Tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn, khẩu độ 40 m

  • 107 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 107 trang

Nội dung text: Tính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn, khẩu độ 40 m

§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
M¸y n©ng ®îc sö dông rÊt réng r·i trong nhiÒu ngµnh kinh tÕ quèc d©n nh :
C¬ khÝ, x©y dùng, giao th«ng, c«ng nghiÖp má. vv … M¸y n©ng bao gåm c¸c lo¹i
cÇu trôc, cÇn trôc quay, cæng trôc, pa l¨ng, cÇn trôc « t«, cÇu xÕp dì. vv …Nhê cã
c¸c thiÕt bÞ nµy mµ søc lao ®éng ®îc gi¶m nhÑ, n¨ng suÊt ®îc n©ng cao. Chóng
kh«ng thÓ thiÕu trong mét nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i.
Sau 4 n¨m häc tËp vµ tham gia nghiªn cøu khoa häc g¾n kÕt qu¶ häc tËp lý
thuyÕt vµ thùc tÕ s¶n xuÊt, em may m¾n ®îc c¸c thÇy trong Bé m«n M¸y vµ
ThiÕt bÞ má giao cho ®Ò tµi tèt nghiÖp “TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ cæng trôc gÇu
ngo¹m träng t¶i 7 tÊn, khÈu ®é 40 m”
Cæng trôc lµ mét thiÕt bÞ n©ng chuyÓn ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ vµ cã vÞ
trÝ rÊt quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty tuyÓn than
Cöa ¤ng. Víi vai trß n©ng chuyÓn than tõ c¸c kho chøa lªn c¸c ph¬ng tiÖn vËn
t¶i kh¸c nh toa xe, tµu, xµ lan. Cæng trôc ®îc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o trong níc, ®ang
l¾p ®Æt vµ thö nghiÖm trªn c¶ng Cöa ¤ng n¨m 2002 vµ ®ang t¹o ra bøc trang
c¶nh quang s«i ®éng, trªn m¸y mãc díi tµu thuyÒn nhén nhÞp hÊp dÉn.
§Ò tµi ®å ¸n tèt nghiÖp lµ mét thö th¸ch to lín, nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc
trong 4 n¨m trªn ghÕ nhµ trêng. Víi sù híng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy c«
gi¸o, em sÏ cè g¾ng nç lùc hoµn thµnh ®å ¸n ®óng thêi h¹n ®Ó khái phô lßng ®µo
t¹o cña c¸c thÇy c« trong Bé m«n M¸y- ThiÕt bÞ má vµ cña trêng §H Má ®Þa
chÊt.
Nh©n dÞp nµy, cho phÐp em ®îc bÇy tá lßng biÕt ¬n ch©n thµnh vµ s©u s¾c
®Õn thÇy PGS. TS Vâ Quang Phiªn ®· híng dÉn vµ gióp ®ì em tËn t×nh chu ®¸o,
c¸c thÇy c« trong Bé m«n M¸y vµ thiÕt bÞ má, Bé m«n kü thuËt c¬ khÝ, vµ nhµ tr-
êng §¹i häc Má ®Þa chÊt ®· trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc cho em vµo ®êi trong t¬ng
lai.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 1
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Ch¬ng 1
NhiÖm vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty
tuyÓn than cöa «ng vµ vai trß quan träng cña ngµnh
than cung cÊp nguyªn nhiªn liÖu thÞ trêng trong níc
vµ quèc tÕ. Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ qu¸ tr×nh sµng tuyÓn
vµ xuÊt khÈu
1.1 NhiÖm vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty tuyÓn than
Cöa ¤ng.
C«ng ty tuyÓn than Cöa ¤ng lµ mét doanh nghiÖp quèc doanh trùc thuéc
tæng c«ng ty than ViÖt Nam. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ sµng tuyÓn chÕ
biÕn vµ tiªu thô than. Than sau khai th¸c cßn ë d¹ng nguyªn khai ®îc sµng
tuyÓn, ph©n lo¹i sau ®ã thµnh nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng nh»m ®¸p øng nhu
cÇu cña kh¸ch hµng trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc.
1.1.1 VÞ trÝ ®Þa lý.
C«ng ty tuyÓn than cöa «ng n»m trªn khu vùc thÞ trÊn Cöa ¤ng ë to¹ ®é :
- Kinh tuyÕn 107022’
- VÜ tuyÕn 21001’
Thuéc ®Þa phËn thÞ x· CÈm Ph¶ tØnh Qu¶ng Ninh, víi diÖn tÝch mÆt b»ng
kho¶ng gÇn 2 km2.
- PhÝa T©y B¾c gi¸p quèc lé 18 A
- PhÝa §«ng Nam gi¸p biÓn (vÞnh B¸i Tö Long)
- PhÝa §«ng Nam gi¸p phêng Cöa ¤ng
- PhÝa T©y Nam gi¸p phêng CÈm ThÞnh
1.1.2 D©n c.
Cöa ¤ng lµ mét thÞ trÊn c«ng nghiÖp, do vËy d©n c ë ®©y thêng ë n¬i kh¸c
®Õn, cã kho¶ng 2 v¹n d©n sinh sèng tËp trung quanh ®Þa bµn C«ng ty trong ®ã
90% lµ d©n téc kinh, 10% lµ d©n téc S¸n r×u vµ Hoa. Ngêi d©n ë ®©y phÇn lín lµ
c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc trong C«ng ty hoÆc ®· nghØ hu.
1.1.3 KhÝ hËu.
C«ng ty tuyÓn than Cöa ¤ng n»m trong khu vùc cã ®Þa h×nh æn ®Þnh vÒ ®Þa
chÊt, thuËn lîi vÒ giao th«ng. KhÝ hËu ®îc chia lµm 2 mïa râ rÖt.
- Mïa ma : Tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10
- Mïa kh« : Tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3
Víi c¸c th«ng sè ®Æc trng vÒ khÝ hËu :
- NhiÖt ®é kh«ng khÝ tèi ®a : 35,50C
- NhiÖt ®é kh«ng khÝ tèi thiÓu : 6,40C
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 2
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
- §é Èm : 96%
1.1.4 S¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty tuyÓn than
Cöa ¤ng.
C«ng ty tuyÓn than Cöa ¤ng tiÒn th©n lµ mét c¬ së s¶n xuÊt vµ tiªu thô than
do Ph¸p x©y dùng vµo n¨m 1894 nh»m phôc vô cho viÖc v¬ vÐt than cña ViÖt
Nam ®Ó ®a vÒ chÝnh quèc. Víi thiÕt kÕ do C«ng ty Bruxelle cña BØ hoµn thµnh vµ
®i vµo s¶n xuÊt n¨m 1924 víi c¬ së ban ®Çu chØ gåm :
- 01 nhµ sµng c«ng suÊt 250 tÊn/giê
- 01 bÕn c¶ng dµi 320 m cho tÇu 10000 tÊn tèi ®a
- 04 thiÕt bÞ bèc rãt than
- 32 km ®êng s¾t vËn chuyÓn
Ngµy 22/4/1955 thùc d©n Ph¸p rót khái Cöa ¤ng, chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng
vµo tiÕp qu¶n mét c¬ së ®æ n¸t, d©y chuyÒn vËn t¶i, sµng tuyÓn, bèc rãt bÞ ®×nh
trÖ. Th©m ®éc h¬n chóng lµm ®¶o lén c¸c m¹ng ®iÖn, mang ®i toµn bé s¬ ®å hÖ
thèng ®iÖn cÇu trôc .vv…
B»ng trÝ nhí tuyÖt vêi vµ tinh thÇn lao ®éng quªn m×nh, mét sè thî cã kinh
nghiÖm trong xÝ nghiÖp ®· phôc håi ®îc mét sè thiÕt bÞ chñ yÕu gãp phÇn quan
träng vµo viÖc hµn g¾n c¸c hËu qu¶ do Ph¸p ®Ó l¹i. Sau mét thêi gian kh«i phôc
nhµ m¸y ®· ®i vµo ho¹t ®éng, s¶n lîng hµng n¨m dÇn dÇn ®· n©ng cao.
Thêi kú ®Çu 1955 - 1960 s¶n lîng b×nh qu©n hµng n¨m lµ :
- Than kÐo má tõ 1  1,2 triÖu tÊn/n¨m
- Than vµo sµng tõ 1  1,2 triÖu tÊn/n¨m
- Than s¹ch tõ 750  900 ngh×n tÊn/n¨m
- Than tiªu thô tõ 500  600 ngh×n tÊn/n¨m
Vµ tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ 1050  1929 ngêi hÇu hÕt lµ nh÷ng
lao ®éng thñ c«ng.
Ngµy 28/8/1960 Bé chñ qu¶n chÝnh thøc ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp xÝ nghiÖp
lÊy tªn gäi lµ “XÝ nghiÖp bÕn cöa «ng” vµ XÝ nghiÖp bíc vµo thùc hiÖn kÕ ho¹ch
5 n¨m lÇn thø nhÊt.
1961 - 1965 ®©y lµ thêi kú ®Çy gian nan vµ thö th¸ch cña xÝ nghiÖp võa
cñng cè võa ph¸t triÓn s¶n xuÊt.
Thêi kú 1966 - 1976 thùc hiÖn khÈu hiÖu võa s¶n xuÊt võa ®¸nh giÆc v× thÕ
gian ®o¹n nµy s¶n lîng than chØ ®¹t :
- Than kÐo má b×nh qu©n : 1936100 tÊn/n¨m.
- Than vµo sµng b×nh qu©n : 1761600 tÊn/n¨m.
- Than s¹ch b×nh qu©n : 1321200 tÊn/n¨m
- Than tiªu thô : 1404000 tÊn/n¨m.
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 3
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Ngµy 12/8/1975 XÝ nghiÖp tuyÓn than Cöa ¤ng thuéc C«ng ty than CÈm
Ph¶ víi tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 2600 ngêi.
N¨m 1976 - 1985 xÝ nghiÖp ®Çu t nguån lùc vµ ®Ó x©y dùng vµ söa ch÷a c¬
së s¶n xuÊt, XÝ nghiÖp tuyÓn than Cöa ¤ng ®· chÝnh thøc ®a hÖ thèng d©y
chuyÒn c«ng nghÖ míi cña Ba lan sau gÇn 10 n¨m x©y dùng vµo ho¹t ®éng, d©y
chuyÓn nµy bao gåm :
+ Mét nhµ m¸y tuyÓn than do Ba lan x©y dùng víi c«ng suÊt thiÕt kÕ 800 tÊn/giê
(tuyÓn b»ng huyÒn phï vµ l¾ng)
+ Mét hÖ thèng m¸y bèc rãt, ®¸nh ®èng, b¨ng t¶i do NhËt B¶n chÕ t¹o gåm :
- 3 m¸y bèc xóc kiÓu R« to b¨ng t¶i trªn cÇn.
- 4 m¸y ®¸nh ®èng b¨ng t¶i.
- 2 m¸ng rãt cã m¸ng xo¾n vµ ®Çu v¨ng than ra xa.
+ Mét hÖ thèng ®Çu m¸y Dizen TY-7E vµ toa xe 20 tÊn, 30 tÊn ®Ó thay thÕ mét
phÇn ®Çu m¸y vµo toa xe cò.
+ Mét hÖ thèng ®êng s¾t dµi 80 km
Trong thêi kú ®æi míi, tõ n¨m 1986 c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nhu cÇu tiªu thô
than ®ßi hái s¶n phÈm cña C«ng ty ph¶i cã chÊt lîng cao. n¨m 1991 l·nh ®¹o
C«ng ty ®· nhËp d©y chuyÒn c«ng nghÖ óc vµo s¶n xuÊt bao gåm : HÖ thèng gÇu
rãt níc, hÖ thèng m¸y thæi, m¸y b¬m, m¸y sµng, m¸y ®Ëp, m¸y läc Ðp vµ hÖ
thèng m¸ng xo¾n cã nhiÒu u ®iÓm h¬n c¸c thiÕt bÞ cña Ba Lan do ®ã s¶n phÈm
cña C«ng ty cã chÊt lîng cao ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng.
1.1.5 N¨ng lùc thiÕt bÞ hiÖn cã cña C«ng ty.
+ ThiÕt bÞ vËn t¶i cã 07 ®Çu m¸y TY-7E, 500 toa xe c¸c lo¹i phôc vô cho viÖc
mua than nguyªn khai tõ c¸c má, hµng n¨m cã thÓ kÐo ®îc 23,5 triÖu tÊn than tõ
c¸c má vÒ C«ng ty.
+ ThiÕt bÞ sµng tuyÓn cã hai nhµ m¸y tuyÓn than, n¨ng suÊt sµng tuyÓn theo thiÕt
kÕ mçi n¨m sµng tuyÓn 3350000 tÊn than.
+ N¨ng lùc bèc rãt :
- HÖ thèng bèc rãt cña h·ng Hitachi gåm : 4 m¸y xóc Hitachi, 3 m¸y ®¸nh
®èng Hitachi vµ 2 m¸y rãt Hitachi ë c¶ng.
- HÖ thèng cæng trôc (cÇu poãctÝch) gåm : 5 cæng trôc ®èng vµ 2 cæng trôc
ë bÕn c¶ng.
+ DiÖn tÝch nhµ xëng 2 nhµ m¸y tuyÓn lµ 7652 m2
+ DiÖn tÝch kho chøa thµnh phÈm vµ nguyªn khai lµ 87560 m2
+ Tæng diÖn tÝch ®Êt do C«ng ty qu¶n lý lµ 744336 m2
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 4
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 5
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
1.1.6 NhiÖm vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty tuyÓn than
Cöa ¤ng.
C«ng ty tuyÓn than Cöa ¤ng n»m ë c«ng nghÖ cuèi cïng cña quy tr×nh s¶n
xuÊt chÕ biÕn vµ tiªu thô than. Than nguyªn khai ®îc mua tõ c¸c má qua hÖ
thèng sµng tuyÓn, ph©n lo¹i vµ chÕ biÕn ra nh÷ng s¶n phÈm theo yªu cÇu c¸c hé
tiªu thô trªn thÞ trêng.
S¶n phÈm than cña C«ng ty gåm c¸c chñng lo¹i :
- Than côc c¸c lo¹i : côc 2, côc 3, côc 4 vµ côc 5
- Than c¸m c¸c lo¹i : c¸m 5, c¸m 6
- Than bïn.
VÒ chÊt lîng :
Than cña C«ng ty ®Òu ®¹t chÊt lîng cao, ®èi víi than xuÊt khÈu, c¸c chØ tiªu
®Òu ®¹t theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. N¨m 2000 than s¶n xuÊt t¹i C«ng ty ®· ®-
îc nhµ níc c«ng nhËn ®¹t Iso 9002.
VÒ kinh doanh.
C«ng ty tuyÓn than cöa «ng cã c¶ng Cöa ¤ng t¬ng ®èi lín, c¶ng cã ®é s©u
tõ 7,5  9,5 m, cho phÐp tµu tõ 1  3 v¹n tÊn vµo mua than, cßn c¸c tµu lín h¬n
3 v¹n tÊn th× ph¶i ®Ëu c¸ch xa c¶ng kho¶ng 30 km dïng c¸c xa lan vËn chuyÓn.
C¶ng chÝnh cã chiÒu dµi lµ 640 m, ngoµi ra cßn cã c¶ng néi ®Þa phôc vô cho
kh©u tiªu thô than néi ®Þa. Víi vÞ trÝ ®Þa lý vµ hÖ thèng ®êng s¾t t¬ng ®èi dµi
C«ng ty tuyÓn than cöa «ng rÊt thuËn lîi cho viÖc giao lu hµng ho¸, vËn chuyÓn,
chuyªn chë than tõ c¸c má vÒ C«ng ty vµ vËn chuyÓn than s¹ch xuÊt cho néi ®Þa
vµ xuÊt khÈu níc ngoµi.
Trong nh÷ng n¨m tíi víi nhu cÇu khai th¸c than ngµy cµng t¨ng cña Tæng
c«ng ty vµ xuÊt khÈu than ngµy cµng nhiÒu. Tõ nhu cÇu t¨ng s¶n lîng vµ chÊt l-
îng, kh¸ch quan ®Æt ra cho c«ng ty lµ ph¶i t¨ng cêng ®Çu t lµ ph¶i ®Çu t ®æi míi
c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. §Ó ®¸p øng ®îc
nhu cÇu ®ã, C«ng ty tuyÓn than cöa «ng ®· trang bÞ c¸c d©y chuyÓn c«ng nghÖ t-
¬ng ®èi hiÖn ®¹i vµ ®ang tõng bíc hoµn thiÖn. Nh÷ng thiÕt bÞ quan träng trong
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 6
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
d©y chuyÒn bèc xóc, vËn chuyÓn than lµ hÖ thèng thiÕt bÞ sµng tuyÓn cña óc vµ
vËn t¶i cña h·ng Hitachi NhËt B¶n.
HÖ thèng cæng trôc (poãc tÝch) cã tõ thêi Ph¸p thuéc (vµo kho¶ng n¨m
1924) sau n¨m 1954 miÒn B¾c ®îc gi¶i phãng chóng ta ®· tù chÕ t¹o vµ bæ xung
thªm. TÊt c¶ c¸c cæng trôc khÈu ®é lín vµ khÈu ®é ng¾n ®Òu ho¹t ®éng ë s©n kho
vµ ngoµi trêi, chÊt than thµnh ®èng khi v¾ng kh¸ch tiªu thô. Khi cã c¸c kh¸ch
hµng tiªu thô c¸c m¸y xóc Roto cã thÓ xóc than tõ ®èng ë kho qua hÖ thèng
Hitachi xuÊt ra tµu biÓn. Ngoµi ra cæng trôc cßn cã nhiªm vô lµ bèc xóc than bïn
díi hè l¾ng r¶i ph¬i trªn b·i lµm than sinh ho¹t hoÆc bèc xóc than trªn s©n b·i ®æ
xuèng c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh toa xe, tµu thuû, xa lan.vv…
1.2 Vai trß trong kinh tÕ thÞ trêng, ngµnh than cung cÊp nguyªn nhiªn liÖu
trong níc vµ quèc tÕ.
ThÞ trêng lµ mét néi dung cßn rÊt míi, phong phó, ®a d¹ng trong ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh, cã thÞ trêng ®Çu vµo vµ ®Çu ra th× cã rÊt nhiÒu thuËn lîi. ThÞ
trêng kh«ng nh÷ng ®ßi hái vÒ chñng lo¹i, chÊt lîng, gi¸ thµnh than mµ cßn ®ßi
hái kh©u vËn chuyÓn vµ bèc rãt ph¶i thuËn tiÖn vµ nhanh chãng. §ã lµ vÊn ®Ò rÊt
bøc xóc bëi vËy c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ tin cËy ®èi
víi kh¸ch hµng t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn.
1.2.1 ThÞ trêng trong níc.
+ Than côc :
Chñ yÕu b¸n cho c¸c hé tiªu thô than lín nh c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn, xi
m¨ng.vv…, theo ph¬ng thøc b¸n trùc tiÕp. Kh©u vËn chuyÓn néi bé ®Ó xuÊt cho
tµu biÓn do hÖ thèng bèc rãt cña h·ng Hitachi vµ hÖ thèng cæng trôc bèc xóc
than tõ kho b·i lªn c¸c toa xe hoÆc bèc xuèng xµ lan vµ tµu thñy.
+ Than Bïn.
Than bïn lµ s¶n phÈm tËn dông sau c«ng nghÖ tuyÓn than míi cã víi s¶n l -
îng t¬ng ®èi lín mçi n¨m c«ng ty thu håi trªn 300000 tÊn vµ b¸n chñ yÕu cho
c¸c ®¹i lý tiªu thô. Do ®Æc thï than bïn lµ ®îc tËn thu b»ng hè l¾ng nªn kh©u bèc
xóc vËn chuyÓn thêng dïng cæng trôc bèc lªn toa xe vËn chuyÓn b»ng hÖ thèng
®êng s¾t.
1.2.2 ThÞ trêng quèc tÕ.
§ßi hái kh¾t khe vÒ chñng lo¹i than theo c¸c yªu cÇu vÒ ®é tro, nhiÖt lîng,
cì h¹t. vv… do ®ã mÆt hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty lµ than c¸m vµ than côc chÊt
lîng cao. Kh©u vËn chuyÓn, bèc rãt b»ng hÖ thèng thiÕt bÞ cña h·ng Hitachi vµ
hÖ thèng cæng trôc.
1.3 Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sµng tuyÓn vµ suÊt khÈu than
cña C«ng ty tuyÓn than Cña ¤ng.
C«ng nghiÖp than lµ ngµnh kinh tÕ quan träng cña níc ta, cung cÊp nguyªn
nhiªn liÖu phôc vô cho ngµnh c«ng nghiÖp néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. §Ó ®¸p øng chñ
ch¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh than, C«ng
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 7
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
ty tuyÓn than cöa «ng ®· kh«ng ngõng ®æi míi c«ng nghÖ sµng tuyÓn vµ bèc rãt.
C«ng ty cã m« h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt víi d©y chuyÒn khÐp kÝn tõ kh©u vËn t¶i
than tõ c¸c má cho ®Õn khi bèc rãt xuèng tµu c¸c hé tiªu thô.
1.3.1 Tr×nh ®é c¬ giíi ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sµng tuyÓn.
Sµng tuyÓn lµ mét khÇu quan träng gi÷a khai th¸c vµ tiªu thô s¶n phÈm, víi
môc ®Ých sµng tuyÓn ph©n lo¹i, chÕ biÕn vµ n©ng cÊp chÊt lîng cho c¸c hé tiªu
thô cã nhu cÇu cao.
Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt sµng tuyÓn theo mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ khÐp kÝn
gåm ba kh©u chÝnh :
a. Kh©u chuÈn bÞ kho¸ng s¶n.
Than nguyªn khai tõ c¸c má ®îc ®a vÒ b»ng toa xe 5, 10, 20 vµ 30 tÊn ®îc
®Çu kÐo TY-7E ®æ xuèng bun ke chøa. Hai m¸ng cÊp liÖu ®Üa quay g¹t than
xuèng hai tuyÕn b¨ng t¶i ®a lªn sµng s¬ bé cã kÝch thíc m¾t sµng  100 ph©n
lo¹i lµm hai cÊp h¹t : cÊp + 100 mm ë trªn sµn vµ cÊp h¹t - 100 mm lät xuèng
b¨ng t¶i.
CÊp h¹t trªn sµng ®îc ®a vÒ hai m¸y ®Ëp, ®îc gi¶m kÝch thíc xuèng
- 100 mm.
S¶n phÈm díi sµng kÕt hîp víi s¶n phÈm sau ®Ëp cÊp lªn xëng tuyÓn, mét
phÇn cÊp vµo cho m¸y l¾ng, mét phÇn cÊp cho sµng kh« lç líi 15 mm (s¶n
phÈm díi sµng 15 mm ®îc vËn chuyÓn ®Õn hè c¸m 6)
b. Kh©u tuyÓn.
Lµ kh©u c«ng nghÖ chÝnh ®ãng vai trß quan träng nã quyÕt ®Þnh ®Õn s¶n l-
îng vµ chÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty.
KÕt hîp víi tuyÓn l¾ng vµ tuyÓn huyÒn phï.
Than qua m¸y l¾ng cho ta 3 s¶n phÈm :
- §¸ th¶i qua gÇu n©ng ®¸ xuèng bun ke ra b·i th¶i.
- S¶n phÈm trung gian qua gÇu trung gian khö níc qua sµng 6 mm lÊy c¸m
trung gian vËn chuyÓn trùc tiÕp ®Õn hè c¸m 6 vµ s¶n phÈm ®¸ th¶i.
- S¶n phÈm than s¹ch theo níc vît qua ngìng trµn qua sµng khe lç líi 1mm khö
c¸m vµ níc ®a ®i xö lý bïn níc (b¬m vÒ bÓ tæng). Than trªn sµng 1mm tiÕp tôc
qua sµng hai líi 1,6 mm cho ta 3 s¶n phÈm :
- S¶n phÈm - 1mm ®îc b¬m vÒ bÓ tæng
- S¶n phÈm tõ 1 - 6 mm ®îc b¬m lªn m¸y ly t©m
- S¶n phÈm +6 mm tiÕp tôc qua sµng
S¶n phÈm díi sµng 15 mm vµ s¶n phÈm sau ®Ëp ®a quay trë l¹i m¸y l¨ng.
CÊp 6 - 35 mm ®îc tuyÓn b»ng huyÒn phï trong lèc xo¸y, s¶n phÈm sau
tuyÓn huyÒn phï cho AK thÊp cung cÊp cho suÊt khÈu lµ chÝnh.
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 8
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Hai s¶n phÈm ®ã lµ than s¹ch sau xo¸y lèc huyÒn phï ®Òu ph¶i qua sµng
cung khö níc than (®¸) qua sµng röa huyÒn phï than ®¸. §¸ th¶i sÏ ®îc lo¹i bá,
than s¹ch qua sµng ph©n lo¹i 6; 15mm lÊy ra hai lo¹i s¶n phÈm than s¹ch
6 - 15 mm vµ 15 - 35 mm.
c. Kh©u xö lý níc bïn.
Níc bïn tõ kh©u tuyÓn ®îc tËp trung vµo bÓ tæng, tõ bÓ tæng b¬m ®Õn xo¸y
lèc 1, bïn trµn ®îc b¬m ra bÓ c« ®Æc, c¨n ®îc ®a qua xo¸y lèc níc 2, cÆn cña
xo¸y lèc 2 ®îc ®a qua sµng  0,5 mm. Trªn sµng gép víi s¶n phÈm
1 - 6 cña sµng 2 líi 1 ; 6 mm, s¶n phÈm díi sµng 6;15 mm ®îc ®a vµo m¸y ly
t©m lÊy ra c¸m ít, s¶n phÈm díi sµng 0,5 mm quay trë l¹i lèc xo¸y níc 2 (níc
trµn) ®a trë l¹i xo¸y lèc níc 1. Bïn trµn cña xo¸y lèc níc 1 ®îc b¬m ra bÓ c« ®Æc
céng víi chÊt keo tô.
S¶n phÈm bïn ®îc b¬m ra bÓ l¾ng ngoµi trêi níc ®îc xö lý quay l¹i tuÇn
hoµn. §Õn ®©y kÕt thóc d©y chuyÒn c«ng nghÖ khÐp kÝn cña xëng tuyÓn.
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 9
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
1.3.2 Tr×nh ®é c¬ giíi hãa qu¸ tr×nh xuÊt khÈu.
Trong khi gi¸ thµnh than trong níc cßn thÊp vµ nguån ngo¹i tÖ cßn hiÕm hoi
th× ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lµ vÊn ®Ò quan träng cña C«ng ty. Trong t¬ng lai vÉn
ph¶i duy tr× xuÊt khÈu than bëi v× C«ng ty cã mét lîng than côc vµ than c¸m chÊt
lîng cao thÝch hîp víi nhu cÇu cña b¹n hµng níc ngoµi, trong khi ®ã ë trong níc
Ýt cã nhu cÇu sö dông lo¹i than nµy. MÆt kh¸c xuÊt khÈu lµ mét lîi thÕ cña ngµnh
than mang l¹i lîi nhuËn, ngo¹i tÖ, vÞ trÝ uy tÝn cña than ViÖt Nam trªn thÞ tr êng
quèc tÕ.
§Ó ®¶m b¶o cho viÖc xuÊt khÈu than thuËn lîi C«ng ty tuyÓn than Cöa ¤ng
®· c¶i t¹o mét bÕn c¶ng t¬ng ®èi lín cho phÐp c¸c tµu cã träng t¶i tõ 3 v¹n ®Õn 5
v¹n tÊn vµo ¨n than dÔ dµng gãp phÇn gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn than vµ t¨ng n¨ng
lùc xuÊt khÈu than cña c«ng ty.
Than sau khi ®îc sµng tuyÓn, ph©n lo¹i vµ chÕ biÕn ®îc ®a ra kho b»ng hÖ
thèng b¨ng t¶i vµ tïy theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng than sÏ ®îc vËn chuyÓn tõ
c¸c kho chøa b»ng thiÕt bÞ xóc bèc vËn t¶i liªn tôc cña h·ng Hitachi . Tõ gÇu xóc
Roto than sÏ ®îc ®a theo hÖ thèng b¨ng t¶i tíi m¸y qua cÇu rãt than sÏ ®îc rãt vµ
phun than xuèng tµu biÓn. HoÆc tõ c¸c kho chøa than s¹ch sÏ ®îc hÖ thèng cæng
trôc ®èng xóc lªn c¸c toa xe sau ®ã ®îc vËn chuyÓn ®Õn s©n ph¬i ë c¶ng vµ hÖ
thèng cæng trôc bÕn sÏ bèc xóc than lªn tµu hay xµ lan phôc vô cho xuÊt khÈu.
Nhê c¬ giíi hãa toµn bé víi n¨ng suÊt cao tõ 800  1000 T/h ®Ó ®¸p øng
yªu cÇu cña c¸c hé tiªu thô gi¶i phãng tµu nhanh. N¨m 2003 C«ng ty tuyÓn than
Cöa ¤ng ®· trang bÞ thªm mét hÖ thèng gåm 3 chiÕc cæng trôc (poãc tÝch) søc
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 10
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
n©ng 7 tÊn, khÈu ®é ray 40m c«ng s«n vÒ 2 phÝa. Mét c¸nh c«ng s«n 9m, c¸nh
cßn l¹i 11m, cho phÐp rãt than xuèng tµu hoÆc c¸c xµ lan ®Ó vËn chuyÓn than ra
c¸c tµu cã träng t¶i lín ph¶i n»m c¸ch xa c¶ng 30km.
So víi hÖ thèng bèc rãt cña h·ng Hitachi lµ hÖ thèng liªn hoµn tõ kh©u bèc
xóc than, vËn chuyÓn vµ rãt xuèng tµu th× cæng trôc ngoµi chøc n¨ng bèc rãt than
tõ s©n b·i xuèng tµu vµ xµ lan cßn cã thªm chøc n¨ng xóc than tõ díi hå l¾ng r¶i
ph¬i trªn s©n b·i ®Ó tËn dông hoÆc xóc than tõ s©n b·i ®æ lªn c¸c ph¬ng tiÖn vËn
t¶i, lªn toa xe. V× vËy cæng trôc cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong ho¹t ®éng s¶n
xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty tuyÓn than Cöa ¤ng. ThiÕu cæng trôc ë c¸c vÞ trÝ
kÓ trªn sÏ g©y ®×nh trÖ d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tiªu thô than. Nh÷ng
cæng trôc míi nµy, tõ gÇu ngo¹m 7 tÊn ®Õn hÖ thèng dÇm dµn, c¬ cÊu n©ng, c¬
cÊu di chuyÓn xe l¨n, cÇu l¨n ®Òu do ViÖt Nam thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o t¹i CÈm Ph¶.
Hai chiÕc chÕ t¹o thö ®Çu tiªn ®· ®îc l¾p r¸p, hoµn thµnh vµ chuÈn bÞ ch¹y thö
c«ng nghiÖp.
KÕt luËn
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty tuyÓn than Cöa ¤ng t«i ®· ®îc t×m
hiÓu vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¸ tr×nh c¬ giíi hãa sµng tuyÓn, xuÊt
khÈu. Cæng trôc cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng trong d©y chuyÒn vËn chuyÓn vµ
bèc xóc rãt. HÖ thèng ®ã ®· gãp phÇn gi¶i phãng søc lao ®éng nÆng nhäc, t¨ng
n¨ng suÊt bèc rãt, t¨ng s¶n lîng, gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cïng víi sù
®æi míi c«ng nghÖ sµng tuyÓn, s¶n phÈm than cña C«ng ty tuyÓn than cöa «ng
phong phó h¬n, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i than, chÊt lîng s¶n phÈm ®îc n©ng cao
phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng. C«ng ty ®· lµm ¨n cã l·i, ®êi sèng cña c¸n
bé c«ng nh©n viªn tõng bíc ®îc c¶i thiÖn, cã ®Çu t ph¸t triÓn ng¾n h¹n vµ dµi
h¹n.
§ã lµ bíc ®i v÷ng ch¾c trong nh÷ng n¨m qua, t¹o tiÒn ®Ò cho sù tån t¹i vµ
ph¸t triÓn trong t¬ng lai gÇn cña C«ng ty tuyÓn than cña «ng.
Trong khu«n khæ mét ®å ¸n tèt nghiÖp ®¹i häc ngµnh M¸y vµ thiÕt bÞ má,
t«i may m¾n ®îc tiÕp cËn thùc tÕ, häc tËp, quan s¸t vµ phÇn nµo cã thÓ ®a vµo
®å ¸n ®Ó tÝnh to¸n têng minh.
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 11
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Ch¬ng 2
TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¬ cÊu n©ng cæng trôc
2.1 M« t¶ cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc vµ tÝnh to¸n gÇu ngo¹m.
2.1.1 CÊu t¹o cña gÇu ngo¹m.
H×nh 2-1. S¬ ®å nguyªn lý vµ kÕt cÊu gÇu ngo¹m 7 tÊn
1. Th©n gÇu.
2. Thanh d»ng.
3. Rßng räc di ®éng.
4. Rßng räc cè ®Þnh.
5. Cam.
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 12
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
6. D©y c¸p.
2.1.2 Nguyªn lý lµm viÖc cña gÇu ngo¹m.
§ãng ®iÖn cho ®éng c¬, phanh ®iÖn thñy lùc më ra, ®éng c¬ quay truyÒn
chuyÓn ®éng sang hép gi¶m tèc, chuyÓn ®éng tõ hép gi¶m tèc truyÒn sang tang
cuèn c¸p nhê khíp nèi, tang cuèn c¸p quay kÐo theo d©y c¸p chuyÓn ®éng.
Khi d©y c¸p trïng xuèng rßng räc di ®éng sÏ chuyÓn ®éng ®i xuèng do tù
träng, khi ®ã cam nèi gi÷a hai th©n gÇu tr¸i vµ ph¶i ®Èy hai th©n gÇu ra vµ gÇu sÏ
®îc më réng. Khi kÐo c¨ng c¸p th× rßng räc di ®éng sÏ chuyÓn ®éng ®i lªn kÐo
theo hai th©n gÇu ®ãng vµ gÇu ®îc ®ãng vµo.
2.1.3 S¬ ®å ®éng häc gÇu ngo¹m.
H×nh 2-2. S¬ ®å ®éng häc gÇu ngo¹m
a. Khi ®ãng b. Khi më tèi ®a
2.1.4 KÕt cÊu gÇu ngo¹m vµ tÝnh to¸n.
a. KÕt cÊu gÇu ngo¹m.
GÇu ngo¹m ®îc treo trªn 4 d©y c¸p, 4 d©y c¸p ®îc cuèn vµo hai tang (mçi
tang cuèn 2 d©y) hai tang ®îc ®Æt trong xe l¨n bëi vËy gÇu ngo¹m sÏ ®îc di
chuyÓn cïng xe hµng. CÊu t¹o gÇu ngo¹m gåm th©n gÇu tr¸i vµ ph¶i, thanh d»ng
tr¸i vµ ph¶i, pal¨ng dÉn ®éng, trong pal¨ng gåm hÖ thèng rßng räc di ®éng vµ
rßng räc cè ®Þnh, rßng räc ®i ®éng sÏ chuyÓn ®éng lªn (xuèng) theo c¸p.
b. TÝnh to¸n gÇu ngo¹m.
Lùc kÐo xµ ngang bªn díi lªn (2) lµ :
NK = S. ip. P (1)
Trong ®ã :
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 13
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
iP - béi suÊt pal¨ng
iP = = 2
P - lµ hiÖu suÊt pal¨ng
H×nh 2-3. S¬ ®å tÝnh gÇu ngo¹m
P = 1. 2 = 0,96. 0,96 = 0,92
S lµ lùc c¨ng cña d©y trªn mét nh¸nh c¸p.
Trong ®ã :
Q - träng lîng toµn bé Q = Qvl + Qg
ip - lµ béi suÊt pal¨ng iP = 2
 - hiÖu suÊt bé truyÒn
 = p + t + 0 = 0,99. 0,96. 0,92 = 0,87
Tû sè gi÷a khèi lîng b× trªn khèi lîng vËt liÖu t¶i
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 14
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Qg = (0,9  1,2) Qvl
Qg1 = 0,9 Qvl = 0,9. 7 = 6,3 tÊn
Qg2 = 1. Qvl = 1. 7 = 7 tÊn
Qg3 = 1,1. Qvl = 1,1. 7 = 7,7 tÊn
Qg4 = 1,2. Qvl = 1,2. 7 = 8,4 tÊn
Träng lîng toµn bé.
Q1 = Qg1 + Qvl = 6,3 + 7 = 13,3 tÊn
Q2 = Qg2 + Qvl = 7 + 7 = 14 tÊn
Q3 = Qg3 + Qvl = 7,7 + 7 = 14,7 tÊn
Q4 = Qg4 + Qvl = 8,4 + 7 = 15,4 tÊn
Lùc c¨ng S trªn 01 nh¸nh c¸p.
KN
KN
KN
KN
Thay S, ip, p vµo (1) ta cã :
Nk1 = S1. ip. p = 38,2. 2. 0,92 = 70,29 KN = 70290 N
Nk2 = S2. ip. p = 40,2. 2. 0,92 = 73,97 KN = 73970 N
Nk3 = S3. ip. p = 42,2. 2. 0,92 = 77,65 KN = 77650 N
Nk4 = S4. ip. p = 44,2. 2. 0,92 = 81,33 KN = 81330 N
- Lùc P t¸c dông lªn thanh d»ng nèi gi÷a xµ ngang trªn (1) víi måm ngo¹m.
(2)
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 15
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Trong ®ã :
NB = S (ip. p - 1)
NB = N K - S
NB1 = NK1 - S1 = 70290 - 38200 = 32090 N
NB2 = NK2 - S2 = 73970 - 40200 = 33770 N
NB3 = NK3 - S3 = 77650 - 42200 = 35450 N
NB4 = NK4 - S4 = 81330 - 44200 = 37130 N
GB = Gngang trªn = 0,3 Qg
GB1 = 0,3 Qg1 = 0,3. 63 = 18,9 KN = 18900 N
GB2 = 0,3 Qg2 = 0,3. 70 = 21 KN = 21000 N
GB3 = 0,3 Qg3 = 0,3. 77 = 23,1 KN = 23100 N
GB4 = 0,3 Qg4 = 0,3. 84 = 25,2 KN = 25200 N
 = = = 28020’
cos  = 0,88
Thay vµo (2) ta cã lùc t¸c dông lªn thanh d»ng nèi gi÷a xµ ngang víi måm
ngo¹m.
N
N
N
N
LËp Ph¬ng tr×nh m« men c©n b»ng tÊt c¶ c¸c lùc t¸c dông lªn måm gÇu víi gèi
tùa quay t¬ng ®èi o.
VB + H m - P c - 1/2 Gg d - 1/2 Gvl l = 0
ChiÕu tÊt c¶ c¸c ngo¹i lùc t¸c dông lªn gÇu ngo¹m.
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 16
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
Trong ®ã :
V - lùc c¶n xóc måm gÇu vµo ®èng vËt liÖu.
Gg - Träng lîng gÇu KN
Gvl - Träng lîng vËt liÖu KN
S - Lùc c¨ng d©y KN
Lùc c¶n xóc måm gÇu vµo ®èng vËt liÖu
KN
KN
KN
KN
- X¸c ®Þnh lùc c¶n ®ãng miÖng gÇu R.
V = R sin
TÝnh  :
Víi   1
V× b¸n kÝnh xóc rÊt lín ta chän d©y cung FI = ®o¹n th¼ng FI
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 17
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
XÐt  EFI ta cã :
tg1 = = = 0,79
H×nh 2-4. S¬ ®å kÝch thíc gÇu ngo¹m khi ®ãng
 = 38,30
  1 = 38,30
- Lùc ®ãng miÖng gÇu R.
KN
KN
KN
KN
- Lùc c¶n kÐo måm gÇu khi ®ãng l¹i.
H = R cos
cos = 0,78
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 18
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
H1 = R1 cos = 76,57. 0,78 = 59,7 KN
H2 = R2 cos = 80,6. 0,78 = 62,8 KN
H3 = R3 cos = 84,6. 0,78 = 65,9 KN
H4 = R4 cos = 88,69. 0,78 = 69,2 KN
TÝnh chän s¬ bé ®éng c¬.
(KN)
S - lùc c¨ng d©y N
v - vËn tèc n©ng v = 35m/ph = 0,58 m/s
 - hiÖu suÊt bé truyÒn ®éng
 = p. t. o = 0,99. 0,96. 0,92 = 0,87
KW
KW
KW
KW
C«ng suÊt ®éng c¬ N = 25,5  29,5 KW
C¨n cø vµo c«ng suÊt tÝnh to¸n vµ cêng ®é lµm viÖc C§ = 40% chän ®éng c¬.
§éng c¬ kiÓu MTKF – 412 – 6
C«ng suÊt ®éng c¬ 30 KW
Tèc ®é quay n = 935 v/ph
cos  = 0,78
Tmax = 1000 Nm
Tk = 950 Nm
m = 315 kg
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 19
Líp CKM - K43
§¹i häc má ®Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp
C«ng su©t ®éng c¬ phï hîp víi c«ng suÊt hai ®éng c¬ ®· l¾p ®Æt trªn xe l¨n
cæng trôc ®ang l¾p ®Æt t¹i c¶ng Cöa «ng. VÊn ®Ò tÝnh to¸n c«ng suÊt c¬ cÊu n©ng
bíc ®Çu ®· ®îc têng minh.
2.2 CÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc vµ tÝnh to¸n c¬ cÊu n©ng cæng trôc 7 tÊn.
C¬ cÊu n©ng ®îc l¾p trªn xe hµng, xe hµng ®îc di chuyÓn däc trªn 2 dÇm
chñ cña cæng trôc.
H×nh 2-5. S¬ ®å c¬ cÊu n©ng t¶i
+ CÊu t¹o cña c¬ cÊu n©ng.
- Hép gi¶m tèc
- Tang cuèn c¸p
- C¸p thÐp
- Phanh ®iÖn thñy lùc.
- Phanh ®iÖn tõ.
- GÇu ngo¹m ( kiÓu 4 d©y tù hµnh)
+ Nguyªn lý lµm viÖc cña c¬ cÊu n©ng
§ãng ®iÖn cho c¬ cÊu n©ng h¹ ho¹t ®éng, phanh ®iÖn thñy lùc më ra ®éng
c¬ quay, chuyÓn ®éng ®îc truyÒn tõ ®éng c¬ vµo hép gi¶m tèc th«ng qua bé
khíp nèi, chuyÓn ®éng tõ hép gi¶m tèc sang tang cuèn c¸p nhê bé khíp nèi trôc
NguyÔn Ch©n Ph¬ng 20
Líp CKM - K43