Kế toán quản trị

  • 211 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 211 trang

Nội dung text: Kế toán quản trị

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2007
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Biên soạn : Th.S. §inh Xu©n Dòng
Th.S. NguyÔn V¨n TÊn
TH.S. Vò Quang KÕt
LỜI NÓI ĐẦU
Việt nam đang tiến hành cải cách toàn diện, triệt để hệ thống kế toán theo yêu cầu đổi mới
cơ chế quản lý kinh tế. Yêu cầu quản lý kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi những thông
tin đa dạng, phục vụ cho các quyết định kinh tế, điều đó đã hình thành khái niệm về hệ thống kế
toán tài chính, kế toán quản trị.
Kế toán quản trị - Một bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán, được hình thành và phát
triển. Thông tin do kế toán quản trị cung cấp phục vụ chủ yếu trong nội bộ doanh nghiệp, thoả
mãn yêu cầu thông tin của chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý để điều hành kinh doanh.
Để phục vụ công tác giảng dạy và học tập, Khoa Quản trị kinh doanh 1, Học viện Công
nghệ Bưu chính viễn thông đã tổ chức biên soạn “ Tài liệu giảng dạy kế toán quản trị”. Cuốn sách
được biên soạn trên cơ sở tham khảo tài liệu trong và ngoài nước do Th.S Đinh xuân Dũng,
Trưởng bộ môn Tài chính kế toán - Khoa Quản trị kinh doanh 1, chủ biên với sự tham gia của
nhiều giảng viên bộ môn Tài chính kế toán.
Tham gia biên soạn gồm:
1/ Th.S Đinh xuân Dũng - Chương I, III, IV và VI. (15+51+21+49)=136
2/ Th.S Nguyễn văn Tấn - Chương VII. (15)
3/ Cử nhân Vũ quang Kết - Chương II và V. (38+19)=57
Mặc dù rất cố gắng để hoàn thành tài liệu này với nội dung, kết cấu hợp lý và khoa học, đáp
ứng nhu cầu đào tạo trong giai đoạn mới. Song do tài liệu được biên soạn lần đầu nên không tránh
khỏi thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc.
Xin chân thành cảm ơn.
Chủ biên
Th.S Đinh Xuân Dũng
2
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
1.1- KHÁI NIỆM BẢN CHẤT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ.
Chức năng của kế toán là cung cấp thông tin về hoạt động của một đơn vị, một tổ chức.
Trong các doanh nghiệp, thông tin kế toán không những cần thiết cho người ra quyết định quản lý
ở bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các đối tượng ở bên ngoài doanh nghiệp. Do có
phạm vi cung cấp, phục vụ thông tin khác nhau nên kế toán doanh nghiệp được chia thành kế toán
tài chính và kế toán quản trị.
Khác với các thông tin của kế toán tài chính chủ yếu phục vụ cho các đối tượng bên ngoài
doanh nghiệp, kế toán quản trị cung cấp thông tin thoả mãn nhu cầu của các nhà quản trị doanh
nghiệp, là những người mà các quyết định và hành động của họ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành
bại của doanh nghiệp đó. Kế toán quản trị không những cung cấp thông tin cho các nhà quản trị
cấp cao để ra quyết định kinh doanh, quyết định đầu tư và sử dụng các nguồn lực mà còn cung
cấp cả các thông tin về các mặt kỹ thuật để các nhà quản lý thừa hành sử dụng thực thi trách
nhiệm của mình.
Xuất phát điểm của kế toán quản trị là kế toán chi phí, nghiên cứu chủ yếu về quá trình
tính toán giá phí sản phẩm như giá phí tiếp liệu, giá phí sản xuất; nhằm đề ra các quyết định cho
phù hợp, xác định giá trị hàng tồn kho và kết quả kinh doanh theo từng hoạt động. Dần dần cùng
với sự phát triển của khoa học quản lý nói chung, khoa học kế toán cũng có những bước phát triển
mạnh mẽ, đặc biệt từ năm 1957 trở lại đây, nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển trên thế giới
đã đi sâu nghiên cứu, áp dụng và sử dụng những thông tin kế toán phục vụ cho yêu cầu quản lý.
Sự phát triển mạnh mẽ của kế toán đã đặt ra hướng nghiên cứu các công cụ kiểm soát và lập kế
hoạch, thu nhận và xử lý thông tin phục vụ cho việc ra quyết định quản trị gọi là kế toán quản trị.
Như vậy, kế toán quản trị là một khoa học thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về hoạt
động sản xuất, kinh doanh một cách cụ thể, phục vụ cho các nhà quản lý trong việc lập kế hoạch,
điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kinh tế, tài chính trong nội bộ doanh
nghiệp.
Từ đó rút ra bản chất của kế toán quản trị như sau:
- Kế toán quản trị không chỉ thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về các nghiệp vụ
kinh tế đã thực sự hoàn thành, đã ghi chép hệ thống hoá trong các sổ kế toán mà còn xử lý và
cung cấp các thông tin phục vụ cho việc ra quyết định quản trị. Để có được các thông tin này, kế
toán quản trị phải sử dụng các phương pháp khoa học để phân tích, xử lý chúng một cách cụ thể,
phù hợp với nhu cầu thông tin của nhà quản trị. Hệ thống hoá các thông tin theo một trình tự dễ
hiểu và giải trình quá trình phân tích theo các chỉ tiêu cụ thể, phục vụ cho công tác quản trị doanh
nghiệp.
- Kế toán quản trị chỉ cung cấp những thông tin về hoạt động kinh tế tài chính trong phạm
vi yêu cầu quản lý nội bộ của một doanh nghiệp. Những thông tin đó chỉ có ý nghĩa đối với những
người, những bộ phận và những nhà điều hành, quản lý doanh nghiệp, không có ý nghĩa đối với
3
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
các đối tượng bên ngoài. Vì vậy người ta nói kế toán quản trị là loại kế toán dành cho những
người làm công tác quản trị, trong khi đó kế toán tài chính không phục vụ trực tiếp mục đích này.
- Kế toán quản trị là một bộ phận của công tác kế toán nói chung và là một công cụ quan
trọng không thể thiếu được đối với công tác quản lý nội bộ doanh nghiệp.
1.2- MỤC TIÊU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ.
Mục đích và yêu cầu của kế toán quản trị là phải tính toán được chi phí sản xuất từng loại
sản phẩm, từng ngành hoạt động, từng công tác dịch vụ...., phân tích được kết quả tiêu thụ từng
loại sản phẩm, kết quả cung cấp từng công trình, dịch vụ để từ đó, tập hợp được các dữ kiện cần
thiết để dự kiến phương hướng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán
quản trị còn phải biết theo dõi thị trường để ổn định một chương trình sản xuất và tiêu thụ hợp lý,
một mặt đáp ứng các nhu cầu do thị trường đòi hỏi, mặt khác tìm các biện pháp cạnh tranh để tiêu
thụ hàng hoá, nghiên cứu các chính sách giá cả, tính toán được các bước phát triển, mở rộng
doanh nghiệp trong từng thời kỳ, từng giai đoạn theo chiều hướng có lợi.
Như vậy, kế toán quản trị là một phương pháp xử lý các dữ kiện để đạt được các mục tiêu
sau đây:
- Biết được từng thành phần chi phí, tính toán và tổng hợp chi phí sản xuất, giá thành cho
từng loại sản phẩm, từng loại công trình dịch vụ.
- Xây dựng được các khoản dự toán ngân sách cho các mục tiêu hoạt động.
- Kiểm soát thực hiện và giải trình các nguyên nhân chênh lệch giữa chi phí theo dự toán
và thực tế.
- Cung cấp các thông tin cần thiết để có các quyết định kinh doanh hợp lý.
1.3- NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Kế toán quản trị có nội dung rất rộng, sau đây là những nội dung cơ bản:
- Nếu xét theo nội dung các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp, có thể khái quát kế
toán quản trị doanh nghiệp bao gồm:
+ Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh (bao gồm: Hàng tồn kho, tài sản cố
định, lao động và tiền lương).
+ Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm.
+ Kế toán quản trị doanh thu và kết quả kinh doanh.
+ Kế toán quản trị về các hoạt động đầu tư tài chính.
+ Kế toán quản trị các hoạt động khác của doanh nghiệp.
Trong các nội dung nói trên, trọng tâm của kế toán quản trị là lĩnh vực chi phí. Vì vậy,
một số tác giả cho rằng kế toán quản trị là kế toán chi phí.
- Nếu xét quá trình kế toán quản trị trong mối quan hệ với chức năng quản lý, kế toán
quản trị bao gồm các khâu:
+ Chính thức hoá các mục tiêu của doanh nghiệp thành các chỉ tiêu kinh tế.
4
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
+ Lập dự toán chung và các dự toán chi tiết.
+ Thu thập, cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các mục tiêu.
+ Soạn thảo báo cáo kế toán quản trị.
Như vậy, thông tin của kế toán quản trị không chỉ là thông tin quá khứ, thông tin thực hiện
mà còn bao gồm các thông tin về tương lai (kế hoạch, dự toán...). Mặt khác, thông tin kế toán
quản trị không chỉ là các thông tin về giá trị còn bao gồm các thông tin khác (hiện vật, thời gian
lao động...).
1.4- ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ.
Kế toán quản trị không những được áp dụng cho các doanh nghiệp mà còn được áp dụng
cả cho những tổ chức nhà nước, các đoàn thể... Dưới đây chỉ đề cập đến đối tượng của kế toán
quản trị trong doanh nghiệp - các tổ chức vì mục tiêu lợi nhuận.
1.4.1- Kế toán quản trị phản ánh đối tượng của kế toán nói chung dưới dạng chi tiết theo
yêu cầu quản trị doanh nghiệp.
Là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp, tất nhiên đối tượng của kế toán quản trị cũng là
đối tượng của kế toán nói chung. Tuy nhiên, nếu kế toán tài chính phản ánh sản nghiệp và kết quả
của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát thì kế toán quản trị phản ánh chi tiết của sự tổng quát đó:
- Kế toán quản trị phản ánh sản nghiệp của doanh nghiệp một cách chi tiết. Sản nghiệp của
một pháp nhân (hay thể nhân) là hiệu số giữa tổng số tài sản của họ với các khoản nợ phải trả:
Sản nghiệp = Tài sản - Nợ phải trả (1.1)
Kế toán quản trị phản ánh, tính toán giá phí của từng loại tài sản cố định, tài sản lưu động,
phản ánh chi tiết từng khoản nợ phải trả đối với các chủ nợ, từ đó có thể tính toán chi tiết được
sản nghiệp (hay nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp) dưới dạng chi tiết nhất.
- Kế toán quản trị phản ánh doanh thu, chi phí và kết quả của doanh nghiệp dưới dạng chi
tiết.
Kết quả (lãi, lỗ) = Doanh thu - Chi phí (1.2)
Kế toán quản trị tính toán xác định doanh thu, chi phí của từng loại sản phẩm, hàng hoá,
dịch vụ, xác định chi phí theo từng địa điểm phát sinh chi phí (từng trung tâm chi phí), cũng như
theo từng đối tượng gánh chịu chi phí (từng loại sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ...). Từ đó
nhà quản trị có thể xác định được kết quả hoạt động kinh doanh một cách chi tiết nhất theo yêu
cầu quản lý.
1.4.2- Kế toán quản trị phản ánh hoạt động của doanh nghiệp.
Kế toán quản trị dựa trên cách thức huy động và tiêu dùng (sử dụng) các nguồn lực. Như
vậy, kế toán quản trị gắn liền với tổ chức và công nghệ của doanh nghiệp.
Mô hình tổ chức của doanh nghiệp trong quản trị cổ điển, các chi phí được phân bổ cho
các bộ phận của doanh nghiệp. Các bộ phận này (phân xưởng, bộ phận hành chính, bộ phận kinh
doanh...) được gọi chung là trung tâm chi phí sẽ tiêu dùng (sử dụng) các chi phí. Sau đó chi phí
của từng trung tâm được phân bổ cho các sản phẩm, công việc, lao vụ và dịch vụ liên quan.
5
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
Trong mô hình này, khái niệm "hoạt động" không xuất hiện, vì mô hình này được xây
dựng trong thời kỳ sản xuất theo kiểu Taylor - công nghiệp cơ khí. Mỗi phân xưởng, bộ phận sản
xuất được tổ chức để thực hiện một hoạt động duy nhất, hay nói cách khác, đã có sự trùng lập
giữa khái niệm "hoạt động" với khái niệm "bộ phận".
Từ cuối năm 1980, mô hình tổ chức doanh nghiệp trở lên chung hơn. Người ta có xu
hướng biểu diễn doanh nghiệp bằng những "qui trình" hoặc là những "hoạt động" hơn là thông
qua sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp. Do đó, các "hoạt động" của các bộ phận được đưa vào trọng
tâm của sơ đồ kế toán quản trị. Mô hình này được gọi là mô hình ABC - xác định giá phí trên cơ
sở hoạt động (xem bảng số 1.1)
Bảng số 1.1
Sản phẩm có nhiều thuộc tính
(tính chất, thời hạn...)
Có được nhờ vào việc tiêu
dùng
Hoạt động
Được cung cấp bởi
Các bộ phận, đơn vị (Trung
tâm)
Những bộ phận này tiêu
dùng
Các nguồn lực
Theo mô hình này, các bộ phận huy động các nguồn lực (việc này tạo ra nhu cầu tài trợ),
sau đó sẽ tiêu dùng những nguồn lực này (việc này làm phát sinh chi phí). Để bù vào, các bộ phận
này sản sinh ra các hoạt động. Những hoạt động này cấu thành nên những quy trình cho ra sản
phẩm.
Dưới đây sẽ đề cập đến các yếu tố của mô hình ABC - mô hình bao trùm tất cả các mô
hình kế toán quản trị:
A- Các bộ phận tiêu dùng nguồn lực.
Có thể phân biệt thành hai loại hình bộ phận:
a- Trung tâm trách nhiệm: Là các trung tâm có một số quyền tự chủ trong việc sử dụng
nguồn lực được cấp nhằm để đạt được một mục đích cụ thể. Đó chính là những bộ phận cơ sở của
kế toán quản trị và kiểm soát xử lý.
b- Trung tâm thực hiện: Là các trung tâm mà tại đó tiến hành thực hiện những nhiệm vụ
cụ thể. Các trung tâm thực hiện không có quyền tự chủ như các trung tâm trách nhiệm. Điều đó
không có nghĩa là người ta không quy trách nhiệm cho các trung tâm này. Ở các trung tâm thực
hiện, vẫn được kiểm soát và vẫn có thể đánh giá hiệu năng của chúng thông qua việc so sánh mức
doanh thu (hoặc chi phí) dự kiến (định mức, kế hoạch) với doanh thu (hoặc chi phí) thực tế của
trung tâm đó.
6
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
Một trung tâm trách nhiệm bao gồm một số trung tâm thực hiện, nhưng không có điều
ngược lại.
Như vậy, khái niệm chi phí kiểm soát được chỉ gắn với một trung tâm trách nhiệm nào đó,
không gắn với một trung tâm thực hiện.
B- Các bộ phận cung cấp hoạt động.
Một hoạt động là một chuỗi những công việc phải làm, tương ứng với một mục tiêu đã
định (ví dụ: Lập hoá đơn, kiểm tra tài khoản nhà cung cấp, thanh toán, sản xuất...).
Toàn bộ các hoạt động bổ sung cho nhau hình thành nên một quy trình (VD: Phát triển
một loại sản phẩm mới, hiệu chỉnh mẫu mã một loại sản phẩm...).
Như vậy, hoạt động ngày càng trở nên phức tạp, khi người ta chuyển từ quan sát một
trung tâm thực hiện sang quan sát một trung tâm trách nhiệm.
Cần chú ý là một hoạt động cụ thể không nhất thiết phải tương ứng với phạm vi của một
trung tâm thực hiện hay trung tâm trách nhiệm. Việc phân tích những hoạt động cho thấy mối liên
hệ nhân quả theo chiều ngang (đối với hoạt động 1) nhưng có thể xuất hiện mối quan hệ nhân quả
của hoạt động 2 và hoạt động 3 trong trường hợp hoạt động này kéo theo việc thực hiện một hoạt
động kia hoặc khi mà hiệu quả hoạt động này tác động đến hiệu quả của hoạt động khác.
C- Sản phẩm của việc tiêu dùng các nguồn lực.
Sản phẩm là kết quả của quá trình liên kết một số tác nghiệp cần thiết trong việc thiết kế,
sản xuất và bán sản phẩm này. Như vậy, sản phẩm là sự kết tinh một nhóm các hoạt động.
Khái niệm này dẫn đến hai hệ quả:
- Để biết được giá phí, giá thành của một loại sản phẩm, cần phải tập hợp giá phí của các
hoạt động cần thiết để sản xuất ra sản phẩm này.
- Để tác động lên giá phí của sản phẩm, cần phải tác động lên chính giá phí của các hoạt
động tạo nên sản phẩm.
Như vậy, hoạt động có hai chức năng:
- Cho phép thực hiện phân bổ chi phí vào sản phẩm;
- Hoạt động là đối tượng nội tại của công tác quản lý.
1.4.3- Kế toán quản trị phản ánh quá trình chi phí trong hoạt động của doanh nghiệp.
1.4.3.1- Mạng lưới phân tích các luồng chí phí.
Thực chất, đối tượng của kế toán quản trị là quá trình chi phí của doanh nghiệp. Việc mô
tả doanh nghiệp theo cách thức nói trên dẫn đến xuất hiện một mạng lưới chu chuyển các luồng
chi phí, hay còn được gọi là mạng lưới phân tích thể hiện qua bốn giai đoạn (Bảng 1.2).
- Nguồn lực (chi phí được phân loại theo tính chất kinh tế).
- Bộ phận (Trung tâm phân tích và trung tâm thực hiện).
- Hoạt động.
- Sản phẩm
7
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
Mạng lưới phân tích các luồng chi phí.
Bảng 1.2
Nguồn lực
(Chi phí theo tính chất)
Bộ phận
(Các trung tâm chi phí)
Hoạt động
(Chi phí hoạt động hoặc quy trình)
Sản phẩm cuối cùng
1.4.3.2- Xây dựng các mô hình trong mạng lưới phân tích các luồng chi phí.
a- Phân bổ nguồn lực đã tiêu dùng (chi phí) cho các bộ phận và các hoạt động:
Phần lớn chi phí thường có thể quy nạp trực tiếp cho các trung tâm chi phí hoặc các hoạt
động liên quan. Tuy vậy, một số chi phí liên quan đến nhiều bộ phận, nhiều hoạt động.
Kế toán quản trị đứng trước 3 lựa chọn:
- Không phân bổ các chi phí chung cho các bộ phận hoặc các hoạt động, nghĩa là không
phân bổ các chi phí này cho sản phẩm. Điều này không cho nhà quản trị biết được giá thành đầy
đủ của sản phẩm. Vấn đề là ở chỗ tính mục đích và lợi ích của các thông tin này. Cần lưu ý là
không phân bổ các chi phí chung không có nghĩa là không quản lý các chi phí này.
- Sử dụng một cơ sở phân chia (tiêu chuẩn phân bổ) để phân bổ các chi phí chung cho các
đối tượng liên quan. Cách này chỉ có thể được chấp nhận nếu tiêu chuẩn phân bổ này phản ánh
được quy luật kinh tế của các chi phí đang xem xét.
- Đầu tư hoặc tổ chức lại để có thể quy nạp trực tiếp các chi phí cho các đối tượng sử dụng
chi phí. Cách làm này đặt ra vấn đề là phải xem xét khả năng sinh lời và chi phí cơ hội của hoạt
động đầu tư hoặc tổ chức lại các bộ phận trong doanh nghiệp.
Khi thực hiện sự lựa chọn này, cần phân biệt rõ ràng hai mục tiêu khác nhau (thậm chí có
thể mâu thuẫn nhau) là:
- Mục tiêu kỹ thuật: Xác định được giá phí, giá thành của một loại sản phẩm, công việc
hoặc lao vụ nhất định.
- Mục tiêu kiểm soát chi phí: Tác động lên chi phí bằng cách sử dụng các nhân tố nguồn
phát sinh chi phí cho phép kiểm soát và quản lý được các chi phí này.
8
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
Việc sử dụng các tiêu chuẩn phân bổ chi phí gián tiếp có thể cho phép đạt được mục tiêu
thứ nhất, nhưng khó có thể cho phép đạt được mục tiêu thứ hai.
b- Các tiêu chuẩn phân bổ chi phí và yếu tố phát sinh nguồn chi phí:
Việc phân bổ chi phí có thể xảy ra bốn trường hợp sau đây: (Bảng 1.3)
Bảng 1.3
Bộ phận chỉ xử lý một loại Bộ phận xử lý nhiều loại
sản phẩm sản phẩm
Bộ phận chỉ thực hiện một hoạt Trường hợp 1 Trường hợp 2
động
Bộ phận đóng góp vào việc Trường hợp 3 Trường hợp 4
thực hiện nhiều hoạt động
Việc phân bổ chi phí phát sinh tại một bộ phận cho những hoạt động và sản phẩm của bộ
phận này rất đơn giản trong trường hợp mỗi bộ phận chỉ thực hiện một hoạt động và hoạt động
này chỉ liên quan đến một loại sản phẩm duy nhất (trường hợp 1). Trong trường hợp này, toàn bộ
chi phí của bộ phận được tính hết cho sản phẩm đang xem xét mà không phải qua các bước tính
toán, phân bổ trung tâm.
Nếu bộ phận chỉ thực hiện một loại hoạt động và hoạt động này phục vụ cho việc sản xuất
nhiều loại sản phẩm (trường hợp 2) thì cần phải lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ thích hợp để phân bổ
chi phí của bộ phận và hoạt động đó cho các sản phẩm liên quan. Đại lượng của tiêu chuẩn phân
bổ được lựa chọn gọi là đơn vị công.
Nếu một bộ phận thực hiện nhiều loại hoạt động nhưng chỉ để sản xuất một loại sản phẩm
duy nhất (trường hợp 3) thì việc tập hợp chi phí cho sản phẩm rất đơn giản. Tuy nhiên, nhà quản
trị vẫn mong muốn biết được chi phí của từng hoạt động mà bộ phận đó thực hiện. Khi đó cần
phân biệt hai trường hợp:
- Các nguồn lực (phương tiện) được sử dụng riêng rẽ cho từng hoạt động: Các chi phí cho
từng loại hoạt động được tập hợp một cách trực tiếp.
- Các nguồn lực (phương tiện) đầu vào có liên quan đến nhiều hoạt động của bộ phận:
Trường hợp này cũng phải lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ các chi phí cho từng loại hoạt động.
Trường hợp một bộ phận tiến hành nhiều hoạt động và các hoạt động này lại liên quan đến
nhiều loại sản phẩm khác nhau (trường hợp 4) thì cần phải phân bổ chi phí của mỗi loại hoạt động
cho từng loại sản phẩm.
Cách thức phân bổ chi phí như sau (Thông qua 1 ví dụ cụ thể). (Bảng 1.4)
9
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
Bảng 1.4
Trung tâm quản lý sản xuất
Hoạt động lập kế hoạch sản Hoạt động theo dõi các phân Hoạt động quản lý hàng tồn
xuất xưởng kho
Đơn vị công: Đơn vị công: Đơn vị công:
Số lệnh sản xuất Số lượng sản xuất Số mặt hàng có ở trong kho
Sản phẩm A
Sản phẩm B Sản phẩm C
Cần nhấn mạnh là đại lượng của tiêu chuẩn phân bổ (đơn vị công) là một biến số mô tả biến
động của chi phí trong mạng lưới phân tích chi phí nhưng không phải là nguyên nhân làm phát
sinh chi phí. Một đơn vị công không nhất thiết là một yếu tố nguồn gốc phát sinh chi phí và ngược
lại. Đơn vị công là một biến số có tương quan đến những biến động về chi phí, điều đó không dẫn
đến việc đơn vị công này có tác động lên chi phí. Chẳng hạn, nếu chi phí lập kế hoạch sản xuất có
mối liên hệ tương quan với số lượng lệnh sản xuất phải thực hiện, thì nhà quản trị cũng còn cần
phải biết tại sao doanh nghiệp phải thực hiện một số lượng lệnh sản xuất như vậy. Câu trả lời
chính là yếu tố phát sinh nguồn chi phí của chi phí lập kế hoạch sản xuất.
c- Phương pháp bộ phận đồng nhất - lựa chọn một tiêu chuẩn phân bổ cho nhiều loại chi
phí:
Khi một bộ phận (trung tâm thực hiện, trung tâm trách nhiệm) có nhiều loại chi phí khác
nhau, về nguyên tắc mỗi loại chi phí được phân bổ cho các hoạt động và sản phẩm theo một tiêu
chuẩn phân bổ nhất định. Tuy nhiên, nếu như vậy thì khối lượng công việc tính toán phân bổ sẽ
rất lớn, các mạng lưới phân tích chi phí sẽ rất phức tạp. Vấn đề đặt ra là nên và có thể lựa chọn
một tiêu chuẩn phân bổ cho cùng nhiều loại chi phí hay không và điều kiện nào thì thực hiện được
điều đó.
Ví dụ: Chi phí sản xuất chung của một phân xưởng bao gồm nhiều loại chi phí khác nhau
(chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ, chi phí khấu hao, chi phí dịch
vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác...). Về nguyên tắc, mỗi loại chi phí này cần phải được phân
10
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
bổ cho từng loại hoạt động vả sản phẩm của phân xưởng theo từng tiêu chuẩn phân bổ khác nhau.
Điều này sẽ đảm bảo kết quả tính toán chính xác hơn nhưng cũng phức tạp và nặng nề hơn là phân
bổ toàn bộ chi phí sản xuất chung cho các đối tượng liên quan theo một tiêu chuẩn phân bổ duy
nhất. Điều này được gọi là phương pháp bộ phận đồng nhất. Phương pháp này gán đơn vị công
cho từng bộ phận của tổ chức.
Lợi ích của phương pháp này là rất rõ ràng. Tuy nhiên để thực hiện được, phải làm sao
cho tất cả các loại chi phí được tập hợp phải có cùng ảnh hưởng đối với một sản phẩm làm phát
sinh các hoạt động và tiêu dùng các chi phí đang cần phải phân bổ. Phương pháp này chỉ áp dụng
thích hợp khi các hoạt động - trung gian phân bổ chi phí cho các sản phẩm - phải đồng nhất và chỉ
có thể bao gồm một chuỗi rất hạn chế các tác nghiệp. Trong trường hợp khác, nếu áp dụng
phương pháp này (xử lý chi phí theo khối) sẽ có thể gặp các rủi ro về thông tin.
1.5- PHƯƠNG PHÁP CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ.
1.5.1- Đặc điểm vận dụng các phương pháp kế toán trong kế toán quản trị.
Là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị tất nhiên cũng áp dụng các
phương pháp của kế toán nói chung là phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế
toán, phương pháp tính giá và phương pháp tổng hợp cân đối. Tuy nhiên, việc vận dụng các
phương pháp này có đặc điểm khác so với kế toán tài chính.
1.5.1.1- Phương pháp chứng từ kế toán.
Ngoài việc sử dụng những thông tin về các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và thực
sự đã hoàn thành trên các chứng từ bắt buộc, mang tính pháp lý cao, kế toán còn sử dụng rộng rãi
hệ thống chứng từ hướng dẫn phản ánh các nghiệp vụ kinh tế "nội sinh" trong nội bộ doanh
nghiệp. Các chứng từ này do doanh nghiệp quy định trên cơ sở hướng dẫn của Nhà nước hoặc
doanh nghiệp tự lập ra theo các yêu cầu quản lý cụ thể ở doanh nghiệp. Việc thu thập, kiểm tra, xử
lý và luân chuyển chứng từ cũng được xác lập theo cách riêng, nhằm đảm bảo cung cấp các thông
tin cụ thể, nhanh chóng và thích hợp cho việc ra các quyết định quản lý.
Ngoài ra, các thông tin kế toán quản trị còn dựa vào các thông tin khác, không được thể
hiện trong các chứng từ bắt buộc cũng như chứng từ hướng dẫn. Điều này đã tạo nên sự khác biệt
giữa thông tin của kế toán quản trị với thông tin của kế toán tài chính như đã đề cập ở phần trên.
1.5.1.2- Phương pháp tài khoản kế toán.
Để có số liệu một cách chi tiết, tỷ mỉ phục vụ quản trị doanh nghiệp, kế toán quản trị phải
sử dụng những tài khoản chi tiết đáp ứng yêu cầu quản lý từng chỉ tiêu cụ thể. Trong thực tế kế
toán quản trị mở thêm các khoản cấp 2 mà Nhà nước không quy định, các tài khoản cấp 3, cấp 4...
và chi tiết các tài khoản theo từng địa điểm phát sinh chi phí, từng loại sản phẩm, hàng hoá, dịch
vụ... các doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán Nhà nước ban hành cho kế toán tài
chính để mở các tài khoản chi tiết và tổ chức mã hoá hệ thống tài khoản phục vụ cho kế toán quản
trị.
Ngoài ra, ở một số nước trên thế giới, mô hình kế toán quản trị được thiết lập có tính độc
lập tương đối với kế toán tài chính. Trong những trường hợp này, kế toán quản trị còn sử dụng cả
các tài khoản tổng hợp (cấp 1) để cung cấp thông tin cho nhu cầu quản trị doanh nghiệp. Chẳng
11
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
hạn các tài khoản loại 9 - Tài khoản phản chiếu trong hệ thống tài khoản kế toán của Cộng hoà
Pháp (1982) được dành riêng cho kế toán quản trị. Ở Tiệp Khắc (cũ), hệ thống tài khoản 1989
cũng dành riêng 1 số loại tài khoản cho kế toán quản trị (gọi là kế toán nội bộ doanh nghiệp).
1.5.1.3- Phương pháp tính giá.
Trong kế toán tài chính, phương pháp tính giá được vận dụng theo các nguyên tắc, chuẩn
mực quy định thống nhất của mỗi quốc gia để trình bày các thông tin trên báo cáo tài chính một
cách thống nhất.
Đối với kế toán quản trị, việc tính giá các loại tài sản mang tính linh hoạt cao hơn và gắn
với mục đích sử dụng các thông tin về giá theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Các dữ liệu để tính
giá không chỉ căn cứ vào các chi phí thực tế đã phát sinh mà còn dựa vào sự phân loại các chi phí
thích hợp cho từng quyết định cá biệt, đặc biệt là các quyết định mang tính ngắn hạn. Như vậy,
phạm vi, nội dung của chi phí trong giá phí của kế toán quản trị không giống, thậm chí có nhiều
khác biệt so với kế toán tài chính.
1.5.1.4- Phương pháp tổng hợp cân đối.
Các báo cáo kế toán - hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp cân đối trong kế toán
quản trị là các bảng cân đối bộ phận (cho từng bộ phận, trung tâm chi phí, loại tài sản...). Các báo
cáo này còn được gọi là Báo cáo kế toán nội bộ, được lập theo kỳ hạn ngắn hơn các báo cáo tài
chính. Ngoài các chỉ tiêu về tiền tệ, các bảng cân đối bộ phận còn sử dụng rộng rãi các thước đo
về hiện vật và thời gian lao động. Đồng thời, ngoài các tổng hợp cân đối về các chỉ tiêu quá khứ,
chỉ tiêu đã thực hiện, kế toán còn thiết lập các cân đối trong dự toán, trong kế hoạch giữa nhu cầu
tài chính và nguồn tại trợ, giữa yêu cầu sản xuất - kinh doanh và các nguồn lực được huy động...
1.5.2- Các phương pháp kỹ thuật nghiệp vụ sử dụng trong kế toán quản trị.
Như phần trên đã nói, thông tin kế toán quản trị chủ yếu nhằm phục vụ quá trình ra quyết
định của các nhà quản trị. Thông tin này thường không có sẵn, do đó kế toán quản trị phải vận
dụng một số phương pháp nghiệp vụ để xử lý chúng thành dạng phù hợp với nhu cầu của các nhà
quản trị. Các phương pháp thường được vận dụng là:
1.5.2.1- Thiết kế thông tin thành dạng so sánh được.
Thông tin sẽ vô dụng nếu thiếu các tiêu chuẩn để so sánh với nó. Từ các số liệu thu thập
được, kế toán quản trị sẽ phân tích và thiết kế chúng thành dạng có thể so sánh được. Chẳng hạn,
kế toán quản trị phải chung cấp các thông tin thực hiện để có thể so sánh với kế hoạch, định mức
hoặc dự toán chi phí, các giá phí, giá thành, mức lợi nhuận của các phương án đang lựa chọn...
Quá trình quyết định của nhà quản trị phải dựa trên sự phân tích, so sánh này để đánh giá và ra các
quyết định.
1.5.2.2- Phân loại chi phí.
Nghiên cứu, phân loại chi phí theo nhiều tiêu thức khác nhau nhằm tạo lập các thông tin
thích hợp cho việc ra các quyết định là một đặc thù của kế toán quản trị. Ngoài cách phân loại chi
phí theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí và phân loại chi phí theo công dụng của chi phí
của kế toán tài chính, kế toán còn sử dụng nhiều cách phân loại chi phí khác như:
12
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
- Phân loại chi phí theo mối quan hệ của chi phí với khối lượng hoạt động: phân biệt chi
phí bất biến, chi phí khả biến, chi phí hỗn hợp.
- Phân loại chi phí theo thẩm quyền ra quyết định: phân biệt chi phí kiểm soát được và chi
phí không kiểm soát được.
- Phân loại chi phí khác cho việc ra quyết định: chi phí cơ hội, chi phí chìm, chi phí chênh
lệch...
Các cách phân loại chi phí này sẽ được đề cập cụ thể ở chương 3. Các cách phân loại chi
phí nói trên giúp kế toán quản trị thu thập được các thông tin chi phí thích hợp cho từng loại quyết
định; là căn cứ để phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận - một trong những nội
dung quan trọng khi xem xét các quyết định kinh doanh.
1.5.2.3- Trình bày mối quan hệ giữa các thông tin kế toán theo dạng phương trình.
Dạng phương trình rất tiện dụng cho việc tính và dự đoán một số quá trình chưa xảy ra
căn cứ vào các dữ kiện đã có và mối quan hệ ràng buộc giữa các biến số trong phương trình.
Phương pháp trình bày thông tin theo dạng phương trình là căn cứ để tính toán lập kế hoạch và
phân tích dự báo trong kế toán quản trị.
1.5.2.4- Trình bày các thông tin dưới dạng đồ thị.
Phương pháp này cũng được kế toán quản trị sử dụng khá thông dụng. Đồ thị là cách thể
hiện dễ thấy và rõ ràng nhất mối quan hệ và xu hướng biến thiên mang tính quy luật của các
thông tin do kế toán quản trị cung cấp và xử lý.
1.6- PHÂN BIỆT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH.
Kế toán tài chính và kế toán quản trị là hai bộ phận của kế toán doanh nghiệp, chúng có
mối quan hệ chặt chẽ, đồng thời cũng có nhiều điểm khác biệt nhau.
1.6.1- Sự khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.
Do có đối tượng sử dụng thông tin khác nhau, mục đích sử dụng thông tin khác nhau nên
giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính có nhiều khác biệt về cơ bản:
a- Về đối tượng sử dụng thông tin:
Đối tượng sử dụng thông tin của kế toán quản trị là các thành viên bên trong doanh
nghiệp: Các chủ sở hữu, Ban giám đốc, quản lý viên, giám sát viên, các quản đốc... Trong khi đó,
thông tin của kế toán tài chính chủ yếu lại cung cấp cho các đối tượng ở bên ngoài doanh nghiệp
như các cổ đông, người cho vay, khách hàng, nhà cung cấp và chính phủ (cơ quan thuế, cơ quan
quản lý tài chính...).
b- Về nguyên tắc trình bày và cung cấp thông tin:
Thông tin kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành
về kế toán của từng quốc gia, kể cả các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán được các quốc
gia công nhận. Trái lại, trong nền kinh tế thị trường, do yêu cầu phải nhạy bén và nắm bắt nhanh
các cơ hội kinh doanh đa dạng nên thông tin kế toán quản trị cần linh hoạt, nhanh chóng và thích
hợp với từng quyết định cụ thể của người quản lý, không buộc phải tuân thủ các nguyên tắc,
13
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
chuẩn mực kế toán chung. Các quy định của Nhà nước về kế toán quản trị (nếu có) cũng chỉ mang
tính chất hướng dẫn.
c- Về tính pháp lý của kế toán:
Kế toán tài chính có tính pháp lệnh, nghĩa là hệ thống sổ, ghi chép, trình bày và cung cấp
thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân theo các quy định thống nhất nếu muốn được thừa
nhận. Ngược lại, tổ chức công tác quản trị lại mang tính nội bộ, thuộc thẩm quyền của từng doanh
nghiệp phù hợp với đặc thù quản lý, yêu cầu quản lý, điều kiện và khả năng quản lý cụ thể của
từng doanh nghiệp.
d- Về đặc điểm của thông tin.
- Thông tin của kế toán tài chính chủ yếu dưới hình thức giá trị. Còn thông tin của kế toán
quản trị được biểu hiện cả hình thái hiện vật và hình thái giá trị.
- Thông tin của kế toán tài chính là thông tin thực hiện về những nghiệp vụ đã phát sinh,
đã xảy ra. Trong khi đó, thông tin của kế toán quản trị chủ yếu đặt trọng tâm cho tương lai vì phần
lớn nhiệm vụ của nhà quản trị là lựa chọn phương án, đề án cho một sự kiện hoặc một quá trình
chưa xảy ra.
- Thông tin kế toán tài chính chủ yếu là các thông tin kế toán thuần tuý, được thu thập từ
các chứng từ ban đầu về kế toán. Trong kế toán - quản trị, thông tin được thu thập nhằm phục vụ
cho chức năng ra quyết định của nhà quản lý và thường không có sẵn, nên ngoài việc dựa vào hệ
thống ghi chép ban đầu của kế toán, kế toán quản trị còn phải kết hợp với nhiều ngành khoa học
khác như thống kê, hoạch toán nghiệp vụ, kinh tế học, quản lý để tổng hợp, phân tích và xử lý
thông tin thành dạng có thể sử dụng được.
e- Về hình thức báo cáo sử dụng:
- Báo cáo được sử dụng trong kế toán tài chính là các báo cáo kế toán tổng hợp (gọi là các
Báo cáo tài chính) phản ánh tổng quát về sản nghiệp, kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong
một thời kỳ (gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính).
- Báo cáo của kế toán quản trị đi sâu vào từng bộ phận, từng khâu công việc của doanh
nghiệp (như báo cáo chi phí sản xuất và giá thành, báo cáo nợ phải trả, báo cáo nhập xuất và tồn
kho của hàng tồn kho...).
g- Về kỳ báo cáo:
Kỳ báo cáo của kế toán quản trị thường xuyên hơn và ngắn hơn kỳ báo cáo của kế toán tài
chính. Báo cáo của kế toán tài chính được soạn thảo theo định kỳ, thường là hàng năm, còn báo
cáo của kế toán quản trị được soạn thảo thường xuyên theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp.
1.6.2- Điểm giống nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.
Kế toán tài chính và kế toán quản trị có nhiều điểm giống nhau và là hai bộ phận không
thể tách rời của kế toán doanh nghiệp. Những điểm giống nhau cơ bản là:
- Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều đề cập đến các sự kiện kinh tế trong doanh
nghiệp và đều quan tâm đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn sở hữu, doanh thu, chi phí và kết quả
14
Chương I: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
hoạt động và quá trình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Một bên phản ánh tổng quát và một
bên phản ánh chi tiết, tỉ mỉ của các vấn đề đó.
- Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán.
Hệ thống ghi chép ban đầu là cơ sở để kế toán tài chính soạn thảo các báo cáo tài chính định kỳ,
cung cấp cho các đối tượng ở bên ngoài. Đối với kế toán quản trị, hệ thống đó cũng là cơ sở để
vận dụng, xử lý nhằm tạo ra các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định của các nhà quản trị.
Kế toán quản trị sử dụng rộng rãi các ghi chép hàng ngày của kế toán tài chính, mặc dù có triển
khai và tăng thêm số liệu cũng như nội dung của các thông tin đó.
- Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều biểu hiện trách nhiệm của người quản lý. Kế
toán tài chính biểu hiện trách nhiệm của người quản lý cao cấp, còn kế toán quản trị biểu hiện
trách nhiệm của các nhà quản lý các cấp trên trong doanh nghiệp. Nói cách khác, kế toán tài chính
hay kế toán quản trị đều là công cụ quản lý doanh nghiệp.
15
Chương II - Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh
CHƯƠNG II
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT KINH DOANH
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cần thiết phải có các yếu tố cơ bản, đó là tư liệu
lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp,
nguyên vật liệu là đối tượng lao động, tài sản cố định và các công cụ dụng cụ khác không đủ tiêu
chuẩn tài sản cố định chính là tư liệu lao động, còn lao động của con người là yếu tố sức lao
động. Nếu ở khâu sản xuất nguyên vật liệu được coi là yếu tố cơ bản thì ở khâu lưu thông (bán
hàng), hàng hoá được coi là yếu tố trung tâm. Kế toán quản trị các yếu tố SXKD trong DN là kế
toán quản trị nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ khác (vật tư), hàng hoá; kế toán quản trị tài sản cố
định và kế toán quản trị lao động tiền lương (tiền công).
2.1. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VẬT TƯ, HÀNG HOÁ.
2.1.1. Phân loại vật tư, hàng hoá
Do tính chất đặc thù trong sản xuất kinh doanh nên mỗi doanh nghiệp sử dụng những loại
vật tư khác nhau. Phân loại vật tư là việc nghiên cứu, sắp xếp các loại vật tư theo từng nội dung,
công dụng, tính chất thương phẩm của chúng nhằm phục vụ cho yêu cầu quản trị của doanh
nghiệp. Căn cứ vào nội dung và yêu cầu quản trị doanh nghiệp, các loại vật tư được chia thành
nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ.
a. Nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu bao gồm nguyên vật liệu chính và vật liệu phụ.
+ Nguyên vật liệu chính: trong những doanh nghiệp khác nhau thì nguyên vật liệu chính
cũng gồm các loại khác nhau như sắt, thép, xi măng, gạch… trong xây dựng cơ bản, vải trong
doanh nghiệp may, đó là những đối tượng lao động cấu thành nên thực thể sản phẩm. Nguyên vật
liệu chính dùng vào sản xuất hình thành nên chi phí vật liệu trực tiếp (trong ngành bưu điện không
có nguyên vật liệu chính)
+ Vật liệu phụ là các loại vật liệu được sử dụng để làm tăng chất lượng sản phẩm, hoàn
chỉnh sản phẩm hoặc phục vụ cho công việc quản lý sản xuất,
+ Nhiên liệu được sử dụng phục vụ cho công nghệ sản xuất sản phẩm, cho phương tiện vận
tải, máy móc, thiết bị hoạt động trong quá trình sản xuất kinh doanh như xăng, dầu, than, củi, khí
gas…
+ Phụ tùng thay thế, gồm các loại phụ tùng, chi tiết được sử dụng để thay thế, sửa chữa
những máy móc, thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải…
+ Thiết bị xây dựng cơ bản, bao gồm các loại thiết bị cần lắp và thiết bị không cần lắp, công
cụ, khí cụ, vật kết cấu… dùng cho công tác xây lắp, xây dựng cơ bản.
+ Vật liệu khác là các loại vật liệu không được xếp vào các loại kể trên, các loại vật liệu này
do quá trình sản xuất loại ra, phế liệu thu hồi từ việc thanh lý tài sản cố định…
16
Chương II - Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh
Căn cứ vào nguồn gốc nguyên vật liệu thì toàn bộ nguyên vật liệu của doanh nghiệp được
chia thành nguyên vật liệu mua ngoài và nguyên vật liệu tự chế biến, gia công.
Căn cứ vào mục đích và nơi sử dụng nguyên vật liệu thì toàn bộ nguyên vật liệu của doanh
nghiệp được chia thành nguyên vật liệu trực tiếp dùng vào sản xuất kinh doanh và nguyên vật liệu
dùng cho các nhu cầu khác như quản lý phân xưởng, quản lý doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm….
b. Công cụ, dụng cụ
Đặc điểm cơ bản của công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động tham gia vào nhiêu chu kỳ
sản xuất kinh doanh, nó cũng bị hao mòn dần về mặt giá trị song do thời gian sử dụng ngắn hoặc
giá trị thấp chưa đủ điều kiện của quy định vê TSCĐ.
Những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ được xếp vào công cụ, dụng cụ.
Công cụ, dụng cụ cũng có nhiều tiêu chuẩn phân loại khác nhau:
- Theo cách phân bổ vào chi phí thì công cụ, dụng cụ bao gồm:
+ Loại phân bổ 100% (1 lần).
+ Loại phân bổ nhiều lần.
Loại phân bổ 100% (1 lần) là những công cụ, dụng cụ có thời gian sử dụng ngắn và có giá
trị nhỏ. Loại phân bổ nhiều lần thường là những công cụ, dụng cụ có giá trị lớn hơn hoặc thời gian
sử dụng dài hơn. Loại này được chia thành loại phân bổ 2 lần và loại trừ dần.
- Theo nội dung công cụ, dụng cụ bao gồm:
+ Lán trại tạm thời, đà giáo, cốp pha dùng trong XDCB, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho
sản xuất.
+ Bao bì tính giá riêng dùng để đóng gói hàng hoá trong quá trình bảo quản hàng hoá hoặc
vận chuyển hàng hoá đi bán…
+ Dụng dụ đồ dùng bằng thuỷ tinh, sành sứ.
+ Quần áo bảo hộ lao động.
+ Công cụ, dụng cụ khác.
- Theo yêu cầu quản lý và yêu cầu ghi chép kế toán công cụ, dụng cụ bao gồm:
+ Công cụ, dụng cụ.
+ Bao bì luân chuyển.
+ Đồ dùng cho thuê.
- Theo mục đích và nơi sử dụng, công cụ dụng cụ bao gồm:
+ Công cụ, dụng cụ dùng cho SXKD.
+ Công cụ, dụng cụ dùng cho quản lý.
+ Công cụ, dụng cụ dùng cho các nhu cầu khác.
Mỗi cách phân loại có yêu cầu, mục đích riêng, phục vụ cho công tác quản lý vật tư của
doanh nghiệp theo những yêu cầu cụ thể.
17
Chương II - Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh
2.1.2. Tính giá vật tư hàng hoá.
a. Nguyên tắc tính giá vật tư, hàng hoá
Vật tư, hàng hoá hiện có ở các doanh nghiệp được phản ánh trong sổ kế toán và báo cáo kế
toán theo trị giá vốn thực tế, tức là toàn bộ số tiền doanh nghiệp bỏ ra để có được số vật tư, hàng
hoá đó.
Quá trình vận động của vật tư, hàng hoá ở doanh nghiệp chính là quá trình vận động của
vốn kinh doanh. Vì vậy, kế toán phải sử dụng nhiều tài khoản kế toán để phản ánh quá trình hình
thành trị giá vốn của vật tư, hàng hoá.
Sự hình thành trị giá vốn của vật tư, hàng hoá được phân biệt ở các giai đoạn khác nhau
trong quá trình sản xuất, kinh doanh như:
+ Trị giá vốn của vật tư hàng hoá tại thời điểm mua hàng là số tiền thực phải trả cho người
bán (còn gọi là trị giá mua thực tế).
Ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thì trị giá mua thực tế là số tiền
ghi trên hoá đơn không kể thuế GTGT trừ đi các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng trả lại (nếu có).
Ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng thì
trị giá mua thực tế là trị giá thanh toán (gồm cả thuế GTGT) trừ đi các khoản giảm giá, chiết khấu
và hàng trả lại.
+ Trị giá vốn của hàng mua nhập kho là trị giá mua thực tế của hàng mua nhập kho cộng
với các khoản chi phí phát sinh trong quá trình mua hàng như chi phí vận chuyển, các chi phí về
kiểm nhận nhập kho và thuế nhập khẩu (nếu có).
+ Trị giá vốn của hàng xuất kho là trị giá vốn thực tế của hàng tại thời điểm nhập kho.
+ Trị giá vốn của hàng tiêu thụ, bao gồm trị giá vốn thực tế của hàng xuất kho cộng với chi
phí bảo quản, phân loại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho số hàng đã
tiêu thụ.
b. Các cách tính giá vật tư, hàng hoá
b1- Tính giá vật tư hàng hoá theo giá vốn thực tế:
Hàng ngày, kế toán ghi chép sự biến động của vật tư, hàng hoá theo giá vốn thực tế.
Giá vốn thực tế của vật tư, hàng hoá nhập kho là các khoản chi cần thiết để cấu thành trị giá
của vật tư, hàng hoá được đưa vào nơi sẵn sàng cho sử dụng hay bán.
Giá vốn thực tế của vật tư, hàng hoá xuất kho, tồn kho, có thể sử dụng một trong các
phương pháp sau:
- Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO- FIRST IN FIRST OUT)
Theo phương pháp này, giả thiết số hàng nào nhập kho trước thì xuất kho trước và lấy trị
giá mua thực tế của lần nhập đó để tính trị giá hàng xuất kho. Trị giá hàng tồn kho cuối kỳ được
tính theo số lượng hàng tồn kho và đơn giá của những lô hàng nhập sau cùng.
- Phương pháp đơn giá thực tế bình quân:
18