Thanh tra công tác tổ chức cán bộ nhà nước

  • 19 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 19 trang

Nội dung text: Thanh tra công tác tổ chức cán bộ nhà nước

§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
phÇn i: Lêi më ®Çu
C«ng t¸c thanh tra nh»m môc ®Ých ph¸t huy nh÷ng nh©n tè tÝch cùc,
ph¸t hiÖn hoÆc phßng ngõa nh÷ng nh©n tè tiªu cùc, nh÷ng nh©n tè vi ph¹m
gãp phÇn thóc ®Èy vµ hoµn thµnh nhiÖm vô trong qu¶n lý Nhµ níc. Tõ ®ã t¹o
®iÒu kiÖn ®Ó tõng bíc hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý, t¨ng cêng ph¸p chÕ x· héi
chñ nghÜa b¶o vÖ lîi Ých Nhµ níc, tËp thÓ vµ c«ng d©n. Thanh tra ph¸t hiÖn,
ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tiÔn mét c¸ch chÝnh x¸c, kh¸ch quan trung thùc lµm râ
®óng sai, nguyªn nh©n dÉn ®Õn sai ph¹m. Tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸ch kh¾c phôc vµ xö
lý sai ph¹m cho nªn trong bÊt kú ho¹t ®éng qu¶n lý nµo còng ®Òu coi träng
c«ng t¸c thanh tra, coi thanh tra lµ c«ng viÖc thêng xuyªn, liªn tôc cña qu¸
tr×nh qu¶n lý vµ chØ cã thanh tra míi ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò
ra ®ång thêi th«ng qua thanh tra l¹i th«ng tin ph¶n håi cho c«ng t¸c qu¶n lý,
tham mu cho qu¶n lý uèn n¾n kÞp thêi nh÷ng khiÕm khuyÕt, ®iÒu chØnh c¬ chÕ
chÝnh s¸ch cho phï hîp, tr¸nh sù x¬ cøng quan liªu … Nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ qu¶n lý, gãp phÇn lµm trong s¹ch bé m¸y qu¶n lý Nhµ níc, tríc thùc tÕ ®·
vµ ®ang ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu míi cho c«ng t¸c thanh tra nãi chung, c«ng t¸c
tæ chøc c¸n bé Nhµ níc nãi riªng lµ mét nhiÖm vô hÕt søc nÆng nÒ, nã ®ßi hái
nhiÒu cÊp, nhiÒu ngµnh cÇn phèi hîp nhÞp ®ång bé t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho
ngµnh thanh tra, ngµnh thanh tra c«ng t¸c tæ chøc Nhµ níc thùc hiÖn nhiÖm vô
cña m×nh ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt. Th«ng qua c«ng t¸c thanh tra nãi chung ®Ó
tham mu ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ ®a ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc, t¨ng cêng hiÖu lùc hiÖu
qu¶ trong qu¶n lý Nhµ níc, ph¸t huy cao nhÊt nguån lùc c¸n bé c«ng chøc
Nhµ níc nãi riªng trang bÞ cho ngêi c¸n bé “®ñ ®øc ®ñ tµi” tõ ®ã gãp phÇn cho
®éi ngò bé m¸y Nhµ níc ngµy cµng ph¸t triÓn toµn diÖn ®¸p øng ®îc yªu cÇu
qu¶n lý ®iÒu hµnh ®Êt níc trong t×nh h×nh míi.
Víi nh÷ng lý do trªn mµ t«i chän ®Ò tµi: “Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc
c¸n bé Nhµ níc” còng lµ lÜnh vùc chuyªn ngµnh cña m×nh, lµm néi dung,
nghiªn cøu mét mÆt ®îc hiÓu râ thªm vÒ c«ng t¸c thanh tra tæ chøc c¸n bé
Nhµ níc lµ mét kh©u rÊt quan träng cña ho¹t ®éng qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé
c«ng chøc. §Æc biÖt ®Ó mçi c¸n bé c«ng chøc hiÓu vµ lµm nh thÕ nµo xøng
®¸ng lµ c«ng béc cña d©n “CÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t” gãp phÇn
thùc hiÖn môc tiªu “D©n giµu níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n
minh”
PhÇn II: Néi dung
I. Chñ thÓ, ph¹m vi vµ néi dung cña thanh tra tæ chøc c¸n
bé Nhµ níc
1. Chñ thÓ tiÕn hµnh.
ViÖc tiÕn hµnh thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc ®èi víi c¸c
Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ UBND c¸c tØnh, thµnh phè
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
trùc thuéc Trung ¬ng do Bé Néi vô tæ chøc tiÕn hµnh theo QuyÕt ®Þnh cña Bé
trëng Bé Néi vô (hoÆc Ch¸nh thanh tra Bé theo quy ®Þnh cña LuËt thanh tra
n¨m 2004).
ViÖc tiÕn hµnh thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc ®èi víi c¸c
së, ban, ngµnh thuéc tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ huyÖn, quËn, thÞ
x·, thµnh phè thuéc tØnh do Së Néi vô c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -
¬ng tæ chøc thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh cña UBND cÊp tØnh hoÆc uû quyÒn
cho Së Néi vô ra quyÕt ®Þnh (hoÆc Ch¸nh thanh tra së theo quy ®Þnh cña LuËt
thanh tra n¨m 2004).
ViÖc tiÕn hµnh thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc ®èi víi c¸c
Vô, Côc, ViÖn, Trêng, c¸c doanh nghiÖp, ®¬n vÞ kh¸c thuéc Bé, c¬ quan
ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ do Vô T¨ng cêng c¸n bé c¸c Bé, c¬ quan
ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ tæ chøc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Bé
trëng, thñ trëng c¸c c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ hoÆc uû
quyÒn cho Vô Tæ chøc c¸n bé ra quyÕt ®Þnh. Riªng viÖc thanh tra c«ng t¸c tæ
chøc c¸n bé Nhµ níc ®èi víi c¸c së, ban, ngµnh ë c¸c ®Þa ph¬ng lµ c¬ quan
thuéc ngµnh däc vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬
quan thuéc ChÝnh phñ th× Vô Tæ chøc c¸n bé c¸c bé, ngµnh Trung ¬ng ph¶i
chñ ®éng phèi kÕt hîp víi c¸c së, ban, ngµnh ë ®Þa ph¬ng tæ chøc thùc hiÖn.
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
2. Ph¹m vi tiÕn hµnh .
Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc lµ thanh tra chuyªn ngµnh
vÒ tæ chøc c¸n bé Nhµ níc. Trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c«ng t¸c thanh tra, nÕu
c¸c néi dung thanh tra cã liªn quan ®Õn c¬ quan thanh tra Nhµ níc c¸c cÊp,
c¸c c¬ quan Nhµ níc kh¸c th× cÇn cã sù phèi hîp, kÕt hîp ®Ó tiÕn hµnh cã hiÖu
qu¶.
NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¬ quan thanh tra (trong ®ã cã thanh tra
chuyªn ngµnh tæ chøc Nhµ níc) ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt thanh
tra ®· ®îc kú häp thø 5, Quèc héi kho¸ XI th«ng qua ngµy 15/6/2004 (tõ
§iÒu 13 ®Õn §iÒu 29 môc 1, môc 2 ch¬ng II); nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Ban
thanh tra nh©n d©n ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 58, 59 ch¬ng IV, c¸c §iÒu 60,
61, môc 1 ch¬ng IV; vµ §iÒu 64 môc 2 ch¬ng IV.
3. Nh÷ng néi dung tiÕn hµnh.
Thanh tra viªn ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, v¨n b¶n ¸p
dông ph¸p luËt vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc vµ viÖc tæ chøc thùc hiÖn
c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, v¨n b¶n ¸p dông ph¸p luËt cña c¸c Bé, c¬
quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ UBND c¸c tØnh, thh trùc thuéc
Trung ¬ng.
Thanh tra viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé
m¸y, biªn chÕ cña c¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ (theo
quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ
quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang bé,
NghÞ ®Þnh sè 30/2003/N§-CP ngµy 01/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm
vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¸c NghÞ ®Þnh
quy ®Þnh cô thÓ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c Bé, c¬ quan ngang
bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ) vµ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -
¬ng (theo quy ®Þnh t¹i LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n
®îc kú häp thø 4, Quèc héi kho¸ XI th«ng qua ngµy 26/11/2003).
Thanh tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc, ho¹t ®éng, qu¶n lý
Nhµ níc ®èi víi Héi quÇn chóng, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ vµ ho¹t ®éng cña
c¸c tæ chøc ®ã trong khu«n khæ ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ ®· ®îc ChÝnh phñ phª
duyÖt (theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 88/2003/N§-CP ngµy/30/7/2003 vµ
c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh).
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
Thanh tra c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc (theo
quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 74/2001/Q§-TTg ngµy 07/5/2001 cña Thñ tíng
ChÝnh phñ phª duyÖt KÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc
giai ®o¹n 2001 - 2005, QuyÕt ®Þnh sè 137/2003 Q§-TTg ngµy 11/7/2003 cña
Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt KÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng nguån nh©n lùc
cho c«ng t¸c héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ giai ®o¹n 2003 - 2010, QuyÕt ®Þnh sè
161/2003/Q§-TTg ngµy 04/8/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh Quy
chÕ ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc, QuyÕt ®Þnh sè 28/2003/ Q§-BNV
ngµy 11/6/2003 cña Bé trëng Bé Néi vô ban hµnh KÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng
gi¶ng viªn qu¶n lý Nhµ níc giai ®o¹n 2003 - 2005, QuyÕt ®Þnh sè 03/2004/
Q§-TTg ngµy 07/01/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ®Þnh híng quy
ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng c¸n bé, c«ng chøc x·, phêng, thÞ trÊn ®Õn n¨m 2010).
Thanh tra viÖc thùc hiÖn biªn chÕ hµng n¨m; viÖc thùc hiÖn tiªu chuÈn,
®Þnh møc, ph©n bæ biªn chÕ cho c¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc
ChÝnh phñ vµ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; thanh tra viÖc
thùc hiÖn vµ qu¶n lý tµi chÝnh vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng vµ c¸c chÝnh
s¸ch kh¸c.
Thanh tra c«ng t¸c thi tuyÓn, thi n©ng ng¹ch c«ng chøc Nhµ níc, thanh
tra vÒ tiªu chuÈn, nghiÖp vô, chøc danh, chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc
Nhµ níc theo c¸c ng¹ch, bËc vµ ®¸nh gi¸ ®éi ngò c«ng chøc Nhµ níc, thanh
tra nh÷ng vô viÖc tham nhòng, vi ph¹m ph¸p luËt cña c¸n bé c«ng chøc Nhµ n-
íc thuéc thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ
níc.
Thanh tra c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc bao gåm c¸c néi dung:
chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, c«ng t¸c quy ho¹ch, båi dìng c¸n bé,
c«ng chøc vµ viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch, khen
thëng, kû luËt c¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc.
Thanh tra viÖc qu¶n lý, sö dông con dÊu cña c¸c c¬ quan, tæ chøc theo
quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 58/2001/N§-CP ngµy 24/8/2001 cña ChÝnh phñ vµ
c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh.
Thanh tra viÖc thµnh lËp míi, s¸p nhËp, chia t¸ch, ®iÒu chØnh ®Þa giíi
c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh vµ viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n cña Nhµ níc trong lÜnh
vùc ®iÒu chØnh ®Þa giíi c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh.
Thanh tra c«ng t¸c x©y dùng chÝnh quyÒn c¬ së, viÖc thùc hiÖn quy chÕ
d©n chñ c¬ së vµ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
x·, phêng, thÞ trÊn (theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 114/2003/ N§-CP ngµy
10/10/2003 vÒ c¸n bé, c«ng chøc x·, phêng, thÞ trÊn, NghÞ ®Þnh sè 121/2003/
N§-CP ngµy 21/10/2003 vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc x·,
phêng, thÞ trÊn, NghÞ ®Þnh sè 79/2003/N§-CP ngµy 07/7/2003 ban hµnh quy
chÕ thùc hiÖn d©n chñ ë x· vµ Th«ng t sè 12/2004/TT-Bé Néi vô ngµy
02/02/2004 híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 79/2003/N§-CP ngµy 07/7/2003
vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh), thanh tra c«ng t¸c tæ chøc bÇu cö ®¹i biÓu
H§ND c¸c cÊp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ bÇu cö ®¹i biÓu H§ND c¸c
cÊp.
Thanh tra c«ng t¸c qu¶n lý ngµnh lu tr÷ Nhµ níc, thanh tra c«ng t¸c
qu¶n lý tµi chÝnh - qu¶n trÞ, c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, c«ng t¸c quan hÖ
quèc tÕ vµ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé thuéc néi bé c¬ quan Bé Néi vô, Vô Tæ
chøc c¸n bé c¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Së Néi vô
c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng.
Thanh tra, gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc khiÕu n¹i, tè c¸o cã liªn quan ®Õn
c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc.
II. Ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng thanh tra.
Ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng thanh tra nãi chung vµ thanh tra c«ng t¸c tæ chøc
c¸n bé Nhµ níc nãi riªng lµ tæng thÓ nh÷ng c¸ch thøc t¸c ®éng cã môc ®Ých,
kÕ ho¹ch cña tæ chøc thanh tra vµ thanh tra viªn ®Õn ®èi tîng thanh tra, c¸c c¬
quan, tæ chøc vµ c¸c c¸ nh©n cã liªn quan ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu thanh tra ®· ®Ò
ra.
Ho¹t ®éng thanh tra cã nhiÒu ph¬ng thøc n¾m t×nh h×nh vµ ph©n tÝch
t×nh h×nh diÔn biÕn kinh tÕ - x· héi qua hÖ thèng b¸o c¸o hµnh chÝnh, qua
kh¶o s¸t, kiÓm tra, qua héi nghÞ, héi th¶o, qua nghiªn cøu khoa häc, v.v … nh -
ng tiÕn hµnh thanh tra lµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng chñ yÕu. Do vËy, ®Ó n¾m b¾t ®-
îc ph¬ng ph¸p ho¹t ®éng thanh tra, cÇn b¾t ®Çu tõ viÖc nghiªn cøu ph¬ng ph¸p
tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra.
1. TiÕn hµnh thanh tra.
TiÕn hµnh thanh tra lµ sö dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p nghiÖp vô thanh
tra nh»m thu thËp th«ng tin, tµi liÖu, chøng cø, qua xö lý b»ng x¸c minh, ®èi
chiÕu, gi¸m ®Þnh, tæng hîp vµ ph©n tÝch ®Ó lµm s¸ng tá vµ x¸c ®Þnh chän läc
nh÷ng th«ng tin cã gi¸ trÞ sö dông nh»m kÕt luËn râ nh÷ng u ®iÓm, khuyÕt
®iÓm, sai ph¹m trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Nhµ níc.
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
KÕt qu¶ thanh tra lµ ®a ra nh÷ng kÕt luËn, cã thÓ lµ t×m ra nh÷ng nh©n
tè tèt ®Ó ph¸t huy, nhng chñ yÕu lµ nh÷ng kÕt luËn, kiÕn nghÞ ®Ó phßng ngõa,
chÊn chØnh, xö lý c¸c sai ph¹m. KÕt qu¶ thanh tra ph¶i lµm râ tÝnh chÊt, møc
®é sai ph¹m vµ ph©n tÝch râ nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ nguyªn nh©n chñ
quan cña sai ph¹m, x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n vµ cña tËp thÓ. §iÒu
nµy ®ßi hái ngêi tiÕn hµnh thanh tra ph¶i lu«n chó ý tíi tÝnh hîp ph¸p, hîp lý
vµ ph¶i ph¸t huy cao phÈm chÊt trung thùc, kh¸ch quan khi tiÕn hµnh thanh
tra.
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
2. Môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung vµ ph¬ng ph¸p khi tiÕn hµnh mét
cuéc thanh tra.
§Ó tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra cÇn tu©n thñ chÆt chÏ nh÷ng quy ®Þnh sau:
- X¸c ®Þnh râ môc ®Ých cuéc thanh tra
- Yªu cÇu cÇn ®¹t ®îc cña cuéc thanh tra
- Lµm râ néi dung thanh tra
- §èi tîng cÇn thanh tra theo quy ®Þnh cña quyÕt ®Þnh
- Ph¬ng ph¸p thanh tra ph¶i ®óng thñ tôc hµnh chÝnh vµ tu©n thñ ph¸p luËt
- Trêng hîp xuÊt hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò míi th× ®Ò nghÞ c¬ quan ra quyÕt
®Þnh thanh tra bæ sung.
Sù chØ ®¹o chÆt chÏ, thêng xuyªn cña c¬ quan ban hµnh quyÕt ®Þnh thanh
tra nh»m gióp cho cuéc thanh tra b¶o ®¶m tÝnh tu©n thñ ph¸p luËt, lµm kÕt luËn,
kiÕn nghÞ vµ quyÕt ®Þnh cña §oµn thanh tra cã tÝnh hîp ph¸p vµ hîp lý.
3. §iÒu kiÖn tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra.
- Ph¶i cã quyÕt ®Þnh thanh tra hîp ph¸p do thñ trëng c¬ quan cã thÈm
quyÒn ban hµnh vµ ®óng thÓ thøc v¨n b¶n hµnh chÝnh. §iÒu 1 cña quy chÕ
ho¹t ®éng §oµn thanh tra quy ®Þnh: §oµn thanh tra ®îc thµnh lËp theo quyÕt
®Þnh cña thñ trëng tæ chøc thanh tra Nhµ níc hoÆc thñ trëng c¬ quan Nhµ níc
cã thÈm quyÒn.
- Ngêi cã thÈm quyÒn ký quyÕt ®Þnh thanh tra tæ chøc c¸n bé Nhµ níc
lµ Bé trëng, thñ trëng c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Ch¸nh
thanh tra Bé Néi vô vµ Chñ tÞch UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -
¬ng hoÆc ñy quyÒn cho Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé c¸c Bé, c¬ quan ngang
bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Gi¸m ®èc Së Néi vô, Ch¸nh thanh tra Së Néi
vô c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ký quyÕt ®Þnh thanh tra.
- Néi dung ghi trong quyÕt ®Þnh thanh tra ph¶i thuéc lÜnh vùc c«ng t¸c
tæ chøc c¸n bé Nhµ níc vµ ®óng víi thÈm quyÒn cña c¬ quan ra quyÕt ®Þnh
thµnh lËp §oµn thanh tra.
- Ph¶i ®¶m b¶o yÕu tè vÒ lùc lîng c¸n bé, c«ng chøc cña c¬ quan thanh
tra, kinh phÝ, ph¬ng tiÖn vËt chÊt, kü thuËt ®Ó tiÕn hµnh thanh tra, nh÷ng yÕu tè
nµy thêng ®îc ghi trong kÕ ho¹ch tiÕn hµnh thanh tra vµ do ngêi cã thÈm
quyÒn ra quyÕt ®Þnh thanh tra phª duyÖt.
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
- Trëng §oµn thanh tra tæ chøc c¸n bé Nhµ níc lµ ngêi l·nh ®¹o thuéc
c¬ quan cã thÈm quyÒn thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc. NhiÖm vô,
quyÒn h¹n cña Trëng §oµn ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 8 Quy chÕ ho¹t
®éng cña §oµn thanh tra (HiÖn nay quy ®Þnh t¹i §iÒu 39 LuËt thanh tra 2004).
- Thµnh viªn §oµn thanh tra lµ thanh tra viªn vµ c¸n bé, c«ng chøc
trong hoÆc ngoµi ngµnh tæ chøc c¸n bé Nhµ níc tham gia theo quyÕt ®Þnh cña
thñ trëng c¬ quan qu¶n lý hoÆc thñ trëng tæ chøc thanh tra cã thÈm quyÒn.
Tuú theo yªu cÇu cô thÓ cña néi dung tõng cuéc thanh tra mµ nªn bè trÝ thµnh
phÇn vµ lùc lîng tham gia §oµn thanh tra cho phï hîp. §Æc biÖt kh«ng bè trÝ
nh÷ng ngêi cã quan hÖ d©n téc, quan hÖ kinh tÕ víi ®èi tîng cÇn thanh tra,
hoÆc cã liªn quan ®Õn néi dung cuéc thanh tra tham gia §oµn thanh tra.
- VÒ ph¬ng tiÖn vËt chÊt, kü thuËt ph¶i ®¶m b¶o viÖc ®i l¹i, ¨n, ë vµ c¸c
ho¹t ®éng tèi thiÓu sao cho §oµn thanh tra kh«ng bÞ lÖ thuéc vµo ®èi tîng
thanh tra vµ gióp cho viÖc thu thËp th«ng tin, chøng cø b¶o ®¶m chÝnh x¸c, cã
®é tin cËy vµ cã c¨n cø v÷ng ch¾c ®Ó rót ra nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ ®èi t-
îng thanh tra.
4. C¸c h×nh thøc thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc.
a. Thanh tra theo ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch.
Thanh tra theo ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch lµ nh÷ng cuéc thanh tra mang tÝnh
chÊt chñ ®éng, thêng xuyªn (thùc tÕ c«ng t¸c thanh tra tæ chøc Nhµ níc cho
thÊy h×nh thøc nµy chiÕm kho¶ng 80%, kho¶ng 20% cßn l¹i lµ c¸c cuéc thanh
tra ®ét xuÊt). Khi x©y dùng kÕ ho¹ch thanh tra theo ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cÇn
dùa trªn nh÷ng c¬ së sau:
- Nh÷ng néi dung träng t©m cÇn tiÕn hµnh thanh tra ®Ó ptu sù l·nh ®¹o,
®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ
UBND c¸c cÊp.
- Nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c næi cém vÒ tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ, vÒ c«ng
t¸c qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, x©y dùng chÝnh quyÒn c¬ së … mµ qu¸ tr×nh
thanh tra trong kú kÕ ho¹ch tríc ®ã ®· ph¸t hiÖn nhng cha ®îc gi¶i quyÕt, hoÆc
nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc trong n¨m.
- Nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc ®îc
ph¸t hiÖn th«ng qua khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n hoÆc do c¸c ph¬ng tiÖn
th«ng tin ®¹i chóng ®· nªu ra, do c¸c c¬ quan chøc n¨ng, c¸c ®oµn thÓ x· héi
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
chuyÓn ®Õn… nhng cha ®îc c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn døt ®iÓm g©y d luËn
xÊu vµ ¶nh hëng kh«ng tèt ®èi víi ngµnh tæ chøc Nhµ níc.
b. Thanh tra ®ét xuÊt.
§©y lµ nh÷ng cuéc thanh tra míi xuÊt hiÖn trong kú kÕ ho¹ch, nh÷ng
vÊn ®Ò bøc xóc cÇn xem xÐt, kÕt luËn chÝnh x¸c, cô thÓ trong thêi h¹n t¬ng ®èi
ng¾n nh»m ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña l·nh ®¹o c¸c c¬
quan qu¶n lý Nhµ níc hoÆc tríc ®ßi hái ph¶i xö lý râ rµng tríc nh©n d©n hoÆc
c«ng luËn. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c cuéc thanh tra ®ét xuÊt lµ do:
- Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc bøc xóc, næi cém
buéc c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ph¶i xem xÐt, gi¶i quyÕt tøc thêi hoÆc nh÷ng
chÝnh s¸ch cÇn cã sù söa ®æi, bæ sung, nh÷ng néi dung cña qu¶n lý Nhµ níc
cÇn ph¶i sím tiÕn hµnh c¶i c¸ch hµnh chÝnh.
- §¬n th ph¶n ¸nh, khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n, cña c¸c ph¬ng tiÖn
th«ng tin ®¹i chóng, nhÊt lµ nh÷ng vô viÖc tiªu cùc, tham nhòng liªn quan ®Õn
c¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc cÇn lµm râ gÊp ®Ó tr¸nh x¶y ra nh÷ng hËu qu¶ xÊu
kh«ng ®¸ng cã.
- Nh÷ng yªu cÇu cña c¸c c¬ quan §¶ng, Quèc héi, H§ND, c¸c c¬ quan
t ph¸p, c¸c ®oµn thÓ x· héi ®Æt ra cã tÝnh bøc thiÕt mµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-
íc ph¶i xem xÐt, gi¶i quyÕt kÞp thêi.
- Th«ng tin ph¶n ¸nh nh÷ng tiªu cùc cña ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc Nhµ
níc tõ c¸c b¸o, t¹p chÝ, c¸c ®µi ph¸t thanh, truyÒn h×nh … cÇn ph¶i xem xÐt,
gi¶i quyÕt ®Ó tr¸nh x¶y ra hËu qu¶ nghiªm träng hoÆc kh¾c phôc hËu qu¶ do
hµnh vi vi ph¹m c«ng vô cña c¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc.
c. Quy m« c¸c cuéc thanh tra.
- Thanh tra trªn diÖn réng lµ h×nh thøc thanh tra ®îc ¸p dông ®Ó ®¸nh
gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng nh»m chÊn chØnh, ®æi míi c«ng t¸c cña mét ngµnh hay
lÜnh vùc qu¶n lý liªn quan ®Õn qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc, ®Ó ®¸nh
gi¸ kÕt qu¶ triÓn khai mét chÝnh s¸ch hoÆc mét c¬ chÕ qu¶n lý ®Ó n©ng cao
hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc; ®Ó gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò næi
cém trong nÒn kinh tÕ - x· héi mµ tÝnh chÊt, møc ®é sai ph¹m, tiªu cùc cña ®éi
ngò c¸n bé, c«ng chøc cã tÝnh nghiªm träng vµ phæ biÕn.
- Thanh tra trªn diÖn hÑp: Lµ lo¹i h×nh thanh tra thêng ®îc ¸p dông khi
tiÕn hµnh thanh tra ho¹t ®éng cña mét ®¬n vÞ, mét ®Þa ph¬ng; thanh tra ®Ó gi¶i
quyÕt mét khiÕu n¹i, tè c¸o cô thÓ cã tÝnh chÊt phøc t¹p hoÆc thanh tra gi¶i
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
quyÕt mét vô viÖc vi ph¹m chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc; mét
vô viÖc tiªu cùc, tham nhòng, bu«n lËu do c¸n bé, c«ng chøc Nhµ níc tiÕn
hµnh ®îc nh©n d©n ph¶n ¸nh, tè c¸o.
d. Thanh tra gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o.
Thanh tra gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o lµ nh»m lµm râ c¸c hµnh vi ®óng,
hµnh vi sai cña bªn tè c¸o hoÆc bªn bÞ tè c¸o ®Ó ng¨n chÆn vµ xö lý kÞp thêi,
nghiªm minh ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc cã hµnh vi sai ph¹m, b¶o vÖ tµi s¶n
cña Nhµ níc cña c«ng d©n hoÆc ®Ó xö lý c¸c hµnh vi lîi dông ph¸p luËt ®Ó vu
khèng, g©y mÊt æn ®Þnh trËt tù qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc, cô thÓ lµ trong
lÜnh vùc qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc. Khi ®ã, thanh tra viªn ph¶i tiÕn hµnh thu
thËp, ph©n tÝch ý kiÕn, chøng tõ cña c¶ bªn tè c¸o vµ bªn bÞ tè c¸o, tranh thñ
réng r·i ý kiÕn cña quÇn chóng, cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ c¨n cø vµo c¸c
quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc
vµ vÒ thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o ; vÒ quyÒn h¹n
thanh tra cña c¬ quan, tæ chøc m×nh ®Ó cã kÕt luËn, kû luËt vµ quyÕt ®Þnh xö lý
®óng ®¾n.
III. Tr×nh tù thanh tra theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch.
Thanh tra theo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®îc thùc hiÖn qua ba giai ®o¹n:
1. ChuÈn bÞ thanh tra.
a. C¨n cø ra quyÕt ®Þnh thanh tra.
- C¨n cø ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt lµ dùa vµo ch¬ng tr×nh c«ng t¸c
cña c¬ quan, tæ chøc hoÆc kÕ ho¹ch thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc
®Þnh kú hµng n¨m do Bé trëng Bé Néi vô ban hµnh.
- Do yªu cÇu cña thñ trëng c¬ quan cÊp trªn trùc tiÕp hoÆc thñ trëng tæ
chøc thanh tra cÊp trªn giao cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ n-
íc.
- Do c¬ quan , tæ chøc thanh tra hoÆc thanh tra viªn ®Ò nghÞ.
b. Néi dung quyÕt ®Þnh thanh tra.
- C¸c c¨n cø ra quyÕt ®Þnh thanh tra.
- Môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung, h×nh thøc vµ thêi gian thanh tra.
- NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña §oµn thanh tra.
- Thµnh phÇn §oµn thanh tra ghi râ hä tªn, chøc vô.
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
- Tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ ®îc thanh tra.
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
2. TiÕn hµnh thanh tra.
* Bíc 1:
- Trang bÞ ®Çy ®ñ cho §oµn thanh tra vµ c¸c thµnh viªn cña §oµn thanh
tra nh÷ng kiÕn thøc nghiÖp vô cÇn thiÕt vµ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ph¬ng tiÖn vËt
chÊt, c«ng t¸c t tëng, t¸c phong th¸i ®é, tr¸ch nhiÖm…
- Trong thêi h¹n 2 ngµy sau khi kÕ ho¹ch thanh tra ®îc phª duyÖt, tr-
ëng §oµn thanh tra ph¶i häp ®oµn ®Ó phæ biÕn kÕ ho¹ch tiÕn hµnh thanh tra,
ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng thµnh viªn trong ®oµn vµ trao ®æi nghiÖp
vô nÕu thÊy cÇn thiÕt…
- X¸c ®Þnh râ môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung ®èi tîng, thêi gian vµ
nh÷ng vÊn ®Ò träng t©m cña cuéc thanh tra ®Ó c¸c thµnh viªn trong §oµn
thanh tra n¾m v÷ng.
- X©y dùng ®Ò c¬ng thanh tra ®Ó híng dÉn c¸c ®èi tîng thanh tra ph¶i
chuÈn bÞ ®Çy ®ñ b»ng v¨n b¶n theo yªu cÇu cña ®oµn kiÓm tra (chØ ¸p dông víi
thanh tra theo kÕ ho¹ch ®Þnh kú). §èi tîng cÇn ®îc thanh tra ph¶i x¸c ®Þnh
ngay tõ ®Çu do trëng ®oµn quyÕt ®Þnh (bao gåm c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc nµo …) chØ
khi thËt cÇn thiÕt míi cã sù thay ®æi vÒ ®èi tîng thanh tra cô thÓ.
- Thu thËp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ n-
íc vµ nh÷ng néi dung kh¸c vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch, viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch
ph¸p luËt… cã liªn quan ®Õn ®èi tîng thanh tra.
- ChuÈn bÞ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh nh: C¸c v¨n b¶n, tµi liÖu phôc vô cho
c«ng t¸c thanh tra, göi quyÕt ®Þnh vµ ®Ò c¬ng thanh tra cho ®èi tîng thanh tra
tríc khi ®oµn ®Õn lµm viÖc vµ chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c vÒ ph¬ng tiÖn ®i l¹i
vµ ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña §oµn thanh tra.
C¸c bíc chuÈn bÞ ph¶i tiÕn hµnh thËn träng, chu ®¸o, cã thÓ tiÕn hµnh
xen kÏ, tr¸nh cÇu toµn nhng kh«ng ®îc qua loa, ®¹i kh¸i vµ ph¶i ®¶m b¶o thêi
gian quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh thµnh lËp §oµn thanh tra.
Mét sè chó ý trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ thanh tra:
- ChuÈn bÞ kü lùc lîng tham gia thanh tra.
- ChuÈn bÞ kü ®Ò c¬ng thanh tra.
- ChuÈn bÞ thu thËp th«ng tin vµ tµi liÖu phôc vô cuéc thanh tra.
* Bíc 2:
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
- Thu thËp ®ñ lîng th«ng tin vµ c¸c chøng lý, kh¼ng ®Þnh ®óng, sai, t×m
ra nguyªn nh©n ®Ó kiÕn nghÞ vµ quy tr¸ch nhiÖm cña tõng vÊn ®Ò ®· kÕt luËn
®ã.
- Lµm viÖc víi c¬ quan tæ chøc c¸n bé (ë Bé, ngµnh Trung ¬ng lµ Vô
(hoÆc Ban) Tæ chøc c¸n bé; ë ®Þa ph¬ng lµ Së Néi vô cÊp tØnh; Phßng Néi vô -
Lao ®éng - Th¬ng binh & X· héi cÊp huyÖn, Phßng tæ chøc c¸n bé cÊp së) ®Ó
th«ng qua ch¬ng tr×nh néi dung lµm viÖc cña ®oµn, ®ång thêi kiÓm tra c«ng
t¸c chuÈn bÞ cña ®èi tîng thanh tra vÒ nh÷ng néi dung mµ ®oµn ®· yªu cÇu.
- Lµm viÖc víi l·nh ®¹o cÊp trªn cña ®èi tîng ®îc thanh tra ®Ó th«ng
qua néi dung ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch lµm viÖc cña §oµn; trùc tiÕp nghe l·nh
®¹o ®èi tîng thanh tra b¸o c¸o c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc theo ®Ò c¬ng
cña §oµn thanh tra ®· göi.
- TiÕn hµnh thanh tra t¹i c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc hoÆc ®Þa ph¬ng theo c¸c b-
íc sau:
+ Nghe l·nh ®¹o n¬i ®oµn ®Õn thanh tra b¸o c¸o t×nh h×nh vµ kÕt qu¶
c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc cña ®Þa ph¬ng, ®¬n vÞ m×nh theo ®Ò c¬ng cña
®oµn ®· göi.
+ TiÕn hµnh chÊt vÊn nh÷ng néi dung mµ ®oµn cÇn ph¶i lµm râ thªm.
+ TiÕn hµnh thu thËp thªm chøng cø, chøng lý nÕu ®oµn thÊy cÇn thiÕt
hoÆc yªu cÇu ®èi tîng cung cÊp c¸c tµi liÖu, chøng cø, v¨n b¶n kh¸c cã liªn
quan (viÖc nµy do trëng ®oµn quyÕt ®Þnh).
+ TiÕn hµnh kiÓm tra thùc tÕ c¸c chøng cø, chøng lý ®· thu thËp ®îc
nÕu thÊy cÇn thiÕt.
+ Trëng ®oµn kÕt luËn mét sè vÊn ®Ò s¬ bé vÒ kÕt qu¶ ®oµn ®· lµm viÖc
víi ®èi tîng thanh tra.
3. KÕt thóc cuéc thanh tra vµ hå s¬ thanh tra.
a. KÕt thóc cuéc thanh tra.
* Yªu cÇu cña bíc kÕt thóc cuéc thanh tra lµ:
- KÕt luËn cuéc thanh tra ph¶i lµm cho ®èi tîng thanh tra nhËn thøc râ
®îc u ®iÓm ®Ó ph¸t huy, khuyÕt ®iÓm ®Ó kh¾c phôc nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c
tæ chøc c¸n bé Nhµ níc tèt h¬n.
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
- KÕt luËn thanh tra gióp cho c¬ quan chØ ®¹o cÊp trªn cña ®èi tîng
thanh tra thÊy râ tr¸ch nhiÖm vµ cã biÖn ph¸p chØ ®¹o c«ng t¸c tæ chøc - c¸n
bé Nhµ níc ®îc s©u s¸t vµ cã hiÖu qu¶ h¬n.
- Rót ra ®îc nh÷ng kinh nghiÖm vµ ph¬ng ph¸p nghiÖp vô thanh tra
c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc.
* Néi dung b¶n b¸o c¸o kÕt luËn thanh tra gåm c¸c phÇn:
- Nªu râ lý do, môc ®Ých c¨n cø lËp §oµn thanh tra, thµnh viªn §oµn
thanh tra, néi dung, ®èi tîng thanh tra, thêi gian vµ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ cã liªn
quan mµ §oµn thanh tra ®· lµm viÖc.
- T×nh h×nh vµ thùc tr¹ng cña c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc (nªu tãm
t¾t, cã dÉn chøng chøng minh nh÷ng kÕt qu¶ c«ng t¸c mµ §oµn thanh tra ®·
thu thËp ®îc).
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cña §oµn thanh tra. Tõng néi dung ®oµn ®· thanh
tra ®Òu ph¶i cã nhËn xÐt u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm, tån t¹i vµ nguyªn nh©n v× sao
l¹i cã u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm ®ã.
- KÕt thóc, ®¸nh gi¸ møc ®é t¸c h¹i, hËu qu¶ sai ph¹m, ph©n tÝch
nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan dÉn ®Õn sai ph¹m nh»m ®a ra kiÕn nghÞ ®Ò
xuÊt ®Ó cã b¶n kÕt luËn thanh tra râ rµng, chÝnh x¸c, ®óng theo quy ®Þnh ph¸p
luËt.
b. Hå s¬ thanh tra.
- QuyÕt ®Þnh thanh tra:
Biªn b¶n thanh tra do §oµn thanh tra, thµnh viªn lËp; b¸o c¸o, gi¶i tr×nh
cña ®èi tîng thanh tra; b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra.
- KÕt luËn thanh tra:
V¨n b¶n vÒ viÖc xö lý, kiÕn nghÞ viÖc xö lý vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan
®Õn cuéc thanh tra.
- ChuyÓn giao tr¸ch nhiÖm theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c kiÕn
nghÞ cña §oµn thanh tra cho c¬ quan cÊp trªn cña ®èi tîng thanh tra hoÆc c¸c
®¬n vÞ, ®Þa ph¬ng cã liªn quan ®Ó thùc hiÖn hoÆc ®«n ®èc thùc hiÖn nh÷ng
kiÕn nghÞ cña §oµn thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc.
4. B¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra.
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬
§Ò tµi: Thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ níc Trêng: CBTT
- ChËm nhÊt lµ sau 7 ngµy sau khi kÕt thóc ®ît thanh tra th× trëng §oµn
thanh tra ph¶i göi kÕt luËn thanh tra vµ hå s¬ thanh tra b¸o c¸o víi l·nh ®¹o
c¬ quan ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp §oµn thanh tra c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé Nhµ
níc.
- Tæ chøc tæng kÕt, rót kinh nghiÖm vÒ nghiÖp vô, quy tr×nh, néi dung
c«ng t¸c cña §oµn thanh tra.
Häc viªn: Ph¹m Thanh TruyÒn - Thanh tra Së Néi vô TP CÇn Th¬