Hoàn thiện hạch toán nlvl ở công ty cổ phân cơ khí và xây lắp an ngãi

  • 86 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 86 trang

Nội dung text: Hoàn thiện hạch toán nlvl ở công ty cổ phân cơ khí và xây lắp an ngãi

CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ KEÁ
TOAÙN NGUYEÂN VAÄT
LIEÄU
1.1 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, söï caàn thieát phaûi toå
chöùc haïch toaùn NVL, nhieäm vuï toå chöùc keá toaùn NVL,
yeâu caàu quaûn lyù vaø nhieäm vuï cuûa keá toaùn NVL.
1.1.1 Khaùi nieäm :
NVL laø ñoái töôïng lao ñoäng mua ngoaøi hoaëc töï cheá bieán
caàn thieát trong quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa doanh
nghieäp .
1.1.2 Ñaëc ñieåm :
NVL coù ñaëc ñieåm laø chæ tham gia vaøo moät chu kyø saûn
xuaát, trong quaù trình tham gia vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát NVL
chuyeån hoaù khoâng ngöøng vaø bieán ñoåi veà maët giaù trò vaø
hình thöùc .
- Veà maët giaù trò : Khi tham gia vaøo quaù trình saûn xaát giaù
trò NVL chuyeån hoaù heát moät laàn vaøo chi phí saûn xuaát saûn
phaåm .
- Veà maët hình thaùi : Khi tham gia vaøo quaù trình saûn xaát
giaù trò NVL seõ tieâu hao toaøn boä, bieán ñoåi hình thaùi vaät
chaát ban ñaàu ñeå caáu thaønh neân thöïc theå saûn phaåm.
1.1.3 Söï caàn thieát phaûi toå chöùc haïch toaùn NVL trong
doanh nghieäp
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 1
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
Trong caùc doanh nghieäp saûn xuaát, NVL ñöôïc nhaäp – xuaát
thöôøng xuyeân, vì vaäy toå chöùc haïch toaùn ñaày ñuû, kòp thôøi,
chính xaùc NVL laø moät trong nhöõng bieän phaùp quan troïng ñeå
naâng cao hieäu quaû söû duïng NVL; goùp phaàn giaûm chi phí
saûn xuaát, haï giaù thaønh saûn phaåm, taêng lôïi nhuaän cho
doanh nghieäp…
1.1.4 Nhieäm vuï toå chöùc keá toaùn NVL trong doanh
nghieäp:
Toå chöùc keá toaùn NVL trong doanh nghieäp phaûi thöïc hieän
nhöõng nhieäm vuï chuû yeáu sau:
- Toå chöùc khoa hoïc vaø hôïp lyù coâng taùc keá toaùn NVL taïi
ñôn vò, xaùc ñònh roû raøng nhieäm vuï keá toaùn NVL trong boä
maùy keá toaùn, taïo moái quan heä chaëc cheõ vôùi caùc boä
phaän keá toaùn khaùc.
- Vaän duïng ñuùng ñaén heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn vaø
hình thöùc keá toaùn thích hôïp.
- Töøng böôùc coù keá hoaïch trang bò vaø söû duïng caùc
phöông tieän kyõ thuaät tính toaùn hieän ñaïi, boài döôõng ngheà
nghieäp cho caùc caùn boä keá toaùn.
- Qui ñònh moái quan heä giöõa keá toaùn NVL vôùi caùc phoøng
ban, caùc boä phaän khaùc trong doanh nghieäp veà caùc coâng
vieäc coù lieân quan ñeán coâng taùc keá toaùn NVL.
1.1.5 Yeâu caàu quaûn lyù nguyeân vaät lieäu.
Nguyeân vaät lieäu coù taàm quan troïng rất lớn neân vieäc taêng
cöôøng haïch toaùn laø voâ cuøng caàn thieát. Caûi tieán coâng taùc
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 2
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
quaûn lyù NVL cho phuø hôïp vôùi thöïc theá saûn xuaát vaø co
hieäu quaû cao.
1.1.6 Nhieäm vuï cuûa keá toaùn nguyeân vaät lieäu.
- Toå chöùc ghi cheùp, phaûn aùnh chính xaùc, toång hôïp kòp
thôøi taøi lieäu, soá löôïng veà tình hình thu mua vaät lieäu, veà tình
hình nhaäp khaåu, toàn kho cuûa töøng loaïi, töøng thöù vaät lieäu.
Tính giaù thaønh thöïc teá vaït lieäu töï cheá, kieåm tra tình hình keá
hoaïch mua veà cho saûn xuaát kinh doanh .
- Toå chöùc ghi cheùp, phaûn aùnh, toång hôïp soá lieäu moät
caùch chính xaùc, kòp thôøi veà tình hình mua nguyeân vaät lieäu,
coâng cuï duïng cuï veà maët soá löôïng, giaù caû NVL taêng giaûm,
toàn kho theo töøng loaïi .
- Thöôøng xuyeân kieåm tra vaø chaáp haønh cheá ñoä baûo
quaûn, döï tröõ söû duïngNVLø. Kieåm tra phaùt hieän vaø ngaên
ngöøa caùc tröôøng hôïp söû duïng laõng phí hay maát maùt NVL
cuõng nhö nguyeân nhaân thöøa thieáu, öù ñoïng, keùm phaåm
chaát. Töø ñoù ñeà ra caùc bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi haïn cheá
toái ña caùc thieät haïi coù theå xaûy ra, caàn tính toaùn chính xaùc
soá löôïng vaø giaù trò tieâu hao vaøo caùc ñoái töôïng .
1.2 Phaân loaïi nguyeân vaät lieäu.
- Phaân loaïi NVL laø vieäc saép xeáp caùc NVL thanh töøng
nhoùm, töøng loaïi NVL theo nhöõng tieâu chuaån nhaát ñònh, phuïc
vuï cho yeâu caàu quaûn lyù.
- Caên cöù vaøo coâng duïng chuû yeáu cuûa NVL thì vaät lieäu
ñöôïc chia thaønh 6 loaïi :
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 3
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
+ Nguyeân vaät lieäu chính: Laø ñoái töôïng lao ñoäng chuû yeáu
trong doanh nghieäp, laø cô sôû vaät chaát chuû yeáu, hình thaønh
neân thöïc theå cuûa saûn phaåm, cuï theå nhö: mía ñeå saûn xuaát
ra ñöôøng; saét theùp trong coâng nghieäp cô khí; gaïch, ngoùi, xi
maêng trong xaây döïng cô baûn…
+ Nguyeân vaät lieäu phuï: cuõng laø ñoái töôïng lao ñoäng,
nhöng vaät lieäu phuï khoâng phaûi laø cô sôû vaät chaát chuû yeáu
hình thaønh neân saûn phaåm môùi. Vaät lieäu phuï thöôøng ñöôïc
söûû duïngkeát hôïp vôùi vaät lieäu chính laøm thay ñoåi maøu saéc,
muøi vò, hình daùng beà ngoaøi nhaèm naâng cao chaát löôïng saûn
phaåm, hoaøn thieän saûn phaåm hay, phuïc vuï cho nhu caàu coâng
ngheä, kyõ thuaät hoaëc quaûn lyù…
+ Nhieân lieäu: Coù taùc duïng cung caáp nhieät löôïng cho quaù
trình saûn xuaát kinh doanh, nhieân lieäu coù theå toàn taïi ôû theå
loûng nhö xaêng, daàu; ôû theå raén nhö than ñaù, than buøn, than
cuûi; ôû theå khí nhö gas,…
+ Phuï tuøng thay theá söûa chöõa: laø nhöõng chi tieát, phuï
tuøng maùy moùc, thieát bò maø doanh nghieäp mua saém, döï tröõ
phuïc vuï cho vieäc thay theá, söûa chöõa maùy moùc, thieát bò;
taøi saûn coá ñònh; phöông tieän vaän taûi.
+ Pheá lieäu: laø nhöõng thöù bò loaïi ra trong quaù trình saûn
xuaát kinh doanh cuûa ñôn vò, nhöng coøn coù theå taän duïng
ñöôïc hoaëc baùn ra ñöôïc, pheá lieäu ñaõ maát heát phaàn lôùn
giaù trò söû duïng ban ñaàu nhö: saét vuïn, goã vuï, gaïch ngoùi
vôõ…
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 4
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
+ Caùc loaïi vaät lieäu khaùc: bao goàm caùc loaïi vaät lieäu
khoâng thuoäc nhöõng loaïi vaät lieäu ñaõ neâu treân nhö bao bì
ñoùng goùi saûn phaåm, …
1.3 Nguyeân taéc haïch toaùn nguyeân vaät lieäu.
Nguyeân vaät lieäu laø moät trong nhöõng yeáu toá caáu thaønh
neân haøng toàn kho, do ñoù keá toaùn NVL phaûi tuaân theo
chuaån möïc keá toaùn soá 02 " haøng toàn kho".
- Haøng toàn kho ñöôïc tính theo giaù goác ( trò giaù thöïc teá taïi
thôøi ñieåm phaùt sinh nghieäp vuï kinh teá), tröôøng hôïp giaù trò
thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc thaáp hôn giaù goác thì phaûi tính
theo giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc.
+ Giaù trò thuaàn coù theå thöïc hieän ñöôïc laø giaù baùn öôùc
tính cuûa haøng toàn kho trong kỳ saûn xuaát kinh doanh bình
thöôøng tröø (-) chi phí öôùc tính ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm
vaø chi phí öôùc tính caàn thieát cho vieäc tieâu thuï chuùng.
+ Giaù goác haøng toàn kho ñöôïc xaùc ñònh cuï theå cho töøng
loaïi, goàm: chi phí mua, chi phí cheá bieán vaø caùc chi phí lieân
quan tröïc tieáp khaùc phaùt sinh ñeå coù ñöôïc haøng toàn kho ôû
ñòa ñieåm vaø traïng thaùi hieän taïi.
- Trong moät doanh nghieäp chæ ñöôïc aùp duïng moät trong hai
phöông phaùp keá toaùn haøng toàn kho: Phöông phaùp keâ khai
thöôøng xuyeân hoaëc phöông phaùp keâ khai ñònh kyø.Vieäc löïa
choïn phöông phaùp keá toaùn haøng toàn kho aùp duïng taïi doanh
nghieäp phaûi caên cöù vaøo ñaëc ñieåm, tính chaát, soá löôïng,
chuûng loaïi vaät tö, haøng hoaù vaø yeâu caàu quaûn lyù ñeå coù
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 5
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
söï vaän duïng thích hôïp vaø phaûi ñöôïc thöïc hieän nhaát quaùn
trong ít nhaát moät nieân ñoä keá toaùn. Do Coâng Ty CP Cô Khí &
Xaây Laép An Ngaõi aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng
xuyeân thöôøng xuyeân neân em xin chæ trình baøy noäi dung cuû
phöông phaùp naøy.
* Phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân: laø phöông phaùp theo
doõi vaø phaûn aùnh thöôøng xuyeân, lieân tuïc, coù heä thoáng
nhaäp – xuaát, toàn vaät tö, haøng hoaù treân soå keá toaùn. Trong
tröôøng hôïp aùp duïng phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân,
caùc taøi khoaûn keá toaùn haøng toàn kho duøng ñeå phaûn aùnh
soá hieän coù, tình hình bieán ñoäng taêng, giaûm cuûa vaät tö,
haøng hoaù. Vì vaäy trò giaù haøng toàn kho treân soå keá toaùn
coù theå xaùc ñònh ôû baát kyø thôøi ñieåm naøo trong kyø keá
toaùn theo coâng thöùc:
Trị giaù Trò giaù Trò giaù Trò giaù
haøng haøng haøng haøng
= + -
toàn kho toàn kho nhaäp kho xuaát kho
cuoái kyø ñaàu kyø trong kyø trong kyø
Giaù thöïc teá xuaát = Soá löôïng xuaát x Ñôn giaù tính
cho haøng xuaát
* Cuoái kyø keá toaùn, caên cöù vaøo soá lieäu kieåm keâ thöïc
teá haøng toàn kho, so saùnh, ñoái chieáu vôùi soá lieäu toàn kho
treân soå keá toaùn. Veà nguyeân taéc soá toàn kho thöïc teá phaûi
luoân phuø hôïp vôùi soá toàn kho treân soå keá toaùn. Neáu coù
cheânh leäch phaûi tìm nguyeân nhaân vaø coù giaûi phaùp xöû lyù
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 6
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
kòp thôøi. Ñoàng thôøi, ñieàu chænh soá lieäu vaät tö, haøng hoaù
toàn kho treân soå keá toaùn veà soá lieäu kieåm keâ thöïc teá vaät
tö, haøng hoaù toàn kho.
1.4 Tính giaù
nguyeân vaät lieäu.
1.4.1 Giaù thöïc teá
nhaäp kho nguyeân vaät lieäu.
- Nguyeân vaät lieäu nhaäp kho phaûi ñöôïc phaûn aùnh theo giaù
trò thöïc teá.
- Tính giaù nguyeân vaät lieäu phuï thuoäc vaøo phöông phaùp
quaûn lyù vaø haïch toaùn NVL phöông phaùp keâ khai thöôøng
xuyeân hoaëc phöông phaùp keâ khai ñònh kyø.
- Ñeå tính thueá GTGT doanh nghieäp coù theå aùp duïng 2
phöông phaùp sau:
Phöông phaùp khaáu tröø: neáu doanh nghieäp noäp thueá
theo phöông phaùp khaáu tröø, thì phaàn thueá GTGT ñaàu vaøo
khoâng ñöôïc tính vaøo giaù thöïc teá NVL nhaäp kho maø haïch
toaùn vaøo taøi khoaûn 1331 " Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø ".
Phöông phaùp tröïc tieáp: neáu doanh nghieäp noäp thueá
GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp thì phaàn thueá GTGT ñaàu
vaøo phaûi tính vaøo giaù thöïc theá NVL nhaäp kho, khoâng ñöôïc
haïch toaùn vaøo taøi khoaûn 1331.
 Tröôøng hôïp nguyeân vaät lieäu mua ngoaøi.
Giaù = Giaù + Thueá + Chi phí - Caùc
thöïc mua khoâng thu mua khoaûn
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 7
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
ghi giaûm
teá hoaøn
treân (neáu tröø
nhaäp laïi (neáu
hoaù coù ) (neáu
kho coù)
ñôn coù)
- Giaù mua ghi treân hoaù ñôn:laø giaù chöa coù thueá GTGT
neáu doanh nghieäp noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu
tröø hoaëc giaù coù thueá GTGT neáu doanh nghieäp noäp thueá
GTGT theo phöông phaùp tröïc tieáp.
- Caùc loaïi thueá khoâng hoaøn laïi goàm : Thueá nhaäp khaåu
(thueá NK ), thueá tieâu thuï ñaëc bieät ( thueá TÑB ).
Thueá NK = Giaù nhaäp khaåu ( giaù NK ) x Thueá suaát
thueá nhaäp khaåu
Thueá TTÑB = (Giaù NK + Thueá NK ) x Thueá suaát thueá
TTÑB
Thueá GTGT haøng NK = ( Giaù NK + Thueá NK + Thueá TTÑB )
x Thueá suaát thueá GTGT
- Chi phí thu mua goàm chi phí vaän chuyeån, boác dôû ñöôïc
tính vaøo giaù nhaäp kho cuûa NVL.
- Caùc khoaûn giaûm tröø goàm NVL keùm phaåm chaát, quy
caùch khoâng phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng. Trò giaù khoaûn chieát
khaáu thöông maïi ñöôïc höôûng khi doanh nghieäp mua NVL vôùi
soá löôïng lôùn hoaëc doanh nghieäp laø khaùch haøng thöôøng
xuyeân cuûa nhaø cung caáp.
 Tröôøng hôïp nguyeân vaät lieäu thueâ ngoaøi gia coâng
cheá bieán :
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 8
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
Giaù thöïc
Chi phí
Giaù teá NVL chi phí
vaän
nhaäp = xuaát + cheá +
chuyeån
kho cheá bieán
boác dôõ
bieán
 Tröôøng hôïp NVL nhaän goùp voán lieân doanh: laø giaù
thöïc teá ñöôïc caùc beân tham gia lieân doanh ñaùnh
giaù chaáp nhaän.
 Tröôøng hôïp NVL ñöôïc bieáu taëng.
Giaù goác Caùc chi phí khaùc
Giaù mua
NVL coù lieân quan tröïc
thò +
nhaäp = tieáp ñeán vieäc
tröôøng
kho tieáp nhaän
 Tröôøng hôïp NVL ñöôïc caáp.
Giaù ghi Chi phí
Giaù
treân soå vaän
nhaäp = +
ñôn vò chuyeån
kho
caáp boác dôõ
Trò giaù NVL thu nhaët töø pheá lieäu thu hoài ñöôïc ñaùnh giaù
theo giaù thöïc teá ( giaù coù theå tieâu thuï hoaëc giaù öôùc tính ).
1.4.2 Giaù thöïc teá xuaát kho nguyeân vaät lieäu .
Theo chuẩn mực kế toaùn soá 02 – Haøng toàn kho, tính trò giaù
vaät tö xuaát kho ñöôïc thöïc hieän theo caùc phöông phaùp sau :
+ Phöông phaùp tính giaù ñích danh :
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 9
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
Laø phöông phaùp nhaäp kho theo giaù naøo thì xuaát theo giaù
ñoù. Theo phöông phaùp naøy ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp phaûi
quaûn lyù, theo doõi NVL theo töøng loâ haøng, khi xuaát kho NVL
thuoäc loâ haøng naøo thì caên cöù vaøo soá löôïng xuaát kho vaø
ñôn giaù nhaäp kho ( giaù mua ) thöïc teá cuûa loâ haøng ñoù ñeå
tính thöïc teá nhaäp kho.
+ Theo phöông phaùp tính giaù thöïc teá bình quaân gia
quyeàn:
Giaù trò cuûa töøng loaïi haøng toàn kho ñöôïc tính theo giaù trò
trung bình cuûa töøng loaïi haøng toàn kho töông töï ñaàu kyø vaø
giaù trò töøng loaïi haøng toàn kho ñöôïc mua hoaëc saûn xuaát
trong kyø.
Giaù trò trung bình coù theå ñöôïc tính theo thôøi kyø hoaëc moãi khi loâ haøng
veà ( bình quaân gia quyeàn sau moãi laàn nhaäp ).
Giaù trò thöïc Soá löôïng Giaù ñôn
teá NVL xuaát = NVL xuaát x vò bình
duøng trong kyø duøng quaân
Trong ñoù giaù ñôn vò bình quaân coù theå tính moät trong caùc
phöông phaùp sau:
Phöông phaùp 1 : tính theo giaù bình quaân gia quyeàn cuoái kyø.
Giaù thöïc teá NVL Giaù thöïc teá NVL
Giaù toàn kho ñaàu kyø + nhaäp kho trong
ñôn vò kyø
=
bình Soá löôïng NVL Soá löôïng NVL
quaân toàn kho ñaàu + nhaäp kho trong
kyø kyø
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 10
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
Phöông phaùp 2 : Tính theo giaù bình quaân gia quyeàn sau moãi
laàn nhaäp.
Giaù Giaù thöïc teá NVL + Giaù thöïc teá NVL
ñôn vò tröôùc khi nhaäp nhaäp kho cuûa
bình = Soá löôïng NVL töøng laàn nhaäp
Soá löôïng NVL
quaân toàn kho tröôùc + nhaäp kho cuûa
sau khi nhaäp töøng laàn nhaäp
+ Theo phöông phaùp nhaäp tröôùc – xuaát tröôùc
(FIFO )
Theo phöông phaùp naøy tröôùc heát ta xaùc ñònh ñôn giaù thöïc
teá nhaäp kho cuûa töøng laàn nhaäp vaø giaû thieát raèng haøng
naøo nhaäp tröôùc thì xuaát tröôùc. Sau ñoù caên cöù vaøo soá
löôïng xuaát kho ñeå tính giaù thöïc teá xuaát kho theo nguyeân
taéc. Tính theo ñôn giaù thöïc teá nhaäp tröôùc ñoái vôùi löôïng
xuaát kho thuoäc laàn nhaäp tröôùc, soá coøn laïi ( toång soá xuaát
kho – soá ñaõ xuaát thuoäc laàn nhaäp tröôùc ) ñöôïc tính theo ñôn
giaù thöïc teá laàn nhaäp sau. Nhö vaäy, giaù thöïc teá cuûa NVL
toàn cuoái kyø chính laø giaù thöïc teá cuûa soá NVL nhaäp kho
thuoäc caùc laàn nhaäp sau cuøng.
+ Theo phöông phaùp nhaäp sau – xuaát tröôùc ( LIFO ):
Phöông phaùp naøy thích hôïp vôùi nhöõng doanh nghieäp coù ít
danh dieåm NVL , soá laàn nhaäp kho cuûa moãi danh ñieåm khoâng
nhieàu. Tröôøng hôïp doanh nghieäp haïch toaùn haøng toàn kho
theo phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø thì giaù cuûa NVL toàn kho
cuoái kyø laø giaù nhaäp ñaàu tieân.
1.5 Keá toaùn chi tieát nguyeân vaät lieäu.
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 11
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
1.5.1 Chöùng töø keá toaùn söû duïng vaø trình töï luaân
chuyeån chöùng töø:
a) Chöùng töø söû duïng:
Theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân söû duïng caùc loaïi
chöùng töø sau: hoaù ñôn baùn haøng ( Hoaù ñôn kieâm phieáu
xuaát kho ), phieáu nhaäp kho, phieáu xuaát kho kieâm vaän
chuyeån noäi boä, phieáu xuaát kho theo haïng möùc….
b) Trình töï luaân chuyeån chöùng töø:
- Tröôøng hôïp nhaäp kho NVL: Khi mua NVL beân baùn vieát
hoaù ñôn baùn haøng ( hoaù ñôn kieâm phieáu xuaát kho ) giao cho
beân mua laøm chöùng töø vaän chuyeån, thanh toaùn, nhaäp
kho….Khi NVL veà ñeán doanh nghieäp neáu xeùt thaáy caàn thieát
thì laäp boä phaän kieåm nghieäm vaät tö, boä phaän naøy laäp "
Bieân baûn kieåm nghieäm vaät tö " ñeå ñaùnh giaù nghieäm thu
soá löôïng, chaát löôïng, quy caùch, phaåm chaát…. Bieân baûn
khieåm nghieäm vaät tö ñöôïc laäp thaønh 2 baûn: 1 baûn giao cho
phoøng keá toaùn; 1 baûn giao cho phoøng cung tieâu. Sau ñoù
phoøng cung tieâu laäp phieáu nhaäp kho caên cöù vaøo soá lieäu
ghi treân hoaù ñôn, bieân baûn kieåm nghieäm vaät tö, phieáu
nhaäp kho ñöôïc laäp töø 2 ñeán 3 lieân chuyeån cho thuû kho ghi
soá thöïc nhaäp vaø kyù teân, soá lieäu treân phieáu nhaäp kho
ñöôïc ghi vaøo theû kho sau ñoù chuyeån cho phoøng keá toaùn ñeå
ghi soå.
- Trong tröôøng hôïp phaùt hieän thöøa, thieáu, sai quy caùch,
thuû kho phaûi thoâng baùo cho boä phaän cung öùng bieát vaø
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 12
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
cuøng vôùi ngöôøi giao haøng laäp bieân baûn veà tröôøng hôïp
treân.
- Trong tröôøng hôïp xuaát kho NVL: Khi coù nhu caàu söû duïng
NVL phoøng cung lieäu laäp phieáu xuaát kho ( hoaëc phieáu xuaát
kho kieâm vaän chuyeån noäi boä ) thaønh 3 lieân
+ Lieân 1 löu ôûû boä phaän laäp.
+ Lieân 2 giao cho ngöôøi nhaän xuoáng kho haøng, thuû kho
ghi soá thöïc xuaát sau ñoù chuyeån cho phoøng keá toaùn
ghi giaù trò vaø haïch toaùn.
+ Lieân 3 giao cho boä phaän ñeå theo doõi.
1.5.2 Soå keá toaùn chi tieát:
Soå keá toaùn chi tieát ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi keá toaùn NVL
bao goàm:
- Soå chi tieát NVL S10-DN
- Theû kho NVL S 12-DN
- Baûng toång hôïp chi tieát NVL S11-DN
- Soå theo doõi NVL S22-DN
1.5.3 Caùc phöông phaùp keá toaùn chi tieát NVL
Haïch toaùn chi tieát NVL ñöôïc tieán haønh theo moät trong ba
phöông phaùp sau:
- Phöông phaùp theû song song
- Phöông phaùp soå ñoái chieáu luaân chuyeån
- Phöông phaùp soå soá dö
1.5.3.1 Phöông phaùp theû song song:
Noäi dung ghi cheùp theo phöông phaùp naøy nhö sau:
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 13
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
- Taïi kho:
Thuû kho söû duïng theû kho – ñöôïc keá toaùn nhaäp saün vaø
ñaêng kyù vaøo soå ñaêng kyù theû kho theo maãu quy ñònh
thoáng nhaát (maãu soá 06VT) cho töøng danh ñieåm NVL ñeå ghi
cheùp.
Haøng ngaøy, khi nhaän ñöôïc caùc chöùng töø keá toaùn veà
nhaäp – xuaát caùc NVL, thuû kho kieåm tra tính hôïp phaùp, hôïp
lyù cuûa chöùng töø roài ghi soá löôïng thöïc teá cuûa NVL nhaäp
xuaát vaøo chöùng töø, sau ñoù saép xeáp chöùng töø theo töøng
loaïi rieâng bieät, ñoàng thôøi caên cöù vaøo caùc chöùng töø naøy,
thuû kho ghi soá löôïng NVL nhaäp xuaát vaøo theû kho vaø tính soá
toàn treân theû kho. Sau khi ghi vaøo theû kho, thuû kho phaân loaïi
chöùng töø vaø laäp phieáu giao nhaän chöùng töø, chuyeån nhöõng
chöùng töø ñoù cho nhaân vieân keá toaùn NVL. Khi giao nhaän
chöùng töø xong, ngöôøi nhaän vaø ngöôøi giao phaûi kyù vaøo
phieáu giao nhaän chöùng töø ñeå caên cöù xaùc ñònh traùch
nhieäm.
- Taïi phoøng keá toaùn
+ Söû duïng soå chi tieát NVL ñeå ghi cheùp tình hình nhaäp –
xuaát, toàn kho cuûa töøng loaïi NVL veà maët soá löôïng laãn giaù
trò.
+ Haøng ngaøy hoaëc ñònh kyø (3-5 ngaøy), khi nhaän ñöôïc
chöùng töø nhaäp xuaát NVL ñöôïc thuû kho chuyeån leân, keá
toaùn NVL phaûi kieåm tra chöùng töø, ñoái chieáu caùc chöùng töø
nhaäp – xuaát kho vôùi caùc chöùng töø lieân quan (nhö hoaù ñôn
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 14
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
mua haøng, phieáu mua haøng, hôïp ñoàng vaän chuyeån …) ghi
ñôn giaù vaøo phieáu vaø tính thaønh tieàn treân töøng chöùng töø
nhaäp – xuaát. Caên cöù vaøo caùc chöùng töø nhaäp – xuaát kho
ñaõ kieåm tra vaø tính thaønh tieàn, keá toaùn laàn löôïc phaûn
aùnh caùc nghieäp vuï nhaäp – xuaát kho vaøo caùc soå keá toaùn
chi tieát NVL veà maët soá löôïng theo giaù trò.
+ Cuoái thaùng, sau khi ghi cheùp toaøn boä nghieäp vuï nhaäp –
xuaát kho vaøo soå chi tieát NVL, keá toaùn tieán haønh coäng soå
tính ra toång soá nhaäp, toång soá xuaát vaø soá toàn kho cuûa
töøng danh ñieåm NVL. Ñoàng thôøi, keá toaùn ñoái chieáu soá lieäu
toàn kho theo chi tieát töøng loaïi treân caùc soå chi tieát vôùi soá
löôïng toàn kho treân theû kho vaø soá löôïng kieåm keâ thöïc teá,
neáu coù cheânh leäch phaûi xöû lyù kòp thôøi. Sau khi ñaõ ñoái
chieáu vaø ñaûm baûo soá lieäu khôùp ñuùng, keá toaùn caên cöù
vaøo doøng coäng treân soå chi tieát NLVL ñeå laäp baûng toâûng
hôïp chi tieát NVL.
+ Soá lieäu treân baûng chi tieát nhaäp, xuaát, toàn NVL ñöôïc
duøng ñeå ñoái chieáu vôùi soá lieäu trong taøi khoaûn 152
''Nguyeân lieäu vaät lieäu'' trong soå caùi.
+ Öu, nhöôïc ñieåm vaø phaïm vi aùp duïng phöông phaùp theû
song song:
- Öu ñieåm: Ñôn giaûn trong khaâu ghi cheùp, deã daøng kieåm
tra ñoái chieáu soá lieäu vaø deã phaùt hieän sai soùt. Ñoàng thôøi,
cung caáp thoâng tin nhaäp – xuaát, toàn kho cuûa töøng danh
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 15
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
ñieåm NVL kòp thôøi chính xaùc. Do ñoù hieän nay phöông phaùp
naøy ñöôïc aùp duïng phoå bieán ôû caùc doanh nghieäp.
- Nhöôïc ñieåm: ghi cheùp truøng laép giöõa thuû kho vaø keá
toaùn ôû chæ tieâu soá löôïng, laøm taêng khoái löôïng coâng vieäc
cuûa keá toaùn, toán nhieàu coâng söùc vaø thôøi gian.
- Ñieàu kieän vaän duïng: thích hôïp vôùi caùc doanh nghieäp
thöïc hieän coâng taùc keá toaùn maùy trong ñieàu kieän doanh
nghieäp coù ít danh ñieåm vaät tö, löôïng nghieäp vuï phaùt sinh
lieân quan ñeán nhaäp – xuaát NVL ít.
Sô ñoà haïch toaùn chi tieát NVL theo phöông phaùp
theû song song: Theû kho
Chöùng töø Chöùng töø
nhaäp xuaát
Soå (theû) keá
toaùn chi tieát
Baûng toång hôïp
nhaäp, xuaát, toàn
kho
.
Soå caùi TK
152
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 16
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
Ghi chuù: Ghi haøng ngaøy hoaëc ñònh kyø
Ghi cuoái kyø
Ñoái chieáu, kieåm tra
1.5.3.2 phöông phaùp soå ñoái chieáu luaân chuyeån:
- Taïi kho:
Thuû kho duøng theû kho ñeå ghi cheùp. Theû kho ñöôïc môû chi
tieát cho töøng thöù, töøng loaïi nguyeân vaät lieäuï.
- Taïi phoøng keá toaùn:
+ Thay vì duøng theû hoaëc soå keá toaùn chi tieát NVL keá toaùn
söû duïng soå ñoái chieáu luaân chuyeån ñeå ghi cheùp soá löôïng
vaø giaù trò cuûa NVL nhaäp, xuaát, toàn kho cuûa töøng loaïi NVL
trong töøng thaùng vaø chæ ghi moät laàn vaøo cuoái thaùng treân
cô sôû toång hôïp soá lieäu treân caùc chöùng töø phaùt sinh trong
thaùng. Moãi thöù NVL ñöôïc ghi moät doøng treân soå ñoái chieáu
luaân chuyeån. Cuõng nhö phöông phaùp theû song song, khi nhaän
ñöôïc caùc chöùng töø lieân quan ñeán nhaäp – xuaát NVL, keá
toaùn phaûi tieán haønh kieåm tra vaø phaân loaïi chöùng töø.
+ Soá löôïng vaø giaù trò NVL nhaäp, xuaát, toàn ghi trong soå ñoái
chieáu luaân chuyeån ñöôïc duøng ñeå ñoái chieáu soá löôïng ghi
treân theû kho vaø giaù trò ghi treân soå keá toaùn toång hôïp.
+ Öu nhöôïc ñieåm vaø phaïm vi aùp duïng phöông phaùp soå ñoái
chieáu luaân chuyeån.
- Öu ñieåm: khoái löôïng phaïm vi ghi cheùp cuûa keá toaùn ñöôïc
giaûm bôùt do chæ ghi moät laàn vaøo cuoái thaùng.
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 17
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
- Nhöôïc ñieåm: vieäc ghi soå vaãn truøng laëp giöõa kho vaø
phoøng keá roaùn veà chæ tieâu hieän vaät vaø phoøng keá toaùn
cuõng chæ tieán haønh kieåm tra ñoái chieáu vaøo cuoái thaùng do
ñoù haïn cheá taùc duïng cuûa kieåm tra.
- Phaïm vi aùp duïng: aùp duïng thích hôïp cho caùc doanh nghieäp
khoâng coù nhieàu nghieäp vuï nhaäp – xuaát khoâng coù ñieàu
kieän ghi cheùp theo doõi tình hình nhaäp – xuaát haøng ngaøy.
Sô ñoà haïch toaùn NVL theo phöông phaùp soå ñoái
chieáu luaân chuyeån:
Theû kho
Chöùng töø Chöùng töø
nhaäp xuaát
Baûng keâ Soå ñoái chieáu Baûng keâ
nhaäp luaân chuyeån xuaát
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 18
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
Keá toaùn
toång hôïp
Ghi chuù:
Ghi haøng ngaøy
Ñoái chieáu, kieåm tra
Ghi cuoái thaùng
1.5.3.3 phöông phaùp soå soá dö:
Theo phöông phaùp naøy thì vieäc keá toaùn chi tieát NVL ôû kho
ñöôïc phaûn aùnh theo soá löôïng, coøn ôû phoøng keá toaùn phaûn
aùnh theo giaù trò, do vaâïy phaûi toå chöùc haïch toaùn NVL thaät
chaët cheõ ñeå laøm sao phaûn aùnh ñöôïc moái quan heä giöõa kho
vaø phoøng keá toaùn ñeå ñaûm baûo ñöôïc söï kieåm tra thöôøng
xuyeân cuûa keá toaùn ñoái vôùi vieäc ghi cheùp treân theû kho
cuûa thuû kho, cuõng nhö ñaûm baûo ñöôïc tính chính xaùc ôû
phoøng keá toaùn veà giaù trò.
- Taïi kho:
+ Thuû kho vaãn söû duïng theû kho ñeå ghi cheùp vieäc nhaäp,
xuaát, toàn kho NVL. Haøng ngaøy khi nhaän ñöôïc caùc chöùng töø
nhaäp – xuaát NVL, thuû kgho kieåm tra tính hôïp phaùp, hôïp lyù
cuûa chöùng töø nhaäp – xuaát kho roài ghi soá köôïng cuûa NVL
thöïc teá nhaäp – xuaát vaøo chöùng töø. Sau ñoù phaân loaïi
chöùng töø vaø ghi soá löôïng nhaäp – xuaát vaøo theû kho, cuoái
ngaøy tính soá toàn thöïc teá cuûa töøng thöù NVL ñoù, caùc chöùng
töø naøy ñöôïc chuyeån cho keá toaùn, khi giao phaûi laäp phieáu
giao nhaän chöùng töø, cuoái thaùng thuû kho caên cöù vaøo theû
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 19
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: Coâ Phaïm Thò
Phöông Thaûo
kho ñaõ ñöôïc keá toaùn kieåm tra, ghi soá löôïng NVL toàn kho cuûa
töøng thöù vaøo soå soá dö.
+ Soå soá dö ñöôïc môû cho töøng kho vaø söû duïng trong caû
naêm ñeå ghi soá toàn kho cuoái thaùng cuûa töøng loaïi NVL theo
caû soá löôïng vaø giaù trò. Sau khi ghi soá löôïng NVL toàn kho
vaøo soå soá dö xong thuû kho chuyeån soå naøy cho keá toaùn.
- Taïi phoøng keá toaùn:
+ Haøng ngaøy hoaëc ñònh kyø 3-5 ngaøy, nhaân vieân keá
toaùn xuoáng kho nhaän chöùng töø nhaäp – xuaát NVL, khi nhaän
chöùng töø nhaân vieân keá toaùn phaûi kieåm tra chöùng töø vaø
kieåm tra vieäc ghi cheùp cuûa thuû kho treân theû kho sau ñoù kyù
xaùc nhaän treân theû kho vaø phieáu giao nhaän chöùng töø, sau
ñoù toång hôïp giaù trò NVL nhaäp – xuaát kho theo töøng loaïi NVL
ghi vaøo phieáu giao nhaän chöùng töø, töø ñoù ghi vaøo baûng keâ
luyõ keá nhaäp, xuaát, toàn kho NVL. Cuoái thaùng keá toaùn toång
hôïp toaøn boä giaù trò NVL nhaäp – xuaát kho trong thaùng theo
töøng loaïi NVL ôû baûng keâ luyõ keá nhaäp, xuaát, toàn ñeå ghi
vaøo baûng toång hôïp. Soá toàn cuoái thaùng ghi treân baûng keâ
luyõ keá ñöôïc söû duïng ñeå ñoái chieáu vôùi soá dö baèng tieàn
treân soå soá dö. Ñeå phuïc vuï cho vieäc ñoái chieáu naøy, cuoái
thaùng khi nhaän ñöôïc soå soá dö, keá toaùn caên cöù vaøo soá
löôïng NVL ghi treân soå ñeå tính ra thaønh tieàn. Nhö vaäy, soá dö
baèng tieàn ghi treân soå soá dö phaûi baèng soá dö baèng tieàn
treân baûng toång hôïp nhaäp, xuaát, toàn kho NVL vaø coøn ñöôïc
söû duïng ñeå ñoái chieáu soá lieäu keá toaùn toång hôïp.
SVTH: Ñinh Thò Mai Haûi 20