Trình tự các bước tiến hành một cuộc thanh tra; công tác kiểm tra xử lý hành vi vi phạm về môi trường trên địa bàn thành phố hà nội

  • 12 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 12 trang

Nội dung text: Trình tự các bước tiến hành một cuộc thanh tra; công tác kiểm tra xử lý hành vi vi phạm về môi trường trên địa bàn thành phố hà nội

Bµi tiÓu luËn NghiÖp vô thanh tra
Lêi nãi ®Çu
C«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra vµ xö lý nghiªm minh c¸c hµnh vi vi ph¹m
ph¸p luËt lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng cña ho¹t ®éng qu¶n lý
Nhµ níc. §©y lµ chøc n¨ng c¬ b¶n ®Ó t¨ng cêng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa lªn
c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ – x· héi gãp phÇn hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý, b¶o vÖ lîi
Ých cña Nhµ níc, c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c¸c c¬ quan, tæ chøc vµ c¸
nh©n trªn ph¹m vi toµn quèc.
Ho¹t ®éng thanh tra cã nhiÒu ph¬ng thøc, nhng tiÕn hµnh mét cuéc
thanh tra lµ mét ph¬ng thøc ho¹t ®éng c¬ b¶n cña c«ng t¸c thanh tra. §Ó ®¶m
b¶o cho cuéc thanh tra ®¹t ®îc môc ®Ých, yªu cÇu ®Ò ra víi hiÖu qu¶ cao th×
viÖc tu©n thñ ®Çy ®ñ tr×nh tù c¸c bíc tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra lµ mét yªu
cÇu b¾t buéc kh«ng thÓ thiÕu ®îc khi tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra.
Trong ph¹m vi cho phÐp, t«i xin ®îc tr×nh bµy mét trong nh÷ng néi
dung cña nghiÖp vô c«ng t¸c thanh tra ®ã lµ: “Tr×nh tù c¸c bíc tiÕn hµnh
mét cuéc thanh tra; c«ng t¸c kiÓm tra xö lý hµnh vi vi ph¹m vÒ m«i trêng
trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi”.
NguyÔn M¹nh Cêng 1 Së Giao th«ng C«ng chÝnh Hµ Néi
Bµi tiÓu luËn NghiÖp vô thanh tra
PhÇn thø nhÊt
I. Tr×nh tù c¸c bíc tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra:
1. §èi víi ngêi ra quyÕt ®Þnh:
Thñ trëng c¸c c¬ quan Nhµ níc, Thñ trëng c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-
íc, lµ ngêi cã thÈm quyÒn ban hµnh quyÕt ®Þnh thanh tra.
* Ban hµnh quyÕt ®Þnh thanh tra:
Ph¶i ph©n tÝch nh÷ng träng t©m, träng ®iÓm trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn
kinh tÕ – x· héi thuéc quyÒn qu¶n lý Nhµ níc cña c¬ quan ®¬n vÞ m×nh.
§¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng diÔn biÕn, t×nh h×nh thùc tiÔn ®Ó x¸c ®Þnh néi
dung ®Þa bµn cßn nhiÒu víng m¾c, tån t¹i cÇn thanh tra ®Ó phßng ngõa vi
ph¹m, chÊn chØnh, xö lý hoÆc bæ sung söa ®æi chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý. Thu
thËp vµ ph©n tÝch nh÷ng ®¬n th khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n, nh÷ng ph¶n
¶nh cña c«ng luËn, b¸o chÝ ®· nªu nhÊt lµ c¸c vô viÖc tiªu cùc, tham nhòng,
bu«n lËu, cè ý lµm tr¸i chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý ®Ó quyÕt ®Þnh lËp §oµn
thanh tra lµm râ ®óng - sai, chÊn chØnh nh»m n©ng cao vai trß qu¶n lý. ChÊp
hµnh chØ thÞ cÊp trªn giao, tiÕn hµnh c¸c cuéc thanh tra ®Ó phôc vô c«ng t¸c
l·nh ®¹o, chØ ®¹o ®iÒu hµnh qu¶n lý. Ph¶i chän läc t×m ra nh÷ng vÊn ®Ò bøc
xóc cÇn gi¶i quyÕt theo thÈm quyÒn, nÕu thuéc thÈm quyÒn cÊp díi th× giao
cho cÊp díi tiÕn hµnh; nh÷ng vô viÖc kh«ng thuéc thÈm quyÒn th× b¸o c¸o cÊp
trªn xem xÐt nh»m thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ®óng thÈm quyÒn.
Trong trêng hîp cÇn thiÕt, cÇn ph¶i tæ chøc kh¶o s¸t ban ®Çu ®Ó cã c¨n cø thùc
tÕ khi ban hµnh quyÕt ®Þnh thanh tra.
* ChØ ®¹o chÆt chÏ §oµn thanh tra tiÕn hµnh cuéc thanh tra:
Tríc hÕt ngêi ban hµnh quyÕt ®Þnh thanh tra ph¶i chän nh÷ng ngêi cã
n¨ng lùc, tr×nh ®é, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt tham gia §oµn thanh tra. ViÖc
chän cö Trëng §oµn thanh tra lµ rÊt quan träng v× Trëng §oµn lµ ngêi trùc
tiÕp chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cuéc thanh tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ
cuéc thanh tra. Trëng §oµn thanh tra x©y dùng kÕ ho¹ch tiÕn hµnh thanh
tra.Ngêi ban hµnh quyÕt ®Þnh thanh tra phª duyÖt kÕ ho¹ch ®ã, t¹o ®iÒu kiÖn
kinh phÝ, ph¬ng tiÖn, vËt chÊt cho §oµn thanh tra ho¹t ®éng thuËn lîi. Trëng
§oµn thanh tra tæ chøc, chØ ®¹o, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña §oµn thanh tra
mét c¸ch kÞp thêi ®Ó kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt, th¸o gì víng m¾c ®¶m b¶o
cho cuéc thanh tra ®¹t ®îc môc ®Ých, yªu cÇu ®Ò ra.
2. Tr×nh tù tiÕn hµnh thanh tra cña §oµn thanh tra:
TiÕn hµnh thanh tra gåm 3 bíc:
+ ChuÈn bÞ thanh tra
+ Trùc tiÕp thanh tra.
NguyÔn M¹nh Cêng 2 Së Giao th«ng C«ng chÝnh Hµ Néi
Bµi tiÓu luËn NghiÖp vô thanh tra
+ KÕt thóc thanh tra.
C¸c bíc trong tr×nh tù thanh tra cã liªn quan víi nhau, bíc tríc t¹o tiÒn
®Ò ®Ó tiÕn hµnh bíc sau. Bíc sau nh»m tiÕp tôc vµ hoµn thiÖn bíc tríc.
Bíc 1: ChuÈn bÞ thanh tra
ChuÈn bÞ thanh tra ®îc tÝnh tõ khi cã quyÕt ®Þnh thanh tra (cã thÓ bao
gåm c¶ viÖc kh¶o s¸t ban ®Çu khi cha thµnh lËp §oµn thanh tra) cho ®Õn khi
§oµn thanh tra c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra t¹i c¬ quan ®èi tîng thanh tra.
Tríc hÕt ph¶i t×m hiÓu ®Ó n¾m t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®èi tîng thanh
tra, hiÓu râ môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung cuéc thanh tra.
Néi dung bíc chuÈn bÞ gåm:
 Nghiªn cøu qu¸n triÖt môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung cuéc thanh tra:
§oµn thanh tra ph¶i tæ chøc, nghiªn cøu, qu¸n triÖt quyÕt ®Þnh thanh tra. Xem
xÐt nguån gèc tµi liÖu lµm c¨n cø ra quyÕt ®Þnh thanh tra. TËp thÓ §oµn thanh
tra th¶o luËn kü ®Ó x¸c ®Þnh träng t©m, träng ®iÓm qua ®ã t×m ph¬ng ph¸p tèi
u ®Ó tiÕn hµnh cuéc thanh tra.
 Thu thËp vµ xö lý th«ng tin cÇn thiÕt:
§ã lµ ®Æc ®iÓm t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®èi tîng, b¸o c¸o cña ®èi tîng
thanh tra vÒ ho¹t ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô vµ chÊp hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt
cña Nhµ níc; c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn néi dung cÇn
thanh tra; c¸c ®¬n th, khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n, c¸c th«ng tin trªn b¸o
chÝ vÒ nh÷ng tiªu cùc cña ®èi tîng;
Khi néi dung thanh tra lµ viÖc thùc hiÖn mét chñ tr¬ng chÝnh s¸ch lín
phøc t¹p, liªn quan ®Õn nhiÒu cÊp, nhiÒu ngµnh vµ trªn diÖn réng, th× cÇn ph¶i
tæ chøc kh¶o s¸t.
 X©y dùng vµ tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch tiÕn hµnh cuéc thanh tra:
QuyÕt ®Þnh thanh tra lµ mét v¨n b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý, lµ c¨n cø ®Ó chØ
®¹o tiÕn hµnh thanh tra. KÕ ho¹ch tiÕn hµnh cuéc thanh tra lµ thÓ hiÖn ph¬ng
¸n ®Ó §oµn triÓn khai lùc lîng thùc hiÖn quyÕt ®Þnh thanh tra. Trëng §oµn
thanh tra cã tr¸ch nhiÖm dù th¶o vµ hoµn chØnh kÕ ho¹ch thanh tra tr×nh ngêi
ra quyÕt ®Þnh thanh tra phª duyÖt. KÕ ho¹ch thanh tra ph¶i ®îc cô thÓ ho¸ môc
®Ých, yªu cÇu, néi dung cuéc thanh tra. X¸c ®Þnh râ ®èi tîng träng t©m, träng
®iÓm, bè trÝ lùc lîng, chän ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh, thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o,
thêi h¹n kÕt thóc cuéc thanh tra, chuÈn bÞ kinh phÝ, ph¬ng tiÖn, vËt chÊt cho
cuéc thanh tra khi kÕ ho¹ch thanh tra ®îc phª duþªt, Trëng §oµn thanh tra
qu¸n triÖt cho c¸c thµnh viªn trong §oµn. Trëng ®oµn ph¶i b¸m s¸t kÕ ho¹ch
®Ó chØ ®¹o, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña §oµn thanh tra.
NguyÔn M¹nh Cêng 3 Së Giao th«ng C«ng chÝnh Hµ Néi
Bµi tiÓu luËn NghiÖp vô thanh tra
 Tæ chøc tËp huÊn:
Khi cuéc thanh tra trªn diÖn réng vµ phøc t¹p sÏ gåm nhiÒu thµnh viªn
tham gia trong §oµn. Do vËy, ph¶i tæ chøc tËp huÊn ®Ó qu¸n triÖt, thèng nhÊt
chung quan ®iÓm, nhËn thøc vµ nhiÖm vô ®îc giao tõ ®ã sö dông ph¬ng ph¸p
thanh tra phï hîp.
 X©y dùng néi quy lµm viÖc cña §oµn thanh tra:
Thùc hiÖn nghiªm chÕ ®é kû luËt vÒ c«ng t¸c b¶o mËt, ph¸t ng«n, tr¸ch
nhiÖm tríc ph¸p luËt trong qu¸ tr×nh thu thËp x¸c minh chøng cø vµ chÕ ®é
b¸o c¸o. Ph¶i gi÷ g×n phÈm chÊt ngêi c¸n bé thanh tra, néi quy cña §oµn
thanh tra ph¶i ghi râ nh÷ng hµnh vi bÞ cÊm trong qu¸ tr×nh thanh tra. Thùc
hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong néi bé §oµn thanh tra. Nhng quyÒn
n¨ng ph¸p lý cao nhÊt tËp trung ë Trëng ®oµn vµ ®¬ng nhiªn quyÒn g¾n víi
tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô.
 ChuÈn bÞ ®Ò c¬ng, yªu cÇu ®èi tîng thanh tra b¸o c¸o:
B¸o c¸o theo ®Ò c¬ng cña §oµn thanh tra lµ yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi
®èi tîng thanh tra. B¸o c¸o cña ®èi tîng thanh tra lµ mét v¨n b¶n cã gi¸ trÞ
ph¸p lý vµ ®îc lu gi÷ trong hå s¬ cña cuéc thanh tra. B¸o c¸o cña ®èi tîng
thanh tra cung cÊp tµi liÖu quan träng gióp cho §oµn thanh tra x¸c ®Þnh ®îc
träng t©m, träng ®iÓm thanh tra, lµm c¨n cø ®¸nh gi¸ møc ®é thµnh khÈn,
trung thùc cña ®èi tîng thanh tra. §Ò c¬ng ph¶i gîi ra nh÷ng ®iÓm thËt s¸t víi
néi dung cuéc thanh tra (s¸t víi kÕ ho¹ch cuéc thanh tra). Qua b¸o c¸o cña ®èi
tîng, §oµn thanh tra n¾m ®îc tæng qu¸t ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh, bèi c¶nh lÞch sö,
tõ ®ã ph©n tÝch nguyªn nh©n kh¸ch quan, chñ quan cña sù viÖc. §Ó h¹n chÕ sù
bao che chèng ®èi cña ®èi tîng, c¸c thµnh viªn trong §oµn tuyÖt ®èi kh«ng ®-
îc tiÕt lé träng t©m, träng ®iÓm còng nh ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh thanh tra cña
§oµn.
 ChuÈn bÞ kinh phÝ, ph¬ng tiÖn vËt chÊt:
§©y lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó §oµn thanh tra thùc thi c«ng vô. ViÖc
chuÈn bÞ chu ®¸o sÏ h¹n chÕ nh÷ng ph¸t sinh g©y phiÒn hµ cho c¬ quan, ®¬n vÞ
thanh tra.C¸c ®iÒu kiÖn ®ã lµ: V¨n phßng phÈm, trang thiÕt bÞ (m¸y ghi ©m,
ghi h×nh, m¸y ¶nh….), ph¬ng tiÖn phôc vô ®i l¹i kinh phÝ ®Ó phôc vô ¨n,
nghØ.
Bíc 2: Trùc tiÕp tiÕn hµnh thanh tra:
Trùc tiÕp tiÕn hµnh thanh tra ®îc tÝnh tõ ngµy c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh
tra t¹i ®¬n vÞ thanh tra cho ®Õn khi kÕt thóc viÖc thanh tra t¹i ®¬n vÞ ®ã. Thêi
h¹n thanh tra ®îc ghi trong quyÕt ®Þnh thanh tra, do yªu cÇu nÕu cÇn kÐo dµi
NguyÔn M¹nh Cêng 4 Së Giao th«ng C«ng chÝnh Hµ Néi
Bµi tiÓu luËn NghiÖp vô thanh tra
thêi h¹n thanh tra ph¶i cã quyÕt ®Þnh gia h¹n cuéc thanh tra b»ng v¨n b¶n vµ
kh«ng ®îc qu¸ thêi h¹n ph¸p luËt quy ®Þnh. §©y lµ bíc quyÕt ®Þnh chÊt lîng
cuéc thanh tra, do ®ã ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu mang tÝnh nguyªn t¾c
(4 nguyªn t¾c) ®ã lµ:
1. Ph¶i coi träng c«ng t¸c chÝnh trÞ t tëng.
2. Ph¶i tu©n thñ quyÕt ®Þnh cña ph¸p luËt trong qu¸ tr×nh thanh tra vµ
thu thËp x¸c minh chøng cø.
3. Ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh quyÕt ®Þnh thanh tra.
4. Ph¶i b¶o ®¶m tÝnh trung thùc, kh¸ch quan, hîp ph¸p, hîp lý
Néi dung tiÕn hµnh cuéc thanh tra gåm:
 C«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra:
Phiªn lµm viÖc ®Çu tiªn cña §oµn víi ®èi tîng thanh tra chñ yÕu lµ c«ng
bè quyÕt ®Þnh thanh tra. §oµn thanh tra thèng nhÊt víi ®èi tîng thanh tra vÒ
quan ®iÓm nhËn thøc, môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung cña cuéc thanh tra. X¸c
®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña ngêi tiÕn hµnh thanh tra còng nh ®èi tîng
thanh tra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Buæi c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra ph¶i
cã mÆt Thñ trëng ®¬n vÞ, Thñ trëng c¸c phßng, Ban, ®¬n vÞ cã liªn quan trùc
thuéc ®èi tîng. Trëng §oµn thanh tra thùc hiÖn quyÒn h¹n, nhiÖm vô cña
m×nh ®Ó c«ng bè c«ng khai, d©n chñ vÒ môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung, thêi h¹n
cuéc thanh tra. MÆt kh¸c Trëng §oµn thanh tra cßn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c
chÝnh trÞ, t tëng ®Ó ®èi tîng thanh tra th«ng suèt quan ®iÓm, nhËn thøc ®óng
®¾n vÒ cuéc thanh tra. §èi tîng thanh tra b¸o c¸o §oµn thanh tra b»ng v¨n
b¶n theo ®Ò c¬ng cña §oµn thanh tra yªu cÇu (ph¶i ký tªn, ®ãng dÊu). Thñ tr-
ëng ®¬n vÞ ®îc thanh tra trùc tiÕp b¸o c¸o tríc héi nghÞ c«ng bè quyÕt ®Þnh
thanh tra.
Sau khi nghe ®èi tîng thanh tra b¸o c¸o, §oµn thanh tra nghiªn cøu,
ph©n tÝch lµm râ nh÷ng m©u thuÉn, nh÷ng dÊu hiÖu vi ph¹m ph¸p luËt ®Ó tËp
trung vµo träng t©m, träng ®iÓm. ViÖc c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra ph¶i ®îc
lËp thµnh biªn b¶n .
 Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh tra, kiÓm tra:
Sau khi c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra c¸c thµnh viªn trong §oµn tiÕn
hµnh c«ng viÖc ®îc giao. §oµn thanh tra yªu cÇu ®èi tîng thanh tra cung cÊp
hå s¬, tµi liÖu liªn quan ®Õn néi dung thanh tra. Khi nhËn ®îc hå s¬, tµi liÖu,
c¸n bé §oµn thanh tra ph¶i kiÓm tra thùc tr¹ng tµi liÖu vµ chÊt lîng cña hå s¬,
tµi liÖu ®ã cã ®óng yªu cÇu vµ ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt kh«ng. Khi nhËn
hå s¬, tµi liÖu ph¶i lËp biªn b¶n giao nhËn. §oµn thanh tra trùc tiÕp qu¶n lý hå
NguyÔn M¹nh Cêng 5 Së Giao th«ng C«ng chÝnh Hµ Néi
Bµi tiÓu luËn NghiÖp vô thanh tra
s¬, tµi liÖu vµ yªu cÇu ®èi tîng thanh tra ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ an toµn hå
s¬, tµi liÖu ®ã. C¸n bé thanh tra tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó thÊt l¹c hoÆc lµm h háng
hå s¬, tµi liÖu. Kh«ng ®ù¬c tiÕt lé th«ng tin tµi liÖu cña ®¬n vÞ ®îc thanh tra.
ViÖc thu gi÷ hå s¬, tµi liÖu lµ cÇn thiÕt nhng kh«ng ®îc lµm ¶nh hëng ®Õn ho¹t
®éng b×nh thêng cña ®èi tîng thanh tra. NÕu ph¸t hiÖn sai ph¹m ph¶i ph©n
tÝch râ nguyªn nh©n vµ lËp thµnh biªn b¶n, khi lËp xong ®äc cho ®èi tîng nghe
vµ yªu cÇu ®èi tîng thanh tra ký vµo biªn b¶n.
 Tæ chøc nghe ý kiÕn cña quÇn chóng vµ cña c«ng luËn b¸o chÝ:
§èi víi nh÷ng th«ng tin do c«ng luËn, b¸o chÝ ®· nªu cã liªn quan ®Õn
néi dung thanh tra th× §oµn thanh tra ph¶i tæ chøc gÆp gì, trao ®æi lµm râ
nguån th«ng tin lµm c¨n cø ®Ó chøng minh nh÷ng vÊn ®Ò ®· nªu nhng lu«n cã
ý thøc ph¶i b¶o vÖ hä ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ trï óm. ViÖc tæ chøc nghe ý kiÕn
trªn ph¶i tu©n theo LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o vµ LuËt b¸o chÝ.
 Thu thËp th«ng tin tõ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ h÷u quan, c¸c c¬ quan ®·
tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t:
§oµn thanh tra cÇn nghe ý kiÕn cña c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan ®Õn
néi dung thanh tra, thanh tra viªn sö dông nh÷ng hå s¬, tµi liÖu cña c¸c c¬
quan ®· kiÓm tra, thanh tra trªn c¬ së chän läc nh÷ng tµi liÖu ®· cã kÕt luËn
®óng ®¾n phôc vô cho kÕt luËn cña m×nh. §Ó n¾m v÷ng c¬ chÕ qu¶n lý chuyªn
ngµnh, §oµn thanh tra cÇn nghe ý kiÕn cña c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh, c¸c
chuyªn gia, c¸c nhµ khoa häc ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng thanh tra.
 Nghe ý kiÕn cña c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn trùc tiÕp:
ViÖc l¾ng nghe ý kiÕn cña c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn sÏ cung cÊp c¸c ý
kiÕn ®¸nh gi¸ u, khuyÕt ®iÓm, sai ph¹m cña ®èi tîng, lµ tµi liÖu tham kh¶o
quan träng cho §oµn thanh tra. MÆt kh¸c qua trao ®æi, §oµn thanh tra tranh
thñ sù ®ång t×nh cña c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn ®èi víi dù kiÕn ®¸nh gi¸ cña
§oµn hoÆc lêng tríc nh÷ng ý kiÕn kh«ng nhÊt trÝ ®Ó cã biÖn ph¸p tiÕn hµnh
thanh tra. Bæ sung cñng cè hå s¬ v÷ng ch¾c tõ ®ã ®i ®Õn kÕt luËn ®¹t hiÖu qu¶
cao.
 Tæ chøc ®èi tho¹i chÊt vÊn:
§èi tho¹i lµ h×nh thøc tæ chøc tranh luËn, héi th¶o hoÆc trao ®æi ý kiÕn
chñ yÕu víi nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng cã dÊu hiÖu sai ph¹m lín nhng cÇn lµm s¸ng
tá nh: C¬ chÕ qu¶n lý, ph¬ng ph¸p chØ ®¹o, ®iÒu hµnh. §èi tho¹i chÊt vÊn lµ
lµm râ ®óng – sai, thÊy râ tr¸ch nhiÖm cña ®èi tîng. §oµn thanh tra cÇn ph¶i
chñ©n bÞ chu ®¸o ®a ra nh÷ng néi dung, nh÷ng c©u hái (c¶ chøng cø) träng
t©m, träng ®iÓm ®Ó ®èi tîng tr¶ lêi. Trong ®èi tho¹i vµ chÊt vÊn ph¶i vËn dông
NguyÔn M¹nh Cêng 6 Së Giao th«ng C«ng chÝnh Hµ Néi
Bµi tiÓu luËn NghiÖp vô thanh tra
nguyªn t¾c, ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña c«ng d©n, tr¸nh quan ®iÓm lÖch l¹c
hoÆc ¸p ®Æt theo ý chñ quan. Ph¶i cã biªn b¶n ghi c©u hái, tr¶ lêi kÌm theo ghi
©m, ghi h×nh khi ®èi tho¹i, chÊt vÊn. Biªn b¶n lËp xong ph¶i ®äc cho ®èi tîng
nghe vµ yªu cÇu ký tªn.
 Xö lý c¸c hµnh vi chèng ®èi:
C¸c hµnh vi chèng ®èi nh:
+ Cè t×nh lµm chËm trÔ hoÆc kh«ng cung cÊp tµi liÖu b¸o c¸o.
+ Söa ch÷a hoÆc thay ®æi hiÖn vËt, chøng tõ, lµm chøng tõ gi¶ hoÆc huû
bá chøng tõ tµi liÖu.
+ Cè ý thuyªn chuyÓn, kû luËt, ®iÒu ®éng… hoÆc trï dËp, ®e do¹ ®Ó
ng¨n c¶n ngêi muèn tè c¸o víi §oµn thanh tra hoÆc lµ ngêi cã ý thøc céng t¸c
víi §oµn thanh tra.
+ Hèi lé, mua chuéc ®e do¹ c¸n bé thanh tra hoÆc hèi lé cÊp trªn ®Ó che
®ì khuyÕt ®iÓm, sai ph¹m cho m×nh hoÆc can thiÖp tr¸i ph¸p luËt vµo cuéc
thanh tra.
+ Xói giôc, xuyªn t¹c ®Ó kÝch ®éng quÇn chóng hiÓu sai sù thËt, hiÓu sai
môc ®Ých cña cuéc thanh tra vµ cã khi cßn dïng c¶ b¹o lùc ®Ó chèng ®èi l¹i
ngêi thi hµnh c«ng vô.
Khi gÆp c¸c hµnh vi chèng ®èi th× cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p: tríc hÕt
ph¶i nhËn d¹ng hµnh vi chèng ®èi (tøc lµ c¸c biÓu hiÖn cña hµnh vi chèng ®èi)
sau ®ã t×m hiÓu nguyªn nh©n t¹i sao ®èi tîng thanh tra cã hµnh vi chèng ®èi.
MÆt kh¸c ph¶i lµm tèt c«ng t¸c chÝnh trÞ t tëng, th«ng qua viÖc tuyªn truyÒn,
gi¶i thÝch b»ng lý lÏ, lËp luËn trªn c¬ së quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n cña ph¸p
luËt. NÕu ®èi tîng chèng ®èi vÉn cã hµnh vi chèng ®èi §oµn thanh tra ph¶i sö
dông c¸c quyÒn trong qu¸ tr×nh thanh tra vµ ®Ò nghÞ víi c¸c c¬ quan chøc
n¨ng nh: C«ng an, c¶nh s¸t 113, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng hç trî.
 LËp biªn b¶n, hoµn chØnh hå s¬ tõng phÇn cña cuéc thanh tra:
Mçi thanh tra viªn hay c¸c thµnh viªn trong §oµn thanh tra phô tr¸ch
tõng chuyªn ®Ò, do ®ã ph¶i lËp biªn b¶n vµ lËp hå s¬ tõng phÇn theo môc ®Ých,
néi dung mµ kÕ ho¹ch cuéc thanh tra ®Ò ra, lµm râ tÝnh chÊt, møc ®é t¸c h¹i
cña sai ph¹m, nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm cña tËp thÓ, c¸ nh©n g©y ra. NÕu biªn
b¶n tõng phÇn râ rµng, chi tiÕt, chøng cø ®Çy ®ñ th× b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra
hay kÕt luËn c¶ cuéc thanh tra sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao. §èi tîng thanh tra Ýt gi¶i
tr×nh, khiÕu n¹i.
Bíc 3: KÕt thóc cuéc thanh tra:
Nh÷ng c¨n cø ®Ó kÕt thóc cuéc thanh tra lµ:
NguyÔn M¹nh Cêng 7 Së Giao th«ng C«ng chÝnh Hµ Néi
Bµi tiÓu luËn NghiÖp vô thanh tra
§oµn thanh tra ®èi chiÕu víi yªu cÇu, néi dung, thñ tôc mµ §oµn thanh
tra ®· triÓn khai thùc hiÖn nh»m ®¸p øng ®ßi hái, bøc xóc cña c«ng t¸c qu¶n
lý, yªu cÇu cña c«ng luËn x· héi. KÕt thóc cuéc thanh tra ph¶i tu©n thñ mét sè
yªu cÇu cô thÓ nh sau:
 X©y dùng b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra: ChËm nhÊt lµ 15 ngµy kÓ tõ ngµy
kÕt thóc cuéc thanh tra, Trëng §oµn thanh tra ph¶i cã v¨n b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶
thanh tra vµ ph¶i ®¶m b¶o néi dung: KÕt luËn cô thÓ tõng néi dung, x¸c ®Þnh
râ tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, nguyªn nh©n, tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan, tæ chøc,
c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m. B¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra ®ù¬c th¶o luËn c«ng
khai trong §oµn. NÕu cã nh÷ng ý kiÕn kh¸c nhau gi÷a c¸c thµnh viªn trong
§oµn th× Trëng §oµn kÕt luËn vµ Trëng §oµn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh
chÝnh x¸c, trung thùc, kh¸ch quan cña néi dung kÕt qu¶ thanh tra. C¸c ý kiÕn
nµy ph¶i ®îc ghi trong biªn b¶n.
Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ra quy ®Þnh thanh tra th× b¸o c¸o
kÕt qu¶ thanh tra ph¶i göi cho Thñ trëng thanh tra cïng cÊp.
 X©y dùng kÕt luËn thanh tra, c«ng bè kÕt luËn thanh tra:
 X©y dùng kÕt luËn thanh tra:
Trong qu¸ tr×nh ra kÕt luËn thanh tra, ngêi ra kÕt luËn thanh tra cã
quyÒn yªu cÇu Trëng §oµn thanh tra, thµnh viªn §oµn thanh tra b¸o c¸o, yªu
cÇu ®èi tîng thanh tra gi¶i tr×nh lµm râ thªm nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt phôc vô
cho viÖc ra kÕt luËn thanh tra. KÕt qu¶ thanh tra bæ sung ph¶i ®îc b¸o c¸o
b»ng v¨n b¶n lµm c¬ së cho viÖc ra v¨n b¶n kÕt luËn thanh tra. NÕu xÐt thÊy
cÇn thiÕt th× ngêi ra kÕt luËn thanh tra cã thÓ göi dù th¶o kÕt luËn thanh tra cho
®èi tîng thanh tra. §èi tîng thanh tra gi¶i tr×nh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò cha nhÊt trÝ
víi néi dung cña dù th¶o kÕt luËn thanh tra. ViÖc gi¶i tr×nh nµy ph¶i ®îc thùc
hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ cã chøng cø ®Ó chøng minh cho ý kiÕn gi¶i tr×nh cña
m×nh.
Sau khi xem xÐt kh¸ch quan, trung thùc, chÝnh x¸c vµ ®óng ph¸p luËt,
ngêi ra quyÕt ®Þnh thanh tra ra v¨n b¶n kÕt luËn thanh tra. Néi dung cña v¨n
b¶n ra kÕt luËn thanh tra theo Kho¶n 1, §iÒu 43 LuËt thanh tra.
 C«ng bè vµ göi kÕt luËn thanh tra:
Ngêi ra kÕt luËn thanh tra cã tr¸ch nhiÖm c«ng bè hoÆc göi kÕt luËn
thanh tra cho ®èi tîng thanh tra (trêng hîp cÇn thiÕt cã thÓ uû quyÒn cho Tr-
ëng §oµn thanh tra ). Tham dù héi nghÞ c«ng bè kÕt luËn thanh tra cã: Thñ tr-
ëng ®¬n vÞ ®èi tîng thanh tra, ®¹i diÖn c¸c phßng, ban, ®¬n vÞ cÊp díi cña ®èi
tîng vµ cã thÓ më réng ®Õn c¸c ®¹i diÖn tæ chøc §¶ng, §oµn thÓ, Ban thanh
NguyÔn M¹nh Cêng 8 Së Giao th«ng C«ng chÝnh Hµ Néi
Bµi tiÓu luËn NghiÖp vô thanh tra
tra nh©n d©n cña ®¬n vÞ thanh tra. §èi tîng thanh tra ®îc quyÒn gi¶i tr×nh vµ
khiÕu n¹i nh÷ng vÊn ®Ò cha tho¶ ®¸ng. C¸c ®¹i biÓu tham dù Héi nghÞ ®îc
ph¸t bتu ý kiÕn. Héi nghÞ c«ng bè kÕt luËn thanh tra ®îc ghi thµnh biªn b¶n,
kÕt luËn thanh tra ph¶i göi cho ®èi tîng thanh tra vµ Thñ trëng c¬ quan thanh
tra cïng cÊp (NÕu Thñ trëng c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ra quyÕt ®Þnh thanh
tra), göi tíi thñ Trëng c¬ quan qu¶n lý cïng cÊp (NÕu Thñ trëng c¬ quan
thanh tra ra quyÕt ®Þnh thanh tra).
 Hoµn tÊt hå s¬ cuéc thanh tra:
Hå s¬ cuéc thanh tra gåm cã:
+ QuyÕt ®Þnh thanh tra.
+ Biªn b¶n thanh tra do §oµn thanh tra, thanh tra viªn lËp.
+ B¸o c¸o, gi¶i tr×nh cña ®èi tîng thanh tra.
+ B¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra.
+ KÕt luËn thanh tra.
+ V¨n b¶n vÒ viÖc xö lý, kiÕn nghÞ viÖc xö lý.
+ C¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn cuéc thanh tra.
NguyÔn M¹nh Cêng 9 Së Giao th«ng C«ng chÝnh Hµ Néi