Phương pháp thi công nền đường

  • 34 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 34 trang

Nội dung text: Phương pháp thi công nền đường

chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
Lêi më ®Çu

T
rong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc, ngµnh Giao Th«ng VËn T¶i lµ ngµnh cã nh÷ng ®ãng
gãp v« cïng quan träng. Cïng víi sù ph¸t triÓn liªn tôc cña ®Êt níc trong nh÷ng n¨m qua, lÜnh
vùc x©y dùng c«ng tr×nh nãi riªng vµ lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n nãi chung ®· vµ ®ang ®îc nhµ níc
®Çu t ph¸t triÓn vµ cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng tù hµo.
Thùc hiÖn ph¬ng ch©m “häc ®i ®«i víi hµnh”. Nghiªn cøu khoa häc kÕt hîp víi s¶n xuÊt,
nhµ trêng ®· tæ chøc ph©n c«ng cho sinh viªn ngµnh kinh tÕ x©y dùng giao th«ng, sau khi häc hÕt
c¸c m«n kü thuËt x©y dùng cÇu, ®êng ®Õn thùc tËp ë c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh, nh»m kÕt hîp gi÷a
lý thuyÕt häc trªn gi¶ng ®êng víi sù häc hái thùc tÕ. Em ®îc ph©n c«ng vÒ thùc tËp t¹i C«ng Ty
Cæ PhÇn X©y Dùng MiÒn T©y. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em ®· rót ra nhiÒu bµi häc bæ
Ých cho b¶n th©n.
Em xin göi lêi c¸m ¬n tíi c¸c thÇy c« gi¸o ®· trang bÞ kiÕn thøc mét c¸ch cËp nhËt vµ ®Çy
®ñ cho chóng em. Em xin c¸m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇygi¸o nguyÔn quúnh sang
Vµ em xin göi lêi c¸m ¬n ®Õn ban gi¸m ®èc C«ng Ty Cæ PhÇn X©y Dùng MiÒn T©y vµ c¸c
phßng ban cã liªn quan ®Æc biÖt lµ phßng KÕ Ho¹ch Kü ThuËt ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn
thµnh nhiÖm vô trong ®ît thùc tËp nµy.
EM XIN CH¢N THµNH c¸m ¬n
Sinh viªn.
Ph¹m thÞ liªn.
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 1
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
PhÇn 1
Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty
1. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ h×nh thµnh cña c«ng ty:
C«ng Ty Cæ PhÇn MiÒn T©y ®· chuyÓn tõ doanh nghiÖp Nhµ níc sang C«ng Ty Cæ
PhÇn theo quyÕt ®Þnh sè 999/Q§ BGTVT ngµy 19/04/2004 cña Bé Trëng Bé GTVT vµ b¾t
®Çu tõ ngµy 23/07/2004 c«ng ty chÝnh thøc ho¹t ®éng theo con dÊu vµ m· sè thuÕ, tµi
kho¶n míi.
C«ng Ty Cæ PhÇn MiÒn T©y tiÒn th©n lµ C«ng Ty X©y Dùng MiÒn T©y ®îc thµnh
lËp theo quyÕt ®Þnh sè 2409/ Q§ BGTVT cña Bé GTVT. 10 n¨m qua ®èi víi C«ng Ty
X©y Dùng MiÒn T©y lµ mét trang sö ®Ñp, sù h×nh thµnh vµ duy tr× ph¸t triÓn còng mang
®Ëm nÐt riªng cña Ban X©y Dùng 64 nay lµ Táng C«ng Ty X©y Dùng C«ng Tr×nh Giao
Th«ng 8- Bé GTVT.
Vïng ®Êt T©y B¾c do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh c¸ch xa c¸c trung t©m kinh tÕ v¨n ho¸ ®ßi
hái sù ph¸t triÓn ®Ó tiÐn kÞp miÒn xu«i. Bé chÝnh trÞ cã NghÞ QuyÕt 22/BCT, Thñ tíng
chÝnh phñ cã quyÕt ®Þnh 72/CP vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi miÒn nói. NhËn thøc râ chñ tr-
¬ng nµy, Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp giao th«ng 8 (nay lµ Tæng C«ng Ty X©y Dùng C«ng
Tr×nh Giao Th«ng 8) ®· cö ban ®¹i diÖn T©y B¾c vµ ®©y chÝnh lµ tiÒn th©n cña C«ng Ty
X©y Dùng MiÒn T©y.
Tæng c«ng ty ®· cö c¸n bé lªn gióp ®ì vµ ®Ò nghÞ Bé GTVT cho phÐp thµnh lËp
C«ng Ty X©y Dùng MiÒn T©y vµ Bé ®· cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 2409 Q§/TCCB- L§
ngµy 21/11/1994.
Trô së chÝnh cña C«ng Ty: TÇng 4 - Khu TËp ThÓ §ång Xa - Mai DÞch - Tõ
Liªm - Hµ Néi.
2. Tæ chøc c¬ cÊu bé m¸y cña c«ng
H§QT BKS
Ban
§éi §éi BCNCT gi¸m ®èc
BCNC BCNC §éi §éi §éi
Ph¹m
P.ThiÕtthÞ
9
-sèLíp
kÕ liªn P.Tæ
XDCT

XDCT K45
A -t thiÕt
chøcKTXdP.VËt
18
QLé 20 T QLé
7
T
P.Hµnh
SGTL
XDC XDC
P.KÕ
T sè ho¹ch
T sè
XDCT
Page 2
t sè 7
kü thuËt c¸n bé bÞ chÝnh kü
15 8
thuËt
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
V¨n
phßng ®¹i
diÖn t¹i
§iÖn Biªn
§éi BCN
XDCT CT
sè 1 QLé
12
3. C¬ cÊu lao ®éng trong c«ng ty:
Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©ydùng, c«ng viÖc bËn rén theo thêi vô, sè lîng c«ng
viÖc kh«ng æn ®Þnh trong kú vµ n¨m nªn sè lîng lao ®éng còng thay ®æi thêng xuyªn. §Ó
®¸p øng ®îc yªu cÇu c«ng viÖc c«ng ty ®· ®a ra biÖn ph¸p kÝ hîp ®ång dµi h¹n ®èi víi
nh÷ng lo¹i h×nh c«ng viÖc æn ®Þnh da ®îc ®Þnh biªn nh Kü s, KÕ to¸n, C«ng nh©n kü
thuËt...mÆt kh¸c ®Ó phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc hÇu hÕt lao ®éng phæ th«ng vµ kÝ hîp
®ång lao ®éng ng¾n h¹n(díi 3 th¸ng)®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é c«ng tr×nh.
B¶ng tæng kÕt vÒ tæ chøc c¸n bé vµ n¨ng lùc:
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 3
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
4. §Æc ®iÓm trang thiÕt bÞ cña c«ng ty:
TT N¨m Sè TSC§ Nguyªn gi¸ (triÖu Ghi chó
®ång)
1 1994 4 660
2 1995 12 1.753
3 1996 43 3.974
4 1997 61 4.908
5 1998 59 6.955
6 1999 67 9.303
7 2000 92 13.770
8 2001 107 20.771
9 2002 13 28.436
10 2003 118 28.976
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 4
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
11 2004 120 29.020
Gi¸ trÞ cßn l¹i 14.193
5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty c«ng ty qua c¸c thêi kú:
 B¶ng tæng kÕt vÒ s¶n lîng doanh thu:
TT N¨m kÕ ho¹ch S¶n lîng Doanh thu Ghi chó
1 1994+1995 27.936 26.420
2 1996 25.930 21.975
3 1997 34.000 26.340
4 1998 25.299 26.240
5 1999 28.543 21.529
6 2000 29.220 30.295
7 2001 36.855 33.099
8 2002 53.272 48.626
9 2003 78.324 66.590
10 2004 70.000 60.844
Tæng céng
 B¶ng tæng kÕt vÒ tµi chÝnh:
TT N¨m Vèn kinh Lîi nhuËn Nép ng©n Ghi chó
doanh sau thuÕ s¸ch
1 1995 760 609 533
2 1996 822 1.010 445
3 1997 1.772 677 248
4 1998 1.772 807 609
5 1999 1.772 306 1.664
6 2000 1.772 93 1.746
7 2001 2.172 95 1.966
8 2002 2.172 175 3.712
9 2003 3.021 115 657
10 2004 6.500 880 3.560
6. Ngµnh nghÒ kinh doanh:
1. X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng trong vµ ngoµi níc.
2. N¹o vÐt , san lÊp mÆt b»ng, ®µo ®¾p nÒn, ®µo ®¾p c«ng tr×nh.
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 5
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
3. X©y dùn ®êng d©y vµ tr¹m ®iÖn ®Õn 35KV.
4. ThÝ nghiÖm vËt liÖu vµ kiÓm tra chÊt lîng c«ng tr×nh.
5. S¶n xuÊt, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng.
PhÇn 2: ph¬ng ph¸p tæ chøc thi c«ng h¹ng môc nÒn ® êng n©ng
cÊp c¶i t¹o tØnh lé 200.
I. Giíi thiÖu vÒ c«ng tr×nh.
. 1. Quy m« c«ng tr×nh.
- Vèn ®Çu t
- Tæng møc ®Çu t: 410.000 triÖu ®ång
- Trong ®ã:
240.000 triÖu ®ång
- x©y l¾p:
10.000 triÖu ®ång
- KTCB kh¸c:
120.000 triÖu ®ång
- §Òn bï GPMB
40.000 triÖu ®ång
- Dù phßng:
- Nguån vèn ®Çu t:
Vèn tõ ng©n s¸ch tËp chung cña tØnh vµ nguån vèn cã tÝnh chÊt ng©n s¸ch cña tØnh.
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 6
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
Tõ c¸c nguån vèn kh¸c.
. 2. vÞ trÝ khu ®Êt.
§©y lµ c«ng tr×nh n©ng cÊp c¶i t¹o tuyÕn TØnh lé 200 TØnh Hng Yªn xuÊt ph¸t tõ quèc lé 5
– TØnh Hng Yªn, qua c¸c huyÖn V¨n Giang – Yªn Mü - ¢n Thi.TØnh lé 200 liªn kÕt víi c¸c
QL5,39,38vµ tØnh lé kh¸c t¹o thµnh mét m¹ng líi GT hoµn chØnh cña tØnh vµ vïng kinh tÕ
träng ®iÓm B¾c Bé.
.
. 3. ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh.
§Æc ®iÓm ®Þa h×nh khu vùc tuyÕn ®i qua n»m trong vïng ®ång b»ng B¾c Bé víi ®Þa h×nh t -
¬ng ®èi b»ng ph¼ng, xung quanh cã ®ª ng¨n lò nh ®ª S«ng Hång, S. Th¸i B×nh , S«ng V¨n óc
vµ QL5 bao bäc. §ång thêi hÖ thèng thñy lîi ë ®©y ®îc quy ho¹ch kh¸ hoµn chØnh v× vËy
®o¹n tuyÕn n©ng cÊp ph¶i c¶i t¹o, nèi dµi mét sè cèng ®¶m b¶o phôc vô tíi tiªu cña ®Þa ph-
¬ng.
KhÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa, nãng Èm, nhiÒu n¾ng vµ cã mïa ®«ng l¹nh.NhiÖt ®é trung b×nh
n¨m 23.80®é C, sè giê n¾ng trung b×nh 1650 giê, tæng nhiÖt ®é trung b×nh n¨m 8.500-
8.600®é C.Lîng ma trung b×nh 1.450-1.650 mm, nhng ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu trong n¨m.
Mïa ma tõ th¸ng 5 tíi th¸ng 9 tËp trung ®Õn 70% lîng ma c¶ n¨m, g©y nªn lôt ¶nh hëng ®Õn
s¶n xuÊt.
Khu vùc tuyÕn kh¶o s¸t bao gåm nhiÒu lo¹i ®Êt cã nguån gèc lµ ®Êt trÇm tÝch biÓn, trÇm
tÝch s«ng biÓn vµ trÇm tÝch vòng vÞnh. Trªn bÒ mÆt lµ c¸c lo¹i ®Êt sÐt cã mµu x¸m n©u, x¸m
vµng vµ x¸m ®en,
4. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt vËt lý.
Trong khu vùc ®o¹n tuyÕn ®I qua kh«ng cã c¸c ho¹t ®éng ®Þa chÊt vËt lý ¶nh hëng ®Õn æn
®Þnh cña nÒn ®êng
5. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh.
5.1 §Þa tÇng vµ c¸c ®Æc tÝnh c¬ lý cña ®Êt ®¸:
Theo kÕt qu¶ khoan kh¶o s¸t t¹i thùc ®Þa vµ thÝ nghiÖm mÉu trong phßng thÝ nghiÖm ë bíc
lËp dù ¸n kh¶ thi, cÊu tróc nÒn thiªn nhiªn däc khu vùc kh¶o s¸t tõ trªn xuèng cã thÓ chia
thµnh c¸c líp sau:
- Líp sè 1a ®Êt ®¾p: SÐt, sÐt pha mµu n©u, x¸m l©u lÉn s¹n
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 7
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
Líp nµy ®îc ph©n bè trªn cïng, lµ líp ®Êt trªn nÒn ®êng cò, thµnh phÇn lµ c¸t s«ng h¹t võa,
h¹t nhá lÉn nhiÒu s¹n. BÒ dµy thay ®æi tõ 0.5m ®Õn 1.5m, ph©n bè trªn Ýt ®o¹n tuyÕn.Trong
líp nµy kh«ng lÊy mÉu thÝ nghiÖm.
- Líp sè 1b ®Êt ®¾p:C¸t s«ng mµu x¸m, x¸m ghi ®«i chç x¸m vµng
- Líp sè 2a:sÐt mµu x¸m n©u, n©u hang, x¸m vµng, tr¹ng th¸i dÎo cøng.
- Líp sè 2: SÐt mµu hang, x¸m vµng, x¸m tr¾ng, tr¹ng th¸i dÎo mÒm.
- Líp sè 3: SÐt pha mµu x¸m ®en, ®en, lÉn tµn tÝch thùc vËt, tr¹ng th¸i dÎo ch¶y, ch¶y ®«i chç
cã tr¹ng th¸i dÎo mÒm
- Líp sè 4: C¸t pha mµu x¸m ®en, ®en, lÉn h÷u c¬ vµ vá sß tr¹ng th¸i dÎo.
- Líp sè 5: C¸t h¹t nhá, h¹t mÞn, ®«i chç h¹t võa mµu x¸m, x¸m vµng, x¸m ghi tr¹ng th¸i b·o
hßa níc
- Líp sè 6 : SÐt mµu x¸m vµng, x¸m xanh, x¸m tr¾ng dÎo mÒm.
5.2: §Þa chÊt thñy v¨n.
- Níc díi ®Êt t¹i thêi ®iÓm kh¶o s¸t t¹i c¸c lç khoan lµ kh¸c nhau ®îc gÆp t¹i c¸c ®é s©u gÇn
kh¸c nhau. Mùc níc tÜnh trong c¸c lç khoan thay ®æi trung b×nh ë c¸c ®é s©u tõ 1,4m-1.5m.
Níc díi ®Êt ë ®©y ®îc ph©n bè chñ yÕu trong c¸c tÇng ®Êt trÇm tÝch trÎ
- Nh×n chung níc díi ®Êt ë ®©y Ýt ¶nh höëng ®Õn c«ng tr×nh, tuy nhiªn cÇn ph¶i chñ ý ®Õn vÊn
®Ò nµy, ®Æc biÖt lµ vÒ mïa ma lóc mùc níc díi ®Êt thêng d©ng cao
- Trong khu vùc ®o¹n tuyÕn ®i qua phong phó vÒ vËt liÖu x©y dung. C¸c vËt liÖu nh : c¸t ®¾p
cã tr÷ lîng lín, chÊt lîng ®¹t yªu cÇu lµm vËt liÖu x©y dung ®êng nh má c¸t ®¾p s«ng Hång,
®¸ cã thÓ mua t¹i c¸c má cña Hµ Nam.
6.§Æc ®iÓm khÝ tîng thñy v¨n.
6.1 §Æc ®iÓm khÝ hËu.
KhÝ hËu khu vùc dù ¸n mang nh÷ng nÐt ®Æc trng khÝ hËu cña vïng ®ång b»ng b¾c Bé.
KhÝ hËu trong khu vùc chia lµm hai mïa râ rÖt :mïa kh« vµ mïa ma. Mïa ma thêng trïng víi
mïa h¹, kÐo dµi 6 th¸ng tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9, mïa kh« trïng víi mïa ®«ng kÐo dµi tõ th¸ng
10 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. Sau ®©y lµ mét sè ®Æc trng khÝ hËu trong vïng:
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 8
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
- NhiÖt ®é kh«ng khÝ :NhiÖt ®é trung b×nh n¨m kho¶ng 23.3 ®é C.Th¸ng l¹nh nhÊt lµ th¸ng 1
cã nhiÖt ®é trung b×nh lµ 16 ®é C. Th¸ng nãng nhÊt lµ th¸ng 7 víi nhiÖt ®é trung b×nh lµ
29.2®é C. Hµng n¨m cã 4 th¸ng nhiÖt ®é trung b×nh díi 20 ®é C lµ tõ th¸ng 12 ®Õn th¸ng 3
n¨m sau.
+ NhiÖt ®é cao nhÊt tuyÖt ®èi ®¹t 38.2®é C
+ NhiÖt ®é thÊp nhÊt tuyÖt ®èi ®¹t 3.2®é C
+ NhiÖt ®é kh«ng khÝ cao nhÊt trung b×nh n¨m ®¹t 26.6 ®é C
- §é Èm.
Khu vùc cã ®é Èm trung b×nh n¨m ®¹t 85%. Thêi kú Èm ít nhÊt thêng trïng víi thêi kú ma
Èm mïa xu©n(th¸ng 2,3,4), ®é Èm trong thêi kú nµy vît qu¸ 85%, th¸ng cã ®é Èm lín nhÊt lµ
th¸ng 4 víi ®é Èm trung b×nh ®¹t 87-90%. Thêi kú kh« nhÊt lµ nh÷ng th¸ng ®Çu mïa ®«ng Tõ
th¸ng 11 ®Õn th¸ng 1 n¨m sau ®é Èm trung b×nh gi¶m xuèng chØ cßn 79 %
- Ma.
Khu vùc dù ¸n cã lîng ma trung b×nh , lîng ma trung b×nh nhiÒu n¨m ®¹t tõ 1500-
1800mm, sè ngµy ma hµng n¨m vµo kho¶ng 120-150 ngµy, lîng ma ph©n bè kh¸ ®ång ®Òu
trong khu vùc. Mïa ma trong vïng thêng b¾t ®Çu tõ th¸ng 5 vµ kÕt thóc vµo th¸ng 10, hai
th¸ng cã lîng ma lín nhÊt lµ th¸ng 7 vµ th¸ng 8, tæng lîng ma trung b×nh trong hai th¸ng ®¹t
500-600ml vµ chiÕm tõ 30-40% tæng lîng ma n¨m Tæng lîng ma trong mïa ma chiÕm tíi
85% tæng lîng ma c¶ n¨m. Lîng ma ngµy lín nhÊt quan tr¾c ®îc lµ 377,9 n¨m 1974(Tr¹m H-
ng Yªn).
- Giã
Híng giã thÞnh hµnh vµo mïa ®«ng lµ §«ng b¾c hay B¾c vµ trong mïa h¹ lµ giã h íng
§«ng Nam vµ Nam. Tèc ®é giã trung b×nh vµo kho¶ng 2.3m/s. Tèc ®é giã m¹nh nhÊt thêng
x¶y ra khi cã b·o, c¸c c¬n b·o ®æ bé vµo vïng nµy thêng g©y ra nh÷ng trËn ma cã cêng ®é
lín kÐo dµi vµi ba ngµy, ®éi khi c¶ tuÇn lÔ. Tèc ®é giã m¹nh nhÊt ®o ®îc t¹i tr¹m Phó LiÔu cã
thÓ ®¹t tíi 51m/s(NE) xuÊt hiÖn th¸ng 7 n¨m 1977
- Bèc h¬i
Theo sè liÖu thèng kª nhiÒu n¨m, lîng bèc h¬i trung b×nh n¨m khu vùc dù ¸n ®¹t kho¶ng
700-1000mm. C¸c th¸ng mïa ma lµ nh÷ng th¸ng cã lîng bèc h¬i nhiÒu nhÊt, lîng bèc h¬i
trung b×nh th¸ng 7 ®¹t tõ 70-100 mm. C¸c th¸ng mïa kh« lµ nh÷ng th¸ng lµ nh÷ng th¸ng cã l-
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 9
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
îng bèc h¬i nhá nhÊt, lîng bèc h¬i trung b×nh th¸ng trong thêi kú nµy chØ ®¹t tõ 40-60mm
kÐo dµi tù th¸ng 2 ®Õn th¸ng 4.
- M©y
Lîng m©y trung b×nh n¨m vµo kho¶ng 7.5/10, thêi kú nhiÒu m©y nhÊt lµ nöa cuèi mïa
®«ng, mµ th¸ng cùc ®¹i lµ th¸ng 3, lîng m©y trung b×nh vµo kho¶ng 9/10. Thêi kú Ýt m©y nhÊt
lµ 4 th¸ng cuèi n¨m, tõ th¸ng th¸ng 9 ®Õn th¸ng 11víi lîng m©y trung b×nh vµo kho¶ng 6/10.
- N¾ng
Tæng sè giê n¾ng trung b×nh ®¹t tõ 1400-1700 giê, hµng n¨m cã tíi 6 th¸ng, tõ th¸ng 5 ®Õn
th¸ng 10, sè giê n¾ng trung b×nh mçi th¸ng vît qu¸ 160 giê. Th¸ng nhiÒu n¾ng nhÊt lµ th¸ng
7, víi sè giê n¾ng quan tr¾c ®îc ®¹t gÇn 220giê, thêi kú Ýt n¾ng nhÊt lµ ba th¸ng 2,3,4 víi sè
giê n¾ng trung b×nh ®¹t tõ 40-90 giê mçi th¸ng.
6.2§Æc ®iÓm thñy v¨n.
- Do ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh khu vùc tuyÕn ®i qua lµ vïng ®ång ruéng thÊp xung quanh
cã ®ª bao bäc, vÒ mïa ma, lò lín thêng níc s«ng cao h¬n trong ®ång nh s«ng
Hång, s«ng Th¸i B×nh, s«ng V¨n óc. MÆt kh¸c do cã ®ª bao nªn khi ma ®ång
ruéng bÞ ngËp óng, ®Ó tiªu tho¸t nuíc ph¶i dïng èng b¬m b¬m níc trong ®ång ®æ
ra s«ng, Khi níc s«ng thÊp h¬n cã thÓ tiªu tù ch¶y mét phÇn ra c¸c s«ng vµ c«ng
tr×nh ë ®©y ®îc tÝnh theo lò s«ng vµ lò néi ®ång tõ tµi liÖu ma thêi ®o¹n, ®iÒu tra lò
vµ tµi liÖu quan tr¾c.
- Trong tÝnh to¸n còng xÐt ®Õn ¶nh hëng cña lò néi ®ång trong khu vùc khi gÆp ma
lín kÐo dµi g©y ngËp óng. Nhng trong dù ¸n nµy ®· ®îc duyÖt chØ n©ng cÊp më
réng vµ cao ®é thiÕt kÕ mÆt ®êng ®îc thiÕt kÕ theo quy ho¹ch cña thÞ X· Hng Yªn.
6.3TÝnh to¸n thñy v¨n.
- C¸c chØ tiªu kü thuËt chñ yÕu
- cÊp ®êng : CÊp III ®ång b»ng.
- TÇn suÊt thiÕt kÕ cèng vµ däc tuyÕn:P=4%
- Néi dung chÝnh s¸ch cña c«ng t¸c tÝnh to¸n thñy v¨n.
- chØnh biªn, chØnh lý sè liÖu thu nhËp trong phßng vµ sè liÖu thu thËp ngoµi hiÖn tr-
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 10
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
êng
- KiÓm tra sè liÖu ®· nghiªn cøu tÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh liªn quan.
- TÝnh to¸n c¸c th«ng sè thñy v¨n thñy lùc phôc vô thiÕt kÕ.
6.4 §¸nh gi¸ t×nh h×nh thñy v¨n.
- Hai ®o¹n tuyÕn trªn c¬ b¶n lÊy theo cao ®é ®êng cò, do chØ chÞu níc d©ng néi ®ång.
- Trªn hai ®o¹n tuyÕn cã 1 sè c«ng tr×nh thñy lîi phôc vô c«ng t¸c tíi tiªu cßn sö dông
®îc. T vÊn ®Ò nghÞ tËn dông, c¶i t¹o c¸c c«ng thiÕu chiÒu dµi do n©ng cÊp ®êng.
7. VËt liÖu x©y dùng.
- Má ®Êt: §Êt ®¾p cã thÓ lÊy ®Êt ë Hng Yªn.
- Má ®¸: lÊy ë má ®¸ KiÖn Khª tØnh Hµ Nam.
- Má c¸t: lÊy ë má c¸t s«ng Hång thuéc tØnh Hng Yªn.
- C¸c vËt liÖu kh¸c nh: Xi m¨ng, s¾t thÐp… ®îc lÊy ë Hng Yªn.
- C¸c vËt liÖu ®Æc chñng dïng cho dù ¸n ®îc nhËp ngäai hoÆc lÊy t¹i nhµ ph©n phèi ë
Hµ Néi.
8.§iÒu kiÖn ®êng hiÖn t¹i:
- VÒ b×nh ®å, ®o¹n tuyÕn n»m trong khu vùc ®ång b»ng nªn tuyÕn ®i th¼ng Ýt ®êng
cong, trÞ sè ®êng cong n»m tèi thiÓu R>130m.
- VÒ tr¾c däc, c¸c ®o¹n tuyÕn n»m trong khu vùc ®ång b»ng nªn viÖc thay ®æi cao ®é lµ
rÊt Ýt do ®ã kh«ng cã c¸c ®o¹n cã ®é dèc lín, vµ do tuyÕn b¸m theo ® êng cò nªn tr¾c
däc chñ yÕu b¸m theo ®êng cò ®Ó tËn dông ®êng cò.
- Tr¾c ngang tuyÕn: vÒ tr¾c ngang chñ yÕu lµ nÒn ®êng ®¾p qua c¸c khu vùc ®ång
ruéng, chñ yÕu nÒn ®êng ®îc c¹p më réng æn ®Þnh.
- T×nh h×nh mÆt ®êng cò: HiÖn tr¹ng mÆt ®êng cò lµ ®êng cÊp phèi ®¸ cén cã chiÒu dµy
trung b×nh tõ 20-30cm, tuyÕn hiÖn t¹i ®· cã nhiÒu chç bÞ bong bËt, æ gµ lín do xe cé
®i l¹i nhiÒu. Cêng ®é mÆt ®êng ®¹t kho¶ng 620daN/cm2.
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 11
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
- T×nh h×nh tho¸t níc däc vµ ngang tuyÕn: hiÖn t¹i t×nh hinh tho¸t níc t¬ng ®èi tèt hai
bªn chñ yÕu lµ ®ång ruéng vµ c¸c khu c«ng nghiÖp ®· cã hÖ thèng m¬ng ®Êt tho¸t níc
däc ®êng. C¸c cèng tho¸t níc ngang ®êng hÇu hÕt ®¶m b¶o khÈu ®é tho¸t níc. C¸c
cèng nµy cã chiÒu dµi nhá nhÊt nªn khi thiÕt kÕ cá thÓ nèi thªm.
II. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ.
Tu©n thñ dù ¸n ®îc phª duyÖt: thiÕt kÕ mÆt c¾t ngang ®êng theo quy m« ®îc phª duyÖt.
C¸c gi¶i ph¸p thiÕt kÕ ph¶i dùa trªn c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau:
- §¸p øng c¸c yªu cÇu cña quy ho¹ch tæng thÓ vµ c¸c quy ho¹ch cña ®Þa ph¬ng;
- ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt, phï hîp víi hiÖn tr¹ng vµ t¬ng lai;
- §¶m b¶o mü quan, c¶nh quan;
- H¹n chÕ t¸c ®éng m«i trêng;
- Sö dông vËt liÖu ®Þa ph¬ng;
- ThuËn lîi cho thiÕt kÕ, thi c«ng, duy tu, b¶o dìng;
- Gi¶m gi¸ thµnh x©y dng;
- ThuËn lîi cho thiÕt kÕ, thi c«ng, duy tu, b¶o dìng;
- Gi¶m gi¸ thµnh x©y dung;
- An toµn trong khai th¸c, vËn hµnh;
C¸c ®o¹n tuyÕn ®îc thiÕt kÕ víi quy m« ®êng cÊp III ®ång b»ng theo 22 TCN-4054-98.
C¸c chØ tiªu kü thuËt chñ yÕu.
Sè TT Tªn chØ tiªu Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
TCVN4054-98
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 12
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
1 Tèc ®é tÝnh to¸n Vtt, km/h 60
2 §é dèc siªu cao lín nhÊt iscmax, 6
%
3 B¸n kÝnh ®êng cong n»m nhá 125
nhÊt Rmin,m
4 B¸n kÝnh t¬ng øng víi 250
isc=+4%,m
5 B¸n kÝnh kh«ng cÇn cÊu t¹o siªu 500
cao m
6 ChiÒu dµi ®êng cong chuyÓn tiÕp 80
øng víi Rmin,m
7 ChiÒu dµi tÇm nh×n dõng xe(mét 75
chiÒu), m
8 §é dèc däc lªn dèc lín nhÊt 7
9 §é dèc däc xuèng ®é dèc lín 7
nhÊt%
10 B¸n kÝnh ®êng cong låi tèi thiÓu, 2500
m
11 B¸n kÝnh ®êng cong lâm tèi 1000
thiÓu, m
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 13
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
12 BÒ réng nÒn ®êng,m, trong ®ã: 12
- lÒ ®Êt: 2*0.5
2*2.0
- Lµn xe th« s¬
7
- MÆt ®êng
13 §é dèc mÆt ®êng th«ng thêng, % 2
14 §é dèc lÒ ®êng trång cá, % 6
15 §é dèc m¸i taluy ®¾p 1:1.5
16 KÕt cÊu mÆt ®êng Bª t«ng nhùa cÊp cao
A1,Eyc=1400daN/cm2
17 Nót giao Cïng møc
1. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ b×nh ®å
§©y lµ tuyÕn ®êng n©ng cÊp c¶i t¹o, nªn tuyÕn thiÕt kÕ cè g¾ng b¸m theo tim ®êng cò ®Ó
tËn dông phÇn nÒn, mÆt ®êng vµ c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã. Phï hîp víi quy ho¹ch c¸c tØnh. C¸c
vÞ trÝ giao c¾t, c¸c ®êng cong ®îc thiÕt kÕ ®¶m b¶o tiªu chuÈn víi cÊp ®êng ®îc ¸p dông trong
qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o Vtk= 60km/h.
2. Gi¶i ph¸p thݪt kÕ tr¾c däc
Cao ®é ®êng ®á ®îc thiÕt kÕ trªn c¬ së c©n nh¾c gi÷a c¸c yÕu tè:
- Cao ®é ®iÓm ®Çu tuyÕn: Giao víi nót hiÖn tai;
- Cao ®é ®iÓm cuèi tuyÕn : c¸c ®iÓm cuèi ®îc g¾n liÒn víi ®êng cò ®Ó ®¶m b¶o ªm thuËn trong
qu¸ tr×nh khai th¸c tiÕn hµnh vuèt nèi xu«ng ®êng cò;
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 14
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
- Cao ®é c«ng tr×nh lín míi x©y dung;
- Cao ®é mÆt ®êng giao;
- ChiÒu dµy kÕt cÊu mÆt ®õêng t¨ng cêng;
+ Cao ®é mÆt ®êng t¹i c¸c nót giao lÊy theo quy ho¹ch cô thÓ nh sau:
§iÓm khèng chÕ Cao ®é
§iÓm ®Çu cäc 6(km0+57.66) 9.67
Ngang cäc P7 9.52
§iÓm cuèi tuyÕn 9.88
3. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ nÒn ®êng.
Quy m« mÆt c¾t ngang.
§o¹n km0+57.66 ®Õn Km2+200 MÆt c¾t ngang ®îc thiÕt kÕ theo cÊp
60(TCVN 4054-98) víi c¸c th«ng sè sau:
- ChiÒu réng nÒn ®êng BnÒ =12.0m.
BmÆt = 7.0m.
- ChiÒu réng mÆt ®êng
BlÒgiacè = 2*2.0m=4.0m.
- ChiÒu réng lÒ gia cè
BlÒ=2*0.5m=1.0m.
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 15
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
- ChiÒu réng lÒ ®Êt in=2% (2 m¸i).
in=2%.
- Dèc ngang mÆt ®êng
in=6%.
- Dèc ngang lÒ ®êng gia cè Dèc ngang
lÒ ®¬ng ®©t
Trong ph¹m vi nÒn ®êng cña dù ¸n cho ®µo sö lý víi chiÒu dµy cÇn 0.3m ®Êt yÕu, phÕ th¶i
x©y dung trªn mÆt ®Êt bá ®i thay b»ng c¸t ®en ®Çm chÆt K95.
C¸c biÖn ph¸p kü thuËt:
- TuyÕn ®êng tØnh lé 200 ®îc thݪt kÕ më réng n©ng cÊp c¶i t¹o nªn nÒn ®êng chñ yÕu
lµ nÒn ®¾p c¹p më réng víi c¸c biÖn ph¸p kü thuËt sau:
- NÒn ®¾p th«ng thêng t vÊn ®a ra hai ph¬ng ¸n sau:
+ §¾p ®Êt ¸ sÐt ®¾p bao m¸i taluy ®¾p 1:1.5 dµy 50cm
+ §¾p c¸t: NÒn ®êng ®¾p b»ng c¸t ®en ®Çm chÆt K95, riªng phÇn díi ®¸y ¸o ®êng
®¾p c¸t ®en ®Çm chÆt K98 dµy 50cm vµ ®¾p bao b»ng ®Êt dÝnh ®Çm chÆt K90 dÇy 50cm.
- Do ®iÒu kiÖn cung cÊp vËt liÖu ®Êt ®¾p khã kh¨n, ®Êt ®¾p vËn chuyÓn xa nªn gi¸
thµnh x©y dùng ®Èy lªn rÊt cao do ®ã trong trêng hîp c¸ biÖt míi sö dông ®Êt ®¾p;
- §¾p c¸t: Trªn ®Þa bµn tØnh Hng Yªn c¸t ®ùoc lÊy t¹i S«ng Hång, kho¶ng c¸ch vËn
chuyÓn kh«ng xa, gi¸ thµnh h¹. Trong ®iÒu kiÖn ®îc ®Çm lÌn tèt th× cêng ®é cña nÒn
còng ®¹t kh¸ cao nªn cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p ®¾p c¸t;
Tõ c¸c ph©n tÝch trªn t vÊn kiÕn nghÞ chän ph¬ng ¸n ®¾p c¸t.
- §é chÆt ®Çm lÌn quy ®Þnh cho líp c¸t cña nÒn ®êng díi ®¸y ¸o ®ßng vµ lÒ gia cè lµ
K>=0.98 dµy 50cm. C¸c líp cßn l¹i cña nÒn ®êng ®¾p nÒn thiªn nhiªn, nÒn ®µo ph¶i ®¶m b¶o
®é chÆt lu lÌn K>=0.95, riªng phÇn ®¾p ®Êt bao ®Çm chÆt k90 dÇy 50cm.
- Khi ®¾p trªn m¸i dèc nÒn ®êng cò cã ®é dèc lín h¬n 20% cÇn tiÕn hµnh ®µo cÊp b»ng thñ
c«ng, chiÒu réng cÊp tèi thiÓu0.5-1.0m. Khi nÒn ®¾p gÆp ph¶i líp ®Êt kh«ng thÝch hîp ( ®Êt
h÷u c¬) cÇn ph¶i ®µo bá líp ®Êt nµy vµ thay b»ng líp ®Êt cã tÝnh c¬ lý tèt theo chØ dÉn cña kü
s t vÊn, sau ®ã ®Çm chÆt theo yªu cÇu vÒ ®é chÆt cña nÒn ®êng. NÒn ®¾p dïng c¬ giíi lµ
chÝnh. T¹i c¸c vÞ trÝ kh«ng ®Çm ®îc b»ng m¸y ph¶i sö dông ®Çm thñ c«ng theo chØ dÉn cña kü
s t vÊn;
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 16
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
4. thiÕt kÕ kÕt cÊu mÆt ®êng
ThiÕt kÕ mÆt ®êng theo xe c¬ giíi theo quy tr×nh thiÕt kÕ mÆt ®ßng cøng 22TCN-223-95
vµ quy tr×nh thiÕt kÕ mÆt ®êng mÒm 22TCN-211-93 cña Bé GTVT vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy
hiÖn hµnh.
Dùa vµo t×nh h×nh vËt liÖu cã s½n t¹i ®Þa ph¬ng còng nh kh¶ n¨ng tù cung cÊp vµ hå s¬
BC NCKT mÆt ®êng ®îc thiÕt kÕ nh sau:
VËt liÖu lµm ®êng chän theo vËt liÖu cã s½n t¹i ®Þa ph¬ng còng nh kh¶ n¨ng cung cÊp.
C¸c kÕt cÊu mÆt ®êng ®Òu ®îc kiÓm to¸n nh»m ®¶m b¶o toµn bé ba tr¹ng th¸i giíi h¹n chÞu
lùc.
§Ó tr¸nh hiÖn tîng h hang do xe ch¹y lÊn lÒ gia cè, kiÕn nghÞ dïng lÒ gia cè cã kÕt cÊu
®ång nhÊt víi kÕt cÊu dïng cho mÆt ®êng xe c¬ giíi. §êng d©n sinh trong dù ¸n nµy còng Ï
®îc vuèt nèi víi kÕt cÊu ®ång nhÊt vãi kÕt cÊu lÒ gia cè
Ph¬ng ¸n kÕt cÊu mÆt ®êng:
TuyÕn ®êng thiÕt kÕ víi t¶i träng xe H30-XB80 ®¶m b¶o ®¹t cêng ®é mÆt ®êng
Eyc=1400Kg/cm2.Theo quy tr×nh thiªt kÕ ¸o ®êng mÒm 22TCN 211-93.KÕt cÊu mÆt ®êng
thuéc lo¹i mÆt ®êng cÊp cao A1.
KÕt qu¶ ®o cêng ®é mÆt ®ßng cò cã Emdc>=620 kg/cm2 vµ E nÒn ®Êt lµ 370 kg/cm2.
Sau khi tÝnh to¸n t vÊn thiÕt kÕ ®a ra hai kÕt cÊu sau:
a.KÕt cÊu mÆt ®ßng lµm míi, ¸p dông trªn nÒn ®Êt: (KC1)
- 7 cm BTN h¹t trung.
- Tíi nhùa thÊm b¸m 1,0 Kg/m2
-23 cm cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I
- 24 cm CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i II.
b. kÕt cÊu mÆt ®êng t¨ng cêng, ¸p dông trªn mÆt ®êng cò : (KC2)
- 7cm BTN h¹t trung;
- Tíi nhùa thÊm b¸m 1.0kg/m2;
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 17
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
- 23 cm CÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I;
- Bï vªnh b»ng cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I.
Trªn tuyÕn hiÖn t¹i trong qu¸ tr×nh khai th¸c ®êng bÞ xuèng cÊp, §äan tõ cäc 62 ®Õn cäc
64 ®êng bÞ cao su diÖn tÝch 256 m2 ®o¹n tuyÕn nµy bãc bá hoµn toµn kÕt cÊu thay b»ng kÕt
cÊu míi KC1.
5. C«ng tr×nh tho¸t níc.
Tho¸t níc däc:
TuyÕn cña dù ¸n thiÕt kÕ nãi trªn chñ yÕu ®¾p trªn c¸c khu vùc ®ång ruéng, bªn c¹nh cã
m¬ng tho¸t níc. ViÖc tho¸t níc mÆt ®êng lµ tho¸t níc tù nhiªn sang hai bªn.
Tho¸t níc ngang:
Trªn c¸c ®o¹n ®êng hiÖn t¹i, nh÷ng vÞ trÝ cèng cßn tèt, ®ñ khÈu ®é tho¸t níc ®Ó tËn dông.
Tuy nhiªn c¸c cèng b¶n vµ cèng trßn cã khÈu ®é nhá h¬n 0.75 sÏ ®îc ph¸ bá thay thÕ b»ng
cèng cã khÈu ®é tèi thiÓu lµ 0.75m.C¸c cèng b¶n næi cò n»m t¹i vÞ trÝ t«n cao h¬n 0.5m còng
®îc thay thÕ do kh«ng b¶o ®¶m chÞu t¶i chÊt thªm. Ngoµi ra ®Ó ®¶m b¶o chÞu kh¶ n¨ng tho¸t
níc sau khi t«n cao, më réng vµ c¶i thÞªn c¸c yÕu tè h×nh häc cña tuyÕn, thiÕt kÕ mét sè cèng
míi.Mét sè cèng míi sÏ ®îc thiÕt kÕ më réng hoÆc lµm míi theo yªu cÇu vÒ thñy lîi cña ®Þa
ph¬ng;
NÒn thiªn nhiªn díi mãng cèng thêng ®Æt vµo líp mãng chÞu t¶i tèt nªn kh«ng cÇn xö lý
mãng ®Æc biÖt.
6. ThiÕt kÕ giao c¾t
- Nót giao tuyÕn víi ®êng ®i VÜnh Khóc
- T¹i ®Ønh P7 lý tr×nh Km1+523.36 giao víi tuyÕn ®êng ®i VÜnh Khóc, thiÕt kÕ hai tuyÕn
®êng vuèt vµo tuyÕn ®êng hiÖn t¹i, tæ chøc giao th«ng cho nót giao.
III. Biªn ph¸p thi c«ng tæng quan.
§Æc ®iÓm khu vùc x©y dung c«ng tr×nh:
. §o¹n 1: Km0+00.00-:-Km2+353.16
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 18
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
a. HiÖn tr¹ng tuyÕn
- §iÓm ®Çu: Km23+500.00 n»m trªn Quèc lé 5 hiÖn t¹i
- §iÓm cuèi: Km2+353.16 – tØnh lé 200
- Tæng chiÒu dµi: L=2353.16
- BÒ réng nÒn ®êng cò Btb=5-:-6.0m
b. §Þa chÊt, nÒn ®êng cò
HiÖn tr¹ng tuyÕn ®êng cò lµ ®êng cÊp phèi ®¸ d¨m cã chiÒu dµy trung b×nh tõ 20-:-30 cm,
tuyÕn hiÖn t¹i ®· cã nhiÒu chç bÞ bong bËt, æ gµ lín do xe cé ®i l¹i nhiÒu.
c. T×nh h×nh tho¸t níc
HiÖn t¹i t×nh h×nh tho¸t níc t¬ng ®èi tèh hai biªn chñ yÕu lµ ®ång ruéng vµ c¸c khu c«ng
nghiÖp ®· cã hÖ thèng m¬ng ®Êt tho¸t níc däc ®êng. C¸c cèng tho¸t níc ngang ®êng hÇu hÕt
®¶m b¶o khÈu ®é tho¸t níc. C¸c cèng nµy cã chiÒu dµi nhá nªn khi thiÕt kÕ cã thÓ nèi thªm..
1. ThiÕt kÕ thi c«ng chØ ®¹o
- TuyÕn chñ yÕu lµ b¸m theo ®êng cò hiÖn t¹i, nhng cã 1 sè ®o¹n c¶i tuyÕn lµm míi nªn ph¶i
chó ý tæ chøc ®êng c«ng vô th«ng suèt trong qu¸ tr×nh thi c«ng, Ngoµi ra cÇn cã biªn ph¸p
®¶m b¶o an toµn cho lùc lîng thi c«ng vµ nh©n d©n ®i l¹i trªn ®o¹n ®êng cò tËn dông vµ c«ng
tr×nh hiÖn cã.
- MÆt b»ng tæ chøc thi c«ng ®îc x©y dung trªn tæng mÆt b»ng khu vùc thi c«ng, víi ®iÒu kiÖn
thùc tÕ trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t hiÖn trêng cã chó ý ®Õn c¸c yªu cÇu vµ c¸c qui ®Þnh vÒ an
toµn thi c«ng, vÖ sinh m«i trêng.
- §Ó më réng mÆt b»ng vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tËp kÕt vËt liÖu x©y dung vµ bè trÝ
m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng nh: ®Êt h÷u c¬, bun, phÕ th¶i x©y dung …ra khái khu vùc
thi c«ng cÇn cã kÕ ho¹ch chi tiÕt ®Ó cung cÊp vËt t cho tõng ca lµm viÖc, tr¸nh vËt t ïn t¾c
kh«ng cã chç tËp kÕt hoÆc bÞ thiÕu vËt t lµm ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh.
- Do c¸c c«ng viÖc thi c«ng c¬ giíi lµ chÝnh, sè xe m¸y thay ®æi rÊt Ýt trong thêi gian thi c«ng,
bè trÝ riªng c¸c ®éi thi c«ng c¬ giíi
- Tæ chøc riªng mét ®éi thi c«ng cèng.
- V× 2 phÇn viÖc thi c«ng cèng vµ hoµn thiÖn cã sè nh©n lùc/xe m¸y yªu cÇu gÇn t¬ng ®¬ng nªn
sÏ tæ chøc ®éi thi c«ng cèng vµ hoµn thiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c phÇn viÖc ngoµi phÇn nÒn vµ mÆt
®êng: cèng, an toµn giao th«ng… §éi nµy sau khi thi c«ng xong phÇn cèng sÏ chuyÓn sang
lµm mÆt ®êng vµ hoµn thiªn nh»m ®¶m b¶o kh«ng bÞ d thõa nh©n lùc vµ xe m¸y.
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 19
chuyªn ®Ò ph¬ng ph¸p thi c«ng nÒn ®êng
- ViÖc bè trÝ c¸c ®éi thi c«ng : nÒn, mÆt ®êng theo c¸c nguyªn t¾c nªu trªn.
2. Môc tiªu.
Thêi gian thi c«ng dù kiÕn 15 th¸ng kÓ tõ Quý 1/2006 ®Õn hÕt quý 1/2007:
- C«ng t¸c chuÈn bÞ bao gåm: kh¶o s¸t thiÕt kÕ, ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng huy ®éng
vèn, tËp trung thiÕt bÞ m¸y mãc … ®îc thùc hiÖn tõ Quý 1/2006 ®Õn hÕt qóy 3/2006.
- C«ng t¸c x©y dung : Thi c«ng toµn bé c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh giao th«ng ®îc thi c«ng trong
quý 4/2006 ®Õn Qóy 1/2007.
- C«ng tr×nh ®¹t chÊt lîng cao, gi¸ thµnh h¹, ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt, vÖ sinh
m«i trêng.
- §¶m b¶o tuyÖt ®èi an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ xe m¸y trong qu¸ tr×nh thi c«ng còng nh viÖc
®¶m b¶o giao th«ng th«ng suèt trªn tuyÕn thi c«ng.
- H¹n chÕ thÊp nhÊt diÖn tÝch mÆt b»ng ®Êt sö dông cho c«ng tr×nh, kh«ng lµm ¶nh hëng tíi
c¶nh quan m«i trêng xung quan.
- §¶m b¶o kh«ng lµm ¶nh hëng lín tíi ®iÒu kiÖn sinh ho¹t b×nh thêng cña nh©n d©n trong khu
vùc thi c«ng.
3. C¸c nguyªn t¾c ®¶m b¶o giao th«ng trong qu¸ tr×nh thi c«ng :
Trong qu¸ tr×nh c¸c ®¬n vÞ tham gia thi c«ng ph¶i tu©n theo chÆt chÏ c¸c quy ®Þnh sau ®Ó
®¶m b¶o giao th«ng trªn ®êng hiÖn t¹i vµ ®¶m b¶o an tßan lao ®éng.
- §èi víi c¸c ®o¹n më réng nÒn ®êng, c¸c ®o¹n ®¾p cao, ph¶i lu«n lu«n san g¹t ®Ó t¹o mÆt
b»ng, dän dÑp ®Êt ®¸ trªn ®êng hiÖn t¹i, ®¶m b¶o cã ®êng ®i cho c¸c ph¬ng tiÖn.
- C¸c ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i liªn tôc don dÑp mÆt b»ng cho c¸c ph¬ng tiÖn qua l¹i.
- §Æc biÖt khi mµ thi c«ng më réng nÒn ®êng c¸c ®¬n vÞ ph¶i bµn b¹c thèng nhÊt biÖn ph¸p thi
c«ng hÕt søc chÆt chÏ vµ ph¶i ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho ngêi vµ ph¬ng tiÖn ®i l¹i lµm
viÖc trªn ®o¹n tuyÕn còng nh nh©n d©n sinh sèng xung quanh tuyÕn.
- Ph©n c«ng chØ ®¹o b¶o vÖ híng dÉn ngêi vµ phu¬ng tiÖn qua l¹i.
- §èi víi nh÷ng ®äan ®êng ®µo vµo hoÆc ®¾p trim lªn nÒn ®êng hiÖn t¹i, c¸c ®¬n vÞ thi c«ng
Ph¹m thÞ liªn - Líp KTXd A - K45 Page 20