Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh xnk và xd phú tráng

  • 64 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 64 trang

Nội dung text: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh xnk và xd phú tráng

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
LỜI MỞ ĐẦU
Là một học sinh tốt nghiệp THPT được bước chân vào học tập và rèn luyện
tại trường CĐ Công Nghiệp & Xây Dựng,em cảm thấy vinh dự và tự hào, em
được sống trong tình cảm thầy trò,bạn bè cùng mái trường thân yêu.Sau khoá học
ở trường dưới sự giúp đỡ của thầy cô và nhà trường,chúng em đã được trang bị
đầy đủ những kiến thức cơ bản về lý thuyết mà mỗi học sinh chúng em cần phải
có để mai sau là người làm công tác kế toán trong tương lai.
Nhưng nắm chắc lý thuyết thôi thì chưa đủ vì lý thuyết phải đi đôi với thực
hành, nó không tách rời nhau và luôn gắn liền với nhau có như vậy mới có một
nghiệp vụ vững vàng và không bỡ ngỡ trước công việc thực tế khi ra trường.Nay
em đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý thuyết và chuẩn bị bước vào kỳ
thi tốt nghiệp ra trường. Trước khi ra trường để làm được thành thạo chuyên môn
nghiệp vụ công tác KTDN nhà trường đã giới thiệu em về thực tập tại công ty
TNHH XNK vµ x©y dùng Phó Tr¸ng. Đây là dịp tốt đối với em, em có điều
kiện để hiểu biết thực tế, áp dụng chặt chẽ giữa lý thuyết với thực tế công việc tại
Doanh nghiệp. Thông qua đây em có thể nắm bắt được cách thức kinh nghiệm, tổ
chức hoạt động KTDN trong doanh nghiệp sản xuất.
Kỳ thực tập này có ý nghĩa thật to lớn, tạo nên phần hoàn thiện cho học
sinh trong trường ta, mỗi học sinh đều có thể nắm bắt được thuần thục giữa lý
thuyết với thực hành. Qua quá trình thực tập bản thân em đã thấy được tầm quan
trọng mối quan hệ giữa lý thuyết với thực hành của một người làm công tác
KTDN trong doanh nghiệp.
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 1 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
X©y dùng c¬ b¶n (XDCB) lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt t¹o ra c¬
së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, sö dông lîng
vèn tÝch luü rÊt lín cña x· héi, ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo GDP, lµ
®iÒu kiÖn thu hót vèn níc ngoµi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong xu híng ph¸t triÓn chung,
®Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ trêng, lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng c¬
b¶n cã tèc ®é ph¸t triÓn cha tõng cã ë níc ta. §iÒu nµy ®ång
nghÜa vèn ®Çu t XDCB còng t¨ng lªn. vÊn. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ
lµm sao qu¶n lý vèn vµ lîi nhuËn cã hiÖu qu¶ trong ®iÒu kiÖn
s¶n xuÊt XDCB tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n, thêi gian thi c«ng cã
thÓ lªn vµi n¨m.
ChÝnh v× vËy, h¹ch to¸n kÕ to¸n ®ãng vai trß quan träng.
H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng thùc hiÖn qu¶n lý
®iÒu hµnh, kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng Tµi chÝnh trong
®¬n vÞ.
Cïng víi sù ®æi míi cña nÒn kinh tÕ, viÖc h¹ch to¸n nãi chung
vµ vËn dông vµo tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c¸c doanh
nghiÖp nãi riªng còng ®îc ®æi míi hoµn thiÖn.
§èi víi ngêi lao ®éng, søc lao ®éng hä bá ra lµ ®Ó ®¹t ®îc lîi
Ých cô thÓ, ®ã lµ tiÒn c«ng (l¬ng) mµ ngêi sö dông lao ®éng
cña hä sÏ tr¶. V× vËy, viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh ph©n tÝch
h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (b¶o hiÓm x·
héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn) rÊt ®îc ngêi lao ®éng
quan t©m. Tríc hÕt lµ hä muèn biÕt l¬ng chÝnh thøc ®îc hëng
bao nhiªu, hä ®îc hëng bao nhiªu cho b¶o hiÓm x· héi, b¶o
hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm thÊt nghiÖp vµ hä cã
tr¸ch nhiÖm nh thÕ nµo víi c¸c quü ®ã. Sau ®ã lµ viÖc hiÓu
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 2 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
biÕt vÒ l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng sÏ gióp hä ®èi chiÕu
víi chÝnh s¸ch cña Nhµ níc quy ®Þnh vÒ c¸c kho¶n nµy, qua ®ã
biÕt ®îc ngêi sö dông lao ®éng ®· trÝch ®óng, ®ñ cho hä
quyÒn lîi hay cha. C¸ch tÝnh l¬ng cña doanh nghiÖp còng gióp
c¸n bé c«ng nh©n viªn thÊy ®îc quyÒn lîi cña m×nh trong viÖc
t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tõ ®ã thóc ®Èy viÖc n©ng cao chÊt l-
îng lao ®éng cña doanh nghiÖp.
Cßn ®èi víi doanh nghiÖp, viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu s©u
vÒ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n l¬ng t¹i doanh nghiÖp gióp c¸n bé qu¶n
lý hoµn thiÖn l¹i cho ®óng, ®ñ, phï hîp víi chÝnh s¸ch cña Nhµ
níc, ®ång thêi qua ®ã c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh
nghiÖp ®îc quan t©m b¶o ®¶m vÒ quyÒn lîi sÏ yªn t©m h¨ng
h¸i h¬n trong lao ®éng s¶n xuÊt. Hoµn thiÖn h¹ch to¸n l¬ng
cßn gióp doanh nghiÖp ph©n bæ chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng
vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm nhê
gi¸ c¶ hîp lý. Mèi quan hÖ gi÷a chÊt lîng lao ®éng (l¬ng) vµ kÕt
qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thÓ hiÖn chÝnh x¸c trong h¹ch
to¸n còng gióp rÊt nhiÒu cho bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp
trong viÖc ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn lîc ®Ó n©ng cao hiÖu
qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh.
XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña lao ®éng tiÒn l¬ng,
trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH XNK vµ XD Phó Tr¸ng,
nhê sù gióp ®ì cña phßng kÕ to¸n vµ sù híng dÉn cña C«
NguyÔn ThÞ Thu Hµ, em ®· ®i s©u t×m hiÓu ®Ò tµi: “H¹ch
to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH
XNK vµ XD Phó Tr¸ng”.
Néi dung cña chuyªn ®Ò ®îc x©y dùng gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u
h¹n xuÊt nhËp khÈu vµ x©y dùng Phó Tr¸ng.
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 3 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty TNHH XNK Vµ X©y dùng Phó
Tr¸ng
Ch¬ng III: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ mét sè ®Ò xuÊt nh»m
hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty TNHH XNK vµ XD Phó Tr¸ng
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 4 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
Ch¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty tnhh xnk vµ xD phó tr¸ng
1.1 LÞch sö h×nh thµnh.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty TNHH hai thành
viên trở lên số 5701428674 (Đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 9 năm 2010)
- Tên công ty viết bằng tiếng việt: Công ty TNHH xuất nhập khẩu và xây dựng
Phú Tráng
- Địa chỉ trụ sở chính: thôn Trại Thành, xã Đông Mai, huyện Yên Hưng, tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
- Điện thoại: 0333.873.554 Fax: 0333.873.554
- Email: [email protected]
- Ngành nghề kinh doanh:
1. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
2. Xây dựng công trình công ích
3. Chuẩn bị mặt bằng
4. Lắp đặt hệ thống điện
5. Hoàn thiện công trình xây dựng
6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
7. Bán buôn tổng hợp
8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
9. Phá dỡ
10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các
cửa hàng chuyên doanh
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 5 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
11. Xây dựng nhà các loại
12. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
14. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỉ đồng Việt Nam)
- Người đại diện pháp luật của công ty : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc:
Nguyễn Phú Tráng
1.2 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn.
Lµ mét c«ng ty míi thµnh lËp cha l©u tõ cuèi n¨m 2010 nh-
ng c«ng ty nµy ®· vît qua nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu vµ nhanh
chãng ®em l¹i sù tin cËy vµ g©y sù chó ý cña giíi trong ngµnh
Trong thêi gian ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn c¶ níc DN ®· x©y
dùng ®îc nhiÒu c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông,c¸c c«ng
tr×nh c«ng céng, nhµ v¨n ho¸, bÖnh viÖn, c«ng tr×nh h¹ tÇng
kü thuËt, giao th«ng thuû lîi, ®êng d©y vµ tr¹m ®iÖn.
Ph¬ng tiÖn m¸y thi c«ng ®Çy ®ñ ®ång bé, hiÖn ®¹i, cã
®éi ngò kü s, cö nh©n kinh tÕ nhiÒu kinh nhiÖm vµ ®éi ngò
c«ng nh©n lµnh nghÒ, v× vËy cã kh¶ n¨ng ®¸p øng viÖc thi
c«ng hoµn chØnh c¸c kÕt cÊu phøc t¹p nhÊt yªu cÇu c«ng nghÖ
x©y dùng míi.
1.2.1 T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty trong nh÷ng
n¨m qua.
- ThuËn lîi.
DN n»m trong ®éi h×nh cña mét c«ng ty chñ yÕu chuyªn
vÒ x©y dùng c¬ b¶n nªn lu«n ®îc sù quan t©m, chØ ®¹o s¸t
sao,kÞp thêi cña ban gi¸m ®èc vµ c¬ quan c«ng ty.
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 6 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
Lµ mét c«ng ty míi ho¹t ®éng, nhng ®· t¹o ®îc c¸c mèi
quan hÖ b¹n hµng víi c¸c ®¬n vÞ vµ lu«n nhËn ®îc sù ñng hé
nhiÖt t×nh.
Do cã nhiÒu cè g¾ng trong ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh
nªn C«ng ty ®· gi÷ ®îc mèi quan hÖ, t¹o ®îc tÝn nhiÖm víi
kh¸ch hµng. C«ng t¸c tiÕp thÞ thÞ trêng cã nhiÒu cè g¾ng, cã
nhiÒu c¸n bé, bé phËn chÞu khã trong viÖc t×m vµ gi÷ v÷ng
thÞ trêng ®îc giao.
.Mét sè bé phËn ®· nhanh chãng ®îc ®æi míi ®Ó ®¶m
b¶o ®ñ søc tham mu gióp viÖc trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ
x©y dùng ®¬n vÞ.
-Khã kh¨n:
Khã kh¨n lín nhÊt cña c«ng ty lµ vèn lu ®éng.Trong n¨m
®Çu vèn lu ®éng cña c«ng ty thiÕu gÇn 15 tû ®ång, võa ¶nh
hëng ®Õn ho¹t ®éng SXKD, võa ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ cña
s¶n xuÊt do ph¶i tr¶ l·i vay vèn ng©n hµng
Ho¹t ®éng SXKD ph©n t¸n,tr¶i réng trªn nhiªu ®Þa bµn,
quy m« c«ng tr×nh nhá, chi phÝ c«ng t¸c kiÓm tra ,kiÓm so¸t
lín, ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt .
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 7 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
1.2.3.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý.
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 8 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý
Gi¸m §èc
C«ng ty
Phã Gi¸m §èc kÜ Phã gi¸m ®èc
thuËt kinh doanh
Phßng tµi
chÝnh kÕ
Phßng kÕ to¸n Phßng tæ
ho¹ch vËt chøc hµnh
§éi Tæ
Ph©n
kinh thÝ
xëng
doanh nghiÖ

khÝ m
KCS
* Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban.
* Gi¸m ®èc:
Gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc, tríc cÊp
trªn c¬ quan chñ qu¶n cña m×nh vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 9 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
kinh doanh cña c«ng ty.tæ chøc ®êi sèng mäi ho¹t déng cña
c«ng ty theo LuËt doanh nghiÖp Nhµ níc ®· ban hµnh.
Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc ®iÒu hµnh ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo c¸c néi quy, quy
chÕ, NghÞ quyÕt ®îc ban hµnh trong c«ng ty, quy ®Þnh cña
C«ng Ty vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc.
* Phã gi¸m ®èc c«ng ty :
Gåm 2 ®ång chÝ :
Mét ®ång chÝ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÜ thuËt c«ng nghÖ.
Mét ®ång chÝ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ kinh doanh vµ néi chÝnh.
Phã gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, thay thÕ gi¸m ®èc
khi ®ång chÝ gi¸m ®èc v¾ng mÆt ®îc uû quyÒn quyÕt ®Þnh mét sè
c«ng t¸c.
* Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n:
Gåm: Trëng phßng kÕ to¸n vµ kÕ to¸n trëng díi cÊp cßn c¸c kÕ to¸n
viªn cña tõng bé phËn. Trëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm gióp gi¸m ®èc vµ
chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÌ c¸c mÆt c«ng t¸c, qu¶n lý tµi chÝnh
h¹ch to¸n thèng kª kÕ to¸n c¸c c«ng t¸c kh¸c theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô
cña phßng ®îc giao t¹i ®¬n vÞ.
KÕ to¸n lµ ngêi lu«n theo dâi vµ ghi chÐp t×nh h×nh tµi chÝnh cña
c«ng ty, lµm ¨n thua lâ hay l·i, ®a ra chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cho c«ng ty
ngµy mét lµm ¨n ph¸t triÓn gäi lµ “Ngêi b¸c sÜ ch÷a bÖnh cho Doanh
NghiÖp”
* Phßng kÕ ho¹ch vËt t.
Trëng phßng: chÞu sù l·nh ®¹o cña gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý c¸n
bé c«ng nh©n viªn cña phßng c«ng t¸c chñ yÕu cña phßng lµ thua mua vËt
t, phô tïng thay thÕ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Qu¶n lý nhËp vµ xuÊt kho s¶n
phÈm c¸c ®ång chÝ CBCNV phô tr¸ch tõng c«ng viÖc ®îc giao ph¶i chÞu
tr¸ch nhiÖm tríc c«ng ty vµ ph¸p luËt tríc c«ng viÖc cña m×nh vÒ mäi sai
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 10 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
ph¹m vÒ sè lîng, chÊt lîng nguyªn vËt liÖu ®Òu ph¶i båi thêng hoÆc truy
tè tríc ph¸p luËt.
* Phßng tæ chøc hµnh chÝnh
Gåm : Trëng phßng
-C¸c c¸n bé nh©n viªn nghiÖp vô :
Mét c¸n bé phô tr¸ch nh©n sù, tiÒn l¬ng qu¶n lý nh©n sù lao ®éng,
gi¶i quyÕt c¸c quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng theo chÕ ®é hiÖn hµnh, lµm
c«ng t¸c khen thëng kû luËt.
Mét c¸n bé phô tr¸ch y tÕ, v¨n th t¹p vô
Mét c¸n bé phô tr¸ch c«ng t¸c b¶o vÖ, tù vÖ
+ c«ng ty chia thµnh c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt. Cô thÓ nh:
/ Ph©n xëng c¬ khÝ : chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra söa ch÷a khi m¸y
háng, duy tr× m¸y mãc trong t×nh tr¹ng tèt nhÊt .
/ §éi kinh doanh: tæ chøc ho¹t ®éng Marketing tõ nghiªn cøu thÞ tr-
êng cung øng vËt t s¶n xuÊt, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p tiªu thô s¶n phÈm hîp lý
vµ ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt æn ®Þnh ®¹t hiÖu qu¶.
/ Tæ thÝ nghiÖm KCS: chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra chÊt lîng NVL ®Çu
vµo, chÊt lîng s¶n phÈm ®Çu ra vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n trÞ chÊt lîng s¶n
phÈm
/ tæ khai th¸c:
1.3. Tæ chøc bé m¸y KÕ to¸n vµ bé sæ KÕ to¸n
1.3.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt, còng
nh ®Æc ®iÓm vÒ qu¶n lý, do quy m« ho¹t ®éng réng nªn
c«ng ty tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ph¬ng thøc võa tËp
trung võa ph©n t¸n. phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n (TCKT) cã nhiÖm
vô theo dâi, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh tæng hîp
lªn b¸o c¸o toµn c«ng ty, qu¶n lý vèn ,nguån vèn, lîi nhuËn, b¶o
toµn vµ ph¸t triÓn vèn,thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc.
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 11 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
thu thËp xö lý c¸c nghiÖp vô x¶y ra,®Þnh kú lËp b¸o c¸o göi lªn
c«ng ty.
1.3.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n
S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n
KÕ to¸n tr­ëng
KÕ to¸n tæng
hîp
Thñ quü, thñ KÕ to¸n vËt t­ KÕ to¸n lao KÕ to¸n gi¸
kho tµi s¶n cè ®éng tiÒn l­ thµnh, b¸n
®Þnh ¬ng hµng
Phßng KÕ to¸n gåm cã 6 thµnh viªn, ®ã lµ kÕ to¸n trëng,
kÕ to¸n tæng hîp, thñ quü kiªm thñ kho, kÕ to¸n vËt t kiªm tµi
s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng, kÕ to¸n gi¸ thµnh
thµnh phÈm kiªm b¸n hµng. Mçi thµnh viªn ®Òu cã chøc n¨ng,
nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n riªng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Vµ
mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn trong bé m¸y kÕ to¸n lµ mèi
quan hÖ ngang nhau cã tÝnh chÊt t¸c nghiÖp vµ liªn hÖ chÆt
chÏ víi nhau ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô kÕ to¸n.
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 12 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
1.3.3. chøc n¨ng, nhiÖm vô kÕ to¸n t¹i C«ng ty Tnhh vµ
xd phó tr¸ng
C«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n gåm hai cÊp: cÊp kÕ to¸n
t¹i c«ng ty vµ cÊp kÕ to¸n t¹i c¸c ®éi, tæ.
Phßng TCKT gåm: 1 kÕ to¸n trëng kiªm trëng phßng TCKT, 2
phã phßng TCKT, 1 kÕ to¸n tæng hîp, vµ c¸c kÕ to¸n phÇn
hµnh, 1 thñ quü.
KÕ to¸n trëng: cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, ®iÒu
hµnh kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña bé m¸y kÕ to¸n, chÞu tr¸ch
nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty,
chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nguyªn t¾c Tµi chÝnh ®èi víi c¬ quan Tµi
chÝnh cÊp trªn vµ thanh tra kiÓm to¸n Nhµ níc.
Phã phßng TCKT: thay mÆt kÕ to¸n trëng theo dâi viÖc ghi
chÐp, ph¶n ¸nh tæng hîp sè liÖu, ®«n ®èc c¸c xÝ nghiÖp nép
b¸o c¸o kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o qu¶n trÞ theo ®óng thêi h¹n.
KÕ to¸n tæng hîp: theo dâi tæng hîp sè liÖu, b¸o c¸o thu håi
vèn, cËp nhËt c«ng t¸c nhËt ký chung, b¸o c¸o quyÕt to¸n toµn
c«ng ty
C¸c kÕ to¸n phÇn hµnh: cã nhiÖm vô chuyªn m«n ho¸ s©u
vµo tõng phÇn hµnh cô thÓ, thêng xuyªn liªn hÖ víi kÕ to¸n
tæng hîp ®Ó hoµn thµnh viÖc ghi sæ tæng hîp, ®Þnh kú lªn
b¸o c¸o chung vµ b¸o c¸o phÇn hµnh m×nh ®¶m nhËn.
KÕ to¸n vËt liÖu: cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt
vËt t th«ng qua viÖc cËp nhËt, kiÓm tra c¸c ho¸ ®¬n, chøng
tõ. Cuèi kú, tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu, lµm c¬
së tÝnh gi¸ thµnh.
KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§): lµm nhiÖm vô theo dâi t×nh
h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m TSC§, tÝnh khÊu hao vµ x¸c ®Þnh
gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§.
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 13 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
KÕ to¸n thanh to¸n (kiªm kÕ to¸n thuÕ): lµm nhiÖm vô kiÓm
tra chøng tõ thñ tôc liªn quan ®Õn t¹m øng, c«ng nî, vµo sæ chi
tiÕt, vµ theo dâi, kª khai c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép, nh thuÕ thu
nhËp doanh nghiÖp, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ lîi tøc.
KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi c¸c
nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn mÆt tiÒn göi, gi÷ vai trß giao
dÞch víi kh¸ch hµng, víi ng©n hµng ®ång thêi theo dâi t×nh
h×nh thanh to¸n bªn trong néi bé vµ toµn c«ng ty
KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: theo dâi c¸c
nghiÖp vô liªn quan ®Õn l¬ng, thëng, c¸c kho¶n trÝch theo l-
¬ng, c¨n cø b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l¬ng vµ trÝch
lËp c¸c quü.
Thñ quü:
Lµm nhiÖm vô nhËp xuÊt tiÒn mÆt khi cã phiÕu thu, phiÕu
chi, kÌm theo ch÷ ký cña gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng.
ChÞu tr¸ch nhiÖm më sæ kÕ to¸n tiÒn mÆt ®Ó ghi chÐp
h»ng ngµy, liªn tôc theo tr×nh tù ph¸t sinh c¸c kho¶n thu,
kho¶n chi quü tiÒn mÆt t¹i mäi thêi ®iÓm.
H»ng ngµy, thñ quü ph¶i kiÓm kÕ to¸n sè tån quü tiÒn mÆt
thùc tÕ vµ tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi sè liÖu cña sæ quü tiÒn mÆt
vµ sæ kÕ to¸n tiÒn mÆt. §ång thêi kÕt hîp víi kÕ to¸n ®Ó ®a
ra c¸c kiÕn nghÞ, biÖn ph¸p xö lý khi cã chªng lÖch x¶y ra
1.3.4 §Æc ®iÓm tæ chøc sæ kÕ to¸n.
§Ó phï hîp víi quy m« còng nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña m×nh, c«ng ty thùc hiÖn tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n
theo h×nh thøc NhËt ký chung Vµ sö dông niªn ®é kÕ to¸n
theo n¨m, n¨m kÕ to¸n trïng víi n¨m d¬ng lÞch (tõ 01/01 ®Õn
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 14 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
31/12), kú kÕ to¸n theo quý. Theo h×nh thøc NhËt ký
chung,c«ng ty sö dông c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sau:
- Sæ kÕ to¸n tæng hîp bao gåm: Sæ NhËt ký chung, Sæ
NhËt ký thu tiÒn, sæ NhËt ký chi tiÒn, Sæ NhËt ký mua hµng,
Sæ C¸i c¸c tµi kho¶n.
- Sæ kÕ to¸n chi tiÕt bao gåm: Sæ chi tiÕt tiÒn mÆt, tiÒn
göi, tiÒn vay, Sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh, Sæ chi tiÕt vËt liÖu,
Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ThÎ tÝnh gi¸ thµnh
s¶n phÈm, ThÎ kho, Sæ chi tiÕt theo dâi t¹m øng, Sæ chi tiÕt
ph¶i thu cña kh¸ch hµng (62 kh¸ch hµng), Sæ chi tiÕt ph¶i tr¶
ngêi b¸n (32 nhµ cung cÊp).
C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n chñ yÕu cña c«ng ty nh phÇn
hµnh kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ vµ gi¸
thµnh, thanh to¸n ®Òu ®îc ¸p dông kÕ to¸n m¸y , Tuy nhiªn
sù trù gióp cña m¸y tÝnh chØ dõng l¹i ë kh©u h¹ch to¸n tæng
hîp,cßn kh©u h¹ch to¸n chi tiÕt vÉn ®îc c¸c kÕ to¸n viªn phÇn
hµnh lµm b»ng tay. ViÖc ghi sæ tõ c¸c chøng tõ lªn sæ chi tiÕt
®Òu lµ thñ c«ng. Sau ®ã, kÕ to¸n tæng hîp sÏ tæng hîp sè liÖu
theo tõng phÇn hµnh lªn m¸y tÝnh, cuèi cïng m¸y tÝnh sÏ cung
cÊp cho kÕ to¸n viªn c¸c b¸o c¸c tµi chÝnh.
Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung t¹i
c«ng ty ®îc kh¸i qu¸t qua s¬ ®å sau:
Chøng tõ
gèc
Sæ NhËt Sæ NhËt Sæ kÕ
ký ®Æc ký to¸n chi
biÖt chung tiÕt
Sæ C¸i B¶ng tæng
hîp chi tiÕt
B¶ng c©n
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 15
®èi SPS GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o
tµi chÝnh
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
Ghi chó :
: Ghi hµng ngµy
: Ghi cuèi th¸ng
: §èi chiÕu
1.4. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt
ký chung.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l-
¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH XNK
vµ XD Phó Tr¸ng.
2.1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty TNHH XNK vµ XD
Phó Tr¸ng.
§Æc ®iÓm lao ®éng cña c«ng ty: do c«ng ty míi thµnh lËp
cha l©u nªn sè lîng lao ®éng vÉn cßn thiÕu,s¶n xuÊt chØ lµ nhá
lÎ lµ chñ yÕu nhng môc tiªu cña c«ng ty lµ: Uy tÝn, trung thùc vµ chÊt
lîng s¶n phÈm ph¶i ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Do ®ã c«ng ty cam kÕt sÏ
cung cÊp c¸c s¶n phÈm x©y dùng phôc vô kh¸ch hµng víi chÊt lîng tèt
nhÊt, gi¸ c¶ hîp lý, ®ång thêi viÖc giao hµng ®óng hÑn còng lµ mét chØ
tiªu vÒ uy tÝn mµ c«ng ty quan t©m ®Õn .
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 16 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
§Ó ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh, c«ng ty ®· chó träng
tuyÓn dông lao ®éng hîp ®ång lµ kü s kü thuËt nh»m ®¶m b¶o
mçi c«ng tr×nh cã Ýt nhÊt tõ 01 kü s trë lªn.
C«ng t¸c tuyÓn dông vµ v¨n b¶n hîp ®ång lao ®éng ®îc
lµm ®óng nguyªn t¾c thñ tôc, trªn c¬ së héi ®ång tuyÓn dông
thùc hiÖn tham mu gióp gi¸m ®èc trong viÖc tuyÓn dông vµ ký
hîp ®ång lao ®éng.Trong n¨m ®· ký 12 hîp ®ång lao ®éng kü
thuËt díi mét n¨m víi nh÷ng ®èi tîng cã tr×nh ®é ®¹i häc, Cao
®¼ng, Trung cÊp. §èi víi lao ®éng hîp ®ång thêi vô c«ng ty
®Òu ký “B¶n hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n” víi ®¹i diÖn hîp
ph¸p ®ù¬c tËp thÓ ngêi lao ®éng uû quyÒn.
C«ng ty duy tr× viÖc thùc hiÖn qu¶n lý lao ®éng b»ng sæ,
b¶ng c«ng ,b¶ng l¬ng.TiÒn l¬ng tr¶ theo quy chÕ tr¶ l¬ng cña
c«ng ty .
§Çu quý, c«ng ty thùc hiÖn giao c«ng viÖc cho c¸c ®éi
trªn c¬ së thùc tÕ lîng c«ng nh©n hiÖn cã vµ khèi lîng c«ng
viÖc sÏ ph¶i thùc hiÖn, c¸c ®¬n vÞ cã thÓ thuª ngoµi lao ®éng.
Do vËy, l¬ng cña bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt ®îc tÝnh tr¶ cho
hai lo¹i lµ c«ng nh©n biªn chÕ vµ c«ng nh©n thuª ngoµi.
2.2. Thùc tÕ h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH
Chøng tõ, sæ s¸ch sö dông trong h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ
c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng bao gåm:
B¶ng chÊm c«ng
B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng
PhiÕu nghØ hëng BHXH
Hîp ®ång giao kho¸n
B¶ng thanh to¸n l¬ng theo khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh
Sæ nhËt ký chungSæ c¸i TK 334, 338.
2.2.1 kÕ to¸n chi tiÕt tiÒn l¬ng vµ BHXH
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 17 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
A, h¹ch to¸n l¬ng thêi gian:
B¶ng chÊm c«ng:
Môc ®Ých: b¶ng chÊm c«ng dïng ®Ó theo dâi ngµy c«ng thùc
tÕ lµm viÖc, nghØ viÖc, ngõng viÖc, nghØ BHXH ®Ó cã c¨n cø
tÝnh tr¶ l¬ng, BHXH tr¶ thay l¬ng cho tõng ngêi vµ qu¶n lý lao
®éng trong C«ng ty
Ph¬ng ph¸p vµ tr¸ch nhiÖm ghi:
B¶ng chÊm c«ng ®îc lËp hµng th¸ng, mçi tæ, phßng ban
ph¶i lËp mét b¶ng chÊm c«ng víi kÕt cÊu sau:
Cét A, B, C: ghi sè thø tù, hä vµ tªn, bËc l¬ng cña tõng
ngêi trong bé ph©n c«ng t¸c.
Cét 1®Õn cét 31: ghi c¸c ngµy trong th¸ng tõ ngµy 1 ®Õn
ngµy cuèi cïng cña th¸ng.
Cét 32 : ghi sè tæng sè c«ng hëng l¬ng thêi gian.
Cét 33: ghi tæng sè c«ng ®i tuyÕn t¬ng øng víi nh÷ng
c«ng mµ ngêi ®ã ®i c«ng t¸c, lµm nh÷ng c«ng viÖc theo nhiÖm
vô ®îc giao.
Cét 34: ghi tæng sè c«ng ngµy lÔ, phÐp theo quy ®Þnh.
Cét 35: ghi tæng c«ng nghØ BHXH cña tõng ngêi trong
th¸ng. Sè liÖu nµy ®îc c¨n cø vµo phiÕu nghØ hëng BHXH. Sau
khi ®îc c¬ quan y tÕ cho phÐp nghØ ng¬i trong nh÷ng trêng
hîp èm ®au, thai s¶n, ngêi lao ®éng ®îc nghØ b¸o cho c¬ quan
vµ nép giÊy nghØ cho ngêi chÊm c«ng.
Cét 36: ghi tæng sè c«ng nghØ hëng kh«ng l¬ng.
H»ng ngµy, tæ trëng (ban, phßng) hoÆc ngêi ®îc uû
quyÒn c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña bé phËn m×nh ®Ó
chÊm c«ng cho tõng ngêi trong ngµy, ghi vµo c¸c ngµy t¬ng øng
trong c¸c cét tõ cét 1 ®Õn cét 31 theo c¸c ký hiÖu quy ®Þnh
trong chøng tõ.
Cuèi th¸ng, ngêi chÊm c«ng vµ phô tr¸ch bé phËn ký vµo
b¶ng chÊm c«ng.
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 18 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng
Ngµy c«ng ®îc quy ®Þnh lµ 8 giê. Khi tæng hîp, quy thµnh
ngµy c«ng nÕu cßn giê lÎ th× ghi sè giê lÎ bªn c¹nh sè c«ng.
B¶ng chÊm c«ng ®îc lu t¹i phßng kÕ to¸n cïng c¸c chøng
tõ liªn quan.
Ph¬ng ph¸p chÊm c«ng:
C«ng ty thùc hiÖn c¸c ph¬ng ph¸p chÊm c«ng: chÊm c«ng
ngµy
ChÊm c«ng ngµy: mçi ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i ®¬n vÞ
hoÆc lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c nh héi häp th× mçi ngµy dïng 1 ký
hiÖu ®Ó chÊm c«ng trong ngµy ®ã. Tuy nhiªn:
- NÕu trong ngµy, ngêi lao ®éng lµm hai viÖc cã thêi
gian kh¸c nhau th× chÊm c«ng theo ký hiÖu cña c«ng viÖc
chiÕm nhiÒu thêi gian nhÊt.
- LÊy phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lµm vÝ dô:
VD: ¤ng NguyÔn Hoµng H¶i lµ KÕ to¸n trëng-trong
ngµy häp 5 giê, lµm viÖc hëng l¬ng thêi gian 3 giê thi c¶ ngµy
®ã chÊm c«ng “H” héi häp.
- NÕu trong ngµy ngêi lao ®éng lµm 2 c«ng viÖc cã thêi
gian b»ng nhau th× quy íc chÊm c«ng theo ký hiÖu cña c«ng
viÖc diÔn ra tríc.
VD: chÞ NguyÔn ThÞ Hoa-thñ quü: s¸ng lµm l¬ng thêi gian
4 giê, sau ®ã mÊt ®iÖn 4 giê th× c¶ ngµy h«m ®ã chÊm “+” l-
¬ng thêi gian.
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 19 GVHD:
NguyÔn ThÞ Thu Hµ
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
C«ng ty TNHH XNK & XD B¶ng chÊm c«ng MÉu sè: 01-L§TL
Phó Tr¸ng Th¸ng 01 n¨m 2011 Ban hµnh theo Q§ sè:
Phßng tµi chÝnh-kÕ to¸n 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1-11-
1995 cña Bé Tµi chÝnh
Sè ngµy trong th¸ng Quy ra c«ng
Sè CÊp bËc chøc Sè c«ng
Sè c«ng Sè
Hä vµ tªn hëng l-
TT vô hëng l¬ng c«ng
¬ng theo
theo thêi hëng
s¶n
gian BHXH
phÈm
A B C 1 2 3 4 5 6 … 25 26 27 28 29 30 D E F
1 NguyÔn Hoµng KÕ to¸n trëng ++ + H + H + + H + 26
H¶i
2 NguyÔn V¨n KÕ to¸n tæng + + + + + … H + + H + 26
Thµnh hîp
SV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Thóy 20 GVHD: NguyÔn ThÞ Thu Hµ