Một số vấn đề trong việc thực hiện trình tự và thủ tục thanh tra

  • 19 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 19 trang

Nội dung text: Một số vấn đề trong việc thực hiện trình tự và thủ tục thanh tra

TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
phÇn i: lêi më ®Çu
Trong bÊt kú ho¹t ®éng qu¶n lý nµo, ®Ó ®¶m b¶o cho nh÷ng môc tiªu ®Ò
ra ®¹t hiÖu qu¶ tèt, nhÊt thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra. Nh
vËy thanh tra, kiÓm tra lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ
níc g¾n chÆt víi Nhµ níc. §ã lµ vÊn ®Ò mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan do b¶n
chÊt cña Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
Víi chøc n¨ng cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc, thanh tra cã nhiÖm vô vµ
quyÒn h¹n: Thanh tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ph¸p luËt vµ nhiÖm vô kÕ
ho¹ch Nhµ níc cña c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n, trõ ho¹t ®éng ®iÒu tra, truy
tè, xÐt xö, kiÓm s¸t cña c¸c c¬ quan ®iÒu tra, kiÓm s¸t, Tßa ¸n. ViÖc gi¶i quyÕt
tranh chÊp hîp ®ång kinh tÕ, xö lý vi ph¹m ph¸p luËt hîp ®ång kinh tÕ cña c¬
quan Tßa ¸n hµnh chÝnh.
Th«ng qua ho¹t ®éng thanh tra kÞp thêi ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn nh÷ng
hµnh vi tr¸i ph¸p luËt, gióp cho c¬ quan qu¶n lý xem xÐt tÝnh ®óng ®¾n quyÕt
®Þnh qu¶n lý cña m×nh xuÊt ph¸t tõ cuéc sèng, ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ tèt nhÊt nh môc
tiªu ®Ò ra.
Nh vËy ho¹t ®éng thanh tra gi÷ vai trß rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®-
îc trong ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc. ChÝnh v× vËy, viÖc cñng cè, kiÖn toµn,
®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng thanh tra, trong ®ã cã néi dung vÒ tiÕn hµnh c¸c
cuéc thanh tra nh»m n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý Nhµ níc, ®¸p øng yªu cÇu nÒn
kinh tÕ thÞ trêng vµ héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi lµ nhiÖm vô quan träng cÊp b¸ch
hiÖn nay.
Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc ë líp nghiÖp vô thanh tra c¬ b¶n, t«i xin ®-
îc trao ®æi thªm vÒ vÊn ®Ò ho¹t ®éng thanh tra hiÖn nay qua néi dung cña tiÓu luËn
“Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra”.
Víi thêi gian cã h¹n, viÖc nghiªn cøu cha nhiÒu, kh¶ n¨ng nhËn thøc
cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ, kinh nghiÖm thùc tÕ Ýt nªn ch¾c ch¾n bµi tiÓu luËn
cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt. RÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o, gi¶ng viªn cña nhµ trêng
quan t©m tËn t×nh chØ b¶o, gióp ®ì ®ãng gãp cho bµi tiÓu luËn ®îc tèt h¬n.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
phÇn ii : néi dung
i. mét sè vÊn ®Ò ho¹t ®éng thanh tra
1.1. Kh¸i niÖm thanh tra.
Ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra chÝnh lµ viÖc xem xÐt t¹i chç, lµm râ
nh÷ng viÖc lµm ®óng sai ®èi víi vô viÖc vµ hµnh vi cña ngêi thõa hµnh c«ng
vô trong chøc n¨ng thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh.
Trong mèi quan hÖ gi÷a qu¶n lý vµ thanh tra. Qu¶n lý gi÷ vai trß chñ
®¹o, chi phèi ho¹t ®éng cña thanh tra; qu¶n lý Nhµ níc vµ thanh tra cã c¸i
chung lµ nhãm giµnh quyÒn lùc Nhµ níc t¸c ®éng lªn ®èi tîng qu¶n lý. Song
xÐt vÒ c¬ cÊu chøc n¨ng cña qu¶n lý th× thanh tra lµ nh÷ng c«ng cô, ph¬ng tiÖn
®Ó qu¶n lý Nhµ níc.
Thanh tra mang tÝnh quyÒn lùc Nhµ níc, lµ chøc n¨ng cña qu¶n lý Nhµ
níc, thanh tra thÓ hiÖn nh mét t¸c ®éng tÝch cùc nh»m thùc hiÖn quyÒn lùc cña
chñ thÓ qu¶n lý ®èi víi ®èi tîng qu¶n lý. Thanh tra lµ mét ho¹t ®éng lu«n lu«n
mang tÝnh quyÒn lùc Nhµ níc. Chñ thÓ tiÕn hµnh thanh tra lu«n lu«n lµ c¬
quan Nhµ níc. Thanh tra lu«n ¸p dông quyÒn n¨ng cña Nhµ níc trong qu¸
tr×nh tiÕn hµnh ho¹t ®éng cña m×nh vµ nã nh©n danh Nhµ níc khi ¸p dông
quyÒn n¨ng ®ã.
Thanh tra cã tÝnh ®éc lËp t¬ng ®èi. §©y lµ ®Æc ®iÓm vèn cã, xuÊt ph¸t tõ
b¶n chÊt cña thanh tra, ®Æc ®iÓm nµy ph©n biÖt thanh tra víi c¸c lo¹i h×nh c¬
quan chøc n¨ng kh¸c cña bé m¸y Nhµ níc.
Kh¸i niÖm vÒ thanh tra ®îc cô thÓ ho¸ trong LuËt thanh tra:
Thanh tra Nhµ níc lµ viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸, xö lý cña c¬ quan qu¶n lý
Nhµ níc ®èi víi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, nhiÖm vô cña c¬ quan,
tæ chøc, c¸ nh©n chÞu sù qu¶n lý theo thÈm quyÒn, tr×nh tù, thñ tôc ®îc ph¸p
luËt quy ®Þnh.
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
1.2. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng thanh tra.
Nguyªn t¾c thanh tra lµ tËp hîp c¸c quy t¾c chØ ®¹o, nh÷ng tiªu chuÈn
hµnh ®éng mµ c¸c c¬ quan qu¶n lý, c¸c tæ chøc thanh tra, c¸c thanh tra viªn vµ
c¸c ®èi tîng thanh tra ph¶i tu©n theo trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng thanh tra. Ho¹t
®éng thanh tra thùc hiÖn theo c¸c nguyªn t¾c sau ®©y:
a. Tu©n thñ tr×nh tù thanh tra.
Theo nguyªn t¾c nµy, muèn tiÕn hµnh thanh tra, tríc hÕt ph¶i cã quyÕt
®Þnh thanh tra do ngêi cã thÈm quyÒn ban hµnh. Néi dung quyÕt ®Þnh thanh tra
ph¶i b¶o ®¶m tÝnh ph¸p lý. Ngêi thùc hiÖn quyÕt ®Þnh lµ §oµn thanh tra hoÆc
thanh tra viªn ®îc giao nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh ph¸p luËt. KÕt
thóc cuéc thanh tra, §oµn thanh tra hoÆc thanh tra viªn ph¶i cã kÕt luËn, kiÕn
nghÞ, quyÕt ®Þnh vÒ néi dung ®· ®îc thanh tra vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc
ph¸p luËt vÒ c¸c kÕt luËn, kiÕn nghÞ c¸c quyÕt ®Þnh ®ã.
b. Tu©n thñ ph¸p luËt.
Kh«ng ®îc lµm tr¸i ph¸p luËt lµ nguyªn t¾c quan träng ®èi víi c¸n bé
thanh tra khi thi hµnh c«ng vô. ViÖc tu©n theo ph¸p luËt ®îc thÓ hiÖn trong
qu¸ tr×nh thanh tra, kiÓm tra ph¶i ®óng nh÷ng quy ®Þnh v¨n b¶n ph¸p luËt, b¶o
®¶m tÝnh ®éc lËp, nghiªm tóc khi thùc hiÖn nh÷ng thñ tôc cÇn thiÕt trong ph¹m
vi thÈm quyÒn cho phÐp.
c. B¶o ®¶m chÝnh x¸c, kh¸ch quan, c«ng khai d©n chñ kÞp thêi.
* TÝnh chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ thanh tra b¶o ®¶m c«ng t¸c thanh tra,
kiÓm tra ®¹t hiÖu qu¶ cao.
* TÝnh kh¸ch quan b¶o ®¶m ph¶n ¸nh ®óng sù thËt, kh«ng thiªn lÖch vµ
bãp mÐo sù thËt.
* TÝnh c«ng khai trong ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra ë chç ph¶i th«ng
b¸o ®Çy ®ñ néi dung thanh tra ®Ó mäi ngêi biÕt nh»m ®éng viªn ®«ng ®¶o
nh©n d©n tham gia ph¸t hiÖn, gi¸m s¸t, kiÓm tra, gãp phÇn b¶o ®¶m tÝnh chÝnh
x¸c kh¸ch quan.
* TÝnh d©n chñ trong ho¹t ®éng thanh tra lµ thÓ hiÖn sù t«n träng vµ tin
tëng vµo lùc lîng ®«ng ®¶o quÇn chóng cã thÓ gãp phÇn tÝch cùc vµo kÕt qu¶
thanh tra.
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
* TÝnh kÞp thêi trong ho¹t ®éng thanh tra lµ do yªu cÇu qu¶n lý Nhµ níc
vµ nh÷ng vÊn ®Ò cuéc sèng ®Æt ra lµ ph¶i ®îc thanh tra tr¶ lêi ®Çy ®ñ, kÞp thêi
míi cã ®èi s¸ch øng xö cho s¸t hîp.
1.3. Tr×nh tù, thñ tôc tiÕn hµnh thanh tra.
1.3.1. TiÕn hµnh cuéc thanh tra lµ mét ph¬ng thøc ho¹t ®éng c¬
b¶n cña c«ng t¸c thanh tra.
Ho¹t ®éng thanh tra cã nhiÒu ph¬ng thøc: N¾m vµ ph©n tÝch t×nh h×nh
diÔn biÕn kinh tÕ - x· héi qua hÖ thèng b¸o c¸o hµnh chÝnh, qua kh¶o s¸t,
kiÓm tra, qua héi nghÞ héi th¶o, qua nghiªn cøu khoa häc …, nh ng tiÕn hµnh
cuéc thanh tra lµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng t¸c thanh tra.
TiÕn hµnh thanh tra lµ sö dông tæng hîp hoµn chØnh c¸c biÖn ph¸p
nghiÖp vô thanh tra ®Ó n¾m th«ng tin, thu thËp tµi liÖu, chøng cø, qua xö lý
th«ng tin b»ng x¸c minh, ®èi chiÕu, gi¸m ®Þnh, tæng hîp vµ ph©n tÝch ®Ó lµm
s¸ng tá vµ x¸c ®Þnh cã chän läc nh÷ng th«ng tin cã gi¸ trÞ sö dông, nh»m kÕt
luËn râ u, khuyÕt ®iÓm sai ph¹m trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh chÝnh s¸ch Nhµ níc.
KÕt qu¶ thanh tra lµ ®a ra ®îc nh÷ng kÕt luËn, cã thÓ lµ nh÷ng ph¸t hiÖn
nh÷ng nh©n tè ®Ó ph¸t huy, nhng chñ yÕu lµ kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ hoÆc quyÕt
®Þnh xö lý phßng ngõa, chÊn chØnh, xö lý sai ph¹m. Yªu cÇu cña kÕt luËn
thanh tra kh«ng ph¶i chØ ph¶n ¸nh sù kiÖn, mµ ®iÒu quan träng lµ ph¶i lµm râ
tÝnh chÊt, møc ®é, t¸c h¹i vµ ph©n tÝch râ ®îc nguyªn nh©n kh¸ch quan, chñ
quan cña sai ph¹m, quy râ tr¸ch nhiÖm tËp thÓ vµ tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n.
KiÕn nghÞ hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý cña cuéc thanh tra kh«ng chØ nh»m xö
lý, mµ ®iÒu quan träng lµ ®Ó phßng ngõa, ng¨n chÆn sai ph¹m. Tuy nhiªn,
còng rÊt coi träng viÖc xö lý nghiªm minh ®èi víi ngêi vi ph¹m ®Ó gãp phÇn
gi÷ kû c¬ng ph¸p luËt. ChÝnh v× vËy, trong phÇn kiÕn nghÞ cña cuéc thanh tra
bao gåm kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p chÊn chØnh qu¶n lý, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch
cÇn bæ sung, söa ®æi vµ ban hµnh míi vµ c¸c kiÕn nghÞ hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý
kinh tÕ, hµnh chÝnh vµ kiÕn nghÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù (nÕu cã).
Bëi vËy, ngêi tiÕn hµnh cuéc thanh tra ph¶i lu«n chó ý tÝnh hîp ph¸p,
hîp lý vµ ph¶i ph¸t huy cao nhÊt phÈm chÊt trung thùc, kh¸ch quan, khi tiÕn
hµnh cuéc thanh tra.
1.3.2. C¸c nguyªn t¾c tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra.
Ho¹t ®éng thanh tra cã môc ®Ých gãp phÇn gi÷ nghiªm kû c¬ng ph¸p
luËt, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. V× vËy, vÒ c¬ b¶n thanh tra nh»m môc ®Ých
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
ng¨n chÆn phßng ngõa, xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt. Qua ®ã n©ng cao hiÖu
qu¶ qu¶n lý Nhµ níc, lµm trong s¹ch bé m¸y Nhµ níc. §Ó b¶o ®¶m cho cuéc
thanh tra ®¹t ®îc môc ®Ých yªu cÇu ®Ò ra tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra ph¶i
tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c sau ®©y:
a. Coi träng c«ng t¸c chÝnh trÞ - t tëng.
C«ng t¸c chÝnh trÞ - t tëng nh»m thèng nhÊt chung vÒ môc ®Ých yªu cÇu
cuéc thanh tra cÇn ®¹t ®îc trong néi bé §oµn thanh tra, gi÷a nh÷ng thµnh viªn
§oµn thanh tra víi ®èi tîng thanh tra vµ ®¹t ®îc sù nhÊt trÝ cao trong c¸c c¬
quan chøc n¨ng cã liªn quan ®Õn cuéc thanh tra.
Néi bé §oµn thanh tra cÇn thèng nhÊt cao vÒ ý nghÜa, tÇm quan träng ,
môc ®Ých, yªu cÇu mµ cuéc thanh tra ®Ò ra.
b. Tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt, trong qu¸ tr×nh thanh tra vµ thu
thËp x¸c minh chøng cø.
Chñ thÓ thanh tra, ®èi tîng thanh tra vµ c¸c c¬ quan ®¬n vÞ h÷u quan
®Òu ph¶i tu©n theo ph¸p luËt trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh cuéc thanh tra. Trong
®ã kh¼ng ®Þnh r»ng §oµn thanh tra, c¸c thµnh viªn §oµn thanh tra ph¶i ý thøc
tríc tiªn vµ thêng trùc trong suy nghÜ vµ viÖc lµm ph¶i tu©n theo ph¸p luËt, thÓ
hiÖn trªn mét sè vÊn ®Ò:
- Kh«ng vît qu¸ quyÒn, kh«ng l¹m dông quyÒn
- Kh«ng che dÊu, hoÆc bao che hµnh vi vi ph¹m
- Sai ph¹m ®Õn ®©u nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ ®óng møc ®Õn ®ã, kh«ng ¸p ®Æt
ý chÝ chñ quan. Mäi kÕt luËn vÒ ®èi tîng thanh tra ®Òu ph¶i cã c¨n cø ph¸p
luËt, cã chøng cø râ rµng.
- VÒ ®èi tîng thanh tra: Ph¶i tu©n thñ ph¸p luËt, ph¶i chÊp hµnh sù
thanh tra, kiÓm tra cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn.
- ChÊp hµnh nghiªm tóc c¸c yªu cÇu cña §oµn thanh tra theo quy ®Þnh
cña ph¸p luËt.
- Hîp t¸c víi §oµn thanh tra.
- Kh«ng che dÊu khuyÕt ®iÓm, sai ph¹m.
c. ChÊp hµnh nghiªm chØnh quyÕt ®Þnh thanh tra.
Do tÝnh chÊt trung thùc, kh¸ch quan lµ ®Æc thï cña ho¹t ®éng thanh tra,
cuéc thanh tra ®îc thùc hiÖn ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c chÊp hµnh nghiªm
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
chØnh quyÕt ®Þnh thanh tra. §ã lµ nguyªn t¾c rÊt c¬ b¶n ®ßi hái §oµn thanh tra
ph¶i nghiªm chØnh chÊp hµnh.
Theo quy ®Þnh nh÷ng néi dung quyÕt ®Þnh thanh tra ph¶i ®îc b¶o ®¶m
thùc hiÖn.
- KÕt qu¶ cuéc thanh tra ph¶i ®¹t ®îc môc ®Ých, yªu cÇu ®Ò ra.
- TiÕn hµnh thanh tra theo ®óng nh÷ng néi dung, ®óng thÈm quyÒn vÒ
ph¹m vi, ®èi tîng ®· ghi trong quyÕt ®Þnh.
- B¶o ®¶m thêi gian hoµn thµnh cuéc thanh tra theo quyÕt ®Þnh. NÕu kÐo
dµi thêi h¹n ph¶i cã quyÕt ®Þnh gia h¹n thanh tra cña cÊp cã thÈm quyÒn.
- ChÊp hµnh tèt kû luËt vÒ chÕ ®é b¸o c¸o.
d. B¶o ®¶m tÝnh trung thùc, kh¸ch quan; hîp ph¸p, hîp lý.
Ho¹t ®éng thanh tra lµ nghiªn cøu cña ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc. KÕt
luËn, kiÕn nghÞ hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng thanh tra, ®ßi hái
mäi ngêi cã liªn quan cã nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn. T¸c ®éng cña nã
kh«ng nh÷ng ®èi víi ®èi tîng thanh tra mµ cßn t¸c ®éng trùc tiÕp hay gi¸n
tiÕp ®èi víi x· héi; th«ng qua thanh tra gãp phÇn chÊn chØnh qu¶n lý. V× vËy,
b¶o ®¶m tÝnh trung thùc, kh¸ch quan, hîp ph¸p, hîp lý lµ mét nguyªn t¾c tæng
hîp.
TÝnh trung thùc, kh¸ch quan biÓu hiÖn ë chç: KÕt luËn thanh tra ®¸nh
gi¸ sù viÖc kh¸ch quan, ®óng víi sù thËt, kh«ng suy diÔn, ¸p ®Æt ý chÝ chñ
quan, kh«ng c¾t xÐn, bãp mÐo sù thËt.
TÝnh hîp ph¸p biÓu hiÖn ë chç: KÕt luËn thanh tra lµm râ ®óng sai cña sù
viÖc so víi chuÈn mùc do Nhµ níc ban hµnh trong HiÕn ph¸p, luËt ph¸p lÖnh, NghÞ
®Þnh, Th«ng t, QuyÕt ®Þnh, ChØ thÞ vµ c¸c c¬ chÕ qu¶n lý Nhµ níc.
TÝnh hîp lý biÓu hiÖn ë chç: KÕt luËn thanh tra ®îc xem xÐt, ®¸nh gi¸
mét c¸ch hîp ph¸p, ®ång thêi xem xÐt gi¶i quyÕt trong mèi quan hÖ tæng thÓ,
s¸t víi thùc tÕ ®ang x¶y ra vµ ®Æt trong tõng thêi ®iÓm lÞch sö nhÊt ®Þnh.
Khi xem xÐt nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt hiÖn hµnh. Thanh tra viªn
cßn cÇn xem xÐt c¶ c¸c mÆt.
- Sù phï hîp víi ®ßi hái cña thùc tiÔn
- HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
- Sù phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ chÝnh s¸ch,
ph¸p luËt cña Nhµ níc.
II. Tr×nh tù, thñ tôc tiÕn hµnh mét cuéc thanh tra.
Nh÷ng vÊn ®Ò mµ ph¸p luËt quy ®Þnh tr×nh tù, thñ tôc tiÕn hµnh thanh
tra lµ nh÷ng quy t¾c chØ ®¹o vµ tiªu chuÈn hµnh ®éng mµ ho¹t ®éng thanh tra
®ßi hái ngêi qu¶n lý thanh tra, ngêi thùc hiÖn nhiÖm vô thanh tra, ®èi tîng
thanh tra vµ c¶ nh÷ng ngêi cã liªn quan ph¶i chÊp hµnh. ChÝnh v× vËy khi tiÕn
hµnh thanh tra cÇn ph¶i b¶o ®¶m thùc hiÖn theo ®óng nh÷ng thñ tôc vµ tr×nh
tù nhÊt ®Þnh mµ ph¸p luËt ®· quy ®Þnh.
2.1. §èi víi ngêi ra quyÕt ®Þnh thanh tra.
Thñ trëng c¸c c¬ quan thanh tra Nhµ níc, thñ trëng c¸c c¬ quan qu¶n lý
Nhµ níc lµ ngêi cã thÈm quyÒn ban hµnh quyÕt ®Þnh thanh tra.
2.1.1. Ban hµnh quyÕt ®Þnh thanh tra.
§Ó chuÈn bÞ cho viÖc ban hµnh quyÕt ®Þnh thanh tra cÇn ph¶i chó ý ®Õn
c¸c vÊn ®Ò sau:
- Ph©n tÝch nh÷ng träng t©m, träng ®iÓm trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh
tÕ - x· héi thuéc quyÒn qu¶n lý Nhµ níc cña m×nh ®Ó x¸c ®Þnh néi dung chÝnh
x¸c.
- Thu thËp c¸c th«ng tin ®Ó cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nh÷ng viÖc thanh tra
cÇn lµm râ.
- Nghiªm chØnh chÊp hµnh chØ thÞ cña cÊp trªn. BiÕt chän läc t×m vÊn ®Ò
bøc xóc cÇn gi¶i quyÕt trong kh¶ n¨ng thÈm quyÒn.
- Khi cÇn thiÕt, cÇn tæ chøc kh¶o s¸t ban ®Çu nh»m ra quyÕt ®Þnh thanh
tra ®óng träng t©m, träng ®iÓm.
2.1.2. ChØ ®¹o chÆt chÏ §oµn thanh tra tiÕn hµnh cuéc thanh tra.
C«ng t¸c nµy lµ thuéc ngêi ra quyÕt ®Þnh thanh tra ®Ó chØ ®¹o tèt th× ng-
êi ra quyÕt ®Þnh cÇn thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò sau:
- Chän nh÷ng ngêi cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt tham
gia §oµn thanh tra, ®¶m b¶o §oµn thanh tra cã chÊt lîng. Trong ®ã viÖc chän
ai trëng §oµn thanh tra lµ rÊt quan träng. V× trëng §oµn thanh tra lµ ngêi trùc
tiÕp chØ ®¹o, ®iÒu hµnh tiÕn hµnh cuéc thanh tra vµ trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm
tríc ph¸p luËt vÒ cuéc thanh tra.
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
- ChØ ®¹o §oµn thanh tra x©y dùng kÕ ho¹ch tiÕn hµnh thanh tra. Ngêi
ban hµnh quyÕt ®Þnh thanh tra phª duyÖt ®ã, t¹o ®iÒu kiÖn kinh phÝ, ph¬ng tiÖn
vËt chÊt cho §oµn thanh tra ho¹t ®éng thuËn lîi.
- Tæ chøc, chØ ®¹o, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña §oµn thanh tra, viÖc
kiÓm tra cña l·nh ®¹o ®èi víi §oµn thanh tra rÊt quan träng gióp §oµn thanh
tra kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng thiÕu sãt, th¸o gì, nh÷ng víng m¾c, ®¶m b¶o cho
cuéc thanh tra ®¹t ®îc môc ®Ých, yªu cÇu ®Ò ra.
2.2. Tr×nh tù tiÕn hµnh thanh tra cña §oµn thanh tra.
TiÕn hµnh thanh tra gåm 3 bíc:
Bíc 1: ChuÈn bÞ thanh tra.
ChuÈn bÞ thanh tra ®îc tÝnh tõ khi cã quyÕt ®Þnh thanh tra (bao gåm c¶
viÖc kh¶o s¸t ban ®Çu khi cha thµnh lËp §oµn thanh tra) cho ®Õn khi §oµn
thanh tra c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra t¹i c¬ quan ®èi tîng thanh tra.
§Ó chuÈn bÞ ®îc ®Çy ®ñ, chu ®¸o, §oµn thanh tra ph¶i thùc hiÖn mét
sè yªu cÇu cô thÓ.
- TiÕp xóc t×m hiÓu ®Ó n¾m t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®èi tîng thanh tra,
ph¶i hiÓu râ môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung cuéc thanh tra, t×m hiÓu kü c¸c chÝnh
s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®èi tîng…
- Thèng nhÊt, qu¸n triÖt néi dung, quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch, ph¬ng ph¸p tiÕn
hµnh cuéc thanh tra.
- ChuÈn bÞ ®ñ kinh phÝ, ph¬ng tiÖn vËt chÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho cuéc
thanh tra tiÕn hµnh thuËn lîi, nhanh chãng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao.
Néi dung bíc chuÈn bÞ gåm:
Nghiªn cøu qu¸n triÖt môc ®Ých, yªu cÇu néi dung cuéc thanh tra.
§oµn thanh tra, ph¶i tæ chøc nghiªn cøu, qu¸n triÖt quyÕt ®Þnh thanh
tra, nguån gèc vµ tµi liÖu lµm c¨n cø ra quyÕt ®Þnh thanh tra. TËp thÓ §oµn
thanh tra th¶o luËn kü ®Ó x¸c ®Þnh träng t©m, träng ®iÓm, ph¬ng ph¸p tiÕn
hµnh cuéc thanh tra.
* Thu thËp vµ xö th«ng tin cÇn thiÕt.
+ §Æc ®iÓm t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®èi tîng.
+ B¸o c¸o cña ®èi tîng thanh tra vÒ ho¹t ®éng thùc hiÖn nhiÖm vô vµ
chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc.
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
+ C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý lÜnh vùc ho¹t ®éng
cña ®èi tîng cã liªn quan ®Õn néi dung cÇn thanh tra.
+ C¸c ®¬n, th khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n, c¸c th«ng tin nªu trªn
c«ng luËn b¸o chÝ vÒ nh÷ng tiªu cùc, vi ph¹m cña ®èi tîng.
Ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin qua nhiÒu kªnh, trong ®ã cã yªu cÇu ®èi
tîng thanh tra cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu, khi cÇn thiÕt, cã ch¬ng tr×nh kh¶o
s¸t tríc.
CÇn tæ chøc kh¶o s¸t trong nh÷ng trêng hîp sau:
+ Khi néi dung thanh tra lµ viÖc thùc hiÖn mét chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch
hay lÜnh vùc c«ng t¸c lín, ph¶i tiÕn hµnh trªn diÖn réng liªn quan ®Õn nhiÒu
cÊp, nhiÒu ngµnh.
+ Khi cuéc thanh tra phøc t¹p liªn quan ®Õn nhiÒu ®Çu mèi, nhiÒu cÊp
qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm liªn quan ®Ó kÕt luËn, ®¸nh gi¸ cÇn cã sù tham gia cña
nhiÒu c¬ quan chøc n¨ng.
ViÖc kh¶o s¸t thêng xuyªn tiÕn hµnh trong thêi gian ng¾n, b»ng viÖc
trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh hoÆc tæ chøc. TiÕp xóc víi nh÷ng ngêi cã tr¸ch nhiÖm
am hiÓu vÒ néi dung vµ ®èi tîng thanh tra.
* X©y dùng vµ tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch tiÕn hµnh cuéc thanh tra.
QuyÕt ®Þnh thanh tra lµ mét v¨n b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý lµ c¨n cø ®Ó chØ
®¹o tiÕn hµnh thanh tra. KÕ ho¹ch tiÕn hµnh cuéc thanh tra lµ thÓ hiÖn ph¬ng
¸n ®Ó §oµn thanh tra thùc hiÖn quyÕt ®Þnh.
Trëng §oµn thanh tra cã tr¸ch nhiÖm dù th¶o vµ hoµn chØnh kÕ ho¹ch
thanh tra, tr×nh ngêi ra quyÕt ®Þnh thanh tra phª duyÖt.
KÕ ho¹ch ph¶i cô thÓ ho¸ môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung cuéc thanh tra;
x¸c ®Þnh râ ®èi tîng, nhng träng t©m, träng ®iÓm bè trÝ lùc lîng tiÕn hµnh vµ
ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh. ChÕ ®é b¸o c¸o; thêi h¹n kÕt thóc cuéc thanh tra;
nh÷ng yªu cÇu chuÈn bÞ vÒ kinh phÝ, ph¬ng tiÖn vËt chÊt cho cuéc thanh tra.
Sau khi ®îc phª duyÖt, kÕ ho¹ch tiÕn hµnh cuéc thanh tra ph¶i ®îc qu¸n
triÖt cho mäi thµnh viªn trong §oµn thanh tra vµ ®îc triÓn khai thùc hiÖn. Tr-
ëng ®oµn ph¶i b¸m s¸t kÕ ho¹ch ®Ó chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña
§oµn thanh tra.
* Tæ chøc tËp huÊn.
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
CÇn tËp huÊn khi cuéc thanh tra cã nhiÒu néi dung phøc t¹p nhÊt lµ
cuéc thanh tra trªn diÖn réng, cã nhiÒu cÊp thanh tra chØ ®¹o tiÕn hµnh trªn
nhiÒu ®Þa bµn.
Néi dung chÝnh cña tËp huÊn gåm:
+ Qu¸n triÖt môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung quyÕt ®Þnh thanh tra vµ kÕ
ho¹ch cuéc thanh tra.
+ Nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt c¬ chÕ qu¶n lý c¸c lÜnh vùc liªn
quan ®Õn néi dung thanh tra.
+ T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña ®èi tîng thanh tra.
+ Thèng nhÊt néi quy lµm viÖc cña §oµn thanh tra.
* X©y dùng néi quy lµm viÖc cña §oµn thanh tra.
Néi quy lµm viÖc cña §oµn thanh tra cÇn tËp trung vµo c¸c néi dung sau:
+ ChÕ ®é kû luËt c«ng t¸c vÒ b¶o mËt, ph¸t ng«n, tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p
luËt trong khi thu thËp, x¸c minh chøng cø, chÕ ®é b¸o c¸o…
+ §Ó gi÷ g×n phÈm chÊt ngêi c¸n bé thanh tra, néi quy cÇn ghi râ nh÷ng
hµnh vi bÞ cÊm trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thanh tra.
+ Thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong néi bé §oµn thanh tra,
nh÷ng quyÒn n¨ng ph¸p lý cao nhÊt tËp trung ë trëng §oµn thanh tra. §¬ng
nhiªn quyÒn g¾n víi tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô.
* ChuÈn bÞ ®Ò c¬ng yªu cÇu cña ®èi tîng thanh tra b¸o c¸o.
B¸o c¸o theo ®Ò c¬ng cña §oµn thanh tra lµ yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi
®èi tîng thanh tra. B¸o c¸o cña ®èi tîng thanh tra lµ mét v¨n b¶n cã gi¸ trÞ
ph¸p lý ®îc lu gi÷ trong hå s¬ cuéc thanh tra.
§oµn thanh tra ph¶i ®a ra tríc ®Ò c¬ng yªu cÇu cho ®èi tîng chuÈn bÞ
b¸o c¸o.
§Ò c¬ng ph¶i ®¹t yªu cÇu:
+ Gäi ra nh÷ng ®iÓm thËt s¸t víi néi dung cuéc thanh tra.
+ Qua b¸o c¸o cña ®èi tîng, cã thÓ n¾m tæng qu¸t ®Æc ®iÓm t×nh h×nh,
bèi c¶nh lÞch sö cô thÓ, tõ ®ã ph©n tÝch nguyªn nh©n kh¸ch quan, chñ quan
cña sù viÖc. §ã lµ mét nh÷ng c¨n cø quan träng cho kÕt luËn cuéc thanh tra
kh«ng sai lÖch, phiÕn diÖn.
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
+ Chó ý: kh«ng tiÕt lé nh÷ng vÊn ®Ò vi ph¹m cña ®èi tîng mµ §oµn thanh
tra n¾m ®îc, kh«ng lµm lé nh÷ng träng t©m, träng ®iÓm vµ ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh
cña §oµn thanh tra ®Ó h¹n chÕ sù bao che, chèng ®èi cña ®èi tîng.
* ChuÈn bÞ kinh phÝ ph¬ng tiÖn vËt chÊt.
§©y lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó §oµn thanh tra thùc thi c«ng vô.
+ Kinh phÝ
+ Ph¬ng tiÖn ®i l¹i, ®iÒu kiÖn ¨n ë
+ V¨n phßng phÈm, trang bÞ c«ng t¸c; m¸y ghi ©m, m¸y tÝnh, m¸y ¶nh…
Bíc 2: Trùc tiÕp tiÕn hµnh thanh tra.
Trùc tiÕp tiÕn hµnh thanh tra ®îc tÝnh tõ ngµy c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh
tra t¹i ®¬n vÞ. Thêi h¹n thanh tra cô thÓ ®îc ghi trong quyÕt ®Þnh thanh tra. Do
yªu cÇu cÇn thiÕt nÕu kÐo dµi thêi h¹n thanh tra ph¶i cã quyÕt ®Þnh gia h¹n
cuéc thanh tra b»ng v¨n b¶n vµ kh«ng qu¸ thêi h¹n ph¸p luËt quy ®Þnh.
Néi dung tiÕn hµnh thanh tra:
* C«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra.
Phiªn lµm viÖc ®Çu tiªn cña §oµn thanh tra víi ®èi tîng cã néi dung
chñ yÕu lµ c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra, thèng nhÊt gi÷a §oµn thanh tra víi
®èi tîng thanh tra vÒ quan ®iÓm nhËn thøc, môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung cuéc
thanh tra, x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña ngêi tiÕn hµnh thanh tra
còng nh ®èi tîng thanh tra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ò ra ch¬ng tr×nh vµ
quan hÖ c«ng t¸c.
T¹i phiªn häp c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra cÇn thiÕt ph¶i cã mÆt thñ tr-
ëng ®¬n vÞ, thñ trëng c¸c phßng, ban, ®¬n vÞ cã liªn quan trùc thuéc cña ®èi t-
îng. Trong mét cuéc thanh tra cã thÓ më réng t×m ®¹i diÖn tæ chøc §¶ng,
c«ng ®oµn, thanh tra nh©n d©n, ®¹i diÖn c¬ quan qu¶n lý ®¬n vÞ ®îc thanh tra.
Trëng §oµn thanh tra ph¶i thùc hiÖn quyÒn h¹n, nhiÖm vô cña m×nh ®Ó
c«ng bè c«ng khai, d©n chñ vÒ môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung, thêi h¹n cuéc
thanh tra ®· ghi trong quyÕt ®Þnh, trëng §oµn thanh tra ph¶i lµm tèt c«ng t¸c
chÝnh trÞ – t tëng lµm cho ®èi tîng thanh tra th«ng suèt quan ®iÓm, nhËn thøc
®óng ®¾n vÒ cuéc thanh tra, thèng nhÊt víi ®èi tîng vÒ lÜnh vùc lµm viÖc vµ
néi dung cÇn thiÕt khi lµm viÖc t¹i c¬ quan ®¬n vÞ.
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
§èi tîng thanh tra b¸o c¸o víi §oµn thanh tra b»ng v¨n b¶n theo ®Ò c-
¬ng §oµn thanh tra yªu cÇu (cã ký tªn, ®ãng dÊu). Thñ trëng ®¬n vÞ ®îc thanh
tra trùc tiÕp b¸o c¸o tríc héi nghÞ c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra. C¸c bé phËn
cã liªn quan hoÆc c¸c phßng ban, ®¬n vÞ trùc thuéc cã thÓ b¸o c¸o bæ sung
(nÕu thÊy cÇn thiÕt).
§oµn thanh tra ph¶i nghiªn cøu, ph©n tÝch b¸o c¸o cña ®èi tîng thanh
tra, khai th¸c lµm râ mét sè néi dung sau:
+ Nh÷ng m©u thuÉn gi÷a sù viÖc víi quy ®Þnh qu¶n lý
+ Nh÷ng vÊn ®Ò cã dÊu hiÖu chi tiÕt nhng träng t©m, träng ®iÓm cÇn tËp
trung thanh tra, kiÓm tra chi tiÕt nh÷ng träng t©m, träng ®iÓm.
ViÖc c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra ph¶i lµm thµnh v¨n b¶n (biªn b¶n).
* Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh tra, kiÓm tra.
Sau khi c«ng bè quyÕt ®Þnh thanh tra, c¸c thµnh viªn §oµn thanh tra
ph¶i tiÕn hµnh phÇn viÖc ®îc giao.
§Ó tiÕn hµnh thanh tra. §oµn thanh tra ph¶i yªu cÇu ®¬n vÞ ®îc thanh
tra cung cÊp hå s¬, tµi liÖu liªn quan ®Õn néi dung thanh tra.
Khi ®¬n vÞ ®îc thanh tra cung cÊp hå s¬ tµi liÖu, c¸n bé thanh tra ph¶i
kiÓm tra thùc tr¹ng tµi liÖu, chÊt lîng hå s¬ tµi liÖu cã ®óng yªu cÇu vµ ®¶m
b¶o ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt kh«ng. Khi nhËn hå s¬ tµi liÖu ph¶i lËp biªn
b¶n giao nhËn, ®ång thêi khÈn tr¬ng nghiªn cøu khai th¸c tµi liÖu ®ã. Trong
qu¸ tr×nh thanh tra, §oµn thanh tra ph¶i trùc tiÕp qu¶n lý hå s¬ tµi liÖu nhng
ph¶i yªu cÇu ®¬n vÞ ®îc thanh tra cã c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ an toµn tµi liÖu. C¸n
bé thanh tra, tuyÖt ®èi kh«ng ®îc ®Ó thÊt l¹c, lµm h háng còng nh tiÕt lé c¸c
th«ng tin tµi liÖu cña ®¬n vÞ ®îc thanh tra. ViÖc thu gi÷ hå s¬ tµi liÖu lµ rÊt cÇn
thiÕt. Nhng §oµn thanh tra cÇn lu ý kh«ng lµm ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng b×nh
thêng cña ®¬n vÞ ®îc thanh tra.
Ph¬ng ph¸p kiÓm tra hå s¬ tµi liÖu rÊt phong phó, ®a d¹ng. Tuy theo yªu
cÇu vµ néi dung mçi cuéc thanh tra hay mçi vÊn ®Ò cÇn thanh tra ¸p dông
nh÷ng biÖn ph¸p kh¸c nhau.
Qu¸ tr×nh nghiªn cøu, xem xÐt hå s¬ tµi liÖu ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò sai
ph¹m lËp biªn b¶n yªu cÇu ®èi tîng thanh tra ký biªn b¶n x¸c nhËn sè liÖu,
nh÷ng vÊn ®Ò nghi vÊn ph¶i tæ chøc x¸c minh kÞp thêi.
* Tæ chøc nghe ý kiÕn ph¶n ¸nh cña quÇn chóng vµ c«ng luËn b¸o chÝ.
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
ViÖc nghe ý kiÕn ph¶n ¸nh cña quÇn chóng trong ph¹m vi ®¬n vÞ ®îc
thanh tra cÇn tËp trung vµo nh÷ng néi dung liªn quan ®Õn cuéc thanh tra vµ
lu«n cã ý thøc b¶o vÖ ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng hä bÞ tra tÊn. §èi víi c«ng luËn, b¸o
chÝ ®· nªu cã liªn quan ®Õn néi dung thanh tra, §oµn thanh tra tæ chøc gÆp gì
trao ®æi lµm râ nguån th«ng tin, nh÷ng c¨n cø cã thÓ chøng minh vÊn ®Ò ®·
nªu.
* Thu thËp th«ng tin tõ c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ h÷u quan, c¸c c¬ quan ®·
tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t.
§oµn thanh tra cÇn nghe ý kiÕn cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã liªn quan
®Õn mçi thanh tra.
Khai th¸c sö dông hå s¬ tµi liÖu cña c¸c c¬ quan ®· kiÓm tra, thanh tra,
gi¸m s¸t hoÆc cña c¸c c¬ quan h÷u quan kh¸c ®Ó tr¸nh ®i vµo nh÷ng vÊn ®Ò ®·
cã kÕt luËn ®óng ®¾n hoÆc v« t×nh hîp ph¸p ho¸ c¸c hµnh vi sai ph¹m. Thanh
tra cÇn ®i s©u, sö dông cã chän läc nh÷ng tµi liÖu phôc vô cho kÕt luËn cña
m×nh.
* Nghe ý kiÕn cña c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn trùc tiÕp.
ViÖc nghe ý kiÕn cña c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn gi÷ vai trß quan träng:
Thø nhÊt: Cung cÊp ý kiÕn ®¸nh gi¸ u khuyÕt ®iÓm sai ph¹m cña c¸c
®èi tîng lµ tµi liÖu tham kh¶o rÊt quan träng cho §oµn thanh tra.
Thø hai: Qua trao ®æi, §oµn thanh tra tranh thñ sù ®ång t×nh cña c¬
quan chñ qu¶n cÊp trªn ®èi víi c¸c dù kiÕn ®¸nh gi¸ cña ®oµn hoÆc lêng tríc
®îc nh÷ng ý kiÕn kh«ng nhÊt trÝ ®Ó cã biÖn ph¸p tiÕn hµnh thanh tra bæ sung
cñng cè hå s¬ v÷ng ch¾c h¬n. Nhê ®ã khi chÝnh thøc kÕt luËn sÏ ®¹t hiÖu qu¶
cao.
* Tæ chøc chÊt vÊn ®èi tho¹i.
Tríc khi kÕt luËn, §oµn thanh tra cã thÓ tæ chøc ®èi tho¹i hoÆc chÊt vÊn
®èi tîng.
§èi tho¹i vµ chÊt vÊn thùc chÊt lµ ®Ó lµm râ ®óng sai; thÊy râ tr¸ch
nhiÖm cña ®èi tîng, nªn rÊt phøc t¹p, §oµn thanh tra, trëng §oµn thanh tra
cÇn chuÈn bÞ chu ®¸o, ®a ra nh÷ng néi dung, nh÷ng c©u hái cã träng t©m ®Ó
®èi tîng tr¶ lêi. §oµn thanh tra ph¶i chñ ®éng trong suèt qu¸ tr×nh tiÕn hµnh
®èi tho¹i chÊt vÊn.
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
Tãm l¹i, trùc tiÕp tiÕn hµnh thanh tra lµ qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin vµ
chøng cø, th«ng qua x¸c minh, ®èi chiÕu, ph©n tÝch, tæng hîp mét c¸ch mét
c¸ch khoa häc, kh¸ch quan, trung thùc ®Ó §oµn thanh tra cã ®îc ®Çy ®ñ chøng
lý lµ c¨n cø v÷ng ch¾c ®Ó ®i ®Õn kÕt luËn theo néi dung vÊn ®Ò hoÆc toµn diÖn
cuéc thanh tra.
Ngoµi ra ®Ó ®¶m b¶o cuéc thanh tra cã hiÖu qu¶. Ph¶i cã ph¬ng ¸n, kÕ
ho¹ch ®Ó xö lý c¸c hµnh vi chèng ®èi (nÕu cã), xö lý tèt c¸c mèi quan hÖ. LËp
biªn b¶n hoµn chØnh hå s¬ t¬ng phµm cña cuéc thanh tra. Kinh nghiÖm
cho thÊy, nÕu biªn b¶n tõng phÇn râ rµng, chi tiÕt, hå s¬ chøng cø ®Çy ®ñ th×
b¸o c¸o kÕt qu¶ thanh tra cuèi cïng hay kÕt luËn c¶ cuéc thanh tra sÏ ®¹t chÊt
lîng cao, ®èi tîng thanh tra Ýt cã gi¶i tr×nh khiÕu n¹i.
Bíc 3: KÕt thóc cuéc thanh tra.
KÕt thóc thanh tra ph¶i ®a ra ®îc kÕt luËn thanh tra. Néi dung bíc nµy
cÇn thùc hiÖn theo tr×nh tù sau:
- Tõng ®oµn viªn hoÆc nhãm ®oµn viªn ph¶i tæng hîp kÕt qu¶, ®a ra
nh÷ng kÕt luËn, ®Ò xuÊt híng xö lý b»ng v¨n b¶n, lËp hå s¬ theo phÇn viÖc ®·
ph©n c«ng bµn giao cho trëng §oµn thanh tra.
- Trëng §oµn thanh tra dù th¶o v¨n b¶n kÕt luËn thanh tra theo yªu cÇu
ghi trong quyÕt ®Þnh thanh tra.
- Trëng ®oµn tæ chøc häp tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong §oµn thanh tra ®Ó
th¶o luËn dù th¶o kÕt luËn thanh tra mét c¸ch c«ng khai, d©n chñ. ViÖc th¶o
luËn ph¶i lËp thµnh biªn b¶n.
- Trëng §oµn thanh tra b¸o c¸o dù th¶o kÕt luËn thanh tra víi ngêi ra
quyÕt ®Þnh thanh tra, xin ý kiÕn chØ ®¹o.
- Cã thÓ th«ng b¸o dù th¶o kÕt luËn thanh tra cho ®èi tîng thanh tra biÕt
®Ó ®îc quyÒn gi¶i tr×nh.
- §oµn thanh tra tiÕn hµnh c«ng bè kÕt luËn thanh tra t¹i ®¬n vÞ ®îc
thanh tra. Thµnh phÇn tham gia buæi c«ng bè do trëng §oµn thanh tra quyÕt
®Þnh. Buæi c«ng bè kÕt luËn thanh tra ph¶i lËp thµnh biªn b¶n.
- Tæ chøc häp §oµn thanh tra ®Ó th¶o luËn nÕu thÊy cÇn thiÕt ph¶i chØnh
söa kÕt luËn thanh tra (cã biªn b¶n cuéc häp).
- Hoµn chØnh v¨n b¶n kÕt luËn thanh tra
- Hoµn tÊt hå s¬ cuéc thanh tra
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng
TiÓu luËn: Mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn tr×nh tù vµ thñ tôc thanh tra
- B¸o c¸o kÕt qu¶ cuéc thanh tra khi cã yªu cÇu cña cÊp trªn. Tæ chøc
häp rót kinh nghiÖm.
Ngêi thùc hiÖn: Hå V¨n Choµng