Các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu mặt hàng chè của công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến đà nẵng

  • 92 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 92 trang

Nội dung text: Các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu mặt hàng chè của công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến đà nẵng

CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
Lêi më ®Çu
Trong ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, thùc hiÖn
chÝnh s¸ch më cöa, ®a nÒn kinh tÕ níc ta héi nhËp vµo sù
ph¸t triÓn chung cña khu vùc vµ thÕ giíi. §¶ng vµ Nhµ níc ta
®· kh¼ng ®Þnh “ ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam
trong giai ®o¹n nµy lµ híng vÒ xuÊt khÈu, thay thÕ nhËp
khÈu”. Do ®ã mµ mµ xuÊt khÈu lu«n ®îc xem nh mét chÝnh
s¸ch c¬ cÊu cã tÇm chiÕn lîc quan träng, nh»m phôc vô,
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn thùc hiÖn thµnh
c«ng qu¸ tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Tríc bèi c¶nh ®ã, thêi gian qua cïng víi sù ph¸t triÓn cña
c¸c doanh nghiÖp nhµ níc kh¸c, C«ng ty XuÊt nhËp khÈu
N«ng s¶n vµ Thùc phÈm chÕ biÕn §µ N½ng ®· cã nh÷ng
®ãng gãp tÝch cùc vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu chung cña ®Êt
níc. Víi ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng n«ng
s¶n, hiÖn nay mÆt hµng chÌ ®·, ®ang dÇn chiÕm tû träng
®¸ng kÓ trong tæng gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu cña toµn c«ng
ty. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ gióp c«ng ty thu vÒ mét lîng
ngo¹i tÖ ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc còng cè nguån vèn vµ
®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cña m×nh, còng
nh t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ æn ®Þnh ®êi sèng cho ®éi ngò
c¸n bé nh©n viªn. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu Êy,
ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ cña c«ng ty vÉn cßn gÆp nhiÒu khã
kh¨n cÇn gi¶i quyÕt. §ã lµ: ChÊt lîng hµng xuÊt khÈu cha
cao, gi¸ trÞ hµng cha ph¶n ¸nh ®óng gi¸ thÞ trêng. §Æc biÖt
lµ thÞ trêng xuÊt khÈu mÆt hµng nµy cha æn ®Þnh vµ thêng
1
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
xuyªn bÞ ®e do¹ bëi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. C«ng t¸c thu
mua vµ t×m kiÕm thÞ trêng, b¹n hµng, ®èi t¸c kinh doanh
cßn yÕu kÐm,... Do vËy ®Ó c«ng ty cã thÓ ph¸t huy hÕt
tiÒm n¨ng, xøng ®¸ng víi vÞ trÝ lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-
íc trùc thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n th×
viÖc nh×n nhËn l¹i thùc tr¹ng kinh doanh xuÊt khÈu chÌ cña
c«ng ty, ®Ó cã nh÷ng ®¸nh gi¸ s¸t thùc vÒ thµnh c«ng,
còng nh nh÷ng h¹n chÕ, tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m
®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ cña C«ng ty lµ
mét yªu cÇu thiÕt yÕu hiÖn nay.
Víi lÝ do ®ã mµ sau mét thêi gian thùc tËp ë c«ng ty
XuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n vµ Thùc phÈm chÕ biÕn §µ N½ng,
em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “C¸c gi¶i ph¸p nh»m
®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu mÆt hµng chÌ cña
C«ng ty XuÊt nhËp khÈu N«ng s¶n vµ Thùc phÈm chÕ
biÕn §µ N½ng” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho LuËn v¨n tèt
nghiÖp, nh»m cã thÓ ®ãng gãp mét vµi ý kiÕn cña m×nh
gióp cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu mÆt hµng chÌ cña c«ng ty ®îc
ph¸t triÓn h¬n.
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn bµi luËn v¨n bao gåm 3
ch¬ng:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lÝ luËn chung vÒ ho¹t
®éng xuÊt khÈu.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ cña
C«ng ty XuÊt nhËp khÈu N«ng s¶n vµ Thùc phÈm chÕ biÕn
§µ N½ng trong nh÷ng n¨m qua.
2
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
Ch¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m ®Èy
m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu
N«ng s¶n vµ Thùc phÈm chÕ biÕn §µ N½ng.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi: Thóc ®Èy xuÊt khÈu
mÆt hµng chÌ cña C«ng ty AGREXPORT §µ N½ng.
§èi tîng nghiªn cøu: Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu
chÌ cña c«ng ty.
Ph¹m vi nghiªn cøu: T×nh h×nh xuÊt khÈu cña C«ng ty
XuÊt nhËp khÈu N«ng s¶n vµ Thùc phÈm chÕ biÕn §Ç N½ng
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: §Ò tµi cã sö dông c¸c ph¬ng
ph¸p nghiªn cøu nh: Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, ph¬ng ph¸p so
s¸nh, ph¬ng ph¸p thèng kª, vµ ph¬ng ph¸p dù b¸o.
MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song do thêi gian vµ
tr×nh ®é nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh
khái nh÷ng sai sãt vµ nhîc ®iÓm. V× vËy em kÝnh mong ®îc
sù chØ b¶o cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn
®Ò tµi cña m×nh h¬n n÷a.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Ch¬ng ii
Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ cña c«ng ty
agrexport ®µ n½ng trong nh÷ng n¨m qua.
I. kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng
ty.
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty.
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña c«ng ty.
3
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
Trong ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ
Nhµ níc, chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i nãi chung, xuÊt nhËp
khÈu nãi riªng lu«n ®îc coi lµ mét chÝnh s¸ch c¬ cÊu cã tÇm
chiÕn lîc quan träng, gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn Kinh tÕ Quèc
D©n, thóc ®Èy nhanh tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc.
Nh»m t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp
khÈu, më réng quy m« vµ khai th¸c tèi ®a c¸c nguån lùc cña
®Êt níc, Nhµ níc ta ®· cho phÐp thµnh lËp C«ng ty XuÊt
nhËp khÈu N«ng s¶n vµ Thùc phÈm chÕ biÕn §µ N½ng.
C«ng ty xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n vµ thùc phÈm chÕ
biÕn §µ N½ng tªn giao dÞch: AGREXPORT lµ doanh nghiÖp
Nhµ níc trùc thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n
vµ thùc phÈm chÕ biÕn (VINAFIMEX) cña Bé N«ng nghiÖp vµ
Ph¸t triÓn n«ng th«n, ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè
1233NN - TCCB/Q§ ngµy 22/7/1996. C«ng ty XuÊt nhËp
khÈu N«ng s¶n vµ Thùc phÈm chÕ biÕn §µ N½ng cã t c¸ch
ph¸p nh©n, ho¹t ®éng kinh doanh ®éc lËp, cã con dÊu riªng
vµ cã tµi kho¶n ngo¹i tÖ, néi tÖ t¹i Ng©n hµng. C«ng ty cã
trô së chÝnh t¹i §µ N½ng, cã 7 ®¬n vÞ trùc thuéc trong ®ã
cã 2 ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp lµ chi nh¸nh t¹i
Hµ Néi vµ chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh.
- Tªn giao dÞch: DANANG AGRICULTURAL PRODUCE &
FOODSTUFFS IMPORT AND EXPORT COMPANY (ViÕt t¾t
AGREXPORT DN)
- Trô së chÝnh: 64 TrÇn Phó Thµnh phè §µ N½ng
4
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
- GiÊy phÐp kinh doanh sè: 110810- 22/7/1996 do Së
KÕ ho¹ch vµ §Çu t TØnh Qu¶ng Nam- §µ N½ng cÊp
- GiÊy phÐp kinh doanh XNK sè 111-1-049 do Bé Th¬ng
m¹i cÊp ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 1996.
C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 1233NN -TCCB/Q§ ngµy
22/7/1996 C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô sau:
- Kinh doanh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thuéc n«ng,
l©m, h¶i s¶n nh: h¹t ®iÒu, l¹c nh©n, g¹o, ngò cèc, s¶n
phÈm tõ ngò cèc, bét m×, chÌ, cao su, cµ phª , thuèc l¸ , ®å
gia vÞ, dîc liÖu, tinh dÇu quÕ, håi, c¸c lo¹i hoa qu¶ vµ h¹t cã
dÇu, c¸c lo¹i t¬ sîi, s¬n, thùc phÈm chÕ biÕn vµ nguyªn liÖu
®Ó chÕ biÕn thùc phÈm, hµng thñ c«ng mü nghÖ m©y tre
®an, ®å gèm, nguyªn liÖu dÖt.
- Kinh doanh hµng may mÆc vµ hµng c«ng nghiÖp tiªu
dïng kh¸c.
- NhËp khÈu c¸c mÆt hµng thuéc n«ng l©m, h¶i s¶n,
thùc phÈm chÕ biÕn vµ nguyªn liÖu chÕ biÕn thùc phÈm,
ho¸ chÊt vµ c¸c s¶n phÈm tõ ho¸ chÊt (ph©n bãn, thuèc trõ
s©u).
- NhËp khÈu linh kiÖn phô tïng d¹ng nguyªn chiÕc, c¸c
lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ hµng ®iÖn tö,
vËt liÖu x©y dùng vµ trang thiÕt bÞ néi thÊt, bao b×, nguyªn
liÖu s¶n xuÊt bao b×, c¸c lo¹i giÊy vµ s¶n phÈm tõ giÊy,
xenlulo, li-e vµ c¸c mÆt hµng b»ng li-e, hµng c«ng nghiÖp
tiªu dïng vµ c¸c hµng kh¸c ®îc Nhµ níc cho phÐp b¸n bu«n
b¸n lÎ vµ ®¹i lý tiªu thô hµng ho¸ ®îc Nhµ níc cho phÐp.
5
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
- ChÕ biÕn n«ng, l©m s¶n xuÊt khÈu vµ phôc vô cho
tiªu dïng trong níc.
- XuÊt nhËp khÈu kinh doanh, dÞch vô vµ c¸c ngµnh
nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña nhµ níc.
1.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty.
C«ng ty lµ doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng theo luËt
doanh nghiÖp cã trô së chÝnh ®Æt t¹i MiÒn Trung vµ c¸c
®¬n vÞ trùc thuéc n»m r¶i r¸c kh¾p 3 miÒn. Do vËy ®Ó
ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ®¶m b¶o c«ng t¸c qu¶n lý, kiÓm
tra gi¸m s¸t th× c¸c m« h×nh tæ chøc cña C«ng ty ph¶i
®¶m b¶o gän nhÑ, kiªm nhiÖm nhiÒu tõ bé phËn qu¶n lý
®Õn c¸c phßng nghiÖp vô kinh doanh t¹i v¨n phßng C«ng ty
®èi víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn.
1.2.1. V¨n phßng C«ng ty.
* Gi¸m ®èc:
Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n ®¬ng nhiªn, lµ ngêi
cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty. C«ng ty lµ
doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh 388, ho¹t
®éng theo luËt doanh nghiÖp, vÒ mÆt hµnh chÝnh C«ng ty
trùc thuéc Tæng c«ng ty nhng trªn thùc tÕ mäi vÊn ®Ò ph¸t
sinh ®Òu b¸o c¸o trùc tiÕp Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn
n«ng th«n.
* C¸c Phã Gi¸m ®èc:
C¸c Phã Gi¸m ®èc gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè ho¹t
cña ®éng cña C«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña
Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ
6
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
nh÷ng c«ng viÖc, ho¹t ®éng ®îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ
uû quyÒn. Bao gåm mét Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh
cña toµn C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, mét Phã Gi¸m
®èc phô tr¸ch c«ng t¸c hµnh chÝnh – tæ chøc cña toµn C«ng
ty.
* KÕ to¸n trëng:
KÕ to¸n trëng gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý tµi chÝnh, chØ ®¹o
tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n - thèng kª cña v¨n
phßng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn.
* C¸c phßng ban chøc n¨ng cña C«ng ty:
- Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh: Gióp vµ tham mu cho
gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc nghiªn cøu vµ x©y dùng bé
m¸y qu¶n lý kinh doanh, tæ chøc, s¾p xÕp vµ thùc hiÖn c¸c
chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña
toµn C«ng ty.
- Phßng kinh tÕ tæng hîp: Tæng hîp tham mu cho Gi¸m
®èc xö lý c¸c c«ng viÖc cña v¨n phßng vµ ®¬n vÞ thµnh
viªn, tæng hîp kÕ ho¹ch vµ ho¹t ®éng kinh doanh, s¶n xuÊt
cña v¨n phßng vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn.
- Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Tham mu, gióp Gi¸m ®èc tæ
chøc h¹ch to¸n kinh tÕ, thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m ®èc ®ång
tiÒn trong mäi ho¹t ®éng lÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty.
§ång thêi khai th¸c mäi nguån vèn nh»m b¶o ®¶m vèn cho
c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ho¹t ®éng, còng nh tham mu cho
Gi¸m ®èc xÐt duyÖt c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh vµ ph©n phèi
thu nhËp.
7
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
- Phßng nghiÖp vô kinh doanh: Tham gia trùc tiÕp kinh
doanh xuÊt nhËp khÈu, kÝ kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång th¬ng
m¹i víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc.
- Phßng ®Çu t liªn doanh liªn kÕt: Tham mu gióp Gi¸m
®èc trong viÖc nghiªn cøu nh÷ng dù ¸n cã hiÖu qu¶ vµ cã
tÝnh kh¶ thi cao ®Ó Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh ®a vµo ®Çu t.
1.2.2. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn.
* Chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh: Tham gia trùc
tiÕp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Ó tù trang tr¶i c¸c chi phÝ
vµ cã lîi nhuËn nép C«ng ty.
* Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi:
+ Tham gia trùc tiÕp c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt
nhËp khÈu ®Ó tù trang tr¶i chi phÝ vµ nép lîi nhuËn cho
C«ng ty.
+ T vÊn cho Gi¸m ®èc toµn bé néi dung c¸c hîp ®ång
ngo¹i th¬ng, gióp C«ng ty thùc hiÖn nh÷ng dù ¸n ®Çu t liªn
doanh liªn kÕt.
+ Thay mÆt C«ng ty thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng quan hÖ
víi c¸c Bé, Ban ngµnh Trung ¦¬ng t¹i Hµ Néi.
+ Lµm ®Çu mèi thu thËp vµ tæng hîp nh÷ng th«ng tin,
v¨n b¶n ph¸p quy vÒ ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ
níc.
* Nhµ m¸y s¶n xuÊt níc døa c« ®Æc Qu¶ng Nam: XuÊt
khÈu c¸c mÆt hµng nh níc døa, døa khoanh..sang c¸c thÞ tr-
êng EU, MÜ, NhËt B¶n. §ång thêi s¶n xuÊt phôc vô nhu cÇu
tiªu dïng trªn thÞ trêng trong níc.
8
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
* Nhµ m¸y s¶n xuÊt dÇu thùc vËt: Trªn c¬ së nguyªn
liÖu s½n cã trong níc nh l¹c nh©n, võng ®en, võng vµng,
®Ëu t¬ng... ®Ó s¶n xuÊt dÇu th« vµ dÇu tinh luyÖnphôc vô
tiªu dïng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu.
* Nhµ m¸y liªn doanh s¶n xuÊt bét m× S¬n Thµnh;
Trªn c¬ së nhËp nguyªn liÖu tõ óc, ¸chentina, MÜ, Canada
®Ó chÕ biÕn bét m× nhËp ngo¹i.
* XÝ nghiÖp chÕ biÕn ®å gç mÜ nghÖ xuÊt khÈu: gia
c«ng chÕ biÕn ®å gç mÜ nghÖ ®¸p øng nhu cÇu xuÊt khÈu
vµ tiªu thô néi ®Þa.
* §¹i diÖn thu mua hµng n«ng s¶n: Cã mÆt ë c¶ 3
miÒn nh»m thu mua c¸c mÆt hµng n«ng s¶n nh cµ phª, chÌ,
h¹t tiªu, h¹t ®iÒu...phôc vô cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt
khÈu trong toµn C«ng ty.
HiÖn nay, C«ng ty cã h¬n 195 c¸n bé c«ng nh©n viªn
trong ®ã 2 ngêi cã tr×nh ®é cao häc, 52 ngêi tèt nghiÖp §¹i
häc, ®Æc biÖt sè c¸n bé chñ chèt cña C«ng ty ®Òu ®ang
chuÈn bÞ b¶o vÖ luËn ¸n tiÕn sÜ. Nh×n chung hä lµ nh÷ng
ngêi rÊt nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, trung thµnh víi c«ng ty,
trÎ trung nhng cã kinh nghiÖm trong kinh doanh, nhanh nh¹y
n¾m, b¾t ®îc vµ theo kÞp sù biÕn ®éng cña thÞ trêng. Do
vËy trong qu¸ tr×nh kinh doanh nhÊt lµ trong giao dÞch bu«n
b¸n víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi diÔn ra su«n sÎ. C¸c c«ng viÖc
ho¹ch ®Þnh, tæ chøc l·nh ®¹o, KiÓm tra ®îc thùc hiÖn kh¸
tèt, hÇu hÕt c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®Òu
9
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
tu©n thñ kØ luËt, ®oµn kÕt t¹o ra mét bé mÆt v¨n ho¸
riªng cho toµn C«ng ty.
VÒ mÆt tæ chøc qu¶n lý: Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc,
C«ng ty lu«n tu©n thñ mäi quy ®Þnh cña Nhµ níc, c¸n bé
c«ng nh©n viªn chØ lµm viÖc theo giê hµnh chÝnh, tuÇn lµm
viÖc 40 giê. Thùc hiÖn nghiªm chØnh chÕ ®é thëng ph¹t,
qu¶n lý chÆt chÏ c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh, nh©n sù, mäi ho¹t
®éng cña C«ng ty ®Òu díi sù qu¶n lý, kiÓm tra cña Gi¸m
®èc. C¸c ho¹t ®éng ®îc th«ng qua trao ®æi, bµn b¹c c«ng
khai víi c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty.
1.3. Chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña C«ng ty.
* Chøc n¨ng
C«ng ty xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n vµ Thùc phÈm chÕ
biÕn §µ N½ng thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp Nhµ níc , nªn
còng cã chøc n¨ng cña mét doanh nghiÖp Nhµ níc nãi chung
bao gåm: ViÖc tæ chøc, qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn
trong c«ng ty, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ c¸c ho¹t ®éng kinh
doanh xuÊt nhËp khÈu. C«ng ty ph¶i tù h¹ch to¸n viÖc kinh
doanh cña m×nh, cã tr¸ch nhiÖm tr¶ l¬ng tho· ®¸ng cho ng-
êi lao ®éng vµ thùc hiÖn mäi nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc.
* NhiÖm vô vµ QuyÒn h¹n cña C«ng ty:
- NhiÖm vô
+ X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n
xuÊt kinh doanh nh»m thùc hiÖn cho ®îc môc ®Ých vµ néi
dung ho¹t ®éng cña C«ng ty.
10
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
+ Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, nhu cÇu thÞ trêng,
kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt víi Nhµ níc c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt
nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh.
+ Tu©n thñ luËt ph¸p cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý kinh tÕ,
tµi chÝnh qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i,
nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång mua
b¸n ngo¹i th¬ng vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ cã liªn quan ®Õn
viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
+ Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn ®ång
thêi tù t¹o c¸c nguån cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t më
réng s¶n xuÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, tù bï ®¾p chi phÝ, tù
c©n ®èi gi÷a xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu ®¶m b¶o thùc hiÖn
s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i vµ lµm trßn nghÜa vô nép ng©n
s¸ch Nhµ níc.
+ Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p
n©ng cao chÊt lîng c¸c mÆt hµng do C«ng ty s¶n xuÊt kinh
doanh nh»m t¨ng søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ trêng tiªu
thô.
+ Qu¶n lý , chØ ®¹o vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó c¸c
®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty ®îc chñ ®éng trong s¶n xuÊt
kinh doanh theo quy chÕ vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ n-
íc.
+ Ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c¸n bé c«ng
nh©n viªn c«ng ty nh»m khuyÕn khÝch sù s¸ng t¹o vµ lao
®éng cã hiÖu qu¶ cña mçi ngêi.
- QuyÒn h¹n:
11
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
+ §îc chñ ®éng trong giao dÞch, ®µm ph¸n kÝ kÕt,
thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng, hîp ®ång kinh tÕ
vµ c¸c v¨n b¶n hîp t¸c liªn doanh, liªn kÕt ®· kÝ víi kh¸ch
hµng trong vµ ngoµi níc thuéc néi dung ho¹t ®éng cña C«ng
ty..
+ §îc vay vèn (kÓ c¶ ngo¹i tÖ) trong vµ ngoµi níc, nh»m
phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo
®óng ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ níc.
+ Tham gia héi chî triÓn l·m, qu¶ng c¸o hµng ho¸, héi
nghÞ, héi th¶o chuyªn ®Ò trong vµ ngoµi níc ®èi víi c¸c ho¹t
®éng cã liªn quan.
+ Mçi doanh vô ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së ph¬ng ¸n kinh
doanh. Ph¬ng ¸n kinh doanh ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, trung
thùc c¸c kho¶n thu nhËp vµ c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t
sinh (bao gåm tiÒn tr¶ c«ng cho ngêi giíi thiÖu kh¸ch hµnh)
t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ gióp ®ì C«ng ty kÝ kÕt vµ thùc
hiÖn hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu cã hiÖu qu¶ ®¶m b¶o nguyªn
t¾c lÊy thu bï chi vµ kinh doanh cã l·i.
+ §îc liªn doanh, liªn kÕt hîp t¸c s¶n xuÊt víi c¸c tæ
chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc ®Ó ®Çu t khai
th¸c nguyªn liÖu s¶n xuÊt, gia c«ng, huÊn luyÖn tay nghÒ
trªn c¬ së tù nguyÖn, b×nh ®¼ng, c¸c bªn cïng cã lîi trong
ph¹m vi ho¹t ®éng cña C«ng ty.
+ §îc më cöa hµng ®¹i lý mua b¸n hµng ho¸ trong vµ
ngoµi níc ®Ó cã thÓ b¸n hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm.
12
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
+ §îc lËp ®¹i diÖn, chi nh¸nh cña c«ng ty ë trong vµ
ngoµi níc. §îc tham dù c¸c héi th¶o chuyªn ®Ò cã liªn quan
®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ë trong vµ ngoµi níc.
+ §îc phÐp ®ãng gãp ý kiÕn ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c
qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc.
+ §îc cö c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ®i c«ng t¸c,
häc tËp ng¾n h¹n, dµi h¹n ë níc ngoµi, hoÆc mêi bªn níc
ngoµi vµo ViÖt Nam lµm viÖc theo quy chÕ hiÖn hµnh cña
Nhµ níc.
1.4. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
C«ng ty ®îc thµnh lËp trªn c¬ së t¸ch ra tõ Tæng c«ng
ty xuÊt nhËp khÈu n«ng s¶n thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t
triÓn n«ng th«n tõ n¨m 1996. Lóc nµy ®Êt níc ta ®· chuyÓn
®æi c¬ cÊu nÒn kinh tÕ v× thÕ còng nh c¸c doanh nghiÖp
nhµ níc kh¸c C«ng ty còng cã nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®Þnh, nh-
ng còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Sau mét
thêi gian s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ trêng C«ng ty ®·
kh«ng ngõng lín m¹nh vµ ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt t¹o ®îc
nhiÒu mèi quan hÖ lµm ¨n tèt ®Ñp víi c¸c doanh nghiÖp ë
trong vµ ngoµi níc.
1.4.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn.
Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty tiÕn hµnh thu mua n«ng
l©m s¶n cña bµ con n«ng d©n råi ph©n lo¹i b¶o qu¶n, ®ãng
gãi ®Ó xuÊt sang c¸c níc. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty
võa tËn dông ®îc thÕ m¹nh cña ViÖt Nam lµ níc nhiÖt ®íi
13
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
nªn n«ng, l©m s¶n rÊt phong phó vµ cã chÊt lîng, võa gióp
bµ con n«ng d©n cã viÖc lµm, thu nhËp æn ®Þnh. Tuy nhiªn
víi mét sè lîng lín n«ng, l©m s¶n th× kh«ng thÓ sö dông
còng nh xuÊt khÈu trong mét thêi gian díi d¹ng t¬i sèng
hoÆc s¬ chÕ ®îc mµ cÇn cã sù ®Çu t chÕ biÕn n«ng, l©m
s¶n phôc vô xuÊt khÈu l©u dµi.
H¬n n÷a kinh doanh xuÊt khÈu nguyªn liÖu th« ®¬n
thuÇn th× gÝa trÞ xuÊt khÈu sÏ thÊp, nÕu chÕ biÕn thµnh
nh÷ng s¶n phÈm cã hµm lîng c«ng nghÖ cao lµm t¨ng gi¸ trÞ
cña chóng ®Ó xuÊt khÈu th× sÏ thu ®îc lîi nhuËn nhiÒu
h¬n.V× vËy C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t vµo d©y chuyÒn
s¶n xuÊt níc døa c« ®Æc, d©y chuyÒn Ðp mét sè lo¹i h¹t cã
dÇu ¨n nh»m phôc vô nhu cÇu tiªu thô trong níc, chÕ biÕn
®å gç mÜ nghÖ ®Ó xuÊt khÈu ...Bªn c¹nh ®ã C«ng ty tiÕp
tôc cho ¸p dông nhiÒu ph¬ng ph¸p b¶o qu¶n h÷u hiÖu vµ
kinh tÕ ®èi víi n«ng, l©m s¶n ®Ó lµm t¨ng chÊt lîng vµ thêi
gian sö dông phôc vô cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
Nh×n chung c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp chÕ biÕn n«ng,
l©m s¶n cña c«ng ty AGREXPORT §µ N½ng ®ang trong giai
®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ®Çu t, t×m kiÕm thÞ trêng, x©y
dùng mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi c¸c ®èi t¸c trong vµ
ngoµi níc. Quan ®iÓm cña Nhµ níc lµ khuyÕn khÝch, t¹o mäi
®iÒu kiÖn thuËn lîi thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng
nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, bëi tiÒm n¨ng cña ngµnh nµy lµ
rÊt lín víi gi¸ trÞ xuÊt khÈu ®¹t kho¶ng 7 tû USD/n¨m, gi¶i
quyÕt kho¶ng gÇn 3 triÖu lao ®éng n«ng th«n ®ang
thiÕu viÖc. V× thÕ nªn t¬ng lai cña ngµnh chÕ biÕn n«ng
14
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
s¶n ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c xÝ nghiÖp chÕ biÕn n«ng,
l©m s¶n cña C«ng ty Agrexport §µ N½ng nãi riªng trong mét
vµi n¨m tíi lµ rÊt kh¶ quan vµ sÏ cã tèc ®é t¨ng trëng cao.
ViÖc c«ng ty m¹nh d¹n chuyÓn híng tõ xuÊt khÈu
nguyªn liÖu n«ng s¶n th« sang lÜnh vùc chÕ biÕn xuÊt khÈu,
chøng tá tÇm nh×n x¸c ®Þnh cña Ban gi¸m ®èc c«ng ty vµ
sù trëng thµnh v÷ng m¹nh cña c«ng ty vÒ mäi mÆt. C«ng ty
còng lu«n chó ý ®Õn vÊn ®Ò t¨ng trëng ph¶i ®i ®«i víi ph¸t
triÓn bÒn v÷ng, kh«ng v× ch¹y theo lîi nhuËn ®¬n thuÇn
mµ lµm « nhiÔm m«i trêng khu vùc nhµ m¸y s¶n xuÊt còng
nh g©y ra sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh trªn thÞ trêng.
1.4.2. T×nh h×nh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña
C«ng ty.
KÓ tõ khi ®îc thµnh lËp n¨m 1996 ®Õn nay, C«ng ty
tiÕn hµnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu chñ yÕu trong lÜnh vùc n«ng
s¶n nh: chÌ, cµ phª, h¹t tiªu, h¹t ®iÒu. l¹c nh©n quÕ, håi,
kª... Quan ®iÓm kinh doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty lµ x©y
dùng ®èi t¸c chiÕn lîc b»ng c¸ch th«ng qua chÊt lîng hµng
ho¸, dÞch vô b¸n hµng, x©y dùng vµ gi÷ quan hÖ lµm ¨n tin
tëng, l©u dµi víi mét sè th¬ng nh©n, doanh nghiÖp cã uy
tÝn cña NhËt B¶n, Xingapo, EU. Hoa K×... §Ó lµm ®îc ®iÒu
nµy C«ng ty ph¶i trùc tiÕp ®Çu t xuèng ngêi n«ng d©n, cho
hä vay vèn ®Çu t s¶n xuÊt ban ®Çu vµ gióp hä øng dông
c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt vµo s¶n xuÊt ®ång thêi b¶o
®¶m ®Çu ra cho s¶n phÈm . C«ng ty lu«n kiÓm so¸t chÆt
chÏ kh©u thu mua , vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, vµ s¬ chÕ s¶n
phÈm. ChÝnh v× vËy c«ng ty lu«n cã ®îc nguån hµng xuÊt
15
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
khÈu æn ®Þnh chÊt lîng ®¶m b¶o, tõ ®ã t¹o ®îc u thÕ c¹nh
tranh rÊt lín víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong níc (®èi thñ
tiÒm tµng) cïng kinh doanh nh÷ng mÆt hµng nµy.
Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng tiÕn hµnh nhËp khÈu rÊt
nhiÒu mÆt hµng phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong níc trong
®ã chñ yÕu lµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt bia, m¸y thuû YAMAHA,
c¸c lo¹i m¸y mãc trang thiÕt bÞ, s¾t thÐp, «t«, xe m¸y
Trung Quèc...Víi kinh nghiÖm vµ uy tÝn lµm ¨n cña m×nh
C«ng ty lu«n cã nh÷ng b¹n hµng ®¸ng tin cËy cung cÊp cho
c«ng ty nguån hµng nhËp khÈu trùc tiÕp kh«ng ph¶i th«ng
qua c¸c kh©u trung gian nªn gi¸ hµng ho¸ cã rÎ h¬n so víi
c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i ®îc c¸c c«ng ty kh¸c nhËp vÒ. MÆt
kh¸c, C«ng ty cã mét ®éi ngò nh©n viªn cã kh¶ n¨ng t×m
hiÓu thÞ trêng nhanh nh¹y, n¾m b¾t vµ dù b¸o kh¸ chÝnh
x¸c nhu cÇu thÞ trêng, gióp c«ng ty ®¸p øng kÞp thêi nhu
cÇu thÞ trêng tiªu dïng trong níc. Do vËy hµng ho¸ cña c«ng
ty khi nhËp vÒ hÇu nh ®ùîc tiªu thô nhanh chãng, t¹o kh¶
n¨ng quay vßng vèn nhanh , tiÕt kiÖm chi phÝ b¶o qu¶n, thÓ
hiÖn:
B¶ng 1: KÕt qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña
c«ng ty Agrexport §µ N½ng (1997 - 2001)
N¨m 1997 1998 1999 2000 2001
ChØ tiªu
Tæng kim 560 5.240 11.35 16.340 17.330
ng¹ch 0
XNK(1000US
16
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
D)
XuÊt khÈu 220 640 3.320 5.720 6.256
(1000USD)
NhËp khÈu 340 4.600 8.030 10.620 11.074
(1000USD)
KD néi ®Þa 2,5 12,3 18,8 24,5 61
(Tû VND)
Nép ng©n - 5,8 14,3 18,6 16,5
s¸ch (Tû
VND)
Lîi nhuËn - 0,42 360 1.100 1.450 650
(TriÖu VND)
Thu nhËp 400.0 600.0 800.0 1.100.0 980.000
b×nh qu©n 00 00 00 00
(VND/ngêi/th¸
ng)
(Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt hµng n¨m cña
C«ng ty)
Qua b¶ng thèng kª ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
C«ng ty Agrexport §µ N½ng ë trªn ta cã thÓ thÊy tõ khi
thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty ®· cã sù m¹nh lín kh«ng ngõng
vµ nhanh chãng. Sau 5 n¨m ho¹t ®éng kim ng¹ch xuÊt nhËp
khÈu cña C«ng ty ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn râ rÖt n¨m
2001 so víi n¨m 1997 t¨ng 30,95 lÇn (®¹t 17,330 triÖu
USD), tiÒn nép ng©n s¸ch cã gi¶m nÕu n¨m 2000 lµ 18,6 tû
®ång th× n¨m 2001 chØ lµ 16,5 tû ®ång. C«ng ty tõ lµm ¨n
17
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
thua lç tiÕn ®Õn cã l·i vµ lîi nhuËn ngµy cµng t¨ng. Nhng
®iÒu quan träng nhÊt lµ møc sèng cña ngêi lao ®éng ®îc
®¶m b¶o, æn ®Þnh, tiÒn l¬ng b×nh qu©n n¨m 2000 t¨ng
gÊp 2,75 lÇn so n¨m 1997 ®¹t 1.100.000 VND/ ngêi/ th¸ng
lµ kh¸ cao so víi nhiÒu doanh nghiÖp nhµ níc.Tuy nhiªn n¨m
2001 mét sè chØ tiªu cña c«ng ty cã sù gi¶m sót ®iÒu nµy
lµ do c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty cã sù thay ®æi
theo xu híng xuÊt khÈu t¨ng vµ nhËp khÈu gi¶m ®· lµm thay
®æi c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch, lîi nhuËn rßng... Nhng dï
sao c«ng ty còng ®· hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao.
§iÒu nµy lµ do Nhµ níc cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp gióp ®ì,
t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp më réng thÞ trêng lµm ¨n
vµ t¨ng quan hÖ bu«n b¸n víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc.
Ngoµi ra C«ng ty lu«n biÕt tËn dông thÕ m¹nh cña
m×nh víi bé m¸y gän nhÑ ë 3 miÒn ®Êt níc nªn lu«n kÞp
thêi n¾m b¾t, ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng, ®ång thêi ®a
d¹ng ho¸ c¸c ph¬ng thøc, ngµnh nghÒ kinh doanh, tËn dông
tèi ®a c¸c nguån lùc cã s½n, lîi thÕ s½n cã cña ViÖt Nam. Víi
quyÕt t©m cao vµ nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u ®· rót ra ®îc
sau mét thêi gian ho¹t ®éng ch¾c ch¾n C«ng ty sÏ ®¹t
nhiÒu thµnh c«ng h¬n n÷a trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña
m×nh.
2. TÇm quan träng cña viÖc xuÊt khÈu chÌ ®èi víi sù ph¸t triÓn
cña C«ng ty.
Thµnh phè §µ N½ng lµ n¬i cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi, lµ
trung t©m cña miÒn Trung cã tèc ®é ph¸t triÓn m¹nh, cã
®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt, c¬ së h¹ tÇng thuËn lîi. Víi u thÕ
18
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n bay Quèc tÕ §µ N½ng cã thÓ
h×nh thµnh s©n bay trung chuyÓn tõ T©y sang §«ng. §êng
quèc lé vµ ®êng s¾t xuyªn ViÖt - §µ N½ng trë thµnh mét
®Çu mèi giao th«ng quan träng. Khu vùc miÒn Trung nãi
chung vµ thµnh phè §µ N½ng nãi riªng cã ®iÒu kiÖn tù
nhiªn thuËn lîi, vÞ trÝ cã tÇm quan träng nªn §µ N½ng ®ang
®îc §¶ng vµ Nhµ níc quan t©m vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ
chÝnh s¸ch ®Çu t, quy ho¹ch, x©y dùng.Víi vÞ trÝ ®Þa lÝ
thuËn lîi nh vËy ®· t¹o ra rÊt nhiÒu c¬ héi cho ho¹t ®éng
xuÊt khÈu cña c«ng ty nãi chung vµ ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt
khÈu mÆt hµng chÌ nãi riªng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, lu
th«ng, trao ®æi bu«n b¸n cña m×nh.
HiÖn nay víi viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu chÌ
®· ®ãng gãp mét phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho
c¸n bé nh©n viªn c«ng ty, cñng cè tiÒm lùc tµi chÝnh cña
C«ng ty, t¨ng quan hÖ b¹n hµng, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t
triÓn chung cña toµn C«ng ty.
II. T×nh h×nh xuÊt khÈu chÌ cña c«ng ty Agrexport ®µ
n½ng trong nh÷ng n¨m qua.
1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu chÌ ViÖt Nam
trong nh÷ng n¨m qua.
ChÌ lµ mét lo¹i c©y c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao
vµ l©u n¨m, trång mét lÇn cã thÓ cho thu ho¹ch nhiÒu n¨m.
Tuæi thä cña chÌ kÐo dµi 50 - 70 n¨m, nÕu ch¨m sãc tèt cã
thÓ tíi hµng tr¨m n¨m. ChÌ ®· cã ë ViÖt Nam hµng ngµn
n¨m nay. V× vËy nhiÒu nhµ khoa häc cho r»ng ViÖt Nam lµ
mét trong nh÷ng c¸i n«i cña chÌ.
19
CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688
ChÌ lµ thøc uèng cã nhiÒu c«ng dông, võa gi¶i kh¸t võa
ch÷a bÖnh. Ngêi ta t×m thÊy chÌ cã tíi 200 yÕu tè vi lîng cã
lîi cho søc khoÎ nh: cefein kÝch thÝch hÖ thÇn kinh trung -
¬ng, tamin trÞ c¸c bÖnh ®êng ruét vµ mét sè axit amin cÇn
thiÕt cho c¬ thÓ...
ChÌ ®îc trång chñ yÕu ë trung du, miÒn nói vµ cã gi¸
trÞ kinh tÕ t¬ng ®èi cao. V× thÕ cã thÓ nãi c©y chÌ lµ c©y
xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, ®iÒu hoµ ho¹t ®éng tõ ®ång b»ng lªn
c¸c vïng xa x«i hÎo l¸nh, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ miÒn
nói, b¶o vÖ an ninh biªn giíi.
S¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu chÌ thu hót mét lîng lao ®éng
kh¸ lín víi møc thu nhËp æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng t¨ng.
§ång thêi trång chÌ chÝnh lµ phñ xanh ®Êt trèng, ®åi träc,
c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i. Víi ph¬ng ch©m trång chÌ kÕt
hîp n«ng l©m, ®µo r·nh gi÷a c¸c hµnh chÌ ®Ó gi÷ mïn, gi÷
níc, sö dông ph©n bãn hîp lý...Ngµnh chÌ ®· g¾n kÕt ®îc sù
ph¸t triÓn kinh tÕ víi b¶o vÖ m«i trêng.
Theo ®¸nh gi¸ cña FAO, ViÖt Nam lµ níc ®øng thø 8
trªn thÕ giíi vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu chÌ. V× thÕ, trong
nh÷ng n¨m qua s¶n xuÊt chÌ ViÖt Nam kh«ng nh÷ng ®¸p
øng ®îc nhu cÇu chÌ uèng cho nh©n d©n, mµ cßn xuÊt khÈu
víi mét lîng víi mét lîng ®¸ng kÓ, mçi n¨m thu vÒ hµng chôc
triÖu USD cho ®Êt níc, ®ãng gãp mét phÇn nhá vµo ho¹t
®éng xuÊt khÈu ViÖt Nam.
1.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt, chÊt lîng, gi¸ c¶ cña chÌ ViÖt nam
trong nh÷ng n¨m qua.
20