Kỹ thuật vi xử lý

  • 63 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 63 trang

Nội dung text: Kỹ thuật vi xử lý

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BÀI GIẢNG MÔN
KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ
VỚI 8086/8088
Giảng viên: TS. Hoàng Xuân Dậu
Điện thoại/E-mail: [email protected]
Bộ môn: Khoa học máy tính - Khoa CNTT1
Học kỳ/Năm biên soạn: Học kỳ 1 năm học 2009-2010
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
NỘI DUNG
1. Giới thiệu về hợp ngữ
2. Cú pháp của chương trình hợp ngữ
3. Dữ liệu cho chương trình hợp ngữ
4. Biến và hằng
5. Khung chương trình hợp ngữ
6. Các cấu trúc điều khiển
7. Giới thiệu phần mềm mô phỏng emu8086
8. Một số ví dụ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 2
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.1. Giới thiệu về hợp ngữ
 Hợp ngữ (Assembler) là ngôn ngữ lập trình bậc thấp, chỉ cao hơn
ngôn ngữ máy;
 Hợp ngữ là ngôn ngữ gắn liền với các dòng vi xử lý (processor
specific).
 Các lệnh dùng trong hợp ngữ là lệnh của VXL
 Chương trình hợp ngữ viết cho một VXL có thể không hoạt động trên VXL
khác.
 Chương trình hợp ngữ khi dịch ra mã máy có kích thước nhỏ gọn,
chiếm ít không gian nhớ.
 Hợp ngữ thường được sử dụng để viết:
 Các trình điều khiển thiết bị
 Các môđun chương trình cho vi điều khiển
 Một số môđun trong nhân HĐH (đòi hỏi kích thước nhỏ gọn và tốc độ cao)
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 3
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.2. Cú pháp của chương trình hợp ngữ
 Trong chương trình hợp ngữ, mỗi lệnh được đặt trên một
dòng – dòng lệnh;
 Lệnh có 2 dạng:
 Lệnh thật: là các lệnh gợi nhớ của VXL
• VD: MOV, SUB, ADD,...
• Khi dịch, lệnh gợi nhớ được dịch ra mã máy
 Lệnh giả: là các hướng dẫn chương trình dịch
• VD: MAIN PROC, .DATA, END MAIN,...
• Khi dịch, lệnh giả không được dịch ra mã máy mã chỉ có tác dụng định
hướng cho chương trình dịch.
 Không phân biệt chữ hoa hay chữ thường trong các dòng
lệnh hợp ngữ khi được dịch.
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 4
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.2. Cú pháp của chương trình hợp ngữ
 Cấu trúc dòng lệnh hợp ngữ:
[Tên] [Mã lệnh] [Các toán hạng] [Chú giải]
START: MOV AH, 100 ; Chuyển 100 vào thanh ghi AH
 Các trường của dòng lệnh:
 Tên:
• Là nhãn, tên biến, hằng hoặc thủ tục. Sau nhãn là dấu hai chấm (:)
• Các tên sẽ được chương trình dịch gán địa chỉ ô nhớ.
• Tên chỉ có thể gồm các chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới và phải bắt đầu
bằng 1 chữ cái
 Mã lệnh: có thể gồm lệnh thật và giả
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 5
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.2. Cú pháp của chương trình hợp ngữ
 Các trường của dòng lệnh:
 Toán hạng:
• Số lượng toán hạng phụ thuộc vào lệnh cụ thể
• Có thể có 0, 1 và 2 toán hạng.
 Chú giải:
• Là chú thích cho dòng lệnh
• Bắt đầu bằng dấu chấm phảy (;)
START: MOV AH, 100 ; Chuyển 100 vào thanh ghi AH
Tên Mã lệnh Toán hạng Chú giải
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 6
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.3. Dữ liệu cho chương trình hợp ngữ
 Dữ liệu số:
 Thập phân: 0-9
 Thập lục phân: 0-9, A-F
• Bắt đầu bằng 1 chữ (A-F) thì thêm 0 vào đầu
• Thêm ký hiệu H (Hexa) ở cuối
• VD: 80H, 0F9H
 Nhị phân: 0-1
• Thêm ký hiệu B (Binary) ở cuối
• VD: 0111B, 1000B
 Dữ liệu ký tự:
 Bao trong cặp nháy đơn hoặc kép
 Có thể dùng ở dạng ký tự hoặc mã ASCII
• ‘A’ = 65, ‘a’ = 97
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 7
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.4. Hằng và biến
 Hằng (constant):
 Là các đại lượng không thay đổi giá trị
 Hai loại hằng:
• Hằng giá trị: ví dụ 100, ‘A’
• Hằng có tên: ví dụ MAX_VALUE
 Định nghĩa hằng có tên:
EQU
VD:
MAX EQU 100
ENTER EQU 13
ESC EQU 27
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 8
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.4. Hằng và biến
 Biến (variable):
 Là các đại lượng có thể thay đổi giá trị
 Các loại biến:
• Biến đơn
• Biến mảng
• Biến xâu ký tự
 Khi dịch biến được chuyển thành địa chỉ ô nhớ
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 9
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.4. Hằng và biến
 Định nghĩa biến đơn:
Tên biến DB Giá trị khởi đầu: Định nghĩa biến byte
Tên biến DW Giá trị khởi đầu: Định nghĩa biến word
Tên biến DD Giá trị khởi đầu: Định nghĩa biến double word
Ví dụ:
X DB 10 ; Khai báo biến X và khởi trị 10
Y DW ? ; Khai báo biến Y và không khởi trị
Z DD 1000 ; Khai báo biến X và khởi trị 1000
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 10
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.4. Hằng và biến
 Định nghĩa biến mảng:
Tên mảng DB D/s giá trị khởi đầu
Tên mảng DB Số phần tử Dup(Giá trị khởi đầu)
Tên mảng DB Số phần tử Dup(?)
Định nghĩa tương tự cho các kiểu DW và DD
Ví dụ:
X DB 10, 2, 5, 6, 1 ; Khai báo mảng X gồm 5 phần tử có khởi trị
Y DB 5 DUP(0) ; Khai báo mảng Y gồm 5 phần tử khởi trị 0
Z DB 5 DUP(?) ; Khai báo mảng Z gồm 5 phần tử không khởi trị
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 11
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.4. Hằng và biến
 Định nghĩa biến xâu ký tự: có thể được định nghĩa như một
xâu ký tự hoặc một mảng các ký tự
Ví dụ:
str1 DB ‘string’
str2 DB 73H, 74H, 72H, 69H, 6EH, 67H
str3 DB 73H, 74H, ‘r’, ‘i’, 69H, 6EH, 67H
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 12
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.5. Khung chương trình hợp ngữ
 Khai báo qui mô sử dụng bộ nhớ:
.Model
 Các kiểu kích thước bộ nhớ:
 Tiny (hẹp): mã lệnh và dữ liệu gói gọn trong một đoạn
 Small (nhỏ): mã lệnh gói gọn trong một đoạn, dữ liệu gói gọn trong
một đoạn
 Medium (vừa): mã lệnh không gói gọn trong một đoạn, dữ liệu gói
gọn trong một đoạn
 Compact (gọn): mã lệnh gói gọn trong một đoạn, dữ liệu không gói
gọn trong một đoạn
 Large (lớn): mã lệnh không gói gọn trong một đoạn, dữ liệu không gói
gọn trong một đoạn, không có mảng lớn hơn 64K
 Huge (rất lớn): mã lệnh không gói gọn trong một đoạn, dữ liệu không
gói gọn trong một đoạn, có mảng lớn hơn 64K
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 13
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.5. Khung chương trình hợp ngữ
 Khai báo đoạn ngăn xếp:
.Stack
VD:
.Stack 100H; khai báo kích thước ngăn xếp 100H=256 byte
 Khai báo đoạn dữ liệu:
.Data
;Định nghĩa các biến và hằng
;Tất cả các biến và hằng phải được khai báo ở đoạn dữ liệu
VD:
.Data
MSG DB ‘Hello!$’
ENTER DB 13
MAX DW 1000
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 14
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.5. Khung chương trình hợp ngữ
 Khai báo đoạn mã:
.Code
; Các lệnh của chương trình
VD:
.Code
MAIN Proc ; bắt đầu chương trình chính
; các lệnh của chương trình chính
MAIN Endp ; kết thúc chương trình chính
; các chương trình con – nếu có
End MAIN
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 15
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.5. Khung chương trình hợp ngữ - tổng hợp
.Model Small
.Stack 100H
.Data
; khai báo các biến và hằng
.Code
MAIN Proc
; khởi đầu cho thanh ghi DS
MOV AX, @Data ; nạp địa chỉ đoạn dữ liệu vào AX
MOV DS, AX ; nạp địa chỉ đoạn dữ liệu vào DS
; các lệnh của chương trình chính
; kết thúc, trở về chương trình gọi dùng hàm 4CH của ngắt 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
MAIN Endp
; các chương trình con (nếu có)
END MAIN ; kết thúc toàn bộ chương trình
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 16
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.5. Khung chương trình hợp ngữ - ví dụ
; Chương trình in ra thông điệp: Hello World!
.Model Small
.Stack 100H
.Data
; khai báo các biến và hằng
CRLF DB 13, 10, ‘$’ ; xuống dòng
MSG DB ‘Hello World!$’
.Code
MAIN Proc
; khởi đầu cho thanh ghi DS
MOV AX, @Data ; nạp địa chỉ đoạn dữ liệu vào AX
MOV DS, AX ; nạp địa chỉ đoạn dữ liệu vào DS
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 17
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.5. Khung chương trình hợp ngữ - ví dụ
; xuống dòng
MOV AH, 9
LEA DX, CRLF ; nạp địa chỉ CRLF vào DX
INT 21H
; hiện lời chào dùng hàm 9 của ngắt 21H
MOV AH, 9
LEA DX, MSG ; nạp địa chỉ thông điệp vào DX
INT 21H ; hiện thông điệp
; kết thúc, trở về chương trình gọi dùng hàm 4CH của ngắt 21H
MOV AH, 4CH
INT 21H
MAIN Endp
END MAIN
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 18
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.6. Các cấu trúc điều khiển
 Cấu trúc lựa chọn
 Rẽ nhánh kiểu IF ... THEN
 Rẽ nhánh kiểu IF ... THEN ... ELSE
 Rẽ nhiều nhánh
 Cấu trúc lặp
 Lặp kiểu for
 Lặp kiểu repeat ... until
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 19
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1
BÀI GIẢNG MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ
CHƯƠNG 3 – LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI 8086/8088
3.6. Các cấu trúc điều khiển - IF ... THEN
 IF điều kiện THEN thao tác
 Gán BX giá trị tuyệt đối AX
1. CMP AX,0 Điều kiện
Sai
2. JNL GAN
Đúng
3. NEG AX
4. GAN: MOV BX, AX
Lệnh
www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TS. HOÀNG XUÂN DẬU Trang 20
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH - KHOA CNTT1