Kiểm toán 4 - chuẩn bị kiểm toán

 • 14 trang
 • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 14 trang

Nội dung text: Kiểm toán 4 - chuẩn bị kiểm toán

28/10/2011
Muïc tieâu
 Hieåu ñöôïc caùc khaùi nieäm troïng yeáu
Chuaån bò kieåm toaùn vaø ruûi ro kieåm toaùn
 Naém ñöôïc quy trình chuaån bò kieåm
toaùn nhaèm:
Vuõ Höõu Ñöùc Naâng cao tính höõu hieäu vaø hieäu
quaû cuûa moät cuoäc kieåm toaùn
 Phuïc vuï cho vieäc kieåm soaùt chaát
löôïng kieåm toaùn
Vuõ Höõu Ñöùc 2
Noäi dung Troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm toaùn
 Troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm toaùn Troïng yeáu
 Giai ñoaïn tieàn keá hoaïch Ruûi ro kieåm toaùn
 Giai ñoaïn laäp keá hoaïch Quan heä giöõa troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm
toaùn
Vuõ Höõu Ñöùc 3 Vuõ Höõu Ñöùc 4
1
28/10/2011
Troïng yeáu Troïng yeáu
trong keá toaùn
Khaùi nieäm
 Trong keá toaùn
 Trong kieåm toaùn Thoâng tin ñöôïc xem laø troïng yeáu khi söï trình baøy
sai hay thieáu soùt veà noù seõ gaây aûnh höôûng ñeán
Vaän duïng trong kieåm toaùn
quyeát ñònh cuûa ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính.
 Laäp keá hoaïch kieåm toaùn Möùc troïng yeáu phuï thuoäc vaøo ñoä lôùn hay tính chaát
 Ñaùnh giaù sai leäch phaùt hieän ñöôïc vaø löïa cuûa khoaûn muïc hay sai soùt ñöôïc xeùt ñoaùn trong
choïn keát luaän phuø hôïp töøng tröôøng hôïp cuï theå.
(Chuaån möïc chung)
Vuõ Höõu Ñöùc 5 Vuõ Höõu Ñöùc 6
Troïng yeáu Troïng yeáu
trong keá toaùn trong kieåm toaùn
 Kieåm toaùn vieân baûo ñaûm hôïp lyù raèng baùo caùo
taøi chính khoâng coù nhöõng sai leäch troïng yeáu.
Caùc döõ lieäu thuoäc veà
ñôn vò, coù theå ñöa leân Troïng yeáu ñöôïc xaùc ñònh treân hai cô sôû ñònh
baùo caùo taøi chính löôïng vaø ñònh tính
• Veà maët ñònh löôïng, troïng yeáu ñöôïc söû duïng nhö
soá tieàn sai leäch toái ña coù theå chaáp nhaän ñöôïc
Troïng yeáu cuûa baùo caùo taøi chính
• Veà maët ñònh tính, troïng yeáu ñöôïc söû duïng ñeå
ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa caùc sai soùt, gian laän
Caùc döõ lieäu thöïc teá ñeán ngöôøi ñoïc beân caïnh khía caïnh ñònh löôïng.
ñöôïc ñöa leân baùo caùo
taøi chính
Vuõ Höõu Ñöùc 7 Vuõ Höõu Ñöùc 8
2
28/10/2011
Sai soùt quaù 100 trieäu thì Khoâng khai baùo veà
khoâng theå chaáp nhaän phöông phaùp khaáu
ñöôïc hao thì baùo caùo taøi
chính laøm sao so
saùnh ñöôïc?
TOÅNG TAØI SAÛN:
10 TYÛ ÑOÀNG ÑÖÔØNG THAÚNG HAY
GIAÛM DAÀN ?
20% HAY 5% ?
Ngöôøi söû duïng baùo caùo taøi chính
Vaän duïng troïng yeáu Moät thí duï
Ñeå laäp keá hoaïch kieåm toaùn Chính saùch cuûa coâng ty kieåm toaùn
Möùc troïng yeáu toång theå (M1) = 5% Lôïi nhuaän tröôùc thueá
 Xaùc ñònh möùc troïng yeáu toång theå
Möùc troïng yeáu khoaûn muïc (M2) = 50% M1
 Xaùc ñònh möùc troïng yeáu khoaûn muïc
Vaän duïng vaøo coâng ty ABC
Lôïi nhuaän tröôùc thueá: 28.000
M1 = 28.000 x 5% = 1400
M2 = 50% M1 = 700
Vuõ Höõu Ñöùc 11 Vuõ Höõu Ñöùc 12
3
28/10/2011
NÔÏ PHAÛI THU
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Quyeát ñònh cuûa kieåm toaùn vieân
31.12.200X
Taøi saûn Ñoái vôùi nôï phaûi thu, caàn chuù yù caùc thöû nghieäm chi
Cty A 3.000
Tieàn 500 tieát soá dö, göûi thö xaùc nhaän sau ngaøy khoùa soå (Giaû
Cty B 2.200 söû ruûi ro xaùc ñònh laø trung bình)
Nôï phaûi thu 20.000
Cty C 1.800 Xaùc nhaän caùc khaùch haøng A,B,C,D
Haøng toàn kho 19.500
Cty D 1.000 Caùc khaùch haøng coøn laïi choïn maãu ñeå xaùc nhaän:
Taøi saûn coá ñònh 40.000
Cty E 600 [(20.000 - 8.000) : 700] x 1,5 = 26 khaùch haøng
Coäng 80.000
95 Cty khaùc 11.400
Phaûi traû ngöôøi baùn 24.400 döôùi 500
Phaûi traû ngöôøi LÑ 600 Coäng 20.000 (Giaû söû heä soá ruûi ro laø : 1,5)
Voán ñaàu tö CSH 50.000
LN chöa pp 5.000
Coäng 80.000
Vuõ Höõu Ñöùc 14
Vaän duïng troïng yeáu Thí duï (tieáp theo)
Ñeå ñaùnh giaù keát quaû •KEÁT QUAÛ XAÙC NHAÄN NÔÏ PHAÛI THU
 Coù chaáp nhaän moät khoaûn muïc laø hôïp lyù khoâng? Khaùch haøng A,C,D ñuùng. Khaùch haøng B sai 600, ñôn vò ñaõ ñoàng
yù ñieàu chænh. Trong 26 khaùch haøng kieåm tra maãu coù 2 khaùch
 Ñònh löôïng haøng khai cao hôn soå saùch, soá tieàn laø : 111, khoâng coù daáu hieäu
 Ñònh tính gian laän, ñôn vò ñaõ ñoàng yù ñieàu chænh sai soùt 111.
 Coù chaáp nhaän toaøn boä baùo caùo taøi chính khoâng? Sai leäch öôùc tính cuûa toång theå laø: [(111 : 26) x 96] - 111 = 300
(nhoû hôn möùc troïng yeáu)
 Ñònh löôïng
Keát luaän: Nôï phaûi thu cuûa khaùch haøng hieän höõu trong thöïc teá.
 Ñònh tính
Vuõ Höõu Ñöùc 15 Vuõ Höõu Ñöùc 16
4
28/10/2011
KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (A) BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (B)
Aûnh höôûng ñeán Aûnh höôûng ñeán
Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá
Phaùt hieän Phaùt hieän
Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc 90 Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc 90
Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 240 Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 900
330 990
Döï kieán Döï kieán
240 240
Tính giaù Haøng toàn kho Tính giaù Haøng toàn kho
300 300
Xaùc nhaän Nôï phaûi thu Xaùc nhaän Nôï phaûi thu
540 540
TOÅNG HÔÏP 870 TOÅNG HÔÏP 1530
KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH KEÁT QUAÛ KIEÅM TRA TOAØN BOÄ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH
BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (C) BAÛNG TOÅNG HÔÏP SAI LEÄCH CHƯA ÑIEÀU CHÆNH (D)
Aûnh höôûng ñeán Aûnh höôûng ñeán
Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá Sai leäch Lôïi nhuaän tröôùc thueá
Phaùt hieän Phaùt hieän
Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc 50 Döï phoøng Nôï phaûi thu döôùi möùc 250
Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 750 Voán hoùa Taøi saûn coá ñònh 550
800 800
Döï kieán Döï kieán
140 250
Tính giaù Haøng toàn kho Tính giaù Haøng toàn kho
300 300
Xaùc nhaän Nôï phaûi thu Xaùc nhaän Nôï phaûi thu
440 550
TOÅNG HÔÏP 1240 TOÅNG HÔÏP 1350
5
28/10/2011
Troïng yeáu Ruûi ro kieåm toaùn
 Nhöõng vaán ñeà trong vaän duïng khaùi nieäm troïng yeáu Laø khaû naêng kieåm toaùn
trong kieåm toaùn vieân ñöa ra nhaän xeùt khoâng
 Cô sôû tính thích hôïp veà baùo caùo taøi
 Tyû soá duøng ñeå tính chính trong khi baùo caùo taøi
 Phöông phaùp phaân boå chính coù sai leäch troïng
yeáu.
 Vaán ñeà thuoäc veà söï xeùt ñoaùn ngheà nghieäp
 Khi naøo KTV gaëp RRKT
 Chuaån möïc vaø khoaûng troáng daønh cho kieåm toaùn
vieân Ruûi ro vaø xaùc suaát
 Quyeát ñònh vaø töï chòu traùch nhieäm Ruûi ro vaø troïng yeáu
 Chi phí vaø söï an toaøn
Vuõ Höõu Ñöùc 21 Vuõ Höõu Ñöùc 22
Ruûi ro kieåm toaùn Ruûi ro kieåm toaùn
Hai möùc ñoä ruûi ro
 RRKT ôû möùc ñoä toång theå BCTC
Ruûi ro toång theå
 RRKT ôû möùc ñoä khoaûn muïc
Ba yeáu toá cuûa RRKT
Ruûi ro khoaûn muïc
 Ruûi ro tieàm taøng
 Ruûi ro kieåm soaùt
Ruûi ro khoaûn muïc
 Ruûi ro phaùt hieän
Ruûi ro khoaûn muïc
Vuõ Höõu Ñöùc 23 Vuõ Höõu Ñöùc 24
6
28/10/2011
Ruûi ro kieåm toaùn Ruûi ro tieàm taøng
Khaû naêng coù sai leäch Möùc ñoä baùo caùo taøi chính
troïng yeáu trong caùc soá Söï trung thöïc cuûa ngöôøøi quaûn
dö hoaëc nghieäp vuï maø lyù
Ruûi ro tieàm taøng
chöa xeùt ñeán caùc quy Kinh nghieäm vaø naêng löïc cuûa
cheá kieåm soaùt noäi boä ngöôøi quaûn lyù
lieân quan Söùc eùp baát thöôøng
Tính chaát ngaønh ngheà
Ruûi ro kieåm soaùt AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng kinh
doanh ñeán ngaønh ngheà
Möùc ñoä khoaûn muïc
Tính nhaïy caûm cuûa khoaûn muïc
Ruûi ro phaùt hieän Söï phöùc taïp nghieäp vuï
Söï ñoøi hoûi xeùt ñoaùn
Tính nhaïy caûm cuûa taøi saûn
Vuõ Höõu Ñöùc 25 Vuõ Höõu Ñöùc 26
Ruûi ro kieåm soaùt Ruûi ro phaùt hieän
Khaû naêng coù sai leäch troïng
 Moâi tröôøng kieåm Khaû naêng coù caùc sai leäch Thôøi gian thöû
yeáu trong soá dö hoaëc soaùt yeáu keùm troïng yeáu trong soá dö hoaëc nghieäm cô baûn
nghieäp vuï maø heä thoáng nghieäp vuï maø caùc thöû
kieåm soaùt noäi boä khoâng
 Thieáu thuû tuïc kieåm nghieäm cô baûn cuûa kieåm Noäi dung thöû
phaùt hieän vaø ngaên chaën soaùt toaùn vieân khoâng phaùt hieän nghieäm cô baûn
ñöôïc ñöôïc
 Thuû tuïc kieåm soaùt Phaïm vi thöû nghieäm
khoâng höõu hieäu cô baûn
Vuõ Höõu Ñöùc 27 Vuõ Höõu Ñöùc 28
7
28/10/2011
Baøi taäp nhoû Moâ hình ruûi ro kieåm toaùn
1.Keá toaùn kho kieâm nhieäm thuû kho
2. KTV chính khoâng giaùm saùt KTV phuï
3. Côõ maãu nhoû khoâng ñaïi dieän cho toång theå Ruûi ro Ruûi ro
= x Ruûi ro x Ruûi ro
4. Khaùch haøng laø coâng ty coå phaàn nieâm yeát kieåm toaùn Tieàm taøng Kieåm soaùt Phaùt hieän
5.Chöùng töø khoâng ñöôïc ñaùnh soá tröôùc lieân tuïc
6. Giaùm ñoác ñöôïc traû löông theo lôïi nhuaän
Ruûi ro
7.Saûn phaåm laø ñoà trang söùc baèng vaøng, ñaù quyù kieåm toaùn
Ruûi ro
8.Khoaûn muïc döï phoøng nôï phaûi thu khoù ñoøi =
Phaùt hieän
9.Khoâng coù ñieàu leä ñaïo ñöùc ngheà nghieäp Ruûi ro Ruûi ro
x
Tieàm taøng Kieåm soaùt
Vuõ Höõu Ñöùc 29 Vuõ Höõu Ñöùc 30
Ma traän ruûi ro phaùt hieän Baøi taäp nhoû
Xaùc ñònh Ruûi ro phaùt hieän. Nhaän xeùt
Ñaùnh giaù ruûi ro kieåm soaùt RR kieåm toaùn 1% 1% 5% 5% 5% 10% 10%
RR tieàm taøng 20% 50% 20% 50% 50% 20% 50%
Trung RR kieåm soaùt 50% 50% 50% 50% 100% 50% 50%
Cao Thaáp RR phaùt hieän - - - - - - -
bình
Thaáp Trung
Cao Thaáp
nhaát bình
Ñaùnh giaù
ruûi ro Trung Trung
bình Thaáp Cao
tieàm bình
taøng
Trung Cao
Thaáp Cao
bình nhaát
Vuõ Höõu Ñöùc 31 Vuõ Höõu Ñöùc 32
8
28/10/2011
Giaûm ruûi ro kieåm toaùn Giaûm ruûi ro kieåm toaùn
 RRKT ôû möùc ñoä toång theå
Ruûi ro kieåm toaùn Tìm hieåu khaùch haøng tröôùc khi nhaän lôøi
 Xaùc ñònh möùc RRKT chaáp nhaän ñöôïc ôû khoaûn
Möùc ñoä toång theå Möùc ñoä Khoaûn muïc
muïc
 RRKT ôû möùc ñoä khoaûn muïc
 Hieåu bieát khaùch haøng -> RRTT, RRKS
Ruûi ro Ruûi ro Ruûi ro Ruûi ro Ruûi ro Xaùc ñònh RR Phaùt hieän thích hôïp töø ñoù xaùc ñònh
Tieàm taøng Kieåm soaùt Tieàm taøng Kieåm soaùt Phaùt hieän noäi dung, thôøi gian vaø phaïm vi TNCB
 Giaùm saùt chaát löôïng kieåm toaùn
Ruûi ro Ruûi ro ngoaøi
Laáy maãu Laáy maãu
Vuõ Höõu Ñöùc 33 Vuõ Höõu Ñöùc 34
Moái quan heä Giai ñoaïn tieàn keá hoaïch
troïng yeáu vaø ruûi ro kieåm toaùn
 Tieáp nhaän khaùch haøng môùi vaø duy trì
khaùch haøng cuõ.
 Thoûa thuaän sô boä vôùi khaùch haøng
Quan heä giöõa
ruûi ro kieåm toaùn Kyù hôïp ñoàng kieåm toaùn hoaëc thö heïn
vaø möùc troïng yeáu kieåm toaùn
Vuõ Höõu Ñöùc 35 Vuõ Höõu Ñöùc 36
9
28/10/2011
Tieáp nhaän khaùch haøng môùi,
duy trì khaùch haøng cuõ Laäp keá hoaïch kieåm toaùn
Muïc ñích : Tìm hieåu vaø ñaùnh giaù khaû naêng coù theå kieåm toaùn cuûa Muïc ñích : Thieát keá chöông trình kieåm toaùn chi tieát.
khaùch haøng (Auditability ) Trình töï :
Noäi dung tìm hieåu :
1. Tính trung thöïc cuûa ngöôøi quaûn lyù. 1. Tìm hieåu khaùch haøng
2. Ruûi ro chung cuûa hôïp ñoàng 2. Xaùc ñònh chieán löôïc kieåm toaùn
3. Möùc ñoä phöùc taïp cuûa coâng vieäc vaø khaû naêng ñaùp öùng cuûa 3. Laäp keá hoaïch toång quaùt
kieåm toaùn vieân
4. Tính ñoäc laäp cuûa kieåm toaùn vieân. 4. Thieát keá chöông trình chi tieát.
Phöông phaùp tìm hieåu :
1. Tìm hieåu caùc thoâng tin ñaõ coâng boá, tìm hieåu qua ngöôøi thöù
ba.
2. Tieáp xuùc Uûy ban kieåm toaùn cuûa khaùch haøng.
3. Tieáp xuùc kieåm toaùn vieân tieàn nhieäm.
Vuõ Höõu Ñöùc 37 Vuõ Höõu Ñöùc 38
Hieåu bieát veà khaùch haøng •Thöïc traïng neàn kinh teá
Hieåu bieát chung
•Laõi suaát vaø khaû naêng taøi chính
Noäi dung tìm hieåu : •Möùc laïm phaùt vaø giaù trò tieàn teä veà neàn kinh teá
•Caùc chính saùch cuûa Chính phuû
1. Tình hình kinh doanh •Tyû giaù ngoaïi teä vaø kieåm soaùt ngoaïi hoái
2. Heä thoáng kieåm soaùt noäi boä
•Caùc yeâu caàu veà moâi tröôøng
Phöông phaùp tìm hieåu : •Thò tröôøng vaø caïnh tranh
Moâi
•Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng (chu kyø, thôøi vuï…)
1. Thu thaäp vaø nghieân cöùu taøi lieäu •Söï thay ñoåi coâng ngheä tröôøng vaø
•Ruûi ro kinh doanh lónh vöïc
2. Phoûng vaán •Nhöõng ñieàu kieän baát lôïi hoaït ñoäng
3. Quan saùt •Caùc tyû soá quan troïng vaø soá lieäu thoáng keâ
•Chuaån möïc cheá ñoä keá toaùn
4. Phaân tích •Quy ñònh phaùp luaät
•Nguoàn cung caáp vaø giaù caû.
•Caùc ñaëc ñieåm veà sôû höõu vaø quaûn lyù Caùc nhaân
•Tình hình kinh doanh cuûa ñôn vò
toá noäi taïi
•Khaû naêng taøi chính
•Moâi tröôøng laäp baùo caùo
cuûa ñôn vò
•Yeáu toá luaät phaùp
Vuõ Höõu Ñöùc 39
10
28/10/2011
Phaân tích trong giai ñoaïn laäp keá hoaïch Xaùc ñònh chieán löôïc kieåm toaùn
Phaân loaïi nghieäp vuï
Nghieäp vuï bình thöôøng
Muïc ñích
Nghieäp vuï baát thöôøng
Tìm hieåu tình hình kinh doanh
Öôùc tính keá toaùn
Phaùt hieän nhöõng khu vöïc coù ruûi ro
Ñaùnh giaù ruûi ro tieàm taøng vaø ruûi ro kieåm soaùt
Löu yù veà tính hoaït ñoäng lieân tuïc
Löïa choïn phöông thöùc tieáp caän
Trình töï Tieáp caän heä thoáng
Laäp Baûng so saùnh Kieåm tra chi tieát
Tính tyû soá
Xem xeùt caùc quan heä baát thöôøng
So saùnh vaø ghi nhaän caùc bieán ñoäng tuyeät ñoái lôùn
So saùnh vaø ghi nhaän caùc xu höôùng bieán ñoäng baát thöôøng
So saùnh vaø ghi nhaän quan heä baát thöôøng giöõa caùc tyû soá
Vuõ Höõu Ñöùc 41 Vuõ Höõu Ñöùc 42
Phöông thöùc tieáp caän Keá hoaïch kieåm toaùn toång quaùt
Moâ taû khaùch haøng:
Thoâng tin cô baûn ( loaïi hình, voán, hoäi ñoàng quaûn trò vaø ban
Tìm hieåu heä thoáng Tìm hieåu heä thoáng giaùm ñoác, ngaân haøng…)
kieåm soaùt noäi boä kieåm soaùt noäi boä Tình hình kinh doanh (ngaønh ngheà, thò tröôøng, nhaø cung
caáp, khaùch haøng…)
Moâi tröôøng kieåm soaùt chung.
Thöû nghieäm Phaân tích toång theå.
Nhaän xeùt.
kieåm soaùt Thuû tuïc phaân tích
Muïc ñích, phaïm vi kieåm toaùn.
Caùc muïc ñích phuï hoaëc dòch vuï khaùc.
Thuû tuïc phaân tích
Thöû nghieäm chi Trình töï thôøi gian.
tieát Nhaân söï.
Thöû nghieäm chi tieát Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù.
Möùc troïng yeáu döï tính.
TIEÁP CAÄN HEÄ THOÁNG KIEÅM TRA CHI TIEÁT Keá hoaïch kieåm toaùn sô khôûi caùc khoaûn muïc.
Vuõ Höõu Ñöùc 43 Vuõ Höõu Ñöùc 44
11