Kiểm toán 2 - kiểm toán và môi trường kiểm toán

  • 7 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 7 trang

Nội dung text: Kiểm toán 2 - kiểm toán và môi trường kiểm toán

28/10/2011
Muïc ñích
 Giôùi thieäu khaùi nieäm kieåm toaùn
vaø phaân bieät caùc loaïi hình
kieåm toaùn
Toång quan veà
 Cung caáp kieán thöùc cô baûn veà
Kieåm toaùn vaø moâi tröôøng kieåm toaùn moâi tröôøng kieåm toaùn
Vuõ Höõu Ñöùc
Vuõ Höõu Ñöùc 2
Caùc noäi dung chính KIEÅM TOAÙN LAØ GÌ ?
CAÙC THÍ DUÏ
 Khaùi nieäm kieåm toaùn
 Phaân loaïi kieåm toaùn ° Kieåm toaùn baùo caùo taøi chính naêm 20x0 cuûa Coâng
ty Coå phaàn Huøng Vöông ñeå coâng boá cho caùc coå
 Moâi tröôøng cuûa hoaït ñoäng kieåm toaùn
ñoâng
° Cô quan thueá duyeät quyeát toaùn thueá naêm 20x0
cuûa coâng ty TNHH Nam Long
° Kieåm toaùn Ngaân saùch tænh Khaùnh Hoøa naêm 20x0
° Kieåm tra vaø ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa Chi nhaùnh
TPHCM, Coâng ty Hieäp Long, ñeå tìm giaûi phaùp
naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng
Vuõ Höõu Ñöùc 3 Vuõ Höõu Ñöùc 4
1
28/10/2011
KIEÅM TOAÙN LAØ GÌ ?
Ñònh nghóa
Caùc thoâng tin
caàn kieåm tra
Kieåm toaùn laø vieäc thu thaäp vaø ñaùnh giaù
caùc baèng chöùng veà moät thoâng tin nhaèm
Caùc KTV Thu thaäp &
Ñuû naêng löïc Ñaùnh giaù Baùo xaùc ñònh vaø baùo caùo veà söï phuø hôïp cuûa
Söï phuø hôïp
Ñoäc laäp Baèng chöùng caùo thoâng tin naøy vôùi caùc tieâu chuaån ñöôïc
thieát laäp. Vieäc kieåm toaùn caàn ñöôïc thöïc
Caùc tieâu chuaån
hieän bôûi caùc kieåm toaùn vieân ñuû naêng löïc
ñöôïc thieát laäp vaø ñoäc laäp
Vuõ Höõu Ñöùc 5 Vuõ Höõu Ñöùc 6
PHAÂN LOAÏI KIEÅM TOAÙN
SÖÏ KHAÙC BIEÄT GIÖÕA CAÙC LOAÏI KIEÅM TOAÙN
PHAÂN LOAÏI THEO NGÖÔØI NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG PHAÂN LOAÏI THEO MUÏC
THÖÏC HIEÄN THOÂNG TIN ÑÍCH
KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ NHAØ QUAÛN LYÙ K/ TOAÙN HOAÏT ÑOÄNG
Kieåm toaùn vieân noäi boä Ñieàu haønh hoaït ñoäng Ñaùnh giaù hoaït ñoäng Xe du lòch duøng ñeå chôû nöôùc maém ñöôøng Saøigoøn -
kinh doanh Ñeà xuaát bieän phaùp Vuõng Taøu, 3 chuyeán moät ngaøy. Tyû leä khaáu hao laø
K/ TOAÙN CUÛA NHAØ NÖÔÙC 10% moät naêm.
NHAØ NÖÔÙC KIEÅM TOAÙN TUAÂN THUÛ
Kieåm toaùn thueá Kieåm toaùn vieân thueá?
Kieåm toaùn nhaø nöôùc Thu thueá Xem xeùt vieäc chaáp haønh
Thanh tra Kieåm tra vieäc chaáp quy ñònh Kieåm toaùn vieân ñoäc laäp ?
haønh luaät phaùp
KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP Kieåm toaùn vieân noäi boä ?
NGÖÔØI THÖÙ BA KIEÅM TOAÙN BCTC
Coâng ty kieåm toaùn
Cho vay Söï trung thöïc vaø hôïp lyù
Ñaàu tö cuûa baùo caùo taøi chính
Lieân doanh
Vuõ Höõu Ñöùc 8
2
28/10/2011
KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP SÖÏ QUOÁC TEÁ HOÙA HOAÏT ÑOÄNG KIEÅM TOAÙN
SÖÏ RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN
Sau Caùch Kieåm toaùn phuïc vuï cho chuû nhaân, nhaèm 1. Caùc coâng ty Deloitte Touche Tohmatsu
Maïng Coâng phaùt hieän gian laän cuûa nhaân vieân kieåm toaùn Ernst & Young
nghieäp
quoác teá (Big KPMG
1900 ñeán Kieåm toaùn phuïc vuï cho coå ñoâng coâng ty Four ) PriceWaterhouse & Coopers
nay nhaèm xaùc ñònh tính trung thöïc cuûa baùo
caùo taøi chính
•Laáy maãu kieåm toaùn 2. Caùc chuaån Chuaån möïc keá toaùn quoác teá
•Ñaùnh giaù heä thoáng kieåm soaùt noäi boä möïc quoác teá Chuaån möïc kieåm toaùn quoác teá
•Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh
•Kieåm toaùn trong moâi tröôøng CIS
Vuõ Höõu Ñöùc 9 Vuõ Höõu Ñöùc 10
KIEÅM TOAÙN ÑOÄC LAÄP TAÏI VIEÄT NAM TOÅ CHÖÙC COÂNG TY KIEÅM TOAÙN
5 .1991 Thaønh laäp Coâng ty kieåm toaùn ñaàu tieân ôû VN
1. 1994 Ban haønh Quy cheá veà hoaït ñoäng kieåm toaùn
ñoäc laäp ( Nghò ñònh 07/CP )
Caùc loaïi hình Doanh nghieäp tö nhaân
9 .1999 Ban haønh 4 chuaån möïc kieåm toaùn ñaàu tieân
Coâng ty hôïp danh
3.2004 Ban haønh Quy cheá môùi veà hoaït ñoäng kieåm toaùn ñoäc laäp Coâng ty TNHH
(Nghò ñònh 105/2004/NÑ-CP)
4.2005 Thaønh laäp VACPA
Caùc caáp baäc Chuû phaàn huøn ( partner)
12.2005 Coù taát caû 38 chuaån möïc kieåm toaùn ñöôïc ban haønh ngheà nghieäp Chuû nhieäm ( manager )
4.2011 Luaät Kieåm toaùn ñoäc laäp ñöôïc ban haønh Kieåm toaùn vieân chính ( Senior auditor )
Kieåm toaùn vieân phuï ( Staff assistant )
Vuõ Höõu Ñöùc 11 Vuõ Höõu Ñöùc 12
3
28/10/2011
CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY KIEÅM TOAÙN QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN
Dòch vuï xaùc nhaän Kieåm toaùn
Soaùt xeùt
CHUAÅN BÒ KIEÅM TOAÙN
Kieåm tra theo thuû tuïc thoûa thuaän
Tieàn keá hoaïch
Dòch vuï keá toaùn Giöõ soå saùch keá toaùn Laäp keá hoaïch
Laäp baùo caùo taøi chính
Tö vaán keá toaùn THÖÏC HIEÄN KIEÅM TOAÙN
Tìm hieåu kieåm soaùt noäi boä
Dòch vuï thueá Tö vaán thueá/Hoaïch ñònh thueá
Thöïc hieän caùc thöû nghieäm cô baûn
Tö vaán quaûn lyù Tö vaán taøi chính, Xaây döïng chieán löôïc
HOAØN THAØNH KIEÅM TOAÙN
Caùc dòch vuï khaùc Ñaøo taïo Ñaùnh giaù toång quaùt
Head hunter Baùo caùo kieåm toaùn
Vuõ Höõu Ñöùc 13 Vuõ Höõu Ñöùc 14
a) Chöùng kieán kieåm keâ haøng toàn kho
CAÙC LOAÏI YÙ KIEÁN TREÂN BAÙO CAÙO KIEÅM TOAÙN
b) Göûi thö xaùc nhaän nôï phaûi thu, phaûi traû
c) Ñoïc baùo caùo taøi chính ñeå döï ñoaùn nhöõng khoaûn muïc coù
khaû naêng sai soùt cao
Chaáp nhaän toaøn phaàn Trung thöïc vaø hôïp lyù
d) Toång hôïp sai soùt phaùt hieän ñöôïc xem coù troïng yeáu
Chaáp nhaän töøng phaàn
khoâng?
• Tuøy thuoäc vaøo Trung thöïc vaø hôïp lyù tuøy thuoäc vaøo….
e) Tìm hieåu veà khaùch haøng tröôùc khi kyù hôïp ñoàng
• Ngoaïi tröø Trung thöïc vaø hôïp lyù ngoaïi tröø….
f) Kieåm tra chöùng töø veà taøi saûn coá ñònh mua trong kyø
Khoâng chaáp nhaän Khoâng trung thöïc vaø hôïp lyù
g) Tìm hieåu veà cô caáu toå chöùc khaùch haøng
Töø choái nhaän xeùt Chuùng toâi khoâng theå ñöa ra yù kieán
h) Laäp baùo caùo kieåm toaùn
i) Kyù hôïp ñoàng kieåm toaùn
j) Kieåm tra soå saùch keá toaùn coù toát nhö khaùch haøng trình
baøy khoâng?
Vuõ Höõu Ñöùc 16
4
28/10/2011
Kieåm toaùn vieân seõ noùi gì treân baùo caùo kieåm toaùn neáu:
1. Baùo caùo taøi chính coù nhieàu sai soùt nhöng ñôn vò ñaõ söûa KHAÙI QUAÙT VEÀ MOÂI TRÖÔØNG KIEÅM TOAÙN
chöõa theo yeâu caàu cuûa kieåm toaùn vieân?
Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa ngheà kieåm toaùn
2. Chæ coù moät ít sai soùt khoâng troïng yeáu nhöng ñôn vò khoâng
ñoàng yù söûa theo yeâu caàu cuûa kieåm toaùn vieân.
3. Coù nhieàu sai soùt nhöng ñôn vò khoâng chòu söûa khieán baùo
caùo taøi chính khoâng coøn trung thöïc vaø hôïp lyù nöõa?
•Traùch nhieäm ñoái vôùi xaõ hoäi
4. Coù moät soá lôùn khoaûn muïc (50% taøi saûn) maø kieåm toaùn
vieân khoâng kieåm tra ñöôïc vì thieáu chöùng cöù thuyeát phuïc.
profession •Tính chuyeân moân cao
5. Baùo caùo taøi chính thì trung thöïc vaø hôïp lyù rieâng haøng toàn
kho (7% taøi saûn) thì khoâng baûo ñaûm vì kieåm toaùn vieân
khoâng chöùng kieán kieåm keâ ñöôïc? •Tieâu chuaån ñeå haønh ngheà
6. Coù moät taøi saûn ñang tranh chaáp coøn tuyø thuoäc vaøo phaùn
xöû cuûa Toøa aùn xem coù thuoäc quyeàn sôû höõu ñôn vò khoâng? •Nieàm tin cuûa coâng chuùng
7. Baùo caùo taøi chính vaãn trung thöïc hôïp lyù rieâng haøng toàn
kho thì sai soùt troïng yeáu?
Vuõ Höõu Ñöùc 18
KHAÙI QUAÙT VEÀ MOÂI TRÖÔØNG KIEÅM TOAÙN CHUAÅN MÖÏC KIEÅM TOAÙN
Caùc nhaân toá vaø caùc ñònh cheá
Laø thöôùc ño chaát löôïng kieåm toaùn
Toå chöùc laäp quy
 Toå chöùc ngheà nghieäp
•Yeâu caàu cuûa xaõ hoäi CHUAÅN MÖÏC KIEÅM
 Nhaø nöôùc
TOAÙN
•Yeâu caàu cuûa Nhaø nöôùc Söï caàn thieát
ÑAÏO ÑÖÙC NGHEÀ
•Yeâu caàu cuûa toå chöùc NGHIEÄP  Ñoái vôùi ngöôøi söû duïng keát quaû
ngheà nghieäp
TRAÙCH NHIEÄM KTV  Ñoái vôùi kieåm toaùn vieân
 Ñoái vôùi xaõ hoäi
Vuõ Höõu Ñöùc 19 Vuõ Höõu Ñöùc 20
5