Phương pháp tiến hành cuộc thanh tra một công trình xây dựng cơ bản ở tỉnh tuyên quang

  • 18 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 18 trang

Nội dung text: Phương pháp tiến hành cuộc thanh tra một công trình xây dựng cơ bản ở tỉnh tuyên quang

phÇn më ®Çu
Thanh tra Nhµ níc lµ mét chøc n¨ng thiÕt yÕu cña qu¶n lý Nhµ níc lµ
mét ho¹t ®éng kiÓm tra xem xÐt viÖc lµm cña c¸c c¬ quan tæ chøc ®¬n vÞ, c¸
nh©n. Ho¹t ®éng kiÓm tra cña thanh tra Nhµ níc ®îc thùc hiÖn bëi c¬ quan
chuyªn tr¸ch, theo mét tr×nh tù thñ tôc, do ph¸p luËt qui ®Þnh. Thanh tra
nh»m kÕt luËn ®óng, sai, ®¸nh gi¸ u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm; ph¸t huy nh©n tè
tÝch cùc, phßng ngõa vµ xö lý c¸c vi ph¹m nÕu cã. Do ®ã ho¹t ®éng cña
thanh tra Nhµ níc gãp phÇn hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch t¨ng cêng ph¸p chÕ
x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých cña Nhµ níc, b¶o vÖ quyÒn lîi vµ lîi Ých hîp
ph¸p cña c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n trong x· héi.
Nh vËy ho¹t ®éng thanh tra gi÷ vai trß rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu
®îc trong ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc. ChÝnh v× vËy, viÖc cñng cè, kiÖn toµn,
®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng thanh tra, trong ®ã cã néi dung vÒ tiÕn hµnh
c¸c cuéc thanh tra nh»m n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ níc, ®¸p øng yªu cÇu
nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi lµ nhiÖm vô quan träng cÊp
b¸ch hiÖn nay.
C«ng t¸c thanh tra ph¶i tu©n theo ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ
níc ph¶i kÞp thêi chÝnh x¸c, ®óng tr×nh tù. Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy:
Ngêi c¸n bé thanh tra cÇn ph¶i yªu ngµnh, yªu nghÒ, cã n¨ng lùc tr×nh
®é hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, ph¶i trung thùc kh¸ch quan, ®¶m b¶o chÝnh x¸c,
kÞp thêi, ph©n tÝch s©u réng, kh«ng ®îc suy diÔn sai sù thËt.
Lµ mét c¸n bé thanh tra Nhµ níc tØnh Tuyªn Quang ®îc häc tËp, båi
dìng kiÕn thøc, nghiÖp vô thanh tra t¹i Trêng c¸n bé thanh tra, ®îc tiÕp thu
kiÕn thøc tõ c¸c ThÇy, C« gi¸o ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c«ng t¸c cña m×nh. Sau
thêi gian häc tËp, nghiªn cøu t¹i Trêng, T«i m¹nh d¹n lùa chän tiÓu
luËn:"Ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh cuéc thanh tra mét c«ng tr×nh x©y dùng c¬
b¶n ë tØnh Tuyªn Quang".
Do nhËn thøc cßn h¹n chÕ thêi gian c«ng t¸c trong ngµnh cßn Ýt, T«i
kÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o xem xÐt gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó t«i tiÕp tôc
nghiªn cøu häc tËp n©ng cao n¨ng lùc c«ng t¸c, hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc
giao.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
PhÇn I : néi dung
I. Mét sè vÊn ®Ò chung ®Ó tiÕn hµnh cuéc thanh tra:
1/. TiÕn hµnh cuéc thanh tra lµ mét ph¬ng thøc ho¹t ®éng c¬ b¶n
cña c«ng t¸c thanh tra.
Thanh tra lµ mét chøc n¨ng thiÕt yÕu cña qu¶n lý Nhµ níc lµ yÕu tè
kh¸ch quan, lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý. Ho¹t ®éng thanh tra
cã nhiÒu ph¬ng thøc, nhng tiÕn hµnh cuéc thanh tra lµ mét ph¬ng thøc ho¹t
®éng c¬ b¶n cña c«ng t¸c thanh tra. C¸c c¬ quan Nhµ níc ®îc ph¸p luËt trao
quyÒn trong ®ã cã quyÒn trùc tiÕp tiÕn hµnh thanh tra.
TiÕn hµnh thanh tra lµ qu¸ tr×nh ®oµn thanh tra, kiÓm tra, xem xÐt,
®¸nh gi¸, kÕt luËn viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, nhiÖm vô vµ c¸c quy
®Þnh cña Nhµ níc ®èi víi c¸c c¬ quan quy ®Þnh, nh»m phôc vô cho c«ng t¸c
qu¶n lý Nhµ níc .
§Ó tiÕn hµnh thanh tra rót ra ®îc nh÷ng mÆt m¹nh, mÆt yÕu vµ ph¸t
hiÖn ra nh÷ng vÊn ®Ò bÊt cËp trong c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc chóng ta cÇn
ph¶i cã ph¬ng ph¸p vµ tr×nh tù theo thÈm quyÒn, chøc n¨ng cña Nhµ níc ®·
ph©n ®Þnh cho tõng cÊp, khi tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra tu©n thñ theo c¸c
tr×nh tù.
TiÕn hµnh thanh tra lµ sö dông tæng hîp hoµn chØnh c¸c ph¬ng ph¸p
nghiÖp vô thanh tra ®Ó n¾m th«ng tin, thu thËp tµi liÖu , chøng cø , qua xö lý
th«ng tin b»ng x¸c minh, ®èi chiÕu, gi¸m ®Þnh, tæng hîp, vµ ph©n tÝch nh»m
®a ra nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c.
KÕt thóc cuéc thanh tra ph¶i ®a ra ®îc kÕt luËn, ph¸t hiÖn nh÷ng nh©n
tè tÝch cùc ®Ó ph¸t huy, kiÕn nghÞ hoÆc quyÕt ®Þnh biÖn ph¸p trÊn chØnh,
phßng ngõa, xö lý, c¸c sai ph¹m yªu cÇu cña kÕt luËn thanh tra kh«ng ph¶i
chØ ph¶n ¸nh sö kiÖn, mµ ®iÒu quan träng lµ ph¶i lµm râ tÝnh chÊt , møc ®é
t¸c h¹i vµ ph©n tÝch râ nguyªn nh©n kh¸ch quan, chñ quan cña hµnh vi vi
ph¹m ph¸p luËt , lµm râ tr¸ch nhiÖm tõng bé phËn vµ c¸ nh©n ®èi víi nh÷ng
sai ph¹m.
Mçi cuéc thanh tra ®Òu g¾n víi néi dung cô thÓ nhng ®Òu híng ®Õn
môc ®Ých chung lµ lµm râ ®óng, sai trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®Ò ra biÖn ph¸p
th¸o gì khã kh¨n víng m¾c, thóc ®Èy x· héi lµnh m¹nh.
Thanh tra ®¶m b¶o tÝnh trung thùc kh¸ch quan; thanh tra tu©n theo
ph¸p luËt, do vËy cuéc thanh tra lu«n ®îc sù chØ ®¹o chÆt chÏ cña ngêi ra
quyÕt ®Þnh thanh tra.
2/. C¸c nguyªn t¾c tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra:
Ho¹t ®éng thanh tra cã môc ®Ých gãp phÇn gi÷ nghiªm kû c¬ng ph¸p
luËt, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. V× vËy, vÒ c¬ b¶n thanh tra nh»m môc ®Ých
ng¨n chÆn phßng ngõa, xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt. Qua ®ã n©ng cao hiÖu
qu¶ qu¶n lý Nhµ níc, lµm trong s¹ch bé m¸y Nhµ níc. §Ó b¶o ®¶m cho cuéc
thanh tra ®¹t ®îc môc ®Ých yªu cÇu ®Ò ra tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra ph¶i
tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c sau ®©y:
a). Coi träng c«ng t¸c chÝnh trÞ - t tëng:
C«ng t¸c chÝnh trÞ - T tëng nh»m thèng nhÊt chung vÒ môc ®Ých, yªu
cÇu cuéc thanh tra cÇn ®¹t ®îc trong néi bé §oµn thanh tra, gi÷a nh÷ng
thµnh viªn §oµn thanh tra víi ®èi tîng thanh tra vµ ®¹t ®îc sù nhÊt trÝ cao
trong c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan ®Õn cuéc thanh tra.
Néi bé ®oµn thanh tra cÇn thèng nhÊt cao vÒ ý nghÜa, tÇm quan träng,
môc ®Ých, yªu cÇu mµ cuéc thanh tra ®Ò ra.
b). Tu©n thñ qui ®Þnh cña ph¸p luËt trong qu¸ trinh thanh tra vµ thu
thËp x¸c minh chøng cø:
Chñ thÓ thanh tra, ®èi tîng thanh tra vµ c¸c c¬ quan ®¬n vÞ h÷u quan
®Òu ph¶i tu©n theo ph¸p luËt trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh cuéc thanh tra. Trong
®ã kh¼ng ®Þnh r»ng §oµn thanh tra, c¸c thµnh viªn §oµn thanh tra ph¶i ý
thøc tríc tiªn vµ thêng trùc trong suy nghÜ vµ viÖc lµm ph¶i tu©n theo ph¸p
luËt thÓ hiÖn trªn mét sè vÊn ®Ò:
- Kh«ng vît qu¸ quyÒn, kh«ng l¹m dông quyÒn;
- Kh«ng che dÊu, hoÆc bao che hµnh vi vi ph¹m.
- Sai ph¹m ®Õn ®©u, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ®óng møc ®Õn ®ã, kh«ng ¸p
®Æt ý chÝ chñ quan. Mäi kÕt luËn vÒ ®èi tîng thanh tra ®Òu ph¶i cã c¨n cø
ph¸p luËt, cã chøng cø râ rµng.
- VÒ ®èi tîng thanh tra: Ph¶i tu©n thñ ph¸p luËt, ph¶i chÊp hµnh sù
thanh tra, kiÓm tra cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn;
- ChÊp hµnh nghiªm tóc c¸c yªu cÇu cña ®oµn thanh tra theo qui ®Þnh
cña ph¸p luËt;
- Hîp t¸c víi §oµn thanh tra;
- Kh«ng che dÊu khuyÕt ®iÓm, sai ph¹m.
c). ChÊp hµnh nghiªm chØnh quyÕt ®Þnh thanh tra:
Do tÝnh chÊt trung thùc, kh¸ch quan ®Æc thï cña ho¹t ®éng thanh tra,
cuéc thanh tra ®îc thùc hiÖn ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c chÊp hµnh nghiªm
chØnh quyÕt ®Þnh thanh tra. §ã lµ nguyªn t¾c rÊt c¬ b¶n ®ßi hái §oµn thanh
tra ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh.
Theo qui ®Þnh, nh÷ng néi dung quyÕt ®Þnh thanh tra ph¶i ®îc b¶o ®¶m
thùc hiÖn:
- KÕt qu¶ cuéc thanh tra ph¶i ®¹t ®îc môc ®Ých, yªu cÇu ®· ®Ò ra.
- TiÕn hµnh thanh tra theo ®óng nh÷ng néi dung, ®óng thÈm quyÒn vÒ
ph¹m vi, ®èi tîng ®· ghi trong quyÕt ®Þnh.
- B¶o ®¶m thêi gian hoµn thµnh cuéc thanh tra theo quyÕt ®Þnh. nÕu
kÐo dµi thêi h¹n ph¶i cã quyÕt ®Þnh gia h¹n thanh tra cña cÊp cã thÈm quyÒn.
- ChÊp hµnh tèt kû luËt vÒ chÕ ®é b¸o c¸o.
d). B¶o ®¶m tÝnh trung thùc, kh¸ch qua, hîp ph¸p, hîp lý:
Ho¹t ®éng thanh tra lµ mét néi dung cña ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc,
kÕt luËn, kiÕn nghÞ hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng thanh tra, ®ßi
hái mäi ngêi cã liªn quan cã nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn. T¸c ®éng
cña nã kh«ng nh÷ng ®èi víi ®èi tîng thanh tra mµ cßn t¸c ®éng trùc tiÕp hay
gi¸n tiÕp ®èi víi x· héi; th«ng qua thanh tra gãp phÇn chÊn chØnh qu¶n lý.
V× vËy b¶o ®¶m tÝnh trung thùc, kh¸ch quan, hîp ph¸p, hîp lý lµ mét nguyªn
t¾c mang tÝnh tæng hîp.
TÝnh trung thùc, kh¸ch quan biÓu hiÖn ë chç: kÕt luËn thanh tra ®¸nh
gi¸ sù viÖc ph¶i kh¸ch quan, ®óng víi sù thËt, kh«ng suy diÔn, ¸p ®Æt ý chÝ
chñ quan, kh«ng c¾t xÐn, bãp mÐo sù thËt.
TÝnh hîp ph¸p biÓu hiÖn ë chç :kÕt luËn thanh tra lµm râ ®óng hay sai
cña sù viÖc so víi chuÈn mùc do Nhµ níc ban hµnh trong HiÕn ph¸p, LuËt,
ph¸p lÖnh, NghÞ ®Þnh, Th«ng t, QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ vµ c¸c c¬ chÕ qu¶n lý
Nhµ níc.
TÝnh hîp lý biÓu hiÖn ë chç: KÕt luËn thanh tra ®îc xem xÐt, ®¸nh gi¸
mét c¸ch hîp ph¸p, ®ång thêi xem xÐt gi¶i quyÕt trong mèi quan hÖ tæng thÓ,
s¸t víi thùc tÕ ®ang x¶y ra vµ ®Æt trong tõng thêi ®iÓm lÞch sö nhÊt ®Þnh.
Khi xem xÐt nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh,Thanh tra
viªn cßn cÇn xem xÐt c¶ c¸c mÆt;
- Sù phï hîp víi ®ßi hái cña thùc tiÔn.
- HiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi,
- Sù phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt
cña Nhµ níc.
3. C¸c lo¹i h×nh thanh tra: Cã ba ph¬ng ph¸p ph©n lo¹i:
3-1. Ph©n lo¹i theo tÝnh kÕ ho¹ch: gåm 2 lo¹i h×nh
3-1.1/ Thanh tra theo ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ®· ®îc duyÖt theo LuËt
thanh tra ban hµnh n¨m 2004: Thñ tíng ChÝnh phñ, Bé trëng .
Chñ tÞch UBND tØnh, Chñ tÞch UBND huyÖn, Gi¸m ®èc c¸c së cã
tr¸ch nhiÖm phª duyÖt ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch thanh tra cña n¨m kÕ ho¹ch do
Tæng Thanh tra, Ch¸nh thanh tra cïng cÊp tr×nh, chËm nhÊt vµo ngµy 31/12
cña n¨m b¸o c¸o.
3-1.2/. Thanh tra ®ét xuÊt: lµ cuéc thanh tra ®îc x¸c ®Þnh tøc thêi v×
néi dung thanh tra míi xuÊt hiÖn trong kú kÕ ho¹ch. NhÊt lµ c¸c vô viÖc tiªu
cùc tham nhòng cÇn ®îc lµm râ theo yªu cÇu cña c¬ quan §¶ng, Quèc héi,
Héi ®ång nh©n d©n, UBND, hoÆc c¸c c¬ quan ®Æt ra.
3-2/ Ph©n lo¹i theo qui m«, ph¹m vi tiÕn hµnh: gåm hai lo¹i h×nh:
3-2.1/. Cuéc thanh tra trªn diÖn réng lµ h×nh thøc ®îc ¸p dông khi tiÕn
hµnh thanh tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng, nh»m chÊn chØnh ®èi víi c«ng t¸c
cña mét ngµnh hay mét lÜnh vùc. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ triÓn khai chñ tr¬ng chÝnh
s¸ch hoÆc c¬ chÕ qu¶n lý, ®Ó n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý gi¶i quyÕt mét hoÆc
mét sè vÊn ®Ò cña nÒn kinh tÕ - x· héi mµ qu¶n lý nhµ níc ®ßi hái.
3-2.2/ Cuéc thanh tra trªn diÖn hÑp: lµ lo¹i h×nh thanh tra ®îc ¸p dông
khi tiÕn hµnh thanh tra ho¹t ®éng cña mét ®¬n vÞ, mét ®Þa ph¬ng. Thanh tra
diÖn hÑp ®Ó gi¶i quyÕt vô viÖc cã tÝnh chÊt phøc t¹p, hoÆc gi¶i quyÕt mét viÖc
vi ph¹m chÝnh s¸ch chÕ ®é vv… do nh©n d©n ph¶n ¸nh qua ®¬n th khiÕu n¹i
tè c¸o.
3.3/Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña ho¹t ®éng thanh tra:
3.3.1/ Cuéc thanh tra kinh tÕ- x· héi: Lµ lo¹i h×nh thanh tra viÖc chÊp
hµnh chÕ ®é chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸
nh©n trªn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi trong ph¹m vi qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ
níc.
3.3.2/. Thanh tra gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o:
- Th«ng qua ®¬n th khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng luËn, b¸o chÝ göi ®Õn c¬
quan qu¶n lý Nhµ níc ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn xem xÐt gi¶i quyÕt b»ng
viÖc kiÓm tra thu thËp ph©n tÝch t×nh h×nh ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt.
4. §iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra:
41. Ph¶i cã quyÕt ®Þnh thanh tra cña cÊp cã thÈm quyÒn;
a/ ThÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh thanh tra: Thñ trëng cña c¸c c¬ quan
thanh tra; thñ trëng c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc, néi dung ghi
trong quyÕt ®Þnh thanh tra ph¶i ®îc qui ®Þnh râ vÒ lÜnh vùc thanh tra, ph¹m
vi thanh tra, ®èi tîng thanh tra, thêi h¹n thanh tra, tiÕn ®é thanh tra.
b/. V¨n b¶n quyÕt ®Þnh thanh tra ph¶i ®óng thÓ thøc, ch÷ ký, ®ãng dÊu,
sè v¨n b¶n, ngµy th¸ng ban hµnh, cÊp quyÕt ®Þnh thanh tra; c¨n cø ra quyÕt
®Þnh, ®èi tîng thanh tra, ngêi cã thÈm quyÒn thùc hiÖn thanh tra, thêi h¹n
thanh tra.
4.2/. Ph¶i ®¶m b¶o c¸c yÕu tè vÒ lùc lîng, kinh phÝ, ph¬ng tiÖn ®Ó
tiÕn hµnh thanh tra:
- Lùc lîng thanh tra: Trëng ®oµn, c¸c ®oµn viªn §oµn thanh tra, kh«ng
bè trÝ ngêi cã quan hÖ th©n téc, quan hÖ kinh tÕ víi ®èi tîng hoÆc cã liªn
quan ®Õn néi dung cuéc thanh tra tham gia §oµn thanh tra.
- Kinh phÝ, ph¬ng tiÖn cho cuéc thanh tra: Ph¶i ®¶m b¶o kinh phÝ, ph-
¬ng tiÖn ®i l¹i, ¨n, ë cho c¸c thµnh viªn §oµn thanh tra, t¹o ®iÒu kiÖn cho
§oµn thanh tra cã thÓ ho¹t ®éng mét c¸ch ®éc lËp, thu thËp th«ng tin chøng
cø, xö lý th«ng tin nhanh nh¹y, chÝnh x¸c, cã ®é tin cËy cao b¶o ®¶m cho kÕt
luËn thanh tra cã c¨n cø v÷ng ch¾c.
5. Thêi h¹n tiÕn hµnh thanh tra:
5.1/. Cuéc thanh tra do ChÝnh phñ tiÕn hµnh kh«ng qu¸ 60 ngµy, trêng
hîp phøc t¹p cã thÓ kÐo dµi nhng kh«ng qu¸ 90 ngµy. §èi víi cuéc thanh tra
®Æc biÖt phøc t¹p, liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc, nhiÒu ®Þa ph¬ng th× thêi gian
cã thÓ kÐo dµi, nhng kh«ng qu¸ 150 ngµy.
5.2. Cuéc thanh tra do Thanh tra tØnh, Thanh tra Bé tiÕn hµnh kh«ng
qu¸ 45 ngµy, trêng hîp phøc t¹p th× cã thÓ kÐo dµi nhng kh«ng qóa 70 ngµy.
5.3. Cuéc thanh tra do thanh tra huyÖn, Thanh tra Së tiÕn hµnh kh«ng
qu¸ 30 ngµy; ë miÒn nói, n¬i nµo ®i l¹i khã kh¨n th× thêi h¹n thanh cã thÓ
kÐo dµi nhng kh«ng qu¸ 45 ngµy.
II. Tr×nh tù c¸c bíc tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra.
1. C¸c bíc thùc hiÖn thanh tra.
* Bíc 1: ChuÈn bÞ thanh tra
ChuÈn bÞ thanh tra tÝnh tõ khi cã quyÕt ®Þnh thanh tra cho tíi khi §oµn
thanh tra c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra t¹i c¬ quan ®èi tîng thanh tra.
Néi dung cña bíc chuÈn bÞ:
+ Nghiªn cøu qu¸n triÖt môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung cuéc thanh tra
(néi dung cña quyÕt ®Þnh thanh tra).
+ Thu thËp vµ sö lý c¸c th«ng tin cÇn thiÕt gåm: §Æc ®iÓm t×nh h×nh
ho¹t ®éng cña ®èi tîng; b¸o c¸o ®èi tîng thanh tra; c¸c v¨n b¶n qui ®Þnh
chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®èi tîng cã liªn quan ®Õn
néi dung cÇn thanh tra, c¸c ®¬n th khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n, c¸c th«ng
tin nªu trªn c«ng luËn b¸o chÝ vÒ nh÷ng tiªu cùc vi ph¹m cña ®èi tîng.
+ X©y dùng vµ tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch tiÕn hµnh cuéc thanh tra: kÕ ho¹ch
thanh tra lµ v¨n b¶n cô thÓ ho¸ môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung cuéc thanh tra;
lµ v¨n b¶n ph¸p lý ®Ó chØ ®¹o vµ thùc hiÖn quyÕt ®Þnh thanh tra; lµ ph¬ng ¸n
triÓn khai quyÕt ®Þnh thanh tra. Trëng §oµn thanh tra cã tr¸ch nhiÖm x©y
dùng kÕ ho¹ch thanh tra tr×nh ngêi ra quyÕt ®Þnh thanh tra phª duyÖt.
+ Tæ chøc tËp huÊn: §îc ¸p dông khi cuéc thanh tra cã nhiÒu néi dung
phøc t¹p, nhÊt lµ cuéc thanh tra trªn diÖn réng, cã nhiÒu cÊp thanh tra chØ ®¹o
tiÕn hµnh trªn ®Þa bµn.
+ ChuÈn bÞ ®Ò c¬ng yªu cÇu ®èi tîng thanh tra b¸o c¸o, b¸o c¸o ®èi t-
îng thanh tra lµ v¨n b¶n mang tÝnh chÊt ph¸p lý ®îc lu gi÷, lµ tµi liÖu quan
träng ®Ó §oµn kiÓm tra nghiªn cøu, x¸c ®Þnh träng t©m, träng ®iÓm, lµ c¨n
cø ®¸nh gi¸ møc ®é thµnh khÈn, trung thùc cña ®èi tîng thanh tra.
§Ò c¬ng ph¶i gîi ra nh÷ng ®iÓm thËt s¸t víi néi dung liªn quan trùc
tiÕp tíi cuéc thanh tra; qua b¸o c¸o cña ®èi tîng, cã thÓ n¾m tæng qu¸t ®Æc
®iÓm thuËn lîi vµ khã kh¨n, nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan ¶nh hëng
trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ vµ tån t¹i cña ®¬n vÞ, nh÷ng kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p; b¸o
c¸o ph¶i cã sè liÖu, ®èi tîng thanh tra tù ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng,
nguyªn nh©n vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh.
§Ò c¬ng kh«ng ®Ó lé träng t©m, träng ®iÓm vµ c¸c biÖn ph¸p nghiÖp
vô thanh tra ®Ó h¹n chÕ sù bao che, chèng ®èi vµ ph¶i qui ®Þnh thêi h¹n nép
b¸o c¸o.
+ X©y dùng néi qui lµm viÖc cña §oµn thanh tra: ChÕ ®é kû luËt c«ng
t¸c vÒ b¶o mËt, ph¸t ng«n, tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt trong khi thu thËp, x¸c
minh chøng cø, chÕ ®é b¸o c¸o… nh÷ng hµnh vi bÞ cÊm trong qu¸ tr×nh tiÕn
hµnh thanh tra; thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong néi bé §oµn
thanh tra.
+ ChuÈn bÞ kinh phÝ, ph¬ng tiÖn vËt chÊt ®¶m b¶o cho §oµn thanh tra
thùc thi nhiÖm vô, kh«ng g©y phiÒn hµ cho c¬ quan ®¬n vÞ thanh tra.
* Bíc 2: Trùc tiÕp tiÕn hµnh thanh tra:
Trùc tiÕp tiÕn hµnh thanh tra ®îc tÝnh tõ ngµy c«ng bè quyÕt ®Þnh
thanh tra t¹i ®¬n vÞ. Thêi h¹n thanh tra cô thÓ ®îc ghi trong quyÕt ®Þnh thanh
tra. Do yªu cÇu cÇn thiÕt nÕu kÐo dµi thêi h¹n thanh tra ph¶i cã quyÕt ®Þnh
gia h¹n cuéc thanh tra b»ng v¨n b¶n vµ kh«ng qu¸ thêi h¹n ph¸p luËt quy
®Þnh.
Néi dung tiÕn hµnh thanh tra:
* C«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra.
Phiªn lµm viÖc ®Çu tiªn cña §oµn thanh tra víi ®èi tîng cã néi dung
chñ yÕu lµ c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra, thèng nhÊt gi÷a §oµn thanh tra víi
®èi tîng thanh tra vÒ quan ®iÓm nhËn thøc, môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung cuéc
thanh tra, x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña ngêi tiÕn hµnh thanh tra
còng nh ®èi tîng thanh tra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ò ra ch¬ng tr×nh vµ
quan hÖ c«ng t¸c.
T¹i phiªn häp c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra cÇn thiÕt ph¶i cã mÆt thñ
trëng ®¬n vÞ, thñ trëng c¸c phßng, ban, ®¬n vÞ cã liªn quan trùc thuéc cña ®èi
tîng. Trong mét cuéc thanh tra cã thÓ më réng t×m ®¹i diÖn tæ chøc §¶ng,
c«ng ®oµn, thanh tra nh©n d©n, ®¹i diÖn c¬ quan qu¶n lý ®¬n vÞ ®îc thanh tra.
Trëng §oµn thanh tra ph¶i thùc hiÖn quyÒn h¹n, nhiÖm vô cña m×nh ®Ó
c«ng bè c«ng khai, d©n chñ vÒ môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung, thêi h¹n cuéc
thanh tra ®· ghi trong quyÕt ®Þnh, trëng §oµn thanh tra ph¶i lµm tèt c«ng t¸c
chÝnh trÞ – t tëng lµm cho ®èi tîng thanh tra th«ng suèt quan ®iÓm, nhËn
thøc ®óng ®¾n vÒ cuéc thanh tra, thèng nhÊt víi ®èi tîng vÒ lÜnh vùc lµm viÖc
vµ néi dung cÇn thiÕt khi lµm viÖc t¹i c¬ quan ®¬n vÞ.
§èi tîng thanh tra b¸o c¸o víi §oµn thanh tra b»ng v¨n b¶n theo ®Ò c-
¬ng §oµn thanh tra yªu cÇu (cã ký tªn, ®ãng dÊu). Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc
thanh tra trùc tiÕp b¸o c¸o tríc Héi nghÞ c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra. C¸c
bé phËn cã liªn quan hoÆc c¸c phßng ban, ®¬n vÞ trùc thuéc cã thÓ b¸o c¸o
bæ sung (nÕu thÊy cÇn thiÕt).
§oµn thanh tra ph¶i nghiªn cøu, ph©n tÝch b¸o c¸o cña ®èi tîng thanh
tra, khai th¸c lµm râ mét sè néi dung sau:
+ Nh÷ng m©u thuÉn gi÷a sù viÖc víi quy ®Þnh qu¶n lý.
+ Nh÷ng vÊn ®Ò cã dÊu hiÖu chi tiÕt nhng träng t©m, träng ®iÓm cÇn
tËp trung thanh tra, kiÓm tra chi tiÕt nh÷ng träng t©m, träng ®iÓm.
ViÖc c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra ph¶i lµm thµnh v¨n b¶n (biªn b¶n).
* Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh tra, kiÓm tra:
- BiÖn ph¸p, nghiªn cøu, ph©n tÝch tµi liÖu thu thËp, xö lý c¸c th«ng
tin: Xem xÐt hå s¬ tµi liÖu nÕu ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò sai ph¹m ph¶i ph©n
tÝch râ nguyªn nh©n, mèi quan hÖ cña vÊn ®Ò sai ph¹m víi c¸c néi dung
kh¸c, lËp biªn b¶n yªu cÇu ®èi tîng thanh tra ký biªn b¶n x¸c nhËn sè liÖu.
Nh÷ng vÊn ®Ò nghi vÊn ph¶i tæ chøc x¸c minh kÞp thêi.
- Tæ chøc nghe ý kiÕn ph¶n ¸nh cña quÇn chóng vµ cña c«ng luËn b¸o
chÝ: ViÖc tæ chøc nghe ý kiÕn ph¶n ¸nh ®îc tiÕn hµnh trong ph¹m vi ®¬n vÞ
®îc thanh tra. Nh÷ng th«ng tin do c«ng luËn, b¸o chÝ nªu cã néi dung liªn
quan ®Õn cuéc thanh tra th× §oµn thanh tra tæ chøc gÆp gì trao dæi lµm râ
nguån th«ng tin, nh÷ng c¨n cø cã thÓ chøng minh vÊn ®Ò ®· nªu.
- Thu thËp th«ng tin tõ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ h÷u quan, c¸c c¬ quan ®·
tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra gi¸n s¸t ®Ó tr¸nh ®i vµo nh÷ng vÊn ®Ò ®· cã kÕt
luËn ®óng ®¾n hoÆc v« tÝnh hîp ph¸p c¸c hµnh vi vi ph¹m.
- Nghe ý kiÕn cña c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn trùc tiÕp. ViÖc nghe ý
kiÕn cña c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn gi÷ vai trß quan träng ®ã lµ: Cung cÊp ý
kiÕn ®¸nh gi¸ u khuyÕt ®iÓm, sai ph¹m cña ®èi tîng. Qua trao ®æi ®oµn
thanh tra tranh thñ sù ®ång t×nh cña c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn ®èi víi
nh÷ng nhËn ®Þnh ®¸nh gi¸, nh÷ng dù kiÕn kÕt luËn cña §oµn hoÆc lêng tríc
nh÷ng ý kiÕn kh«ng nhÊt trÝ ®Ó cã biÖn ph¸p tiÕn hµnh thanh tra bæ sung,
cñng cè hå s¬ v÷ng ch¾c h¬n, nhê ®ã khi chÝnh thøc kÕt luËn sÏ ®¹t hiÖu qu¶
cao.
- Tæ chøc ®èi tho¹i, chÊt vÊn: Tríc khi kÕt luËn, §oµn thanh tra cã thÓ
tæ chøc ®èi tho¹i hoÆc chÊt vÊn ®èi tîng. Trong khi tiÕn hµnh ®èi tho¹i, chÊt
vÊn thanh tra viªn cÇn thùc sù vËn dông nguyªn t¾c ph¸t huy cao quyÒn d©n
chñ cña mäi ngêi, tr¸nh nh÷ng lÖch l¹c nh ¸p ®Æt quan ®iÓm, gîi ý theo chñ
quan cña m×nh. ChØ ®a ra kÕt luËn khi ®èi tîng thanh tra kh«ng ®ñ chøng cø
b¶o vÖ hoÆc khi §oµn thanh tra ®· cã chøng tõ ®îc thÈm tra x¸c minh. ViÖc
tiÕn hµnh ®èi tho¹i ho¨c chÊt vÊn ph¶i ®îc lµm ®óng thñ tôc hµnh chÝnh, cã
biªn b¶n ghi c©u hái vµ tr¶ lêi, nh÷ng ý kiÕn tiÕp nhËn hoÆc gi¶i tr×nh cña ®èi
tîng cã thÓ kÌm theo b¨ng ghi ©m, ghi h×nh. Biªn b¶n ®èi tho¹i, chÊt vÊn ®îc
®äc l¹i cho ®èi tîng nghe vµ ký tªn.
- Xö lý c¸c hµnh vi chèng ®èi: Hµnh vi chèng ®èi thêng x¶y ra khi sù
viÖc vi ph¹m nhng ®èi tîng kh«ng thµnh khÈn, vÝ dô nh: cè t×nh chËm trÕ
hoÆc kh«ng cung cÊp tµi liÖu; söa ch÷a thay ®æi hiÖn vËt, chøng tõ, lµm
chøng tõ gi¶ hoÆc huû bá chøng tõ; cè ý thuyªn chuyÓn, kû luËt, ®iÒu ®éng
ngêi tè c¸o. Hèi lé mua chuéc, ®e do¹ c¸n bé thanh tra hoÆc hèi lé cÊp trªn
®Ó che ®ì khuyÕt ®iÓm sai ph¹m cho m×nh; xói giôc, xuyªn t¹c ®Ó kÝch ®éng
quÇn chóng hiÓu sai sù thËt, hiÓu sai môc ®Ých cña cuéc thanh tra.
C¸ch xö lý c¸c hµnh vi chèng ®èi: nhËn d¹ng hµnh vi chèng ®èi, tËp
trung cñng cè hå s¬, tµi liÖu chøng tõ; t×m nguyªn nh©n t¹i sao ®èi tîng
chèng ®èi, lµm c«ng t¸c t tëng vµo tÝnh ®óng ®¾n cña ho¹t ®éng thanh tra;
kÕt hîp sö dông quyÒn trong thanh tra, phèi hîp víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng
®Ó xö lý c¸c hµnh vi chèng ®èi trong qu¸ tr×nh thanh tra.
- Xö lý tèt c¸c mèi quan hÖ: Trong qu¸ tr×nh thanh tra, ph¶i quan t©m
gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ; quan hÖ néi bé §oµn thanh tra; quan hÖ víi
l·nh ®¹o ( ngêi ra quyÕt ®Þnh thanh tra); quan hÖ phèi hîp chÆt chÏ víi c¬
quan chøc n¨ng.
- LËp biªn b¶n hoµn chØnh hå s¬ tõng phÇn cña cuéc thanh tra: Mçi
thanh tra viªn ph¶i phô tr¸ch tõng chuyªn ®Ò hoÆc tæ c«ng t¸c tiÕn hµnh
thanh tra tõng chuyªn ®Ò, lÜnh vùc ph¶i lËp biªn b¶n vµ lËp hå s¬ tõng phÇn
theo môc ®Ých yªu cÇu néi dung mµ kÕ kÕ ho¹ch cuéc thanh tra ®· ®Ò ra.
Hå s¬ b¸o c¸o gåm: B¸o c¸o têng tr×nh, kiÓm ®iÓm c¸ nh©n; biªn b¶n
®èi tho¹i, chÊt vÊn ®èi tîng; biªn b¶n kiÓm tra; kiÓm kª, x¸c minh ®èi chiÕu,
biªn b¶n tæng hîp kÕt qu¶ thanh tra tõng phÇn.
Bíc 3: KÕt thóc cuéc thanh tra, X©y dùng b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra.
ChËm nhÊt lµ 15 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc cuéc thanh tra, Trëng §oµn
thanh tra ph¶i cã v¨n b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra göi ngêi ra quyÕt ®Þnh
thanh tra, b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra ph¶i cã c¸c néi dung sau:
- KÕt luËn cô thÓ vÒ néi dung vµ tiÕn hµnh thanh tra víi Trëng ®oµn
thanh tra, x¸c ®Þnh râ tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m, nguyªn nh©n tr¸ch nhiÖm
cña c¬ quan tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m.
- ý kiÕn kh¸c nhau gi÷a thµnh viªn §oµn thanh tra víi Trëng §oµn
thanh tra vÒ néi dung b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra.
- C¸c biÖn ph¸p xö lý theo thÈm quyÒn ®· ®îc ¸p dông, kiÕn nghÞ biÖn
ph¸p xö lý.
§Ó ®¶m b¶o, b¸o c¸ kÕt qu¶ thanh tra chÝnh x¸c, trung thùc, kh¸ch
quan,hîp ph¸p, hîp lý cÇn tr¶i qua bíc dù th¶o kÕt qu¶ thanh tra.
Dù th¶o b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra do Trëng §oµn thanh tra cã tr¸ch
nhiÖm dù th¶o, tæ chøc lÊy ý kiÕn c¸c thµnh viªn §oµn thanh tra ®Ó x©y
dùng b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra. ViÖc th¶o luËn t¹i §oµn thanh tra ph¶i ®îc
lËp thµnh biªn b¶n.
2. X©y dùng vµ c«ng bè kÕt luËn thanh tra:
Sau khi nhËn ®îc b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra, ngêi ra quyÕt ®Þnh thanh
tra cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt néi dung b¸o c¸o, x©y dùng, ký vµ ban hµnh kÕt
luËn thanh tra. Trong qu¸ tr×nh ra kÕt luËn, ngêi ra quyÕt ®Þnh thanh tra cã
quyÒn yªu cÇu Trëng §oµn thanh tra, thµnh viªn §oµn thanh tra b¸o cã, yªu
cÇu ®èi tîng thanh tra gi¶i tr×nh ®Ó lµm râ thªm vÊn ®Ò cÇn thiÕt phôc vô cho
viÖc ra kÕt luËn thanh tra. c¨n cø vµo b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra, sau khi xem
xÐt gi¶i tr×nh cña ®èi tîng thanh tra, ngêi ra quyÕt ®Þnh thanh tra ra v¨n b¶n
kÕt luËn thanh tra.
* Cñng cè vµ göi kÕt luËn thanh tra:
Ngêi kÕt luËn thanh tra cã tr¸ch nhiÖm c«ng bè hoÆc uû quyÒn cho Tr-
ëng §oµn thanh tra c«ng bè kÕt luËn thanh tra.
Tham dù héi nghÞ c«ng bè kÕt luËn cã:
- Thñ trëng ®¬n vÞ ®èi tîng thanh tra
- §¹i diÖn c¸c phßng, ban, ®¬n vÞ cÊp díi cña ®èi tîng
- §¹i diÖn tæ chøc §oµn,§¶ng, Thanh tra nh©n d©n
- §oµn thanh tra.
ViÖc c«ng bè kÕt luËn thanh tra cã thÓ kÌm theo c«ng bè nh÷ng quyÕt
®Þnh xö lý vÒ thanh tra ( nÕu cã). §èi tîng thanh tra ®îc quyÒn gi¶i quyÕt vµ
khiÕu n¹i nh÷ng vÊn ®Ò kÕt luËn cha tho¶ ®¸ng.
KÕt luËn thanh tra ph¶i göi cho ®èi tîng thanh tra trëng vµ thñ trëng
c¬ quan thanh tra cïng cÊp ( nÕu thñ trëng c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc raquyÕt
®Þnh thanh tra), göi tíi thñ trëng c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ( nÕu thñ trëng c¬
quan thanh tra ra quyÕt ®Þnh thanh tra).
3. Hoµn tÊt hå s¬ cuéc thanh tra:
§oµn thanh tra cã tr¸ch nhiÖm hoµn tÊt hå s¬ cuéc thanh tra, hå s¬ bao
gåm:
- QuyÕt ®Þnh thanh tra: Biªn b¶n thanh tra do §oµn thanh tra, thanh tra
viªn lËp, b¸o c¸o, gi¶i tr×nh cña ®èi tîng thanh tra; b¸o c¸o kÕt qua thanh tra.
- KÕt luËn thanh tra.
- V¨n b¶n viÖc xö lý, kiÕn nghÞ viÖc xö lý.
- C¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn cuéc thanh tra.
phÇn II
ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh cuéc thanh tra mét c«ng tr×nh
X©y dùng c¬ b¶n ë tØnh tuyªn quang
A. Vµi nÐt s¬ lîc vÒ tØnh Tuyªn Quang:
Tuyªn Quang lµ mét trong s¸u tØnh miÒn nói phÝa b¾c ViÖt Nam:
- PhÝa b¾c gi¸p Hµ Giang, Cao B»ng
- PhÝa nam gi¸p Phó Thä
- PhÝa ®«ng gi¸p Yªn B¸i
- PhÝa t©y gi¸p B¾c C¹n, Th¸i Nguyªn
DiÖn tÝch trªn 5.000 km2; d©n sè trªn 677.000 ngêi gåm 24 d©n téc:
Nh÷ng n¨m gÇn ®©y Tuyªn Quang ®· t¹o cho m×nh nh÷ng s¬ héi tèt ®Ó
thùc hiÖn qu¸ tr×nh héi nhËp víi tèc ®é t¨ng trëng trªn 10%/n¨m, c¬ cÊu kinh tÕ
®ang chuyÓn dÞch theo híng t¨ng dÇn tû träng ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng;
n«ng l©m nghiÖp trong GDP/kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n gi¶m dÇn tû träng.
Ph¸t triÓn theo híng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung vµ h×nh thµnh ®îc mét
sè vïng chuyªn canh s¶n xuÊt nh chÌ, mÝa, ch¨n nu«i bß s÷a, bß thÞt. x¸c ®Þnh
râ viÖc ph¸t triÓn cÊy chÌ lµ ®éng lùc ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp hµng ho¸.
Trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®¹t tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n > 20%.
Mét sè s¶n phÈm nh xi m¨ng, bét Ba rÝt, bét ®¸ cã s¶n lîng ngµy cµng t¨ng.
c¸c dù ¸n ®îc ®Çu t: nhµ m¸y giÊy An Hoµ: 130.000 tÊn/n¨m; nhµ m¸y luyÖn
Ferromangan .. ®ang tËp chung ph¸t triÓn t¹i khi c«ng nghiÖp Long B×nh An
cña TØnh. Dù ¸n thuû ®iÖn Tuyªn Quang c«ng suÊt 342 KW dù kiÕn ph¸t
®iÖn vµo n¨m 2006.
C¬ së h¹ tÇng ®îc chó träng ®Çu t x©y dùng: 100% sè x· vµ 94% th«n
b¶n cã ®êng « t«; 100% sè x· vµ 81% th«n b¶n ®îc sö dông ®iÖn líi quèc
gia…
Sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o: HÖ thèng trêng häc c¸c cÊp ®îc quan
t©m ®Çu t. N¨m 2003 Tuyªn Quang ®îc c«ng nhËn hoµn thµnh phæ cÊp gi¸o
dôc trung häc c¬ së, tiÕp tôc triÓn khai c¸c gi¶i ph¸p ®Ó phÊn ®Êu hoµn thµnh
phæ cËp gi¸o dôc trung häc phæ th«ng vµo n¨m 2006.
VÒ ®Þnh híng ph¸t triÓn: Tuyªn Quang tËp chung x©y dùng c¸c gi¶i
ph¸p, c¬ chÕ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, s¶n
xuÊt n«ng nghiÖp vµ th¬ng m¹i du lÞch ®Ó héi nhËp víi c¶ níc, héi nhËp kinh
tÕ khu vùc, Quèc tÕ.
Trong nh÷ng n¨m qua tØnh Tuyªn Quang ®· tËp chung nguån lùc ph¸t
triÓn n«ng nghiÖp - n«ng th«n, nhiÒu dù ¸n ph¸t triÓn ®îc thùc hiÖn nh»m x©y
dùng kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ång thêi c¶i
thiÖn, n©ng cao ®êi sèng khu vùc n«ng th«n nh c¸c ch¬ng tr×nh lµm ®êng bª
t«ng n«ng th«n, kiªn cè ho¸ kªnh m¬ng; phèi hîp c¸c dù ¸n thuéc ch¬ng tr×nh
135 cña ChÝnh phñ, Dù ¸n ®a d¹ng ho¸ thu nhËp ë n«ng th«n vµ c¸c ch¬ng tr×nh
ph¸t triÓn gi¸o dôc, y tÕ, níc s¹ch n«ng th«n ®îc triÓn khai.
§Ó c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë Tuyªn Quang ®îc thùc hiÖn cã
hiÖu qu¶, TØnh uû, H§ND, UBND TØnh thêng xuyªn chØ ®¹o ho¹t ®éng thanh
tra b¸m s¸t c¸c qu¸ tr×nh ®Çu t ph¸t triÓn gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu
t vµ ®¶m b¶o lîi Ých cho Nhµ níc vµ nh©n d©n . C«ng tr×nh cÊp níc sinh ho¹t
cho côm d©n c x· Yªn Nguyªn huyÖn Chiªm Ho¸ tØnh Tuyªn Quang, lµ mét
trong sè c«ng tr×nh ®îc thanh tra trong ch¬ng tr×nh c«ng t¸c thanh tra n¨m
2005 cña thanh tra tØnh ®· ®îc UBND tØnh phª duyÖt t¹i c«ng v¨n sè 107/
UBND - NC ngµy 12/7/2005 cña UBND tØnh. Trong ph¹m vi chuyªn ®Ò nµy
T«i xin ®îc tr×nh bµy tãm t¾t ph¬ng ph¸p thanh tra "C«ng tr×nh cÊp níc
sinh ho¹t côm d©n c x· Yªn Nguyªn huyÖn Chiªm Ho¸ tØnh Tuyªn
Quang".
B. Thùc hiÖn thanh tra c«ng tr×nh " CÊp níc sinh
ho¹t côm d©n c x· Yªn Nguyªn huyÖn Chiªm Ho¸
tØnh Tuyªn Quang".
I. KÕ ho¹ch thanh tra vÒ viÖc ®Çu t x©y dng c«ng tr×nh:
" CÊp níc sinh ho¹t côm d©n c x· Yªn Nguyªn , huyÖn Chiªm Ho¸, tØnh
Tuyªn Quang".
Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 41 ngµy 18/9/2005 cña Ch¸nh Thanh tra tØnh
Tuyªn Quang vÒ viÖc thµnh lËp §oµn thanh tra ®Ó tiÕn hµnh thanh tra viÖc
®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh níc sinh ho¹t vµ vÖ sinh m«i trêng n«ng th«n t¹i
x· Yªn Nguyªn huyÖn Chiªm Ho¸ tØnh Tuyªn Quang. §oµn thanh tra x©y
dùng kÕ ho¹ch thanh tra gåm c¸c néi dung sau:
1. Môc ®Ých - yªu cÇu:
1.1/.Môc ®Ých: Qua thanh tra gióp l·nh ®¹o tØnh, c¸c ngµnh chøc n¨ng
®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng, hiÖu qu¶ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cÊp níc sinh
ho¹t vµ vÖ sinh m«i trêng t¹i x· Yªn Nguyªn huyÖn Chiªm Ho¸ tØnh Tuyªn
Quang, ®ång thêi ph¸t hiÖn nh÷ng s¬ hë, yÕu kÐm, vi ph¹m trong c«ng t¸c
qu¶n lý, ®Çu t x©y dng. Trªn c¬ së ®ã cã biÖn ph¸p kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm,
xö lý nghiªm minh c¸c trêng hîp vi ph¹m, phßng chèng tham nhòng, tiªu
cùc vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch, c¬ chÕ vÒ qu¶n lý ®Çu t, x©y dùng, nh»m t¨ng
cêng c«ng t¸c qu¶n lý ®a ho¹t ®éng ®Çu t, x©y dùng gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t
triÓn kinh tÕ, x· héi.
1.2/. Yªu cÇu:
- ViÖc thanh tra ph¶i chÝnh x¸c, ®óng tiÕn ®é, ®óng qui ®Þnh cña ph¸p
luËt, cã träng t©m, träng ®iÓm, ®¹t hiÖu qu¶ cao, kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn
ho¹t ®éng b×nh thêng cña ®¬n vÞ vµ c¸c c¸ nh©n cã liªn quan.
- KÕt luËn thanh tra ®¶m b¶o chÝnh x¸c, kh¸ch quan, c«ng khai d©n
chñ, kÞp thêi, thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt, qui chÕ ho¹t
®éng cña §oµn thanh tra vµ 05 ®iÒu kû luËt ®èi víi viªn chøc ngµnh thanh
tra.
2. Néi dung thanh tra:
Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t:
Thanh tra viÖc chÊp hµnh c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ
qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng.
- C¬ së ph¸p lý lËp dù ¸n ®Çu t vµ x©y dùng
- Sù phï hîp víi qui ho¹ch x©y dùng vµ kÕ ho¹ch khai th¸c sö dông
hiÖu qu¶ ®Çu t.
- VÒ gi¶i ph¸p kiÕn tróc, kÕt cÊu vÒ qui ph¹m, qui chuÈn, tiªu chuÈn
x©y dng ®îc sö dông trong dù ¸n ®Çu t.
- VÒ gi¶i ph¸p c«ng nghÖ, thiÕt bÞ cña dù ¸n ®Çu t.
- HiÖu qu¶ tµi chÝnh, kinh tÕ, x· héi cña dù ¸n mang l¹i sau khi ®Çu t.
Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t:
a/. Sù hîp lÖ cña hå s¬ kh¶o s¸t thiÕt kÕ; t c¸ch ph¸p nh©n cña tæ chøc
kinh tÕ trong viÖc lËp hå s¬ thiÕt kÕ, tÝnh phï hîp gi÷a thiÕt kÕ vµ dù ¸n ®Çu
t ®· ®îc phª duyÖt.
- ViÖc lËp kÕ ho¹ch, gi¶i ph¸p kiÕn tróc, kÕt cÊu
- C¸c chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt gåm:
+ Sù phï hîp gi÷a khèi lîng trong hå s¬ thiÕt kÕ víi tæng dù to¸n ®îc ¸p
dông theo c¸c qui chuÈn ®Þnh møc, ®¬n gi¸ XDCB cña Nhµ níc, cña tØnh.
+ ViÖc ký kÕt hîp ®ång thi c«ng gi÷a chñ ®Çu t víi ®¬n vÞ thi c«ng
trong viÖc chØ ®Þnh thÇu x©y l¾p.
b/. Néi dung c«ng t¸c nghiÖm thu trong giai ®o¹n x©y l¾p:
- Thµnh phÇn vµ ®èi tîng nghiÖm thu, c¸c tµi liÖu vµ kÕt qu¶ thÝ
nghiÖm, ®o lîng chÊt lîng vËt liÖu, kÕt cÊu hoÆc bé phËn c«ng tr×nh cô thÓ.
- KÕt qu¶ thÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng ( ®Êt hoÆc ®¸) ®µo ®¾p ( ®é
®Çm chÆt ®¹t hÖ sè theo thiÕt kÕ).
- KÕt qu¶ thÝ nghiÖm bª t«ng, thÝ nghiÖm thÐp.
- KÕt qu¶ thÝ nghiÖm mèi hµn liªn kÕt, bu l«ng trong viÖc l¾p, gi¸p kÕt
cÊu thÐp.
- KÕt qu¶ ®o ®¹c kÝch thíc h×nh häc, tim mèc, biÕn d¹ng, chuyÓn vÞ
(nÕu cã).
c/. Néi dung c«ng t¸c nghiÖm thu:
- KiÓm tra toµn bé khèi lîng, chÊt lîng tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ
toµn bé c«ng tr×nh x©y dùng so s¸nh víi thiÕt kÕ kü thuËt ®îc phª duyÖt.
- KiÓm tra kÕt qu¶ thö nghiÖm, ch¹y thö.
- KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o vÒ m«i trêng.
- KiÓm tra chÊt lîng hå s¬ hoµn thµnh c«ng tr×nh ( hå s¬ hoµn c«ng)
- KiÓm tra viÖc øng vèn vµ thanh to¸n vèn ®èi víi dù ¸n
d/. KiÓm tra bé hå s¬, chøng tõ thanh, quyÕt to¸n cña dù ¸n theo qui
®Þnh cña §iÒu lÖ qu¶n lý XDCB hiÖn hµnh.
3. §èi tîng, thêi kú, thêi gian thanh tra:
3.1. §èi tîng thanh tra:
Trung t©m níc sinh ho¹t vµ vÖ sinh m«i trêng n«ng th«n Tuyªn Quang
vµ c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn x©y dùng dù ¸n.
3.2. Thêi kú thanh tra:
Tõ khi chuÈn bÞ ®Çu t ®Õn khi kÕt thóc ®Çu t bµn giao c«ng tr×nh ®a vµo
sö dông.
3.3. Thêi gian thanh tra:
30 ngµy lµm viÖc thùc tÕ kÓ tõ ngµy c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra.
Trong thêi gian thanh tra cã sù viÖc phøc t¹p cÇn x¸c minh lµm râ, qu¸ thêi
gian 30 ngµy, §oµn thanh tra b¸o c¸o l·nh ®¹o Thanh tra tØnh xem xÐt, quyÕt
®Þnh, gia h¹n thêi gian thanh tra theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt.
4. Ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh thanh tra:
4.1. Häp §oµn thanh tra:
- TriÓn khai néi dung, kÕ ho¹ch thanh tra ®· ®îc l·nh ®¹o phª duyÖt.
- Ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng thµnh viªn trong ®oµn thùc hiÖn yªu
cÇu, néi dung ghi trong QuyÕt ®Þnh thanh tra.
+ Trëng §oµn trùc tiÕp tæ chøc, chØ ®¹o nghiÖp vô, ®iÒu hµnh §oµn
thanh tra tiÕn hµnh thanh tra tõ khi c«ng bè QuyÕt ®Þnh ®Õn khi kÕt thóc
thanh tra. Thêng xuyªn b¸o c¸o tiÕn ®é víi ngêi ra QuyÕt ®Þnh thanh tra,
tæng hîp kÕt qu¶ thanh tra, so¹n th¶o kÕt luËn thanh tra
+ C¸c ®oµn viªn cã nhiÖm vô thu thËp tµi liÖu, hå s¬ liªn quan ®Õn néi
dung thanh tra, kiÓm tra tÝnh ph¸p lý cña v¨n b¶n, tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu
theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vµ hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô do Trëng ®oµn giao.
4.2. Tæ chøc thùc hiÖn, thêi gian tiÕn hµnh thanh tra:
- C«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra: 1 ngµy
- Thu thËp hå s¬, tµi liÖu t¹i n¬i trung t©m níc sinh ho¹t vµ vÖ sinh m«i
trêng n«ng th«n vµ c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n liªn quan ®Õn néi dung thanh tra
( ®¬n vÞ thi c«ng) 02 ngµy
- Nghiªn cøu hå s¬, tµi liÖu; kiÓm tra tÝnh ph¸p lý cña v¨n b¶n, tÝnh
chÝnh x¸c cña sè liÖu, cña dù ¸n: 10 ngµy.
- §i kh¶o s¸t x¸c minh t¹i c¬ së 11 ngµy.
- Tæng hîp kÕt qu¶ thanh tra, viÕt dù th¶o kÕt luËn, c«ng bè kÕt luËn: 06
ngµy.
- Qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn thanh tra §oµn thanh tra ®Ò nghÞ chñ ®Çu
t (Trung t©m níc sinh ho¹t vµ vÖ sinh m«i trêng n«ng th«n Tuyªn Quang);
®¬n vÞ thi c«ng t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu, liªn quan ®Õn néi dung
thanh tra; bè trÝ thêi gian lµm viÖc víi §oµn thanh tra ®Ó §oµn thanh tra ®¹t
kÕt qu¶ ®óng theo quyÕt ®inh.
II C¸c bíc chuÈn bÞ thanh tra:
1. Mét sè c¨n cø ph¸p lý cÇn tËp chung nghiªn cøu .
- C¨n cø vµo LuËt thanh tra n¨m 2004.
- C¨n cø c«ng v¨n sè 107/UBND - NC ngµy 12/7/2005 cña UBND
TØnh Tuyªn Quang" VÒ thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c«ng t¸c thanh tra n¨m 2005".
- C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 18/Q§ - TT ngµy 18/9/2005 cña thanh tra
TØnh Tuyªn Quang. VÒ viÖc thanh tra c«ng tr×nh cÊp níc sinh ho¹t cho côm
d©n c X· Yªn Nguyªn huyÖn Chiªm Ho¸ TØnh Tuyªn Quang."§Çu t b»ng
nguån vèn ch¬ng tr×nh níc s¹ch vµ vÖ sinh m«i trêng".
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/1999/ N§-CP ngµy 8/7/1999 cña ChÝnh phñ.
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2000/ N§- CP ngµy 05/2/2000 cña ChÝnh
phñ vÒ viÖc söa ®æi bæ xung mét sè ®iÒu cña qui chÕ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n
ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP.
- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 316/2002/Q§-UB ngµy 10/4/2002 cña UBND
tØnh Tuyªn Quang vÒ viÖc ban hµnh qui ®Þnh tr×nh tù ®Çu t vµ x©y dùng c¬
b¶n trªn ®Þa bµn tØnh Tuyªn Quang.
2. Kh¸i qu¸t vÒ x· Yªn Nguyªn huyÖn Chiªm Ho¸ vµ C«ng tr×nh
cÊp níc sinh ho¹t cho côm d©n c. C«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra.
X· Yªn Nguyªn lµ mét x· thuéc phÝa Nam huyÖn Chiªm Ho¸, lµ
mét trung t©m ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, phÝa Nam cña huyÖn , cã ®Çy ®ñ c¬
së h¹ tÇng: Trêng häc c¸c cÊp, bÖnh viÖn khu vùc, hÖ thèng ®êng giao th«ng
kh¸ hoµn chØnh ®Ó phôc vô chiÕn lîc ph¸t triÓn KT - XH khu vùc phÝa B¾c
tØnh Tuyªn Quang.
C«ng tr×nh cÊp níc sinh ho¹t côm d©n c x· Yªn Nguyªn ®îc x©y dùng
®Ó cÊp níc s¹ch giai ®o¹n 1 cho 776 hé/4.147 khÈu; dù kiÕn ®Õn n¨m 2020
cÊp níc s¹ch cho 5.217 khÈu, bÖnh viÖn ®a khoa, trêng häc.
- §oµn thanh tra thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 18/Q§ - TTr §oµn thanh tra
gåm 3 ngêi:
+ §/c Vò M¹nh Q, phã phßng thanh tra KT – XH: Trëng ®oµn.
+ §/c Hoµng ThÕ B, thanh tra viªn: §oµn viªn.
+ §/c §oµn V¨n T, thanh tra viªn: §oµn viªn.
Ngµy15/10/2005, t¹i Héi trêng UBND x· Yªn Nguyªn, §oµn thanh tra
tiÕn hµnh c«ng bè QuyÕt ®Þnh sè 18/Q§ - TTr tuyªn truyÒn ngµy 05/10/2005
cña Ch¸nh thanh tra tØnh Tuyªn Quang, buæi c«ng bè QuyÕt ®Þnh gåm cã c¸c
thµnh viªn sau:
+ Trëng ®oµn vµ c¸c thµnh viªn cña §oµn thanh tra.
+ Bµ Ph¹m Thu H gi¸m ®èc Trung t©m níc s¹ch vµ vÖ sinh m«i trêng
n«ng th«n tØnh Tuyªn Quang, lµ chñ ®Çu t.
+ ¤ng NguyÔn V¨n § Gi¸m ®èc C«ng ty TNHH A lµ ®¬n vÞ thi c«ng.
+ ¤ng Lª V¨n K chñ tÞch UBND x· Yªn Nguyªn, lµ ®¬n vÞ qu¶n lý
hµnh chÝnh cña x·.
+ Bµ §ç ThÞ H – BÝ th §¶ng uû x· .
§ång chÝ trëng §oµn thanh tra c«ng bè QuyÕt ®Þnh sè 18 cña Ch¸nh
thanh tra tØnh. Th«ng b¸o kÕ ho¹ch thanh tra cña §oµn thanh tra, ®· ®îc
Ch¸nh thanh tra tØnh phª duyÖt. Buæi lµm viÖc ®îc lËp biªn b¶n, khi kÕt thóc
®¹i diÖn c¸c thµnh phÇn nªu trªn thèng nhÊt vµ ký tªn.
III/. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh tra:
Ngµy 16/10/2005 ®Õn 18/10/2005 §oµn thanh tra tËp trung híng dÉn
Trung t©m níc s¹ch vµ vÖ sinh m«i trêng tØnh Tuyªn Quang – C«ng ty
TNHH A b¸o c¸o theo yªu cÇu vµ môc ®Ých cña cuéc thanh tra. Thu thËp tµi
liÖu t¹i Trung t©m níc s¹ch vµ vÖ sinh m«i trêng n«ng th«n, vµ c¸c ®¬n vÞ, c¸
nh©n cã liªn quan.
Ngµy 21 ®Õn 28/10/2005 §oµn thanh tra nghiªn cøu hå s¬, tµi liÖu,
kiÓm tra tÝnh ph¸p lý cña v¨n b¶n, tÝnh chÝnh x¸c cña tµi liÖu t¹i c¬ quan
thanh tra TØnh.
Tõ ngµy 29/10 ®Õn 08/11/2005 §oµn thanh tra trùc tiÕp lµm viÖc t¹i
®Þa bµn x©y dùng c«ng tr×nh cÊp níc sinh ho¹t cho côm d©n c x· Yªn
Nguyªn, huyÖn Chiªm Ho¸, theo kÕ ho¹ch §oµn ®· th«ng qua t¹i Héi nghÞ.
§oµn thanh tra tiÕn hµnh x¸c minh, ®èi chiÕu gi÷a kÕt qu¶ nghiÖm thu quyÕt
to¸n vµ thiÕt kÕ kü thuËt so víi thùc tÕ, ®Ó ph¸t hiÖn vµ lµm râ ®óng, sai trong
qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng tr×nh cÊp níc nãi trªn, kÕt qu¶ nh sau:
IV. KÕt qu¶ thanh tra c«ng tr×nh cÊp níc sinh ho¹t côm
d©n c x· Yªn Nguyªn, huyÖn Chiªm Ho¸.
1. Hå s¬ ph¸p lý:
- VÒ thñ tôc, hå s¬ ph¸p lý c«ng tr×nh tõ kh©u chuÈn bÞ ®Çu t ®Õn khi
kÕt thóc ®Çu t ®îc ®¬n vÞ chñ ®Çu t vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña tØnh,
huyÖn, x· thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh cña Nhµ níc.
2. Qui m« c«ng tr×nh:
Theo quyÕt ®Þnh sè 1045/Q§ - CT ngµy 8/12/2002 cña Chñ tÞch
UBND tØnh Tuyªn Quang vÒ viÖc phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt vµ dù to¸n c«ng
tr×nh; c«ng tr×nh gåm c¸c h¹ng môc:
- 02 giÕng khoan khai th¸c níc LK1, chiÒu s©u lç khoan 65 m; LK2,
chiÕu s©u lç khoan 62 m, ®êng kÝnh lç khoan tõ  91 -  200 mm.
- L¾p ®Æt 2 b¬m khai th¸c, lo¹i b¬m ch×m cã Q = 1,2 - 10 3H; H = 15 -
70 m cña ITALIA.
- X©y hai nhµ bao che cho 2 giÕng
- X©y dùng hoµn chØnh hÖ thèng ®iÖn cÊp cho tr¹m b¬m.
- X©y mét bÓ ¸p bª t«ng cèt thÐp cã kÝch thíc 6,0 m x 9,0 m x 2,6 m)
- Hµng rµo b¶o vÖ
- TuyÕn èng gåm: èng thÐp m¹ kÏm  100mm, L = 2.006 m; èng
thÐp  75; L = 1.120 m; èng thep  50, L = 1.840 m; èng thÐp  40, L =
1.266 mm; èng theo  32, L = 388 mm.
3. Tæng gi¸ trÞ c«ng tr×nh theo dù to¸n ®îc duyÖt:
Tæng : 953.600.000®
Trong ®ã: - X©y l¾p : 825.600.000®
- ThiÕt bÞ: 34.000.000®