Kế toán bán hàng điện tử tại công ty cổ phần hợp tác đầu tư sao việt

  • 64 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 64 trang

Nội dung text: Kế toán bán hàng điện tử tại công ty cổ phần hợp tác đầu tư sao việt

Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài
Bán hàng là khâu cuối cùng có tính chất quyết định đối với việc thực hiện
các mục tiêu và chiến lượng kinh doanh mà doanh nghiệp đang theo đuổi, thúc
đẩy vòng quay của quá trình tái sản xuất, mở rộng quy mô kinh doanh, góp phần
thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp nói chung và DNTM nói riêng, bán
hàng chính là điều kiện tiên quyết giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Để
quản lý tốt hoạt động này, đòi hỏi việc tổ chức công tác kế toán và hạch toán kế
toán nghiệp vụ bán hàng phải hợp lý, đúng theo quy định của chuẩn mực, chế độ
kế toán cũng như những thông tư, quyết định có liên quan do nhà nước ban hành.
Kế toán bán hàng chính là công cụ giúp doanh nghiệp quản lý, giám sát hoạt động
kinh doanh; cung cấp số liệu thể hiện thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp, qua đó giúp các doanh nghiệp biết được doanh nghiệp mình hoạt động có
hiệu quả hay không, doanh thu trong năm thế nào, lợi nhuận cao hay thấp; nguyên
nhân do đâu để từ đó có biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh của mình.
Đối với bản thân công ty: Công ty cổ phần hợp tác đầu tư Sao Việt là một
doanh nghiệp thương mại, hoạt động chính của công ty là bán hàng, do vậy kế
toán bán hàng là công tác kế toán chính, trọng tâm và chủ yếu ở công ty. Các
thông tin kế toán bán hàng cung cấp phản ánh thực trạng hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp. Nếu việc tổ chức và hạch toán kế toán bán hàng ở công ty
không tốt sẽ có thể dẫn đến cung cấp những thông tin sai lệch về tình hình kinh
doanh, doanh thu , lợi nhuận… của công ty trong năm. Bên cạnh đó trong quá
trình thưc tập tại công ty, em nhận thấy công tác tổ chức và hạch toán kế toán bán
hàng tại công ty vẫn còn nhiều bất cập cần phải được khắc phục và xử lý như
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
mẫu hệ thống sổ sách áp dụng tại công ty chưa có sự thống nhất, công ty chưa lập
dự phòng nợ phải thu khó đòi trong khi số tiền phải thu trong năm của công ty
còn khá lớn… Chính vì vậy việc nghiên cứu kế toán bán hàng ở công ty là rất cần
thiết để có thể tìm ra vấn đề còn tồn tại, từ đó đưa ra giải pháp để hoàn thiện công
tác kế toán bán hàng tại công ty.
1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài
Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng đối
với các doanh nghiệp thương mại cũng như những bất cập còn tồn tại trong công
tác tổ chức và hạch toán kế toán bán hàng tại công ty cổ phần hợp tác đầu tư Sao
Việt, em xin chọn đề tài “ Kế toán bán hàng điện tử tại công ty cổ phần hợp tác
đầu tư Sao Việt” làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề của mình.
1.3 Mục tiêu của đề tài
Về mặt lý luận: Hệ thống hóa lý luận về kế toán bán hàng theo các chuẩn
mực và chế độ kế toán Việt Nam như chuẩn mực số 01, 02, 14…
Về mặt thực tiễn:
 Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng, tiêu thụ sản phẩm điện tử tại công
ty cổ phần hợp tác đầu tư Sao Việt.
 Tìm ra nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục giúp hoàn thiện công
tác kế toán bán hàng tại công ty.
1.4 Phạm vi nghiên cứu
 Không gian: Tìm hiều công tác kế toán bán hàng tại công ty cổ phần
hợp tác đầu tư Sao Việt.
 Thời gian: Trong thời gian thực tập từ ngày 07/03/2011 đến 16/06/2011
 Số liệu: Các số liệu kế toán trong tháng 01/2011 của công ty
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
CHƯƠNG I:TÓM LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN
BÁN HÀNG
1.1 Một số định nghĩa , khái niệm cơ bản
1.1.1 Các khái niệm
Đối với các doanh nghiệp thương mại, công tác bán hàng là rất quan trọng.
Để quản lý tốt công tác này đòi hỏi phải quản lý tốt các yếu tố cơ bản như doanh
thu, các khoản giảm trừ doanh thu, các khoản nợ phải thu, giá vốn hàng bán…
- Theo VAS 14 “ Doanh thu và thu nhập khác” :
Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong
kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của
doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
Doanh thu bán hàng : là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu về
từ việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa được xác định là đã hoàn thành. Thời điểm
được xác định là hoàn thành khi bên mua chấp nhận thanh toán hoặc đã thanh
toán.
Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho
khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.
Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém
phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.
Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu
thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.
Chiết khấu thanh toán: Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do
người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.
- Theo VAS 02 “ Hàng tồn kho”:
Giá vốn hàng bán được hiểu là toàn bộ chi phí thực tế cấu thành nên sản
phẩm, hàng hóa và là biểu hiện về mặt giá trị của thành phẩm hàng hóa. Đối với
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
doanh nghiệp thương mại, giá vốn hàng hóa bao gồm giá mua thực tế và chi phí thu
mua số hàng hóa đã được xác định là đã tiêu thụ, đó là cơ sở để xác định giá bán và
tính toán hiệu quả kinh doanh.
1.1.2 Các phương thức bán hàng:
Trong doanh nghiệp thương mại, việc tiêu thụ hàng hóa có thể thực hiện
thức các phương thức sau:
- Bán buôn hàng hóa: Bán buôn hàng hóa là phương thức bán hàng cho các
đơn vị thương mại, các doanh nghiệp sản xuất… để thực hiện bán ra hoặc để gia
công chế biến hàng hóa rồi bán ra. Trong bán buôn hàng hóa thường bao gồm hai
phương thức sau:
+ Bán buôn qua kho:theo phương thức này, hàng hóa mua về được doanh
nghiệp nhập kho rồi từ kho xuất bán ra.Trong phương thức này cũng có hai hình
thức là :
1) Bán buôn qua kho theo hình thức nhận hàng: Theo hình thức này, khách
hàng đến kho của doanh nghiệp trực tiếp nhận hàng và áp tải về.
2) Bán buôn qua kho theo hình thức gửi hàng: Theo hình thức này, bên bán
sẽ chuyển hàng hóa đến kho của bên mua hoặc tại một địa điểm do bên mua quy
định. Chi phí vận chuyển hàng gửi bán có thể do bên bán chịu hoặc bên mua chịu
tùy theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. .
+ Bán buôn chuyển thẳng: Theo phương thức này, doanh nghiệp mua hàng
từ nhà cung cấp rồi đem bán ngay hoặc chuyển bán ngay cho khách hàng, không
đem về nhập kho của doanh nghiệp. Phương thức này có thể thực hiện theo các
hình thức sau:
1) Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp: DNTM
bán buôn sau khi nhân hàng từ nhà cung cấp của mình thì giao bán trực tiếp cho
khách hàng của mình tại địa điểm do hai bên thỏa thuận.
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
2) Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức gửi hàng: Theo hình thức
này, DNTM sau khi mua hàng, nhận hàng mua, dùng phương tiện vận tải của
mình hoặc thuê ngoài để vận chuyển hàng đến giao cho bên mua ở địa điểm đã
được thỏa thuận.
- Bán lẻ hàng hóa: Bán lẻ hàng hóa là phương thức bán hàng trực tiếp cho
người tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về
mang tính chất tiêu dụng nội bộ. Phương thức này thường có các hình thức sau:
1) Bán lẻ thu tiền tập trung: theo phương thức này, nhân viên bán hàng chỉ
phụ trách việc giao hàng, còn việc thu tiền sẽ có người chuyên trách làm công
việc này.
2) Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Theo phương thức này, nhân viên bán hàng trực
tiếp thu tiền và giao hàng cho khách.
3) Bán hàng tự phục vụ: Theo hình thức này, người mua sẽ tự chọn những
hàng hóa mình cần sau đó mang đến bộ phận thu tiền để thanh toán tiền hàng,
nhân viên thu tiền sẽ tiến hành thu tiền và lập hóa đơn bán hàng.
4) Bán hàng trả góp: Theo hình thức này, người mua được trả tiền mua hàng
thành nhiều lần trong một thời gian nhất định và người mua phải trả cho doanh
nghiệp bán hàng một số tiền lớn hơn giá bán trả tiền ngay một lần.
- Bán đại lý: Là phương thức bán hàng mà trong đó DNTM giao hàng cho
cơ sở nhận hàng đại lý,ký gửi để các cơ sở này trực tiếp bán hàng. Sau khi bán
được hàng, cơ sở đại lý thanh toán tiền hàng cho DNTM và được hưởng một
khoản tiền được gọi là hoa hồng đại lý.
1.2 Phân định nội dung nghiên cứu kế toán bán hàng
1.2.1Quy định kế toán bán hàng theo chuẩn mực kế toán Việt Nam
* Chuẩn mực số 01 “ Chuẩn mực chung”
Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và yêu cầu kế toán
căn bản đối với doanh nghiệp trong việc tổ chức công tác kế toán và hạch toán kế
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
toán, lập báo cáo tài chính, nguyên tắc liên quan đến việc ghi nhận doanh thu
như nguyên tắc cơ sở dồn tích, nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc nhất quán,
nguyên tắc thận trọng…
Theo nguyên tắc cơ sở dồn tích : Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh
nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi
phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm
thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền.
Theo nguyên tắc phù hợp: Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp
với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí
tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với
doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc
chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.
Theo nguyên tắc nhất quán: Các chính sách và phương pháp kế toán doanh
nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm.
Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải
trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài
chính.
Theo nguyên tắc thận trọng: Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán
đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn.
Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi:
• Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn;
• Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập
• Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí
• Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc
chắn về khả năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí phải được ghi
nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí.
* Chuẩn mực số 14 “ Doanh thu và thu nhập khác”
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
Chuẩn mực này quy định, hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế
toán doanh thu và thu nhập khác, gồm: Các loại doanh thu, thời điểm ghi nhận
doanh thu, phương pháp kế toán doanh thu và thu nhập khác làm cơ sở ghi sổ kế
toán và lập báo cáo tài chính.Trong đó doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các
lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên
thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của
doanh nghiệp sẽ không được coi là doanh thu .Các khoản góp vốn của cổ đông
hoặc chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không là doanh thu.
Doanh thu bán hàng chỉ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện
sau:
• Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền
sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
• Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở
hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
• Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán
hàng
• Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
* Chuản mực số 02 “ Hàng tồn kho:
Việc quy định các nguyên tắc, hướng dẫn phương pháp kế toán hàng tồn kho,
xác định giá trị hàng tồn kho và chi phí liên quan được nêu rõ tại chuẩn mực này.
Theo chuẩn mực này thì giá trị hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp
giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần
có thể thực hiện được.Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua, chi phí chế
biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở
địa điểm và trạng thái hiện tại.
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
Việc tính giá trị hàng tồn kho được áp dụng theo một trong các phương pháp
sau:
• Phương pháp tính theo giá đích danh: Phương pháp này được áp dụng đối
với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được.
• Phương pháp bình quân gia quyền: Theo phương pháp bình quân gia
quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của
từng loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được
mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc
vào mỗi khi nhập một lô hàng về, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp.
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
1) Theo giá bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ
Trị giá vật tư, Trị giá vật tư, hàng hóa
+
hàng hóa tồn nhập trong kỳ
ĐGBQ cả kỳ
= đầu kỳ
dự trữ
Số lượng vật tư, + Số lượng vật tư, hàng
hàng hóa tồn đầu hóa nhập trong kỳ
kỳ
2).Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập
Trị giá thực tế vật tư, hàng hóa tồn kho
sau mỗi lần nhập
ĐGBQ sau
=
mỗi lần nhập Số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho
sau mỗi lần nhập
3).Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ trước
Trị giá thực tế vật tư, hàng hoá tồn đầu kỳ
ĐGBQ cuối
=
kỳ trước Số lượng vật tư ,hàng hoá thực tế tồn đầu kỳ
• Phương pháp nhập trước xuất trước: Phương pháp nhập trước xuất trước áp
dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước thì
được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc
sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho
được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ
hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.
• Phương pháp nhập sau xuất trước: Phương pháp nhập sau, xuất trước áp
dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau thì được
xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản
xuất trước đó. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá
của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo
giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho.
1.2.2 Quy định kế toán bán hàng theo chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ
và vừa (ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm
2006)
1.2.2.1 Chứng từ sử dung
Để phản ánh nghiệp vụ bán hàng, kế toán bán hàng sử dụng các chứng từ kế
toán:
• Hóa đơn bán hàng thông thường ( mẫu số 02GTGT-3LL): Hóa đơn này
được sử dụng trong trường hợp Doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế
theo phương pháp trực tiếp. Trên hóa đơn này phản ánh các thông tin về ngày
bán hàng, thông tin về khách hàng cũng như tổng số tiền mà khách hàng phải
thanh toán khi mua mặt hàng đó của doanh nghiệp , giá bán ghi trên hóa đơn là
giá đã bao gồm cả thuế GTGT .
• Hóa đơn giá trị gia tăng ( mẫu số 01GTKT-3LL): Hóa đơn này được sử
dụng trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế theo
phương pháp khấu trừ. Trên hóa đơn này phản ánh đầy đủ các thông tin về ngày
bán, thông tin về khách hàng, tên hàng hóa, giá bán hàng chưa thuế, mức thuế
xuất thuế GTGT cho mặt hàng mà khách hàng đặt mua cũng như tổng giá thanh
toán.
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
• Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý ( mẫu số 04 HDL-3LL): Phiếu này
được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp xuất hàng giao cho các đại lý của
mình để bán hàng. Trên phiếu này phản ánh các thông tin về ngày xuất, mặt hàng
xuất, số lượng, đơn giá xuất và tên của đại lý mà doanh nghiệp xuất hàng cho.
• Thẻ quầy hàng (mẫu số 02 – BH) : Được sử dụng để theo dõi số lượng và giá
trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán ra tại quầy hàng. Mỗi thẻ quầy hàng dùng
để theo dõi một mặt hàng, không ghi những mặt hàng khách nhau về quy cách,
phẩm chất vào cùng một thẻ. Trên thẻ này phản ánh các thông tin về mặt hàng được
theo dõi, tình hình nhập vào cũng như bán ra trong ngày (bao gồm cả số lượng và
đơn giá), số lượng tồn đầu ngày (ca), số lượng tồn cuối ngày (ca) cũng như số tiền
thu được từ lượng hàng hóa xuất bán.
• Phiếu xuất kho (mẫu số 02- VT ) : Phiếu này được dùng trong trường hợp
doanh nghiệp xuất bán hàng cho khách, xuất cho các cơ sở đại lý, hoặc xuất kho
để sử dụng…Trên phiếu này phản ánh các thông tin về ngày xuất, tên khách
hàng, cũng như thông tin về tên hàng, số lượng xuất, đơn giá xuất kho.
• Phiếu thu (mẫu số 01-TT): Phiếu thu được sử dụng trong trường hợp khách
hàng thanh toán tiền mua hàng bằng tiền mặt. Trên phiếu này phản ánh các thông
tin về khách hàng, ngày lập phiếu, ngày thu tiền cũng như số tiền mà khách hàng
đã trả cho doanh nghiệp.
• Giấy báo có: Giấy báo có này do các ngân hàng (tại nơi mà doanh nghiệp
mở tài khoản ) gửi cho doanh nghiệp khi có khách hàng của doanh nghiệp thanh
toán tiền cho doanh nghiệp qua ngân hàng này. Trên giấy báo có này có ghi
thông tin về khách hàng đã trả tiền, ngày trả cũng như số tiền trả.
1.2.2.2 Tài khoản sử dụng
Để phản ánh nghiệp vụ bán hàng, kế toán các doanh nghiệp thương mại sử
dụng các tài khoản kế toán:
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
 Tài khoản 511 “ Doanh thu và thu nhập khác” : Tài khoản này dùng
để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh
nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD từ các nghiệp vụa
bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Bên nợ :
• Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu phải nộp tính trên doanh thu
bán hàng thực tế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp cho khách hàn
g và được xác định là đã bán trong kỳ kế toán
• Số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương
pháp trực tiếp
• Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ
• Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ
• Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ
• Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 “ Xác định KQKD”
- Bên có:
Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ
của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.
Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ
Tài khoản 511 có 4 tài khoản cấp 2 là:
5111- Doanh thu bán hàng hóa
5112 – Doanh thu bán các thành phẩm
5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ
5118 – Doanh thu khác
 Các tài khoản giảm trừ doanh thu(521,531,532): Các tài khoản này
dùng để phản ánh toàn bộ số tiền giảm trừ cho người mua hàng được
tính vào giảm trừ doanh thu hoạt động kinh doanh bao gồm các khoản
chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại.
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
- Bên nợ:
+ Trị giá của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ
vào nợ phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán
+ Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng
- Bên có:
Kết chuyển toàn bộ các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang tài
khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
• Tài khoản 5211- Chiết khấu thương mại: Phản ánh số giảm giá cho người
mua hàng với số lượng lớn được ghi trên hóa đơn bán hàng hoặc các chứng từ
liên quan đến bán hàng.
• Tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại: Phản ánh trị giá bán của số sản phẩm,
hàng hóa đã bán bị khách hàng trả lại.
• Tài khoản 532 – Giảm giá hàng bán: Phản ánh các khoản giảm giá hàng
bán so với giá bán ghi trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thường
phát sinh trong kỳ.
 Tài khoản 632 “ Giá vốn hàng bán”
Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch
vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp.
Đối với trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường
xuyên:
- Bên nợ (Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh) phản ánh:
• Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đã bán trong kỳ.
• Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp vượt
trên mức bình thường được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ.
• Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường
do trách nhiệm cá nhân gây ra.
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
• Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được
tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành.
• Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- Bên có:
• Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính
• Trị giá bán bị trả lại kho
• Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang
TK 911.
Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ.
Ngoài ra còn sử dụng một số tài khoản khác như tài khoản 131 “ Phải thu
khách hàng’, tài khoản 111 “ Tiền mặt”, tài khoản 112 “ Tiền gửi ngân hàng”, tài
khoản 156 “ Hàng hóa”, tài khoản 157 “ hàng gửi bán”, tài khoản 33311 “ Thuế
GTGT đầu ra, tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh”…
1.2.2.3 Trình tự hạch toán các nghiệp vụ chủ yếu (trường hợp doanh
nghiệp áp dụng phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
thường xuyên)
* Kế toán các nghiệp vụ bán buôn hàng hóa
- Kế toán bán buôn theo hình thức giao hàng trực tiếp (sơ đồ số 1.1 ):
TK156 TK632 TK511 TK131/111/112
TK3331
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
Giải thích sơ đồ:
+ Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
khi xuất hàng từ kho bán cho khách hàng, căn cứ hóa đơn GTGT, các chứng từ
thanh toán kế toán tiến hành ghi nhận doanh thu (tăng TK511) theo giá bán chưa
thuế, ghi tăng thuế GTGT đầu ra (TK33311), đồng thời ghi tăng tiền mặt
(TK111) (nếu khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt), ghi tăng tiền gửi ngân
hàng (TK112) (nếu khách hàng thanh toán ngay bằng chuyển khoản) hoặc ghi
tăng khoản phải thu khách hàng (TK131) (nếu khách hàng nhận nợ) theo tổng giá
thanh toán.
Căn cứ vào PXK, kế toán ghi tăng giá vốn hàng bán (TK632) đồng thời ghi
giảm TK156 theo trị giá thực tế của hàng hóa xuất kho.
Nếu hàng xuất bán không phải từ kho của doanh nghiệp mà là hàng doanh
nghiệp mua rồi chuyển thẳng cho người mua, kế toán ghi tăng giá vốn hàng bán
(TK632) theo giá mua hàng chưa thuế , ghi tăng thuế GTGT được khấu trừ
(TK1331) đồng thời ghi giảm cho tài khoản tiền nếu doanh nghiệp trả tiền ngay
hoặc ghi tăng khoản phải trả (TK331) nếu doanh nghiệp nhận nợ.
+ Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
cũng giống như trên tuy nhiên doanh thu bán hàng được ghi nhận theo tổng giá
thanh toán.
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
-Kế toán bán buôn theo hình thức gửi hàng (sơ đồ số 1.2):
TK156 TK157 TK632 TK511 K131/111/112
TK3331
Giải thích sơ đồ:
Kế toán hạch toán các trường hợp tương tự như bán buôn theo hình thức
giao hàng trực tiếp. Tuy nhiên khi xuất kho gửi hàng đi bán kế toán ghi tăng hàng
gửi bán (TK157) đồng thời ghi giảm cho TK156 theo trị giá thực tế của hàng hóa
xuất kho.
Nếu doanh nghiệp mua hàng rồi gửi thẳng cho người mua, không qua kho, kế
toán ghi tăng hàng gửi bán (TK157) theo giá mua hàng chưa thuế của lô hàng, ghi
tăng thuế GTGT được khấu trừ (TK1331) đồng thời ghi giảm cho tài khoản tiền
nếu doanh nghiệp trả tiền ngay hoặc ghi tăng khoản phải trả người bán (TK331)
nếu doanh nghiệp nhận nợ.
Khi hàng được xác nhận là đã tiêu thụ, người mua chấp nhận thanh toán kế
toán ghi nhận giá vốn hàng bán (ghi tăng TK632) đồng thời ghi giảm hàng gửi
bán (TK157).
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
* Kế toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hóa:
- Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (sơ đồ
1.3)
TK156 TK632 TK511 TK131,1388
TK3331
Giải thích sơ đồ:
Khi xuất hàng bán cho khách, hàng ngày hoặc định kỳ, khi nhận được bảng
kê bán lẻ hàng hóa của mậu dịch viên. Kế toán xác định giá bán chưa thuế, thuế
GTGT đầu ra của hàng hóa đã tiêu thụ. Nếu số tiền mậu dịch viên thực nộp phù
hợp với doanh số bán ra thì kế toán ghi tăng doanh thu (TK511) theo số tiền thu
chưa có thuế GTGT, ghi tăng thuế GTGT đầu ra (TK33311) đồng thời ghi tăng
cho tài khoản tiền (TK111 hoặc TK112) theo tổng giá thanh toán.
Nếu số tiền mậu dịch viên thực nộp nhỏ hơn doanh số ghi trên bảng kê bán
lẻ, mậu dịch viên phải bồi thường kế toán ghi tăng doanh thu (TK511), tăng thuế
GTGT phải nộp (TK33311) đồng thời ghi tăng khoản phải thu khác (TK1388)
theo số tiền mậu dịch viên nộp thiếu và ghi tăng cho tài khoản tiền (TK111 hoặc
TK112) theo số tiền mậu dịch viên thực nộp.
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
Căn cứ vào bảng kê bán lẻ này, kế toán cũng tiến hành xác định giá vốn của
số hàng hóa đã tiêu thu: kế toán ghi tăng giá vốn hàng bán (TK632) đồng thời ghi
giảm TK156 theo trị giá thực tế của hàng hóa xuất bán.
- Trường hợp doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp: kế toán
cũng tiến hành ghi tương tự như trên nhưng doanh thu được ghi nhận theo giá đã có
thuế GTGT.
* Kế toán nhiệp vụ bán đại lý
Trường hợp doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ (sơ đồ số
1.4)
TK156 TK157 TK632 TK511 TK131/111/112
TK3331
K6421
TK133
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
Gỉải thích sơ đồ:
- Đối với bên giao đại lý:
Khi đơn vị giao hàng cho cơ sở nhận đại lý, kế toán cũng tiến hành ghi
giống trường hợp doanh nghiệp xuất hàng gửi cho khách hàng ở trường hợp bán
buôn theo hình thức gửi hàng.
Khi nhận được bảng thanh toán của hàng bán đại lý ký gửi do cơ sở nhận đại
lý lập và các chứng từ thanh toán, kế toán phản ánh doanh thu, hoa hồng đại lý
dành cho bên nhận đại lý.
+ Trường hợp bên nhận đại lý đã khấu trừ tiền hoa hồng, kế toán ghi tăng
doanh thu (TK511) theo giá bán chưa thuế, ghi tăng thuế GTGT phải nộp
(TK33311) đồng thời ghi tăng chí phí bán hàng (TK6421) theo số tiền hoa hồng
mà doanh nghiệp phải trả cho đại lý, ghi tăng cho TK133- thuế GTGT đầu vào
được khấu trừ tính trên khoản hoa hồng phải trả cho đại lý và ghi tăng tiền mặt
(K111) hoặc tiền gửi ngân hàng (TK112) theo số tiền thực nhận mà bên đại lý
thanh toán cho.
+ Trường hợp hoa hồng trả theo định kỳ, kế toán ghi tăng doanh thu
(TK511) theo giá chưa thuế, ghi tăng thuế GTGT phải nộp (TK33311) đồng thời
ghi tăng cho tài khoản tiền nếu bên nhận đại lý thanh toán tiền ngay hoặc ghi tăng
khoản phải thu khách hàng (TK131) nếu bên nhận đại lý chưa thanh toán theo
tổng giá bán có thuế của hàng hóa đã bán ra.
Khi tính và thanh toán tiền hoa hồng cho cơ sở nhận đại lý, kế toán ghi tăng
cho TK641, tăng cho TK133 đồng thời ghi có cho tài khoản tiền (TK111 hoặc
TK112).
Bên cạnh đó kế toán cũng tiến hàng xác định giá vốn của hàng hóa đã tiêu
thụ: kế toán ghi tăng giá vốn hàng bán (TK632) đồng thời ghi giảm hàng gửi bán
(TK157) theo trị giá thực tế của hàng hóa gửi bán.
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4
Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Kiểm toán
Trường hợp doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp
Kế toán hạch toán giống trường hợp tính thuế theo phương pháp khấu trừ tuy
nhiên việc ghi nhận doanh thu bán hàng và hoa hồng đại lý là theo giá đã có thuế
GTGT.
-Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (sơ đồ số 1.5)
TK156 TK632 TK511 TK131
TK3331 TK111/112
TK515 TK3387
Giải thích sơ đồ:
khi xuất hàng giao cho khách, kế toán ghi tăng doanh thu (TK511) theo giá
bán trả ngay chưa thuế, ghi tăng thuế GTGT phải nộp (TK33311), ghi tăng doanh
thu chưa thực hiện (TK3387) theo số chênh lệch giữa giá bán trả góp và giá bán trả
ngay chưa thuế đồng thời ghi tăng tiền mặt (TK111) hoặc tiền gửi ngân hàng
Bùi Thị Huơng Hảo Lớp K40DK4