.10. Nguyên tắc công khai
Các đơn vị kế toán phải công khai tất cả các tư liệu và sự việc có liên quan đến tình hình
tài chính và kết quả hoạt động phải được thông báo cho những người sử dụng. Điều này có thể ghi
đầy đủ trong các báo cáo tài chính hoặc trong những giấy báo kèm theo các báo cáo. Sự công khai
như vậy sẽ làm cho các báo cáo tài chính có ích hơn và giảm bớt các vấn đề bị hiểu sai.
1.2.11. Nguyên tắc thận trọng
Nguyên tắc này đảm bảo hai yêu cầu: Việc ghi tăng vốn chủ sở hữu chỉ thực hiện khi có
chứng cớ chắc chắn, và việc ghi giảm vốn chủ sở hữu được ghi nhận ngay khi có chứng cớ có
thể(chưa chắc chắn).
Nguyên tắc thận trọng theo qui định của Chuẩn mực số 1- Chuẩn mực chung (chuẩn mực
kế toán việt nam) như sau:
- Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn;
- Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập;
- Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và các khoản chi phí;
12
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
- Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu
được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi
phí.
Như vật theo nguyên tắc này, một khoản lãi chỉ được công nhận khi có bằng chứng chắc
chắn. Ngược lại, phải công nhận một khoản lỗ ngay khi có chứng cứ có thể.
1.2.12. Nguyên tắc trọng yếu (thực chất)
Nguyên tắc này chỉ chú trọng đến những vấn đề mang tính trọng yếu, quyết định bản chất
và nội dung của sự vật, không quan tâm tới các yếu tố ít tác dụng trong báo cáo tài chính. Tóm lại,
chúng ta có thể đưa ra quy tắc sau đây: Một khoản mục là quan trọng nếu có lý do hợp lý để biết
rằng nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của những người sử dụng các báo cáo tài chính.
1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
1.3.1. Đối tượng của hạch toán kế toán
Đối tượng chung của các môn khoa học kinh tế là quá trình tái sản xuất mở rộng, trong đó
mỗi môn khoa học nghiên cứu trên một góc độ riêng. Vì vậy cần phải phân định rõ ranh giới về
đối tượng nghiên cứu của hạch toán kế toán như một môn khoa học độc lập với các môn khoa học
kinh tế khác. Nghiên cứu đối tượng của kế toán là xác định những nội dung mà kế toán phải phản
ánh và giám đốc.
Khác với các môn khoa học kinh tế khác, hạch toán kế toán nghiên cứu quá trình sản xuất
thông qua sự hình thành và vận động của vốn trong một đơn vị cụ thể, nhằm quản lý và sử dụng
có hiệu quả vốn theo phạm vi sử dụng nhất định. Có thể cụ thể hoá đặc điểm đối tượng hạch toán
kế toán qua mấy điểm cụ thể sau:
Một là, hạch toán kế toán nghiên cứu các yếu tố của quá trình tái sản xuất trên góc độ tài
sản (tài sản cố định, tài sản lưu động). Nguồn hình thành các tài sản này gọi là nguồn vốn (nguồn
vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay - nợ). Các phần sau sẽ nghiên cứu cụ thể các loại tài sản và nguồn
vốn này.Ở đây cần nhấn mạnh rằng việc nghiên cứu tài sản trong mối quan hệ giữa hai mặt: Giá
trị tài sản và nguồn hình thành tài sản là đặc trưng nổi bật của đối tượng hạch toán kế toán.
Hai là, hạch toán kế toán không chỉ nghiên cứu trạng thái tĩnh của các tài sản mà còn
nghiên cứu trạng thái động của tài sản trong quá trình kinh doanh. Rõ ràng, với tác động của lao
động, tư liệu lao động cần được kết hợp với đối tượng lao động để thực hiện các giai đoạn cụ thể
của quá trình sản xuất ( T – H…SX…H’ – T’), lưu chuyển hàng hoá ( T-H-T’), hoặc huy động
vốn để cho vay (T-T’) v.v.. Nghiên cứu sự vận động liên tục của tài sản trong quá trình kinh
doanh của các đơn vị cụ thể cũng là đặc trưng riêng của hạch toán kế toán.
Ba là, trong quá trình kinh doanh của các đơn vị, ngoài các mối quan hệ trực tiếp liên quan
đến tài sản của đơn vị, còn phát sinh cả những mối quan hệ kinh tế - pháp lý ngoài vốn của đơn vị
như: sử dụng tài sản cố định thuê ngoài, nhận vật liệu gia công, thực hiện các nghĩa vụ trong hợp
đồng kinh tế, liên kết kinh tế v.v … Những mối quan hệ kinh tế - pháp lý này đang đặt ra nhu cầu
cấp bách phải giải quyết trong hệ thông hạch toán kế toán.
Sau cùng, việc cụ thể hoá đối tượng nghiên cứu của hạch toán kế toán chỉ có thể đạt được
khi xác định rõ cả phạm vi biểu hiện của đối tượng này. Rõ ràng, khó có thể thấy được quá trình
tái sản xuất với đầy đủ các giai đoạn của nó trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân với hàng
loạt những mối quan hệ qua lại của hàng loạt các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan. Trong thực tế
quá trình tái sản xuất được thực hiện trước hết và chủ yếu ở các đơn vị cơ sở của nền kinh tế: Các
13
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, hộ tư nhân… Các đơn vị kinh tế này là những tế bào của nền
kinh tế, là cơ thể sống vận động không ngừng. Đồng thời với quá trình sản xuất ra của cải vật
chất, trong cơ thể sống này còn có cả quá trình liên tục sản xuất ra những thông tin vào và thông
tin ra. Chính vì thế, mỗi đơn vị kinh tế có thể tự ví dụ như một cơ thể sống với hệ thần kinh phát
triển cao, tự điều khiển lấy mọi hoạt động của mình theo một quỹ đạo chung và phù hợp với
những quy luật chung. Trong cơ chế quản lý, các đơn vị này có tính độc lập(tương đối) về nghiệp
vụ kinh doanh và về quản lý, tự bù đắp chi phí và bảo đảm kinh doanh có lãi…. Vì vậy nghiên
cứu quá trình tái sản xuất trong phạm vi các đơn vị kinh tế này có ý nghĩa rất lớn về nhiều mặt,
đồng thời cho ra khả năng tổng hợp những thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu quá trình tái
sản xuất trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế.
Ngoài các đơn vị kinh tế, các đơn vị sự nghiệp tuy không phải là những đơn vị kinh doanh
nhưng cũng tham gia vào từng khâu của quá trình tái sản xuất xã hội (trực tiếp hoặc gián tiếp);
cũng được giao một số vốn nhất định và cần sử dụng đúng mục đích có hiệu quả. Vì vậy các đơn
vị cơ quan này cũng thuộc phạm vi nghiên cứu của đối tượng hạch toán kế toán.
Để hiểu rõ hơn đối tượng nghiên cứu của hạch toán kế toán chúng ta cần đi sâu nghiên
cứu vốn, trước hết trên hai mặt biểu hiện của nó là tài sản và nguồn hình thành tài sản và sau nữa
là quá trình tuần hoàn của vốn. Để nghiên cứu được toàn diện mặt biểu hiện này, trước hết sẽ
nghiên cứu vốn trong các tổ chức sản xuất vì ở các tổ chức này có kết cấu vốn và các giai đoạn
vận động của vốn một cách tương đối hoàn chỉnh. Trên cơ sở đó chúng ta có thể dễ dàng xem xét
các mặt biểu nêu trên trong các đơn vị kinh tế khác (Thương mại, tín dụng) và các đơn vị sự
nghiệp.
Việc phân loại tài sản và nguồn vốn được thể hiện khái quát qua bảng 1.1:
TÀI SẢN NGUỒN VỐN
- Tiền và các khoản tương - Vay ngắn hạn
đương tiền. - Nợ dài hạn đến hạn trả.
- Đầu tư tài chính ngắn hạn - Phải trả người bán
- Các khoản phải thu ngắn hạn - Khách hàng trả trước
Tài sản - Hàng tồn kho Nợ phải - Thuế phải nộp Nhà nước
ngắn hạn - Tài sản ngắn hạn khác trả - Phải trả công nhân viên
- Phải trả nội bộ
- Chi phí phải trả.
- Cay dài hạn
- Nợ dài hạn
- Trái phiếu phát hành
- Tài sản cố định - Vốn góp
Tài sản - Đầy tư tài chính dài hạn Nguồn - Lãi chưa phân phối
dài hạn - Các khoản phải thu dài hạn vốn chủ - Vốn chủ sở hữu khác
sở hữu
- Bất động sản đầu tư
- Tài sản dài hạn khác
Bảng 1.1: Phân loại tài sản và nguồn vốn
14
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
a. Tài sản
Để nghiên cứu quá trình tái sản xuất, hạch toán kế toán tiến hành nghiên cứu sự hình
thành và vận động của vốn trong một đơn vị cụ thể. Bởi vì, bất kỳ một doanh nghiệp, một tổ chức
hay thậm chí một cá nhân nào muốn tiến hành kinh doanh cũng đòi hỏi cần phải có một lượng vốn
nhất định. Lượng vốn đó biểu hiện dưới dạng vật chất hay phi vật chất và được đo bằng tiền gọi là
tài sản. Mặt khác, vốn của doanh nghiệp lại được hình thành (tài trợ) từ nhiều nguồn khác nhau
gọi là nguồn vốn. Vì thế, để thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán, cần tiến hành phân loại
vốn của doanh nghiệp theo hai hình thái biểu hiện là tài sản và nguồn vốn hình thành của tài sản
(nguồn vốn) cùng với quá trình vận động của vốn trong kinh doanh.
Tài sản là toàn bộ tiềm lực kinh tế của đơn vị, biểu thị cho những lợi ích mà đơn vị thu
được trong tương lai hoặc những lợi ích mà đơn vị thu được trong tương lai hoặc những tiềm năng
phục vụ cho hoạt động kinh doanh của đơn vị. Nói cách khác, tài sản là tất cả những thứ hữu hình
hoặc vô hình gắn với lợi ích tương lai của đơn vị thoả mãn các điều kiện:
- Thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát lâu dài của đơn vị.
- Có giá trị thực sự đối với đơn vị
- Có giá phí xác định
Có nhiều cách phân loại tài sản trong các doanh nghiệp, nhưng nếu xem xét về mặt giá trị và
tính chất luân chuyển của tài sản, thì toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp được chia làm hai loại:
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở
hữu của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trong một năm hoặc một chu kỳ
kinh doanh. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm vốn bằng tiền; các
khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; các khoản phải thu; hàng tồn kho và tài sản lưu động khác.
Do tài sản lưu động được phân bổ ở nhiều khâu và nhiều lĩnh vực, đồng thời chúng lại chu
chuyển nhanh nên việc phân bổ và sử dụng hợp lý loại tài sản này có ý nghĩa to lớn trong việc
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do tài sản lưu động có nhiều loại với tính chất, công
dụng, mục đích sử dụng khác nhau nên cần được phân loại tỷ mỉ hơn.
Trước hết, xét theo lĩnh vực tham gia chu chuyển, tài sản lưu động được phân chia thành
ba loại: Tài sản lưu động trong sản xuất, tài sản lưu động trong lưu thông và tài sản lưu động tài
chính.
Tài sản lưu động trong sản xuất lại được phân bổ ở hai khâu dự trữ cho sản xuất và trong
sản xuất.
- Tài sản lưu động dự trữ cho sản xuất bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu,
công cụ, dụng cụ… đang dự trữ trong kho chuẩn bị cho quá trình sản xuất.
- Tài sản lưu động trong quá trình sản xuất là giá trị các loại tài sản còn đang nằm trong
quá trình sản xuất, gồm có nửa thành phẩm, sản phẩm dở dang(được gọi là chi phí sản xuất dở
dang).
Tài sản lưu động trong lưu thông được phân thành tài sản dự trữ cho quá trình lưu thông,
tài sản trong quá trình lưu thông.
- Tài sản lưu động dự trữ cho quá trình lưu thông bao gồm thành phẩm, hàng hoá dự trữ
trong kho hay đang gửi bán.
15
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
- Tài sản lưu động trong quá trình lưu thông bao gồm vốn bằng tiền, các khoản phải thu ở
người mua (bán) hàng, tiền tạm ứng và các khoản phải thu khác trong nội bộ, các cơ quan, cá
nhân.
Tài sản lưu động tham gia đầu tư tài chính ngắn hạn: Bao gồm các loại tài sản đầu tư liên
doanh ngắn hạn, đầu tư chứng khoán ngắn hạn…
Tiếp theo, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn còn có thể phân theo mức độ khả năng
thanh toán. Theo cách phân loại này, người ta dựa vào khả năng huy động cho việc thanh toán để
chia các loại tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn thành các loại sau:
- Tiền: Tiền là tài sản của đơn vị tồn tại trực tiếp dưới hình thái giá trị. Thuộc về tiền của
đơn vị bao gồm tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng(hoặc Kho bạc), tiền đang chuyển, kể cả tiền Việt
nam, ngoại tệ, vàng bạc đá quý, ngân phiếu thanh toán.
- Các khoản đầu tư ngắn hạn: Đầu tư tài chính ngắn hạn là những khoản đầu tư về vốn
nhằm mục đích kiếm lời có thời hạn thu hồi trong vòng 1năm hay một chu kỳ kinh doanh. Thuộc
đầu tư tài chính ngắn hạn bao gồm các khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư góp vốn liên
doanh, đầu tư cho vay ngắn hạn..
- Các khoản phải thu: Các khoản phải thu là số tài sản của đơn vị nhưng đang bị các tổ
chức, tập thể hay các cá nhân khác chiếm dụng mà đơn vị có trách nhiệm phải thu hồi. Thuộc các
khoản phải thu ngắn hạn bao gồm khoản phải thu ở người mua, tiền đặt cọc trước cho người bán,
khoản nộp thừa cho Ngân sách, các khoản phải thu nội bộ…
- Hàng tồn kho: Hàng tồn kho của đơn vị là tài sản lưu động tồn tại dưới hình thái vật chất
có thể cân, đong, đo, đếm được. Hàng tồn kho có thể do đơn vị tự sản xuất hay mua ngoài. Thuộc
về hàng tồn kho của đơn vị bao gồm vật liệu, công cụ, hàng mua đang đi đường, thành phẩm,
hàng hoá, sản phẩm dở dang.
- Tài sản lưu động khác: Tài sản lưu động khác là những tài sản lưu động còn lại ngoài
những thứ đã kể ở trên như các khoản tạm ứng cho công nhân viên chức, các khoản chi phí trả
trước, các khoản tiền ký quỹ, ký cược ngắn hạn…
Bên cạnh đó, căn cứ vào mục đích sử dụng tài sản trong doanh nghiệp, tài sản lưu động
còn có thể phân loại thành tài sản lưu động trong kinh doanh (là tài sản được sử dụng vào mục
đích kinh doanh) và tài sản lưu động ngoài kinh doanh (là tài sản dùng vào các mục đích khác
ngoài kinh doanh).
Các loại tài sản ngoài kinh doanh có đặc điểm chung là không tham gia vào các quá trình
kinh doanh của đơn vị. Do vậy về nguyên tắc, các khoản chi phí thuộc loại này không thuộc chi
phí cho kinh doanh và không tính vào giá thành.
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn.
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp là những tài sản có giá trị lớn và thời
gian luân chuyển dài (thường là trên một năm hay một chu kỳ kinh doanh). Căn cứ vào hình thái
biểu hiện, toàn bộ tài sản cố định và đầu tư dài hạn của doanh nghiệp được chia thành hai loại: Tài
sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình.
- Tài sản cố định hữu hình là các loại tài sản có hình thái vật chất, có đủ tiêu chuẩn của tài
sản cố định về giá trị và thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý tài chính hiện hành
như nhà cửa, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện chuyền dẫn… Tài sản cố định
hữu hình có thể do doanh nghiệp tự mua sắm, xây dựng hoặc đi thuê dài hạn.
16
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
- Tài sản cố định vô hình là những tài sản cố định không có hình thái vật chất, thể hiện
một lượng giá trị đã được đầu tư, chi trả, nhằm có được các lợi ích hoặc các nguồn có tính chất
kinh tế, mà giá trị của chúng xuất phát từ các đặc quyền hoặc quyền của doanh nghiệp như quyền
sử dụng đất, chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí chuẩn bị sản xuất, giá trị bằng phát minh sáng
chế, chi phí nghiên cứu, phát triển, chi phí lợi thế thương mại…
Tài sản cố định vô hình cũng có thể được hình thành do doanh nghiệp tự đầu tư hoặc thuê
dài hạn.
Mặt khác, theo hình thái biểu hiện kết hợp với tính chất đầu tư, toàn bộ tài sản cố định và
đầu tư dài hạn được chia ra các loại sau:
- Tài sản cố định hữu hình tự có đã và đang đầu tư: Là những tài sản cố định hữu hình
thuộc quyền sở hữu của đơn vị mà đơn vị đã và đang đầu tư (kể cả xây dựng cơ bản dở dang).
- Tài sản cố định vô hình tự có đã và đang đầu tư: là những tài sản cố định vô hình thuộc
quyền sở hữu của đơn vị mà đơn vị đã và đang trong quá trình đầu tư.
- Tài sản cố định thuê tài chính: Là những tài sản cố định mà đơn vị đi thuê dài hạn nhằm
mục đích phục vụ cho hoạt động của đơn vị.
- Tài sản cố định tài chính là giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn với mục đích kiếm
lời như đầu tư góp vốn liên doanh dài hạn, chứng khoán dài hạn, cho thuê tài sản cố định dài hạn,
đầu tư kinh doanh bất động sản.. Đây là khoản đầu tư có thời gian thu hồi vốn dài (trên một năm
hay một chu kỳ kinh doanh).
Ngoài các loại trên, thuộc về tài sản cố định và đầu tư dài hạn còn bao gồm cả giá trị tài
sản và tiền mà đơn vị dùng để thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn.
b. Nguồn hình thành tài sản (nguồn vốn)
Xét theo nguồn hình thành, toàn bộ tài sản của doanh nghiệp được hình thành từ nguồn
vốn chủ sở hữu và nguồn nợ phải trả.
* Nguồn vốn chủ sở hữu: Là số vốn của các chủ sở hữu, các nhà đầu tư đóng góp mà
doanh nghiệp không phải cam kết thanh toán. Nguồn vốn chủ sở hữu do chủ doanh nghiệp và các
nhà đầu tư góp vốn hoặc hình thành từ kết quả kinh doanh, do đó nguồn vốn chủ sở hữu không
phải là một khoản nợ.
* Tuỳ loại hình doanh nghiệp mà một doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều chủ sở hữu
vốn.
- Đối với doanh nghiệp nhà nước, nguồn vốn hoạt động do Nhà nước cấp hoặc đầu tư nên
Nhà nước là chủ sở hữu vốn.
- Đối với doanh nghiệp liên doanh thì chủ sở hữu vốn là các thành viên tham gia góp vốn
hoặc các tổ chức, cá nhân tham gia hùn vốn.
- Đối với công ty cổ phần thì chủ sở hữu vốn là các cổ đông.
- Đối với các doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu vốn là cá nhân hoặc một hộ gia đình.
Nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm:
- Vốn góp do các chủ sở hữu, các nhà đầu tư đóng để thành lập hoặc mở rộng kinh doanh
và được sử dụng vào mục đích kinh doanh. Số vốn này có thể được bổ sung, tăng thêm hoặc rút
bớt trong quá trình kinh doanh.
17
Chương I: Bản chất và đối tượng hạch toán kế toán
- Lợi nhuận chưa phân phối (lãi lưu giữ): Đây là kết quả của toàn bộ hoạt động kinh
doanh. Số lợi nhuận này trong khi chưa phân phối được sử dụng cho kinh doanh và coi như một
nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn vốn chủ sở hữu khác: Là số vốn chủ sở hữu có nguồn gốc từ lợi nhuận để lại ( các
quĩ doanh nghiệp, các khoản dự trữ theo điều lệ..) hoặc các loại vốn khác (xây dựng cơ bản, chênh
lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỉ giá….).
*. Nợ phải trả: Là số tiền mà các doanh nghiệp đi vay, đi chiếm dụng của các đơn vị, tổ
chức, cá nhân, và do vậy doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả; bao gồm các khoản nợ tiền vay,
các khoản nợ phải trả cho người bán, cho Nhà nước, cho nhân viên và cách khoản phải trả khác.
Nợ phải trả của doanh nghiệp được chia ra nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.
- Nợ ngắn hạn: là khoản tiền mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả trong vòng một chu kỳ
hoạt động kinh doanh bình thường hoặc trong vòng một năm. Các khoản nợ này được trang trải
bằng tài sản lưu động hoặc bằng các khoản nợ ngắn hạn phát sinh. Nợ ngắn hạn bao gồm: vay
ngắn hạn, phải trả cho người bán, người nhận thầu, thuế và các khoản phải nộp ngân sách, tiền
lương, phụ cấp phải trả cho công nhân viên, các khoản nhận ký quĩ ký cược ngắn hạn và các
khoản phải trả ngắn hạn khác.
- Nợ dài hạn: là các khoản nợ mà thời gian trả nợ trên một năm, bao gồm: vay dài hạn cho
đầu tư phát triển, nợ thế chấp phải trả, thương phiếu dài hạn, trái phiếu phải trả, thương phiếu phải
trả, các khoản nhận ký cược ký quĩ dài hạn, các khoản phải trả dài hạn khác.
c. Tuần hoàn của vốn kinh doanh.
Trong quá trình tái sản xuất, vốn của các tổ chức sản xuất – kinh doanh vận động không
ngừng qua các giai đoạn khác nhau. Qua mỗi giai đoạn vận động, vốn thay đổi cả về hình thái vật
chất và giá trị.
Nghiên cứu sự vận động của sản xuất tư bản, C. Mác đã nêu công thức chung về tuần
hoàn của tư bản sản xuất qua ba giai đoạn: Cung cấp(Mua hàng), sản xuất và tiêu thụ (bán hàng).
T - H…SX… H’ – T’
Trong giai đoạn cung cấp, các đơn vị kinh tế phải mua sắm những tư liệu sản xuất cần
thiết để thực hiện kế hoạch sản xuất. Đó là quá trình chuẩn bị sản xuất theo phương án sản xuất đã
được lựa chọn và khả năng thực tế của thị trường. Với mục đích đó, các đơn vị phải sử dụng vốn
bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi v.v…).
Kết quả là vốn dưới hình thái tiền tệ được chuyển thành vốn dự trữ cho sản xuất.
Giai đoạn sản xuất là giai đoạn kết hợp giữa lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao
động để tạo ra sản phẩm. Như vậy, trong quá trình này luôn luôn tồn tại hai mặt đối lập: Chi phí
chi ra và kết quả thu được. Chi phí chi ra bao gồm chi phí về lao động sống(V), chi phí khấu hao
tài sản cố định(C1) và chi phí về vật liệu, dụng cụ nhỏ(C2). Kết quả thu được có thể biểu hiện
dưới dạng thành phẩm, nửa thành phẩm, khối lượng công việc hoàn thành. Yêu cầu cơ bản của
chế độ hạch toán kinh doanh là mỗi đơn vị phải tự bù đắp chi phí bằng kết quả kinh doanh của
mình và đảm bảo có lãi. Trên cơ sở tìm biện pháp tăng nguồn thu và giảm chi phí, các doanh
nghiệp mới có khoản thu nhập dôi ra này. Như vậy ở giai đoạn này, vốn của doanh nghiệp không
chỉ biến hoá về hình thái mà còn thay đổi về lượng giá trị, tạo ra lượng giá trị mới của sản phẩm
hàng hoá.
Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn tiêu thụ. Ở đây, vốn của doanh nghiệp được chuyển hoá
từ hình thái hàng hoá(thành phẩm) sang hình thái tiền tệ với số tiền lớn hơn số vốn ứng ra ban
18