Kiểm toán 1 - tổng quan báo cáo tài chính

  • 9 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 9 trang

Nội dung text: Kiểm toán 1 - tổng quan báo cáo tài chính

28/10/2011
UEH
Mục đích
 Hiểu được bản chất của BCTC (cho ai, vì ai?)
 Thế nào là trung thực và hợp lý
 Vấn đề ghi nhận và đánh giá các khoản mục trên
BCTC
Tổng quan về
Báo cáo tài chính
Vũ Hữu Đức
Vũ Hữu Đức 2
UEH UEH
Các nội dung chính Mục đích của BCTC
Cung cấp thông tin cho người sử dụng
 Mục đích của BCTC
 Các giả định cơ bản
 Các yêu cầu chất lượng
 Ghi nhận và đánh giá các yếu tố của BCTC Ngöôøi söû
duïng
Thoâng tin
caàn thieát
Döõ lieäu Heä Baùo caùo Quyeát
hoaït thoáng ñònh kinh
ñoäng keá toaùn taøi chính teá
Vũ Hữu Đức 3 Vũ Hữu Đức 4
1
28/10/2011
UEH UEH
Mục đích của BCTC Bảng cân đối kế toán
Thông tin nào cần thiết? Báo cáo về tình hình tài chính
Khaû naêng thanh toaùn
? Nôï ngaén haïn
Taøi saûn Cô caáu
•Tình hình taøi saûn Nguoàn ngaén haïn Nôï daøi haïn taøi
löïc kinh chính
•Tình hình nguoàn voán teá (tình (tình
hình taøi hình
•Khaû naêng thanh toaùn saûn) Taøi saûn daøi haïn Voán chuû sôû höõu
nguoàn
voán)
•Keát quaû hoaït ñoäng
Vũ Hữu Đức 5 Vũ Hữu Đức 6
UEH UEH
Báo cáo kết quả HĐKD Báo cáo kết quả HĐKD
Báo cáo về khả năng tạo ra lợi nhuận Báo cáo về khả năng tạo ra lợi nhuận
Doanh thu Thu nhaäp taøi chính Thu nhaäp khaùc
Chi phí Chi phí taøi chính Chi phí khaùc
Lôïi nhuaän 2.000
120%
Laõi, loã HÑ kinh doanh Laõi, loã khaùc
Ñònh phí 3.000
Toång laõi tröôùc thueá Bieán phí 5.000 120%
Laõi sau thueá Doanh thu 10.000 12.000
Vũ Hữu Đức 7 Vũ Hữu Đức 8
2
28/10/2011
UEH
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo về các dòng tiền của doanh nghiệp Thu tieàn baùn Chi ñaàu tö,
haøng XDCB
Hoaït ñoäng Doøng tieàn Hoaït ñoäng
kinh doanh chung cuûa ñaàu tö
ñôn vò
Chi mua
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ kinh doanh yeáu toá SXKD
Baùn TSCÑ,
caùc khoaûn
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ ñaàu tö ñaàu tö
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø HÑ taøi chính Hoaït ñoäng
taøi chính
• Khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp Phaùt haønh coå phieáu Phaân phoái laõi
Ñi vay Traû nôï vay
• Tình hình sử dụng tiền của doanh nghiệp
Vũ Hữu Đức 9
UEH UEH
Bản thuyết minh BCTC Mục đích của BCTC
Các thông tin bổ sung về đơn vị Kết luận
° Chính saùch keá toaùn
° Thoâng tin chi tieát
? ° Nôï tieàm taøng
° Söï kieän sau ngaøy keát thuùc nieân
ñoä
° Nghieäp vuï quan troïng vôùi caùc
beân lieân quan
Vũ Hữu Đức 11 Vũ Hữu Đức 12
3
28/10/2011
UEH UEH
Các giả định cơ bản Cơ sở dồn tích
(accruals basis)
BCTC được lập trên cơ sở dồn tích
Giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục
Caùc nghieäp vuï ñöôïc ghi nhaän vaø baùo caùo
vaøo thôøi kyø noù phaùt sinh vaø coù quan heä
chöù khoâng phaûi khi thu tieàn hay thanh
toaùn.
Nguyeân taéc ghi nhaän doanh thu
Nguyeân taéc töông xöùng
Nguyeân taéc phaân kyø
Vũ Hữu Đức 13 Vũ Hữu Đức 14
UEH UEH
Hoạt động liên tục Các yêu cầu chất lượng
(going concern)
Có thể hiểu được
Baùo caùo taøi chính ñöôïc laäp treân cô sôû giaû Thích hợp
ñònh raèng doanh nghieäp ñang hoaït ñoäng vaø Đáng tin cậy
coøn tieáp tuïc hoaït ñoäng, nghóa laø khoâng bò Có thể so sánh
hoaëc khoâng caàn phaûi giaûi theå hay thu heïp
hoaït ñoäng trong moät thôøi gian coù theå thaáy
ñöôïc.
Khi giaû thieát naøy bò vi phaïm, baùo caùo taøi
chính coù theå phaûi laäp treân moät cô sôû khaùc,
khi ñoù phaûi khai baùo veà cô sôû naøy treân baùo
caùo taøi chính. Trung thực và hợp lý là gì?
Vũ Hữu Đức 15 Vũ Hữu Đức 16
4
28/10/2011
UEH UEH
Có thể hiểu được Thích hợp
Thông tin cần trình bày sao cho Thông tin nào cần thiết
có thể hiểu được. đưa lên BCTC
 Thoâng tin treân baùo caùo taøi
chính chæ höõu ích khi ngöôøi  Thoâng tin höõu ích khi noù thích hôïp vôùi nhu
ñoïc coù theå hieåu ñöôïc caàu ñöa ra quyeát ñònh cuûa ngöôøi söû duïng.
chuùng.
 Thoâng tin thích hôïp khi noù coù theå giuùp ngöôøi
 Ngöôøi ñoïc ñöôïc giaû thieát laø ñoïc ñaùnh giaù quaù khöù, hieän taïi hoaëc töông lai.
coù moät kieán thöùc nhaát ñònh
veà kinh teá, kinh doanh vaø keá Thích hôïp lieân quan ñeán noäi dung vaø möùc
toaùn. troïng yeáu cuûa thoâng tin.
Vũ Hữu Đức 17 Vũ Hữu Đức 18
UEH UEH
Trọng yếu Đáng tin cậy
Thông tin nào có thể được
đưa lên BCTC
Thoâng tin ñöôïc goïi laø troïng yeáu khi söï sai
leäch hay boû soùt noù coù theå gaây aûnh höôûng Ñaùng tin caäy nghóa laø khoâng coù sai soùt troïng yeáu vaø
ñeán caùc quyeát ñònh cuûa ngöôøi söû duïng khoâng bò thieân leäch, ñoàng thôøi phaûn aûnh trung thöïc
baùo caùo taøi chính. vaán ñeà caàn phaûi trình baøy.
Tính troïng yeáu tuøy thuoäc vaøo soá tieàn vaø Thí duï : Vaøo thaùng 10.20x6, Coâng ty myõ phaåm
tính chaát cuûa thoâng tin hoaëc sai soùt ñöôïc ALAMA bò khaùch haøng kieän vì saûn phaâm gaây thieät
ñaùnh giaù trong hoaøn caûnh cuï theå. haïi cho ngöôøi tieâu duøng, soá tieàn ñoøi boài thöôøng leân
ñeán 10 trieäu USD. Toaø seõ xöû vaøo thaùng 8.20x7. Söï
kieän naøy seõ phaûn aûnh theá naøo treân baùo caùo taøi chính
ngày 31.12.20x6?
Vũ Hữu Đức 19 Vũ Hữu Đức 20
5
28/10/2011
UEH UEH
Phản ảnh trung thực Nội dung quan trọng hơn hình thức
Thoâng tin ñaùng tin caäy khi Ñeå phaûn aûnh trung
noù phaûn aûnh trung thöïc caùc thöïc, caùc thoâng tin
söï kieän vaø nghieäp vuï muoán phaûi trình baøy phuø hôïp
trình baøy. vôùi baûn chaát chöù
Sự phản ảnh trung thực trên khoâng chæ caên cöù vaøo
cả hai phương diện: số liệu hình thöùc phaùp lyù.
và từ ngữ.
Vũ Hữu Đức 21 Vũ Hữu Đức 22
UEH UEH
Một thí dụ Trung lập
nội dung quan trọng Để đáng tin cậy, thông tin phải trung lập, nghĩa là
hơn hình thức không bị thiên lệch. Thông tin bị thiên lệch nếu việc
lựa chọn và trình bày báo caó tài chính nhằm tác động
đến việc ra quyết định theo một kết quả định trước.
Veà hình thöùc phaùp lyù,
TSCÑ thueâ taøi chính chöa Thận trọng
thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa
ñôn vò, nhöng veà maët baûn
Tuy nhieân, khi coù nhöõng vaán ñeà chöa roõ raøng, caàn
chaát, haàu heát quyeàn lôïi
phaûi xeùt ñoaùn thaän troïng ñeå khoâng laøm cho taøi
vaø ruûi ro gaén vôùi quyeàn
saûn vaø thu nhaäp bò thoåi phoàng, cuõng nhö nôï phaûi
sôû höõu ñaõ ñöôïc chuyeån
traû vaø chi phí bò giaáu bôùt.
giao.
Boeing 777
Vũ Hữu Đức 23 Vũ Hữu Đức 24
6
28/10/2011
UEH UEH
Đầy đủ Có thể so sánh được
Thông tin phải được xác định và
Thông tin không những trung thực trình bày để có thể so sánh được
mà còn phải đầy đủ, nghĩa là không
bỏ sót một phần thông tin. Baùo caùo taøi chính chæ höõu ích khi coù theå so saùnh vôùi baùo
caùo taøi chính cuûa naêm tröôùc, baùo caùo taøi chính cuûa
doanh nghieäp khaùc
Ñeå coù theå so saùnh ñöôïc, baùo caùo taøi chính phaûi :
1. Aùp duïng caùc nguyeân taéc keá toaùn nhaát quaùn
Tóm lại, thông tin đáng tin cậy cần phải phản ảnh
2. Khai baùo veà chính saùch keá toaùn söû duïng
trung thực, coi trọng nội dung hơn hình thức, trung
lập, thận trọng và đầy đủ. 3. Söï thay ñoåi chính saùch keá toaùn caàn ñöôïc aùp duïng hoài toá
Vũ Hữu Đức 25 Vũ Hữu Đức 26
UEH UEH
Trung thực và hợp lý Các yếu tố của BCTC
Yêu cầu cao nhất đối với BCTC
Quan hệ giữa các yếu tố
Ghi nhận các yếu tố
Đánh giá các yếu tố
 Ñöôïc hieåu laø thöïc
hieän ñaày ñuû caùc ñaëc
ñieåm chaát löôïng vaø
caùc chuaån möïc keá
toaùn.
 Ñoøi hoûi söï xeùt ñoaùn
Vũ Hữu Đức 27 Vũ Hữu Đức 28
7