Đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn tønh hµ tünh thực trạng định hướng và giải pháp

  • 80 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 80 trang

Nội dung text: Đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn tønh hµ tünh thực trạng định hướng và giải pháp

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
LỜI MỞ ĐẦU
Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc đông bằng Bắc Trung Bộ, s¶n xuÊt n«ng
nghiÖp là ngành chủ đạo trong nÒn kinh tÕ cña tØnh. Cïng víi sù
biÕn ®æi cña nÒn kinh tÕ c¶ níc, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña
tØnh ®· cã bíc ph¸t triÓn toµn diÖn v÷ng ch¾c, ®¹t ®îc
nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ: S¶n xuÊt l¬ng thùc t¨ng tr-
ëng víi nhÞp ®é cao, ch¨n nu«i ph¸t triÓn...®· tõng bíc ®¶m
b¶o nhu cÇu l¬ng thùc, thùc phÈm cho nh©n d©n trong
tØnh vµ cã s¶n phÈm dù tr÷, xuÊt khÈu. Tuy vËy, s¶n xuÊt
n«ng nghiÖp hiÖn nay vÉn cßn béc lé nh÷ng mÆt h¹n chÕ
nh: trång trät vÉn trong t×nh tr¹ng ®éc canh c©y lóa, ch¨n
nu«i vÉn cha cã híng ®i ®óng ®Ó trë thµnh mét ngµnh s¶n
xuÊt chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô n«ng nghiÖp vÉn cßn
nÆng vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh cha thùc sù thóc ®Èy s¶n
xuÊt ph¸t triÓn. HiÓu râ ®îc ®iÒu nµy, trong thêi gian qua,
Nhµ níc vµ tØnh ®· ®Çu t kh¸ tho¶ ®¸ng nh»m ®a nÒn
kinh tÕ tØnh ph¸t triÓn m¹nh h¬n n÷a trong ®ã lÜnh vùc
n«ng nghiÖp còng ®îc quan t©m ®Çu t tho¶ ®¸ng... nhng
còng chØ ®¹t ®îc phÇn nµo môc tiªu ®Ò ra. Do ®ã, ®Ó
n«ng nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn vµ gãp phÇn quan träng
trong nÒn kinh tÕ cña tØnh, trong thêi gian tíi, tØnh cÇn
quan t©m ®Çu t h¬n n÷a ®Õn lÜnh vùc nµy. §ång thêi ph¶i
cã nh÷ng biÖn ph¸p nh»m huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c
t¨ng cêng ®Çu t cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp Hà Tĩnh
Trong thêi gian thùc tËp t¹i Phßng N«ng nghiÖp - Së KÕ
ho¹ch vµ §Çu t Hà Tĩnh, qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu, t«i chän
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
®Ò tµi “đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn tØnh Hµ
TÜnh_thực trạng định hướng và giải pháp’’. §Ò tµi nµy tËp trung
nghiªn cøu qu¸ tr×nh ®Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp tØnh Hµ
TÜnh vµ c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña qu¸ tr×nh ®Çu t. §ång
thêi ®a ra nh÷ng ®Þnh híng gi¶i ph¸p nh»m thu hót, sö
dông hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®Çu t cho ph¸t triÓn n«ng
nghiÖp tØnh.
§Ò tµi gồm 2 phần
PhÇn I: Thùc tr¹ng ®Çu t phát triển nông nghiệp n ông thôn Hµ
TÜnh.
PhÇn II: Định hướng đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn Hà TĨnh
và những giải pháp
Do thêi gian cã h¹n vµ bíc ®Çu lµm quen víi c«ng t¸c
nghiªn cøu, nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai
sãt, em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS Đinh Đào Ánh Thuỷ cïng c¸c
thÇy, c« gi¸o vµ c¸c c« chó trong Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t
tØnh Hµ TÜnh ®· tËn t×nh chØ b¶o, sửa sai ,gióp ®ì em hoµn
thµnh ®Ò tµi nµy./.
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
PHẦN I : THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG
NGHIỆP NÔNG THÔN HÀ TĨNH
1. kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x·
héi tØnh Hµ tÜnh
1.1. §Æc ®iÓm, vÞ trÝ địa lí tØnh Hµ TÜnh .
Hà Tĩnh là tỉnh thuộc vùng duyên hải Bắc Trung Bộ có toạ độ địa lý từ 17 đ ộ
53’50’’ đ ến 18 đ ộ 45’40’’ đ ộ v ĩ B ắc v à 105 đ ộ 05’50’’ đến 106 độ
30’20’’ độ kinh Đông. Phía Bắc giáp Nghệ An , phía Nam giáp Quảng Bình ,
phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp nước CHDCND Lào. Hà Tĩnh có
Thành phố Hà Tĩnh , Thị xã Hồng Lĩnh và 10 huyện Nghi Xu ân, Đức
Thọ,Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà,
Cẩm Xuyên, Kỳ Anh ( trong đó có 4 huyện và một thị xã miền núi), có 261
xã, phường,thị trấn (241 xã, 8 phường, 12 thị trấn), 7 huyện thị dọc quốc lộ
1A, 87 km đường Hồ Chí Minh và 70 km đường sắt Bắc Nam chạy dọc theo
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
hướng Bắc Nam, có đường quốc lộ 8A chạy sang Lào qua cửa khẩu quốc tế
Cầu Treo với chiều dài 85 km, quốc lộ 12 dài 55 km đi từ cảng Vũng Áng qua
Quảng Bình đến cửa khẩu Cha Lo sang Lào và Đông Bắc Thái Lan. Ngoài ra
Hà Tĩnh còn có 137 km bờ biển có nhiều cảng và cửa sông lớn cùng hệ thống
đường giao thông khá tốt, rất thuận lợi cho giao lưu văn hoá phát triển kinh tế
xã hội.
Đặc điểm khí hậu.
Hà Tĩnh nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc trưng của
khí hậu niềm Bắc có mùa đông lạnh. Tuy nhiên do ảnh hưởng của gió mùa
Đông Bắc từ lục địa Trung Quốc tràn về bị suy yếu nên mùa đông đã bớt lạnh
hơn và ngắn hơn so với các tỉnh miền Bắc và chia làm hai mùa rõ rệt 1 mùa
lạnh và một mùa nóng. Nhiệt độ bình quân ở Hà Tĩnh thường cao, nhiệt độ
không khí vào mùa đông chênh lệch thấp hơn mùa hè, nhiệt độ bình quân của
mùa đông thường từ 18-20 độ C, ở mùa hè bình quân nhiệt độ đất từ 25,5-30
độ C. Tuy nhiên nhiệt độ đất thường thay đổi theo loại đất, màu sắc đất, độ
che phủ và độ ẩm của đất. Hà Tĩnh là tỉnh có lượng mưa nhiều nhất ở miền
Bắc Việt Nam, trử một phần nhỏ ở phía Bắc, còn lại các vùng khác đều có
lượng mưa bình quân hàng năm trên 2000 mm, cá biệt có nơi trên 3000 mm
Sông , hồ, biển và bờ biển.
Sông ngòi nhiều nhưng ngắn, dài nhất là sông Ngàn Sâu 131 km, ngắn nhất là
sông Cày 9 km, sông Cả đoạn qua Hà Tĩnh giáp Nghệ An cũng chỉ có 37 km.
Sông ngòi Hà Tĩnh có thể chia làm 3 hệ thống :
- Hệ thống sông Ngàn Sâu : có lưu vực rộng 2061 km2, có nhiều nhánh
sông bé như sông Tiêm, Rào Trổ, Ngàn Trươi.
- Hệ thống sông Ngàn Phố : dài 86 km, lưu vực 1065 km2, nhận nước từ
Hương Sơn cùng với Ngàn Sâu đổ ra sông La dài 21 km, sau đó hợp
với sông Lam chảy ra Cửa Hội.
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
- Hệ thống cửa sông và cửa lạch ven biển có : nhóm Cửa Hội, Cửa Sót,
Cửa Nhượng, Cửa Khẩu.
Các hồ đập chứa trên 600 triệu m3 nước, cùng với hệ thống trạm bơm
Linh Cảm, hệ thống sông La, Ngàn Sâu, Ngàn Phố thì nước phục vụ cho
sinh hoạt , công nghiệp và tưới cho cây trồng ở Hà Tĩnh là khá lớn.
Biển và bờ biển.
Hà Tĩnh có bờ biển dài 137 km , do chế độ thuỷ triều , độ sâu, địa mạo, địa
hình, đường thẳng sâu đáy biển, gió mùa Đông Bắc… nên vùng này có
đầy đủ thực vật phù du của vịnh Bắc Bộ ( có 193 loài tảo, và lượng phù sa
của sông Hồng, sông Cả, sông Mã tạo ra nhiều nguồn thức ăn cho các loại
hẳi sản sinh sống, cư trú. Trữ lượng cá 8-9 vạn tấn/năm, tôm, tép, mực 7 –
8 ngàn tấn/năm nhưng mới khai thac được 20-30%. Biển Hà Tĩnh có 267
loài cá thuộc 97 họ trong đó 60 loài cá có giá trị kinh tế cao, có 27 loài
tôm, vùng ven biển rất thuận lợi cho việc sản xuất muối và nuôi tôm, cua,
ốc , nghêu, hàu…Vùng biển Hà Tĩnh luôn có hai dòng hải lưu ấm, mát,
chảy ngược, hoà trộn vào nhau. Một dòng cách ven bờ khoang 30-40 km,
dòng khác ở ngoài và sâu hơn. Vùng có hai khối nước hỗn hợp pha trộn
thường nằm ở độ sâu 20-30m, vùng này cs thường tập trung sinh sống.
Nhiệt độ nước bề mặt cũng thay đổi theo mùa, nhiệt độ cực đại vào tháng
7, tháng 8 ở khoảng 30-31độC và cực tiểu vào tháng 12 đến tháng 3
khoảng 18-22độC, nhiệt độ nước cũng tăng dần lên theo hướng Nam và
Đông Nam. Độ măn nước biển dao động từ 5-7% tuỳ thuộc vào lượng
mưa, thời tiết các tháng trong năm. Đặc biệt với khối nước ven bờ thì độ
mặn biến thiên rất lớn về mùa mưa. Hàm lượng muối dinh dưỡng Phốt
phát từ 5-12mg/m3 và Silic từ 90mg/m3, tuy có nghèo hơn phía bắc vùng
vịnh nhưng nhờ nhiệt độ cao hơn quanh năm và lượng ô-xy hoà tan phong
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
phú nên chu trình chuyển hoá của muối dinh dưỡng hữu cơ sang vô cơ xảy
ra trong thời gian ngắn hơn.
- Hải đảo : Cách bờ biển Nghi Xuân 4km có Hòn Nồm, hòn Lạp, ngoài
khơi Cửa Nhượng có hòn Én ( cách bờ 5km ), ở nam Kỳ Anh cách bờ
biển 4km có hòn Sơn Dương.
XuÊt ph¸t tõ mét tØnh kinh tÕ chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp,
mËt ®é d©n c ®«ng ®óc, b×nh qu©n ruéng ®Êt cho mét
nh©n khÈu n«ng nghiÖp thấp, viÖc ®¶m b¶o ®êi sèng cho
toµn d©n trong tØnh vµ cã tÝch luü lµ mét bµi to¸n khã cho
c¸c cÊp l·nh ®¹o. Thêi gian qua, víi sù nç lùc cè g¾ng, ®ång
lßng, nh×n chung t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña tØnh ®¹t ®-
îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ.
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
1.2.T×nh h×nh kinh tÕ x· héi tØnh Hµ TÜnh từ năm 1996
đến nay
Những năm qua ,mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm
chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của các cấp chỉ đạo từ trung ương đến cơ
sở,tình hình kinh tế của toàn tỉnh nói chung cũng như ngành nông nghiệp và
nông thôn nói riêng đã đạt được những kết quả khả quan ,công nông nghiệp
đều phát triển vững chắc, văn hoá xã hội phát triển mạnh, an ninh trật tự được
giữ vững, đời sống của người dân được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần,
cụ thể :
-Giá trị tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2007 gần gấp đôi so với năm
1999, binh quân tăng trưởng đạt 7%/năm. GDP năm 2007 là 6795 tỷ đồng,
bằng 0,72% GDP cả nước
-Tăng trưởng kinh tế có xu hướng tăng trưởng rõ rệt, giai đoạn sau cao
hơn giai đoạn trước, và cao hơn mức trung bình cả nước
B ảng 1 : Quy mô và tăng trưởng kinh tế
Nhịp dộ tăng GDP các ngành (%)
Tỉnh 1996-2000 2001- 1996-2004
2005
Hà Tĩnh: 7,06 8,85 7,69
- Nông nghiệp 4,51 4,94 4,70
- Công nghiệp – Xây dựng 9,80 21,21 14,74
- Dịch vụ 10,12 8,58 9,32
Tăng trưởng GDP các ngành
Nguồn: Niên giám thống kê hàng năm và Kế hoạch 2006-2010.
Thời kỳ 1996-2004, GDP nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng ổn định, bình quân
4,7%/ năm, cao hơn so với trung bình cả nước (4,0%). Tính riêng giai đoạn
2001-2004, nông nghiệp tăng 4,94%/năm. Tốc độ tăng trưởng trung bình của
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
GDP Công nghiệp - Xây dựng đạt 14,74%/năm, cao hơn so trung bình cả
nước và vùng Bắc Trung Bộ
Bảng 2:Đóng góp của các ngành vào tăng trưởng
Đóng góp của các ngành vào tăng trưởng
Tăng GDP Nông lâm Công nghiệp,
Năm Đơn vị cả tỉnh thuỷ sản xây dựng Dịch vụ
1996-2000 % 7,06 2,38 1,07 3,60
2001-2004 % 8,57 2,47 2,74 3,36
Trong cả thời kỳ 1996-2004, tăng trưởng GDP khu vực Dịch vụ khá ổn định,
đạt bình quân 9,32%/năm, gấp 1,4 lần tốc độ tăng GDP khu vực sản xuất vật
chất (nông nghiệp + công nghiệp + xây dựng), cao hơn trung bình vùng Bắc
Trung bộ và cả nước.
- Thành tựu kinh tế năm 2008
- Tốc độ tăng trưởng đạt 9,07%; trong đó khu vực công nghiệp, xây dựng
tăng 17,3%, khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,8%, khu vực dịch vụ tăng
10,2%.
Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết,
dịch bệnh nhưng vụ sản xuất Đông xuân được mùa toàn diện. Tổng diện tích
gieo trồng đạt 106.500 ha, bằng 99,5% so với năm 2007; trong đó Lúa 53.343
ha, năng suất bình quân 50 tạ/ha, sản lượng đạt 53,34 vạn tấn, tăng 12,7% so
với năm 2007; Lạc 20.013 ha, năng suất bình quân 21,1 tạ/ha, sản lượng đạt
42.408 tấn, tăng 16,8% so với năm 2007. Vụ sản xuất Hè thu được chỉ đạo
triển khai tích cực, đảm bảo đủ các loại vật tư, giống và nguồn nước phục vụ
sản xuất.
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại và dịch bệnh nên tổng đàn gia súc,
gia cầm giảm so với cùng kỳ: đàn trâu giảm 5,8%, đàn bò giảm 2,7%, đàn lợn
giảm 8,1%. Đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp
phòng chống nên dịch tai xanh ở lợn, lở mồm long móng gia súc, cúm gia
cầm được khống chế, không để lây lan ra diện rộng.
Công tác quản lý, bảo vệ, trồng, khoanh nuôi và tái sinh rừng được triển
khai theo kế hoạch, đã trồng 96 vạn cây phân tán, đạt 96% kế hoạch; đang
triển khai xây dựng quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2009 -
2020.
Tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản đạt 37100 tấn, bằng 104%
kế hoạch năm và tăng 9,1% so với năm 2007. Diện tích nuôi trồng đạt 7.600
ha, tăng 4,8% so với năm 2007. Sản lượng chế biến xuất khẩu đạt 2680 tấn,
bằng 95% kế hoạch, giá trị xuất khẩu đạt 30 triệu USD.
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1451 tỷ đồng (giá cố định 1994), bằng
102 kế hoạch năm và tăng 17,55% so với năm 2007. Trong đó: Khu vực kinh
tế quốc doanh đạt 406,12 tỷ đồng, tăng 17,4%; Khu vực kinh tế ngoài quốc
doanh đạt 808,53 tỷ đồng, tăng 18,78%; Khu vực có vốn ĐTNN đạt 236,3 5
tỷ đồng, tăng 13,77% so với năm 2007.
Một số cơ sở sản xuất công nghiệp mới đi vào hoạt động, như: XN gạch Tân
Phú - Thạch Kênh, Công ty CP cơ khí Đức Dũng, XN khai thác đá Cẩm
Thịnh. Nhà máy tuyển quặng Vũ Quang đã hoạt động khai thác, dự kiến tháng
8/2008 có sản phẩm…
Hoạt động Thương mại - Dịch vụ: Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ
và doanh thu dịch vụ xã hội đạt 6.200 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch năm và
tăng 28% so với năm 2007. Kim ngạch xuất khẩu đạt 40,8 triệu USD, bằng
41,6% kế hoạch năm và tăng 22,5% so với năm 2007; Kim ngạch nhập khẩu
đạt 10,7 triệu USD, bằng 27% kế hoạch và tăng 61,5% so với năm 2007.
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Tài chính - Ngân hàng: Thu thuế và thu khác ngân sách nội địa đạt
750,220 tỷ đồng, bằng 103% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 19% so với
năm 2007. Một số khoản thu tăng khá so với cùng kỳ, như: thu ngoài quốc
doanh tăng 33%; thu cấp quyền sử dụng đất tăng 16%. Thu thuế XNK đạt
82,7 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm và tăng 35% so với năm 2007
Chi ngân sách cơ bản đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch của các cấp
ngân sách. Tổng chi ngân sách đạt 3545,432 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát
triển 1432,932 tỷ đồng, chi thường xuyên 1600,115 tỷ đồng .
Đã triển khai tích cực các giải pháp kiềm chế lạm phát, như: tiết kiệm, đẩy
mạnh thu ngân sách, cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết, không hiệu quả,
điều chỉnh nguồn vốn đầu tư phát triển (điều chuyển vốn đầu tư32,919 tỷ
đồng và tiết kiệm chi thường xuyên 36,218 tỷ đồng).
Tổng nguồn vốn huy động và quản lý của các ngân hàng thương mại đạt
10.095 tỷ, tăng 26.33% so với năm 2007; doanh số cho vay đạt 9.558 tỷ đồng,
tăng 40.38% so với năm 2007. Dư nợ cho vay các đối tượng chính sách đạt
1864 tỷ đồng, tăng 136 tỷ đồng so với năm 2007
Tài nguyên - Môi trường: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho các xã
thuộc 6 huyện và thị xã Hồng Lĩnh. Tiếp tục triển khai đo đạc bản đồ địa
chính và thu hồi đất bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng
điểm, như: Dự án đường Nam cầu Cày - cầu Thạch Đồng, Dự án cải thiện
môi trường đô thị miền Trung, đường nối quốc lộ IA - mỏ sắt Thạch Khê...
Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án: Khu dịch
vụ, nhà ở Xuân Thành, Sân Golf tại Xuân Thành - Nghi Xuân, Nhà máy luyện
cốc tại KKT Vũng Áng, Nhà máy chế biến quặng sắt tại Sơn Thọ - Vũ Quang
và khai thác, chế biến đá xây dựng mỏ đá Granit tại Thạch Đỉnh - Thạch Hà...
Hoạt động khoa học, công nghệ: Triển khai nghiên cứu 14 đề tài khoa
học cấp nhà nước trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp,
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
nuôi trồng thuỷ sản và phát triển kinh tế nông thôn; thực hiện 44 đề tài, dự án
chuyển tiếp và triển khai mới 46 đề tài, dự án cấp tỉnh. Tổ chức nghiệm thu
các đề tài khoa học: ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát ô nhiễm
môi trường; Dòng họ và ảnh hưởng của văn hoá dòng họ đối với tiến trình
phát triển kinh tế - xã hội.
Quản lý và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: Tiếp tục triển khai phương
án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2007-2009 theo tinh thần Quyết
định 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Thành lập
Công ty Cổ phần quản lý xây dựng công trình giao thông; Tiến hành các bước
cổ phần hóa các Công ty thuộc Tổng Công ty MITRACO; Hoàn thành xác
định giá trị Công ty quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh; Đã chuyển đổi Công ty
Xổ số kiến thiết thành Công ty TNHH một thành viên, hiện đang trình phê
duyệt quy chế tài chính và điều lệ hoạt động.
Cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh cho209 doanh nghiệp, với tổng số
vốn đăng ký 1110 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đầu tư 8 dự án, tổng vốn đầu
tư 3.500 tỷ đồng. Tiến hành rà soát, kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh
doanh, thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của 151 doanh nghiệp.
Sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong nh÷ng n¨m qua mµ
tØnh Hà Tĩnh đã ®¹t ®îc lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña nhiÒu yÕu
tè: Bªn c¹nh sù chØ ®¹o, híng dÉn cña UBND tØnh, ý thøc
ngêi d©n cßn cã sù ®ãng gãp quan träng cña nguån vèn
ng©n s¸ch, c¸c nguån hç trî chÝnh thøc (ODA), xuÊt nhËp
khÈu ...
Tuy nhiªn ngoµi nh÷ng nÐt chung, sù ph¸t triÓn kinh tÕ
x· héi vÉn mang nh÷ng ®Æc ®iÓm cña mét tØnh mµ s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp gi÷ vai trß chñ yÕu, ®iÓm xuÊt ph¸t cña
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô rÊt thÊp. S¶n xuÊt n«ng
nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ ®at
®îc môc tiªu phÊn ®Êu cña tØnh, nhng nh×n chung vÉn cha
cã nh÷ng ®ét ph¸ quan träng vµ míi ®¹t ®îc môc tiªu sè l-
îng b¶o ®¶m an toµn vÒ l¬ng thùc nhng hiÖu qu¶ kinh tÕ
cha cao. S¶n phÈm n«ng nghiÖp tiªu thô ë d¹ng th« lµ chñ
yÕu. Trång trät vµ ch¨n nu«i vÉn cßn mÊt c©n ®èi. s¶n xuÊt
c«ng nghiÖp vµ dÞch vô tuy cã tèc ®é ph¸t triÓn cao nhng
cha æn ®Þnh. Gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu b×nh qu©n ®Çu
ngêi míi ®¹t 50,7 USD d¹t thÊp h¬n tiÒm n¨ng hiÖn cã...
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn, tØnh Hµ TÜnh cÇn ph¶i cã
mét chÝnh s¸ch ®Çu t tho¶ ®¸ng, hîp lý. Nguån vèn dïng
®Ó ®Çu t ngoµi nguån ng©n s¸ch ra cßn cã thÓ khai th¸c tõ
nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc ODA cña c¸c ChÝnh phñ
níc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ, tæ chøc phi ChÝnh phñ (NGO),
huy ®éng nguån vèn tõ d©n.
2. thùc tr¹ng ®Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n
tØnh HÀ TĨNH NHỮNG NĂM VỪA QUA
2.1. T×nh h×nh ®Çu t nãi chung t¹i tØnh Hà Tĩnh.
Trong nh÷ng n¨m võa qua, víi nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t
®îc cô thÓ ho¸, chi tiÕt ho¸ vµ ®îc ph©n cÊp nhá qu¶n lý,
do vËy mµ vai trß vÒ qu¶n lý, huy ®éng vèn cña tØnh Hµ
TÜnh nãi riªng vµ 61 tØnh thµnh trong c¶ níc nãi chung ®îc
n©ng cao. §èi víi tØnh Hµ TÜnh, tØnh ®· thùc hiÖn ®óng
®¾n vµ nghiªm tóc c¸c chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vÒ huy
®éng vµ sö dông c¸c nguån vèn ®· ®îc huy ®éng. TØnh ®·
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
cô thÓ ho¸ c¸c chÝnh s¸ch vµ ¸p dông chi tiÕt sao cho phï
hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn, nh÷ng hoµn c¶nh cña tØnh ®Æc
biÖt lµ nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t vµo c¸c lÜnh
vùc nh n«ng - l©m - ng nghiÖp, thuû s¶n, thương mại -dịch
vụ ... §ã lµ nh÷ng chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ, gi¸ c¶, tÝn
dông, tiªu thô... nh»m ngµy cµng thu hót ®îc nhiÒu nguån
vèn víi sè lîng vèn h¬n n÷a ®Çu t trong tØnh. TØnh ®· giao
nhiÖm vô vµ chØ ®¹o s¸t sao cho Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t thùc
hiÖn tèt kÕ ho¹ch thu hót vµ sö dông vèn ®Çu t, thùc hiÖn
c¸c nhiÖm vô nh thÈm ®Þnh, lËp kÕ ho¹ch, qu¶n lý dù ¸n...
Mét vÊn ®Ò quan träng n÷a lµ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh liªn
quan ®Õn ®Çu t, xin thµnh lËp doanh nghiÖp , ®¨ng ký
kinh doanh, ®· ®îc TØnh chØ ®¹o nhanh chãng, nghiªm tóc
vµ ®óng quy ®Þnh. §ång thêi, gi¶m bít c¸c thñ tôc hµnh
chÝnh rêm rµ kh«ng cÇn thiÕt g©y n¶n lßng cho chñ ®Çu t.
Nhê vËy, trong nh÷ng n¨m qua tØnh Hµ TÜnh ®· thu hót ®-
îc nhiÒu, thậm chí là rất nhiều nguån vèn víi sè lîng ®¸ng kÓ
( vèn ng©n s¸ch, vèn tÝn dông, vèn ®Çu t tõ d©n, ®Æc
biÖt lµ vèn ®Çu t cu¶ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc
doanh...).
Dưới đây là hai bảng kết quả thu hút đầu tư của tỉnh trong hai năm
2006 và 2007
1. Năm 2006
TT Tên dự án Công suất Địa điểm Vốn ĐT
(tỷ đồng)
Tổng
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
1 Nhà máy bia Toàn Cầu 80 triệu lít/năm TP Hà Tĩnh 300
2 Nhà máy bia Sài Gòn 50 triệu lít/năm Thạch Hà 598
3 Nhà máy thuỷ điện 30 MW Hương Sơn 573
Hương Sơn
4 Nhà máy Thuỷ điện Hố 13 MW Hương Khê 266

5 Nhà máy sản xuất que TP Hà Tĩnh 97
hàn
6 Nhà máy chế biến Gỗ Vũng Áng 109
XK
7 Nhà máy chế biến lâm 1.600 m3/năm Vũng Áng 17
sản XK
8 Nhà máy SX,KD gỗ tinh 4.500m3/năm Vũng Áng 25
chế
9 Nhà máy chế biến Gỗ 7.500 m3/năm Vũng Áng 7.5
thuỷ Dương
10 Nhà máy chế biến mũ 4.500m3/năm Hương khê 3.5
cao su
11 Nhà máy chiết suất tinh 120 lít/năm Hương Khê 3
dầu trầm
12 Nhà máy chế biến Gỗ Vũng Áng 10
Vũng Áng
13 Nhà máy chế biến tinh 50 tấn/ngày Vũng Áng 160
bột
14 Nhà máy SX nguyên liệu Vũng Áng 41
giấy
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
15 Nhà máy cán tôn và Vũng Áng 20
VLXD
16 Nhà máy Nhiệt điện 1.200 MW Vũng Áng 19200
Vũng Áng I
17 Nhà máy may Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh 19
18 Trung tâm truyền hình TP Hà Tĩnh 16
cáp Hà Tĩnh
19 Bệnh viện tư nhân TP Hà Tĩnh 174
20 Trung tâm đua chó Xuân TP Hà Tĩnh 34
Thành
21 Nhà máy chiết nạp Gas Thạch Hà 12
Thăng Long
NĂM 2007
TT Tên dự án Công suất Địa điểm Vốn
ĐT
(tỷ
đồng)
Tổng 2.802
1 Nhà máy liên hợp gang thép KKT Vũng Liên doanh Thép 1.700
Hà Tĩnh Áng Vạn Lợi và
MITRACO
2 Nhà máy cán tôn và sản xuất KKT Vũng XN tư nhân 20
VLXD Áng Thương mại và
CN Đức Dũng
3 Nhà máy tinh bột Vedan (12 Kỳ Anh Công ty Vedan 190
triệu USD) Viet Nam
4 Nhà máy may Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh Tổng CT Khoáng 18
sản và TM Hà
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Tĩnh
5 Truyền hình cáp Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh Công ty cổ phần 16
đa truyền thông
quốc tế
6 Bệnh viện tư nhân TP Hà Tĩnh Công ty An Hoà 175
Phát
7 Trung tâm đua chó Xuân Nghi Xuân Công ty Cổ phần 34
Thành, Nghi Xuân. Hồng Lam - Xuân
Thành
8 Nhà máy Nghiền tinh bột KKT Vũng Công ty TNHH 28
cá và chế biến nhựa thông Áng T&H Kỳ Anh
9 Sản xuất phôi thép KKT Vũng Công ty TNHH 99
Áng Bình Nguyên
10 Tổng kho xăng dầu Vũng KKT Vũng Công ty CP 260
Áng Áng Xăng dầu - Dầu
khí Vũng Áng
11 Tổng kho Khí hoá lỏng KKT Vũng Công ty CP 222
Bắc Trung bộ Áng Kinh doanh khí
hoá lỏng miền
Bắc
12 Hạ tầng khu du lịch sinh thái Nghi Xuân Công ty TNHH 40
biển Xuân Liên, Nghi Xuân Liên Sơn
Tổng 2.802
1 Nhà máy liên hợp gang thép KKT Vũng Liên doanh Thép 1.700
Hà Tĩnh Áng Vạn Lợi và
MITRACO
2 Nhà máy cán tôn và sản xuất KKT Vũng XN tư nhân 20
VLXD Áng Thương mại và
CN Đức Dũng
3 Nhà máy tinh bột Vedan (12 Kỳ Anh Công ty Vedan 190
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
triệu USD) Viet Nam
4 Nhà máy may Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh Tổng CT Khoáng 18
sản và TM Hà
Tĩnh
5 Truyền hình cáp Hà Tĩnh TP Hà Tĩnh Công ty cổ phần 16
đa truyền thông
quốc tế
6 Bệnh viện tư nhân TP Hà Tĩnh Công ty An Hoà 175
Phát
7 Trung tâm đua chó Xuân Nghi Xuân Công ty Cổ phần 34
Thành, Nghi Xuân. Hồng Lam - Xuân
Thành
8 Nhà máy Nghiền tinh bột KKT Vũng Công ty TNHH 28
cá và chế biến nhựa thông Áng T&H Kỳ Anh
Như hai bảng trên ta thấy vốn đầu tư vào Hà Tĩnh trong những năm qua là
rất lớn, vựot mức rât nhiều lần so với những năm trước. Năm 2008,tình hình
xúc tiến đầu tư có phần giảm sút và trì trệ hơn so với khả năng, nguyªn
nh©n chñ yÕu lµ do ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ
toàn cầu trong thêi gian qua, ®· g©y nªn sù mÊt æn ®Þnh
kinh tÕ trong khu vùc vµ níc ta còng kh«ng tr¸nh khái tÇm
bÞ ¶nh hëng lµm t©m lý chung cña ngêi d©n kh«ng d¸m
tiÕp tôc bá tiÒn ra ®Çu t vµ chñ yÕu tÝch luü tiÒn. Do vËy,
lîng vèn ®Çu t bÞ gi¶m ®¸ng kÓ tuy vậy kết quả đạt được cũng rất
khả quan :
Đầu tư phát triển: Tổng các nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà
nước trên địa bàn năm 2008 (kể cả vốn ODA) là 3.356,410 tỷ đồng, tăng
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
29,4% so với năm 2007 và bằng 138% chỉ tiêu đã thông qua HĐND tỉnh;
Trong đó: nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý đạt 133%; vốn ODA đạt 108,1%;
vốn ngân sách TW quản lý đạt 286,7% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao.
Giải ngân ước đạt 35%. (Có Báo cáo XDCB riêng).
Phong trào xây dựng giao thông nông thôn đã hoàn thành 270 km mặt đường
cứng, đạt 90% kế hoạch năm, 397 km mặt đường cấp phối, 970m cầu, 1.890m
cống thoát nước, trị giá 199 tỷ đồng và 1600.000 ngày công.
Các công trình trọng điểm :được tập trung chỉ đạo, tiến độ cơ bản đạt
kế hoạch đề ra: Đã ban hành chính sách đặc thù Dự án bồi thường, hỗ trợ
GPMB và tái định cư mỏ sắt Thạch Khê, đang tiến hành khảo sát, lựa chọn
các vùng tái định cư; Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê đang trình Bộ Tài
nguyên - Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoàn
thiện các nội dung liên quan để phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và xây
dựng kế hoạch khởi công; Đường quốc lộ 1A - Mỏ sắt Thạch Khê đang tiến
hành các bước giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn; Đường ven biển đoạn
mỏ sắt Thạch Khê - Vũng Áng đã được tạm ứng 100 tỷ đồng, hiện đang hoàn
thiện hồ sơ dự án; Hệ thống thuỷ lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang đã khởi công
xây dựng các công trình hạ tầng khu tái định cư và đang hoàn chỉnh hồ sơ,
trình phê duyệt hợp phần đầu mối; Khu Kinh tế Vũng Áng, Khu Kinh tế cửa
khẩu quốc tế Cầu Treo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng;
Các công trình hạ tầng đô thị thành phố Hà Tĩnh đang được tập trung xử lý
tháo gỡ khó khăn như giải phóng mặt bằng, tạm ứng vốn... để đẩy nhanh tiến
độ.
Công tác quy hoạch được quan tâm, đã phê duyệt và triển khai các
quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính Viễn thông tỉnh đến năm
2010, định hướng đến năm 2020; Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà
Tĩnh và vùng phụ cận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Điều chỉnh, bổ
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
sung quy hoạch tổng thể phát triển giao thông - vận tải đến năm 2020; Quy
hoạch phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu giai đoạn 2007-2010,
định hướng đến năm 2020…
Hoạt động xúc tiến đầu tư: Thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các yêu cầu,
kiến nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn Hà Tĩnh. Tiếp tục đẩy
mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, nhất là đầu tư vào các khu kinh tế và
các khu công nghiệp. Làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn, như: Tập đoàn
than và khoáng sản, Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, Tổng Công ty Bia rượu
- Nước giải khát Sài Gòn, Formosa (Đài Loan), TATA (Ấn Độ) và nhiều nhà
đầu tư trong và ngoài nước vào tìm hiểu, xúc tiến đầu tư các dự án luyện thép,
xây dựng cảng nước sâu Sơn Dương, các nhà máy nhiệt điện, nhà máy bia...
Đặc biệt, sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và sự thống nhất
của các Bộ, ngành Trung ương, Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng đã cấp
Giấy chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Formosa (Khu Liên hợp gang thép quy
mô 15 triệu tấn/năm; xây dựng cảng Sơn Dương với 35 bến, quy mô tàu 30
vạn tấn có thể cập cảng, với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 7,87 tỷ USD) và
ngày 6/7 đã tổ chức lễ động thổ Khu Liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương.
HiÖn nay cuéc khñng ho¶ng ®· qua, nÒn kinh tế toàn
cầu ®ang ®îc phôc håi, chóng ta cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p
hîp lý nh»m thu hót nhiÒu h¬n n÷a c¸c nguån vèn ®Çu t
vµo mäi lÜnh vùc nh»m ®a nÒn kinh tÕ cña tØnh ph¸t triÓn
gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ®Êt níc.
Trên đây chỉ là sơ bộ về kết quả thu hút đầu tư tại Hà Tĩnh trong thêi
gian qua,bao gồm tất cả các các lĩnh vực công nghiệp ,thương mại dịch vụ,
nông nghiệp . ĐÓ thÊy râ vÒ t×nh h×nh ®Çu t ph¸t triÓn n«ng
nghiÖp n«ng th«n, chóng ta ph¶i nghiªn cøu cô thÓ c¬ cÊu
nguån vèn ®Çu t vµ t×nh h×nh ®Çu t cho lÜnh vùc nµy.
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
2.2 Thùc tr¹ng ®Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp
n«ng th«n tØnh Hµ TÜnh nh÷ng n¨m võa qua.
2.2.1. Tình hình kinh tế nông thôn Hà Tĩnh những năm vừa qua
Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính
quyền tư trung ương đến cơ sở, nông nghiệp nông thôn Hà Tĩnh đã có những
bước tiến đáng khích lệ. Ðảng bộ đã tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế kết
hợp với xây dựng nông thôn mới. Ðến nay, nhiều xã cũng đã hoàn thành tất
cả các tiêu chí về nông thôn mới. Trong tám năm qua, người dân đã đóng góp
hơn 1000 tỷ đồng để bê-tông hóa 3000 km đường làng và 750 km kênh
mương;nhiều trường học cao tầng đạt chuẩn cùng hệ thống điện và nước sạch
đến tận các gia đình. Thu nhập bình quân của khu vực nông thôn đạt gần
10triệu đ/người /năm. Nhờ có Nghị quyết xóa đói, giảm nghèo mà nhiều thôn
đã tạo dựng được phong trào làm kinh tế . Điển hình như xã Đức Trung, Đức
Thọ với 22 tổ hợp đóng tàu thuyền và làm mộc, hầu hết các hộ trong xóm đều
làm nghề chế biến thực phẩm, bánh kẹo, dịch vụ... trong xóm không có hộ
đói, không có người thất nghiệp, phần lớn đều khá giả. Ðây chỉ là một trong
những điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh của tỉnh Hà Tĩnh những năm gần
đây.
Nằm trên dải đất hẹp Bắc Trung Bộ, nơi thường xuyên phải hứng chịu thiên
tai, gió bão triều cường, Hà Tĩnh được gọi là chảo lửa, túi mưa đã tác động
không nhỏ đối với sản xuất và đời sống của gần 85% dân số sống ở nông
thôn, cảnh nghèo khó cứ đeo bám người dân. Theo con số thống kê năm mới
tái lập tỉnh, Hà Tĩnh có 60 - 70% số xã nghèo và hộ nghèo đói; kết cấu hạ
tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn yếu kém; công trình thủy lợi xuống cấp
nghiêm trọng, chỉ tưới được khoảng 50% diện tích; bình quân lương thực chỉ
đạt 191 kg/người/năm; cảnh đói giáp hạt xảy ra triền miên...
Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Hà Tĩnh xác định, nông nghiệp, nông thôn là mặt
SV: Hoµng TrÇn Th«ng – Líp §T 47A