Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp việt nam

  • 37 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 37 trang

Nội dung text: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty thông tin tín nhiệm và xếp hạng doanh nghiệp việt nam

Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP...............1
1.1. Lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương....................................1
1.1.1. Lý luận về tiền lương.....................................................................................1
1.1.2. Các khoản trích theo lương..........................................................................7
1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán..........................................................8
1.2. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ kế
toán hiện hành..........................................................................................................9
1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
.................................................................................................................................15
1.4. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
.................................................................................................................................15
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN
TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY THÔNG TÍN NHIỆM VÀ XẾP HẠNG
.................................................................................................................................17
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM............................................................................17
2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán của
công ty Thông Tin Tín Nhiệm Và Xếp Hạng Doanh Nghiệp Việt Nam...........17
2.1.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty.......................................................17
2.1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.............................................................18
2.2. Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
Thông Tin Tín Nhiệm Và Xếp Hạng Doanh Nghiệp Việt Nam.........................19
2.2.1. Nguyên tắc trả lương của công ty Thông Tin Tín Nhiệm Và Xếp Hạng
Doanh Nghiệp Việt Nam.......................................................................................19
2.2.2 Phương pháp trả lương................................................................................19
2.2.3. Những thu nhập khác ngoài tiền lương của nhân viên công ty Thông Tin
Tín Nhiệm Và Xếp Hạng Doanh Nghiệp Việt Nam............................................20
2.3. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán...........................................20
2.4. Sổ kế toán tổng hợp........................................................................................21
2.5. Sơ đồ luân chuyển chứng từ về công tác tiền lương của công ty Thông tín
nhiệm và Xếp hạng doanh nghiệp Việt Nam.......................................................24
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN
LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY THÔNG
TIN TÍN NHIỆM VÀ XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM................26
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
3.1. Đánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của
công ty Thông Tin Tín Nhiệm Và XHDN Việt Nam..........................................26
3.2. Phương hướng chiến lược phát triển của công ty trong tương lai.............26
3.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích
theo lương...............................................................................................................27
3.3.1. Xây dựng các quy chế..................................................................................27
3.3.2 Quản lý lương của người lao động..............................................................27
3.3.3. Các khoản trích theo lương........................................................................28
3.3.4 .Tăng cường công tác tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực......................29
3.3.5. Quản lý sử dụng máy móc, thiết bị............................................................29
3.3.6. Đối với người lao động................................................................................29
3.4. Những điều kiện thực hiện giải pháp............................................................30
KẾT LUẬN............................................................................................................31
LỜI NÓI ĐẦU
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật
chất và các giá trị tinh thần xã hội . Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả
cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu
tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố quyết định nhất. Chi phí về lao động
là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh
nghiệp sản xuất ra. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là
tiết kiệm chi phí về lao động sống góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng
doanh lợi cho doanh nghiệp và là điều kiện để cải thiện nâng cao đời sống vật chất
tinh thần cho công nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp.
Tiền lương là một phần sản phẩm xã hội được Nhà nước phân phối cho
người lao động một cách có kế hoạch, căn cứ vào kết quả lao động mà mỗi người
cống hiến cho xã hội biểu hiện bằng tiền, nó là phần thù lao lao động để tái sản
xuất sức lao động bù đắp hao phí lao động của công nhân viên đã bỏ ra trong quá
trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương gắn liền với thời gian và kết quả lao động
mà công nhân viên đã thực hiện, tiền lương là phần thu nhập chính của công nhân
viên. Trong các doanh nghiệp hiện nay việc trả lương cho công nhân viên có nhiều
hình thức khác nhau, nhưng chế độ tiền lương tính theo sản phẩm đang được thực
hiện ở một số doanh nghiệp là được quan tâm hơn cả. Trong nội dung làm chủ của
người lao động về mặt kinh tế, vấn đề cơ bản là làm chủ trong việc phân phối sản
phẩm xã hội nhằm thực hiện đúng nguyên tắc “phân phối theo lao động” . Thực
hiện tốt chế độ tiền lương sản phẩm sẽ kết hợp được nghĩa vụ và quyền lợi, nêu
cao ý thức trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhóm lao động và người lao động đối
với sản phẩm mình làm ra đồng thời phát huy năng lực sáng tạo của người lao
động, khắc phục khó khăn trong sản xuất và đời sống để hoàn thành kế hoạch.
Trong cơ chế quản lý mới hiện nay thực hiện rộng rãi hình thức tiền lương sản
phẩm trong cơ sở sản xuất kinh doanh có ý nghĩa quan trọng cho các doanh nghiệp
đi vào làm ăn có lãi, kích thích sản xuất phát triển.
Ngoài tiền lương để đảm bảo tái tạo sức lao động và cuộc sống lâu dài của
người lao động, theo chế độ tài chính hiện hành doanh nghiệp còn phải vào chi phí
sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế và kinh phí công đoàn.
Trong đó, BHXH được trích lập để tài trợ cho trường hợp công nhân viên
tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động,
mất sức, nghỉ hưu... Bảo hiểm y tế để tài trợ cho việc phòng, chữa bệnh và chăm
sóc sức khoẻ của người lao động. Kinh phí công đoàn chủ yếu để cho hoạt động
của tổ chức của giới lao động chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
Cùng với tiền lương các khoản trích lập các quỹ nói trên hợp thành khoản chi phí
về lao động sống trong giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Từ vai trò, ý nghĩa trên của công tác tiền lương, BHXH đối với người lao
động. Với kiến thức của mình, em lựa chọn nghiên cứu và trình bày chuyên đề:
“Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
Thông Tin Tín Nhiệm Và Xếp Hạng Doanh Nghiệp Việt Nam”.
Trong thời gian đi thực tế để viết chuyên đề tại Công ty Thông Tin Tín
Nhiệm Và XHDN Việt Nam, em được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong
công ty đặc biệt là các anh chị phòng kế toán. Bên cạnh đó, là sự hướng dẫn, tận
tình của thầy giáo Nghiêm Đình Cuộc và sự cố gắng nỗ lực của bản thân để hoàn
thành chuyên đề này.
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.1. Lý luận về tiền lương
a. Khái niệm tiền lương
Trong kinh tế thị trường sức lao động trở thành hàng hoá, người có sức lao
động có thể tự do cho thuê (bán sức lao động của mình cho người sử dụng lao
động: Nhà nước, chủ doanh nghiệp...) thông qua các hợp đồng lao động. Sau quá
trình làm việc, chủ doanh nghiệp sẽ trả một khoản tiền có liên quan chặt chẽ đến
kết quả lao động của người đó.
Về tổng thể tiền lương được xem như là một phần của quá trình trao đổi giữa
doanh nghiệp và người lao động.
- Người lao động cung cấp cho họ về mặt thời gian, sức lao động, trình độ
nghề nghiệp cũng như kỹ năng lao động của mình.
- Đổi lại, người lao động nhận lại doanh nghiệp tiền lương, tiền thưởng, trợ
cấp xã hội, những khả năng đào tạo và phát triển nghề nghiệp của mình.
Đối với thành phần kinh tế tư nhân, sức lao động rõ ràng trở thành hàng hoá
vì người sử dụng tư liệu sản xuất không đồng thời sở hữu tư liệu sản xuất. Họ là
người làm thuê bán sức lao động cho người có tư liệu sản xuất. Giá trị của sức lao
động thông qua sự thoả thuận của hai bên căn cứ vào pháp luật hiện hành.
Đối với thành phần kinh tế thuộc sở hữu Nhà nước, tập thể người lao động
từ giám đốc đến công nhân đều là người cung cấp sức lao động và được Nhà nước
trả công. Nhà nước giao quyền sử dụng quản lý tư liệu sản xuất cho tập thể người
lao động. Giám đốc và công nhân viên chức là người làm chủ được uỷ quyền
không đầy đủ, và không phải tự quyền về tư liệu đó. Tuy nhiên, những đặc thù
riêng trong việc sử dụng lao động của khu vực kinh tế có hình thức sở hữu khác
nhau nên các quan hệ thuê mướn, mua bán, hợp đồng lao động cũng khác nhau,
các thoả thuận về tiền lương và cơ chế quản lý tiền lương cũng được thể hiện theo
nhiều hình thức khác nhau.
Tiền lương là bộ phận cơ bản (hay duy nhất) trong thu nhập của người lao
động, đồng thời là một trong các chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh của xí
nghiệp.
Vậy có thể hiểu: Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động,
là giá cả yếu tố của sức lao động mà người sử dụng (Nhà nước, chủ doanh nghiệp)
phải trả cho người cung ứng sức lao động, tuân theo nguyên tắc cung - cầu, giá cả
thị trường và pháp luật hiện hành của Nhà nước.
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 1
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
Cùng với khả năng tiền lương, tiền công là một biểu hiện, một tên gọi khác
của tiền lương. Tiền công gắn với các quan hệ thoả thuận mua bán sức lao động và
thường sử dụng trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các hợp đồng thuê lao động có
thời hạn. Tiền công còn được hiểu là tiền trả cho một đơn vị thời gian lao động
cung ứng, tiền trả theo khối lượng công việc được thực hiện phổ biến trong những
thoả thuận thuê nhân công trên thị trường tự do. Trong nền kinh tế thị trường phát
triển khái niệm tiền lương và tiền công được xem là đồng nhất cả về bản chất kinh
tế phạm vi và đối tượng áp dụng.
b. Bản chất của tiền lương, chức năng của tiền lương
* Quan điểm chung về tiền lương:
Lịch sử xã hội loài người trải qua nhiều hình thái kinh tế xã hội khác nhau,
phản ánh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Một trong
những đặc điểm của quan hệ sản xuất xã hội là hình thức phân phối. Phân phối là
một trong những khâu quan trọng của tái sản xuất và trao đổi. Như vậy trong các
hoạt động kinh tế thì sản xuất đóng vai trò quyết định, phân phối và các khâu khác
phụ thuộc vào sản xuất và do sản xuất quyết định nhưng có ảnh hưởng trực tiếp,
tích cực trở lại sản xuất.
Tổng sản phẩm xã hội là do người lao động tạo ra phải được đem phân phối
cho tiêu dùng cá nhân, tích luỹ tái sản xuất mở rộng và tiêu dùng công cộng. Hình
thức phân phối vật phẩm cho tiêu dùng cá nhân dưới chủ nghĩa xã hội (CNXH)
được tiến hành theo nguyên tắc: “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động”. Bởi
vậy, “phân phối theo lao động là một quy luật kinh tế “. Phân phối theo lao động
dưới chế độ CNXH chủ yếu là tiền lương, tiền thưởng. Tiền lương dưới CNXH
khác hẳn tiền lương dưới chế độ tư bản chủ nghĩa.
Tiền lương dưới chế độ XHCN được hiểu theo cách đơn giản nhất đó là: số
tiền mà người lao động nhận được sau một thời gian lao động nhất định hoặc sau
khi đã hoàn thành một công việc nào đó. Còn theo nghĩa rộng: tiền lương là một
phần thu nhập của nền kinh tế quốc dân biểu hiện dưới hình thức tiền tệ được Nhà
nước phân phối kế hoạch cho công nhân viên chức phù hợp với số lượng và chất
lượng lao động của mỗi người đã cống hiến.
Như vậy nếu xét theo quan điểm sản xuất tiền lương là khoản đãi ngộ của
sức lao động đã được tiêu dùng để làm ra sản phẩm. Trả lương thoả đáng cho
người lao động là một nguyên tắc bắt buộc nếu muốn đạt hiệu quả kinh doanh cao.
Nếu xét trên quan điểm phân phối thì tiền lương là phần tư liệu tiêu dùng cá
nhân dành cho người lao động, được phân phối dựa trên cơ sở cân đối giữa quỹ
hàng hoá xã hội với công sức đóng góp của từng người. Nhà nước điều tiết toàn bộ
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 2
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
hệ thống các quan hệ kinh tế: sản xuất, cung cấp vật tư, tiêu hao sản phẩm, xây
dựng giá và ban hành chế độ, trả công lao động. Trong lĩnh vực trả công lao động
Nhà nước quản lý tập trung bằng cách quy định mức lương tối thiểu ban hành hệ
thống thang lương và phụ cấp. Trong hệ thống chính sách của Nhà nước quy định
theo khu vực kinh tế quốc doanh và được áp đặt từ trên xuống. Sở dĩ như vậy là
xuất phát từ nhận thức tuyệt đối hoá quy luật phân phối theo lao động và phân phối
quỹ tiêu dùng cá nhân trên phạm vi toàn xã hội.
Những quan niệm trên đây về tiền lương đã bị coi là không phù hợp với
những điều kiện đặc điểm của một nền sản xuất hàng hoá.
c. Bản chất phạm trù tiền lương theo cơ chế thị trường
Trong nhiều năm qua, công cuộc đổi mới kinh tế nước ta đã đạt được những
thành tựu to lớn. Song tình hình thực tế cho thấy rằng sự đổi mới một số lĩnh vực
xã hội còn chưa kịp với công cuộc đổi mới chung nhất của đất nước. Vấn đề tiền
lương cũng chưa tạo được động lực phát triển kinh tế xã hội.
Hiện nay có nhiều ý thức khác nhau về tiền lương, song quan niệm thống
nhất đều coi sức lao động là hàng hoá. Mặc dù trước đây không được công nhận
chính thức, thị trường sức lao động đã được hình thành từ lâu ở nước ta và hiện
nay vẫn đang tồn tại khá phổ biến ở nhiều vùng đất nước. Sức lao động là một
trong các yếu tố quyết định trong các yếu tố cơ bản, của quá trình sản xuất, nên
tiền lương, tiền công là vốn đầu tư ứng trước quan trọng nhất, là giá cả sức lao
động. Vì vậy việc trả công lao động được tính toán một cách chi tiết trong hạch
toán kinh doanh của các đơn vị cơ sở thuộc mọi thành phần kinh tế. Để xác định
tiền lương hợp lí cần tìm ra cơ sở để tính đúng ,tính đủ giá trị của sức lao
động .Người lao động sau khi bỏ ra sức lao động,tạo ra sản phẩm thì được một số
tiền công nhất định.Vậy có thể coi sức lao động là một loại hàng hoá,một loại hàng
hoá đặc biệt.Tiền lương chính là giá cả hàng hoá đặc biệt đó - hàng hoá sức lao
động.
Hàng hoá sức lao động cũng có mặt giống như mọi hàng hoá khác là có
giá trị. Người ta định giá trị ấy là số lượng tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất ra
nó. Sức lao động gắn liền với con người nên giá trị sức lao động được đo bằng giá
trị các tư liệu sinh hoạt đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống (ăn, ở, học
hành,đi lại ...) và những nhu cầu cao hơn nữa.Song nó cũng phải chịu tác động của
các quy luật kinh tế thị trường .
Vì vậy, về bản chất tiền công, tiền lương là giá cả của hàng hoá sức lao
động, là động lực quyết định hành vi cung ứng sức lao động. Tiền lương là một
phạm trù của kinh tế hàng hoá và chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế khách
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 3
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
quan. Tiền lương cũng tác động đến quyết định của các chủ doanh nghiệp để hình
thành các thoả thuận hợp đồng thuê lao động.
d. Chức năng của tiền lương
-Tiền lương là một phạm trù kinh tế tổng hợp và bao gồm các chức năngsau:
-Tiền lương là công cụ để thực hiện các chức năng phân phối thu nhập quốc
dân, các chức năng thanh toán giữa người sử dụng sức lao động và người lao
động.
-Tiền lương nhằm tái sản xuất sức lao động thông qua việc trao đổi tiền tệ do
thu nhập mang lại với các vật dụng sinh hoạt cần thiết cho người lao động và gia
đình họ.
-Kích thích con người tham gia lao động, bởi lẽ tiền lương là một bộ phận
quan trọng của thu nhập, chi phối và quyết định mức sống của người lao động.
Do đó là công cụ quan trọng trong quản lí. Người ta sử dụng nó để thúc đẩy
người lao động hăng hái lao động và sáng tạo, coi như là một công cụ tạo động lực
trong sản xuất kinh doanh (SXKD).
e. Nguyên tắc tính lương
Những cơ sở pháp lí của việc quản lí tiền lương trong doanh nghiệp
-Quy định của nhà nước về chế độ trả lương
Năm 1960 lần đầu tiên nhà nước ta ban hành chế độ tiền lương áp dụng cho
công chức, viên chức, công nhân ... thuộc các lĩnh vực của doanh nghiệp hoạt động
khác nhau. Nét nổi bật trong chế độ tiền lương này là nó mang tính hiện vật sâu
sắc, ổn định và quy định rất chi tiết, cụ thể:
Năm 1985 với nghị định 235 HĐBT ngày 18/4/1985 đã ban hành một chế độ
tiền lương mới thay thế cho chế độ tiền lương năm 1960. Ưu điểm của chế độ tiền
lương này là đi từ nhu cầu tối thiểu để tính mức lương tối thiểu song nó vẫn chưa
hết yếu tố bao cấp mang tính cứng nhắc và thụ động.
Ngày 23/5/1993 chính phủ ban hành các nghị định NĐ25/CP, NĐ26/CP quy
định tạm thời chế độ tiền lương mới đối với các doanh nghiệp với mức tiền lương
tối thiểu là 144.000 đ/người/tháng.
Những văn bản pháp lí trên đây đều xây dựng một chế độ trả lương cho
người lao động, đó là chế độ trả lương cấp bậc.
Tiền lương cấp bậc là tiền lương áp dụng cho công nhân căn cứ vào số
lượng và chất lượng lao động của công nhân.
Hệ số tiền lương cấp bậc là toàn bộ những quy định của Nhà nước mà doanh
nghiệp dựa vào đó để trả lương cho công nhân theo chất lượng và điều kiện lao
động khi họ hoàn thành một công việc nhất định.
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 4
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
Chế độ tiền lương cấp bậc tạo khả năng điều chỉnh tiền lương giữa các
nghành, các nghề một cách hợp lí, hạn chế được tính chất bình quân trong việc trả
lương, đồng thời còn có tác dụng bố trí công việc thích hợp với trình độ lành nghề
của công nhân.
Theo chế độ này các doanh nghiệp phải áp dụng hoặc vận dụng các thang
lương, mức lương, hiện hành của Nhà nước.
- Mức lương: là lượng tiền trả cho người lao động cho một đơn vị thời gian
(giờ, ngày, tháng...) phù hợp với các cấp bậc trong thang lương. Thông thường Nhà
nước chỉ quy định mức lương bậc I hoặc mức lương tối thiểu với hệ số lương của
cấp bậc tương ứng.
- Thang lương: là biểu hiện xác định quan hệ tỷ lệ về tiền lương giữa các
công nhân cùng nghề hoặc nhiều nghề giống nhau theo trình tự và theo cấp bậc của
họ. Mỗi thang lương đều có hệ số cấp bậc và tỷ lệ tiền lương ở các cấp bậc khác
nhau so với tiền lương tối thiểu.
* Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật là văn bản quy định về mức độ phức tạp của công
việc và yêu cầu về trình độ lành nghề của công nhân ở một bậc nào đó phải biết gì
về mặt kỹ thuật và phải làm được gì về mặt thực hành.
Giữa cấp bậc công nhân và cấp bậc công việc có mối quan hệ chặt chẽ.
Công nhân hoàn thành tốt ở công việc nào thì sẽ được xếp vào cấp bậc đó.
Cũng theo các văn bản nàý nghĩa cán bộ quản lý trong doanh nghiệp được
thực hiện chế độ tiền lương theo chức vụ. Chế độ tiền lương chức vụ được thể hiện
thông qua các bảng lương chức vụ do Nhà nước quy định. Bảng lương chức vụ
gồm có nhóm chức vụ khác nhau, bậc lương, hệ số lưong và mức lương cơ bản.
Phương pháp tính lương
Bộ luật lao động của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chương 2
điều 56 có ghi: “Khi chỉ số giá cả sinh hoạt tăng lên làm cho tiền lương thực tế của
người lao động bị giảm sút thì chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu để đảm
bảo tiền lương thực tế”.
Ngày 6 tháng 4 năm 2009, chính phủ đã ban hành nghị định 33/2009/NĐ-CP
quy định mức lương tối thiểu chung sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 5 năm 2009 là
650.000 đồng/tháng. Nghị định này được áp dụng đối với 4 loại hình cơ quan, đơn
vị, tổ chức bao gồm: các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị,
các đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các công ty
được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước và
các công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ được tổ
chức quản lý và hoạt động theo luật doanh nghiệp
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 5
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
g. Các hình thức trả lương
Trả lương theo thời gian
Điều 58 Bộ luật lao động quy định các hình thức trả lương cho người lao
động căn cứ vào thời gian làm việc thực tế và bậc lương của mỗi người.
+ Tiền lương tháng là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng
lao động.
+ Tiền lương tuần: là tiền lương trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ
sở tiền lương tháng nhân (x) với 12 tháng và chia (:) cho 52 tuần.
+ Tiền lương ngày: là tiền lương trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ
sở tiền lương tháng chia cho 26
+ Tiền lương giờ: Là tiền lương trả cho một giờ làm việc và được xác định
bằng cách lấy tiền lương ngày chia cho số giờ tiêu chuẩn theo quy định của luật lao
động (không quá 8 giờ/ ngày)
Do những hạn chế nhất định của hình thức trả lương theo thời gian (mang
tính bình quân, chưa thực sự gắn với kết quả sản xuất) nên để khắc phục phần nào
hạn chế đó, trả lương theo thời gian có thể kết hợp chế độ tiền thưởng để khuyến
khích người lao động hăng hái làm việc.
Tiền lương theo sản phẩm
Tiền lương theo sản phẩm là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ
vào số lượng, chất lượng sản phẩm họ làm ra. Việc trả lương theo sản phẩm có thể
tiến hành theo nhiều hình thức khác nhau như trả theo sản phẩm trực tiếp không
hạn chế, trả theo sản phẩm gián tiếp, trả theo sản phẩm có thưởng, theo sản phẩm
luỹ tiến.
Tiền lương khoán
Tiền lương khoán là hình thức trả lương cho người lao động theo khối lượng
và chất lượng công việc mà họ hoàn thành.
Ngoài chế độ tiền lương, các doanh nghiệp còn tiến hành xây dựng chế độ
tiền thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh
doanh. Tiền thưởng bao gồm thưởng thi đua (lấy từ quỹ khen thưởng) và thưởng
trong sản xuất kinh doanh (thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm, thưởng tiết kiệm
vật tư, thưởng phát minh sáng kiến...)
Bên cạnh các chế độ tiền lương, tiền thưởng được hưởng trong quá trình
kinh doanh, người lao động còn được hưởng các khoản trợ cấp thuộc quỹ bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm y tế trong các trường hợp ốm đau, thai sản... Các quỹ này được
hình thành một phần do người lao động đóng góp, phần còn lại được tính vào chi
phí kinh doanh của doanh nghiệp.
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 6
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
h. Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp
Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương mà doanh nghiệp
trả cho tất cả lao động thuộc doanh nghiệp quản lý. Thành phần quỹ lương bao
gồm nhiều khoản như lương thời gian (tháng, ngày, giờ), lương sản phẩm, phụ cấp
(cấp bậc, khu vực, chức vụ, đắt đỏ...), tiền thưởng trong sản xuất. Quỹ tiền lương
bao gồm nhiều loại tuy nhiên về mặt hạch toán có thể chia thành tiền lương lao
động trực tiếp và tiền lương lao động gián tiếp trong đó chi tiết theo tiền lương
chính và tiền lương phụ.
1.1.2. Các khoản trích theo lương
Ngoài tiền lương, công nhân viên chức còn được hưởng các khoản trợ cấp
thuộc phúc lợi xã hội, trong đó có trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ
quy định trên tổng số quỹ tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp (chức vụ, khu
vực, đắt đỏ, thâm niên) của công nhân viên chức thực tế phát sinh trong tháng.
Theo chế độ hiện hành tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội là 20%, trong đó 15% do đơn vị
hoặc chủ sử dụng lao động nộp được tính vào chi phí kinh doanh; 5% còn lại do
người lao động đóng góp và được trừ vào lương tháng. Quỹ bảo hiểm xã hội được
chi tiêu cho các trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp, hưu trí tử tuất. Quỹ này do cơ quan BHXH quản lý.
Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) được sử dụng để thanh toán các khoản tiền
khám chữa bệnh, viện phí, thuốc thang... cho người lao động trong thời gian ốm
đau sinh đẻ. Quỹ này được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng
số tiền lương của công nhân viên chức thực tế phát sinh trong tháng. Tỷ lệ trích
BHYT hiện hành là 3%, trong đó 2% trích vào chi phí kinh doanh và 1% trừ vào
thu nhập của người lao động.
Để có nguồn chi phí cho hoạt động công đoàn hàng tháng doanh nghiệp còn
phải trích theo tỷ lệ quy định với tổng số quỹ tiền lương, tiền công và phụ cấp (phụ
cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút; phụ cấp đắt
đỏ; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp lưu động, phụ cấp thâm
niên, phụ cấp phục vụ quốc phòng an ninh) thực tế phải trả cho người lao động kể
cả lao động tính vào chi phí kinh doanh để hình thành kinh phí công đoàn. Tỷ lệ
kinh phí công đoàn theo chế độ hiện hành là 2%.
1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán
a. Yêu cầu quản lý
Tiền lương là giá trị của sức lao động là một yếu tố của chi phí sản xuất. Do
đó muốn tiết kiệm được chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm các doanh
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 7
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
nghiệp phải sử dụng tiền lương của mình có kế hoạch thông qua các phương pháp
quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ tiền lương.
Việc trả lương cho công nhân trong các doanh nghiệp phải theo từng tháng.
Muốn làm tốt tất cả các vấn đề trên các doanh nghiệp phải lập kế hoạch quản lý
nguồn vốn tạm thời này. Nếu thực hiện tốt sẽ tạo ra khả năng sử dụng có hiệu quả
đồng vốn, nâng cao hơn nữa kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.
Trong điều kiện kinh tế thị trường quá trình sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp luôn chịu sự tác động của các quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị.
Cơ chế thị trường khắc nghiệt sẵn sàng đào thải những doanh nghiệp làm ăn thua
lỗ không có hiệu quả. Trong điều kiện đó chất lượng sản phẩm và giá cả là những
nhân tố quan trọng giúp cho sự đứng vững và phát triển của mỗi doanh nghiệp.
Để công nhân gắn bó với doanh nghiệp, phát huy hết khả năng sáng tạo tinh
thần, trách nhiệm trong sản xuất, luôn tìm ra cách cải tiến mẫu mã, chất lượng sản
phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu và hạ giá thành. Các doanh nghiệp phải có phương
pháp quản lý hiệu quả tiền lương nói riêng và quỹ tiền lương nói chung.
b. Nhiệm vụ kế toán
Tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ là vấn đề quan tâm
riêng của công nhân viên mà còn là vấn đề doanh nghiệp đặc biệt chú ý. Vì vậy, kế
toán lao động tiền lương cần phải thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Phản ánh đầy đủ chính xác thời gian và kết quả lao động của công nhân
viên. Tính toán đúng, thanh toán đầy đủ kịp thời tiền lương và các khoản trích theo
lương cho công nhân viên. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng, chi tiêu quỹ lương.
- Tính toán phân bổ hợp lý chính xác chi phí về tiền lương (tiền công) và
trích BHXH, BHYT, KPCĐ cho các đối tượng sử dụng liên quan.
- Định kỳ phân tích tình hình sử dụng lao động và quản lý sử dụng quỹ tiền
lương. Cung cấp những thông tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận liên quan.
1.2. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương theo chế độ kế
toán hiện hành
Chu kỳ tiền lương và lao động được bắt đầu từ thời điểm tiếp nhận nhân sự,
đến việc theo dõi thời gian làm việc hoặc sản phẩm hoàn thành; tính lương phải trả
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 8
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
cho công nhân viên và các khoản trích theo lương, cuối cùng là thanh toán tiền
lương và các khoản khác cho công nhân viên.
Hạch toán lao động
Tiếp nhận lao động là thời điểm bắt đầu của chu kỳ tiền lương và lao động.
Đó là việc xem xét và ra quyết định tiếp nhận, phân phối công việc cho người lao
động, quyết định phê chuẩn mức lương, phụ cấp; lập hồ sơ cán bộ nhân viên.
Để quản lý lao động về mặt số lượng, các doanh nghiệp sử dụng sổ danh
sách lao động. Sổ này do phòng lao động tiền lương lập (lập chung cho toàn doanh
nghiệp và lập riêng cho từng bộ phận) nhằm nắm chắc tình hình phân bổ, sử dụng
lao động hiện có trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn căn cứ vào
sổ lao động (mở riêng cho từng người lao động) để quản lý nhân sự cả về số lượng
và chất lượng lao động, về biến động và chấp hành chế độ đối với lao động.
Muốn quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, cần phải tổ chức hạch
toán việc sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động. Chứng từ sử dụng để
hạch toán thời gian lao động là bảng chấm công. Bảng chấm công được lập riêng
cho từng bộ phận, tổ, đội lao động sản xuất, trong đó ghi rõ ngày làm việc, nghỉ
việc của mỗi người lao động. Bảng chấm công do tổ trưởng (hoặc trưởng các
phòng ban) trực tiếp ghi rõ và để nơi công khai để công nhân viên chức giám sát
thời gian lao động của từng người. Cuối tháng bảng chấm công được dùng để tổng
hợp thời gian lao động và tính lương cho từng bộ phận, tổ, đội sản xuất.
Theo dõi thời gian làm việc hoặc khối lượng công việc hoàn thành và tính
lương và các khoản phải trả cho công nhân viên là giai đoạn tổ chức chấm công,
lập bảng kê và xác nhận khối lượng hoàn thành, tính lương và các khoản khác phải
trả cho từng công nhân viên, từng tổ, đội, bộ phận liên quan, tính trích BHXH,
BHYT, KPCĐ.
Để hạch toán kết quả lao động, kế toán sử dụng các loại chứng từ ban đầu
khác nhau, tuỳ theo loại hình và đặc điểm sản xuất ở từng doanh nghiệp. Mặc dầu
sử dụng các mẫu chứng từ khác nhau nhưng các chứng từ này đều mang các nội
dung cần thiết như tên công nhân, tên công việc hoặc sản phẩm, thời gian lao động,
số lượng sản phẩm hoàn thành nghiệm thu, kỳ hạn và chất lượng công việc hoàn
thành... Đó chính là các báo cáo về kết quả như “phiếu giao, nhận sản phẩm”,
“Phiếu khoán”, “Hợp đồng giao khoán”, “Phiếu báo làm thêm giờ”, “Phiếu xác
nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành”, “bảng kê sản lượng từng người”.
Chứng từ hạch toán lao động phải do người lập (tổ trưởng) kí, cán bộ kiểm
tra kỹ thuật xác nhận, được lãnh đạo duyệt y (quản đốc phân xưởng, trưởng bộ
phận). Sau đó các chứng từ này được chuyển cho nhân viên hạch toán phân xưởng
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 9
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
để tổng hợp kết quả lao động toàn đơn vị, rồi chuyển về phòng lao động tiền lương
xác nhận. Cuối cùng chuyển về phòng kế toán doanh nghiệp để làm căn cứ tính
lương, tính thưởng. Để tổng hợp kết quả lao động tại mỗi phân xưởng, bộ phận sản
xuất, nhân viên hạch toán phân xưởng phải mở sổ tổng hợp do các tổ gửi đến, hàng
ngày (hoặc định kỳ), nhân viên hạch toán phân xưởng ghi kết quả lao động của
từng người, từng bộ phận vào sổ và cộng sổ, lập báo cáo kết quả lao động gửi cho
các bộ phận quản lý liên quan. Phòng kế toán doanh nghiệp cũng phải mở sổ tổng
hợp kết quả lao động để tổng hợp kết quả chung toàn doanh nghiệp.
Kế toán tổng hợp tiền lương
a. Chứng từ lao động
Muốn tổ chức tốt kế toán tiền lương, BHXH chính xác thì phải hạch toán lao
động chính xác là điều kiện để hạch toán tiền lương và bảo hiểm chính xác theo
quy định hiện nay, chứng từ lao động tiền lương bao gồm:
- Bảng chấm công
- Bảng thanh toán lương
- Phiếu nghỉ BHXH
- Bảng thanh toán BHXH
- Phiếu xác nhận sản phẩm và công việc đã hoàn thành
- Phiếu báo làm thêm giờ
b. Chứng từ kế toán
Dựa vào chứng từ lao động nêu trên nhân viên hạch toán phân xưởng tổng
hợp là làm báo cáo gửi lên phòng lao động tiền lương và phòng kế toán để tổng
hợp và phân tích tình hình chung toàn doanh nghiệp, phòng kế toán dựa vào các tài
liệu trên và áp dụng các hình thức tiền lương để làm bảng thanh toán lương và tính
BHXH, BHYT, KPCĐ.
Căn cứ vào bảng thanh toán lương kế toán viết phiếu chi, chứng từ tài liệu
về các khoản khấu trừ trích nộp.
c. Thủ tục hạch toán
Từ bảng chấm công kế toán cộng sổ công làm việc trong tháng, phiếu báo
làm thêm giờ, phiếu xác nhận sản phẩm, kế toán tiến hành trích lương cho các bộ
phận trong doanh nghiệp. Trong bảng thanh toán lương phải phản ánh được nội
dung các khoản thu nhập của người lao động được hưởng, các khoản khấu trừ
BHXH, BHYT, và sau đó mới là số tiền còn lại của người lao động được lĩnh.
Bảng thanh toán lương là cơ sở để kế toán làm thủ tục rút tiền thanh toán lương
cho công nhân viên. Người nhận tiền lương phải ký tên vào bảng thanh toán lương.
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 10
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
Theo quy định hiện nay, người lao động được lĩnh lương mỗi tháng 2 lần,
lần đầu tạm ứng lương kỳ I, lần II nhận phần lương còn lại sau khi đã trừ đi các
khoản khấu trừ vào lương theo quy định.
* Trường hợp ở một số doanh nghiệp có số công nhân nghỉ phép năm không đều
đặn trong năm hoặc là doanh nghiệp sản xuất theo tính chất thời vụ thì kế toán phải
dùng phương pháp trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản
xuất. Việc trích trước sẽ tiến hành đều đặn vào giá thành sản phẩm và coi như là
một khoản chi phí phải trả. Cách tính như sau:
Tổng số tiền lương nghỉ phép của
Mức trích trước CNSX theo kế hoạch năm Tiền lương thực tế
tiền lương nghỉ = x phải trả cho CNSX
phép của CNSX Tổng số tiền lương chính phải
trả theo kế hoạch của CNSX năm
Tỷ lệ trích trước tiền Tổng số tiền lương nghỉ phép KH năm CNSX
Lương nghỉ phép (%) = x 100
Tổng số tiền lương theo KH năm CNSX
Mức tiền lương = Tiền lương thực tế x Tỷ lệ % trích tiền
nghỉ phép phải trả lương nghỉ phép
* Hạch toán
.Khi trích trước tiền lương nghỉ phép CNSX sản phẩm
Nợ TK622 (chi phí CN trực tiếp)
Có TK335 (chi phí phải trả)
. Khi tính lương thực tế phải trả cho CNSX nghỉ phép
Nợ TK335 chi phí phải trả
Có TK334 phải trả công nhân viên
Để phục vụ yêu cầu hạch toán thì tiền lương được chia ra làm 2 loại:
* Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho CNV trong thời gian CNV thực hiện
nhiệm vụ chính của họ bao gồm tiền lương trả theo cấp bậc và các khoản phụ cấp
kèm theo (phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực)
* Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho CNV trong thời gian CNV thực hiện
nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính của họ và thời gian CNV nghỉ được hưởng
lương theo quy định của chế độ (nghỉ phép, nghỉ do ngừng sản xuất ...)
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 11
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
Việc phân chia tiền lương thành lương chính lương phụ có ý nghĩa quan
trọng đối với công tác kế toán và phân tích tiền lương trong giá thành sản phẩm.
Tiền lương chính của công nhân sản xuất gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm
và được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất từng loại sản phẩm, tiền lương phụ
của công nhân viên sản xuất không gắn liền với các loại sản phẩm nên được hạch
toán gián tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm.
d. Tài khoản kế toán sử dụng hạch toán tiền lương và BHXH, BHYT, KPCĐ
* Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương kế toán sử dụng 2 tài khoản
chủ yếu.
- TK334- Phải trả công nhân viên: là tài khoản được dùng để phản ánh các
khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của
doanh nghiệp về tiền lương (tiền công), tiền thưởng, BHXH và các khoản khác
thuộc về thu nhập của công nhân viên.
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 334
TK 334
- Các khoản khấu trừ vào tiền công, Tiền lương, tiền công và các lương của tiền
lương của CNV khoản khác còn phải trả cho CNV chức
- Tiền lương, tiền công và các khoản
khác đã trả cho CNV
- Kết chuyển tiền lương công nhân
viên chức chưa lĩnh
Dư nợ (nếu có): số trả thừa cho CNV Dư có: Tiền lương, tiền công và các
chức khoản khác còn phải trả CNV chức
- TK 338: “Phải trả và phải nộp khác”: Dùng để phản ánh các khoản phải trả và
phải nộp cho cơ quan pháp luật, cho các tổ chức, đoàn thể xã hội, cho cấp trên về
kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản khấu trừ vào lương
theo quyết định của toà án (tiền nuôi con khi li dị, nuôi con ngoài giá thú, án
phí,...) giá trị tài sản thừa chờ xử lý, các khoản vay mượn tạm thời, nhận ký quỹ,
ký cược ngắn hạn, các khoản thu hộ, giữ hộ...
Kết cấu và nội dung phản ánh TK338
TK 338
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 12
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
- Các khoản đã nộp cho cơ quan - Trích- KPCĐ, BHXH, BHYT
quản lý theo tỷ lệ quy định
- Các khoản đã chi về kinh phí công - Tổng số doanh thu nhận trước phát
đoàn sinh trong kì
- Xử lý giá trị tài sản thừa - Các khoản phải nộp, phải trả hay thu
hộ
- Kết chuyển doanh thu nhận trước - Giá trị tài sản thừa chờ xử lý
vào doanh thu bán hàng tương ứng
từng kỳ
- Các khoản đã trả đã nộp khác - Số đã nộp, đã trả lớn hơn số phải nộp,
phải trả được hoàn lại.
Dư nợ (Nếu có): Số trả thừa, nộp thừa Dư có: Số tiền còn phải trả, phải nộp và
Vượt chi chưa được thanh toán giá trị tài sản thừa chờ xử lý
Tài khoản 338 chi tiết làm 6 khoản:
3381 Tài sản thừa chờ giải quyết
3382 Kinh phí công đoàn
3383 Bảo hiểm xã hội
3384 Bảo hiểm y tế
3387 Doanh thu nhận trước
3388 Phải nộp khác
Ngoài ra kế toán còn sử dụng một số TK khác có liên quan trong quá trình
hạch toán như 111, 112, 138...
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 13
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
e. Sơ đồ hạch toán tổng hợp tiền lương, BHXH, KPCĐ
Sơ đồ tóm tắt tổng hợp Kế TOán tiền lương, BHXH, KPCĐ
TK 333 TK 334 TK 241
Thuế thu nhập Tiền lương phải trả
Công nhân phải chịu
TK138 TK 622
Khấu trừ các khoản 335
Phải thu Trích trước tiền
lương nghỉ phép
TK 111, 112 TK 627, 641, 642
Thực tế đã trả
Thanh toán lương
Cho CNV
TK 431
Tính tiền thưởng
cho CNV
TK 338
Tính BHXH trả
trực tiếp cho
CNV Trích
BHXH
BHYT,
KPCĐ
1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tiền lương là một phạm trù kinh tế rất quan trọng và phức tạp ,nó có mối
quan hệ tác động qua lại với các yếu tố: kinh tế, chính trị- xã hội của từng nước
trong từng thời kỳ.
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 14
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
Quá trình chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang chế độ tự chủ kinh doanh, các
doanh nghiệp thực hiện tự hạch toán, lấy thu bù chi và phải đảm bảo có lãi và Nhà
nước không bù lỗ.
Mục đích của kế toán tiền lương là đảm bảo tiền lương cho người lao động,
tạo nên sự quan tâm vật chất, tinh thần đến kết quả lao động của họ.
Muốn vậy các doanh nghiệp phải luôn hoàn thiện các hình thức tiền lương,
bởi bất kỳ một hình thức tiền lương nào cũng có những hạn chế nhất định và
những hạn chế này chỉ được bộc lộ sau những thời gian thực hiện: vì vậy tuỳ thuộc
vào từng loại hình kinh doanh, đặc điểm kinh doanh mà có kết quả áp dụng các
hình thức tiền lương cho phù hợp.
Mục tiêu cuối cùng của tiền lương là phản ánh đúng kết quả lao động, kết
quả kinh doanh, đảm bảo tính công bằng, đảm bảo tốc độ tăng tiền lương bình
quân của doanh nghiệp phù hợp hơn tốc độ tăng của năng suất lao động ... Để đảm
bảo các yêu cầu này, thì ngay bước đầu tiên việc xác định quỹ tiền lương phải đảm
bảo tính khoa học.
Phân phối quỹ lương hợp lý là công việc khó khăn, giữa lao động quản lý và
lao động trực tiếp, giữa các lao động trong cùng một bộ phận, từng cá nhân sẽ đảm
bảo tính công bằng và có tác dụng khuyến khích người lao động.
Việc sử dụng tiền lương đòi hỏi phải có tính linh hoạt, làm sao không vi
phạm pháp luật có hiệu quả cao. Mặt khác một phương pháp, một hình thức trả
lương chỉ phù hợp với một đối tượng nhất định ...Vì vậy các phương pháp cần áp
dụng một cách khoa học, chính xác nhưng cũng cần mềm dẻo, có sự điều chỉnh
hợp lý tuỳ theo từng điều kiện thì mới tăng hiệu quả trong kinh doanh góp phần tiết
kiệm chi phí tiền lương, hạ giá thành sản phẩm.
1.4. Ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những khoản chi chủ
yếu và khá lớn ở nhiều doanh nghiệp nó liên quan đến chi phí kinh doanh và tính
giá thành sản phẩm. Vì thế việc hoàn thiện nó mang lại hiệu quả cho sản xuất kinh
doanh.
a. Tiền lương với tư cách là yếu tố chi phí đầu vào của quá trình sản xuất
Sức lao động là một yếu tố quan trọng nhất trong quá trình sản xuất kinh
doanh cùng với các yếu tố khác để tạo ra sản phẩm dịch vụ cho thị trường.
Hiện nay mục tiêu chính của các doanh nghiệp là tìm kiếm lợi nhuận, mà
vấn đề cụ thể được các doanh nghiệp quan tâm đều là làm thế nào để hạ giá thành
sản phẩm, giảm chi phí tiền lương là một trong ba yếu tố để hạ giá thành sản phẩm.
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 15
Trường Kinh tế Ngoại giao Việt Nam Chuyên ngành Kế toán
Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động là tuân theo quy luật
cung-cầu, giá cả của thị trường sức lao động và pháp luật hiện hành của Nhà nước.
Vậy doanh nghiệp không thể cứ trả lương thấp cho người lao động là được. Thị
trường sức lao động là thị trường sức lao động phức tạp, đòi hỏi người quản lý phải
biết lựa chọn mức lương trả cho người lao động một cách hợp lý để đảm bảo cho
quá trình sản xuất diễn ra được tốt.
b. Tiền lương với tư cách là nguồn thu nhập chủ yếu để đảm bảo ổn định và nâng
cao đời sống của người lao động.
Đối với người lao động, tiền lương là động cơ chủ yếu để họ quyết định làm
việc cho doanh nghiệp. Tiền lương chính là nguồn lợi kinh tế chủ yếu của người
lao động. Nhu cầu của cuộc sống ngày càng cao thì lợi ích kinh tế của tiền lương
càng lớn, người lao động khi quyết định làm việc cho doanh nghiệp cũng là lúc họ
xác định lợi ích thu được từ tiền lương. Song không phải là tiền lương danh nghĩa
mà là tiền lương thực tế.
Như ta đã biết trong bất kỳ một hợp đồng lao động nào dù ban đầu mức
lương đưa ra thoả thuận là lương danh nghĩa thì người lao động cũng nhẩm tính
được mức lương thực tế của mình. Nếu có sự trượt giá thì người lao động và người
sử dụng lao động phải thương lượng lại để có mức lương thực tế hợp lý hơn. Bởi vì
tiền lương mà người lao động nhận được dùng để mua tư liệu sinh hoạt, các dịch
vụ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của họ và gia đình họ. Tiền lương là phương
tiện để người lao động đảm bảo những nhu cầu vật chất cần thiết hàng ngày và cao
hơn nữa là nhu cầu tinh thần. Và bất cứ người nào cũng mong muốn trả lương cao
hay chí ít cũng là thoả đáng với sức lao động mà họ bỏ ra. Với người lao động tiền
lương nhận là thoả đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo ra sự gắn kết
cộng đồng những người lao động với mục tiêu và lợi nhuận của doanh nghiệp.
Ngược lại nếu doanh nghiệp trả lương không hợp lý hoặc vì mục tiêu lợi nhuận
thuần tuý không chú ý đến lợi ích cuả người lao động thì nguồn nhân lực đó sẽ cạn
kiệt, giảm sút chất lượng, làm hạn chế động cơ cung ứng sức lao động.
Sinh viên thực hiện: Đoàn Thị Tâm 16