Kiểm toán 6 - hoàn thành kiểm toán

  • 8 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 8 trang

Nội dung text: Kiểm toán 6 - hoàn thành kiểm toán

28/10/2011
Muïc ñích
LOGO
 Naém ñöôïc caùc böôùc chuaån bò hoaøn
thaønh coâng vieäc kieåm toaùn
Hoaøn thaønh
 Giaûi thích ñöôïc noäi dung baùo caùo
kieåm toaùn kieåm toaùn vaø caùc yù kieán cuûa kieåm
toaùn vieân
Vuõ Höõu Ñöùc
Vuõ Höõu Ñöùc 2
Noäi dung LOGO
ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ LOGO
°AÙp duïng thuû tuïc phaân tích
Chuaån bò hoaøn thaønh kieåm toaùn
°Ñaùnh giaù söï ñaày ñuû cuûa baèng chöùng
°Ñaùnh giaù keát quaû
°Ñaùnh giaù toång hôïp sai soùt
Baùo caùo kieåm toaùn
°Raø soaùt laïi hoà sô kieåm toaùn
°Khaùi nieäm vaø vai troø
°Yeâu caàu cung caáp thö giaûi trình
°Caùc yeáu toá cuûa baùo caùo
°Kieåm tra caùc coâng boá treân Baûng thuyeát
°Caùc loaïi yù kieán minh
°Xem xeùt caùc thoâng tin ñính keøm vôùi baùo
caùo taøi chính
Vuõ Höõu Ñöùc 3 Vuõ Höõu Ñöùc 4
1
28/10/2011
Ñaùnh giaù toång hôïp sai soùt
LOGO
KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (A)
 Xaùc ñònh toång sai soùt chöa ñieàu chænh Aûnh höôûng ñeán
 So saùnh vôùi möùc troïng yeáu cuûa toaøn boä baùo caùo Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá
taøi chính
Phaùt hieän
 Löïa choïn caùch giaûi quyeát thích hôïp cho moãi tình 90 Möùc troïng
Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc
huoáng yeáu toång
Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 240
theå: 1400
330 Möùc troïng
yeáu khoaûn
Döï kieán muïc: 700
240
Tính giaù Haøng toàn kho
300
Xaùc nhaän Nôï phaûi thu
540
TOÅNG HÔÏP 870
Vuõ Höõu Ñöùc 5
Tình huoáng A LOGO
KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Sai leäch chöa ñieàu chænh nhoû hôn nhieàu so vôùi möùc troïng yeáu
BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (B)
Aûnh höôûng ñeán
Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá
Phaùt hieän
Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc 90 Möùc troïng
yeáu toång
Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 900
theå: 1400
990 Möùc troïng
yeáu khoaûn
Döï kieán muïc: 700
240
Tính giaù Haøng toàn kho
300
Xaùc nhaän Nôï phaûi thu
540
TOÅNG HÔÏP 1530
Vuõ Höõu Ñöùc 7
2
28/10/2011
Tình huoáng B LOGO
KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
Sai leäch chöa ñieàu chænh lôùn hôn möùc troïng yeáu
BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (C)
Aûnh höôûng ñeán
Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá
Phaùt hieän
Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc 50 Möùc troïng
yeáu toång
Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 750
theå: 1400
800 Möùc troïng
yeáu khoaûn
Döï kieán muïc: 700
140
Tính giaù Haøng toàn kho
300
Xaùc nhaän Nôï phaûi thu
440
TOÅNG HÔÏP 1240
Vuõ Höõu Ñöùc 9
Tình huoáng C
Sai leäch chöa ñieàu chænh nhoû hôn nhieàu so vôùi möùc troïng yeáu, nhöng LOGO KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
coù khoaûn muïc sai leäch troïng yeáu
BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (D)
Aûnh höôûng ñeán
Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá
Phaùt hieän
Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc 250 Möùc troïng
yeáu toång
Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 550
theå: 1400
800 Möùc troïng
yeáu khoaûn
Döï kieán muïc: 700
250
Tính giaù Haøng toàn kho
300
Xaùc nhaän Nôï phaûi thu
550
TOÅNG HÔÏP 1350
Vuõ Höõu Ñöùc 11
3
28/10/2011
Tình huoáng D
BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN
LOGO LOGO
Sai leäch chöa ñieàu chænh xaáp xæ gaàn baèng vôùi möùc troïng yeáu
1. Vai troø cuûa Baùo caùo kieåm toaùn
Keát tinh keát quaû coâng vieäc kieåm toaùn
Gaén vôùi traùch nhieäm kieåm toaùn vieân
Giaûi thích roõ cho ngöôøi söû duïng
2. Chuaån hoùa baùo caùo kieåm toaùn
Noäi dung
YÙ kieán
Vuõ Höõu Ñöùc 13 Vuõ Höõu Ñöùc 14
CAÙC YEÁU TOÁ CUÛA BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN
LOGO LOGO
CAÙC LOAÏI YÙ KIEÁN TREÂN BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN
Teân vaø ñòa chæ CTKT
Soá hieäu BCKT • Ñoái töôïng kieåm toaùn Chaáp nhaän toaøn phaàn
Tieâu ñeà BCKT • Traùch nhieäm ngöôøi quaûn
Ngöôøi nhaän BCKT • Khoâng coù ñoaïn nhaán maïnh
lyù vaø kieåm toaùn vieân
•Chuaån möïc kieåm toaùn
• Coù ñoaïn nhaán maïnh
Ñoaïn môû ñaàu
•Baûo ñaûm hôïp lyù Chaáp nhaän töøng phaàn
•Coâng vieäc vaø thuû tuïc ñaõ thöïc hieän
Kieåm tra treân cô sôû choïn maãu • Tuøy thuoäc vaøo
Phaïm vi vaø Ñaùnh giaù vieäc tuaân thuû
caên cöù thöïc hieän Ñaùnh giaù caùc öôùc tình vaø xeùt ñoaùn • Ngoaïi tröø
Ñaùnh giaù vieäc trình baøy toaøn boä
•Cô sôû hôïp lyù Khoâng chaáp nhaän
YÙù kieán cuûa kieåm toaùn vieân Töø choái nhaän xeùt
Ñòa ñieåm vaø thôøi gian laäp BCKT
Chöõ kyù vaø ñoùng daáu
Vuõ Höõu Ñöùc 15 Vuõ Höõu Ñöùc 16
4
28/10/2011
LOGO LOGO
CHAÁP NHAÄN TOAØN PHAÀN KHOÂNG COÙ ÑOAÏN NHAÁN MAÏNH CHAÁP NHAÄN TOAØN PHAÀN KHOÂNG COÙ ÑOAÏN NHAÁN MAÏNH
"Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo
caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh trung
 Baùo caùo Taøi chính khoâng coù sai leäch troïng yeáu thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh
 Baùo caùo taøi chính coù sai leäch troïng yeáu nhöng ñaõ troïng yeáu tình hình taøi chính cuûa
ñaõ ñieàu chænh coâng ty ABC taïi ngaøy 31/12/X, cuõng
 Caùc thay ñoåi chính saùch keá toaùn ñaõ ñöôïc khai baùo nhö keát quaû kinh doanh vaø caùc
ñaày ñuû. luoàng löu chuyeån tieàn teä trong naêm
taøi chính keát thuùc taïi ngaøy 31/12/X,
phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä
keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc
quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan./.
Vuõ Höõu Ñöùc 17 Vuõ Höõu Ñöùc 18
LOGO LOGO
CHAÁP NHAÄN TOAØN PHAÀN COÙ ÑOAÏN NHAÁN MAÏNH CHAÁP NHAÄN TOAØN PHAÀN COÙ ÑOAÏN NHAÁN MAÏNH
 Khi muoán löu yù ngöôøi ñoïc BCTC veà moät vaán ñeà
khoâng aûnh höôûng ñeán yù kieán cuûa KTV: "Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi chính ñaõ phaûn aùnh
trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía caïnh troïng yeáu …….. phuø
 Thoâng tin ñính keøm vôùi BCTC khoâng nhaát quaùn vôùi hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät Nam hieän haønh
BCTC vaø caùc quy ñònh phaùp lyù coù lieân quan.
 Giaû thieát tính hoaït ñoäng lieân tuïc coù theå bò vi phaïm ÔÛ ñaây chuùng toâi khoâng phuû nhaän yù kieán chaáp nhaän toaøn
phaàn nhö treân, maø chæ muoán löu yù ngöôøi ñoïc baùo caùo taøi
chính ñeán ñieåm X trong phaàn thuyeát minh baùo caùo taøi chính:
khoaûn loã thuaàn cuûa ñôn vò laø ZZZ trong naêm taøi chính keát
thuùc ngaøy 31 thaùng 12 naêm 20X0 vaø taïi ngaøy naøy, khoaûn nôï
ngaén haïn cuûa ñôn vò vöôït quaù toång taøi saûn laø ZZZ. Nhöõng
ñieàu kieän naøy, cuøng vôùi nhöõng vaán ñeà khaùc ñöôïc neâu trong
ñieåm X trong phaàn thuyeát minh, chæ ra söï toàn taïi cuûa yeáu toá
khoâng chaéc chaén troïng yeáu coù theå gaây ra söï nghi ngôø ñaùng
keå veà khaû naêng hoaït ñoäng lieân tuïc cuûa ñôn vò".
Vuõ Höõu Ñöùc 19 Vuõ Höõu Ñöùc 20
5
28/10/2011
LOGO LOGO
CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG TUØY THUOÄC VAØO CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG TUØY THUOÄC VAØO
 Khi toàn taïi moät tình huoáng chöa roõ raøng, phuï
thuoäc vaøo moät söï kieän trong töông lai naèm ngoaøi
"Theo yù kieán cuûa chuùng toâi, baùo caùo taøi
khaû naêng kieåm soaùt cuûa KTV vaø ñôn vò.
chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù
treân caùc khía caïnh troïng yeáu …. phuø hôïp
vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä keá toaùn Vieät
Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù
coù lieân quan, tuøy thuoäc vaøo:
- Khoaûn doanh thu XX VNÑ ñöôïc chaáp
nhaän;
- Khoaûn chi XY VNÑ ñöôïc Hoäi ñoàng
quaûn trò thoâng qua.
Vuõ Höõu Ñöùc 21 Vuõ Höõu Ñöùc 22
CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG NGOAÏI TRÖØ DO GIÔÙI HAÏN LOGO CHAÁP NHAÄN TÖØNG PHAÀN, DAÏNG NGOAÏI TRÖØ DO GIÔÙI HAÏN LOGO
PHAÏM VI KIEÅM TOAÙN PHAÏM VI KIEÅM TOAÙN
Chuùng toâi ñaõ khoâng theå tham gia kieåm keâ haøng toàn
 Giôùi haïn phaïm vi kieåm toaùn khi kieåm toaùn vieân khoâng kho vaøo ngaøy 31/12/X, vì taïi thôøi ñieåm ñoù chuùng toâi
chöa ñöôïc boå nhieäm laøm kieåm toaùn. Vôùi nhöõng taøi
thöïc hieän ñöôïc caùc thuû tuïc kieåm toaùn caàn thieát maø
lieäu hieän coù ôû ñôn vò, chuùng toâi cuõng khoâng theå kieåm
khoâng coù thuû tuïc thay theá phuø hôïp. tra ñöôïc tính ñuùng ñaén cuûa soá löôïng haøng toàn kho taïi
 Vaán ñeà giôùi haïn phaïm vi chöa aûnh höôûng ñeán tôûng thôøi ñieåm treân baèng caùc thuû tuïc kieåm toaùn khaùc.
theå cuûa BCTC. Theo yù kieán chuùng toâi, ngoaïi tröø nhöõng aûnh höôûng
ñeán baùo caùo taøi chính vì lyù do neâu treân, baùo caùo taøi
chính ñaõ phaûn aùnh trung thöïc vaø hôïp lyù treân caùc khía
caïnh troïng yeáu ... phuø hôïp vôùi chuaån möïc vaø cheá ñoä
keá toaùn Vieät Nam hieän haønh vaø caùc quy ñònh phaùp lyù
coù lieân quan.
Vuõ Höõu Ñöùc 23 Vuõ Höõu Ñöùc 24
6