Thiết kế mạng lưới điện cho một khu vực

  • 58 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 58 trang

Nội dung text: Thiết kế mạng lưới điện cho một khu vực

Lêi nãi ®Çu
LÞch sö loµi ngêi ®· vµ ®ang tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn
kh¸c nhau, c¸c thÕ hÖ tiÕp nèi nhau ®æi míi. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
vµ ®i lªn, con ngêi ®· ph¸t minh ra vµ sö dông nhiÒu d¹ng n¨ng l¬ng
kh¸c nhau ®Ó phôc vô cho c¸c nhu cÇu tÊt yÕu cña m×nh vµ cho toµn x·
héi. Trong c¸c d¹ng n¨ng lîng ®ã th× ®iÖn n¨ng lµ d¹ng n¨ng lîng
quan trong nhÊt vµ ®îc sö dông réng r·i nhÊt.
Bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm næi bËt nh: DÔ dµng chuyÓn thµnh c¸c
d¹ng n¨ng lîng kh¸c ( nhiÖt n¨ng, c¬ n¨ng, ho¸ n¨ng,...), dÔ truyÒn t¶i
vµ ph©n phèi,... ®iÖn n¨ng cßn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt kh¸c víi
nh÷ng nguån n¨ng lîng kh¸c. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng lµ mét qu¸
tr×nh ®iÖn tõ, nã x¶y ra rÊt nhanh, nãi chung th× ®iÖn n¨ng kh«ng tÝch
tr÷ ®îc v× vËy gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®iÖn cÇn cã sù c©n b»ng.
Ngµy nay, qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ níc ta ®ang
diÔn ra m¹nh mÏ vµ trong t¬ng lai kh«ng xa, níc ta sÏ trë thµnh mét n-
íc c«ng nghiÖp giµu m¹nh. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã th× c«ng
nghiÖp ®iÖn lùc gi÷ mét vai trß ®Æc biÖt quan träng v× nã lµm tho¶ m·n
nh÷ng nhu cÇu ®iÖn phôc vô cho c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, dÞch vô vµ
sinh ho¹t hµng ngµy t¨ng trëng kh«ng ngõng.
V× vËy, lµm ®å ¸n " ThiÕt kÕ m¹ng líi ®iÖn cho mét khu vùc" lµ
mét trong nh÷ng nhiÖm vô cÇn lµm cña c¸c sinh viªn ngµnh HÖ Thèng
§iÖn.
Trong ®å ¸n nµy em xin tr×nh bµy nh÷ng néi dung chÝnh sau :
1. C©n b»ng c«ng suÊt t¸c dông vµ ph¶n kh¸ng trong hÖ thèng
2. Chän ph¬ng ¸n hîp lý vÒ kinh tÕ - kü thuËt
3. Lùa chän sè lîng, c«ng suÊt cña c¸c m¸y biÕn ¸p
S¬ ®å nèi d©y cña c¸c tr¹m, vÏ s¬ ®å toµn m¹ng ®iÖn
4. TÝnh c«ng suÊt tèi u cña c¸c thiÕt bÞ bï trong m¹ng
5. TÝnh c¸c chÕ ®é vËn hµnh cña líi ®iÖn
Chän c¸c ®Çu ®iÒu chØnh ®iÖn ¸p
6. TÝnh to¸n gi¸ thµnh t¶i ®iÖn cña m¹ng ®iÖn.
1
Ch¬ng 1:
C©n b»ng c«ng suÊt t¸c dông vµ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng
C©n b»ng c«ng suÊt trong hÖ thèng tríc hÕt lµ xem kh¶ n¨ng cung cÊp vµ
tiªu thô ®iÖn trong hÖ thèng cã c©n b»ng hay kh«ng? Sau ®ã s¬ bé ®Þnh ph¬ng
thøc vËn hµnh cho tõng nhµ m¸y trong hÖ thèng, trong c¸c tr¹ng th¸i vËn hµnh
cùc ®¹i, cùc tiÓu vµ sau sù cè. §Ó hÖ thèng ®iÖn lµm viÖc æn ®Þnh ta cÇn c©n b»ng
c«ng suÊt t¸c dông vµ c©n b»ng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng.
I. C©n b»ng c«ng suÊt t¸c dông
Trong ®å ¸n ta gi¶ thiÕt:
+ Nguån ®iÖn ®ñ cung cÊp cho nhu cÇu c«ng suÊt t¸c dông
+ Tæng c«ng suÊt tù dïng vµ c«ng suÊt dù tr÷ trong hÖ thèng b»ng
kh«ng
Sù c©n b»ng c«ng suÊt t¸c dông trong hÖ thèng ®îc biÓu diÔn b»ng biÓu
thøc:
ΣPF = ΣPyc = m.ΣPpt+ΣP m® +P td+Pdt
Trong ®ã:
ΣPF : Tæng c«ng suÊt ph¸t
ΣPyc : Tæng c«ng suÊt yªu cÇu
m: HÖ sè ®ång thêi (trong ®å ¸n m«n häc lÊy m = 1)
Ptd : Tæng c«ng suÊt tù dïng cña c¸c nhµ m¸y ®iÖn trong hÖ
thèng
Pdt:Tæng c«ng suÊt dù tr÷ trong hÖ thèng
(Trong ph¹m vi ®å ¸n. lÊy Ptd = 0, Pdt = 0)
ΣPm®: Tæng tæn thÊt c«ng suÊt trong m¹ng ®iÖn, ΣPm® =
5%*ΣPpt
ΣPpt :Tæng c«ng suÊt c¸c nót phô t¶i
*ΣPpt= P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 = 32 + 34 + 30 + 28 + 26 + 28 = 178
(MW)
* ΣPm® = 5%*ΣPpt= 5%*178 = 8.9 (MW)
ΣPF =ΣPyc= 178 + 8.9 = 186.9 (MW)
2
II. C©n b»ng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng
C©n b»ng c«ng suÊt t¸c dông tríc tiªn ®Ó gi÷ tÇn sè æn ®Þnh. Cßn ®Ó gi÷
®iÖn ¸p æn ®Þnh cÇn ph¶i cã sù c©n b»ng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trong hÖ thèng.
Sù c©n b»ng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trong hÖ thèng ®îc biÓu diÔn b»ng biÓu
thøc:
ΣQF = ΣQyc
Trong ®ã:
+ ΣQF lµ tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ph¸t ra trªn líi
+ ΣQyc lµ tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng yªu cÇu
ΣQF = ΣPF*tgF
cosF = 0.85  tgF = 0.62
 ΣQF = 186.9*0.62 = 115.878 (MVAr)
Q yc = m*Qpt + QL - QC + Qdt + Qtd + Qba
Trong ®ã:
QL: Tæng tæn thÊt c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trªn ®êng d©y
QC: Tæng tæn thÊt c«ng suÊt do ®iÖn dung cña c¸c ®êng d©y sinh
ra
(Trong khi tÝnh s¬ bé ta gi¶ thiÕt QL = QC )
Qdt: Tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng dù tr÷ (lÊy = 0)
Qtd: Tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng tù dïng (lÊy = 0)
 Qyc = m*Qpt + Qba
ΣQpt lµ tæng c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cña phô t¶i
ΣQpt = Q1+ Q2+ Q3+ Q4+ Q5+ Q6
= P1*tg1+ P2*tg2+ P3*tg3+ P4*tg4+ P5*tg5+ P6*tg6
= tgF*P pt = 178*0.48 = 85.44 (MVAr)
ΣQba: Tæng tæn thÊt c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trªn m¸y biÕn ¸p
ΣQba = 15%*ΣQpt = 15%*85.44 = 12.816 (MVAr)
 ΣQyc= 85.44 +12.816 = 98.256 (MVAr)
Ta thÊy ΣQycm< ΣQF, nªn 0 ph¶i bï s¬ bé c«ng suÊt ph¶n kh¸ng.
Ch¬ng 2:
3
chän ph¬ng ¸n hîp lý vÒ mÆt kü thuËt - kinh tÕ
Nguyªn t¾c chñ yÕu nhÊt cña thiÕt kÕ m¹ng lµ cung cÊp ®iÖn kinh tÕ vµ ®¶m
b¶o æn ®Þnh, an toµn. Môch ®Ých cña thiÕt kÕ m¹ng lµ t×m ra ph¬ng ¸n phï hîp
nhÊt tho¶ m·n yªu cÇu ®ã.
ViÖc ®Çu tiªn cÇn lµm lµ lùa chän s¬ ®é nèi d©y cña m¹ng dùa trªn nh÷ng
c©n nh¾c kü vÒ nhiÒu yÕu tè: Phô t¶i lín hay nhá, vÞ trÝ cña t¶i, møc ®é yªu cÇu,
®Æc ®iÓm vµ kh¶ n¨ng cÊp ®iÖn, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa chÊt, ®Þa h×nh, tæ chøc qu¶n
lý...
Sau khi v¹ch ra ®îc c¸c ph¬ng ¸n nèi d©y, ®Ó tiÕn hµnh so s¸nh vÒ mÆt kü
thuËt ta cÇn ph¶i tÝnh to¸n c¸c néi dung sau:
+ Lùa chän ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng
+ TÝnh to¸n ®êng d©y dù phßng ®èi víi hé lo¹i 2
+ Cuèi cïng dùa trªn c¸c tiªu chuÈn sau ®Ó ph©n tÝch vµ lùa chän:
- Tæn thÊt ®iÖn ¸p lóc vËn hµnh b×nh thêng vµ lóc sù cè nguy hiÓm nhÊt
- KiÓm tra ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cña ®êng d©y lóc sù cè nÆng nÒ nhÊt
Isc - KiÓm tra ®iÒu kiÖn vÇng quang: TiÕt diÖn cña d©y dÉn ph¶i lín h¬n tiÕt
diÖn cho phÐp ®Ó tr¸nh tæn thÊt vÇng quang. Víi ®êng d©y cã U = 110 (kV)
th× Fmin= 70 mm2.
4
i. Dù kiÕn c¸c ph¬ng ¸n
N
1
6
3 4
2
5
N
1
6
3 4
2
5
5
6
N
1
6
3 4
2
5
N
1 6
3 4
2 5
7
N
1 6
3
4
2
5
II. XÐt c¸c ph¬ng ¸n vÒ mÆt kü thuËt
1.Ph¬ng ¸n I
1.1. S¬ ®å nèi d©y vµ c¸c th«ng sè cña ph¬ng ¸n
*S¬ ®å nèi d©y:
N
1
6
3 4
2
5
8
9
*Th«ng sè kü thuËt cña ph¬ng ¸n
§o¹n §D N-1 N-2 N-3 N-4 N-5 N-6
Pmax (MW) 32 34 30 28 26 28
Qmax (MVAr) 15.36 16.32 14.4 13.44 12.48 13.44
L (km) 78.1 70.71 72.11 72.11 82.46 80.62
1.2. Chän ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng
§iÖn ¸p ®Þnh møc cña hÖ thèng ®îc tÝnh theo c«ng thøc kinh nghiÖm:
Ui = (kV)
li : ChiÒu dµi cña ®o¹n thø i
Pi : C«ng suÊt t¸c dông cña ®o¹n thø i
¸p dông c«ng thøc ta cã:
V× 70 < Ui < 160 nªn ta lÊy chän ®iÖn ¸p danh ®Þnh (®Þnh møc) cña líi ®iÖn lµ:
U®m = 110 (kV)
1.3. Chän tiÕt diÖn d©y dÉn trªn c¸c ®o¹n ®êng d©y.
- Dù kiÕn chung lµ d©y AC (d©y nh«m lâi thÐp)
- ThiÕt kÕ m¹ng khu vùc ta chän d©n dÉn b»ng ph¬ng ph¸p theo ®iÒu kiÖn
mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn.
Tra b¶ng B.44 trong gi¸o tr×nh “M¹ng vµ hÖ thèng ®iÖn” ta thÊy øng víi
d©y AC cã Tmax= 5000 h th× mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn lµ:
Jkt = 1,1 (A/mm2)
TiÕt diÖn cña d©y dÉn ®îc chän theo c«ng thøc:
F = I/Jkt (mm2)
Trong ®ã I lµ dßng ®iÖn lµm viÖc trªn 1 m¹ch cña ®êng d©y vµ ®îc tÝnh
theo c«ng thøc:
10
P2  Q2
I * 103 ( A)
n* 3 * U
dm
P: C«ng suÊt t¸c dông trªn ®êng d©y, MW
Q: C«ng suÊt ph¶n kh¸ng trªn ®êng d©y, MVAr
n: Sè m¹ch
Udm : Lµ ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng ®iÖn
* TÝnh to¸n chi tiÕt cho tõng ®o¹n
*XÐt ®o¹n N-1:
(A)
(mm2)
Tõ ®ã ta chän Ftc= 95 mm2 t¬ng øng víi d©y AC95 cã dßng ®iÖn tèi ®a cho
phÐp lµ Icp = 330 A.
MÆt kh¸c ta thÊy sù cè nÆng nÒ nhÊt lµ ®øt mét m¹ch cña ®o¹n ®êng d©y
nèi trùc tiÕp víi nguån, ë ®©y lµ ®o¹n N1 khi ®ã dßng ®iÖn lµm viÖc trªn m¹ch
cßn l¹i lµ Isc = 2*IN1 = 2*93.13 = 186.26 (A) < Icp = 330 (A) tøc lµ tho¶ m·n ®iÒu
kiÖn ph¸t nãng.
VËy tiÕt diÖn d©y dÉn ®· chän lµ hîp lý
*XÐt ®o¹n N-2:
(A)
(mm2)
Isc = 2x98.96 = 197.92 (A)
Chän Ftc= 95 mm2 t¬ng øng víi d©y AC95 cã dßng ®iÖn tèi ®a cho phÐp lµ
Icp = 330 (A) > Isc= 197.92 (A).
VËy tiÕt diÖn d©y dÉn ®· chän lµ hîp lý
*XÐt ®o¹n N-3:
(A)
11
(mm2)
Isc = 2x87.31 = 174.62 (A)
Chän Ftc= 95 mm2 t¬ng øng víi d©y AC95 cã dßng ®iÖn tèi ®a cho phÐp lµ
Icp = 330 (A) > Isc= 174.62 (A).
VËy tiÕt diÖn d©y dÉn ®· chän lµ hîp lý
*XÐt ®o¹n N-4:
(A)
(mm2)
Isc = 2x81.48 = 162.96 (A)
Chän Ftc= 95 mm2 t¬ng øng víi d©y AC95 cã dßng ®iÖn tèi ®a cho phÐp lµ
Icp = 330 (A) > Isc= 162.96 (A).
VËy tiÕt diÖn d©y dÉn ®· chän lµ hîp lý
*XÐt ®o¹n N-5:
(A)
(mm2)
Isc = 2x75.68 = 151.36 (A)
Chän Ftc= 95 mm2 t¬ng øng víi d©y AC95 cã dßng ®iÖn tèi ®a cho phÐp lµ
Icp = 330 (A) > Isc= 151.36 (A).
VËy tiÕt diÖn d©y dÉn ®· chän lµ hîp lý
*XÐt ®o¹n N- 6:
(A)
(mm2)
Isc = 2x81.48 = 162.96 (A)
Chän Ftc= 95 mm2 t¬ng øng víi d©y AC95 cã dßng ®iÖn tèi ®a cho phÐp lµ
Icp = 330 (A) > Isc= 162.96 (A).
VËy tiÕt diÖn d©y dÉn ®· chän lµ hîp lý
12
*Tõ c¸c tiÕt diÖn Fi võa chän ®îc ta tra b¶ng B.6 trong gi¸o tr×nh
“M¹ng vµ hÖ thèng ®iÖn” vµ lËp ®îc b¶ng sè liÖu cña ph¬ng ¸n I nh sau:
L Ftt, Ftc S r0 x0 b0 R X B/2
§D mm2
km mm2 MVA /km /km S.10-6   S.10-4
N-1 78.1 84.66 95 35.49 0.33 0.429 2.65 12.88 16.75 2.0
6
N-2 70.71 89.96 95 37.71 0.33 0.429 2.65 11.66 15.16 1.87
N-3 72.11 79.37 95 33.27 0.33 0.429 2.65 11.89 15.46 1.91
N-4 72.11 74.07 95 31.05 0.33 0.429 2.65 11.89 15.46 1.91
N-5 82.46 68.8 70 28.84 0.46 0.44 2.58 18.96 18.14 2.12
N-6 80.62 74.07 95 31.05 0.33 0.429 2.65 13.3 17.29 2.13
1.4.TÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn ¸p trong c¸c chÕ ®é vËn hµnh b×nh th êng vµ khi
sù cè nÆng nÒ nhÊt.
* Tæn thÊt ®iÖn ¸p ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau:
(%)
Trong ®ã:
Pi, Qi: C«ng suÊt t¸c dông vµ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng trªn ®êng d©y
Ri, Xi: §iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña ®êng d©y
C¸c chØ tiªu kü thuËt cho phÐp:
13
*§o¹n N-1:
Sù cè nÆng nÒ nhÊt lµ ®øt 1 m¹ch trªn ®o¹n N-1, khi ®ã:
*§o¹n N-2:
- Khi sù cè ®øt mét ®©y trªn ®o¹n N-2
*§o¹n N-3:
- Khi sù cè ®øt mét ®©y trªn ®o¹n N-3
*§o¹n N- 4:
Sù cè nÆng nÒ nhÊt lµ ®øt 1 m¹ch trªn ®o¹n N- 4, khi ®ã:
*§o¹n N- 5:
14
Sù cè nÆng nÒ nhÊt lµ ®øt 1 m¹ch trªn ®o¹n N- 5, khi ®ã:
*§o¹n N- 6:
Sù cè nÆng nÒ nhÊt lµ ®øt 1 m¹ch trªn ®o¹n N- 6, khi ®ã:
1.5.Tæng kÕt ph¬ng ¸n I:
KÕt luËn:
- Tho¶ m·n yªu cÇu vÒ kü thuËt cña ph¬ng ¸n
- Kh¶ n¨ng më réng phô t¶i cao
- Sù cè gi÷a c¸c m¹ch kh«ng ¶nh hëng ®Õn nhau nhiÒu
2.Ph¬ng ¸n II
2.1.S¬ ®å nèi d©y vµ c¸c th«ng sè cña ph¬ng ¸n
*S¬ ®å nèi d©y:
N
15
1 6
3 4
2
5
16
*Th«ng sè kü thuËt cña ph¬ng ¸n
§o¹n §D N-2 N-3 3-1 N-4 N-5 N-6
Pmax (MW) 34 62 32 28 26 28
Qmax (MVAr) 16.32 29.76 15.36 13.44 12.48 13.44
L (km) 70.71 72.11 22.36 72.11 82.46 80.62
2.2.Chän ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng.
TÝnh to¸n t¬ng tù nh ph¬ng ¸n I ta còng chän ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng lµ
U®m= 110 kV.
2.3. X¸c ®Þnh tiÕt diÖn d©y dÉn trªn c¸c ®o¹n ®êng d©y.
* ViÖc chän tiÕt diÖn ®îc lµ t¬ng tù nh ph¬ng ¸n I, cuèi cïng ta cã b¶ng sè
liÖu tÝnh to¸n cña ph¬ng ¸n nh sau:
L Ftt, Ftc S r0 x0 b0 R X B/2
§D mm2 MVA
km mm2 /km /km S.10-6   S.10-4
N- 70.71 89.96 95 37.71 0.33 0.429 2.65 11.66 15.16 1.87
2
N- 72.11 169.07 185 68.77 0.17 0.409 2.84 6.12 14.74 2.04
3
3-1 22.36 67.22 70 35.49 0.46 0.44 2.58 5.14 4.91 0.57
N- 72.11 74.07 95 31.05 0.33 0.429 2.65 11.89 15.46 1.91
4
N- 82.46 68.8 70 28.84 0.46 0.44 2.58 18.96 18.14 2.12
5
N- 80.62 74.07 95 31.05 0.33 0.429 2.65 13.3 17.29 2.13
6
17
2.4.TÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn ¸p trong c¸c chÕ ®é vËn hµnh b×nh th êng vµ khi
sù cè nÆng nÒ nhÊt.
TÝnh to¸n t¬ng tù nh ph¬ng ¸n I ta cã:
* Trªn ®o¹n N-2:
UN2bt% = 5.32 % UN2sc% = 10.64 %
* Trªn ®o¹n N-3:
UN3bt% = 6.76% UN3sc% = 13.52 %
* Trªn ®o¹n 3-1:
UN31bt% = 1.98 % UN31sc% = 3.96 %
2.5.Tæng kÕt ph¬ng ¸n II:
KÕt luËn : Ph¬ng ¸n nµy ®¹t chØ tiªu kü thuËt
3.Ph¬ng ¸n III
3.1.S¬ ®å nèi d©y vµ c¸c th«ng sè cña ph¬ng ¸n
*S¬ ®å nèi d©y:
N
6
1
3 4
2
5
*Th«ng sè kü thuËt cña ph¬ng ¸n
18
§o¹n §D N-2 N- 3 3-1 N-4 N-5 4-6
Pmax (MW) 34 62 32 56 26 28
Qmax (MVAr) 16.32 29.76 15.36 26.88 12.48 13.44
L (km) 70.71 72.11 22.36 72.11 82.46 36.05
3.2.Chän ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng.
TÝnh to¸n t¬ng tù nh ph¬ng ¸n I ta còng chän ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña m¹ng
lµ: U®m= 110 kV.
3.3. X¸c ®Þnh tiÕt diÖn d©y dÉn trªn c¸c ®o¹n ®êng d©y.
* ViÖc chän tiÕt diÖn ®îc lµ t¬ng tù nh ph¬ng ¸n I, cuèi cïng ta cã b¶ng sè
liÖu tÝnh to¸n cña ph¬ng ¸n nh trang bªn.
L Ftt, Ftc S r0 x0 b0 R X B/2
§D mm2 MVA
km mm 2
/km /km S.10 -6
  S.10-4
N- 70.71 89.96 95 37.71 0.33 0.429 2.65 11.66 15.16 1.87
2
N- 72.11 169.07 185 68.77 0.17 0.409 2.84 6.12 14.74 2.04
3
3-1 22.36 67.22 70 35.49 0.46 0.44 2.58 5.14 4.91 0.57
N- 72.11 148.19 150 62.11 0.21 0.416 2.74 7.57 14.99 1.97
4
N- 82.46 68.8 70 28.84 0.46 0.44 2.58 18.96 18.14 2.12
5
4-6 36.05 74.09 95 31.05 0.33 0.429 2.65 5.94 7.73 0.95
3.4.TÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn ¸p trong c¸c chÕ ®é vËn hµnh b×nh th êng vµ khi
sù cè nÆng nÒ nhÊt.
TÝnh to¸n t¬ng tù nh ph¬ng ¸n I ta cã:
*Trªn ®o¹n N-2
19
UN2t% = 5.32 UN2c% = 10.64
*Trªn ®o¹n N-3
UN3% = 6.76 % UN3sc% = 13.52 %
*Trªn ®o¹n N- 4:
UN4bt% = 6.83 % UN4sc% = 13.66 %
*Trªn ®o¹n N-5:
UN5bt% = 5.94 % UN5sc% = 11.88 %
3.5.Tæng kÕt ph¬ng ¸n III
KÕt luËn :
- Tho¶ m·n yªu cÇu vÒ kü thuËt cña ph¬ng ¸n
- Kh¶ n¨ng më réng phô t¶i cao
- Sù cè gi÷a c¸c m¹ch kh«ng ¶nh hëng ®Õn nhau nhiÒu
4.Ph¬ng ¸n IV
4.1.S¬ ®å nèi d©y vµ c¸c th«ng sè cña ph¬ng ¸n IV
*S¬ ®å nèi d©y:
N
6
4
1
3 2
5
20