Thiết kế htccđ cho nhà máy (mặt bằng nhà máy số 4, mặt bằng phân xưởng sửa chữa cơ khí số 4)

  • 56 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 56 trang

Nội dung text: Thiết kế htccđ cho nhà máy (mặt bằng nhà máy số 4, mặt bằng phân xưởng sửa chữa cơ khí số 4)

§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
1.Tªn ®Ò thiÕt kÕ: ThiÕt kÕ HTCC§ cho nhµ m¸y (mÆt b»ng nhµ m¸y sè 4,
mÆt b»ng ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ sè 4)
2.Sinh viªn thiÕt kÕ Xu©n Anh Qu©n Líp: T§H1-K44
3.C¸n bé híng dÉn : ThÇy Phan §¨ng Kh¶i
Yªu cÇu: ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y s¶n xuÊt ®êng víi
c¸c sè liÖu cho díi b¶ng sau:
Stt Tªn ph©n xëng C«ng suÊt ®Æt, kw
1 Kho cñ c¶i ®êng 350
2 Ph©n xëng th¸i vµ nÊu cñ c¶i ®êng 700
3 Bé phËn c« ®Æc 550
4 Ph©n xëng tinh chÕ 750
5 Kho thµnh phÈm 150
6 Ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ Theo tÝnh to¸n
7 Tr¹m b¬m 600
8 Kho than 350
Sè liÖu vÒ mÆt b»ng ph©n nhµ m¸y vµ xëng söa ch÷a c¬ khÝ theo ®Ò ra.
NhiÖm vô thiÕt kÕ
1.Më ®Çu
1.1.Giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y: VÞ trÝ ®Þa lý, kinh tÕ, ®Æc ®iÓm c«ng
nghÖ, ®Æc ®iÓm vÇ ph©n bè phô t¶i.
1
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
1.2.Néi dung tÝnh to¸n thiÕt kÕ, c¸c tµi liÖu tham kh¶o...
2. X¸c ®Þnh phô t¶i cña toµn ph©n xëng vµ nhµ m¸y
3.ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n xëng söa ch÷a cã khÝ
4. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho nhµ m¸y
4.1.Chän sè lîng, dung lîng, vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng
4.2.Chän sè lîng, dung lîng, vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p trung gian
(tr¹m biÕn ¸p xÝ nghiÖp, nhµ m¸y) hoÆc tr¹m ph©n phèi trung t©m.
4.3.ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y.
5.TÝnh to¸n bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho HTCC ®iÖn cña nhµ m¸y.
6.ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ, chiÕu s¸ng ph©n xëng
(X¸c ®Þnh theo diÖn tÝch).
C¸c b¶n vÏ trªn khæ A0
1.S¬ ®å nguyªn lý m¹ng ®iÖn ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ
2.S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng cung cÊp ®iÖn toµn nhµ m¸y
Sè liÖu vÒ nguån ®iÖn vµ nhµ m¸y
1.§iÖn ¸p: Tù chän theo c«ng suÊt cña nhµ m¸y vµ kho¶ng c¸ch tõ nguån
®Õn nhµ m¸y
2.C«ng suÊt cña nguån ®iÖn: V« cïng lín
3.§êng d©y cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y dïng lo¹i d©y AC
4.Kho¶ng c¸ch tõ nguån ®Õn nhµ m¸y: 15km
5.Nhµ m¸y lµm viÖc 3 ca
2
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
Ch¬ng I. Më ®Çu
§1. Tæng quan
Nhµ m¸y ®êng lµ nhµ m¸y s¶n xuÊt, chÕ biÕn n«ng s¶n nh mÝa hay cñ c¶i
®êng. Nã cã vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸
n«ng th«n, gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng n«ng th«n. Nhµ m¸y n»m gÇn vïng
nguyªn liÖu vµ ph¶i tiÖn ®êng giao th«ng. Quy m« nhµ m¸y phô thuéc vµo
®iÒu kiÖn tõng vïng vµ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo vïng nguyªn liÖu. §èi víi
nhµ m¸y yªu cÇu thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cã quy m« t¬ng ®èi, c«ng suÊt ®Æt
lªn tíi h¬n 4000kW bao gåm 8 ph©n xëng, cã tæng diÖn tÝch xÊp xØ 164000
m2.
Sè liÖu c¸c ph©n xëng
Sè tt Tªn ph©n xëng C«ng suÊt ®Æt(kW)
1 Kho cñ c¶i ®êng 350
2 Ph©n xëng th¸i vµ nÊu cñ c¶i ®êng 700
3 Bé phËn c« ®Æc 550
4 Ph©n xëng tinh chÕ 750
5 Kho thµnh phÈm 150
6 Ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ Theo tÝnh to¸n
3
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
7 Tr¹m b¬m 600
8 Kho than 350
9 ChiÕu s¸ng ph©n xëng X¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n
Nhµ m¸y ®êng cã tÇm quan träng trong nÒn kinh tÕ ë khu vùc n«ng th«n,
sù ho¹t ®éng cña nã b¶o ®¶m viÖc lµm cho rÊt nhiÒu lao ®éng trong nhµ m¸y
còng nh vïng nguyªn liÖu. ChÊt lîng ®iÖn ¸p ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn n¨ng
suÊt vµ doanh thu cña nhµ m¸y. Do ®ã yªu cÇu nhµ m¸y ®Æt ra lµ ph¶i ®¶m
b¶o cÊp ®iÖn liªn tôc nhng trong nh÷ng trêng hîp ®Æc biÖt vÉn cã thÓ c¾t
®iÖn. V× vËy nhµ m¸y ®îc liÖt vµo hé tiªu thô lo¹i II. Ngoµi ra mét sè phßng
ban gi¸n tiÕp th× ®îc cÊp ®iÖn theo hé lo¹i III.
Nguån ®iÖn cÊp cho nhµ m¸y ®îc lÊy tõ líi ®iÖn c¸ch nhµ m¸y 15 Km, ®-
êng d©y trªn kh«ng lé kÐp ®Ó truyÒn t¶i ®iÖn. Phô t¶i ®iÖn cña nhµ m¸y t¬ng
®èi tËp trung, nguån ®iÖn phôc vô c¸c ph©n xëng chñ yÕu lµ 0,4 KV. Ngoµi
ra mét sè ph©n xëng cã thªm cÊp ®iÖn ¸p cao h¬n. Nhµ m¸y lµm viÖc 3 ca
nªn thêi gian sö dông c«ng suÊt cùc ®¹i lµ Tmax= 5200 h.
MÆt b»ng bè trÝ nhµ m¸y
H­íng
nguån
®Õn
H×nh H_1
§2. c¸c néi dung chñ yÕu
1. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n xëng vµ tµon nhµ m¸y
2. thiÕt kÕ m¹ng h¹ ¸p cho ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ
3. thiÕt kÕ m¹ng cao ¸p cho toµn nhµ m¸y:
4
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
- Chän sè lîng, dung lîng vµ vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n x-
ëng
- Chän sè lîng, dung lîng vµ vÞ trÝ ®Æt c¸c tr¹m biÕn ¸p trung
gian (tr¹m biÕn ¸p xÝ nghiÖp) hoÆc tr¹m ph©n phèi trung t©m
- ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y
4. TÝnh to¸n bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng cho hÖ thèng cung cÊp ®iÖn
cña nhµ m¸y
5. ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n xëng söa ch÷a v¬ khÝ vµ toµn nhµ
m¸y
§3. c¸c tµi liÖu tham kh¶o
1. Gi¸o tr×nh cung cÊp ®iÖn XNCN
2. Híng dÉn thiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn XNCN
3. ThiÕt kÕ cÊp ®iÖn – Ng« Hång Quang
4. HÖ thèng cung cÊp ®iÖn cña XNCN, ®« thÞ vµ nhµ cao tÇng
– NguyÔn C«ng HiÒn, NguyÔn M¹nh Ho¹ch
5
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
Ch¬ng II. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña
c¸c ph©n xëng vµ toµn nhµ m¸y
§1. ®Æt vÊn ®Ò
Phô t¶i lµ th«ng sè ban ®Çu ®Ó ®¸nh gi¸ vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ
kinh tÕ phøc t¹p khi thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn. Nã lµ c¬ së ®Ó thiÕt kÕ l¾p ®Æt lùa
chän c¸c m¸y biÕn ¸p vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c. Nh vËy x¸c ®Þnh phô t¶i ®iÖn lµ
giai ®o¹n ®Çu tiªn cña c«ng t¸c thiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn. Môc ®Ých lµ
®Ó lùa chän c¸c thiÕt bÞ ®iÖn theo nh÷ng ph¬ng ph¸p ph¸t nãng vµ c¸c chØ
tiªu kÝnh tÕ.
§Ó cã ®îc ph¬ng ¸n tèi u vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt trong viÖc thiÕt kÕ hÖ
thèng cung cÊp ®iÖn, ngêi ta ph¶i tÝnh to¸n thËt chÝnh x¸c phô t¶i ®iÖn. Nh×n
chung th× phô t¶i ®Æt lµ kh¸c so víi phô t¶i tÝnh to¸n vµ ngêi ta sÏ c¨n cø vµo
phô t¶i tÝnh to¸n ®Ó thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn.
Cã nhiÒu ph¬ng ph¸p tÝnh phô t¶i tÝnh to¸n, mçi ph¬ng ph¸p lµ mét c«ng
tr×nh nghiªn cøu khoa häc vµ nã ®· ®îc kiÓm nghiÖm qua thùc tÕ.
§2. c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n
1. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo P®m vµ knc
Ptt = knc .P®m
knc tra trong sæ tay kÜ thuËt, nÕu kh«ng tra ®îc cã thÓ lÊy knc  ksd.
Th«ng thêng knc = (1,1  1,2)ksd.
2. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo ksd vµ PTB
Ptt = ksdPTB
ksd ®îc tra trong sæ tay kÜ thuËt
3. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo P TB vµ ®é lÖch cña ®å thÞ phô t¶i
khái gi¸ trÞ trung b×nh
Ptt = PTB  
 lµ ®é lÖch cña phô t¶i khái gi¸ trÞ trung b×nh
 lµ hÖ sè t¸n x¹
4. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo suÊt trang bÞ ®iÖn cho mét ®¬n vÞ
diÖn tÝch
Ptt = po.F
Po lµ suÊt trang bÞ ®iÖn cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch vµ ®îc tra trong sæ
tay kÜ thuËt
F lµ diÖn tÝch n¬i ®Æt thiÕt bÞ
5. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh theo suÊt chi phÝ ®iÖn n¨ng cho mét ®¬n vÞ
s¶n phÈm vµ tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong mét thêi gian kh¶o s¸t.
Ptt =
a0 lµ suÊt chi phÝ ®iÖn n¨ng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm
6
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
M lµ tæng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong thêi gian kh¶o s¸t t
6. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo kmax vµ PTB
Víi PTB = ksd.P®m
kmax lµ hÖ sè cùc ®¹i tra trong sæ tay kÜ thuËt theo quan hÖ
kmax = f( , )
Víi lµ sè thiÕt bÞ ®iÖn dïng hiÖu qu¶ cã cïng c«ng suÊt, cïng chÕ
®é lµm viÖc g©y ra hiÖu qu¶ ph¸t nhiÖt ®óng b»ng sè thiÕt bÞ thùc tÕ g©y ra
trong qu¸ tr×nh lµm viÖc.
- C«ng thøc tæng qu¸t tÝnh nhq :
- Sè thiÕt bÞ lín ta dïng c«ng thøc gÇn ®óng ®Ó tÝnh to¸n ®¬n gi¶n
h¬n

* NÕu m  8 vµ ksd  0,4 th× lÊy = n. NÕu trong ®ã cã n 1 thiÕt
bÞ sao cho
th× lÊy = n – n1
* NÕu m > 3 vµ ksd  0,2 th×
Khi kh«ng ¸p dông ®îc hai trêng hîp trªn th× tÝnh nh sau
* TÝnh n vµ gäi lµ P
* TÝnh n1 vµ gäi lµ P
Trong ®ã n1 lµ sè thiÕt bÞ cã c«ng suÊt khong nhá h¬n c«ng suÊt cña
thiÕt bÞ cã c«ng suÊt lín nhÊt trong nhãm
* TÝnh ;
* Tõ vµ tra sæ tay t×m ®îc
*
Tõ nh÷ng ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n trªn ta chän ph¬ng ph¸p
x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho c¸c ph©n xëng.
7
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
a. Ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ: do ®· biÕt kh¸ nhiÒu th«ng tin vÒ phô t¶i
nªn cã thÓ x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo c«ng suÊt trung b×nh vµ hÖ
sè cùc ®¹i Ptt = kmaxPTB
b. C¸c ph©n xëng cßn l¹i: do míi biÕt c«ng suÊt ®Æt nªn phô t¶i tÝnh
to¸n ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p sö dông c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu
cÇu Ptt = kncPdm
c. C¸c phô t¶i chiÕu s¸ng: do biÕt diÖn tÝch n¬i ®Æt thiÕt bÞ vµ suÊt trang
bÞ ®iÖn cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch nªn dïng ph¬ng ph¸p: Pcs = kncF
§3. x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho ph©n xëng
söa ch÷a c¬ khÝ
1. Giíi thiÖu chung
Ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ ®îc ®Æt trªn mÆt b»ng nhµ m¸y víi diÖn tÝch
ph©n xëng lµ (6520 = 1300m2) bao gåm 39 thiÕt bÞ ®îc bè trÝ ®Òu trªn mÆt
b»ng ph©n xëng.
2. Tr×nh tù x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ
- Ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn
- X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n theo tõng nhãm
- X¸c ®Þnh phô t¶i chiÕu s¸ng toµn ph©n xëng
- X¸c ®Þnh phô t¶i toµn xëng
- X¸c ®Þnh Itt vµ I®m
3. Thùc hiÖn ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn
Môc ®Ých:
- X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®îc chÝnh x¸c h¬n
- T¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn sau nµy
C¸c c¬ së ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn
- C¸c thiÕt bÞ trong cïng mét nhãm nªn ë gÇn nhau
- C¸c thiÕt bÞ trong nhãm nªn cã chÕ ®é lµm viÖc gièng nhau ®Ó khi
x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cã sai sè bÐ.
- Tæng c«ng suÊt nªn t¬ng ®¬ng nhau
- Sè lîng c¸c thiÕt bÞ trong c¸c nhãm nªn t¬ng ®¬ng nhau ®Ó tiÖn cho
viÖc thiÕt kÕ sau nµy.
Dùa vµo c¸c tiªu chÝ vµ nguyªn t¾c ta tiÕn hµnh ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn
tõ danh môc thiÕt bÞ mÆt b»ng thµnh nhãm phô t¶i ®iÖn
Nhãm I
Sè tt Tªn thiÕt bÞ Sè l- C«ng KÝ hiÖu I®m(A)
îng suÊt ®Æt
1 Bóa h¬i ®Ó rÌn 2 10 1 25,3
8
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
2 Lß rÌn 1 4,5 3 11,4
3 Qu¹t lß 1 2,8 5 7,1
4 Qu¹t th«ng giã 1 2,5 6 6,33
5 DÇm treo cã pal¨ng ®iÖn 1 4,85 11 12,3
6 M¸y mµi s¾c 1 3,2 12 8,1
7 ThiÕt bÞ t«i b¸nh r¨ng 1 18 25 45,6
Céng tæng 8 55,85
Nhãm II
Sè tt Tªn thiÕt bÞ Sè l- C«ng KÝ hiÖu I®m(A)
îng suÊt ®Æt
1 Bóa h¬i ®Ó rÌn 2 28 2 71
2 Lß rÌn 1 4,5 3 11,4
3 Lß rÌn 1 6,0 4 15,2
4 M¸y Ðp ma s¸t 1 10 8 25,3
5 Qu¹t ly t©m 1 7,0 13 17,7
6 M¸y biÕn ¸p 2 2,2 17 5,57
7 Céng tæng 8 87,9
Nhãm III
Stt Tªn thiÕt bÞ Sè lîng P ®Æt Ký hiÖu I®m(A)
1 BÓ dÇu 1 4 24 10,1
2 BÓ dÇu cã t¨ng nhiÖt 1 3 26 7,6
3 M¸y ®o ®é cøng ®Çu c«n 1 0.6 28 1,52
4 M¸y mµy s¾c 1 0.25 31 0,63
5 CÇn trôc c¸nh cã pal¨ng ®iÖn 1 1.3 33 3,29
6 M¸y bµo gç 1 2 41 5,06
7 M¸y khoan 1 1 42 2,53
8 M¸y ca ®ai 1 4.5 44 11,4
9 M¸y bµo gç 1 7 46 17,7
10 M¸y ca trßn 1 7 47 17,7
11 ThiÕt bÞ ®o bi 1 23 37 58,2
Tæng 11 53.65
Nhãm IV
Stt Tªn thiÕt bÞ sè lîng P ®Æt Ký hiÖu I®m(A)
1 M¸y nÐn khÝ 1 45 40 85,5
2 Qu¹t giã trung ¸p 1 9 48 17,1
3 Qu¹t giã sè 9,5 1 12 49 22,8
4 Qu¹t sè 14 1 28 50 34,2
Tæng 94
9
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
Nhãm V(nhãm c¸c thiÕt bÞ cao ¸p)
Stt Tªn thiÕt bÞ sè lîng P ®Æt (kW) Ký hiÖu
1 Lß ®iÖn ®Ó ho¸ cøng linhkiÖn 1 90 19
2 ThiÕt bÞ cao tÇn 1 80 34
3 Lß ®iÖn H - 15 1 15 9
4 Lß b»ng ch¹y ®iÖn 1 30 18
5 Lß ®iÖn H – 30 1 30 20
6 Lß ®iÖn ®Ó rÌn H – 32 1 36 21
7 Lß ®iÖn C – 20 1 20 22
8 Lß ®iÖn B – 20 1 20 23
Céng tæng 8 321
4. TÝnh to¸n phô t¶i theo nhãm
a. Nhãm I
Tra sæ tay cã ksd = 0.2; Cos = 0.6
TÝnh nhq theo c«ng thøc
Víi nhq= 4, ksd = 0,2 tra sæ tay cã kmax = 2,64
 Ptt = ksd.kmax.P®m = 0,2.2,64.55,85 = 29,5 kW
Qtt = Ptt .tg = 29,5.1,33 = 39,22 kvar
Stt = = 49,1 kVA
Itt= A
b. Nhãm II
Tra sæ tay cã ksd = 0.2; Cos = 0.6
TÝnh nhq theo c«ng thøc
Víi nhq= 5, ksd = 0,2 tra sæ tay cã kmax = 2,42
10
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
 Ptt = ksd.kmax.P®m = 0,2.2,42.87,9 = 42,54 kW
Qtt = Ptt .tg = 42,54.1,33 = 56,57 kar
Stt = = 70,79 kVA
Itt= =107,55A
c. Nhãm III
Tra sæ tay cã ksd = 0.2; Cos = 0.6
TÝnh nhq theo c«ng thøc
Víi nhq= 5, ksd = 0,2 tra sæ tay cã kmax = 2,44
 Ptt = ksd.kmax.P®m = 0,2.2,42.53,65 = 25,97 kW
Qtt = Ptt .tg = 25,97.1,33 = 34,53 kvar
Stt = = 43,2 kVA
Itt= =65,66A
d. Nhãm IV
Tra sæ tay cã ksd = 0.6; Cos = 0.8
TÝnh nhq theo c«ng thøc
v× n=4 >2,912 nªn lÊy
Víi nhq= 4, ksd = 0,6 tra sæ tay cã kmax = 1,46
 Ptt = ksd.kmax.P®m = 0,6.1,46.94 = 82,34 kW
Qtt = Ptt .tg = 82,34.1,33 = 109,52 kvar
Stt = = 137,02 kVA
Itt= =208,2A
C¸c thiÕt bÞ cßn l¹i (nhãm V) lµ c¸c lß ®iÖn bao gåm c¶ lß ®iÖn trë vµ lß
cao tÇn. C¸c thiÕt bÞ nµy cã chÕ ®é lµm viÖc kh¸c víi nhãm thiÕt bÞ cña ph©n
11
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
xëng söa ch÷a c¬ khÝ nªn chóng ®îc ph©n nhãm mét c¸ch ®Æc biÖt. v× chóng
cã c«ng suÊt lín, cã lß c«ng suÊt ®Æt lªn tíi 90 KW nªn chóng ®îc liÖt vµo
phô t¶i cao ¸p.
e. Nhãm V
- Tra sæ tay ®èi víi lß ®iÖn trë lµm viÖc liªn tôc (thiÕt bÞ 19) ta cã cos
= 0,9
Ptt = P®m = 90 kW
Qtt = Q®m = Ptt.tg = 90.0,48 = 43,2 kvar
- Tra sæ tay ®èi víi lß ®iÖn cao tÇn(thiÕt bÞ 34) ta cã cos = 0,6
Ptt = P®m = 80 kW
Qtt = Q®m = Ptt.tg = 80.1,33 = 106,4 kvar
- Tra sæ tay nhãm lß ®iÖn trë (c¸c thiÕt bÞ 9, 18, 20, 21, 22, 23) cã
ksd = 0,7; cos = 0,9
Ptt = kW
Qtt = Ptt.tg = 151.0,48 = 72,48 kvar
- C«ng suÊt tÝnh to¸n c¶ nhãm:
Ptt = 90 + 80 + 151 = 321 kW
Qtt = 43,2 + 106,4 + 72,48 = 222,08 kvar
Stt = =390,3kVA
Nh vËy khi coi c¸c lß ®iÖn lµ phô t¶i cao ¸p th× phô t¶i cña ph©n xëng söa
ch÷a c¬ khÝ chØ cßn cã 4 nhãm: nhãm I, nhãm II, nhãm III, nhãm IV
B¶ng tæng kÕt kÕt qu¶ tÝnh to¸n phô t¶i ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ
Tªn m¸y sl K/h P®m Ksd cos nhq kmax Ptt Qtt Stt Itt
Nhãm 1
1 Bóa h¬i ®Ó rÌn 2 1 10 0.20 0.60 25,3
2 Lß rÌn 1 3 4,5 0.20 0.60 11,4
3 Qu¹t lß 1 5 2,8 0.20 0.60 7,1
4 Qu¹t th«ng giã 1 6 2,5 0.20 0.60 6,33
5 DÇm treo cã pal¨ng ®iÖn 1 11 4,85 0.20 0.60 12,3
6 M¸y mµi s¾c 1 12 3,2 0.20 0.60 8,1
7 ThiÕt bÞ t«i b¸nh r¨ng 1 25 18 0.20 0.60 45,6
Céng tæng 8 55,85 4 2,64 29,5 39,22 49,1 74,6
Nhãm2
1 Bóa h¬i ®Ó rÌn 2 2 28 0.20 0.60 71
2 Lß rÌn 1 3 4,5 0.20 0.60 11,4
3 Lß rÌn 1 4 6,0 0.20 0.60 15,2
12
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
4 M¸y Ðp ma s¸t 1 8 10 0.20 0.60 25,3
5 Qu¹t ly t©m 1 13 7,0 0.20 0.60 17,7
6 M¸y biÕn ¸p 2 17 2,2 0.20 0.60 5,57
Céng tæng 8 87,9 5 2,42 42,5 56,6 70,8 107,6
Nhãm 3
1 BÓ dÇu 1 24 4 0.20 0.60 10,1
2 BÓ dÇu cã t¨ng nhiÖt 1 26 3 0.20 0.60 7,6
3 M¸y ®o ®é cøng ®Çu c«n 1 28 0.6 0.20 0.60 1,52
4 M¸y mµy s¾c 1 31 0.25 0.20 0.60 0,63
5 CÇn trôc cã pal¨ng ®iÖn 1 33 1.3 0.20 0.60 3,29
6 M¸y bµo gç 1 41 2 0.20 0.60 5,06
7 M¸y khoan 1 42 1 0.20 0.60 2,53
8 M¸y ca ®ai 1 44 4.5 0.20 0.60 11,4
9 M¸y bµo gç 1 46 7 0.20 0.60 17,7
10 M¸y ca trßn 1 47 7 0.20 0.60 17,7
11 ThiÕt bÞ ®o bi 1 37 23 0.20 0.60 58,2
Tæng 11 53.65 5 2,44 25,97 34,53 43,2 65,66
Nhãm 4
1 M¸y nÐn khÝ 1 40 45 0.60 0.80 85,5
2 Qu¹t giã trung ¸p 1 48 9 0.60 0.80 17,1
3 Qu¹t giã sè 9,5 1 49 12 0.60 0.80 22,8
4 Qu¹t sè 14 1 50 28 0.60 0.80 34,2
Tæng 4 94 4 1,46 82,3 109,5 137 208,2
Nhãm 5
Lß ®iÖn ®Ó ho¸ cøng
1 linhkiÖn 1 19 90 0.70 0.90
2 ThiÕt bÞ cao tÇn 1 34 80 0.70 0.60
3 Lß ®iÖn H - 15 1 9 15 0.70 0.90
4 Lß b»ng ch¹y ®iÖn 1 18 30 0.70 0.90
5 Lß ®iÖn H – 30 1 20 30 0.70 0.90
6 Lß ®iÖn ®Ó rÌn H – 32 1 21 36 0.70 0.90
7 Lß ®iÖn C – 20 1 22 20 0.70 0.90
8 Lß ®iÖn B – 20 1 23 20 0.70 0.90
Céng tæng 8 321 8 151 222,1 390
4. Phô t¶i toµn ph©n xëng
13
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
*. Phô t¶i chiÕu s¸ng toµn ph©n xëng
LÊy suÊt chiÕu s¸ng chung cho toµn ph©n xëng:
p0 = 12W/m2
DiÖn tÝch ph©n xëng ®o tõ s¬ ®å mÆt b»ng nhµ m¸y ®îc F = 1300m2
Chän lo¹i ®Ìn cã cos = 1. Ta cã
Pcs = p0.F = 12.1300 = 15600 W
Hay Pcs = 15,6 kW
*. Phô t¶i tÝnh to¸n ®éng lùc toµn ph©n xëng
Víi ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ lÊy cos = 0,6
Pttpx = k®t. = k®t (29,5 + 42,54 + 25,97 + 82,34 )
= 0,85.180,35 = 138 kW
Qttpx = Pttpx. tg = 138 . 1,33 = 203,9 kvar
Sttpx = kVA
*. Phô t¶i ph©n xëng
Ppx = Pttpx + Pcs = 138 + 15,6 = 153,6 kW
Qpx = Qttpx + Qcs = Qttpx = 203,9 kvar
Spx = kVA
§4. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho
c¸c ph©n xëng
1. §Æt vÊn ®Ò
V× c¸c ph©n xëng cßn l¹i chØ biÕt c«ng suÊt ®Æt nªn phô t¶i tÝnh to¸n ®îc
tÝnh theo c«ng suÊt ®Æt vµ hÖ sè nhu cÇu. C¸c bíc tÝnh phô t¶i tiÕn hµnh nh
sau:
a. C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc.P®
Víi knc tra trong sæ tay kÜ thuËt, P® ®· biÕt
b. C«ng suÊt chiÕu s¸ng
Pcs = p0.F
Víi p0 lµ suÊt chiÕu s¸ng trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch. p 0 ®îc tra trong sæ
tay kÜ thuËt
c. C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông toµn ph©n xëng
Ptt = P®l + Pcs
d. C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng cña toµn ph©n xëng
Qtt = P®l.tg
e. C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn ph©n xëng
14
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
Stt =
Trong ®ã hÖ sè ®ång thêi lÊy b»ng 0,85
2. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cho c¸c ph©n xëng
2.1. Kho cñ c¶i ®êng
C«ng suÊt ®Æt: P® = 350 kW
CÊp ®iÖn ¸p 0,4kV
Tra trong sæ tay kü thuËt ®îc:
Knc = 0,6
cos = 0,8
p0 = 12 W/m2
Tõ b¶n vÏ mÆt b»ng tÝnh ®îc diÖn tÝch ph©n xëng lµ 9000m2
C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,6.350 = 210 kW
C«ng suÊt chiÕu s¸ng
Pcs = p0.F = 12 . 9000 = 108000W = 108kW
C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông
Ptt = P®l + Pcs = 210 + 108 = 318 kW
C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng
Qtt = P®l. tg = 210 . 0,75 = 157,5 kvar
C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn
Stt = =301,6kVA
2.2. Ph©n xëng th¸i vµ nÊu cñ c¶i ®êng
C«ng suÊt ®Æt: P® = 700 kW
CÊp ®iÖn ¸p 0,4KV
Tra trong sæ tay kü thuËt ®îc:
Knc = 0,8
cos = 0,8
p0 = 15 W/m2
Tõ b¶n vÏ mÆt b»ng tÝnh ®îc diÖn tÝch ph©n xëng lµ 2925m2
C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,8.700 = 560 kW
C«ng suÊt chiÕu s¸ng
Pcs = p0.F = 15 . 2925 = 43875W = 43,875kW
C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông
Ptt = P®l + Pcs = 560 + 43,875 = 603,875 kW
C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng
Qtt = P®l. tg = 560 . 0,75 = 420 kvar
C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn
Stt = =625,24 kVA
2.3. Bé phËn c« ®Æc
C«ng suÊt ®Æt: P® = 550 kW
CÊp ®iÖn ¸p 0,4KV
Tra trong sæ tay kü thuËt ®îc:
15
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
Knc = 0,75
cos = 0,7
p0 = 15 W/m2
Tõ b¶n vÏ mÆt b»ng tÝnh ®îc diÖn tÝch ph©n xëng lµ 3375m2
C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,75.550 = 412,5 kW
C«ng suÊt chiÕu s¸ng
Pcs = p0.F = 15 . 3350 = 50250W = 50,25kW
C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông
Ptt = P®l + Pcs = 412,5 + 50,25 = 462,25 kW
C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng
Qtt = P®l. tg = 412,5 . 1,02 = 420,75
C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn
Stt = kVA
2.4.Ph©n xëng tinh chÕ
C«ng suÊt ®Æt: P® = 750 kW
CÊp ®iÖn ¸p 0,4KV
Tra trong sæ tay kü thuËt ®îc:
Knc = 0,8
cos = 0,7
p0 = 115 W/m2
Tõ b¶n vÏ mÆt b»ng tÝnh ®îc diÖn tÝch ph©n xëng lµ 2250m2
C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,8.750 = 600 kW
C«ng suÊt chiÕu s¸ng
Pcs = p0.F = 15 . 2250 = 33750W = 33,75 kW
C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông
Ptt = P®l + Pcs = 600 + 33,75 = 633,75 kW
C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng
Qtt = P®l. tg = 600 . 1,02 = 612,12 kvar
C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn
Stt = =748,93kVA
2.5. Kho thµnh phÈm
C«ng suÊt ®Æt: P® = 150 kW
CÊp ®iÖn ¸p 0,4KV
Tra trong sæ tay kü thuËt ®îc:
Knc = 0,6
cos = 0,8
p0 = 12 W/m2
Tõ b¶n vÏ mÆt b»ng tÝnh ®îc diÖn tÝch ph©n xëng lµ 4000m2
C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,6.150 = 90 kW
C«ng suÊt chiÕu s¸ng
Pcs = p0.F = 12 . 4000 = 48000W = 48 kW
16
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông
Ptt = P®l + Pcs = 90 + 48 = 138 kW
C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng
Qtt = P®l. tg = 90 . 0,75 = 67,5 kvar
C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn
Stt = =130,58 kVA
2.6. Ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ
Sè liÖu tÝnh to¸n vÒ ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ ®· tÝnh ë môc tríc. KÕt
qu¶ nh sau
Phô t¶i h¹ ¸p:
Ppx = Pttpx + Pcs = 138 + 15,6 = 153,6 kW
Qpx = Qttpx + Qcs = Qttpx = 203,9 kvar
Spx = kVA
Phô t¶i cao ¸p:
Ptt = 90 + 80 + 15 + 30 + 30 + 36 + 20 + 20 = 321 kW
Qtt = 43,2 + 106,4 + 36 + 36,48 = 222,1 kvar
2.7. Tr¹m b¬m
C«ng suÊt ®Æt: P® = 600 kW
CÊp ®iÖn ¸p 0,4KV
Tra trong sæ tay kü thuËt ®îc:
Knc = 0,6
cos = 0,6
p0 = 12 W/m2
Tõ b¶n vÏ mÆt b»ng tÝnh ®îc diÖn tÝch ph©n xëng lµ 1400m2
C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,6.600 = 360 kW
C«ng suÊt chiÕu s¸ng
Pcs = p0.F = 12 . 1400 = 16800W = 16,8kW
C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông
Ptt = P®l + Pcs = 360 + 16,8 = 376,8 kW
C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng
Qtt = P®l. tg = 360 . 1,33 = 478,8 kvar
C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn
Stt = =517,9kVA
2.8. Kho than
C«ng suÊt ®Æt: P® = 350 kW
CÊp ®iÖn ¸p 0,4KV
Tra trong sæ tay kü thuËt ®îc:
Knc = 0,4
cos = 0,8
p0 = 12 W/m2
Tõ b¶n vÏ mÆt b»ng tÝnh ®îc diÖn tÝch ph©n xëng lµ 5200m2
C«ng suÊt tÝnh to¸n ®éng lùc
P®l = knc . P® = 0,4.350 = 140 kW
17
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
C«ng suÊt chiÕu s¸ng
Pcs = p0.F = 12 . 5200 = 62400W = 62,4 kW
C«ng suÊt tÝnh to¸n t¸c dông
Ptt = P®l + Pcs = 140 + 62,4 = 202,4 kW
C«ng suÊt tÝnh to¸n ph¶n kh¸ng
Qtt = P®l. tg = 140 . 0,75 = 105 kvar
C«ng suÊt tÝnh to¸n toµn phÇn
Stt = =193,8 kVA
2.9. Phô t¶i chiÕu s¸ng ph©n xëng toµn nhµ m¸y
Phô t¶i chiÕu s¸ng toµn nhµ m¸y chØ cã phÇn c«ng suÊt t¸c dông v× ®Ìn
sîi ®èt cã cos =1
Pcsnm =
= 379,05 KW
§5. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n
toµn nhµ m¸y
1. §Æt vÊn ®Ò
Phô t¶i nhµ m¸y ®îc tÝnh theoph¬ng ph¸p sö dông hÖ sè ®ång thêi. C¸c
bíc tÝnh to¸n tiÕn hµnh nh sau:
a. Phô t¶i t¸c dông toµn nhµ m¸y
Pttnm = k®t víi k®t = 0,8
b. Phô t¶i ph¶n kh¸ng toµn nhµ m¸y
Qttnm = k®t
c. Phô t¶i toµn phÇn nhµ m¸y
d. HÖ sè cos toµn nhµ m¸y
cosnm =
2. TÝnh to¸n
a. Phô t¶i t¸c dông toµn nhµ m¸y
Pttnm = k®t
= 0,8(318 + 603,875 + 462,75 + 633,75 + 138 +
153,6 + 376,8 + 202,4 + 90 + 80 + 15 + 30 + 30 +
36 + 20 + 20) = 2568,14 kW
18
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
b. Phô t¶i ph¶n kh¸ng toµn nhµ m¸y
Qttnm = k®t
= 0,8(157,5 + 420 + 420,75 + 612,12 + 67,5 + 638,73
+ 203,9 +105 + 43,2 + 106,4 + 36 + 36,48)
= 2278,064 kvar
c. Phô t¶i toµn phÇn nhµ m¸y
=3432,9 kVA
d. HÖ sè cos toµn nhµ m¸y
cosnm =
§6. X¸c ®Þnh t©m phô t¶i vµ
vÏ biÓu ®å phô t¶i
1. Giíi thiÖu chung
BiÓu ®å phô t¶i ®îc biÓu diÔn b»ng vßng trßn cã diÖn tÝch b»ng phô t¶i
tÝnh to¸n cña ph©n xëng theo mét tØ lÖ xÝch ®· chän
Si = Ri2 .m
Si lµ phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n xëng thø i
Ri lµ b¸n kÝnh vßng trßn biÓu ®å phô t¶i cña ph©n xëng thø i (cm hoÆc
mm)
m lµ tØ lÖ xÝch (kVA/cm2 hoÆc kVA/mm2)
Mçi ph©n xëng cã mét biÓu ®å phô t¶i, t©m cña biÓu ®å phô t¶i trïng víi
t©m phô t¶i ph©n xëng.
- C¸c tr¹m biÕn ¸p cÇn ®îc ®Æt ®óng hay gÇn t©m phô t¶i ®iÖn
- Mçi biÓu ®å phô t¶i trªn vßng trßn chia lµm hai phÇn h×nh qu¹t t-
¬ng øng víi phô t¶i ®éng lùc vµ phô t¶i chiÕu s¸ng.
- C¸ch x¸c ®Þnh t©m phô t¶i
+ NÕu coi ph©n bè ®Òu trªn mÆt b»ng diÖn tÝch ph©n xëng th×
t©m phô t¶i ®iÖn cã thÓ lÊy trïng víi t©m h×nh biÓu diÔn cña
ph©n xëng trªn mÆt b»ng
+ NÕu kh«ng tÝnh ®Õn sù ph©n bè thùc tÕ cña phô t¶i ®iÖn th×
t©m phô t¶i ®iÖn ®îc x¸c ®Þnh nh lµ x¸c ®Þnh träng t©m cña mét
khèi vËt thÓ theo c«ng thøc:
19
§å ¸n cung cÊp ®iÖn XNCN_____________________ Xu©n Anh Qu©n
2. TÝnh to¸n biÓu ®å phô t¶i
Chän hÖ trôc to¹ ®é nh h×nh H_2, chän tØ lÖ xÝch m = 10 kVA/mm 2 råi
tÝnh to¸n theo tr×nh tù sau:
- Dùa vµo mÆt b»ng nhµ m¸y ®o ®îc to¹ ®é t©m cña tõng ph©n xëng
- Dùa vµo phô t¶i tÝnh to¸n toµn phÇn cña tõng ph©n xëng tÝnh ra b¸n
kÝnh biÓu ®å phô t¶i cña tõng ph©n xëng theo c«ng thøc:
- Gãc c«ng suÊt chiÕu s¸ng ®îc tÝnh nh sau:
=
Sè liÖu tÝnh to¸n
Riªng ph©n xëng sè 6 (ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ) cã phô t¶i cao ¸p lµ
c¸c lß ®iÖn nhng khi sÐt biÓu ®å phô t¶i th× vÉn tÝnh vµo phô t¶i cña ph©n x-
ëng söa ch÷a c¬ khÝ.
I 1 2 3 4 5 6 7 9
X 36 80 97 110 110 84 54 15
Y 16 16 16 16 28 55 55 58
S KVA 301,64 625,24 531,62 748,93 130,58 636,3 517,9 193,8
R mm 3,1 4,46 4,12 4,88 2,04 4,5 4,06 2,48
o 185 28,2 41,42 20,25 192 18,4 16,8 111
BiÓu ®å phô t¶i c¸c ph©n xëng cña nhµ m¸y ®êng
20