Một số vấn đề về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tư vấn xõy dựng hoằng phỏp việt nam

  • 44 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 44 trang

Nội dung text: Một số vấn đề về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tư vấn xõy dựng hoằng phỏp việt nam

Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU..............................................................................................3
PHẦN THỨ NHẤT.....................................................................................4
mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n nguyªn
vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp XÂY DỰNG................4
I. Sự cần thiết phải tổ chức trong các doanh nghiệp xây dựng..............4
1 - VÞ trÝ cña vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh xây dựng c«ng tr×nh:................4
2 - §Æc ®iÓm vai trß cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt:....................4
3 - Yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu...................................................................4
II. PHÂN LOẠI VÀ DÁNH GIÁ VẬT LIỆU......................................5
1 - Ph©n lo¹i vËt liÖu:.............................................................................5
2. §¸nh gi¸ vËt liÖu.............................................................................5
3 - Sæ danh ®iÓm vËt liÖu:......................................................................8
III. KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU...................................................8
1 - Chøng tõ kÕ to¸n sö dông:................................................................8
2 - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu:...............................................................9
3 - C¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu:......................................9
IV. KÊ TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU.............................................12
1 - H¹ch to¸n VL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn:...................12
2 - H¹ch to¸n VL theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú:..........................13
V. CÁC LOẠI SỔ KẾ TOÁN CHỦ YẾU HẠCH TOÁN VẬT LIỆU
..................................................................................................................14
1 - H×nh thøc NhËt ký-sæ c¸i:..............................................................14
2 - H×nh thøc NhËt ký chung:..............................................................14
3 - H×nh thøc sæ Chøng tõ ghi sæ:........................................................15
PHẦN THỨ HAI.......................................................................................16
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HOẰNG PHÁP VIỆT
NAM.........................................................................................................16
I. Nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ tæ chøc xây dựng vµ tæ chøc qu¶n lý
cña c«ng ty...............................................................................................16
1 - Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty:.............................16
2 - Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty:.............................................17
3 - Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty:.............................................18
4. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty...................23
II - T×nh h×nh chung vÒ vËt liÖu t¹i c«ng ty:........................................24
1 - §Æc ®iÓm vµ ph©n lo¹i vËt liÖu:......................................................24
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 1
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
2 - TÝnh gi¸ vËt liÖu cña c«ng ty:.........................................................25
III. HẠCH TOÁN NHẬP VẬT LIỆU.................................................26
1 -Thñ tôc nhËp kho nguyªn vËt liÖu:..................................................26
2. TỔ CHỨC SỔ VÀ GHI CHÉP VÀO SỔ THEO CÁC HÌNH
THỨC CÒN LẠI....................................................................................28
2.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung.................................................28
2 - T×nh h×nh h¹ch to¸n nhËp vËt liÖu:................................................37
IV. HẠCH TOÁN THỪA THIẾU SAU KIỂM KÊ............................37
PHẦN III....................................................................................................39
MỐT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN ÁP DỤNG
TẠI CÔNG TY VÀ CÁC HÌNH THỨC CÒN LẠI.............................39
3.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT VỀ CÔNG
TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY...........................................................39
3.2. NHẬN XÉT HÌNH THỨC KẾ TOÁN MÀ CÔNG TY ĐANG
ÁP DỤNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CÒN LẠI.....................................41
KẾT LUẬN................................................................................................45
TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................46
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 2
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
LỜI NÓI ĐẦU
Níc ta hiÖn nay ®ang trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch kinh tÕ, chuyÓn tõ nÒn
kinh tÕ tËp trung quan liªu sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn
trong nÒn kinh tÕ ®ã, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ nãi chung vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt nãi
riªng cÇn ph¶i xo¸ bá chÕ ®é bao cÊp, tiÕn hµnh h¹ch to¸n kinh doanh, thùc
hiÖn ph©n cÊp qu¶n lý, ®¶m b¶o tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù chñ trong ho¹t ®éng
kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh.
H¹ch to¸n kinh tÕ lµ mét ph¹m trï kinh tÕ kh¸ch quan, g¾n liÒn víi hÖ
thèng ho¸ tiÒn tÖ x· héi chñ nghÜa, mçi ®¬n vÞ kinh tÕ trong ho¹t ®éng kinh
doanh cã kÕ ho¹ch tÝnh to¸n hiÖu qu¶, qu¶n lý cao nhÊt vµ lµ mét yÕu tè kh¸ch
quan.
§Ó thùc hiÖn ®iÒu ®ã, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i thùc hiÖn
tæng hoµ nhiÒu biÖn ph¸p qu¶n lý ®èi víi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
cña ®¬n vÞ. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ to¸n lµ mét
c«ng cô ®¾c lùc ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng tÝnh to¸n kinh tÕ vµ kiÓm
tra viÖc sù dông t¸i s¶n xuÊt trong kinh doanh.
NÕu h¹ch to¸n nãi chung lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ th× kÕ to¸n vËt liÖu
lµ c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu. KÕ to¸n vËt liÖu nÕu
®îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi sÏ cã t¸c dông rÊt lín ®Õn chÊt lîng
c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu cña doanh nghiÖp. Kh«ng thÓ nãi qu¶n lý vËt liÖu tèt
nÕu c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu cha tè. V× vËy, vÊn ®Ò quan träng ®Ó t¨ng cêng
vµ c¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu cÇn ph¶i tiÕn hµnh vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c
kÕ to¸n vËt liÖu.
Tõ nhËn thøc ®ã, trong thêi gian thùc tËp rÊt ng¾n t¹i C«ng ty Cổ phần
tư vấn xây dựng Hoằng Pháp Việt Nam em xin ®îc nªu "Mét sè vÊn ®Ò vÒ tæ
chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty Cổ phần tư vấn xây dựng
Hoằng Pháp Việt Nam " lµm ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngµnh kÕ
to¸n cña m×nh.
Hµ Néi. Ngµy.... Th¸ng 0 6 N¨m 2011
Sinh viªn
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 3
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
PHẦN THỨ NHẤT
mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n nguyªn
vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp XÂY DỰNG
-----------------------------
I. Sù cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu
trong c¸c doanh NGHIÖP X¢Y DùNG
1 - VÞ trÝ cña vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh xây dựng c«ng tr×nh:
* Kh¸i niÖm vËt liÖu:
VËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng, mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt, lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. Trong qu¸ tr×nh
tham gia vµo s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, vËt liÖu bÞ tiªu hao toµn
bé vµ chuyÓn gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
* VÞ trÝ cña vËt liÖu ®èi víi qu¸ tr×nh xây dựng c«ng trình:
Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chi phÝ vÒ c¸c lo¹i ®èi tîng lao ®éng th-
êng chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Do vËy, t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ®¶m b¶o viÖc sö
dông hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm vËt liÖu,
2 - §Æc ®iÓm vai trß cña vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt:
Trong doanh x©y dùng, vËt liÖu lµ mét bé phËn cña hµng tån kho thuéc
tµi s¶n lu ®éng vµ chiÕm tû träng kh¸ lín, mÆt kh¸c nã cßn lµ c¬ së vËt chÊt vµ
®iÒu kiÖn ®Ó h×nh thµnh nªn s¶n phÈm - lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ® îc khi tiÕn
hµnh x©y dùng c«ng tr×nh, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt chÞu ¶nh h-
ëng rÊt lín cña viÖc cung cÊp vËt liÖu. §Ó qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vËt
liÖu nh»m cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ ®ång bé nh÷ng lo¹i vËt liÖu cÇn thiÕt
cho x©y dùng c«ng tr×nh th× kh«ng thÓ kh«ng tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n
kÕ to¸n vËt liÖu.
3 - Yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu
-VËt liÖu lµ tµi s¶n dù tr÷ x©y dùng thêng xuyªn biÕn ®éng, c¸c doanh nghiÖp
ph¶i thêng xuyªn tiÕn hµnh mua vËt liÖu ®Ó ®¸p øng kÞp thêi cho qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý kh¸c cña doanh nghiÖp.
II. PHÂN LOẠI VÀ DÁNH GIÁ VẬT LIỆU
1 - Ph©n lo¹i vËt liÖu:
Trong doanh nghiÖp, vËt liÖu bao gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø cã vai trß,
c«ng dông, tÝnh chÊt lý-ho¸ kh¸c nhau vµ biÕn ®éng thêng xuyªn, liªn tôc
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 4
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
hµng ngµy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch
to¸n vËt liÖu, ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i vËt liÖu. Trªn thùc tÕ, vËt liÖu thêng ®îc
ph©n lo¹i theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau, nh theo c«ng dông, theo nguån h×nh
thµnh, theo nguån së h÷u.
a. Nguyªn vËt liÖu chÝnh:
Lµ nh÷ng nguyªn vËt liÖu sắt thÐp trong c«ng nghiÖp c¬ khÝ, g¹ch ngãi,
§¸ ,c¸t , xi m¨ng trong x©y dùng c¬ b¶n...
b. VËt liÖu phô:
Lµ nh÷ng thø vËt liÖu khi tham gia vµo qu¸ tr×nh x©y dùng c«ng tr×nh cã
thÓ kÕt hîp víi vËt liÖu chÝnh lµm thay kÕt cÊu c«ng tr×nh, h×nh d¹ng bÒ ngoµi
cña s¶n phÈm, gãp phÇn t¨ng thªm chÊt lîng s¶n phÈm nh s¬n b·, th¹ch cao....
c. VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n:
Lµ nh÷ng thø vËt liÖu vµ thiÕt bÞ mµ ®¬n vÞ sö dông cho ®Çu t x©y dùng
c¬ b¶n, bao gåm c¶ nh÷ng thiÕt bÞ cÇn l¾p, c«ng cô, khÝ cô vµ vËt kÕt cÊu
(b»ng kim lo¹i, b»ng gç hoÆc b»ng bª t«ng) dïng ®Ó l¾p ®Æt vµo c¸c c«ng
tr×nh c¬ b¶n.
d. PhÕ liÖu:
Lµ nh÷ng lo¹i vËt liÖu lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hay
thanh lý tµi s¶n cña ®¬n vÞ. PhÕ liÖu thêng ®· mÊt hoÆc mÊt phÇn lín gi¸ trÞ sö
dông ban đầu
2. §¸nh gi¸ vËt liÖu
2.1. Gi¸ thùc tÕ nhËp kho cña vËt liÖu:
Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, vËt liÖu ®îc nhËp tõ nguån nhËp vµ
gi¸ thùc tÕ cña chóng trong tõng trêng hîp ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ nh sau:
 Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu mua ngoµi nhËp kho:
+ §èi víi doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ:
Gi¸ thùc Gi¸ ho¸ ®¬n ThuÕ Chi phÝ Gi¶m gi¸,
tÕ vËt liÖu = (cha cã thuÕ + nhËp khÈu + thu mua - hµng mua
mua GTGT) (nÕu cã) thùc tÕ bÞ tr¶ l¹i
ngoµi (nÕu cã)
+ §èi víi doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p thuÕ GTGT trùc tiÕp:
Gi¸ thùc Gi¸ ho¸ ®¬n ThuÕ Chi phÝ Gi¶m gi¸,
tÕ vËt liÖu = (®· cã thuÕ + nhËp khÈu + thu mua hµng mua
mua GTGT) (nÕu cã) thùc tÕ - bÞ tr¶ l¹i
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 5
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
ngoµi (nÕu cã)
 Gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu tù gia c«ng chÕ biÕn:

Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu = Gi¸ vËt liÖu + Chi phÝ
nhËp tõ nguån tù chÕ xuÊt chÕ biÕn chÕ biÕn
- Víi vËt liÖu gãp cæ phÇn liªn doanh: Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu lµ gi¸ trÞ gãp vèn
b»ng VL do héi ®ång qu¶n trÞ ®¸nh gi¸.
- Víi phÕ liÖu thu håi tõ s¶n phÈm háng: Gi¸ nhËp kho phÕ liÖu lµ gi¸ cã thÓ
sö dông ®îc, gi¸ cã thÓ b¸n ®îc hoÆc gi¸ cã thÓ íc tÝnh...
2.2. Gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cña vËt liÖu:
§Ó ®¶m b¶o chÝnh x¸c chi phÝ VL trong chi phÝ cña s¶n phÈm míi, cÇn
ph¶i tæ chøc ®¸nh gi¸ VL xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p thÝch hîp.
2.2.1. Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷:
Gi¸ thùc tÕ VL Gi¸ thùc tÕ VL
Gi¸ thùc tÕ
nhËp trong th¸ng + tån ®Çu th¸ng
b×nh qu©n
=
cña mét ®¬n Sè lîng VL nhËp Sè lîng VL tån
vÞ vËt liÖu +
trong th¸ng ®Çu th¸ng
Gi¸ trÞ vËt liÖu Gi¸ trÞ VL tån Gi¸ VL nhËp Gi¸ VL xuÊt
= + -
tån cuèi th¸ng kho ®Çu th¸ng trong th¸ng trong th¸ng
Trong ®ã:
Gi¸ trÞ VL mçi lo¹i tÝnh Sè lîng VL mçi Gi¸ thùc tÕ b×nh
= x
tíi ngµy cuèi th¸ng lo¹I xuÊt dïng qu©n 1 ®¬n vÞ
Nh vËy, gi¸ thùc tÕ VL xuÊt trong th¸ng sÏ phô thuéc vµo tæng sè nhËp
trong th¸ng vµ tån ®Çu th¸ng, khi ®ã VL xuÊt cã thÓ ghi theo mét gi¸ nµo ®ã
tuú theo doanh nghiÖp vµ sÏ ®îc ®iÒu chØnh vµo cuèi kú.
 ¦u ®iÓm: ViÖc ph©n bè hîp lý, thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng.
 Nhîc ®iÓm: Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n ®Õn cuèi th¸ng míi tÝnh ®îc do ®ã c«ng
viÖc ghi chÐp bÞ dån vµo cuèi th¸ng, ¶nh hëng ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o kÕ
to¸n.
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 6
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
 §iÒu kiÖn ¸p dông:ChØ thÝch hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã chñng lo¹i
VL Ýt.
2.2.2. Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp:
Gi¸ VL b×nh Gi¸ thùc tÕ VL thùc tÕ Gi¸ thùc tÕ VL
+
qu©n tån kho tríc khi nhËp nhËp kho lÇn (n)
=
Sau lÇn nhËp Sè lîng VL nhËp
kho Sè lîng VL tån kho +
lÇn (n)
Víi ph¬ng ph¸p nµy, th× khi xuÊt kho ®· biÕt ®îc gi¸ cña VL xuÊt, do
vËy cuèi kú sÏ bít ®îc kh©u ®iÒu chØnh gi¸ vµ gi¸ trÞ tån kho cuèi kú cña VL
còng s¸t víi gi¸ thùc tÕ trªn thÞ trêng.
 ¦u ®iÓm: ViÖc ph©n bè hîp lý, thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ trêng.
 Nhîc ®iÓm: Dïng ph¬ng ph¸p nµy th× viÖc tÝnh to¸n t¬ng ®èi phøc t¹p. NÕu
doanh nghiÖp nhËp, xuÊt VL nhiÒu lÇn trong ngµy, hoÆc trong th¸ng, gi¸ c¶
kh«ng æn ®Þnh, thêng xuyªn thay ®æi th× rÊt khã tÝnh to¸n kÞp thêi.
2.2.3. Ph¬ng ph¸p ghi sæ theo gi¸ h¹ch to¸n:
Theo ph¬ng ph¸p nµy, VL xuÊt kho trong kú sÏ ®îc ghi theo gi¸ h¹ch to¸n. Cuèi kú, dùa vµo hÖ sè
gi¸ cña VL ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cña VL xuÊt trong kú vµ tån kho cuèi kú nh sau:
Gi¸ thùc tÕ cña VL Gi¸ h¹ch to¸n cña VL
xuÊt trong kú (hoÆc = xuÊt trong kú (hoÆc x HÖ sè gi¸ VL
tån kho cuèi kú) tån kho cuèi kú)
Gi¸ thùc tÕ cña VL tån kho ®Çu kú + nhËp trong kú
HÖ sè gi¸ VL =
Gi¸ h¹ch to¸n cña VL tån kho ®Çu kú + nhËp trong

HÖ sè gi¸ nµy cã thÓ tÝnh cho tõng lo¹i hoÆc tõng nhãm VL tuú thuéc
vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý.
Nh vËy, ta thÊy r»ng viÖc h¹ch to¸n sù biÕn ®éng cña VL hµng ngµy lµ
rÊt phøc t¹p. §Ó tiÖn cho viÖc theo dâi, ngêi ta thêng sö dông gi¸ h¹ch to¸n,
gi¸ nµy cã thÓ lµ kÕ ho¹ch do doanh nghiÖp quy ®Þnh hoÆc mét thø gi¸ æn ®Þnh
trong kú h¹ch to¸n. Do ®ã, sù h¹ch to¸n biÕn ®éng cña VL trªn c¸c phiÕu
nhËp kho, xuÊt kho vµ trªn c¬ së tÝnh gi¸ thùc tÕ cña VL, kÕ to¸n sÏ tiÕn hµnh
®iÒu chØnh gi¸ VL tõ gi¸ h¹ch to¸n thµnh gi¸ thùc tÕ.
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 7
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
3 - Sæ danh ®iÓm vËt liÖu:
Sæ danh ®iÓm VL ®îc x©y dùng trªn c¬ së ph©n lo¹i VL mang mét sè
liÖu riªng gäi lµ sæ danh ®iÓm. Mçi sæ danh ®iÓm bao gåm nhiÒu ch÷ sè s¾p
xÕp theo mét thø tù nhÊt ®Þnh, ®Ó chØ lo¹i, nhãm, thø, th«ng thêng c¸c ch÷ sè
dông ®Ó chØ lo¹I VL lµ sè hiÖu cña tµi kho¶n sö dông ®Ó h¹ch to¸n VL ®ã.
III. KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU
1 - Chøng tõ kÕ to¸n sö dông:
- §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp, kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu
ph¶i ®îc thùc hiÖn theo tõng kho, tõng lo¹i, nhãm, thø vËt liÖu vµ ph¶i ®îc
tiÕn hµnh ®ång thêi ë kho vµ phßng kÕ to¸n trªn cïng c¬ së chøng tõ.
- Theo chøng tõ kÕ to¸n quy ®Þnh ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1141
TC/Q§/C§KT ngµy 01/01/1995 cña Bé trëng Bé Tµi ChÝnh, vµ Q§ 885/98
ngµy 16/7/1998 cña Bé Tµi ChÝnh, c¸c chøng tõ kÕ to¸n vËt liÖu bao gåm:
+ PhiÕu nhËp kho (mÉu sè 01-VT)
+ PhiÕu xuÊt kho (mÉu sè 02-VT)
+ PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (mÉu sè 03-VT)
+ Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸ (mÉu sè 08-VT)
+ Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho (mÉu sè 02-BH)
+ Ho¸ ®¬n cíc vËn chuyÓn (mÉu sè 03-BH)
- Ngoµi c¸c chøng tõ mang tÝnh b¾t buéc sö dông thèng nhÊt theo quy
®Þnh cña nhµ níc trong c¸c doanh nghiÖp, cã thÓ sö dông thªm c¸c chøng tõ
kÕ to¸n híng dÉn nh: phiÕu xuÊt vËt t theo h¹n møc (mÉu sè 04-VT); biªn b¶n
kiÓm nghiÖm vËt t (mÉu sè 05-VT); phiÕu bo¸ vËt t cßn l¹i cuèi kú (mÉu sè
07-VT).
2 - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu:
§Ó h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu, tuú thuéc vµo ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi
tiÕt vËt liÖu ¸p dông trong doanh nghiÖp mµ sö dông sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt nh
sau:
+ Sæ (thÎ) kho
+ Sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu
+ Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn
+ Sæ sè d
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 8
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
3 - C¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt vËt liÖu:
Sù liªn hÖ vµ phèi hîp víi nhau trong viÖc ghi chÐp vµo thÎ kho vµ
phßng kÕ to¸n h×nh thµnh nªn nh÷ng ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt VL cã thÓ
thùc hiÖn theo nh÷ng ph¬ng ph¸p sau:
3.1. Ph¬ng ph¸p thÎ song song:
a. Tr×nh tù ghi chÐp t¹i kho:
Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ nhËp-xuÊt VL, thñ kho sÏ ghi vµo thÎ
kho, mçi chøng tõ ghi vµo thÎ mét dßng. ThÎ kho ®îc më cho tõng danh ®iÓm
VL, trªn thÎ kho ph¶I ghi râ néi dung nh: sè thÎ, ngµy lËp thÎ, thÎ vËt t, nh·n
hiÖu quy c¸ch sæ danh ®iÓm, ®¬n vÞ tÝnh, sè lîng nhËp-xuÊt... Sau khi vµo thÎ
kho, thñ kho chuyÓn giao c¸c chøng tõ nhËp-xuÊt VL cho kÕ to¸n VL.
b. Tr×nh tù ghi chÐp t¹i phßng kÕ to¸n:
KÕ to¸n VL sö dông thÎ hoÆc sæ kÕ to¸n chi tiÕt VL më cho tõng danh
®iÓm VL t¬ng øng víi thÎ kho cña tõng kho ®Ó theo dâi c¶ vÓ mÆt sè lîng vµ
vÒ gi¸ trÞ cña VL nhËp-xuÊt-tån kho. H»ng ngµy hoÆc ®Þnh kú khi nhËn ®îc
c¸c chøng tõ nhËp kho cña thñ kho chuyÓn lªn, nh©n viªn kÕ to¸n VL ph¶i
kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ ghi ®¬n gi¸ h¹ch to¸n, tÝnh ra sè tiÒn. Sau ®ã lÇn lît ghi
cã c¸c nghiÖp vô nhËp-xuÊt vµo thÎ kho hoÆc sæ kÕ to¸n chi tiÕt VL cã liªn
quan. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh céng thÎ hoÆc sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ ®èi chiÕu víi
thÎ kho.
 Ph¬ng ph¸p nµy cã u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ dµng ®èi chiÕu.
 Nhîc ®iÓm chñ yÕu lµ ghi chÐp trïng l¾p, khèi lîng ghi chÐp lín.
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 9
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
Kh¸i qu¸t tr×nh tù ghi chÐp cña ph¬ng ph¸p nµy nh sau:
S¬ ®å sè 01
ThÎ kho
Chøng tõ nhËp
Chøng tõ xuÊt
Sæ chi tiÕt vËt liÖu
Ghi hµng ngµy
§èi chiÕu kiÓm tra
KÕ to¸n tæng
Ghi vµo cuèi th¸ng B¶ng kª tæng hîp hîp
nhËp-xuÊt-tån VL
3.2. Ph¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn:
a. Tr×nh tù ghi chÐp t¹i kho:
Theo ph¬ng ph¸p nµy, kho vÉn ghi chÐp vµo thÎ kho tõng danh ®iÓm
nh ph¬ng ph¸p thÎ song song. Tøc lµ hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ
nhËp-xuÊt ®Ó ghi, sau ®ã chuyÓn giao chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n.
b. Tr×nh tù ghi chÐp t¹i phßng kÕ to¸n:
§Þnh kú, sau khi nhËn ®îc chøng tõ tõ thñ kho giao, kÕ to¸n tiÕn hµnh
kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc ghi chÐp hoµn chØnh ph©n lo¹i chøng tõ ®Ó lËp
b¶ng kª nhËp-xuÊt c¶ vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ VL. Cuèi th¸ng ghi vµo sæ ®èi chiÕu
lu©n chuyÓn. Sæ nµy ®îc më cho c¶ n¨m, trong ®ã chi tiÕt theo t×nh h×nh lu©n
chuyÓn theo tõng th¸ng kÓ c¶ vÒ mÆt hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. Mçi danh ®iÓm ®îc
ghi vµo mét dßng, cuèi th¸ng ®èi chiÕu sè lîng VL trªn sæ ®èi chiÕu víi thÎ
kho. §èi chiÕu sè tiÒn víi kÕ to¸n tæng hîp.
Kh¸i qu¸t tr×nh tù ghi chÐp cña ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu sæ lu©n chuyÓn:
S¬ ®å sè 02:
ThÎ kho
Chøng tõ nhËp
Chøng tõ
xuÊt
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 10
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
Sæ ®èi chiÕu
lu©n chuyÓn
B¶ng kª nhËp B¶ng kª xuÊt
IV. KÊ TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU
1 - H¹ch to¸n VL theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn:
Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn lµ ph¬ng ph¸p theo dâi t×nh h×nh hiÖn
cã, biÕn ®éng t¨ng vËt liÖu mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc. Ph¬ng ph¸p nµy ®-
îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín
§Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña c¸c lo¹i VL
h×nh thµnh tõ c¸c nguån, kÕ to¸n sö dông c¸c TK sau:
 Tµi kho¶n 152 - Nguyªn vËt liÖu:
TK nµy dïng theo dâi gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m cña c¸c lo¹i
nguyªn vËt liÖu, VL cña DN theo gi¸ thùc tÕ, cã thÓ më chi tiÕt theo tõng lo¹i,
nhãm, thø vËt liÖu tuú theo yªu cÇu qu¶n lý vµ ph¬ng tiÖn tÝnh to¸n.
Néi dung TK152 ph¶n ¸nh nh sau:
Bªn nî:
- Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL (VL mua ngoµi, tù chÕ, thuª ngoµi, gia c«ng,
nhËn gãp vèn liªn doanh)
- Gi¸ trÞ nguyªn liÖu, VL thõa khi kiÓm kª
- Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi
- ChiÕt khÊu mua ®îc hëng
Bªn cã:
- Gi¸ trÞ thùc tÕ cña NL, VL xuÊt kho ®Ó b¸n, ®Ó s¶n xuÊt, thuª ngoµi,
gia c«ng chÕ biÕn hoÆc gãp vèn liªn doanh, cæ phÇn
- Gi¸ trÞ NL, VL thiÕu hôt ph¸t hiÖn khi kiÓm kª
- Gi¸ trÞ NL, VL chÝnh tr¶ l¹i, gi¶m gi¸
- Ngoµi ra, c¸c tµi kho¶n hay dïng nh:
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 11
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
+ TK 111: TiÒn mÆt
+ TK 112: TiÒn göi ng©n hµng
+ TK 141: T¹m øng
+ TK 311: Vay ng¾n h¹n
2 - H¹ch to¸n VL theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú:
Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph¬ng ph¸p kh«ng thÓ theo dâi mét
c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt t, hµng ho¸,
s¶n phÈm, mµ chØ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú cña chóng trªn
c¬ së kiÓm kª cuèi kú. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ trÞ vËt
liÖu xuÊt ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
Gi¸ trÞ VL Gi¸ trÞ VL tån Gi¸ trÞ VL mua Gi¸ trÞ VL tån
= + -
xuÊt trong kú ®Çu kú vµo trong kú kho cuèi kú
Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, kÕ to¸n sö dông TK 611
(Mua hµng) ®Ó theo dâi t×nh h×nh mua VL theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ mua + chi phÝ
thu mua).
V. CÁC LOẠI SỔ KẾ TOÁN CHỦ YẾU HẠCH TOÁN VẬT LIỆU
1 - H×nh thøc NhËt ký-sæ c¸i:
Trong bèn h×nh thøc sæ kÕ to¸n th× h×nh thøc “NhËt ký sæ c¸i” lµ h×nh
thøc ®¬n gi¶n nhÊt c¶ vÒ mÆt ®Æc trng, kÕt cÊu sæ còng nh tæ chøc ®èi chiÕu,
ghi chÐp. Theo h×nh thøc nµy, h¹ch to¸n NVL chØ thÓ hiÖn trªn NhËt ký sæ c¸i
vµ c¸c sæ chi tiÕt cã liªn quan.
2 - H×nh thøc NhËt ký chung:
NÕu ®¬n vÞ sö dông h×nh thøc sæ “NhËt ký chung” th× qu¸ tr×nh h¹ch to¸n
NVL sÏ thÓ hiÖn trªn c¸c sæ chi tiÕt, sæ NhËt ký chung, sæ c¸I TK 152... vµ ®-
îc m« t¶ qua s¬ ®å sau:
S¬ ®å sè 03
S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp vËt liÖu theo h×nh thøc NhËt ký chung:
NhËt ký mua hµng
Chøng tõ Sæ c¸i
N-X
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 12
Sæ chi NhËt ký chung
tiÕt B¶ng c©n ®èi
B¸o TK
c¸o152
kÕ to¸n
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
Ghi hµng ngµy
Ghi cuèi th¸ng
§èi chiÕu
3 - H×nh thøc sæ Chøng tõ ghi sæ:
NÕu ®¬n vÞ sö dông h×nh thøc sæ “Chøng tõ ghi sæ” th× cÇn x¸c ®Þnh h-
íng më chøng tõ ghi sæ cho nghiÖp vô nhËp-xuÊt. Cã thÓ më chung hoÆc riªng
cho hai nghiÖp vô nµy. Theo h×nh thøc nµy, quy tr×nh h¹ch to¸n NVL ®îc
ph¶n ¸nh qua s¬ ®å sau:
S¬ ®å 04
S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp NVL theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ:
Chøng tõ LËp chøng Sæ c¸i TK
nhËp-xuÊt tõ ghi sæ 152
Sæ chi tiÕt Sæ ®¨ng ký B¶ng c©n ®èi sè
CT-GS ph¸t sinh TK 152
B¸o c¸o kÕ 13
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương to¸n
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
Ghi hµng ngµy
Ghi cuèi th¸ng
§èi chiÕu
PHẦN THỨ HAI
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG HOẰNG
PHÁP VIỆT NAM
-----------------------------
I. Nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ tæ chøc XÂY DỰNG vµ tæ chøc
qu¶n lý cña c«ng ty
1 - Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty:
C«ng ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hoằng Pháp Việt Nam Thµnh lËp
ngµy 27/09/2000 víi 10 n¨m phÊn ®Êu vµ trưởng thành nay đã thành một
trong những công ty x©y dùng hàng đầu khu vùc với quy m« x©y dùng 5 c«ng
tr×nh/ năm. Dưới đ©y là một số đặc điểm của công ty.
Tªn giao dÞch: C«ng ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hoằng Pháp Việt
Nam
Trô së giao dÞch: 167 Vĩnh Hưng – Hoàng Mai – Hà Nội
LÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty:
+ Xây dựng nhà cửa
+ C¸c c«ng tr×nh thuû lîi
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 14
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
+ Đường xá và các công trình giao thông
C«ng ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hoằng Pháp Việt Nam ®îc thµnh lËp
chÝnh thøc theo quyÕt ®Þnh sè 216/CN/TCLD ngµy 24/8/2000. §¨ng ký kinh
doanh sè 106286 do Träng tµi Kinh tÕ Thµnh phè Hµ Nội cấp ngµy
07/4/2000.
Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m 2000-2001
Qua kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, sù ph¸t triÓn cña C«ng ty Cổ phần tư
vấn xây dựng Hoằng Pháp Việt Nam trong nh÷ng n¨m qua ®· kh¼ng ®Þnh vÞ
trÝ, uy tÝn cña C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trường
BiÓu 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng x©y dùng n¨m 2010:
Chªnh lÖch
ChØ tiªu 2009 2010
Sè tiÒn %
Tæng doanh thu 165.365.722.856 170.121.633.095 +4.755.910.239 +2,88
Trong ®ã: Doanh thu hµng 1.265.975.683 1.303.954.953 +37.979.270 +3
XK
-C¸c kho¶n gi¶m trõ 125.670.000 +125.670.000
1.Doanh thu thuÇn 165.365.722.856 169.995.963.095 +4.630.240.239 +2,8
2.Gi¸ vèn mua vËt t 148.664.533.993 150.361.179.332 +1.696.645.339 +1,14
3.Chi phÝ vËt t 2.050.575.050 2.970.805.000 +920.229.950 +44,87
4.Chi phÝ qu¶n lý DN 11.674.942.966 13.256.918.378 +1.581.975.421 +13,55
5.Lîi nhuËn thuÇn tõ H§XD 2.975.668.847 3.407.060.387 +431.391.540 +14,49
6.Lîi nhuËn tõ H§TC (151.214.837) (164.710.386) (134.955.549) (8,92)
7.Lîi nhuËn tríc thuÕ 2.824.454.010 3.242.350.001 +417.895.991 +14,79
8.ThuÕ thu nhËp DN 903.825.283 1.037.552.000 +133.726.717 +14,79
9.Lîi nhuËn sau thuÕ 1.920.628.727 2.204.798.001 +284.169.274 +14,79
2 - Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty:
C«ng ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hoằng Pháp Việt Nam ®· x©y dùng
bé m¸y nh sau:
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 15
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
Tæng Gi¸m ®èc: lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm
vÒ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng x©y dùng, lµm trßn nghÜa vô víi Nhµ níc theo ®óng
quy ®Þnh hiÖn hµnh. cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ c¸c c¬ cÊu
®¬n vÞ thµnh viªn theo nguyªn t¾c tinh gi¶m, gän nhÑ b¶o ®¶m. Gióp viÖc cho
Tæng Gi¸m ®èc lµ 2 Phã Gi¸m ®èc. C¸c phßng ban chøc n¨ng cã nhiÖm vô
gióp ban l·nh ®¹o C«ng ty qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng x©y dùng vµ chÞu sù qu¶n lý
trùc tiÕp cña ban Gi¸m ®èc C«ng ty.
* Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban nh sau:
Phßng kinh doanh: lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh (dµi h¹n, ng¾n
h¹n) ®iÒu ®éng s¶n xuÊt vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng vËt t s¶n xuÊt, c©n ®èi
kÕ ho¹ch, ký hîp ®ång thu mua vËt t, thiÕt bÞ, ký hîp ®ång vµ theo dâi thùc
hiÖn hîp ®ång tiªu thô (qu¶ng c¸o, tæ chøc m¹ng líi tiªu thô th¨m dß thÞ tr-
êng...).
Phßng tµi vô: huy ®éng vèn phôc vô cho s¶n xuÊt tÝnh tæng s¶n phÈm,
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, thanh to¸n c¸c kho¶n nî, tæng hîp lËp b¸o c¸o
kÕ to¸n ®Þnh kú vµ quyÕt to¸n n¨m.
V¨n phßng C«ng ty: cã nhiÖm vô lËp ®Þnh møc thêi gian cho c¸c lo¹i
s¶n phÈm, tÝnh l¬ng, tiÒn thëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty,
tuyÓn dông l·nh ®¹o, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng hµnh chÝnh cña C«ng ty, phô
tr¸ch b¶o hiÓm, an toµn lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp, phôc vô tiÕp kh¸ch.
B¶o vÖ, nhµ ¨n, y tÕ: cã chøc n¨ng kiÓm tra, b¶o vÖ c¬ së vËt chÊt cña
C«ng ty, ch¨m sãc søc khoÎ vµ b¶o vÖ b÷a ¨n tra cho toµn c¸n bé nh©n viªn
cña C«ng ty. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã hÖ thèng c¸c cöa hµng cã chøc n¨ng
giíi thiÖu vµ b¸n ra c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty.
3 - Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty:
§Ó phï hîp víi sù ph©n cÊp qu¶n lý, phßng kÕ to¸n ®îc thiÕt lËp theo m«
h×nh kÕ to¸n tËp trung .Phßng kÕ to¸n hiÖn nay cã 9 ngêi vµ mét ngêi trî gióp.
Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô quan träng lµ: VËn dông h¹ch to¸n kÕ to¸n phï
hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cua C«ng
ty. §¶m b¶o ghi chÐp, tÝnh to¸n ph¶n ¸nh mét c¸ch chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp
thêi liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 16
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
S¬ ®å 06: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty TNH Xây Dựng Trung Anh:
KÕ to¸n trëng
KÕ KÕ KÕ KÕ KÕ
Thñ KÕ to¸n
to¸n KÕ to¸n to¸n to¸n
to¸n NVL to¸n gi¸ TP & Tæng
quü tiÒn TiÒn & XDCB thµnh
göi Tiªu hîp &
mÆt CCDC vµ l- thô TSC§
NH ¬ng
KÕ to¸n XN thµnh viªn
- KÕ to¸n trëng: chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o híng dÉn toµn bé c«ng t¸c kÕ
to¸n thèng kª th«ng tin kinh tÕ trong toµn bé C«ng ty.
- KÕ to¸n tæng hîp: Gióp kÕ to¸n trëng tham gia c«ng t¸c chØ ®¹o, lµm c«ng
t¸c tæng hîp, phô tr¸ch mét sè tµi kho¶n, ghi sæ c¸i, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n,
h¹ch to¸n néi bé, ph©n tÝch kinh tÕ, b¶o qu¶n lu tr÷ hå s¬.
- KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô: cã nhiÖm vô theo dâi
chi tiÕt, tæng hîp t×nh h×nh nhËp, xuÊt tõng lo¹i vËt t nh: vËt liÖu phô, c«ng cô
dông cô vµ vËt liÖu kh¸c. Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm s¶n xuÊt ë C«ng ty ®ßi hái
nhiÒu chñng lo¹i vËt t nªn c«ng t¸c kÕ to¸n vËt t cã khèi lîng c«ng viÖc kh¸
lín.
- KÕ to¸n TSC§: h¹ch to¸n TSC§ theo dâi ghi sæ qu¸ tr×nh t¨ng gi¶m
TSC§ vµ tÝnh, trÝch khÊu hao TSC§ trong kú.
- KÕ to¸n tµi s¶n: h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp t×nh h×nh thu chi tån
quü, tiÒn göi Ng©n hµng cña C«ng ty. Tæn hîp t×nh h×nh thanh to¸n néi bé vµ
bªn ngoµi, h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp t×nh h×nh vay vèn lu ®éng vµ qu¸
tr×nh thanh to¸n tiÒn vay.
- Phô tr¸ch c¸c TK 111, 112, 141, 311, 341,...
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 17
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
- KÕ to¸n XDCB: h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ söa ch÷a lín vµ söa ch÷a
thêng xuyªn cña tµi s¶n.
- KÕ to¸n tiÒn l¬ng: tæ chøc h¹ch to¸n b¶o hiÓm x· héi, c¸c quü cña
C«ng ty, theo dâi t×nh h×nh lËp quü, sö dông quü. Phô tr¸ch TK: 334, 338,
441, 414,...
- KÕ to¸n gi¸ thµnh: h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh
cho c¸c ®èi têng chÞu ph©n bæ. Tæng hîp chi phÝ theo tõng ®èi tîng vµ tiÕn
hµnh tÝnh gi¸ nhËp kho më sæ h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng hîp cho chi phÝ s¶n
xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty.
- Phô tr¸ch mét sè TK: 154, 641, 642, 142,...
- KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô: tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt vµ tæng
hîp s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho vµ tiªu thô cña C«ng ty, x¸c ®Þnh doanh
thu, kÕt qu¶ tiªu thô, nép thuÕ doanh thu, theo dâi t×nh h×nh b¸n hµng, tæ chøc
ghi sæ chi tiÕt.
3.1 Hình thức kế toán mà công ty đang áp dụng
Hiện tại Cty đang áp dụng hình thức “Chứng từ ghi sổ” để tổ chức
ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh.
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 18
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
Chứng từ kế toán
Sổ quỹ
Bảng tổng hợp Sổ, thẻ kế
chứng từ kế toán toán chi tiết
cùng loại
Sổ đăng ký chứng CHỨNG TỪ GHI SỔ
từ ghi sổ
Bảng tổng
Sổ Cái hợp chi tiết
Bảng cân đối số
phát sinh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu, kiểm tra
Sơ đồ 1.5:
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ:
 Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp kế
toán chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 19
Báo cáo thực tập cơ sở GVHD: Nguyễn Thị Vân
cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ
Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được
dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.
 Cuối kỳ, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài
chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra
Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài
khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập ra Bảng Cân đối số phát sinh.
 Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp
chi tiết được dùng để làm Báo cáo tài chính.
Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng
số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh
phải bằng nhau, và bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ
ghi sổ. Tổng số dư Nợ và Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân
đối số phát sinh phải bằng số dư của từng tài khoản tương ứng trên Bảng
Tổng hợp chi tiết.
3.2 Chính sách kế toán tại Công ty
- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng
năm.
- Đơn vị tiền tệ: VNĐ
- Chế độ kế toán áp dụng: công tác hạch toán kế toán tại Cty được thực
hiện theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006
của bộ trưởng Bộ tài chính.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên.
- Phương pháp tính khấu hao: phương pháp đường thẳng.
- Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: phương pháp khấu trừ
SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Lớp Công thương 20