Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần công nghệ asa

  • 83 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 83 trang

Nội dung text: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần công nghệ asa

Chuyên đề thực tập 1 Đại học kinh tế quốc dân
LỜI MỞ ĐẦU
Sau thời gian thực tập tại công ty cổ phần công nghệ ASA ,về cơ bản tôi đã
khái quát được các phần hành kế toán: Kế toán nguyên vật liệu, kế toán tiền
lương, kế toán bán hàng,...Trong đó tôi nhận thấy tầm quan trọng , và một số vấn
đề trong kế toán bán hàng. Trong phần hành kế toán bán hàng của công ty có
một số tồn tại vấn đề về sổ tổng hợp chi tiết TK 5111, TK 632 , chứng từ, luân
chuyển chứng tứ, về các chính sách.
Bước sang nền kinh tế thị trường như vậy thì việc tiêu thụ hàng hóa ngày
càng trở lên quan trọng nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của Công
ty kinh doanh thương mại. Mỗi công ty phải nghiên cứu và tìm hướng đi, nắm
bắt nhu cầu của mỗi thị trường để tìm hướng kinh doanh phù hợp nhất.
Bán hàng là cơ sở tiền đề cho sự tồn tại và phát triển của Công ty, nhờ đó
mà công ty có thể biết được hàng hóa của Công ty mình có được chấp nhận hay
không? Chấp nhận đến mức nào, thỏa mãn nhu cầu bao nhiêu? Có thể nói tiêu
thụ hàng hóa vừa là công việc mang tính hàng ngày, vừa là mối quan tâm hàng
đầu của Công ty. Do đó việc thực hiện tốt công tác tiêu thụ hàng hóa có ý nghĩa
vô cùng quan trọng trong việc nâng cao lợi nhuận và hiệu quả của hoạt động
kinh doanh. Hoạt động tiêu thụ hàng hóa của Công ty là tấm gương phản chiếu
tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Nếu mở rộng thị trường bán hàng
sẽ làm tăng doanh thu từ đó mở rộng quy mô kinh doanh của công ty giúp củng
cố và khẳng định vị trí của Công ty trên thị trường.
Kế toán với chức năng phản ánh, giám đốc và tổ chức thông tin phục vụ đắc
lực cho việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty cũng phải ngày càng được
hoàn thiện phù hợp với cơ chế quản lí kinh tế mới do đó việc nghiên cứu, và hiểu
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 2 Đại học kinh tế quốc dân
công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa để từ đó đưa ra các biện pháp nhằm hoàn
thiện hơn nữa quá trình tiêu thụ hàng hóa.
Xuất phát từ tầm quan trọng của kế toán bán hàng , cùng với những kiến
thức đã học tại trường và qua quá trình thực tập tìm hiểu thực tiễn tại Công ty cổ
phần công nghệ ASA em chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công
ty cổ phần công nghệ ASA”.
Mục đích đề tài của em là trên cơ sở lí luận nghiên cứu, tìm hiểu đáng giá
thực trạng công tác tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần công nghệ ASA, đồng
thời đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp kế toán bán hàng tại
công ty. Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa xuất phát
trên cơ sở lí luận, sự tìm hiều thực tiễn và vận dụng các chuẩn mực kế toán một
cách phù hợp nhất vào thực trạng Công ty. Kết cấu ngoài lời mở đầu và kết luận
gồm 3 chương:
Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công
ty cổ phần công nghệ ASA.
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần công nghệ
ASA.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần công nghệ
ASA.
Để hoàn thành tốt bài chuyên đề này ngoài sự cố gắng của bản thân, em
còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô trong khoa kế
toán trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội và toàn bộ công nhân viên tại Công
ty cổ phần công nghệ ASA.
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 3 Đại học kinh tế quốc dân
Qua đây cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất và lời chúc sức khỏe tới
toàn thể các thầy, cô giáo trong khoa. Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn tới
thầy giáo TS. Phạm Đức Cường, đã nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành bài báo
cáo này.
Mặc dù thời gian qua em đã cố gắng học hỏi kinh nghiệm nhưng do điều
kiện chưa cho phép và thời gian trải nghiệm thực tế chưa nhiều vì thế bài báo cáo
không tránh khỏi những sai sót, thiếu hụt và hạn chế nhất định về kiến thức. Do
vậy qua bài báo cáo thực tập này em mong nhận được sự chỉ dậy nhiệt tình của
thầy giáo TS. Phạm Đức Cường và những ý kiến góp ý của toàn thể anh chị em
trong Công ty giúp đỡ em cho bài chuyên đề thực tập được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2011
Sinh viên: Bùi Thị Nhung
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 4 Đại học kinh tế quốc dân
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................1
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT...............................................................................4
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ...........................................................................................5
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA
CÔNG TY...................................................................................................................................6
1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần công nghệ ASA........................6
1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty cổ phần công nghệ ASA..................................6
1.1.2. Thị trường của công ty............................................................................................8
1.1.3. Phương thức bán hàng của công ty......................................................................10
1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần công nghệ ASA...........14
1.2.1. Mô hình tổ chức quản lý chung toàn công ty......................................................14
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan đến kế toán bán hàng..........15
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHỆ
CỔ PHẦN ASA........................................................................................................................17
2.1. Kế toán doanh thu........................................................................................................17
2.1.1 Chứng từ và thủ tục kế toán..................................................................................17
2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu.....................................................................................37
2.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu............................................................................40
2.2 Kế toán giá vốn hàng bán..............................................................................................44
2.2.1: Chứng từ và thủ tục kế toán.................................................................................44
2.2.2 Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán..........................................................................47
2.2.3 Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán..................................................................49
2.3 Kế toán chi phí bán hàng..............................................................................................51
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 5 Đại học kinh tế quốc dân
2.3.1 Chứng từ và thủ tục kế toán..................................................................................52
2.3.2 Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng......................................................................53
2.3.3 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng...........................................................................57
2.3.4 Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng. ................................................59
CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÀN HÀNG TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ASA..............................................................................................62
3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần công nghệ
ASA và phương hướng hoàn thiện.....................................................................................62
3.1.1 Những ưu điểm đã đạt được..................................................................................62
3.1.2 Nhược điểm.............................................................................................................63
3.1.3 Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần công nghệ
ASA.......................................................................................................................................64
3.3 Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ
phần công nghệ ASA...........................................................................................................67
3.3.1 Về công tác quản lý bán hàng................................................................................67
3.3.2 Về tài khoản sử dụng.............................................................................................70
3.3.3 Về chứng từ và luân chuyển chứng từ.................................................................72
3.3.4 Về sổ sách kế toán..................................................................................................72
3.3.5 Về sổ kế toán chi tiết...............................................................................................72
3.3.6 Về sổ sách kế toán tổng hợp...................................................................................73
3.3.7 Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng.........................................................73
3.3.8 Điều kiện thực hiện hiệu quả.................................................................................73
KẾT LUẬN...............................................................................................................................75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................77
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP................................................................................78
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 6 Đại học kinh tế quốc dân
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN....................................................................79
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN.......................................................................80
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 7 Đại học kinh tế quốc dân
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT.
CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ
CP XD Cổ phần xây dựng
TK Tài khoản
GTGT Giá trị gia tăng
BHXH Bảo hiểm xã hội
VND Việt Nam đồng
SL Số lượng
ĐVT Đơn vị tính
CP Cổ phần
DNTM Doanh nghiệp thương mại
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 8 Đại học kinh tế quốc dân
DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ
Sơ đồ Tên sơ đồ Trang
Bảng 1.1 Danh mục sản phẩm của công ty. 9
Bảng 1.2 Tỉ lệ phần trăm thị trường tiêu thụ sản phẩm 11
của công ty 12
Bảng 1.3 Thị trường chủ yếu của Công ty.
41
Bảng 2.1 Sổ chi tiết bán hàng
42
Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng
Bảng 2.2
Sổ nhật ký chung bán hàng 43
Bảng 2.3
Sổ cái tài khoản 5111 50
Bảng 2.4 Sổ chi tiết TK 632 51
Bảng 2.5 Sổ nhật ký chung giá vốn 52
Bảng 2.6 Sổ cái TK 632
54
Bảng 2.7 Bảng lương chi tiết nhân viên bán hàng, vận chuyển..
59
Sổ chi tiết chi phí bán hàng của Công ty công nghệ
Bảng 2.8
cổ phần ASA 61
Bảng 2.9
Sổ nhật ký chung TK 641 63
Bảng 2.10 Sổ cái TK 641
Bảng 2.11
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 9 Đại học kinh tế quốc dân
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY.
1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần công nghệ ASA.
1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty cổ phần công nghệ ASA.
Công ty cổ phần công nghệ ASA là Công ty vừa kinh doanh thương mại vừa
tư vấn, lắp đặt và thiết kế các thiết bị điện tử, điện lạnh, điện công nghiệp nên
danh mục hàng hóa của công ty khá đa dạng về chủng loại và mẫu mã.
Dưới đây là một số mặt hàng chủ yếu của Công ty:
Bảng 1-1: Danh mục sản phẩm của công ty.
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư
Mã SP hàng hóa.
Chuyên đề thực tập 10 Đại học kinh tế quốc dân
Mã 001 Máy vi tính các loại
MT001 Máy vi tính đồng bộ
MT003 Máy tính xách tay HP
MT004 Máy tính xách tay HP
Mã 002 HDD các loại
HD001 HDD máy vi tính
HD002 HDD samsung 160 Gb
HD003 HDD Seagate
HD 004 HDD Samsung
HD 500 HDD 500GB Samsung sata
Mã 003 Màn hình máy vi tính
LCD-SS15 LCD SamSung 15'' 633NW
LCD001 LCD Panasonic 32''
LCD002 LCD Panasonic 42''
LCDAC15 Monitor LCD Acer 15
Mã 004 Máy tính xách tay
DeLL1014 Notebook Dell
HPCQ510 Notebook HP
LENOG430 Nblenovo G430
LENOVOY43 Laptop Lenovo Y430-8836
Mã 005 CPU máy vi tính
CPU001 CPU máy tính
CPUE2200 CPU E 2200 Dual 2.2 GHz
CPUE5200 CPU E5200/2.5Ghz
CPUX27750 CPU X2 7750 Kuma
Mã 006 Main máy vi tính
MAI001 Main máy vi tính
SV. Bùi Thị NhungMain asrock G31
MAINAROCKG Khoa kế toán 49
MAINASUS Main ASUS
MAINFOXCON Mainfoxcon G31 MV
Chuyên đề thực tập 11 Đại học kinh tế quốc dân
1.1.2. Thị trường của công ty
Công ty được thành lập năm 2007 do vậy thị trường của Công ty khá rộng
rãi, rải rác ở các tỉnh thành. Thị trường của Công ty các công ty, công trình trong
mọi lĩnh vực…Thị trường chủ yếu của công ty là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
Minh, Quảng Ninh…
Theo tính toán của phòng kinh doanh tỉ lệ thị trường tiêu thụ tại các thành phố
lớn trên như sau:
Bảng 1-2: Tỉ lệ phần trăm thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty.
Thành phố Tỷ lệ
Hà Nội 51%
TP Hồ Chí Minh 31%
Hải Phòng 9%
Quảng Ninh 7%
Thị trường khác 2%
Dưới đây là một số công ty giao dịch nhiều với công ty.
Bảng 1-3: Thị trường chủ yếu của Công ty.
Tên Công ty ĐỊA CHỈ
Công ty CP Nội Thất Prohome Hà Nội
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 12 Đại học kinh tế quốc dân
Công ty TNHH Tân Mỹ Hà Nội
Công ty TNHH thiết bị điện nước Hà Nội Hà Nội
Công ty Cp thương mại và dịch vụ du lịch sao Hà Nội
Việt Nam
Công ty TNHH Đồng Tâm Hà Nội
Tạp chí nghiên cứu khoa học Kiểm Toán 111 Hà Nội
Công ty TNHH Hoàng Long Hà Nội
Công ty Hà Sơn Hưng Yên
CNT công ty đầu tư xây dựng và thương mại Hà Nội
Việt Nam XNXL
Trường THPT DL Hà Nội
Công ty CP kinh doanh tổng hợp Hoàng Hà Nội
Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam Bình Dương
Công ty cổ phần xây dựng số 12 Hà Nội
Doanh nghiệp Phương Đông Hà Nội
Công ty CP Vinaconex Hà Nội
Báo Hà Nội Mới Hà Nội
Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lào Cai Lào Cai
Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Hà Nội
1.1.3. Phương thức bán hàng của công ty
 Phương thức bán hàng:
Các công ty thương mại có thể bán hàng theo nhiều phương thức khác nhau.
Trong mỗi phương thức bán hàng lại có thể bao gồm nhiều phương thức khác
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 13 Đại học kinh tế quốc dân
nhau, hiện nay Công ty cổ phần công nghệ ASA áp dụng một số phương thức
bán hàng như sau:
- Phương thức bán buôn: Công ty cổ phần công nghệ ASA bán buôn hàng
hóa cho các đơn vị thương mại, các công ty thương mại theo các hợp đồng kinh
tế đã kí kết. Công ty cổ phần công nghệ ASA áp dụng các phương thức bán buôn
như: phương thức bán giao tay ba, phương thức chuyển hàng bán thẳng, phương
thức bán buôn hàng qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp tại kho, phương
thức bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức chuyển hàng. Trong đó phương
thức bán buôn mà công ty áp dụng chủ yếu là phương thức bán buôn qua kho
theo hình thức chuyển hàng. Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng hoặc theo
đơn đặt hàng, công ty xuất kho hàng hóa, dùng phương tiện vận tải đi thuê ngoài,
chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa chỉ nào đó bên mua quy định
trong hợp đồng. Công ty còn áp dụng phương thức bán buôn hàng hóa vận
chuyển thẳng: Sau khi công ty mua hàng công ty không nhập kho hàng hóa mà
vận chuyển ngay cho bên mua. Hình thức này công ty thường hay áp dụng cho
các khách hàng quen thuộc và tin cậy.
- Phương thức bán lẻ: Công ty công nghệ cổ phần ASA bán hàng hóa trực
tiếp cho người tiêu dùng hoặc các tổ chức hoặc các đơn vị mua vào mang tính
chất tiêu dùng nội bộ. Bán hàng theo phương thức này hàng hóa đã ra khỏi lĩnh
vực lưu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng. Giá trị và giá trị sử dụng đã được
thực hiện. Bán lẻ hàng hóa thường đơn chiếc hoặc số lượng nhỏ, giá bán thường
ổn định. Phương thức bán lẻ có thẻ thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
Hình thức bán lẻ thu tiền trực tiếp: Là hình thức công ty bán hàng trực tiếp thu
tiền và giao hàng cho khách hàng. Hết ca, hết ngày bán, nhân viên bán hàng làm
giấy nộp tiền và nộp cho thủ quỹ. Đồng thời kiểm kê hàng tổng tại quầy để xác
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 14 Đại học kinh tế quốc dân
định số lượng hàng hóa đã bán ra trong ca, trong ngày và lập báo cáo bán hàng.
Công ty áp dụng hình thức này để khách hàng không mất thời gian chờ thanh
toán nhưng đòi hỏi nhân viên hàng phải nhanh nhẹn hoạt bát, có trách nhiệm cao
để tránh tình trạng nhầm lẫn, mất mát khi đông khách.
- Phương thức bán hàng trả góp: Công ty áp dụng hình thức này cho những
khách hàng quen thuộc, khách hàng không có khả năng thanh toán một lần. Theo
hình thức này, người mua được trả tiền mua hàng thanh toán với công ty nhiều
lần. Công ty, ngoài số tiền thu theo giá thông thường còn thêm một khoản lãi do
trả chậm… Về thực chất, công ty chỉ mất quyền sở hữu khi người mua thanh
toán hết tiền hàng. Tuy nhiên, về mặt hạch toán, khi giao hàng cho người mua,
hàng hóa bán trả góp được coi là đã tiêu thụ, công ty thường ghi nhận doanh thu
- Phương thức bán hàng qua điện thoại: Đây là hình thức bán hàng mới nhất hiện
nay mà công ty áp dụng, hình thức này tiết kiệm được chi phí và mang lại hiệu
quả kinh tế cao. Qua hình thức này người mua có thể đặt hàng trực tiếp qua điện
thoại của Công ty không cần phải đến trực tiếp, từ đó đội ngũ bán hàng và vận
chuyển của Công ty sẽ chuyển đến tận nơi cần để giao hàng.
 Các phương thức và hình thức thanh toán trong công ty cổ phần công
nghệ ASA.
Thực hiện nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm, vốn của công ty công
nghệ cổ phần công nghệ ASA chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ.
Công ty mất quyển sở hữu về hàng hóa thành phẩm nhưng lại được quyển sở
hữu một lượng tiền tệ nhất định do bên mua chi trả. Việc thanh toán tiền hàng có
thể tiến hành ngay hoặc trả chậm hoặc trả dần do hai bên tự thỏa thuận. Phương
thức thanh toán thể hiện sự tín nhiệm lẫn nhau giữa hai bên mua và bán, đồng
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 15 Đại học kinh tế quốc dân
thời nó cũng gắn liền với sự vận động giữa hàng hóa với số tiền vốn, đảm bảo
cho hai bên cùng có lợi.
Hiện nay, công ty thường áp dụng 2 phương thức thanh toán: thanh toán
trực tiếp và thanh toán không trực tiếp.
- Phương thức thanh toán trực tiếp bẳng tiền mặt:
Công ty sau khi bán hàng hóa, vật tư cho bên mua theo hợp đồng kinh tế thì
bên mua sẽ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho bên bán theo hóa đơn GTGT.
Thông thường hình thức thanh toán bằng tiền mặt thường được áp dụng đối với
hàng hóa tiêu thụ trong nước, các bên có khoảng cách địa lý gần nhau, và những
hợp đồng có giá trị hàng hóa nhỏ và mặt hàng bán với số lượng ít, bán lẻ, các
khoản chi về vận chuyển….
- Phương thức thanh toán qua ngân hàng:
Công ty công nghệ cổ phần công nghệ ASA thường thanh toán với khách
hàng thông qua ngân hàng vì trong điều kiện nền kinh tế phát triển như hiện nay
thì ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong quan hệ thanh toán tiền hàng giữa
người mua và người bán. Các phương thức thanh toán qua ngân hàng mà công ty
áp dụng cũng rất phong phú đa dạng việc lựa chọn phương thức nào là phụ thuộc
vào điều kiện của mỗi bên và sự thỏa thuận giữa công ty và bên mua. Các
phương thức thanh toán qua ngân hàng mà công ty đang thực hiện gồm:
 Thanh toán bằng sec :
Công ty áp dụng hình thức thanh toán qua Séc khi hai bên tin tưởng lẫn
nhau. Vì Séc là một mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do công ty ký phát ra lệnh
cho ngân hàng trích tiền trực tiếp trên tài khoản tiền gửi của công ty để trả cho
người bán, hoặc theo lệnh của người bán ký phát lệnh cho ngân hàng trích tiền
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 16 Đại học kinh tế quốc dân
trực tiếp từ trên tài khoản của công ty đó trả cho công ty mình nên tính rủi ro của
Séc rất cao, khả năng gian lận lớn. Công ty sử dụng hình thức thanh toán này rất
phổ biến.
 Thanh toán bằng ủy nhiệm chi:
Khi thánh toán cho khách hàng công ty viết Ủy nhiệm chi theo mẫu in sẵn
của ngân hàng để trích tiền từ tài khoản của mình thanh toán cho khách hàng.
Thanh toán bằng ủy nhiệm chi được công ty áp dụng khi quan hệ mua bán diễn
ra thường xuyên,đồng thời đơn vị mua là một khách hàng truyền thống của Công
ty, mặt khác công ty có thể khống chế đơn vị mua thông qua việc cung cấp hàng
hóa. Theo hình thức này, độ an toàn về việc thu tiền hàng của công ty là không
cao, rủi ro trong thanh toán cao.
 Thanh toán bằng thẻ thanh toán:Công ty dùng thẻ thanh toán là một
phương tiện do ngân hàng phát hành cho các đơn vị, tổ chức kinh tế, các cá nhân
để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ hoặc rút tiền mặt tại các ngân hàng, đại lý
hay các quầy trả tiền mặt tự động của ngân hàng, Thẻ thanh toán gồm ba loại:
Thẻ ký quỹ, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng. Công ty cổ phần công nghệ ASA đã áp
dụng hình thức toán bằng thẻ để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, công ty.
1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần công nghệ ASA.
1.2.1. Mô hình tổ chức quản lý chung toàn công ty
Sơ đồ 1-1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty cổ phần
công nghệ ASA.
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 17 Đại học kinh tế quốc dân
Tổng giám đốc
P. kỹ thuật Phó TGĐ P.Hành P.Tài chính
chính kế toán
P.Kinh doanh và
phát triển dự án
CNT
Xây Điện,
T
lắp điện
viễn
điện tử CN
thồng
lạnh
Thiết Hạ Xây Hệ Điện Tủ SX Sửa Cung
bị máy tầng lắp thống tòa điều modul chữa cấp
tính viễn điện lạnh- nhà khiển điện vật tư
chủ thông thông điện
gió tử
Bộ máy quản lý hoạt động sản xuất của Công ty theo mô hình quản lý tập trung.
Đứng đầu là tổng giám đốc, tham mưu các bộ phận, trợ lý Phó Giám Đốc và các
bộ phận quản lý và điều hành kinh doanh.
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 18 Đại học kinh tế quốc dân
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận liên quan đến kế toán bán
hàng.
Phòng kinh doanh và phòng phát triển dự án: Là phòng có trình độ chuyên
môn, hiểu biết về thị trường sản phẩm, đối thủ cạnh tranh. Họ có nhiệm vụ tìm
kiếm khách hàng mới, khách hàng tiềm năng cho công ty, tìm kiếm thị trường,
đưa ra những giải pháp nhằm bán hàng hiệu quả nhất như: tiếp thị sản phẩm,
quảng cáo, chào giá sản phẩm đến người tiêu dùng, ngoài ra họ còn tư vấn về
những đặc tính đặc điểm của sản phẩm, hướng dẫn về phương thức bán hàng,
giao hàng, thanh toán và những quyền lợi mà người mua sẽ được hưởng khi việc
ký kết hợp đồng mua bán.
Phòng kỹ thuật: Là những người hiểu biết về thông số kỹ thuật của sản
phẩm, đặc tính, đặc điểm kết cấu từng loại sản phẩm. Và họ chịu trách nhiệm về
toàn bộ lĩnh vực kỹ thuật của Công ty cũng như chịu trách nhiệm xem xét về các
thông số trong hợp đồng của công ty. Phòng kỹ thuật có trách nhiệm soạn thảo
hợp đồng kinh tế, tìm hiều đối tác, xem xét thị trường tiêu thụ cũng như thị
trường cung cấp…
Phòng hành chính: Là phòng hướng dẫn, kiểm soát việc thực hiện các chế
độ của Công ty theo quy định của nhà nước. Tổ chức quản lý, lưu trữ, cập nhật
đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu về công tác nhân sự của công ty để cung cấp
số liệu cho phòng kế toán thanh toán tiền lương. Thực hiện công tác văn thư-
hành chính nhằm lưu trữ, chuyển giao, phổ biến đầy đủ, nhanh chóng, đúng đối
tượng các văn thư, tài liệu, tư liệu đảm bảo thông tin hỗ trợ cho kế toán và các
hoạt động của công ty.
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 19 Đại học kinh tế quốc dân
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY
CÔNG NGHỆ CỔ PHẦN ASA.
2.1. Kế toán doanh thu
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49
Chuyên đề thực tập 20 Đại học kinh tế quốc dân
Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế Công ty thu được trong kỳ kế
toán, phát sinh từ hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. Góp
phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt động
kinh doanh thông thường của Công ty bao gồm: Doanh thu bán hàng, doanh thu
cung cấp dịch vụ, tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia.
Doanh thu được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi
thu được lợi ích kinh tế trong tương lai có liên quan tới sự gia tăng về tài sản
hoặc giảm bớt nợ phải trả và giá trị gia tăng thêm đó phải xác định một cách
đáng tin cậy.
2.1.1 Chứng từ và thủ tục kế toán
Trình tự luân chuyển chứng từ
Khi có hợp đồng kinh tế được ký kết hay khi có đơn đặt hàng của khách
hàng gửi tới thì bộ phận kinh doanh sẽ tiếp nhận và tiến hành viết hóa đơn
GTGT( kiêm phiếu xuất kho) và biên bản bàn giao kiêm phiếu bảo hành.
Hóa đơn GTGT được lập thành 3 liên có nội dung và hiệu lực hoàn toàn
giống nhau.
Cụ thể:
Liên 1: Màu tím, lưu tại quyển hóa đơn  kế toán giữ lại làm căn cứ ghi sổ
Liên 2: Màu đỏ  giao khách hàng
Liên 3: Màu xanh  luân chuyển trong đơn vị để xuất kho hàng hóa, để thủ
kho ghi thẻ kho, hạch toán nghiệp vụ bán hàng và làm căn cứ theo dõi công
nợ với khách hàng.
Tại công ty công nghệ cổ phần ASA, hóa đơn GTGT đồng thời là phiếu
xuất kho để thủ kho tiến hành xuất hàng cho khách hàng vì trên hóa đơn
GTGT có cả chữ ký của thủ kho.
SV. Bùi Thị Nhung Khoa kế toán 49