Thành lập lưới khống chế thi công trong xây dựng công trình công nghiệp

  • 119 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 119 trang

Nội dung text: Thành lập lưới khống chế thi công trong xây dựng công trình công nghiệp

Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi nãi
®Çu……………………………………………………………………...2
Ch¬ng 1. Giíi thiÖu chung……………………………………………………
3
1.1. ý nghÜa vµ néi dung c«ng t¸c tr¾c ®Þa khi thµnh lËp líi khèng chÕ
thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp…………………………………………………3
1.2. C¸c chØ tiªu kü thuËt c«ng t¸c tr¾c ®Þa trong thµnh lËp líi khèng
chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp…………………………………………….8
1.3. Tr×nh tù lËp b¶n thiÕt kÕ líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng
nghiÖp…………………………………………………………………………..15
Ch¬ng 2. ThiÕt kÕ líi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao trong thi c«ng c«ng tr×nh
c«ng nghiÖp…………………………………………………………...…18
2.1. X¸c ®Þnh ®é chÝnh x¸c thµnh lËp líi khèng chÕ thi c«ng c«ng
tr×nh c«ng nghiÖp………………………………………………………………18
2.2. Ph¬ng ph¸p thµnh lËp vµ thiÕt kÕ s¬ ®å líi………………………19
2.3. ¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c thµnh lËp líi………………………….........31
2.4. Tæ chøc ®o ®¹c c¸c m¹ng líi……………………………………...41
2.5. Xö lý sè liÖu ®o ®¹c líi khèng chÕ thi c«ng…………………..…..52
2.6. Thµnh lËp líi khèng chÕ ®é cao thi c«ng………………………….57
Ch¬ng 3. Thùc nghiÖm thiÕt kÕ líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng
nghiÖp…………………………………………………………………………
.62
3.1. §Æc ®iÓm c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt c¬ b¶n……...………..62
3.2. ThiÕt kÕ c¸c ph¬ng ¸n thµnh lËp líi……...………………………64
3.3. ¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c………………………………………...…….67
3.4. Tæ chøc ®o ®¹c vµ xö lý sè liÖu…………………...………………..75
3.5. LËp dù to¸n kinh phÝ………………………………………………..77
KÕt luËn…………………………….
………………………………………….79
Tµi liÖu tham
kh¶o…………………………………………………………….80
Phô lôc
1………………………………………………………………………81
Phô lôc
2……………………………………………………………………..110
Lêi nãi ®Çu
Vò Hång S¬n 1 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
Trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ §Êt níc, viÖc x©y dùng vµ
ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Chóng ta ®· x©y dùng ®îc
kh¸ nhiÒu nh÷ng côm c«ng nghiÖp còng nh c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt víi diÖn tÝch
vµ quy m« ho¹t ®éng lín nhá kh¸c nhau. ViÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng
nghiÖp cÇn cã nh÷ng yªu cÇu riªng biÖt trong suèt qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, thi c«ng vµ
khai th¸c sö dông. §èi víi c«ng t¸c Tr¾c ®Þa phôc vô cho x©y dùng c«ng tr×nh
c«ng nghiÖp th× c¸c yªu cÇu nµy cµng ph¶i chÆt chÏ bëi c«ng t¸c nµy lµ c¬ së cho
viÖc x©y dùng c«ng tr×nh vÒ sau. §Ó ®¶m b¶o ®îc c¸c yªu cÇu ®ã, mét nhiÖm vô
®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ tr¾c ®Þa trong x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp lµ ph¶i thiÕt
kÕ c¸c m¹ng líi tr¾c ®Þa phôc vô cho tõng qu¸ tr×nh trªn. Trong c¸c m¹ng líi tr¾c
®Þa, viÖc thµnh lËp líi khèng chÕ thi c«ng lµ mét trong nh÷ng néi dung quan
träng, líi khèng chÕ thi c«ng ®îc thµnh lËp theo nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó
thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c bè trÝ vµ ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh.
§îc sù ph©n c«ng cña bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh - Khoa Tr¾c ®Þa - Trêng §¹i
häc Má - §Þa chÊt cïng thµy gi¸o híng dÉn PGS.TS NguyÔn Quang Th¾ng, t«i ®-
îc giao nhiÖm vô thùc hiÖn ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “Thµnh lËp líi khèng chÕ
thi c«ng trong x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp”. Néi dung ®å ¸n bao gåm :
Ch¬ng I : Giíi thiÖu chung.
Ch¬ng II: ThiÕt kÕ líi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao trong thi c«ng c«ng
tr×nh c«ng nghiÖp.
Ch¬ng III: Thùc nghiÖm thiÕt kÕ líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng
nghiÖp.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®å ¸n, t«i ®· nhËn ®îc sù híng dÉn chØ b¶o nhiÖt
t×nh cña PGS.TS NguyÔn Quang Th¾ng vµ c¸c Thµy c« trong bé m«n Tr¾c ®Þa
c«ng tr×nh. Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn trong ®å ¸n kh«ng thÓ tr¸nh
khái nh÷ng thiÕu sãt, vËy t«i rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña quý Thµy c«
cïng c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó b¶n ®å ¸n ®îc hoµn thiÖn h¬n.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Ch¬ng 1
Giíi thiÖu chung
1.1. ý nghÜa vµ néi dung c«ng t¸c Tr¾c ®Þa khi thµnh lËp
líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh C«ng nghiÖp
1.1.1. Môc ®Ých, ý nghÜa, c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vµ yªu cÇu ®é chÝnh x¸c
cña líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp
C«ng tr×nh c«ng nghiÖp lµ c«ng tr×nh hoÆc tæ hîp c«ng tr×nh thùc hiÖn
viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o mét s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. C¸c h¹ng môc trong c«ng tr×nh
c«ng nghiÖp bao gåm: nhµ xëng chuyªn dông thùc hiÖn mét quy tr×nh c«ng
nghÖ s¶n xuÊt, tr¹m cung cÊp n¨ng lîng, tr¹m c¬ khÝ, hÖ thèng c«ng tr×nh
Vò Hång S¬n 2 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
ngÇm…. C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp kh¸c nhau vÒ ý nghÜa, quy tr×nh c«ng nghÖ
s¶n xuÊt, sù ph©n bè vµ kÝch thíc cña c¸c thiÕt bÞ. Nhµ trong c«ng tr×nh c«ng
nghiÖp cã thÓ ®îc thiÕt kÕ díi d¹ng nhµ mét tÇng hoÆc nhiÒu tÇng, mét nhÞp
hoÆc nhiÒu nhÞp, cã kÕt cÊu d¹ng khung víi m¸i lîp lµ c¸c tÊm lín. Trong nhµ
c«ng nghiÖp l¾p ®Æt thiÕt bÞ n©ng chuyÓn díi d¹ng cÇn trôc cÇu hoÆc cÇn trôc
ch¹y. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong c«ng tr×nh c«ng nghiÖp bao gåm c¸c dông cô, tæ
m¸y, thiÕt bÞ ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn, níc, khÝ ®èt….
Líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh nãi chung vµ líi khèng chÕ thi c«ng
c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nãi riªng lµ mét d¹ng líi chuyªn dïng, ®îc thµnh lËp
víi hai môc ®Ých chñ yÕu ®ã lµ: chuyÓn b¶n thiÕt kÕ c«ng tr×nh ra thùc ®Þa (bè trÝ
c«ng tr×nh) vµ ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh. Líi khèng chÕ thi c«ng ®îc thµnh lËp
dùa vµo m¹ng líi khèng chÕ ®· ®îc lËp ë giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ. Tuú thuéc
vµo diÖn tÝch khu vùc vµ c«ng nghÖ x©y dùng c«ng tr×nh mµ líi khèng chÕ thi
c«ng cã thÓ gåm mét sè bËc líi.
Líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh bao gåm hÖ thèng c¸c ®iÓm khèng chÕ
mÆt b»ng vµ ®é cao ®îc lu gi÷ b»ng c¸c dÊu mèc tr¾c ®Þa trªn khu vùc x©y dùng
trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. Líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh ®îc
lËp sau khi ®· gi¶i phãng vµ san lÊp mÆt b»ng, nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña l íi
nh sau:
- Líi ®îc thµnh lËp trong hÖ to¹ ®é vu«ng gãc gi¶ ®Þnh nhng ®îc ®o nèi
víi hÖ to¹ ®é Nhµ níc;
- §å h×nh líi ®îc x¸c ®Þnh tuú thuéc vµo h×nh d¹ng cña khu vùc vµ sù
ph©n bè c¸c h¹ng môc cña c«ng tr×nh x©y dùng;
- KÝch thíc vµ sè lîng h×nh hoÆc vßng khÐp cña líi khèng chÕ thi c«ng th-
êng kh«ng lín;
- ChiÒu dµi c¹nh cña líi thêng ng¾n;
- C¸c ®iÓm cña líi cã yªu cÇu ®é æn ®Þnh cao vÒ vÞ trÝ trong ®iÒu kiÖn thi
c«ng x©y dùng c«ng tr×nh phøc t¹p;
- §iÒu kiÖn ®o ®¹c m¹ng líi thêng gÆp nhiÒu khã kh¨n do ¶nh hëng cña
c¸c ®iÒu kiÖn trong khi x©y dùng c«ng tr×nh.
C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p thµnh lËp líi khèng
chÕ thi c«ng c«ng tr×nh bao gåm: h×nh d¹ng vµ diÖn tÝch cña khu vùc x©y dùng,
®iÒu kiÖn ®Þa h×nh khu ®o, ®é chÝnh x¸c yªu cÇu, ph¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ ®o ®¹c
hiÖn cã. Líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh cã thÓ ®îc thµnh lËp theo c¸c ph¬ng
ph¸p truyÒn thèng nh: líi tam gi¸c (®o gãc, ®o c¹nh, ®o gãc - c¹nh), líi ®a gi¸c, líi «
vu«ng x©y dùng. Ngoµi ra, víi nh÷ng u ®iÓm næi bËt vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c cao,
c«ng nghÖ GPS ®ang ®îc øng dông vµ ph¸t triÓn réng r·i trong c¸c lÜnh vùc tr¾c
®Þa trong ®ã cã c«ng t¸c thµnh lËp líi khèng chÕ thi c«ng tr¾c ®Þa c«ng tr×nh.
Vò Hång S¬n 3 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
Khi ¸p dông c«ng nghÖ GPS ®Ó thµnh lËp líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh th×
kh«ng cÇn thiÕt ph¶i lËp líi tr¾c ®Þa c¬ së nÕu nh gÇn khu x©y dùng ®· cã Ýt nhÊt
mét ®iÓm to¹ ®é Nhµ níc. Thùc tÕ líi c¬ së tr¾c ®Þa c«ng tr×nh chØ cÇn thiÕt cho
c¸c khu vùc x©y dùng cã diÖn tÝch lín.Theo môc ®Ých vµ ý nghÜa, líi khèng chÕ
thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cÇn ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c
sau:
- Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c bè trÝ c«ng tr×nh;
- Yªu cÇu ®é chÝnh x¸c ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh.
1.1.2. C«ng t¸c tr¾c ®Þa khi thµnh lËp líi khèng chÕ thi c«ng c«ng
tr×nh c«ng nghiÖp
Khi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, khèi lîng thùc hiÖn c¸c c«ng
t¸c tr¾c ®Þa lµ t¬ng ®èi lín. §Ó chuyÓn b¶n thiÕt kÕ c«ng tr×nh ra thùc ®Þa cÇn
thµnh lËp líi khèng chÕ thi c«ng. Tõ c¸c ®iÓm cña líi khèng chÕ thi c«ng
chuyÓn ra thùc ®Þa trôc chÝnh vµ trôc c¬ b¶n cña c¸c ng«i nhµ, c«ng tr×nh trªn
mÆt ®Êt vµ c«ng tr×nh ngÇm. Khi bè trÝ chi tiÕt, cÇn x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c kÕt cÊu
riªng biÖt tõ trôc c¬ b¶n ®· ®îc chuyÓn vµ ®¸nh dÊu trªn thùc ®Þa, ngoµi ra cÇn
bè trÝ c¸c mãng, ®Õ ®Ó l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ. C«ng t¸c tr¾c ®Þa khi l¾p
®Æt c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan
träng trong x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. Ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh vµ ®é chÝnh
x¸c cña c«ng t¸c nµy phô thuéc vµo c¸c yÕu tè: h×nh d¹ng, kÝch thíc vµ ®Æc trng
cña thiÕt bÞ còng nh yªu cÇu vÒ vÞ trÝ t¬ng hç gi÷a c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ.
Trong giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh c«ng t¸c tr¾c ®Þa cÇn thùc hiÖn mét sè
nhiÖm vô sau:
- Thµnh lËp xung quanh c«ng tr×nh x©y dùng mét líi khèng chÕ tr¾c ®Þa
nh»m b¶o ®¶m sù thèng nhÊt vÒ to¹ ®é vµ ®é cao cña toµn bé c«ng tr×nh;
- ChuyÓn ra thùc ®Þa c¸c trôc chÝnh cña c«ng tr×nh tõ c¸c ®iÓm khèng chÕ;
- TiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c bè trÝ chi tiÕt phôc vô viÖc ®µo vµ ®æ bª t«ng hè
mãng;
- Thµnh lËp líi ®Þnh vÞ c¸c trôc phôc vô cho c«ng t¸c x©y dùng vµ l¾p r¸p
c¸c kÕt cÊu x©y dùng trªn mÆt b»ng gèc cña c¸c c«ng tr×nh cao tÇng;
- ChuyÓn to¹ ®é vµ ®é cao tõ líi c¬ së nãi trªn lªn c¸c tÇng thi c«ng vµ lËp
l¹i ë c¸c tÇng líi c¬ së ®· chuyÓn lªn, dùa vào ®ã ph¸t triÓn l íi bè trÝ chi tiÕt;
tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c bè trÝ chi tiÕt phôc vô viÖc thi c«ng x©y dùng trªn c¸c sµn
tÇng;
- §o vÏ hoµn c«ng c¸c kÕt cÊu x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®îc l¾p ®Æt;
- Quan tr¾c chuyÓn dÞch vµ biÕn d¹ng c«ng tr×nh;
- LËp b¸o c¸o kü thuËt vÒ c«ng t¸c tr¾c ®Þa.
Vò Hång S¬n 4 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
§Ó cã thÓ thùc hiÖn ®îc c¸c nhiÖm vô nµy th× trªn khu vùc x©y dùng c«ng
tr×nh cÇn thµnh lËp hÖ thèng líi khèng chÕ thi c«ng theo c¸c nguyªn t¾c sau:
- Líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh thêng ®îc thµnh lËp theo d¹ng líi ®éc
lËp;
- C¸c bËc líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh cÇn ph¶i tÝnh to¹ ®é vµ ®é cao
trong mét hÖ to¹ ®é vµ ®é cao thèng nhÊt, cã ®o nèi víi líi ®· thµnh lËp trong
giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ c«ng tr×nh.
C¸c nguyªn t¾c nµy nh»m ®¶m b¶o cho líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh
kh«ng bÞ biÕn d¹ng do ¶nh hëng cña sai sè sè liÖu gèc vµ c¸c ®iÓm cña líi ®îc
x¸c ®Þnh trong mét hÖ to¹ ®é vµ ®é cao chung.
Trong qu¸ tr×nh thµnh lËp líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh, c«ng t¸c tr¾c
®Þa gåm hai giai ®o¹n:
1. ThiÕt kÕ líi
C«ng t¸c thiÕt kÕ líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh ®îc thùc hiÖn trong
phßng dùa trªn c¸c tµi liÖu ®· cã trong giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ c«ng tr×nh.
C¨n cø vµo ý nghÜa cña líi, dùa vµo tæng b×nh ®å cña khu vùc x©y dùng mµ thiÕt
kÕ líi nh»m gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô:
- X¸c ®Þnh chØ tiªu ®é chÝnh x¸c yªu cÇu thµnh lËp líi;
- X¸c ®Þnh sè bËc ph¸t triÓn líi, ph¬ng ph¸p thµnh lËp vµ s¬ ®å líi ®èi víi
mçi bËc;
- íc tÝnh ®é chÝnh x¸c ®Æc trng cña c¸c bËc líi vµ ®é chÝnh x¸c c¸c trÞ ®o
®èi víi mçi bËc líi, so s¸nh víi chØ tiªu yªu cÇu.
C¸c nhiÖm vô trªn cã thÓ gi¶i quyÕt theo hai c¸ch sau:
C¸ch 1: XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn thiÕt kÕ ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p thµnh lËp
vµ lùa chän sè bËc ph¸t triÓn líi. §èi víi tõng bËc líi sÏ lùa chän c¸c chØ tiªu kü
thuËt t¬ng øng theo Quy ph¹m hoÆc theo Tiªu chuÈn. Tõ ®ã tiÕn hµnh thiÕt kÕ s¬
®å vµ íc tÝnh ®é chÝnh x¸c cña líi. KÕt qu¶ íc tÝnh ®îc ph©n tÝch, so s¸nh víi
c¸c c¸c quy ®Þnh ®Ó kÕt luËn vÒ ®é chÝnh x¸c cña líi còng nh lùa chän ph¬ng
ph¸p vµ thiÕt bÞ ®o. C¸ch nµy thêng ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ c¸c m¹ng líi khèng chÕ
khi ®o vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ lín vµ chuyÓn ra thùc ®Þa c¸c trôc chÝnh cña c¸c
ng«i nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng.
C¸ch 2: §èi víi c¸c m¹ng líi khèng chÕ tr¾c ®Þa chuyªn dïng, viÖc thiÕt
kÕ vµ tÝnh to¸n ®é chÝnh x¸c ®îc thùc hiÖn dùa trªn ý nghÜa cña m¹ng líi, ®é
chÝnh x¸c yªu cÇu cho tríc hoÆc x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ. XuÊt ph¸t tõ mËt ®é
®iÓm cÇn thiÕt vµ vÞ trÝ cã thÓ ®Æt mèc, tiÕn hµnh thiÕt kÕ s¬ ®å líi. Khi ®ã cÇn
®¶m b¶o c¸c chØ tiªu h×nh häc gÇn víi cÊp líi t¬ng øng. TiÕp theo trªn c¬ së tÝnh
to¸n ®é chÝnh x¸c, x¸c ®Þnh cÊp líi thùc tÕ ®èi víi tõng bËc líi. Còng tõ kÕt qu¶
tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p vµ lùa chän thiÕt bÞ ®o trong mçi bËc líi.
Vò Hång S¬n 5 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
§é chÝnh x¸c vµ mËt ®é diÓm cña líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh phô
thuéc vµo yªu cÇu nhiÖm vô cÇn gi¶i quyÕt trong giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh.
NhiÖm vô chÝnh cña c«ng t¸c tr¾c ®Þa trong khi thi c«ng c«ng tr×nh lµ trùc tiÕp
phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh, v× thÕ viÖc ph¸t triÓn x©y dùng líi ph¶i linh ho¹t,
hîp lý ®Ó cã thÓ tËn dông tèi ®a kÕt qu¶ cña giai ®o¹n tríc vµo giai ®o¹n sau cña
qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. Líi khèng chÕ thi c«ng trong x©y dùng c¸c c«ng
tr×nh c«ng nghiÖp chñ yÕu sö dông ®Ó l¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu x©y dùng, ®Ó l¾p ®Æt
c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ cÇn sö dông m¹ng líi trôc l¾p r¸p cã yªu cÇu rÊt cao vÒ vÞ
trÝ t¬ng hç, dùa trªn c¬ së yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c l¾p ®Æt ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®é
chÝnh x¸c cña líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp.
2. Thi c«ng líi
Qu¸ tr×nh thi c«ng líi ®îc thùc hiÖn ngoµi thùc ®Þa bao gåm c¸c c«ng viÖc
sau:
- Kh¶o s¸t chän ®iÓm;
- Gia c«ng vµ ch«n mèc;
- Tæ chøc ®o ®¹c c¸c m¹ng líi;
- KiÓm tra chÊt lîng líi vµ xö lý sè liÖu.
ViÖc bè trÝ líi ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ tæng mÆt b»ng kÕt hîp víi c«ng t¸c
kh¶o s¸t ngoµi thùc ®Þa ®Ó cã thÓ chän ®îc vÞ trÝ ®Æt mèc khèng chÕ sao cho
chóng thuËn tiÖn tèi ®a trong qu¸ tr×nh sö dông vµ æn ®Þnh l©u dµi trong qu¸
tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh thi c«ng líi lµ thµnh lËp ®îc trªn
thùc ®Þa mét m¹ng líi khèng chÕ thi c«ng bao gåm nhiÒu bËc líi víi c¸c s¬ ®å,
chØ tiªu ®é chÝnh x¸c cña c¸c bËc kh¸c nhau.
Trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, líi khèng chÕ thi c«ng
c«ng tr×nh ®îc thµnh lËp øng víi tõng giai ®o¹n thi c«ng:
a. Thµnh lËp xung quanh c«ng tr×nh líi khèng chÕ cã ®o nèi víi líi khèng
chÕ tr¾c ®Þa Nhµ níc
M¹ng líi nµy cã t¸c dông ®Þnh vÞ c«ng tr×nh trong hÖ to¹ ®é ®· sö dông ë
giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ, tøc lµ ®Þnh vÞ nã so víi c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. M¹ng
líi nµy chñ yÕu ®¶m b¶o yªu cÇu thi c«ng c«ng tr×nh. §èi víi nhµ cao tÇng trong
c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, líi khèng chÕ bªn ngoµi c«ng tr×nh chñ yÕu phôc vô
cho thi c«ng phÇn díi mÆt ®Êt cña ng«i nhµ, lµ c¬ së ®Ó chuyÓn to¹ ®é vµo bªn
trong c«ng tr×nh.
b. Thµnh lËp líi khèng chÕ trªn mÆt b»ng mãng
Líi khèng chÕ tr¾c ®Þa trªn mÆt b»ng mãng ®îc thµnh lËp trong x©y dùng
c¸c ng«i nhµ cao tÇng d©n dông vµ c«ng nghÞªp. Líi nµy cã t¸c dông ®Ó bè trÝ
c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh nh c¸c trô, cét, cÇu thang m¸y, x¸c ®Þnh vÞ trÝ l¾p ®Æt
c¸c kÕt cÊu m¸y mãc thiÕt bÞ vµo ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ. Ngoµi ra m¹ng líi nµy cßn
Vò Hång S¬n 6 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
lµ c¬ së khèng chÕ ®Ó chuyÒn to¹ ®é vµ ®é cao lªn c¸c tÇng t¹o thµnh hÖ thèng l-
íi trôc, ®¶m b¶o c«ng t¸c bè trÝ chi tiÕt trªn tõng tÇng. Do yªu cÇu cña c«ng t¸c
bè trÝ nªn ®é chÝnh x¸c cña líi trong giai ®o¹n nµy cao h¬n so víi m¹ng líi
thµnh lËp trong giai ®o¹n thi c«ng mãng.
c. ChuyÓn to¹ ®é vµ ®é cao c¸c ®iÓm c¬ së lªn c¸c mÆt b»ng x©y dùng,
thµnh lËp líi khèng chÕ thi c«ng trªn tõng tÇng
Khi x©y dùng nhµ cao tÇng trong c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, sau giai
®o¹n thi c«ng tÇng 1, tõ c¸c tÇng tiÕp theo cÇn bè trÝ mét m¹ng líi khèng chÕ t-
¬ng øng víi mçi tÇng ®Ó phôc vô cho viÖc bè trÝ c«ng tr×nh trªn tõng tÇng.
1.2. C¸c chØ tiªu kü thuËt c«ng t¸c Tr¾c ®Þa trong thµnh
lËp líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh C«ng nghiÖp
1.2.1. Quy ®Þnh chung
TCVN309 : 2004 quy ®Þnh c«ng t¸c Tr¾c ®Þa trong x©y dùng c«ng tr×nh nh sau:
1. C«ng t¸c Tr¾c ®Þa phôc vô x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm 3 giai ®o¹n chÝnh:
- C«ng t¸c kh¶o s¸t Tr¾c ®Þa - ®Þa h×nh phôc vô thiÕt kÕ c«ng tr×nh, bao
gåm: thµnh lËp líi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao phôc vô cho viÖc ®o vÏ b¶n ®å
tû lÖ lín, lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi vµ thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng;
- C«ng t¸c Tr¾c ®Þa phôc vô thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh, bao gåm: thµnh
lËp líi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao phôc vô bè trÝ chi tiÕt vµ vµ thi c«ng x©y
l¾p c«ng tr×nh; kiÓm tra kÝch thíc h×nh häc vµ vµ c¨n chØnh c¸c kÕt cÊu c«ng
tr×nh; ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh;
- C«ng t¸c Tr¾c ®Þa phôc vô quan tr¾c biÕn d¹ng c«ng tr×nh, bao gåm:
thµnh lËp líi khèng chÕ c¬ së, líi mèc chuÈn vµ mèc kiÓm tra nh»m x¸c ®Þnh
mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c gi¸ trÞ chuyÓn dÞch, phôc vô cho viÖc ®¸nh gi¸
®é æn ®Þnh vµ b¶o tr× c«ng tr×nh.
2. HÖ to¹ ®é vµ ®é cao sö dông ph¶i n»m trong mét hÖ thèng nhÊt. NÕu sö
dông hÖ to¹ ®é gi¶ ®Þnh th× gèc to¹ ®é ®îc chän sao cho täa ®é cña tÊt c¶ c¸c
®iÓm trªn mÆt b»ng x©y dùng ®Òu cã gi¸ trÞ d¬ng, nÕu sö dông hÖ to¹ ®é quèc
gia th× ph¶i sö dông phÐp chiÕu Gauss - Kruger hoÆc UTM vµ chän kinh tuyÕn
trôc sao cho biÕn d¹ng chiÒu dµi cña c¸c c¹nh kh«ng vît qu¸ 1/50.000, nÕu vît
qu¸ th× ph¶i tÝnh chuyÓn. MÆt chiÕu ®îc chän trong ®o ®¹c x©y dùng c«ng tr×nh
lµ mÆt cã ®é cao trung b×nh cña khu vùc x©y dùng. Khi hiÖu sè ®é cao mÆt ®Êt
vµ mÆt chiÕu < 32m th× cã thÓ bá qua sè hiÖu chØnh , nÕu > 32m th× ph¶i tÝnh
sè hiÖu chØnh do ®é cao.
3. Tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c cña c¸c ®¹i lîng ®o trong x©y
dùng lµ sai sè trung ph¬ng. Sai sè giíi h¹n ®îc lÊy b»ng hai lÇn sai sè trung ph-
¬ng.
Vò Hång S¬n 7 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
4. §èi víi c¸c c«ng tr×nh lín cã d©y chuyÒn c«ng nghÖ phøc t¹p vµ c¸c
c«ng tr×nh cao tÇng cÇn ph¶i sö dông c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cã ®é chÝnh
x¸c cao. §Ó thµnh lËp líi khèng chÕ cã thÓ sö dông c«ng nghÖ GPS kÕt hîp víi
m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ sö dông ®Òu ph¶i ®îc kiÓm tra, kiÓm
nghiÖm vµ hiÖu chØnh theo ®óng c¸c yªu cÇu trong tiªu chuÈn hoÆc quy ph¹m
chuyªn ngµnh tríc khi ®a vµo sö dông.
Líi khèng chÕ thi c«ng trong x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®îc thµnh
lËp ®Ó bè trÝ vµ ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, do vËy khi thµnh lËp líi
ngoµi viÖc ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña líi khèng chÕ thi c«ng cÇn ph¶i tho¶ m·n
c¸c chØ tiªu kü thuËt cña c«ng t¸c bè trÝ vµ c«ng t¸c ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh.
Trong TCVN309 : 2004 quy ®Þnh vÒ c¸c chØ tiªu ®ã nh sau:
1.2.2. Líi khèng chÕ thi c«ng
1. HÖ to¹ ®é sö dông trong thiÕt kÕ líi
HÖ to¹ ®é cña líi khèng chÕ thi c«ng ph¶i thèng nhÊt víi hÖ to¹ ®é ®·
dïng trong c¸c giai ®o¹n kh¶o s¸t vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh.
- §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã quy m« < 100 ha nªn sö dông hÖ to¹ ®é gi¶
®Þnh;
- §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã quy m« > 100 ha ph¶i sö dông phÐp chiÕu vµ
chän kinh tuyÕn trôc hîp lý ®Ó ®é biÕn d¹ng chiÒu dµi kh«ng vît qu¸ 1/50.000
(tøc lµ < 2 mm/100m), nÕu vît qu¸ th× ph¶i tÝnh chuyÓn.
2. MËt ®é ®iÓm khèng chÕ
C¨n cø vµo yªu cÇu ®é chÝnh x¸c bè trÝ vµ sù ph©n bè c¸c h¹ng môc cña
c«ng tr×nh ®Ó chän mËt ®é ®iÓm líi khèng chÕ, ®èi víi c¸c c«ng tr×nh c«ng
nghiÖp mËt ®é cña c¸c ®iÓm nªn chän lµ 1 ®iÓm/2 ha 3ha. C¹nh trung b×nh cña
líi ®êng chuyÒn hoÆc líi tam gi¸c tõ 200m 300m, sè ®iÓm khèng chÕ mÆt b»ng
tèi thiÓu lµ 4 ®iÓm.
3. Sè bËc ph¸t triÓn cña líi
Tuú theo diÖn tÝch khu vùc vµ c«ng nghÖ x©y dùng mµ líi khèng chÕ mÆt
b»ng thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã thÓ ®îc thµnh lËp gåm mét sè bËc líi.
§é chÝnh x¸c cña c¸c bËc líi ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo sai sè tæng hîp vµ sè bËc líi.
§èi víi líi khèng chÕ mÆt b»ng thi c«ng nªn cè g¾ng gi¶m sè bËc líi.
Trong ®iÒu kiÖn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh lín vµ ®èi tîng x©y l¾p cã nhiÒu cÊp
chÝnh x¸c kh¸c nhau cã thÓ ph¸t triÓn tèi ®a lµ 3 bËc líi .
4. Ph¬ng ph¸p thµnh lËp
Líi khèng chÕ mÆt b»ng thi c«ng trªn khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh c«ng
nghiÖp cã thÓ ®îc thµnh lËp theo c¸c ph¬ng ph¸p sau:
Vò Hång S¬n 8 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
- Líi tam gi¸c (®o gãc, ®o c¹nh, ®o gãc - c¹nh);
- Líi ®a gi¸c;
- Líi GPS;
- Líi « vu«ng x©y dùng.
Líi ®é cao thi c«ng trªn c«ng tr×nh cã diÖn tÝch >100 ha ®îc thµnh lËp
b»ng ph¬ng ph¸p ®o cao h×nh häc víi ®é chÝnh x¸c t¬ng ®¬ng víi thuû chuÈn
h¹ng III Nhµ níc; khi c«ng tr×nh cã diÖn tÝch mÆt b»ng <100 ha líi khèng chÕ
®é cao ®îc thµnh lËp b»ng ph¬ng ph¸p ®o cao h×nh häc víi ®é chÝnh x¸c t¬ng ®-
¬ng víi thuû chuÈn h¹ng IV Nhµ níc. Líi ®é cao ®îc thµnh lËp díi d¹ng tuyÕn
®¬n dùa vµo Ýt nhÊt hai mèc ®é cao cÊp cao h¬n hoÆc t¹o thµnh c¸c vßng khÐp
kÝn vµ ph¶i dÉn ®i qua tÊt c¶ c¸c ®iÓm cña líi khèng chÕ mÆt b»ng.
5. §Æc trng ®é chÝnh x¸c
Theo TCXDVN 309 : 2004, ®Æc trng vÒ ®é chÝnh x¸c cña líi khèng chÕ
mÆt b»ng vµ ®é cao phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®îc thèng kª trong
b¶ng 1.1:
B¶ng 1.1. Sai sè trung ph¬ng khi lËp líi khèng chÕ thi c«ng
Sai sè trung ph¬ng khi lËp
líi
§o
CÊp chªnh
chÝnh §Æc ®iÓm cña ®èi tîng x©y l¾p cao
x¸c §o gãc §o c¹nh trªn
(“) (tû lÖ) 1km
thuû
chuÈn
(mm)
XÝ nghiÖp, c¸c côm nhµ vµ c«ng tr×nh x©y
dùng trªn ph¹m vi >100ha, tõng ng«i nhµ
1 vµ c«ng tr×nh riªng biÖt trªn diÖn 3 1/25.000 4
tÝch>100ha.
XÝ nghiÖp, c¸c côm nhµ vµ c«ng tr×nh x©y
dùng trªn ph¹m vi <100 ha, tõng ng«i nhµ
2 vµ c«ng tr×nh riªng biÖt trªn diÖn tÝch tõ 5 1/10.000 6
1ha ®Õn 10ha.
Nhµ vµ c«ng tr×nh x©y dùng trªn diÖn tÝch
3 <1 ha. §êng trªn mÆt ®Êt vµ c¸c ®êng èng 10 1/5.000 10
ngÇm trong ph¹m vi x©y dùng.
Vò Hång S¬n 9 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
§êng trªn mÆt ®Êt vµ c¸c ®êng èng ngÇm
4 ngoµi ph¹m vi x©y dùng. 30 1/2.000 15
1.2.3. C«ng t¸c bè trÝ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp
Líi khèng chÕ thi c«ng trong x©y dùng c«ng tr×nh C«ng nghiÖp ®îc thµnh
lËp ®Ó l¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu x©y dùng, ®Ó l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ cÇn sö
dông m¹ng líi trôc l¾p r¸p riªng. Trong TCVN 309 : 2004 quy ®Þnh ®é chÝnh
x¸c khi lËp líi bè trÝ c«ng tr×nh nh sau:
B¶ng 1.2. Sai sè trung ph¬ng khi lËp líi bè trÝ c«ng tr×nh
Sai sè trung ph¬ng khi thµnh lËp
c¸c líi bè trÝ trôc vµ sai sè cña c¸c
CÊp
§Æc ®iÓm cña c¸c toµ nhµ, c¸c c«ng t¸c bè trÝ kh¸c
chÝnh
c«ng tr×nh vµ kÕt cÊu x©y dùng §o X¸c ®Þnh chªnh
x¸c §o
gãc cao t¹i tr¹m m¸y
c¹nh
(“) (mm)
C¸c kÕt cÊu kim lo¹i, c¸c kÕt cÊu
bª t«ng cèt thÐp ®îc l¾p ghÐp
b»ng ph¬ng ph¸p tù ®Þnh vÞ t¹i
1 5 1
c¸c ®iÓm chÞu lùc, c¸c c«ng tr×nh
cao tõ 100m ®Õn 120m hoÆc cã
khÈu ®é tõ 30m ®Õn 36m.
C¸c toµ nhµ cao h¬n 15 tÇng, c¸c
c«ng tr×nh cã chiÒu cao tõ 60m
2 20 2
®Õn 100m hoÆc cã khÈu ®é tõ
18m ®Õn 30m.
C¸c toµ nhµ cao tõ 5 tÇng ®Õn 15
tÇng, c¸c c«ng tr×nh cã chiÒu cao
3 20 2.5
tõ 15m ®Õn 60m hoÆc cã khÈu
®é díi 18m.
C¸c toµ nhµ cao díi 5 tÇng, c¸c
4 c«ng tr×nh cã chiÒu cao <15m 30 3
hoÆc cã khÈu ®é < 6m.
5 C¸c kÕt cÊu gç, c¸c líi c«ng 30 5
tr×nh, c¸c ®êng x¸, c¸c ®êng dÉn
Vò Hång S¬n 10 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
ngÇm.
6 C¸c c«ng tr×nh b»ng ®Êt 45 10
Sai sè chuyÒn to¹ ®é vµ ®é cao tõ c¸c ®iÓm cña líi trôc c¬ së lªn c¸c tÇng
thi c«ng ®îc nªu trong b¶ng 1.3:
B¶ng 1.3. Sai sè trung ph¬ng chuyÓn trôc vµ ®é cao lªn c¸c mÆt b»ng x©y l¾p
ChiÒu cao cña mÆt b»ng thi c«ng x©y dùng
C¸c sai sè (m)
< 15 15 60 60 100 100 120
Sai sè trung ph¬ng chuyÓn c¸c
®iÓm, c¸c trôc theo ph¬ng 2 2.5 3 4
th¼ng ®øng (mm)
Sai sè trung ph¬ng x¸c ®Þnh ®é
cao trªn mÆt b»ng thi c«ng x©y 3 4 5 5
dùng so víi mÆt b»ng gèc (mm)
Trong qu¸ tr×nh thi c«ng cÇn tiÕn hµnh kiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña c«ng t¸c
bè trÝ c«ng tr×nh dùa vµo c¸c ®iÓm khèng chÕ c¬ së. C¸c ®é lÖch giíi h¹n cho
phÐp cña c«ng t¸c bè trÝ ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
(1-1)
Trong ®ã:
t - cã gi¸ trÞ b»ng 1; 2.5; 3 vµ ®îc Ên ®Þnh tríc trong b¶n thiÕt kÕ x©y
dùng, hoÆc b¶n thiÕt kÕ c¸c c«ng t¸c tr¾c ®Þa, tuú thuéc vµo tÝnh chÊt quan träng
vµ møc ®é phøc t¹p cña tõng c«ng tr×nh.
m - lµ sai sè trung ph¬ng ®îc lÊy theo b¶ng 1.2 vµ b¶ng 1.3.
Khi biÕt tríc gi¸ trÞ dung sai x©y l¾p cho phÐp cña tõng h¹ng môc c«ng
tr×nh cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc dung sai cña c«ng t¸c tr¾c ®Þa theo nguyªn t¾c ®ång
¶nh hëng:
(1-2)
Trong ®ã:
- lµ dung sai cña c«ng t¸c tr¾c ®Þa;
- lµ dung sai cña c«ng t¸c x©y l¾p;
3 - lµ chØ 3 nguån sai sè trong trong x©y l¾p bao gåm: Sai sè do tr¾c ®Þa,
sai sè do chÕ t¹o, thi c«ng cÊu kiÖn; sai sè do biÕn d¹ng.
1.2.4. C«ng t¸c ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp
Vò Hång S¬n 11 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
Trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh cÇn tiÕn hµnh ®o ®¹c kiÓm tra
vÞ trÝ vµ kÝch thíc h×nh häc cña c¸c h¹ng môc x©y dùng, c«ng t¸c kiÓm tra c¸c
yÕu tè h×nh häc bao gåm:
- KiÓm tra vÞ trÝ cña c¸c h¹ng môc, c¸c kÕt cÊu riªng biÖt vµ hÖ thèng kü
thuËt so víi c¸c tham sè trong hå s¬ thiÕt kÕ;
- §o vÏ hoµn c«ng vÞ trÝ mÆt b»ng, ®é cao, kÝch thíc h×nh häc cña c¸c
h¹ng môc, c¸c kÕt cÊu sau khi ®· hoµn thµnh giai ®o¹n l¾p r¸p;
- §o vÏ hoµn c«ng hÖ thèng kü thuËt ngÇm (thùc hiÖn tríc khi lÊp).
VÞ trÝ mÆt b»ng vµ ®é cao cña c¸c h¹ng môc, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c phÇn
cña toµ nhµ hay c«ng tr×nh vµ ®é th¼ng ®øng cña chóng, vÞ trÝ c¸c bul«ng neo,
c¸c b¶n m· cÇn ph¶i ®îc x¸c ®Þnh tõ c¸c ®iÓm c¬ së bè trÝ hoÆc tõ c¸c ®iÓm ®Þnh
híng néi bé. Tríc khi tiÕn hµnh c«ng viÖc nµy cÇn kiÓm tra ®é æn ®Þnh cña c¸c
®iÓm c¬ së.
Sai sè ®o kiÓm tra kÝch thíc h×nh häc vµ ®o vÏ hoµn c«ng kh«ng ®îc lín
h¬n 0.2 dung sai cho phÐp cña kÝch thíc h×nh häc ®îc cho trong c¸c tiªu chuÈn
chuyªn ngµnh hoÆc hå s¬ thiÕt kÕ. Khi ®o vÏ hoµn c«ng c¸c ®èi tîng x©y l¾p
trong giai ®o¹n thi c«ng c«ng tr×nh, sai sè nµy thêng kh«ng ®îc thÊp h¬n ®é
chÝnh x¸c cña c«ng t¸c bè trÝ t¬ng øng.
1.3. Tr×nh tù lËp b¶n thiÕt kÕ líi khèng chÕ thi c«ng c«ng
tr×nh C«ng nghiÖp
B¶n thiÕt kÕ líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp ®îc thµnh lËp
trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c tµi liÖu ®· cã trong giai ®o¹n kh¶o s¸t c«ng tr×nh, b¶n
thuyÕt minh vÒ nhiÖm vô cña c«ng t¸c tr¾c ®Þa, yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt
®èi víi viÖc bè trÝ c«ng tr×nh. Líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp lµ
mét hÖ thèng líi nhiÒu bËc, ®îc thµnh lËp ®ùa vµo m¹ng líi khèng chÕ ®· cã ë
giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ ®îc ph¸t triÓn theo nguyªn t¾c tõ tæng thÓ ®Õn côc
bé, mçi bËc líi phôc vô cho tõng giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh thi c«ng mét nhãm
c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Do yªu cÇu ®é chÝnh x¸c bè trÝ c«ng tr×nh t¨ng dÇn
theo tiÕn tr×nh x©y dùng, nªn yªu cÇu ®é chÝnh x¸c ®èi víi c¸c bËc líi còng t¨ng
dÇn tõ bËc líi tríc ®Õn bËc líi sau. Tr×nh tù lËp b¶n thiÕt kÕ líi khèng chÕ thi
c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cã thÓ ®îc tãm t¾t trong s¬ ®å sau:
Tæ chøc ®o ®¹c
LËp ph¬ng ¸n kü thuËt
LËp b¶n
thiÕt kÕ
líi Kh¶o s¸t chän ®iÓm vµ ch«n mèc
khèng
chÕ thi
Vò Hång S¬nc«ng 12 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
LËp
Xö lýdùsèto¸n
liÖukinh
®o phÝ
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
Néi dung cô thÓ nh sau
1.3.1. X¸c ®Þnh môc ®Ých vµ ý nghÜa cña viÖc thµnh lËp líi
Môc ®Ých vµ ý nghÜa cña viÖc thµnh lËp líi lµ yÕu tè quan träng ¶nh hëng
®Õn ®é chÝnh x¸c, mËt ®é ®iÓm, sè bËc, ®å h×nh vµ ph¬ng ph¸p x©y dùng líi.
1.3.2. Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh
c«ng nghiÖp. Thu thËp c¸c tµi liÖu tr¾c ®Þa, b¶n ®å ®· cã ë giai ®o¹n kh¶o
s¸t thiÕt kÕ
Tríc khi thiÕt kÕ líi, cÇn ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm còng nh t×nh h×nh cña
khu vùc x©y dùng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh thµnh lËp líi. Ngoµi ra, do
líi khèng chÕ thi c«ng ®îc thµnh lËp dùa vµo líi khèng chÕ ®· cã ë giai ®o¹n
kh¶o s¸t thiÕt kÕ nªn cÇn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ chÊt lîng c¸c tµi liÖu thu ®îc tõ giai
®o¹n nµy ®Ó cã thÓ sö dông vµo viÖc thiÕt kÕ líi.
1.3.3. ThiÕt kÕ s¬ ®å líi khèng chÕ thi c«ng
Líi khèng chÕ thi c«ng ®îc thiÕt kÕ trªn tæng b×nh ®å c«ng tr×nh. Trong
qu¸ tr×nh thiÕt kÕ líi khèng chÕ thi c«ng, tuú theo môc ®Ých, ý nghÜa cña viÖc
thµnh lËp mµ x¸c ®Þnh mËt ®é ®iÓm, sè bËc ph¸t triÓn, ph¬ng ph¸p thµnh lËp
còng nh s¬ ®å ®èi víi mçi bËc líi.
1.3.4. ¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c c¸c bËc líi
Tõ s¬ ®å cña mçi bËc líi thiÕt kÕ, tiÕn hµnh c«ng t¸c íc tÝnh ®é chÝnh x¸c
c¸c yÕu tè ®Æc trng cña tõng bËc theo ph¬ng ph¸p íc tÝnh gÇn ®óng hoÆc chÆt
chÏ. Sau ®ã so s¸nh víi yªu cÇu ®é chÝnh x¸c thµnh lËp ®Ó cã ph¬ng ¸n thay ®æi
thiÕt kÕ nÕu nh kh«ng ®¹t yªu cÇu.
1.3.5. Chän ®iÓm vµ ch«n mèc ngoµi thùc ®Þa
Kh¶o s¸t chän ®iÓm líi khèng chÕ thi c«ng lµ c«ng viÖc triÓn khai cô thÓ
ho¸ s¬ ®å líi ®· thiÕt kÕ trªn b¶n ®å ra thùc ®Þa. §em s¬ ®å thiÕt kÕ ra thùc ®Þa
®Ó xem xÐt, ®èi chiÕu vÞ trÝ c¸c ®iÓm ®· chän ®Ó t×m ra vÞ trÝ hîp lý nhÊt. C¸c vÞ
trÝ nµy ph¶i ®îc ®Æt ë n¬i thuËn lîi cho viÖc ®Æt m¸y còng nh thùc hiÖn c¸c thao
t¸c ®o ®¹c vµ ®îc b¶o qu¶n l©u dµi ®Ó sö dông trong suèt thêi gian thi c«ng x©y
l¾p vµ söa ch÷a më réng c«ng tr×nh sau nµy. Khi ®Æt mèc nªn tr¸nh nh÷ng n¬i cã
®iÒu kiÖn ®Þa chÊt kh«ng æn ®Þnh, c¸c vÞ trÝ yªu cÇu c¸c thiÕt bÞ cã träng t¶i lín,
c¸c vÞ trÝ gÇn c¸c nguån nhiÖt.
1.3.6. Tæ chøc c«ng t¸c ®o ®¹c c¸c m¹ng líi
Dùa vµo ®é chÝnh x¸c ®· íc tÝnh cña c¸c bËc líi, tÝnh to¸n c¸c h¹n sai ®o
®¹c vµ lùa chän m¸y mãc, dông cô ®o cã ®é chÝnh x¸c ®¶m b¶o yªu cÇu. ThuyÕt
minh híng dÉn ®o ®¹c còng nh x¸c ®Þnh tr×nh tù kÕ ho¹ch vµ thêi gian ®o hîp lý,
®¶m b¶o hiÖu qu¶ c«ng t¸c cao nhÊt.
1.3.7. Ph¬ng ¸n xö lý sè liÖu ®o
Vò Hång S¬n 13 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
Tríc khi tÝnh to¸n b×nh sai, sè liÖu ®o cÇn ®îc kiÓm tra ®Ó lo¹i bá c¸c sai
sè th« ¶nh hëng ®Õn ®é chÝnh x¸c cña líi. Tuú theo ®é chÝnh x¸c cña líi mµ lùa
chän ph¬ng ph¸p xö lý sè liÖu ®o theo ph¬ng ph¸p b×nh sai gÇn ®óng hoÆc chÆt
chÏ. Trªn c¬ së nguyªn lý sè b×nh ph¬ng nhá nhÊt, bµi to¸n b×nh sai ®îc gi¶i
theo ph¬ng ph¸p b×nh sai ®iÒu kiÖn hoÆc bµi to¸n b×nh sai gi¸n tiÕp.
1.3.8. LËp dù to¸n kinh phÝ
Trªn c¬ së tÝnh to¸n khèi lîng c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn vµ ¸p dông ®¬n gi¸
x©y dùng hiÖn hµnh ®Ó dù to¸n kinh phÝ tæ chøc c«ng viÖc.
Ch¬ng 2
thiÕt kÕ líi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao
trong thi c«ng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp
2.1. X¸c ®Þnh ®é chÝnh x¸c thµnh lËp líi khèng chÕ thi
c«ng c«ng tr×nh C«ng nghiÖp.
Líi khèng chÕ thi c«ng ®îc thµnh lËp trªn khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh
c«ng nghiÖp ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c bè trÝ vµ ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh, v×
vËy ®é chÝnh x¸c cña líi ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cña c¸c c«ng t¸c trªn.
2.1.1. Yªu cÇu cña c«ng t¸c bè trÝ c«ng tr×nh
§Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c bè trÝ, cÇn ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ
t¬ng hç gi÷a hai ®iÓm l©n cËn nhau, hoÆc vÞ trÝ t¬ng hç gi÷a hai ®iÓm cña líi
trªn mét kho¶ng c¸ch nµo ®ã (kho¶ng c¸ch nµy thêng lµ 1 km, lµ ®é dµi tèi ®a
cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau trong c¸c xÝ nghÖp
c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i). Sai sè trung ph¬ng vÞ trÝ t¬ng hç gi÷a hai ®iÓm kÒ nhau
thêng kh«ng vît qu¸ 1/10.000 chiÒu dµi c¹nh. Khi c¹nh líi dµi 200m th× sai sè
nµy lµ 20mm.
Vò Hång S¬n 14 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
Gi¶ sö m¹ng líi khèng chÕ thi c«ng ®îc ph¸t triÓn theo hai bËc, sai sè t-
¬ng hç tæng hîp cña hai bËc líi lµ:
(2-1)
Trong ®ã:
- lµ sai sè trung ph¬ng t¬ng hç tæng hîp cña líi;
- lµ sai sè trung ph¬ng t¬ng hç gi÷a hai ®iÓm kÒ nhau cña líi bËc 1;
- lµ sai sè trung ph¬ng t¬ng hç gi÷a hai ®iÓm kÒ nhau cña líi bËc 2.
Gi÷a c¸c bËc líi cã hÖ sè gi¶m ®é chÝnh x¸c lµ K, tøc lµ:
Ta cã:
NÕu lÊy K = 2 ta ®îc:
Víi ta tÝnh ®îc . NghÜa lµ sai sè trung ph¬ng vÞ
trÝ t¬ng hç gi÷a c¸c ®iÓm kÒ nhau cña c¸c bËc líi khèng chÕ thi c«ng kh«ng ®îc
vît qu¸ nh÷ng gi¸ trÞ t¬ng øng trªn.
2.1.2. Yªu cÇu cña c«ng t¸c ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh
ChØ tiªu ®é chÝnh x¸c cña c«ng t¸c nµy lµ sai sè trung ph¬ng vÞ trÝ ®iÓm
khèng chÕ cÊp cuèi cïng so víi ®iÓm khèng chÕ c¬ së. Theo quy ph¹m th× sai sè
nµy kh«ng vît qu¸ mP = 0,2mm .M (M lµ mÉu sè tû lÖ b¶n ®å).
Tû lÖ lín nhÊt khi ®o vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh lµ 1:500, tõ ®ã ta tÝnh ®îc
sai sè trung ph¬ng vÞ trÝ ®iÓm khèng chÕ cÊp cuèi cïng so víi líi khèng chÕ c¬
së kh«ng ®îc vît qu¸ 100mm.
Gi¶ sö líi khèng chÕ thi c«ng ®îc ph¸t triÓn theo hai bËc vµ hÖ sè t¨ng
gi¶m ®é chÝnh x¸c gi÷a hai bËc líi lµ K = 2. Sai sè trung ph¬ng vÞ trÝ ®iÓm
khèng chÕ cÊp cuèi cïng so víi ®iÓm khèng chÕ c¬ së ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
(2-2)
Trong ®ã:
- lµ sai sè trung ph¬ng vÞ trÝ ®iÓm khèng chÕ cÊp cuèi cïng so víi ®iÓm
khèng chÕ c¬ së;
- lµ sai sè trung ph¬ng vÞ trÝ ®iÓm yÕu nhÊt cña líi bËc 1;
- lµ sai sè trung ph¬ng vÞ trÝ ®iÓm yÕu nhÊt cña líi bËc 2.
Ta cã:
Vò Hång S¬n 15 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
vµ . NghÜa lµ sai sè trung ph¬ng vÞ trÝ ®iÓm yÕu nhÊt cña c¸c bËc líi
khèng chÕ thi c«ng kh«ng ®îc vît qu¸ nh÷ng gi¸ trÞ t¬ng øng trªn.
2.2. ph¬ng ph¸p thµnh lËp vµ thiÕt kÕ s¬ ®å líi
2.2.1. Thµnh lËp líi khèng chÕ thi c«ng theo ph¬ng ph¸p ®o gãc - c¹nh
Trong Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh, c¸c m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö ®ang ®îc sö dông
réng r·i, do vËy líi tam gi¸c thµnh lËp b»ng ph¬ng ph¸p ®o gãc - c¹nh ®îc ¸p
dông phæ biÕn.
1. Líi tam gi¸c ®o gãc
D¹ng ®å h×nh c¬ b¶n cña líi lµ chuçi tam gi¸c, tø gi¸c tr¾c ®Þa, ®a gi¸c
trung t©m, trong ®ã cã ®o tÊt c¶ c¸c gãc vµ Ýt nhÊt lµ hai c¹nh ®¸y. Lo¹i l íi nµy
cã nh÷ng u, nhîc ®iÓm sau:
a. ¦u ®iÓm:
- Líi khèng chÕ ®îc khu vùc réng. §é chÝnh x¸c c¸c yÕu tè trong líi kh¸
cao vµ t¬ng ®èi ®ång ®Òu;
- Líi cã nhiÒu trÞ ®o thõa nªn cã ®iÒu kiÖn kiÓm tra kÕt qu¶ ®o vµ n©ng
cao ®îc ®é chÝnh x¸c cña líi.
b. Nhîc ®iÓm:
- ViÖc tæ chøc ®o ®¹c cång kÒnh, kÕt qu¶ ®o gãc chÞu ¶nh hëng lín cña
m«i trêng ®Æc biÖt trong khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh vµ ®ßi hái møc ®é th«ng
híng cao;
- Trong qu¸ tr×nh ®o ®¹c v× c¸c c¹nh trong líi khèng chÕ tr¾c ®Þa c«ng
tr×nh thêng cã c¹nh ng¾n cho nªn ¶nh hëng cña sai sè ®Þnh t©m m¸y ®Õn kÕt qu¶
®o gãc lµ rÊt lín, vËy ph¶i ®Þnh t©m m¸y vµ ®Þnh t©m tiªu thËt chÝnh x¸c.
Díi ®©y lµ mét sè d¹ng ®å h×nh cña líi tam gi¸c ®o gãc:
H×nh 2.1. §å h×nh líi tam gi¸c ®o gãc
2. Líi tam gi¸c ®o c¹nh
Vò Hång S¬n 16 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
HiÖn nay, do c¸c lo¹i m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö cã ®é chÝnh x¸c cao ®· ®¸p
øng ®îc yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cña viÖc ®o c¹nh v× vËy ph¬ng ph¸p ®o toµn c¹nh
®· ®îc øng dông phæ biÕn trong viÖc lËp c¸c líi tr¾c ®Þa c«ng tr×nh. Líi ®o c¹nh
kh¾c phôc ®îc c¸c nhîc ®iÓm cña líi ®o gãc. Tuy nhiªn ®èi víi líi ®o toµn c¹nh
cã nh÷ng h¹n chÕ sau:
- DÞch vÞ ngang lín h¬n nhiÒu so víi dÞch vÞ däc;
- Trong mçi tam gi¸c sÏ kh«ng cã trÞ ®o thõa nªn kh«ng cã ®iÒu kiÖn
kiÓm tra kÕt qu¶ ®o ngay ë trªn thùc ®Þa, ®Ó kh¾c phôc nhîc ®iÓm nµy thêng ¸p
dông líi gåm c¸c tø gi¸c tr¾c ®Þa.
Díi ®©y lµ mét sè d¹ng ®å h×nh cña líi tam gi¸c ®o c¹nh:
mu
mt
mu
mt
H×nh 2.2. §å h×nh líi tam gi¸c ®o c¹nh
3. Líi tam gi¸c ®o gãc - c¹nh
Trong líi ®o gãc - c¹nh, cã thÓ ®o tÊt c¶ hoÆc mét phÇn c¸c gãc vµ c¹nh
cña líi. So víi c¸c líi tam gi¸c ®o gãc vµ líi tam gi¸c ®o c¹nh, líi tam gi¸c ®o
gãc - c¹nh Ýt phô thuéc h¬n vµo kÕt cÊu h×nh häc cña líi, gi¶m ®¸ng kÓ sù phô
thuéc gi÷a dÞch vÞ däc vµ dÞch vÞ ngang, ®¶m b¶o kiÓm tra chÆt chÏ c¸c trÞ ®o
gãc vµ c¹nh, líi ®o gãc - c¹nh cho phÐp tÝnh to¹ ®é c¸c ®iÓm chÝnh x¸c h¬n líi
tam gi¸c ®o gãc hoÆc líi tam gi¸c ®o c¹nh kho¶ng 1,5 lÇn.
Trong líi ®o gãc- c¹nh kÕt hîp, tuú vµo tõng d¹ng líi vµ ®å h×nh líi mµ
tiÕn hµnh tæ chøc ®o mét sè c¹nh cho phï hîp, kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®o tÊt c¶
c¸c c¹nh nh:
- §èi víi líi tø gi¸c kh«ng ®êng chÐo nªn ®o c¸c c¹nh theo chu vi vµ mét
sè c¹nh gi÷a líi ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c tÝnh to¸n sau nµy;
- §èi víi líi tam gi¸c th× nªn lùa chän ®o c¸c c¹nh ®èi diÖn víi gãc lín
nhÊt trong tam gi¸c.
Trong tr¾c ®Þa c«ng tr×nh, d¹ng líi ®o gãc - c¹nh ®îc ¸p dông lµ líi tø
gi¸c kh«ng ®êng chÐo dïng ®Ó thµnh lËp líi « vu«ng x©y dùng:
C c D
Vò Hång S¬n 17 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
b d
B a A
H×nh 2.3. H×nh tø gi¸c kh«ng ®êng chÐo
4. Líi ®êng chuyÒn
Líi ®êng chuyÒn lµ tËp hîp c¸c ®iÓm nèi víi nhau t¹o thµnh ®êng g·y
khóc. TiÕn hµnh ®o tÊt c¶ c¸c c¹nh vµ c¸c gãc ngoÆt cña ®êng chuyÒn, nÕu biÕt
to¹ ®é cña mét ®iÓm vµ gãc ph¬ng vÞ cña mét c¹nh ta dÔ dµng tÝnh ra gãc ph¬ng
vÞ c¸c c¹nh vµ to¹ ®é c¸c ®iÓm kh¸c trªn ®êng chuyÒn.
Tuú thuéc vµo diÖn tÝch vµ h×nh d¹ng khu ®o, vµo vÞ trÝ cña c¸c ®iÓm gèc
mµ thiÕt kÕ líi ®êng chuyÒn díi d¹ng líi ®êng chuyÒn phï hîp, líi ®êng chuyÒn
víi c¸c ®iÓm nót vµ c¸c vßng khÐp. Tuy nhiªn, do líi ®êng chuyÒn cã lîng trÞ ®o
Ýt vµ kÕt cÊu ®å h×nh kh«ng chÆt chÏ nªn ®é chÝnh x¸c cña c¸c yÕu tè trong l íi
kh«ng cao. Ph¬ng ¸n hîp lý ®Ó n©ng cao chÊt lîng ®å h×nh líi vµ còng lµ mét
trong c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó n©ng cao ®é chÝnh x¸c cña líi c¸c ®êng chuyÒn lµ lËp l-
íi cã nhiÒu vßng khÐp kÝn.
2.2.2. Thµnh lËp líi khèng chÕ thi c«ng b»ng c«ng nghÖ GPS
HiÖn nay, víi nh÷ng tÝnh n¨ng u viÖt so víi c¸c thiÕt bÞ ®o ®¹c truyÒn
thèng, c«ng nghÖ GPS ®ang ®îc øng dông réng r·i trong c¸c lÜnh vùc Tr¾c ®Þa,
trong ®ã cã Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh. Mét trong nh÷ng øng dông cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ
thµnh lËp líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh. ë níc ta c«ng nghÖ GPS ®· ®îc øng
dông ®Ó thµnh lËp líi khèng chÕ thi c«ng c«ng tr×nh nh: cÇu B·i Ch¸y, thuû ®iÖn
Na Hang, hÇm ®êng bé xuyªn ®Ìo H¶i V©n, khu c«ng nghiÖp Yªn Phong - B¾c
Ninh, khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt….
Dùa vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña khu ®o vµ c¸c yªu cÇu ®· x¸c ®Þnh, tiÕn
hµnh thiÕt kÕ, chän ®iÓm líi GPS trªn tæng b×nh ®å c«ng tr×nh. §èi víi líi GPS,
®å h×nh líi kh«ng ¶nh hëng nhiÒu ®Õn ®é chÝnh x¸c líi. ViÖc chän ®iÓm líi GPS
®¬n gi¶n h¬n chän ®iÓm cho c¸c m¹ng líi truyÒn thèng, tuy nhiªn cÇn ®¶m b¶o
c¸c yªu cÇu sau:
- C¸c vËt c¶n xung quanh ®iÓm ®o cã gãc cao kh«ng qu¸ 15 o (hoÆc cã thÓ
lµ 20o) ®Ó tr¸nh c¶n trë tÝn hiÖu GPS (h×nh 2.4);
150o
Vò Hång S¬n M¸y thu GPS 18 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
H×nh 2.4
- §iÓm GPS kh«ng qu¸ gÇn c¸c bÒ mÆt ph¶n x¹ nh cÊu kiÖn kim lo¹i, c¸c
hµng rµo, mÆt níc… v× chóng cã thÓ g©y hiÖn tîng ®a ®êng dÉn;
- Kh«ng qu¸ gÇn c¸c thiÕt bÞ ®iÖn nh tr¹m ph¸t sãng, ®êng d©y cao ¸p…
cã thÓ g©y nhiÔu tÝn hiÖu.
Do líi GPS kh«ng yªu cÇu th«ng híng gi÷a c¸c ®iÓm nªn ®å h×nh líi GPS
cã thÓ thiÕt kÕ linh ho¹t h¬n, nhng ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng t¸c t¨ng dµy líi vµ øng
dông c¸c ®iÓm GPS cho môc ®Ých thi c«ng sau nµy th× nªn thiÕt kÕ sao cho mçi
®iÓm cña líi cã thÓ nh×n th«ng ®Õn Ýt nhÊt mét ®iÓm kh¸c. ThiÕt kÕ ®å h×nh líi
GPS chñ yÕu dùa vµo môc ®Ých sö dông, kinh phÝ, thêi gian, nh©n lùc, lo¹i h×nh,
sè lîng m¸y thu vµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o hËu cÇn. C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông,
th«ng thêng cã 4 ph¬ng thøc c¬ b¶n ®Ó thµnh lËp líi: liªn kÕt c¹nh, liªn kÕt
®iÓm, liªn kÕt líi, liªn kÕt hçn hîp c¹nh ®iÓm. Cßn cã thÓ liªn kÕt h×nh sao, liªn
kÕt ®êng chuyÒn phï hîp, liªn kÕt chuçi tam gi¸c. Lùa chän ph¬ng thøc liªn kÕt
nµo lµ tuú thuéc vµo ®é chÝnh x¸c cña c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn d· ngo¹i vµ ®iÒu
kiÖn m¸y thu GPS hiÖn cã. Díi ®©y lµ mét sè d¹ng ®å h×nh liªn kÕt:
b. §å h×nh d¹ng liªn kÕt c¹nh
a. §å h×nh d¹ng liªn kÕt ®iÓm
c. §å h×nh d¹ng liªn kÕt c¹nh - ®iÓm
Vò Hång S¬n 19 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48
Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §å ¸n tèt nghiÖp
d. §å h×nh d¹ng liªn kÕt chuçi tam gi¸c
e. §å h×nh d¹ng liªn kÕt ®êng chuyÒn
f. §å h×nh d¹ng liªn kÕt h×nh sao
H×nh 2.5
§Ó n©ng cao chÊt lîng líi GPS trong Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh, khi thiÕt kÕ cÇn
chän ®å h×nh líi t¹o thµnh mét sè vßng khÐp kh«ng ®ång bé hoÆc vßng khÐp tõ
c¸c c¹nh ®o ®éc lËp.
VÝ dô s¬ ®å líi GPS khu c«ng nghiÖp Yªn Phong - B¾c Ninh:
Vò Hång S¬n 20 Líp: Tr¾c ®Þa B_K48