Phân tích ứng dụng thương mại điện tử của hãng hàng không pacific airline việt nam

  • 22 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 22 trang

Nội dung text: Phân tích ứng dụng thương mại điện tử của hãng hàng không pacific airline việt nam

®Ò ¸n th¬ng m¹i ®iÖn tö
Ph©n tÝch øng dông th¬ng m¹i ®iÖn tö
cña h·ng hµng kh«ng pacific airline
viÖt nam
TËp thÓ thùc hiÖn: Nhãm 8 líp 42.1
i. giíi thiÖu chung
1. TH¦¥NG M¹I §IÖN Tö Vµ ng dông
Th¬ng m¹i ®iÖn tö lµ qu¸ tr×nh mua b¸n hoÆc trao ®æi s¶n phÈm,dÞch vô
vµ nh÷ng dÞch vô hç trî c¸c qu¸ tr×nh trªn cã sö dông c¸c ph¬ng tiÖn ®iÖn
tö(ph¬ng tiÖn ®iÖn tö lµ c¸c ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng dùa trªn c«ng nghÖ,®iÖn
tö,kü thuËt sè,tõ tÝnh,truyÒn dÉn kh«ng d¹y,quang häc,®iÖn tõ hoÆc c«ng
nghÖ t¬ng tù),c¸c m¹ng m¸y tÝnh,internet,vµ sö dông c¸c tiªu chuÈn truyÒn
thèng chung. Ho¹t ®éng th¬ng m¹i ®iÖn tö ®îc thùc hiÖn trªn c¬ sá c¸c
1
nguån th«ng tin díi d¹ng sè ho¸ cña c¸c m¹ng ®iÖn tö.Nã cho phÐp h×nh
thµnh nh÷ng d¹ng thøc kinh doanh míi vµ nh÷ng c¸ch thøc míi dÓ tiÕn
hµnh ho¹t ®éng kinh doanh.
C¸c bªn tiÕn hµnh giao dÞch trong th¬ng m¹i ®iÖn tö kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i
gÆp gì nhau trùc tiÕp vµ kh«ng ph¶i biÕt nhau tríc.ViÖc sö dông c¸c ph¬ng
tiÖn ®iªn tö,c¸c th«ng tin th¬ng m¹i ®îc sè ho¸ cho phÐp giao dÞch ngêi-
m¸y-m¸y-ngêi gi÷a c¸c bªn ®îc tiÕn hµnh.Th¬ng m¹i ®iÖn tö còng lµ mét
hÖ thèng bao gåm nhiÒu giao dÞch th¬ng m¹i.c¸c giao dÞch nµy k«ng chØ
tËp trung vµo viÖc mua- b¸n hµng ho¸ vµ c¸c dÞch vô ®Ó trùc tiÕp t¹o ra thu
nhËp cho doanh nghiÖp,mµ bao gåm nhiÒu giao dÞch hç trî t¹o ra lîi
nhuËn(vÝ dô:hÖ thèng hç trî viÖc chµo b¸n,cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸ch
hµng hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh th«ng,liªn l¹c gi÷a c¸c ®èi
t¸c kinh doanh…)
HiÖn t¹i,c¸c s¶n phÈm,hµng ho¸ vËt lý ®îc bæ sung vµ thay thÕ b»ng c¸c
s¶n phÈm,hµng ho¸ ¶o.C¸c c¸ch thøc vµ kinh nghiÖm mua s¾m vËt lý ®îc
thay thÕ b»ng c¸ch thøc vµ kinh nghiÖm mua s¾m ¶o.Kh¸ch hµng ®ãng vai
trß quan träng vµ chñ ®éng trong viÖc thiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm phï hîp víi
m×nh.Ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp më réng trªn ph¹m vi toµn cÇu,s¶n
phÈm cña doanh nghiÖp cã thÓ ®îc th«ng tin ®Õn kh¾p c¸c kh¸ch hµng trªn
thÕ giíi.Doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ tõ kh¾p mäi n¬i trªn
thÕ giíÝ.Sù h×nh thµnh cña thÞ trêng ®iÖn tñ t¹o c¬ héi h×nh thµnh c¸c trung
gian ®iÖn tö míi.(nh÷ng ngêi tËp hîp th«ng tin vÒ s¶n phÈm,nh÷ng ®iÓm
mua s¾m trän gãi,ngêi cung cÊp c¸c dÞch vô an toµn,nh÷ng ngêi chia sÏ
th«ng tin).TÊt c¶ c¸ ph¬ng tiªn th«ng tin ®Òu héi tô trong mét thiÕt vÞ gièng
nh m¸y tÝnh c¸ nh¸n.Th¬ng m¹i ®iÖn tö ®ùoc øng dông trong mäi mÆt(th-
¬ng m¹i hµng hãa dÞch vô,ng©n hµng tµi chÝnh,®µo t¹o trùc tuyÕn,xuÊt
b¶n,gi¶I trÝ trùc tuyÕn,dÞch vô viÖc lµm,chÝnh phñ ®iÖn tö,…).
Thế mạnh của thương mại điện tử so với thương mại truyền thống là
không biện giới,tốc độ.Khi bắt đầu phổ biến cách đây 10 năm, Internet đã
làm nảy sinh nhiều hi vọng ở các nhà kinh tế theo trường phái tân cổ điển
rằng cuối cùng thì lý thuyết của Leon Walras về cạnh tranh hoàn hảo cũng
đã thành hiện thực. Mạng Internet dường như có thể là một thị trường lý
tưởng nơi vô số nhà cung cấp và khách hàng gặp nhau một cách tự do,
thông thoáng và mọi thứ đều minh bạch, rõ ràng.Với doanh số đạt gần 700
tỉ USD trong năm 2005, đến năm 2012 ước tính hơn 1.000 tỉ USD, thương
mại điện tử (TMĐT) đã và đang làm đổi thay to lớn diện mạo của nền
thương mại quốc tế.Trong khi đó, hiện có hơn 97% doanh nghiệp VN vẫn
còn đứng ngoài lề TMĐT, theo kết quả khảo sát mới công bố trong một
cuộc hội thảo do VCCI tổ chức tháng 3-2006. Để vững bước trên đường
hội nhập, VN không thể Không sớm xây dựng một chiến lược phát triển
trong lĩnh vực này.
2
2. HµNG KH¤NG THÕ GIíI Vµ dông th¬ng m¹i ®iÖn

Ra ®êi tõ ®Çu thÕ kû XX hµng kh«ng thÕ giíi ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh
mÏ, m¸y bay trë thµnh mét ph¬ng tiÖn giao th«ng phæ biÕn trªn toµn cÇu,
m¸y bay ®· gióp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c quèc gia trë lªn ng¾n l¹i, gióp giao
th«ng ®I l¹i trë lªn thuËn lîi ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn giao lu hîp t¸c
kinh tÕ quèc tÕ
M¸y bay ngµy cµng quan träng trong cuéc sèng con ngêi nhiÒu h·ng
hµng kh«ng ®îc thµnh lËp ®I kÌm ®ã lµ nh÷ng kho¶n lîi nhuËn kÕch xï, t¹i
®©y c¸c h·ng c¹nh tranh quyÕt liÖt víi nhau ®Ó dµnh giËt thÞ trêng vµ kh¸ch
hµng c¸c h·ng ra søc gi¶m gi¸ vÐ gi¶m chi phÝ
Sau vô khñng bè ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2000 vµ tiÕp ®ã dÞch viªm ®êng h«
hÊp cÊp sart, vµ dÞch cóm gia cÇm H5N1 lan réng trªn toµn thÕ giíi. Lo
ngai tríc viÔn c¶nh khñng bè vµ dÞch bÖnh sè ngêi ®I du lÞch hoÆc ®I l¹i
b»ng m¸y bay gi¶m xuèng. Nghµnh hµng kh«ng r¬I vµo mét thêi kú khñng
ho¶ng trÇm träng sè lîng hµnh kh¸ch ®I l¹i sôtgi¶m trong c¸c m¸y bay
kh«ng bao giê kÝn chç. Trong t×nh h×nh ®ã gi¸ x¨ng giÇu thÕ giíi l¹i t¨ng
cao bÊt thêng l¹i cµng lµm trÇm träng thªm khñng ho¶ng cña nghµnh hµng
kh«ng. NhiÒu h·ng hµng kh«ng lín ph¸ s¶n. NhiÒu h·ng hµng kh«ng b¾t
buéc ph¶I xa th¶I nh©n viªn gi¶m bít sè m¸y bay, tiÕt kiÖm mäi chi phÝ ®Ó
thu hót kh¸ch hµng
Tríc t¬ng lai mï mÞt nh vËy c¸c h·ng hµng kh«ng ®· m¹nh d¹n øng dông
th¬ng m¹i ®iÖn tö vµo kinh doanh, x©y hÖ dùng thèng b¸n vÐ ®iÖn tö qua
m¹ng internet. §em l¹i hiÖu qu¶ to lín tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ, më réng quy
m« kh¸ch hµng t¹o sù thuËn tiÖn trong mua vÐ, më réng quy m« ho¹t ®éng
trªn nhiÒu khu vùc kh¸c nhau mµ chØ tèn mét kho¶n chÝ phÝ x©y dùng c¬ së
h¹ tÇng rÊt nhá, tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ in vÐ b¸n vÐ ….. Thu hót kh¸ch hµng
trë l¹i. Mét trong nh÷ng h·ng hµng kh«ng tiªn phong trong lÜnh vùc nµy lµ
CATHAY PACIFIC ®· ¸p dông th¬ng m¹i vµo kinh doanh ®em l¹i hiÖu
qu¶ to lín c¾t gi¶m chi phÝ gi¸ thµnh gia t¨ng lîi nhuËn.
HiÖn nay hÇu hÕt c¸c h·ng hµng kh«ng trªn thÕ giíi ®· ¸p dông b¸n vÐ
®iÖn tö ngµy 4 th¸ng 9 võa qua hiÖp héi hµng kh«ng thÕ giíi ®· quyÕt ®Þnh
sö dông vÐ ®iÖn tö trªn quy m« toµn thÕ giíi gióp kh¸ch hµng t¹i mäi n¬I
trªn thÕ giíi cã thÓ mua vÐ cña bÊt cø h·ng hµng kh«ng nµo t¹i mét quèc
gia nµo
Tuy ra ®êi muén h¬n so víi hµng kh«ng thÕ giíi nhng nghµnh hµng
kh«ng viÖt nam còng ®· ph¸t triÓn kh«ng ngõng ngµy cµng më réng vµ lín
m¹nh, chuyªn trë ®îc sè lîng hµng h¸o vµ hµnh kh¸ch kh¸ lín, lµm cho
viÖc giao th«ng ®I l¹i giao lu kinh tÕ gi÷a c¸c vïng miÒn thuËn lîi vµ nhanh
chãng, ngoµi ra hµng kh«ng ViÖt Nam cßn ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn th-
¬ng m¹i quèc tÕ cña viÖt nam, më réng kinh tÕ ®èi ngo¹i, gióp h×nh ¶nh
ViÖt nam bay cao bay xa trªn toµn thÕ giíi, ®ãng gãp quan träng vµo sù
nghiÖp x©y dùng tæ quèc míi
3
Héi nhËp WTO vµ nÒn kinh tÕ thÕ giíi c¸c h·ng hµng kh«ng níc ta bíc
vµo cuéc ch¬I kh«ng c©n søc víi c¸c h·ng hµng ikh«ng gÝa rÎ níc ngoµi,
ph¶I c¹nh tranh quyÕt liÖt víi hä trong khi ®iÒu kiÖn c¸c h·ng hµng kh«ng
níc ta võa yªu kÐm vÒ kinh nghiÖm, thiÕu thèn c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng hiÖn
®¹i bÞ mÊt s©n nhµ lµ ®iÒu rÊt dÔ s¶y ra t×nh h×nh nµy b¾t buéc h·ng hµng
kh«ng ph¶I ®a ra nh÷ng c¶I c¸ch míi ®Ó c¹nh tranh víi c¸c h·ng níc ngoµi
N¾m b¾t xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña th¬ng m¹i ®iÖn trªn toµn thÕ giíi
vµ øng dông th¬ng m¹i ®iÖn tö vµo nghµnh hµng kh«ng. §Çu n¨m 2007 lÇn
®Çu tiªn mét doanh nghiÖp t¹i viÖt nam ¸p dông hoµn toµn viÖc b¸n hµng
qua m¹ng thanh to¸n ®iÖn tö ®ã lµ h·ng hµng kh«ng Pacific Airline. Bíc
chuyÓn ®ã ®· cã t¸c ®éng quan träng tíi sù ph¸t triÓn cua Pacific Airline tõ
mét doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç Pacific Airline ®· trë thµnh mét doanh
nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh thu ®îc lîi nhuËn cao
3. PACIFIC AIRLINE
HiÖn nay t¹i ViÖt Nam,cµng ngµy cã nhiÒu doanh nghiÖp thÊy ®îc c¸c
lîi Ých cña th¬ng m¹i diÖn tö vµ muèn øng dông nã.Th¬ng m¹i ®iÖn tö ®·
®îc øng dông ngµy cµng réng r·i ®Ó tiÕp thÞ vµ qu¶ng b¸ doanh
nghiÖp.ViÖc giao kÕt,ký hîp ®ång vµ thanh to¸n trùc tuyÕn trong th¬ng m¹i
®iÖn tö cha thùc hiÖn ®îc do thiÕu mét méi trêng ph¸p lý thÝch hîp vµ c¸c
h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin häc vµ viÔn th«ng cÇn thiªt.HiÖu qu¶ øng dông
th¬ng m¹i ®iÖn tö cha cao do c¸c doanh nghiÖp tham gia th¬ng ®iÖn tö mét
c¸ch tù ph¸t.ChÝnh phñ cha cã sù chØ ®¹o,híng dÉn hoÆc ®Þnh híng chÝnh
thøc nµo vµ cha cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch,hç trî cÇn thiÕt cho c¸c doanh
nghiÖp. Nguån nh©n lùc phôc vô øng dông th¬ng m¹i ®iÖn tù cßn thiÕu vµ
yÕu.Tuy vËy,cã mét sè c«ng ty t¹i VÞªt Nam ®· øng dông th¬ng m¹i ®iªn tö
thµnh c«ng trong ®ã cã h·ng hµng kh«ng Pacific Airlines th«ng qua áp
dụng vé điện tử và thanh toán online trên toàn bộ mạng đường bay nội địa
và quốc tế. Vé điện tử giúp chi phí giảm mạnh ®em l¹i hiệu quả cao cho
h·ng hµng kh«ng Pac×ic airlines, PA giờ đây được gắn với hình ảnh một
“hãng hàng không giá rẻ” tại Việt Nam.Hãng hµng kh«ng Pacific Airlines
được thành lập năm và 1991 và bắt đầu hoạt động năm 1992. Hiện tại,
Pacific Airlines có thuộc ba bên sở hữu: là Hàng Hàng không Quốc gia
Việt Nam, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn(13,06%) và Công ty Tradevico
(0,45%). Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam từng là cổ đông lớn nhất
nắm giữ 86,49% cổ phần của Pacific Airlines.
Giữa năm 2004 Lương Hoài Nam về nắm quyền quản lý Pacific
Airlines thay cho người tiền nhiệm thì công ty này đang trong tình trạng
khủng khoảng nghiêm trọng về tài chính, lỗ tới 360 tỉ đồng, nợ không có
khả năng thanh toán là 320 tỉ đồng (vốn ban đầu của PA có 40 tỉ đồng).
Trong gần 2 năm về nắm quyền quản lý điều hành của ông Nam, có tin PA
4
tiếp tục lỗ thêm gần 100 tỉ đồng nữa. Nếu lấy mốc từ năm 2002 đến 2004
(thời điểm trước khi chuyển giao PA về Bộ Tài chính), mỗi năm PA lỗ 100
tỉ đồng.Theo một quyết định của Thủ tướng Việt Nam tất cả số cổ phần
của Vietnam Airlines trong công ty này đã được chuyển cho Bộ Tài chính
vào tháng 1 năm 2005 và sau đó cho Tổng công ty đầu tư và kinh doanh
vốn nhà nước (SCIC).Đây là hãng hàng không không thuộc sở hữu nhà
nước đầu tiên được thành lập tại Việt Nam sau khi luật được sửa đổi cho
phép đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hàng không trong nước. Hiện
Pacific Airlines là hãng hàng không lớn thứ hai trong nước (tháng 1 năm
2005).Năm 2005 PA lỗ 60 tỉ đồng từ việc giảm giá theo kiểu đánh đu để
cân bằng với VNA, bên cạnh đó việc giá xăng dầu lên làm chi phí tăng
thêm 90 tỉ đồng.
Từ năm 2005 PA đã tiết kiệm, giảm chi phí được 130 tỉ đồng, tăng
khách - tăng doanh thu được 70 tỉ đồng và như vậy năm 2005 PA chỉ lỗ có
50 tỉ đồng.Pacific Airlines đã tích cực tái cơ cấu lại, cắt bớt đường bay
không hiệu quả (tuyến Đà Nẵng – Hồng Kông) và đàm phán lại để giảm
chi phí thuê máy bay. Nhờ đó hãng đã phần nào giảm được các khoản
lỗ.Từ 13/2/2007, hãng Pacific Airlines bắt đầu áp dụng vé điện tử và thanh
toán online trên toàn bộ mạng đường bay nội địa và quốc tế. Cũng từ ngày
này, Pacific Airlines ngừng lưu hành vé giấy. Với sự kiện này, Pacific
Airlines đã hoàn tất chuyển đổi thành Hãng hàng không giá rẻ đầu tiên ở
Việt Nam. Các lãnh đạo của Pacific Airlines đã tìm hiểu và quyết định lựa
chọn giải pháp kết nối mạng Megawan kết hợp với dự phòng IPSec VPN
trên nền Internet. Thiết bị được sử dụng chính cho mô hình này bao gồm
tường lửa SSG (Secure Service Gateway) của Juniper Networks kèm chức
năng của bộ định tuyến cho Pacific Airlines, tạo ra kết nối an toàn sử dụng
công nghệ IPSec VPN cho các chi nhánh về trung tâm mà không phụ thuộc
vào môi trường truyền là Internet hay Megawan.Pacific Airlines hiện đang
sở hữu một hệ thống bán vé hiện đại với phần mềm của Navitaire và hạ
tầng mạng của Juniper Networks.Cho đến nay, hệ thống vẫn hoạt động ổn
định, chưa xảy ra bất kỳ sự cố.Nếu như trước đây hàng năm phải chi 1
triệu USD cho hạ tầng hệ thống kỹ thuật bán vé thì đầu tư cho thương mại
điện tử, Pacific Airlines mới đầu tư 500 ngàn USD (trong đó 300 ngàn cho
hạ tầng mạng, còn lại là các chi phí khác).
Pacific Airlines dự kiến sẽ thu hồi vốn trong vòng không tới 1 năm. Tới
tháng 4 năm 2007 Pacific Airlines chiếm 30% thị phần vận chuyển hành
khách trên tuyến bay chính của họ giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội
và chiếm tổng cộng 15% thị trường hàng không nội địa.Pacific Airlines là
5
hãng hàng không duy nhất của Việt Nam không sử dụng vé, cung cấp
100% vé điện tử và thanh toán bằng thẻ tín dụng trên mạng qua website
của họ. Lượng vé bán ra của Pacific Airlines qua giao dịch trực tuyến bằng
thẻ Techcombank Visa, Techcombank cũng đưa loại thẻ này vào giao dịch
qua các website bán hàng trực tuyến trong nước.Trước Techcombank, một
ngân hàng khác là Vietcombank đã cung cấp cổng thanh toán cho hãng
hàng không giá rẻ Pacific Airlines để khách hàng đặt vé qua mạng bằng
các loại thẻ thanh toán quốc tế như Visa, MasterCard, JCB, American
Express.Hiện mỗi ngân hàng này đều mới cung cấp cổng thanh toán cho
một nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Đối với Vietcombank là Pacific
Airlines, còn đối với Techcombank là trang web:
www.123mua.com.vn.Cổng điện tử do Vietcombank cung cấp cho Pacific
Airlines là giải pháp của MasterCard, còn Techcombank là trên cơ sở hợp
tác với AsiaPay có trụ sở tại Hồng Kông.
.Hành khách có thể mua vé bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ tín dụng tại h ơn
200 phòng vé,đại lý trên toàn Việt Nam hoặc liên hệ với các Trung tâm
phục vụ khách hàng của Pacific Airlines để được phục vụ (tại TP. HCM:
9.550.550, tại Hà Nội: 9.550.550, tại Đà Nẵng: 583.583). Các trung tâm
này hoạt động 24/24 giờ, cả 7 ngày trong tuần.Ngày 26/4/2007,tập đoàn
Qantas - Australia đã ký kết Hợp đồng đầu tư với Tổng công ty đầu tư và
kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc mua 30% cổ phần của Pacific
Airlines để trở thành cổ đông chiến lược vì họ muốn hãng hàng không giá
rẻ của riêng mình là Jetstar Airways có địa điểm đặt chân vào Châu Á.Số
tiền phải trả cho thương vụ này - số tiền lớn nhất được cho phép theo luật
đầu tư nước ngoài của Việt Nam - vẫn chưa được tiết hiện tại ,phi đội máy
bay Pacific Airlines gồm những chiếc sau (tại tháng 4 năm 2007):
 1 Airbus A320-200
 4 Boeing 737-400
Pacific Airlines khai thác dòng máy bay duy nhất là Boeing B737 - một
trong những dòng máy bay thành công nhất trong lịch sử hàng không thế
giới, được sản xuất ra với số lượng lớn hơn bất kỳ dòng máy bay nào khác
(hơn 5000 chiếc, chiếm 1/4 số lượng máy bay phải lực đã xuất xưởng), là
máy bay được các hãng hàng không giá rẻ nổi tiếng trên thế giới lựa chọn,
từ Southwest Airlines (Mỹ) cho đến Ryanair và easyJet (châu Âu), Virgin
Blue (Úc), GOL (Mỹ La-tinh) và nhiều hãng hàng không khác. Máy bay
B737-400 của Pacific Airlines có 168 ghế hạng phổ thông (economy
class).Pacific Airlines đặt mục tiêu tăng số máy bay lên 20 chiếc trước năm
2010 so với 4 chiếc như hiện nay.Pacific Airlines của Việt Nam sẽ bán
6
30% cổ phần cho Temasek Holdings, công ty đầu tư thuộc sở hữu nhà
nước Singapore, vào nửa cuối năm 2007. Một quan chức Bộ Tài chính nói
Pacific Airlines hiện được đánh giá giá trị $167 triệu và Temasek sẽ đầu tư
$50 triểu để có được 30% cổ phần. Với số tiền được bơm vào từ Temasek,
Pacific Airlines, vốn có khoản nợ VND215 tỷ ($14 triệu) sau hơn 10 hoạt
động, sẽ có thể trả nợ và chuẩn bị cho sự phát triển mới, quan chức này
nói. Ngày 4 tháng 11 năm 2005: Pacific Airlines khai trương đường bay
mới nối Đà Nẵng với Hà Nội. Với đường bay mới này, Pacific Airlines đã
hoàn thành kết nối ba điểm chính tại Việt Nam: Hà Nội ở phía bắc, Đà
Nẵng ở miền trung và Thành phố Hồ Chí Minh ở phía nam.
II. ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA PACIFIC AIRLINE
2. X ÂY DỰNG HỆ TH ỐNG BÁN VÉ ĐI ỆN T Ử QUA MẠNG INT
ERNET
Pacific Airlines hµnh diÖn lµ doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Çu tiªncung øng
gi¶i ph¸p th¬ng m¹i ®iÖn tö toµn diÖn. Trªn Website nµy, hµnh kh¸ch dÏ
dµng t×m chuyÕn bay hiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c lo¹i gi¸ rÎ vµ ®iÒu kiÖn gi¸, lùa
chän chuyÕn bay vµ lo¹i gi¸ phï hîp víi nhu cÇu thùc hiÖn thanh to¸n vµ
hoµn tÊt viÖc mua vÐ chØ trong vµi ba phót. Hµnh kh¸ch kh«ng ph¶i lµm g×
kh¸c ngoµi viÖc ®Õn s©n bay ®óng giê vµ cung cÊp cho nh©n viªn cña
Pacific Airlines m· sè x¸c nhËn (®îc hÖ thèng tù ®éng göi ®Õn cho kh¸ch
hµng qua email, Fax, hoÆc ®îc in ra tõ m¸y tÝnh) ®Ó lµm thñ tôc lªn m¸y
bay. Nõu lo¹i gi¸ mµ hµnh kh¸ch lùa chän cã cho phÐp thay ®æi chuyÕn
bay, huû chç hoÆc hoµn vÐ th× mäi viÖc ®Òu cã thÓ thùc hiÖn trªn Website
mét c¸ch dÔ dµng.
Thông thường các hãng HK khác khi chuyển sang hệ thống BVĐT sẽ chọn
phương án thay thế dần dần. Nhưng PA tự tin chọn chuyển đổi hoàn toàn
chỉ sau một ngày. Nếu như ngày 12/2/2007, hãng vẫn dùng vé giấy thì sang
ngày 13/2/2007, 100% vé của PA bán ra là vé điện tử. Toàn bộ hoạt động
đặt chỗ, mua/bán vé, in vé và thanh toán đều tự động hoàn toàn trên mạng
Internet qua địa chỉ: www.pacificairlines.com.vn. Đến thời điểm hiện tại,
sau hơn 6 tháng vận hành, hệ thống BVĐT của PA vẫn hoạt động ổn định
và chưa xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Đạt được bước ngoặt chuyển đổi này, theo ông Nam, có hai vấn đề mang
tính quyết định là chọn phần mềm (PM) và hạ tầng mạng. Về PM, PA đã
lựa chọn hệ thống đặt chỗ, BVĐT hiện đại bậc nhất thế giới New Skies của
hãng Navitaire (Mỹ) mà các hãng HK giá rẻ trên toàn thế giới tin dùng.
Phần mềm này được tư vấn chuyên môn bởi Unisys Corp., một công ty tin
học hàng đầu của Mỹ. Đây là phần mềm cho phép hành khách tự đặt và
chọn chỗ, xuất vé điện tử, đăng ký khách sạn, mua tour du lịch... hoàn toàn
7
trên mạng Internet. PM này đã trải qua chương trình khuyến mại bán 2
triệu vé giá 1 euro/vé (ở châu Âu) mà mạng vẫn thông suốt. Tuy nhiên, PA
vẫn dự phòng hệ thống check in/out thủ công để ứng biến trong trường hợp
gặp sự cố về đường truyền Internet.
Về hạ tầng mạng, do PA có nhiều chi nhánh trải rộng khắp trên cả nước
cũng như nước ngoài nên yêu cầu xây dựng một hệ thống mạng tốt, an toàn
cao, kết nối các vùng địa lý cách xa được đặt lên hàng đầu. Không những
thế, khi triển khai BVĐT, hệ thống này cần đảm bảo tính sẵn sàng cao và
chạy ổn định 24/24 giờ, đặc biệt phải thích ứng với điều kiện chất lượng và
tốc độ đường truyền Internet tại VN vốn bất ổn. Sau khi cân nhắc kỹ, PA
chọn giải pháp kết nối mạng MegaWan kết hợp với dự phòng IPSec VPN
trên nền Internet. Thiết bị được sử dụng chính cho mô hình này là giải
pháp tường lửa SSG (Secure Service Gateway) kèm chức năng bộ định
tuyến của Juniper Networks. “Thiết bị này đáp ứng các yêu cầu khắt khe
nhất về kỹ thuật, tốc độ xử lý, độ ổn định và bảo mật”, ông Nam nhấn
mạnh. Nhờ thiết bị này, việc kết nối giữa các chi nhánh về trung tâm của
PA không bị phụ thuộc vào môi trường đường truyền là Internet hay
MegaWAN. Đối với các chi nhánh ở nước ngoài, PA sử dụng công nghệ
SSL VPN giúp kết nối dễ dàng từ xa về hệ thống tại trung tâm. Ông Nam
ví von: “Hãy tưởng tượng IPSec VPN là những đường hầm an toàn có sẵn
liên thông các chi nhánh với nhau, và SSL VPN là giải pháp giúp người
dùng đăng nhập vào hệ thống đơn giản như sử dụng Hotmail hay Yahoo
mà không cần phải cài đặt cấu hình gì trên máy tính của họ”.
Hệ thống bán vé của PA đã trải qua mô hình kiểm định khả năng xử lý với
5.000 người dùng ảo cùng lúc truy nhập và hoạt động hoàn toàn ổn định.
Trên thực tế, khi PA thực hiện chương trình khuyến mại, hệ thống đã bán
30.000 vé siêu rẻ chỉ trong 2 giờ đồng hồ. Hệ thống cũng đáp ứng được
yêu cầu kết nối trực tuyến với các ngân hàng để kiểm tra thông tin tài
khoản của khách hàng, và tự động xuất vé nếu tài khoản của khách hàng đủ
điều kiện thanh toán.
QUY TR ÌNH MUA V É ĐI ỆN T Ử
 Truy cập www.pacificairlines.com.vn.
 Lựa chọn hành trình bay thích hợp.
 Để đặt mua, khách hàng cần khai báo họ tên, số chứng minh thư.
 Thanh toán tiền trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt vé qua 2 hình thức:
- Thanh toán qua mạng với 1 trong 4 loại thẻ tín dụng được chấp nhận
8
(Visa, Master, American Express và JCB
- Thanh toán trực tiếp với đại lý bán vé. Nếu mua vé qua đại lý, hành
khách phải trả phí dịch vụ 50.000 đồng/chuyến bay nội địa hoặc 165.000
đồng/chuyến bay quốc tế.
 Nhận mã số (code) vé thay cho tập vé giấy. Với code này hành khách
có thể check in/out ngay tại sân bay.
- Hệ thống bán vé của PA có nhiều mức giá, tứ 15.000 đồng/vé. Khách
hàng càng đăng kí sớm càng có nhiều cơ hội mua được vé rẻ
Như vậy, hành khách không phải làm việc gì khác ngoài việc đến sân bay
đúng giờ và cung cấp cho nhân viên của PA mã số xác nhận để làm thủ tục
lên máy bay. Nếu loại giá mà hành khách lựa chọn có cho phép thay đổi
chuyến bay, huỷ chỗ hoặc hoàn vé thị mọi việc đều có thể thực hiện trên
website một cách dễ dàng.
PA tham gia 3 hệ thống bán vé máy bay toàn cầu (GDS) là Abacus,
Amadues và Galileo với tổng số trên 100.000 điểm bán (POS) trên toàn thế
giới. Bất kỳ đại lý bán vé nào ở trong nước và ngoài nước có trang bị một
trong các GDS thông dụng này đều có thể đặt chỗ, bán vé và thanh toán
tiền vé bằng thẻ tín dụng cho các chuyến bay nội địa, quốc tế của PA mà
không cần đăng ký đại lý.
3. Những ưu điểm và nhược điểm;
a. Ưu điểm:
+ Đối với PA
- Chi phí cho vé điện tử rẻ
Khi bán vé giấy thì các hãng hàng không của VIỆT NAM phải đặt in vé ở
nước ngoài, với chi phí cho mỗi tấm vé là 5-7 USD. Bên cạnh đó, họ phải
thiết lập một hệ thống phòng vé rộng khắp với đông đảo đội ngũ nhân viên
bán vé cùng một đội ngũ kế toán đông không kém chỉ để đếm vé, ghi chép
vào sổ. Tính tổng thể, chi phí mỗi tấm vé giấy khi đến tay khách hàng vào
khoảng 10 USD, đây là một khoản chi phí không nhỏ cho các hãng hàng
không quy mô còn nhỏ và tuổi đời còn trê như PA.
Còn khi chuyển sang vé điện tử thì chi phí cho một tấm vé đã giảm xuống
đáng kể: giảm chi phí in ấn, chi phí nhân công, chi phí thuê địa điểm bán
vé. Tính tổng chi phí cho mỗi tấm vé điện tử chỉ vào khoảng 1USD. Như
vậy, là chi phí đã giảm xuống khoảng 10 lần/vé.
- Giảm chi phí hạ tầng công nghệ:
Trước đây, khi sử dụng vé giấy, chi phí cho hạ tầng công nghệ bán vé của
PA tốn khoảng 1 triệu USD mỗi năm, trong đó riêng chi phí thuê đường
9
truyền của hãng SITA đã chiếm khoảng 50%. Còn nay, chi phí cho toàn bộ
hệ thống bán vé điện tử của PA chỉ vào khoảng 500.000 USD, trong đó,
300.000 USD là đầu tư cho hạ tầng mạng. Đây là khoản đầu tư một lần nên
PA ước tín họ có khả năng thu hồi trong vòng khồng đến 1 năm nữa
-Thu hút được nhiều khách hàng, tăng doanh thu:
hệ thống trang web của PA bắt đầu hoạt động từ 5h snag mà đến 9h
sáng ,tức chỉ mới có 4 tiếng đồng hồ trôi qua đã có tới 5000 người giao
dịch mua vé. Tổng số doanh thu là 400.000.000 đồng.
+ Đối với khách hàng
Khi sử dụng dịch vụ này sẽ mang lại rất nhiều tiện ích cho khách hàng,
mọi người không cần phải đến tận các đại lý để mua vé mà có thể truy cập
ngay vào trang web của hãng để đăng kí mua vé một cách nhanh gọn chỉ
khoảng 3 phút
Đặc biệt khi vào trang web này khách hàng sẽ có cơ hội mua được vé rẻ.
Ví dụ như ông Q giám đốc một công ty tư nhân ở quận 3 đã vào website
để tìm mua vé giá rẻ . Ông Q đăng ký lượt đi ngày 17/5/2007 và lượt về
25/5/2007. Và thật bất ngờ, website đã thông báo cả hai lượt khứ hồi đều
có giá vé 15.000 đồng. Cộng với cả các loại phí mua vé, chỉ có 92.000
đồng cho hai chiếc vé
Với hệ thống bán hàng mới này, tạo ra tính minh bạch, khách hàng có thể
biết được số chỗ còn trống. Từ đó tạo ra một sự công bằng và văn
minh.Theo những phân tích của ông Lương Hoài Nam hành khách là sinh
viên, người lao động có thu nhập thấp, các công nhân sẽ đựơc hưởng lợi rất
nhiều từ dịch vụ này nếu có kế hoạch đặt chỗ trước ít nhất 3 tháng. Các
loại vé siêu rẻ vẫn được thay đổi chuyến bay khác, tối thiểu 24h trước giờ
bay và chịu lệ phí thay đổi.
b.Nhược điểm
Do tốc độ đường truyền internet của việt nam còn kém nên cũng ảnh
hưởng đến hệ thống của PA, có khi bị nghẽn mạng, khách hàng không thể
đằng kí được. Lúc này, yêu cầu khách hàng phải truy cập lại và đăng kí lại
từ đầu.
Đối với loại vé siêu rẻ thì phải có thẻ tín dụng mới có thể mua đựơc và chỉ
có 4 loại thẻ được chấp nhận là; Visa, Master C ard,
10
3. ThuËn lîi vµ khã kh¨n trong øng dông th¬ng m¹i ®iÖn tö cña Pacific
Airline
ThuËn lîi víi PA khi ¸p dông th¬ng m¹i ®iÖn tö vµo viÖc b¸n hµng lµ th-
¬ng m¹i ®iÖn tö ®· b¾t ®Çu ph¸t triÓn m¹nh mÏ t¹i viÖt nam víi møc t¨ng tr-
ëng trªn 20%/n¨m, ngêi d©n ®½ ®©n b¾t ®Çu lµm quen dÇn víi th¬ng m¹i
®iÖn tö . bªn c¹nh ®ã hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng ph¸t
triÓn m¹nh còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc b¸n vÐ cña PA.
HiÖn nay trªn 20% ngêi d©n ViÖt nam sö dông Internet sè lîng ngêi sñ
dông m¹ng ngµy t¨ng lªn nhanh chãng th¬ng m¹i ®iÖn tö ngµy cµng cã kh¶
n¨ng ph¸t triÓn tèt h¬n
§Æc biÖt ViÖt nam lµ níc cã d©n sè ®«ng trªn 84 triÖu ngêi d©n sè cßn rÊt
trÎ thÝch mua s¾m, tiªu dïng yªu thÝch c«ng nghÖ hiÖn ®¹i do ®ã viÖc b¸n
vÐ ®iÖn tö qua m¹ng cña PA cã nhiÒu thuËn lîi
MÆt kh¸c viÖt nam cßn cã mét ®éi ngò kÜ s phÇn mÒm kh¸ ph¸t triÓn cã thÓ
®¸p øng nhu cÇu vÒ nh©n lùc tríc m¾t còng nh l©u dµi cña c«ng ty. Nguån
nh©n lùc lµ mét yÕu tè v« cïng quan träng trong viÖc ph¸t triÓn th¬ng m¹i
®iÖn tö. Do ®ã ®©y lµ mét thuËn lîi víi PA khi triÓn khai b¸n vÐ ®iÖn tö
Ngoµi ra hiÖn nay ViÖt nam ®ang khuyÕn khÝch ph¸t triÓn th¬ng m¹i ®iÖn
tö vµ c«ng nghÖ th«ng tin còng ®· tao nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho øng
dông th¬ng m¹i ®iÖn tö cña PA ph¸t triÓn. ViÖc khuyÕn khÝch ®Çu t x©y
dùng c¬ së hÖ thèng th«ng tin m¹ng thu hót nhiÒu ®¹i gia trong nghµnh
c«ng nghÖ th«ng tin vµ th¬ng m¹i ®iÖn tö thÊy viÖt nam lµ mét thÞ trêng
tiÒm n¨ng mét m¶nh ®Êt mµu mì cµng lµm thÞ trêng c«ng nghÖ th«ng tin
viÖt nam trë lªn x«I ®éng hÊp dÉn thu hót ®îc sù quan t©m cña quèc tÕ lµm
vÞ thÕ cña PA ngµy cµng t¨ng lªn h×nh ¶nh cña PA ®îc qu¶ng b¸ réng kh¾p
Bªn c¹nh nhiÒu thuËn lîi kÓ trªn PA cßn vÊp ph¶I nhiÒu khã kh¨n trong
øng dông b¸n vÐ ®iÖn tö . Th«ng thêng c¸c h·ng hµng kh«ng kh¸c khi
chuyÓn sang th¬ng m¹i ®iÖn tö sÏ chän ph¬ng ¸n thay thÕ dÇn, ph¶I mÊt
mét thêi gian míi chuyÓn h¼n h×nh thøc sang th¬ng m¹i ®iÖn tö. Nhng PA
®· ¸p dông trùc tiÕp chuyÓn ®æi toµn bé t¹i mét thêi ®iÓm. Nõu nh ngµy
12/2/07 vÉn sö dông vÐ giÊy th× sang ngµy 13/2 t× chuyÓn h¼n sang th¬ng
m¹i ®iÖn tö b¸n vÐ, ®Æt chç, thanh to¸n hoµn toµn qua m¹ng
Nhng khã kh¨n cña PA lµ tèc ®é truy cËp internet cña viÖt nam cßn h¹n
chÕ . §iÒu nµy g©y phiÒn to¸I cho kh¸ch hµng khi thùc hiÖn mua vÐ qua
m¹ng. HiÖn t¹i trong 2h PA cã thÓ b¸n ®îc 30.000 vÐ nhng nÕu tèc ®é ®êng
truyÒn nhanh h¬n t¸n th× sè lîng vÐ b¸nh ®îc cßn t¨ng nhanh. H¹ tÇng
m¹ng cña viÖt nam con qu¸ yÕu dung lîng ®êng truyÒn b¾c nam dµnh cho
Internet chØ cã 22MBP/S cßn dung lîng ®I quèc tÕ chØ cã 108 mbp/s. chÝnh
vÒ h¹ tÇng m¹ng kh«ng æn ®Þnh ®· g©y ¶nh rÊt x©u ®Õn c¸c c«ng ty ho¹t
®«ng trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin vµ th¬ng m¹i ®iÖn tö
ViÖc øng dông nhanh th¬ng m¹i ®iÖn tö còng g©y khã kh¨n cho PA trong
vÊn ®Ò gi¶I quyÕt viÖc lµm cho nh©n viªn d«I d ®»ng sau lîi Ých to lín mµ
hÖ thèng b¸n vÐ ®Þªn tö mang l¹i, PA ph¶I gi¶I quyÕt cho 300 lao ®éng d«I
d chñ yÕu lµ nh©n viªn v¨n phßng vµ kÕ to¸n tµi chÝnh. Trong s¸u th¸ng võa
11
qua, PA ®· gi¶m bít 100 lao ®éng vµ sÏ tiÕp tôc gi¶I quyÕt chÕ ®é cho nhng
®èi tîng cßn l¹i, ngoµi viÖc ph¶I gi¶I quyÕt chÕ ®é nghØ viÖc cho ngêi lao
®éng theo luËt ®Þnh , PA cßn ph¶ ¸p dông mét sè chÕ ®é hç trî ®Æc thï nh
hç trî thªm 2- 3 th¸ng l¬ng. tÝnh trung b×nh mçi lao ®éng nghØ ®îc hç trî
tõ 10- 20 triÖu ®ång / ngêi. C¸ biÖt cßn cã trêng hîp hç trî tõ 50 – 70
triÖu ®ång.
Mét vÊn ®Ò chóng ta cÇn ®Ò cËp ®Õn lµ hÖ thèng an ninh m¹ng vµ c¸c
hacker. Thùc tÕ r»ng kh«ng cã mét trang Web nµo hay hÖ thèng nµo bÊt
kh¶ x©m ph¹m, ngay c¶ an ninh Mü Nga Anh …. Còng kh«ng gi¸m tuyªn
bè th¸ch thøc Hacker trªn thÕ giíi vµ tuyªn bè hÖ thèng m¹ng cña hä
kh«ng thÓ bÞ ®ét nhËp do ®ã trang Web cña PA cã thÓ lµ môc tiªu tÊn c«ng
cña c¸c Hacker trong vµ ngoµi níc
N¨m 2006 ®I qua víi nhiÒu tai tiÕng víi nh÷ng vô tÊn c«ng Web site trªn
m¹ng nh: chodientu.com tÊn c«ng tõ chèi dÞch vô hay tÊn c«ng thay ®æi
giao diÖn (deface) Website www.moet.gov.vn cña bé Gi¸o dôc ®µo t¹o cho
thÊy môc ®Ých tÊn c«ng cña c¸c Hacker rÊt ®a d¹ng tõ viÖc ph¸ ho¹i lµm
mÊt uy tÝn cña c¸c Website lín næi tiÕng ®Õn viÖc trôc lîi cho b¶n th©n hay
®¬n giam chØ lµ thµnh danh cho b¶n th©n Hacker
ViÖc NguyÔn thµnh c«ng ( tøc Dantr¬ng x) Bïi minh trÝ bÞ c¬ quan ®iÒu tra
b¾t gi÷ nhng sau ®ã ®îc th¶ ra v× cha cã hµnh vi ph¸p lÝ hoµn chØnh vÉn cha
lµm cho t«I ph¹m tin häc rÌ chõng mµ chØ lµm chóng thËn trßn h¬n mµ
th«I. trong 6 th¸ng ®Çu n¨m m«I trêng m¹ng cã vÎ yªn ¶ hµng lo¹t vô tÊn
c«ng vÉn tiÕp tôc s¶y ra nh nh÷ng ®ît sãng ngÇm vµ ngµy cµng cã xu híng
trë thµnh khñng bè kiÕm tiÒn g©y ra nh÷ng hiÓm ho¹ kh«n lêng ho¹t ®éng
tÊn c«ng cã thÓ ®îc ®Æt hµng tõ mét doanh nghiÖp c¹nh tranh
Theo b¶n tin th¸ng 7/ 07 cña trung t©m an ninh m¹ng B¸ch khoa (Bkis) cã
kho¶ng 3.583.000 m¸y tÝnh t¹i viÖt nam nhiÔm virót theo thèng kª mçi
ngµy cã kho¶ng 14.4 virut míi. Cã ®Õn 50.500 m¸y tÝnh nhiÔm virut ph¸
huû d÷ liÖu 14 Website bÞ tÊn c«ng nh÷ng con sè thËt ®¸ng lo ng¹i ®Æc biÖt
®èi víi PA mét h·ng hµng kh«ng b¸n vÐ ®iÖn tö chØ cÇn m¸y chñ bÞ treo vµi
phót cã thÓ ¶nh hëng trùc tiÕp tíi tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty do ®ã
c«ng t¸c b¶o mËt an ninh m¹ng víi PA lµ cùc kú quan trong
Víi viÖc ph¸t triÓn th¬ng m¹i ®iÖn tö vµ cung cÊp gi¸ vÐ rÎ ®ång nghÜa víi
sè lîng hµnh kh¸ch t¨ng lªn viÖc t¨ng chuyÕn t¨ng, t¨ng tÇn suÊt bay lµ
®iªï b¾t buéc . PA ph¶I më réng quy m« ho¹t ®éng mua thªm c¸c m¸y bay
míi trong khi sè vèn cña PA Lµ h¹n chÕ PA cßn m¾c ph¶I nh÷ng kh¶on
thua lç tríc ®©y
ViÖc h«I nhËp s©u vµo khu vùc PA ph¶I c¹nh tranh m¹nh h¬n ®Æc biÖt lµ
nh÷ng h·ng hµng kh«ng gi¸ rÎ trong khu vùc nh Singgapo Airline hay
Malaysia Airline lµm cho bèi c¶nh c¹nh tranh ngµy cµng phøc t¹p nhÊt lµ
viÖc øng dông th¬ng m¹i ®iÖn tö cña PA ph¶I nhanh chãng h¬n vµ ph¶I
c¹nh tranh trùc tiÕp víi hä ®Ó dµnh giËt thÞ phÇn ngay trªn s©n nhµ
3 . Nh÷ng thµnh tÝch bíc ®Çu trong øng dông th¬ng m¹i
®iÖn tö cña PA
Sau mét thêi gian ¸p dông m« h×nh b¸n vÐ ®iÖn tö øng dông th¬ng m¹i
®iÖn tö vµo s¶n xuÊt kinh doanh PA ®· thu ®îc th¾ng l¬I ®¸ng kÓ chi phÝ
kinh doanh gi¶m dÇn, lîng kh¸ch t¨ng cao hÖ sè sö dông chç t¨ng cao,
chÝnh nhê øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ øng dông th¬ng m¹i ®iÖn tö ®·
12
c¾t lç cho PA mét h·ng hµng kh«ng lu«n lµm ¨n thua lç. §iÒu ®ã cµng
chøng tá th¬ng m¹i ®iÖn tö ngµy cµng cã vai trß quan träng trong nªn kinh
tÕ hiÖn ®¹i
13
Coi trọng công nghệ thông tin trong viêc cải thiện hoạt động bán vé và dịch
vụ khách hàng. Ông Nam Tæng gi¸m ®èc PA đã không giấu giếm khi chia sẻ
với báo rằng: Đầu tư công nghệ thông tin là một khoản đầu tư quá lời và
khẳng định Thương mại tử là con đường giúp PA trở thành hang hàng không
giá rẻ 1 cách nhanh nhất. PA đã lựa chọn sứ mệnh trở thành hang hàng
không giá rẻ đầu tiên ở Việt Nam. Quyết định này giúp cho PA giảm được tối
đa chi phí không cần thiết như: phòng bán vé, đại lý, con người, cơ sở vật
chất, thiết kế, bảo quản, nhân viên văn phòng, kế toán… các khoản chi phí
này trước đây thường được tính bằng giá vé giấy làm giảm đi rất nhiều sức
cạnh tranh của hãng. Còn khi chuyển sang vé điện tử tổng chi phí cho một
tấm vé sẽ giảm đến mức nhỏ nhất và chỉ bằng 1/10 so với vé giấy. Thông
thường các hãng khác chỉ chuyển sang hệ thống bán vé điện tử sẽ chuyển dần
dần nhưng công ty PA tụ tin chuyển đổi hoàn toàn chỉ sau một ngày. Nếu như
ngày 12/2/2007 hãng vẫn dùng vé giấy thì sang ngày 13/2/2007, hãng đã sử
dụng 100% vé điện tử. Đến nay đã hơn sáu tháng vận hành hệ thống bán vé
điện tử của PA vẫn hoạt động ổn định mà vẫn chưa xảy ra bất kỳ sự cố gì -
Điều đó đã cho thấy thành tựu bước đầu ứng dụng Thương mạiđiện tử của
PA.
Một thành tựu đáng kể trong sáu tháng đầu năm 2007 là tăng trưởng vận
chuyển hành khách đã tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số sử dụng
cũng tăng trước kia là khoảng 70%, hiện nay đạt khoảng 85%, đặc biệt trong
mấy tháng qua hệ số sử dung còn cao hơn như chuyến bay Hà Nội – TP
HCM thường xuyên đạt khoảng96%.
Hệ thống bán hàng vé của PA đã trải qua mô hình kiểm định khả năng xử lý
với 5000 người dùng ào cùng lúc truy nhập và hoạt động hoàn toàn ổn định.
Trên thực tế khi PA thực hiện chương trình khuyến mai, hệ thống đã bán
30000 vé siêu rẻ chỉ trong 2 giờ. Hệ thống cũng đáp ứng được yêu cầu kết
14
nối trực tuyến với các ngân hàng để kiểm tra thông tin tài khoản của khách
háng và tự động xuất vé nếu tài khoản của khách hàng đủ điều kiện thanh
toán.
Ông Nam đã khảng định khoản đầu tư cho hệ thống bán vé đầu tư này
không đáng bao nhiêu so với mà nó mang lại. Trước đây khi sử dụng vé
giấy chi phí cho hạ tầng công nghệ bán vé của PA tôn khoảng 1triệu USD
mỗi năm trong đó riêng chi phí đường truyền đã chiếm 50%, còn nay chi phí
cho toàn bộ hệ thống bán vé điện tử của PA chỉ khoảng 500000 USD, trong
đó 300000 USD là đầu tư cho hệ tầng mảng.
Trong thời gian tới PA sẽ hợp tác liên minh với thẻ VN để chấp nhận
thanh toán cả thẻ ghi nợ nội địa.
Chiến lược của PA là củng cố lại vị trí là một hãng hàng không giá rẻ và mở
rộng thị trường Việt Nam và quốc tế. Hãng hàng không giá rẻ PA ra đời tạo
nên một cú hích cựu kỳ ấn tượng cho người tiêu dùng bởi chi phí cho việc
đi lại bằng đường hàng không có mức giá thấp nhất chưa từng xảy ra tại
Việt Nam.Hiện nay để tạo thêm sự thuận lợi cho quý khách trong việc đi lại
PA đã cung ứng thêm dịch vụ đưa đon miễn phí cho chặng đường từ sân
bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội và ngược lại.
Một trong những thành tựu đáng kể của PA là đã triển khai thêm dịch vụ
thương mạiđiện tử như: Đặt phong khách sạn, mua bảo hiểm du lịch trên
websize của hãng và có những chính sách bồi thường thích hợp cho khách
hàng khi xảy ra biến cố.
Một thành tựu nổi bật nhất của PA là lời cam kết dịch vụ với khách hàng:
An toàn, bay đúng giờ, các dịch vụ dưới đất, trên không là tiện lợi và thân
thiện với giá rẻ.
Qua những thành tựu bước đầu trên của PA cho ta thấy vai trò của
thươngmại điệntủ đối với một công ty là vô cùng quan trọng. Công ty nào
15
biết khai thác, sử dụng có hiệu quả thương mai điệntử sẽ dành được lợi thế
cạnh tranh trên thương trường. Nh÷ng thµnh c«ng ®¸ng kÓ trong øng dông
th¬ng m¹i ®iÖn tö cña PA Vµ nh÷ng thµnh c«ng trong kinh doanh ®· lµm
h×nh ¶nh cña hä ngµy cµng më réng vµ ®îc nhiÒu nhµ ®Çu t quèc tÕ biÕt ®Õn
vµ th¸ng 7 võa qua Pacific Airline ®· b¸n 30% cæ phÇn cho Quantas
Airway víi gi¸ 30 triÖu usd ®©y lµ mét thµnh c«ng lín ngoµi søc tëng tîng
v× tríc ®ã PA cßn lç triÒn miªn. Ngêi ta cßn tÝnh tíi chuyÖn gi¶I thÓ PA
®iÒu ®ã cµng chøng tá søc m¹nh cña th¬ng m¹i ®iÖn tö tíi s¶n xuÊt kinh
doanh cña mét c«ng ty nh thÕ nµo ®a mét c«ng ty ®ang trªn bê vùc ph¸ s¶n
trë thµnh mét c«ngg ty lµm ¨n ph¸t ®¹t. Ta thÊy ®îc søc m¹nh to lín tiÒm
tµng cña th¬ng m¹i ®iÖn tö trªn mét thÕ giíi ph¼ng kh«ng biªn giíi nµy vµ
t¬ng lai th¬ng m¹i cña thÕ kØ XXI lµ th¬ng m¹i ®iÖn tö. Th¬ng m¹i ®iÖn tö
kÕt nèi kh«ng biªn giíi tÊt c¶ mäi quèc gia mäi con ngêi
III. NhËn xÐt t¸c ®éng cña th¬ng m¹i ®iÖn tö
Thương mại điện tử cơ bản là hệ thống đường thương mại bằng phương
pháp điện tử là việc trao đổi thông tin thương mại thông qua phương tiện
công nghệ điện tử mà nói chung là không cần phải in giấy trong bất cứ công
đoạn nào của quá trình giao dịch. Chính vì thế mà nó đem lại lợi ích rất khả
thi. Qua bài häc vÒ Pacific Airlinee ta cã thÓ thÊy vai trß quan träng cña th -
¬ng m¹i ®iÖn tö vµ ta cã thÓ rót ra nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ øng dông th¬ng
m¹i ®iÖn tö cña PA hay còng chÝnh lµ t¸c dông u ®iÓm cña th¬ng m¹i ®iÖn tö
Máy tính điện tử giúp các doanh nghiệp nắm được thông tin phân phối
về thị trường và đối tác, giúp giảm chi phí sản xuất, bán hàng, tiếp thị...
Máy tính điện tử qua Internet giúp người tiêu dùng các doanh nghiệp
giảm đáng kể thời gian và chi phí giao dịch, tạo điều kiện cho việc thiết lập
và củng cố mối quan hệ giữa các thành phần tham gia quan hệ thương mại,
tạo điều kiện sớm tiếp cận nền kinh tế số hóa.
* Với các lợi ích đó, thương mại điện tử đã và đang phất triển mạnh ở
Việt Nam tạo đà cho việc ứng dụng của PA.
16
Thương mại điện tử phát triển mạnh cụ thể như sau:
- Quảng bá thông tin và tiếp thị cho một thị trường toàn cầu với
chi phí cực thấp: chỉ với vài chục đô-la Mỹ mỗi tháng, bạn đã có thể đưa
thông tin quảng cáo của bạn đến với vài trăm triệu người xem từ các nơi trên
thế giới. Đây là điều mà chỉ có Thương Mại Điện Tử làm được cho doanh
nghiệp. Thử so sánh với một quảng cáo trên báo Tuổi Trẻ với vài triệu độc
giả, mỗi lần quảng cáo bạn phải trả ít nhất 50 đô-la Mỹ, còn nếu bạn có một
website của mình, bạn có thể quảng cáo thông tin 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày
mỗi tuần, và lượng độc giả của bạn là hàng trăm triệu người từ mọi nơi trên
thế giới. Chi phí cho website của bạn mỗi tháng ước tính (kinh tế nhất) là: 5
đô-la Mỹ chi phí lưu trữ trực tuyến (hosting), 10-20 đô-la Mỹ trả cho chi phí
quảng cáo (liệt kê địa chỉ web của bạn trên một dạng danh bạ doanh nghiệp
điện tử. Dĩ nhiên, đây chỉ là chi phí tối thiểu cho website của bạn. Nếu bạn
có khả năng tài chính, bạn có thể thuê quảng cáo với chi phí cao hơn để
mong quảng cáo tốt hơn.
- Dịch vụ tốt hơn cho khách hàng: với Thương Mại Điện Tử, bạn có
thể cung cấp catalogue, brochure, thông tin, bảng báo giá cho đối tượng
khách hàng một cách cực kỳ nhanh chóng, bạn có thể tạo điều kiện cho
khách hàng mua hàng trực tiếp từ trên mạng v.v… Nói tóm lại, Thương Mại
Điện Tử mang lại cho bạn các công cụ để làm hài lòng khách hàng, bởi
trong thời đại ngày nay, yếu tố thời gian thực sự là vàng bạc, không ai có đủ
kiên nhẫn phải chờ đợi thông tin trong vài ngày. Hơn nữa, ngày nay chất
lượng dịch vụ và thái độ phục vụ là những yếu tố rất quan trọng trong việc
tìm và giữ khách hàng. Nếu bạn không xử lý yêu cầu thông tin của đối tượng
quan tâm một cách nhanh chóng, họ sẽ không kiên nhẫn mà chờ bạn, trong
khi đó có biết bao đối thủ cạnh tranh đang săn đón họ.
17