Hạch toán mua hàng tại công ty kim khí miền trung

  • 35 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 35 trang

Nội dung text: Hạch toán mua hàng tại công ty kim khí miền trung

Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
LÅÌI MÅÍ ÂÁÖU
Trong thåìi kyì næåïc ta âang chuyãøn sang nãön kinh tãú thë
træåìng dæåïi sæû quaín lyï cuía nhaì næåïc, váún âãö caûnh tranh
cuía caïc doanh nghiãûp laì mäúi quan tám haìng âáöu. Vç váûy âãø
coï thãø täön taûi vaì phaït triãøn, caïc doanh nghiãûp phaíi coï caïc
quyãút âënh nhanh choïng, këp thåìi vaì chênh xaïc. Muäún váûy
viãûc quaín lyï täút chi phê âáöu vaìo cuîng nhæ âáöu ra laì váún âãö
maì caïc nhaì quaín lyï luän phaíi chuï yï tåïi. Trong âoï viãûc quaín lyï
chàût cheî haìng hoaï trong quaï trçnh luán chuyãøn laì âiãöu hãút
sæïc quan troüng maì mua haìng laì kháu âáöu tiãn cuía quaï trçnh
âoï, seî taûo tiãön âãö váût cháút cho caïc quaï trçnh tiãúp theo. Trong
caïc doanh nghiãûp thæång maûi chæïc nàng chuí yãúu laì täø chæïc
læu thänghaìng hoaï trãn thë træåìng, Âæa haìng tæì nåi saín xuáút
âãún nåi tiãu thuû, thæûc hiãûn giaï trë cuía haìng hoaï, våïi doanh
nghiãûp thæång maûi âáöu vaìo cuía haìng hoaï ,dëch vuû quyãút
âënh âãún âáöu ra vaì do âoï quyãút âënh âãún låüi nhuáûn cuía
doanh nghiãûp. Cuîng thäng qua mua haìng, giaï trë trao âäøi vaì
thanh toaïn tiãön cuía ngæåìi mua vaì ngæåìi baïn, vç váûy giaï trë
cuía haìng hoaï âæåüc thæûc hiãûn
Xuáút phaït tæì nháûn thæïc trãn, em tháúy âáy laì âãö taìi thêch
håüp cho em trong âåüt kiãún táûp naìy. Vç váûy em quyãút âënh
choünâãö taìi: hạch toán mua hàng tại công ty Kim Khí Miền Trung
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 1
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
PHÁÖN A. GIÅÏI THIÃÛU KHAÏI QUAÏT VÃÖ CÄNG TY KIM KHÊ
MIÃÖN TRUNG
I. Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn cuía cäng ty.
Cäng ty Kim khê Miãön Trung âæåüc thaình láûp tren cå såí håüp
nháút cuía hai cäng ty: cäng ty kim khê Âaì Nàông vaì cäng ty Váût
Tæ Thæï Liãûu Âaì Nàông theo quyãút âënh säú 1065
QÂ/CTCBÂTngaìy 20/12/1994 cuía Bäü Cäng Nghiãûp våïi säú âàng
kyï kinh doanh 109669 do uyí ban kãú hoaûch tènh Quaíng Nam- Âaì
Nàông cáúp ngaìy 29/12/1994 våïi tãn cäng ty Kim khê vaì Váût Tæ
Täøng Håüp Miãön Trung. Âãún thaïng 3/2004 âån vë âäøi tãn thaình
cäng ty kim khê miãön trung coï truû såí âàût taûi 16 Thaïi Phiãn Âaì
Nàông.
Cäng ty Kim Khê Miãön Trung laì mäüt doanh nghiãûp nhaì næåïc
træûc thuäüc täøng cäng ty theïp Viãût Nam coï tæ caïch phaïp nhán
vaì thæûc hiãûn chãú âäü haûch toaïn kãú toaïn âäüc láûp. Do chæa
thãø hoaìn thiãûn veì bäü maïy kãú toaïn cuîng nhæ bäü maïy quaín
lyï, mäi træåìng kinh doanh coï nhiãöu biãún âäüng dáùn âãún hiãûu
quaí saín xuáút cuía cäng ty trong nhæîng nàm 1995 vaì 1996 chæa
cao. Tæì nàm 1997 tråí âi, cäng ty bàõt âáöu måí räüng thë træåìng
kinh doanh cuîng chæa âa daûng hoaï caïc màût haìng vaì âiãöu naìy
âaî laìm cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh ngaìy caìng phaït
triãøn, tæìng bæåïc âæa cäng ty tråí thaình mäüt trong nhæîng nhaì
cung æïng váût liãûu xáy dæûng täøng håüp låïn maûnh trong khu
væûc miãöm trung cuîng nhæ trong caí næåïc.
II. Chæïc nàng nhiãûm vuû vaì phæång hæåïng hoaût âäüng
taûi cäng ty
1. Chæïc nàng cuía cäng ty
Cäng ty hoaût âäüng theo loaûi hçnh væìa saín xuáút væìa kinh doanh
thæång maûi nãn chæïc nàng tæång âäúi räüng:
- Täø chæïc saín xuáút kinh doanh màût haìng theïp:
+ Theïp saín xuáút trong næåïc.
+ Kinh doanh phäi theïp nháûp kháøu
- Täø chæïc saín xuáút caïc loaûi theïp xáy dæûng maì nguyãn liãûu
chuí yãúu laì tæì phäi theïp nháûp kháøu.
2. Nhiãûm vuû cuía cäng ty:
Cäng ty thæûc hiãûn nhæîng nhiãûm vuû cuû thãø sau:
- Tiãún haìng xáy dæûng chiãún læåüc kinh doanh daìi haûn,
xáy dæng caïc kãú hoaûch daìi haûn, kãú hoaûch ngàõn haûn vaì
nhæîng kãú hoaûch trung haûn.
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 2
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
- Nhán väún vaì sæí duûnghiãûu quaí väún do nhaì næåïc giao
vaì chuí âäüng sæí dung nguäön väún do cáúp trãn giao vaì tiãún
haình vay väún cuía caïc ngan haìng trong næåïc nhàòm phuûc vuû
cho yãu cáöu kinh doanh.
- Âiãöu tra nghiãn cæïu thë træåìng nàõm bàõt nhu cáöu thë
træåìng âãø coï chênh saïch mua baïn vaì dæû træî haìng hoaï thêch
håüp.
- Tiãúp tuûc náng trçnh âäü âäüi nguî nhán viãn, tuyãøn duûng
vaì bäöi dæåîng âäüi nguî nhán viãn treí coï nàng læûc kãú thæìa vaì
phaït huy nàng læûc kinh doanh cuía cäng ty
III. Âàûc âiãøm täø chæïc kinh doanh taûi cäng ty.
1.Âàûc âiãøm màût haìng kinh doanh:
- Lénh væûc kinh doanh thæång maûi: sàõt theïp xáy dæûng tæì
6 âãún 12, theïp hçnh U, V caïc kêch cåî, caïc loaûi âinh neûp, theïp
táúm duìng âãø âoïng taìu. Âáy laì màût haìng kinh doanh chuí yãúu
cuía cäng ty vaì chiãúm pháön låïn doanh säú baïn ra cuía cäng ty.
- Lénh væûc kinh doanh xuáút nháûp kháøu: chuí yãúu laì nháûp
kháøu phäi theïp cho quaï trçnh saín xuáút taûi nhaì maïy Caïn Theïp
Miãön Trung vaì baïn cho cäng ty saín xuáút nhæ VPS, cäng ty Gang
Theïp Thaïi Nguyãn …, vaì nháûp laûi saín pháøm theïp cuía caïc cäng
ty naìy âãø tiãu thuû.
- Lénh væûc saín xuáút: hoaût âäüng chuí yãúu laì åí nhaì maïy
caïn theïp Miãön Trung, màût haìng chuí yãúu laì theïp xáy dæûng.
2. Âàûc âiãøm cuía mäi træåìng kinh doanh.
2.1. Mäi træåìng kinh tãú:
Laì mäüt doanh nghiãûp thæång maûi coï âëa baìn hoaût âäüng
khàõp caí næåïc, khai thaïc nguäön haìng tæì nhiãöu cäng ty khaïc
nhau nãn cäng ty gàûp khaï nhiãöu thuáûn låüi. Læåüng khaïch haìng
truyãön thäúng vaì nhæîng khaïch haìng måïi cuía cäng ty liãn tuûc
tàng qua caïc nàm do chênh saïch baïn haìng thäng thoaïng hån, nãn cå
häüi phaït triãøn cuía cäng ty trong caïc nàm tåïi laì ráút låïn.
Tuy nhiãn trong quaï trçnh häüi nháûp vaì phaït triãøn cuía nãön
kinh tãú næåïc ta vaì khäúi ASEAN vaìo nàm 2006 theo qui âënh cuía
CEPTvaì mæïc càõt giaím cuía ngaình tæì nàm 2003 âãún nàm 2006
nhæ sau:
200 200 200 200
3 4 5 6
Theïp xáy dæng, 30 20 10 5%
theïp hçnh % % %
Theïp traïng maû 20 15 10 5%
khaïc % % %
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 3
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
Nhæ váûy khi mæïc thuãú chung cuía khu væûc giaím xuäúng coìn
5% vaì xoaï boí haûng ngaûch nháûp kháøu thç aïp læûc caûnh tranh
cuía ngaình theïp næåïc ta laì ráút låïn. Âiãöu naìy âoìi hoíi cäng ty
phaíi cäú gàõng nhiãöu hån næîa trong viãûc âãö ra nhæîng giaíi
phaïp âãø âæa cäng ty phaït triãøn mäüt caïch bãön væîng trong quaï
trçnh häüi nháûp.
2.2. Mäi træåìng tæû nhiãn.
Màût haìng cuía cäng ty thuäüc loaûi nàûng vaì cäöng kãönh nãn seî
khoï khàn trong viãûc váûn chuyãøn haìng hoaï tiãu thuû, laìm cho chi
phê tiãu thuû cuía cäng ty laì ráút låïn. Sæû laûc háûu vãö cäng
nghãû cuía nhaì maïy caïn theïp Miãön Trung so våïi khu væûc vaì thãú
giåïi seî âáøy giaï thaình saín pháøm lãn cao so våïi caïc âån vë khaïc…
2.3. Khaïch haìng
Cäng ty læåüng khaïch haìng khaï âäng traíi daìi trãn caí næåïc, coï
thãø phán loaûi khaïch haìng cuía cäng ty nhæ sau:
- Khaïch haìng chênh phuí: laì khaïch haìng åí caïc âån vë træûc
thuäüc cå såí nhaì næåïc gäöm caïc cäng ty xáy dæûng cå baín, xáy
dæûng caïc cängtrçnh låïn troüng âiãøm quäúc gia…, loaûi khaïch
haìng naìy chiãúm khoaíng 40% doanh säú baïn ra cuía Cäng ty.
- Khaïch haìng baïn buän: Laì khaïch haìng tiãún haình mua haìng
hoaï cuía Cäng ty vaì kiãúm låìi, gäöm caïc Cäng ty TNHH, caïc häü caï
nhán…loaûi khaïch haìng chiãúm khoaín 12% doanh säú baïn ra cuía
Cäng ty
- Khaïch haìng mua âãø sæí duûng:gäöm caïc häü gia âçnh caïc
Cäng ty mua vãö dãø xáy dæûng cå såí haû táöng.
2.4 Nhaì cung cáúp.
Hiãûn nay nguäön haìng cuía Cäng ty khai thaïc åí ráút nhiãöu cå såí
khaïc nhau(caïc nhaì cung cáúp trong næåïc, liãn doanh vaì caí næåïc
ngoaìi):
- Cäng ty gang theïp Thaïi Nguyãn: âaím baío nguäön haìng tiãu
thuû åí phaïi bàõc, våïi cäng suáút laì 200.000 táún/nàm, cå såí âàût
taûi Haíi Phoìng, cå såí âàût taûi Haíi Phoìng saín pháøm chuí yãúu laì
theïp hçnh L, V, I.
- Cäng ty liãn doanh saín xuáút theïp Viãût UÏc, , cäng suáút
180.000 táún/nàm, chuí yãúu saín xuáút caïc loaûi theïp tæì 10 tråí
lãn
- Cäng ty liãn doanh theïp Viãût – Nháût: truû såí âàût taûi Vuîng
Taìu vaì coï chi nhaïnh taûi Âaì Nàông, saín xuáút caïc loaûi theïp tæì
6 tråí lãn.
- Cäng ty liãn doanh theïp Vinaposco Steel; laì Cäng ty liãn doanh
giæîa táûp âoaìn Posco- Haìn Quäúc våïi täøng Cäng ty theïp Viãût
Nam cäng suáút 200.000 táún/ nàm.
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 4
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
Ngoaìi ra Cäng ty coìn coï mäúi liãn hãû våïi caïc nhaì cung cáúp
khaïc nhæ nhaì maïy theïp Nasteel, cäng ty theïp Miãön Nam.
Hiãûn nay nhaì maïy caïn theïp Miãön Trung laì âån vë træûc thuäüc
Cäng ty âaî saín xuáút caïc loaûi theïp coï cháút læåüng täút cung
cáúp 6% nhu cáöu læåüng haìng cuía Cäng ty.
2.5 Âäúi thuí caûnh tranh.
Våïi âàûc âiãøm kinh doanh cuía Cäng ty ta nháûn tháúy nhæîng nhaì
cung cáúp cuía Cäng ty chênh laì âäúi thuí caûnh tranh cuía Cäng ty
nhæ: Cäng ty theïp Âaì Nàõng åí khu cäng nghiãûp Hoaì Khaïnh, caïc
âaûi lyï tiãu thuû åí caïc Cäng ty saín xuáút theïp låïn nháút nhæ:
Vinausteel, VPS, Cäng ty theïp Miãön Nam…
3. Nhæîng thuáûn låüi vaì khoï khàn trong kinh doanh hiãûn
nay.
 Thuáûn låüi: Cäng ty âæåüc sæû häø tråü nhiãöu màût cuía Cäng
ty theïp Viãût Nam, coï mäúi quan hãû täút våïi ngán haìng laì
âiãöu kiãûn thuáûn låüi cho huy âäüng väún. Bäü maïy quaín lyï
linh hoaût vaì cuìng våïi sæû cäú gàõng näø læûc cuía âäüi nguî
nhán viãn giaìu kinh nghiãûm, âæåüc âaìo taûo càn baín. Bãn
caûnh âoï Cäng ty coï mäúi quan hãû våïi nhiãöu nhaì cung cáúp
nãn âaím baío âæåüc tênh këp thåìi vaì thuáûn tiãûn trong viãûc
âiãöu âäüng nguäön haìng kinh doanh taûi caïc thë træåìng khaïc
nhau.
 Khoï khàn:
+ Do sæû caûnh tranh quyãút liãût trãn thë træåìng nãn nãn viãûc
baïn haìng hoaï cuía CängGiaïm
ty gàûp nhiãöu khoï khàn vaì tçnh traûng
âäúc
khaïch haìng nåü keïo daìi âaî laìm cho Cäng ty thiãúu väún, tæì âoï
laìm giaím hiãûu quaí kinh doanh cuía Cäng ty.
P.GÂ Thäng
+ phuû tin trãn thë træåìng âãø häüi P.
traïch âuí
GÂnhu
phuû cáöu cuîng nhæ
dæûtæ
âáöu baïo traïchthåìi
xáythë træåìng coìn haûn chãú, âäöng thäng tin phaín
taìi chênh
häöi cho
dæûng khaïch haìng khäng këp thåìi.
cå baín vaì haình chênh
IV. Âàûc âiãøm täø chæïc quaín lyï cuía Cäng ty.
1. Så âäö quaín lyï bäü maïy.
Phoìng täø Phoìng Phoìng kãú Phoìng kãú
chæïc haình KÂTT toaïn taìi hoaûch
chênh chênh âáöu tæ
Chi Chi Nhaì maïy caïn Caïc cæía
nhaïnh nhaïnh theïp Miãön haìng
træûc træûc Trung træûc
thuäüc thuäüc thuäüc
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Caïc kho Trang
vaì 5
cæía haìng
træûc thuäüc
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
G
hi chuï:
Quan hãû chè âaûo
Quan hãû chæïc nàng 2. Chæïc nàng nhiãûm vuû cuía tæìng phoìng
ban.
 Giaïm âäúc: laì ngæåìi âiãöu haìng cao nháút cuaí Cäng ty, chëu
traïch nhiãûm cuäúi cuìng vãö kãút quaí cuäúi cuìng træåïc Häüi âäöng
quaín trë cuía täøng Cäng ty theïp Miãön Nam, quyãút âënh caïc
phæång hæåïng chung cuía toaìn Cäng ty, chè âaûo træûc tuyãún
cáúp dæåïi oaìn thaình âuïng muûc tiãu âãö ra.
 Caïc phoï giaïm âäúc: tham mæu cho giaïm âäúc trong cäng taïc
quaín trë doanh nghiãûp, giuïp giaïm âäúc xæí lyï caïc cäng viãûc
âæåüc giao, täø chæïc cäng taïc caïn bäü nhán viãn, kyî thuáût, taìi
chênh,…Mäùi phoï giaïm âäúc phuû traïch mäüt säú cäng viãûc va
chëu traïch nhiãûm træåïc giaïm âäúc.
 Phoìng täø chæïc haình chênh: tham mæu cho giaïm âäúc vãö
cäng taïc täø chæïc caïn bäü, xem xeït chãú âäü læång vaì taïc chãú
khaïc theo tháøm quyãön, bäú trê nhán sæû taûi caïc bäü pháûn,…
taûo sæû thuáûn låüi cho cäng viãûc cung cáúp thäng tin vaì täø
chæïc hoaût âäüng kinh doanh hiãûu quaí.
 Phoìng kãú toaïn taìi chênh: tham mæu vaì láûp kãú hoaûch taìi
chênh cho Cäng ty, thæûc hiãûn täút cäng taïc kãú toaïn taûi vàn
phoìng cuía Cäng ty.
 Phoìng kãú hoaûch âáöu tæ vaì phaït triãøn: täøng håüp, phán
têch caïc säú liãûu thäúng kã, láûp kãú hoaûch vaì âæa caïc phæång
aïn kinh doanh, xáy dæng caïc âënh mæïc vaì soaûn thaío håüp âäöng
kinh tãú,…
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 6
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
 Phoìng KDTT: tham mæu cho giaïm âäúc vãö sæû biãún âäüng
cuía thë træåìng, láûp caïc baïo caïo vãö khaí nàng nguäön haìng, khaí
nàng tiãu thuû, täø chæïc cäng taïc tiãúp thë.
 Caïc âån vë træûc thuäüc vaì cæía haìng: thæûc hiãûn chæïc
nàng kinh doanh trãn cå såí triãøn khai caïc chiãún læåüc kinh doanh
cuía Cäng ty.
V. Âàûc âiãøm täø chæïc kãú toaïn cuía Cäng ty.
1. Âàûc âiãøm täø chæïc bäü maïy kãú toaïn.
1.1. Mä hçnh täø chæïc bäü maïy kãú toaïn.
Cäng ty coï maûng læåïi kinh doanh räüng låïn vaì hoaût âäüng tren
âëa baìn phán taïn. Do váûy âãø phaín aïnh këp thåìi tçnh hçnh saín
xuáút kinh doanh, Cäng ty daî aïp duûng mä hçnh täø chæïc kãú toaïn
væìa táûp trung væìa phán taïn. Caïc âån vë træûc thuäüc coï täø
chæïc bäü pháûn kãú toaïn riãng. Âiünh kyì kãú toaïn cå såí gåíi caïc
baïo caïo kãú toaïn lãn phoìng kãú toaïn cuía Cäng ty. Phoìng kãú
toaïn cuía Cäng ty coï nhiãûm vuû haûch toaïn caïc nghiãûp vuû kinh
tãú taìi chênh phaït sinh åí vàn phoìng, âäöng thåìi kiãøm tra, täøng
håüp caïc baïo caïo kãú toaïn do caïc âån vë træûc thuäüc gåíi lãn.
1.1.1. Så âäö täø chæïc bäü maïy kãú toaïn.
Bäü maïy kãú toaïn cuía Cäng ty âæåüc täø chæïc sàõp theo phæång
thæïc træûc tuyãún chæïc nàng.Trong âoï kã,ú toaïn træåíng træûc
tiãúp âiãöu haình caïc nhán viãn kãú toaïn cuía Cäng ty. Âäúi våïi caïc
chi nhaïnh, xê nghiãûp, cæía haìng …coï täø chæïc kãú toaïn riãng thç
kãú toaïn træåíng taûi Cäng ty chè âaûo kãú toaïn nghiãûp vuû thäng
qua caïc træåíng ban kãú toaïn
Kãú åí caïc âån vë træûc thuäüc.
toaïn
træåíng
Phoï phoìng phuû Phoï phoìng Phoï phoìng
traïch KHTC vaì phuû traïch phuû traïch
XDCB täøng håüp pháön haình
toaìn Cäng ty täøng håüp
Kãú Ktoaïn Ktoaïn Kãú Kãú Kãú Thuí
toaïn mua baïn toaïn toaïn toaïn quyî
TM haìng haìng TSCÂ täøng ngán
vaì & caïc & caïc , håüp haìn
caïc khoaí khoaín Nväú vàn g
khoa n phaíi n & phoìn
Ghi chuï: phaíi thu chi g
íntht
Quan hãû
traí træûc tuyãúnphê
oaïn
Quan hãû chæïc nàng
1.1.2 Chæïc nàng nhiãûm vuû
Kãú toaïn tæìng
cuíacaïc âånkãú
vë toaïn.
træûc thuäüc
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 7
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
 Kãú toaïn træåíng: Täø chæïc chè âaûo cäng taïc kãú toaïn toaìn
Cäng ty, giuïp Giaïm âäúc tham mæu kyï caïc håüp âäöng kinh tãú,
xáy dæûng caïc kãú hoaûch taìi chênh, chëu traïch nhiãûm træåïc
giaïm âäúc vaì cå quan taìi chênh cáúp trãn vãö hoaût âäüng kãú
toaïn åí Cäng ty.
 Phoï phoìng kãú toaïn phuû traïch taìi chênh vaì xáy dæûng cå baín:
Xáy dæûng caïc kãú hoaûch taìi chênh, caïc kãú hoaûch xáy dæûng
cå baín cuía Cäng ty.
 Phoï phoìng kãú toaïn phuû traïch pháön täøng håüp:Täøng håüp
caïc baïo caïo taìi chênh cuía Cäng ty
 Phoï phoìng kãú toaïn phuû traïch cäng nåü: Quaín lyï theo doîi
cäng nåü cuía Cäng ty âäúi våïi khaïch haìng, nhaì cung cáúp âãø
âãö xuáút caïc biãûn phaïp thu häöi cäng nåü cuía Cäng ty vaì láûp
kãú hoaûch traí nåü cho nhaì cung cáúp.
 Thuí quyî theo doîi vaì âaím baío quyî tiãön màût cuía Cäng ty,
phuû traïch kháu thu chi tiãön màût theo chæïng tæì håüp lãû, theo
doîi vaì phaín aïnh viãûc cáúp phaït, nháûn tiãön màût vaìo säø
quyî. Thuí quyî phaíi thæåìng xuyãn so saïnh, âäúi chiãúu tçnh hçnh
täön quyî tiãön màût åí Cäng ty våïi säø saïch kãú toaïn coï liãn
quan âãø këp thåìi phaït hiãûn vaì sæía chæîa këp thåìi caïc sai soït
trong quaï trçnh ghi cheïp.
 Kãú toaïn tiãön màût vaì caïc khoaín thanh toaïn: Phuû traïch viãûc
theo doîi tiãön màût cuîng nhæ kiãøm tra caïc baïo caïo vãö quyî
tæì caïc âån vë cå såí gåíi vãö, theo doîi tçnh hçnh thanhtoaïn
læång cuía caïn bäü cäng nhán viãn Cäng ty.
 Kãú toaïn mua haìng vaì caïc khoaín phaíi traí: Theo doîi tçnh hçnh
thanh toaïn våïi nhaì cung cáúp, theo doîi viãûc mua haìng cuía
Cäng ty, láûp baïo caïo vãö tçnh hçnh nháûp xuáút täön kho haìng
hoaï vaì tênh giaï thæûc tãú cuía haìng xuáút kho.
 Kãú toaïn baïn haìng vaì caïc khoaín phaíi thu: Theo doîi doanh thu
taûi vàn phoìng Cäng ty, kã khai thuãú VAT âáöu ra cuía haìng hoaï
baïn ra vaì theo doîi tçnh hçnh thanh toaïn cuía khaïch haìng.
 Kãú toaïn TSCÂ, nguäön väún vaì chi phê:Theo doîi tçnh hçnh biãún
âäüng cuía TSCÂ, tçnh hçnh tàng giaím cuía nguäön väún kinh
doanh, táûp håüp theo doîi chi phê phaït sinh.
 Kãú toaïn ngán haìng: Theo doîi tçnh hçnh biãún âäüng åí tæìng
ngán haìng, theo doîi tçnh hçnh biãún âäüng cuía tiãön gåíi vaì
tiãön vay cuía Cäng ty.
 Kãú toaïn täøng håüp vàn phoìng: täøng håüp säú liãûu phaït sinh
taûi vàn phoìng âãø lãn caïc baïo biãøu kãú toaïn riãng cho vàn
phoìng.
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 8
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
 Kãú toaïn caïc âån vë træûc thuäüc: caïc âån vë træûc thuäüc coï
hãû thäúng kãú toaïn riãng nhæng tiãún haìng hoaût âäüng saín
xuáút kinh doanh theo sæû chè âaûo thäúng nháút cuía Cäng ty.
2. Hçnh thæïc kãú toaïn aïp duûng.
Hàòng ngaìy hoàûc âënh kyì, càn cæï vaìo caïc chæïng tæì gäúc phaït
sinh taûi Cäng ty kãú toaïn tiãún haình kiãøm tra vaì ghi säø. Caïc
chæïng tæì naìy âæåüc ghi vaìo baíng kã, caïc säø kãú toaïn chi tiãút
coï liãn quan.Âënh kyì ghi vaìo nháût kyï chæïng tæì , cuäúi quyï kãú
toaïn càn cæï vaìo nháût kyï chæïng tæì ghi vaìo säø caïi. Âäöng thåìi,
kãú toaïn tiãún haình so saïnh âäúi chiãúu säú liãûu. Càn cæï vaìo säú
liãûu âaî täøng håüp taûi vàn phoìng Cäng ty vaì caïc baïo caïo cuía
âån vë gåíi vãö, kãú toaïn tiãún haình täøng håüp vaì láûp ra caïc baïo
caïo täøng håüp cho toaìn Cäng ty.
Så âäö trçnh tæû ghi säø kãú toaïn taûi Cäng ty Kim
Khê Miãön Trung
Chæïng tæì gäúc hoàûc baíng täøng håüp
chæïng tæì cuìng loaûi
Säø Säø, theí chi
quyî tiãút
Baín Nháût kyï -
g kã Chæïng tæì
Baíng
Säø caïi täøng
håüp chi
tiãt
Ghi chuï: Baïo caïo kãú
toaïn
Ghi hàòng ngaìy
Ghi âinh kyì
Âäúi chiãúu
TRÇNH TÆÛ XÆÍ LYÏ DÆÎ LIÃÛU CUÍA
PHÁÖN MÃÖM KÃÚ TOAÏN
Dæî liãûu âáöu
vaìo Thu tháûp dæî liãûu
Táûp tin nháût
Xæí lyï
Táûp tin trung
gian
In ra
SVTH: Tráön Thë Thanh Baïo caïo kãú
Säø saïch kãúTuyãön
toaïn
toaïn Trang 9
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
PHÁÖN II.TÇNH HÇNH THÆÛC HAÛCH TOAÏN MUA HAÌNG TAÛI CÄNG
TY KIM KHÊ MIÃÖN TRUNG.
I. Phaûm vi màût haìng kinh doanh vaì thåìi âiãøm ghi cheïp
haìng mua taûi Cäng ty.
1. Phaûm vi màût haìng kinh doanh.
Cäng ty væìa hoaût âäüng trong lénh væûc saín xuáút væìa hoaût âäüng
trong lénh væûc thæång maûi. Cäng ty kinh doánh ráút nhiãöu lénh
væûc bao gäöm caïc màût haìng chuí yãúu sau:
Lénh væûc kinh doanh thæång maûi: mua baïn caïc loaûi theïp xáy
dæûng tæì 6 âãún 32, theïp hçnh U, L, V caïc kêch cåî, caïc loaûi âinh
neûp, theïp táúm duìng âãø âoïng taìu. Âáy laì nhæîng màût haìng kinh
doanh chuí yãúu cuía Cäng ty.
 Lénh væûc xuáút nháûp kháøu: chuí yãúu laì nháûp kháøu phäi theïp
duìng âãø saín xuáút theïp åí nhaì maïy theïp Miãön Trung vaì baïn cho
Cäng ty saín xuáút theïp VPS, Cäng ty Thaïi Nguyãn…
 Lénh væûc saín xuáút: chuí yãúu saín xuáút theïp xáy dæûng taûi
nhaì maïy caïn theïp Miãön Trung.
2. Thåìi âiãøm ghi cheïp haìng mua taûi Cäng ty:
2.1Mua haìng trong næåïc:
Càn cæï vaìo håüp âäöng âaî kyï kãút doanh nghiãûp cæí caïc bäü
nghiãûp vuû mang giáúy uyí nhiãûm âãún kho ngæåìi baïn âãø nháûn
haìng. Thåìi âiãøm xaïc âënh haìng mua laì khi âaî hoaìn thaình thuí tuûc
giao nháûn haìng, doanh nghiãûp mua âaî thanh toaïn tiãön hoàûc cháúp
nháûn thanh toaïn.
2.2Nháûp kháøu haìng hoaï:
Khi tiãún haình kyï kãút håüp âäöng nháûp kháøu váût tæ Cäng ty
thæåìng sæí duûng nháûp kháøu theo âiãöu kiãûn CFR, CIF. Âa säú caïc
lä haìng âæåüc váûn chuyãøn bàòng âæåìng thuyí. Do âoï thåìi âiãøm
xaïc âënh haìng nháûp kháøu tênh tæì ngaìy Haíi Quan kyï vaìo tåì khai
haìng hoaï cho âãún khi haìng âæåüc giao âãún nåi nháûn haìng nhæ
quy âënh trong håüp âäöng do ngæåìi baïn chëu, kãø caí chi phê baío
hiãøm (nãúu mua theo âiãöu kiãûn CIF).
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 10
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
II. Phæång thæïc mua haìng vaì thuí tuûc mua haìng cuía Cäng
ty.
1. Caïc phæång thæïc mua haìng:
1.1 Mua haìng trong næåïc:
 Nháûn haìng tæì nhaì maïy caïn theïp Miãön Trung.
 Mua phäi näüi âëa: Trãn cå såí nhu cáöu cuía nhaì maïy caïn theïp
Miãön Trung hoàûc cuía khaïch haìng nhæng Cäng ty khäng thãø khai
thaïc nguäön haìng âãø nháûp kháøu maì chè coï thãø mua phäi näüi
âëa âãø âaïp æïng. Caïc nhaì cung æïng cuía Cäng ty åí trong næåïc
gäöm caïc Cäng ty gang theïp Thaïi Nguyãn, theïp Miãön Nam, theïp
Viãût UÏc, theïp Viãût –Haìn…
 Mua theïp tæì caïc âån vë saín xuáút: Trãn cå såí caïc màût haìng cuía
Cäng ty âæåüc cáúp giáúy pheïp kinh doanh, âån vë tiãún haình mua
baïn våïi nhaì cung cáúp truyãön thäúng.
1.2Nháûp kháøu haìng hoaï:
Bäü pháûn xuáút nháûp kháøu phoìng kinh doanh trãn cå såí cäng viãûc
âæåüc laînh âaûo phán cäng thæåìng xuyãn nàõm bàõt caïc kãú hoaûch
cuía nhaì maïy caïn theïp Miãön Trung, thæåìng xuyãn giao dëch våïi
khaïch haìng truyãön thäúng âãø xaïc âënh chuáøn loaûi haìng maì nhaì
maïy vaì khaïch haìng cáön mua. Tæì âoï tiãún haình mua phäi theïp
nháûp kháøu âãø phuûc vuû saín xuáút vaì baïn cho khaïch haìng.
2. Thuí tuûc mua haìng.
Quy trçnh mua haìng:
(2)
Phoìng KDTT Nhaì cung
(1) (3) cáúp
(5a)
(5b) Bäü Kãú
Cäng ty phaït pháûn toaïn
sinh nhu cáöu nháûn mua
mua haìng haìng (4) haìng
(5b)
kho
Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì:
(1) Khi Cäng ty phaït sinh nhu cáöu haìng hoaï, thç trçnh lãn phoìng
KDTT âån kiãún nghë mua haìng hoàûc håüp âäöng giæîa hai bãn.
(2) Phoìng kinh doanh thë træåìng tiãún haình liãn hãû våïi nhaì cung
cáúp: nãúu âaî coï nhu cáöu træåïc thç mua haìng, nãúu chæa coï
håüp âäöng thç tiãún haình âaìm phaïn, kyï kãút håüp âänhg mua
haìng âãø nhanh choïng nháûn âæûoc haìng.
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 11
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
(3) Khi coï lãûnh nháûn âæåüc haìng cuía ngæåìi baïn thç bäü pháûn cuía
Cäng ty tiãún haình cháúp nháûn haìng taûi âëa âiãøm vaì thåìi gian
âaî thoaí thuáûn vaì láûp biãn baíng nháûn haìng.
(4) Khi haìng vãö nháûp kho, bäü pháûn nháûn haìng cuìng thuí kho
láûpbiãn baín giao nháûn âãø xaïc âënh læåüng haìng thæûc tãú
nháûp kho.
(5) Khi haìng nháûp xong, phong KDTT tiãún haình táûp håüp caïc
chæïng tæì kãú toaïn liãn quan chuyãøn sang phoìng kãú toaïn âãø
haûch toaïn.
Âäúi våïi haìng nháûp kháøu:
Khi coï nhu cáöu vãö váût tæ, âaûi diãûn cuía Cäng ty seî tiãún haình
giao dëch voïi ngæåìi baïn âãø kyï kãút håüp âäöng kinh tãú nháûp
kháøu váût tæ, trong âoï thoaí thuáûn caïc âiãöu kiãûn vãö giao nháûn
haìng hoaï cuîng nhæ vãö phæång thæïc thanh toaïn tiãön haìng. Thäng
thæåìng Cäng ty thæåìng nháûp kháøu theo âiãöu kiãûn CIF hoàûc âiãöu
kiãûn CRF vaì choün phæång thæïc thanh toaïn chuí yãúu bàòng L/C.
Âáy laì hçnh thæïc thanh toaïn thuáûn tiãûn, an toaìn vaì nhanh choïng.
Sau khi håüp âäöng âæåüc kyï kãút Cäng ty seî tiãún haình kyï quyî âãø
måí L/C cho lä haìng nháûp kháøu taûi ngán haìng ngoaûi thæång våïi
mæïc phê L/C laì 0.05% trãn täøng säú tiãön måí L/C vaì âæåüc giåïi
haûn mæïc täúi thiãøu tæì 10USD âãún mæïc täúi âa 300USD. Nãúu
mæïc phê 0.05% trãn täøng säú tiãön måí L/C nhoí hån 10USD thç nhán
haìng seî thu mæïc phê täúi thiãøu laì 10USD vaì ngæåüc laûi nãúu mæïc
phê 0.05%trãn täøng säú tiãön måí L/C låïn hån 300USD thç ngán haìng
seî thu mæïc phê täúi âa laì 300USD.
III. Tênh giaï haìng mua vaìo cuía Cäng ty.
Âaïnh giaï haìng mua chênh laì viãûc xaïc âënh giaï thæûc tãú cuía haìng
mua theo nhæîng nguyãn tàõc nháút âënh. Váûy giaï thæûc tãú cuía
haìng mua âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc:
 Mua haìng trong næåïc:
Giaím giaï
Giaï Giaï Thuãú Chi phê
haìng mua,
thæûc mua tiãu phaït
tãú
= haìn + + sinh trng - haìng mua
thuû traí laûi,
cuía g âàûc kháu
chiãúc kháúu
Trong
haìngâoï: hoaï biãût mua
thæång
Giaï mua cuía haìng hoaï laì säú tiãön maì doanh nghiãûp duìng âãø
 hoaï
maûi âæåüc
mua haìng hoaï åí nhaì cung cáúp theo håüp âäöng hay theo haïo âån,
mua hæåíng
do doanh nghiãûp tênh thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì
vaìo
nãn giaï mua cuía haìng hoaï laì giaï mua chæa coï thuãú GTGT âáöu
vaìo.
 Giaï phê mua haìng: bao gäöm caïc chi phê phaït sinh træûc tiãúp
trong quaï trçnh mua haìng nhæ chi phê váûn chuyãøn, bäúc xãúp
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 12
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
haìng hoaï, chi phê baío hiãøm, chi phê læu kho baîi, hao huût tæû
nhiãn trong kháu mua.
 Giaím giaï haìng mua: Laì säú tiãön ngæåìi baïn daình cho ngæåìi mua
vç lyï do haìng keïm pháøm cháút, khäng âuïng chuáøn loaûi quy
caïch trong håüp âäöng.
 Haìng mua traí laûi: laì giaï trë haìng hoaï doanh nghiãûp âaî mua
nhæng traí laûi cho ngæåìi baïn vç lyï do haìng bë keïm máút pháøm
cháút khäng âuïng chuáøn loaûi quy caïch trong håüp âäöng.
 Chiãúc kháúu thæång maûi âæåüc hæåíng laì säú tiãön ngæåìi baïn
giaím træì cho ngæåìi mua vç ngæåìi mua âaî mua haìng våïi säú
læåüng låïn âaût âæåüc mæïc âæåüc hæåíng chiãúc kháúu nhæ âaî
thoaí thuáûn trong håüp âäöng hoàûc giao keìo mua baïn.
 Haìng nháûp kháøu:
Haìng nháûp kháøu taûi Cäng ty chëu thuãú GTGT, Cäng ty tênh thuãú
GTGT theo phæång phaïp kháúu træì. Do âoï giaï trë haìng mua nháûp
kháøu âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc:
Trë giaï Trë giaï Thuãú Giaí Chi phê
thæûc phaíi nháûp m phaït
thanh +
tãú cuía + kháøu - giaï sinh
haìng = toaïn cho phaíi haìn trong
nháûp ngæåìi näüp g nháûp
kháøu xuáút baïn kháøu
Trong âoï: kháøu
Trë giaï mua phaíi Trë giaï ghi trãn Tyí giaï
= *
thanh toaïn cho hoaï âån thæûc tãú
ngæåìi XK thæong maûi ngoaûi tãû
Giaï tênh Thu
Säú læåüng
Thuãú nháûp thuãú cuía * ãú
= haìng hoaï *
kháøu phaíi tæìng xuá
ghi tren tåì
näüp âoï:
Trong màût út
khai haíi
 Giaï tênh thuãú âæåücquy âënh âäúi våïi haìng
haìng nháûp kháøu laì giaï
quan
mua taûi cæía nháûp kháøu bao gäöm caí chi phê váûn taíi vaì chi phê
baío hiãøm theo håüp âäöng baïn haìng phuì håüp våïi caïc chæïng tæì
khaïc coï liãn quan.
 Tyí lãû thuãú xuáút nháûp kháøu âæåüc aïp duûng càn cæï vaìo biãøu
thuãú xuáút –nháûp kháøu do thuí tæåïng chênh phuí ban haình.
IV. Haûch toaïn caïc nghiãûp vuû mua haìng taûi Cäng ty.
1. Chæïng tæì haûch toaïn:
Chæïng tæì laì càn cæï quan troüng âãø ghi säø kãú toaïn caïc nghiãûp
vuû kinh tãú phaït sinh vaì thæûc sæû hoaìn thaình. Viãûc täø chæïc täút
caïc chæïng tæì kãú toaïn seî giuïp phaín aïnh këp thåìi caïc nghiãûp vuû
kinh tãú phaït sinh, âaím baío cho viãûc xæí lyï caïc nghiãûp vuû âæåüc
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 13
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
nhanh choïng, hiãûu quaí, cung cáúp thäng tin këp thåìi cho nhaì quaín
lyï.
Taûi Cäng ty, hãû thäúng chæïng tæì âæåüc aïp duûngcho caïc nghiãûp
vuû mua haìng nhæ sau:
 Phiãúu nháûp váût tæ: Xaïc âënh säú læåüng haìng hoaï nháûp kho,
laìm càn cæï âãø ghi theí kho. Phiãúu nháûp váût tæ gäöm 2 liãn: 1
liãn læu vaì 1 liãn thuí kho giæî âãø ghi theí kho vaì sau âoï chuyãøn
lãn phoìng kãú toaïn.
 Biãn baín giao nháûn haìng hoaï: Xaïc âënh säú læåüng, cháút læåüng
haìng hoaï træåïc khi nháûp kho. Biãn baín naìy âæåüc láûp thaình 2
baín: 1 baín giao cho phoìng kinh doanh vaì 1 baín giao cho phoìng
kãú toaïn.
 Theí kho: Theo doîi säú læåüng haìng hoaï nháûp- xuáút- täön cuía
haìng hoaï åí tæìng kho vaì âënh kyì âæåüc chuyãøn lãn cho phoìng
kãú toaïn kiãøm tra, xaïc nháûn.
 Hoaï âån GTGT: do ngæåìi baïnláûp, laì chæïng tæì quan troüng âãø
ghi säø vaì læu laûi åí phoìng kãú toaïn.
2. Taìi khoaín sæí duûng vaì säø saïch kãú toaïn aïp duûng.
 Hãû thäúng taìi khoaín kãú toaïn:
TK 111: Tiãön màût
TK 112: Tiãön gåíi ngán haìng
TK 156: Haìng hoaï
TK 136: Phaíi thu näüi bäü
TK 133: Thuãú GTGT âáöu vaìo
TK 331: Phaíi traí cho ngæåìi baïn
Tk 632: Giaï väún haìng baïn
 Säø saïch kãú toaïn:
Baíng kã säú 8 TK 1561, TK 1562
Nháût kyï chæïng tæì säú 8 TK 1561, TK 1562
Säø chi tiãút, säø caïi TK 1561, TK 1562.
3. Trçnh tæû haûch toaïn.
Taûi Cäng ty khi phaït sinh nhu cáöu mua haìng theo caïc phæång thæïc
mua haìng: mua haìng trong næåïc, nháûp kháøu haìng hoaï. Duì theo
phæång thæïc naìo âi næîa thç trçnh tæû ghi säø váùn giäúng
nhau,nhæng chè khaïc nhau laì viãûc láûp chæïng tæì ban âáöu.
3.1 Mua haìng näüi âëa.
Cäng ty Kim Khê Miãön Trung thæåìng mua haìng våïi säú læåüng låïn.
Cho nãn, træåïc khi mua haìng Cäng ty thæåìng thæûc hiãûn viãûc khê
kãút caïc håüp âäöng kinh tãú thoaí thuáûn våïi bãn baïn vãö táút caí
caïc quy âënh roî raìng trong håüp âäöng nhæ: säú læåüng, giaï caí, quy
caïch, cháút læåüng, caïc âiãöu kiãûn thanh toaïn, traïch nhiãûm cuía hai
bãn räöi nháûn haìng vãö kho.
3.1.1 Nháûn haìng tæì nhaì maïy caïn theïp Miãön Trung.
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 14
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
Theo âån âàût haìng giæîa Cäng ty vaì nhaì maïy caïn theïp Miãön Trung
ngaìy 06/03/04 vãö viãûc mua theïp troìn 14 vaì âån vë nháûn âæåüc
phiãúu xuáút kho kiãm váûn chuyãøn näüi bäü tæì nhaì maïy caïn theïp
Miãön Trung. Phiãúu xuáút kho kiãm váûn chuyãøn näüi bäü naìy giao
cho phoìng KDTT vaì âæåüc chuyãøn lãn phoìng kãú toaïn âãø haûch
toaïn vaìo säø chi tiãút TK 1561, âënh kyì vaìo säø caïi TK1561.
PHIÃÚU XUÁÚT KHO
KIÃM VÁÛN CHUYÃØN NÄÜI BÄÜ
Ngaìy 06 thaïng 01 nàm 2005
(Liãn 3: Duìng thanh toaïn näüi bäü)
Càn cæï lãûnh âiãöu âäüng säú: 3314 ngaìy 05 thaïng 01 nàm2004 cuía
XN3
Vãö viãûc:
Hoü vaì tãn ngæåìi váûn chuyãøn: Vàn Huìng
Phæång tiãûn váûn chuyãøn:
Xuáút taûi kho: An Âäön
Nháûp taûi kho: XN3
ST Tãn nhaîn Maî Â Säú læåüng Âån Thaình
T hiãûu, quy säú VT giaï tiãön
caïch, pháøm
cháút váût tæ,
sp, hh.
A B C D 1 2 3 4
1 Theïp troìn 14 Kg 2660 2660 6749 17.952.3
40
Cäüng 2660 17.952.3
40
Kãú toaïn taûi Cäng ty càncæï chæïng tæì naìy cuìng caïc chæïng tæì
nháûp khaïc âãø lãn säø chi tiãút TK 1561, sau âoï lãn nháût kyï chæïng
tæì säú 8 TK 1561 vaì säø caïi TK 1561.
3.1.2. Mua theïp tæì caïc âån vë saín xuáút:
Trãn cå såí xaïc âënh nhu cáöu cuía khaïch haìng, phoìng kinh doanh thë
træåìng tiãún haình láûp phæång aïn kinh doanh. Våïi phæång aïn mua
haìng ngaìy 12/01/04 âæåüc cháúp nháûn, nhán viãn mua haìng tiãún
haình hoaût âäüng theo kãú hoaûch. Theo håüp âäöng mua haìng cuía
Cäng ty vaì Cäng ty theïp Miãön Nam, theo hoaï âån GTGT säú 6454
ngaìy 12/01/04 vãö viãûc Cäng ty mua theïp vàòn SD295, vaì âæåüc
Cäng ty theïp Miãön Nam giao hoaï âån GTGT liãn 2 cho phoìng KDTT vaì
phoìng KDTT chuyãøn lãn phong kãú toaïn âãø haûch toaïn vaìo säø chi
tiãút TK 1561 räöi lãn nháût kyï chæïng tæì TK 1561 vaì vaìo säø caïi
TK1561.
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 15
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
HOAÏ ÂÅN GTGT
Liãn 2 Säú:6545
Ngaìy 12 thaïng 01 nàm2005
Âån vë baïn haìng: Cäng ty theïp Miãön Nam
Âëa chè: Säú TK
Âiãûn thoaûi: MS: 0200126955
Hoü vaì tãn ngæåìi mua: Cäng ty Kim Khê Miãön Trung
Âëa chè:16 Thaïi Phiãn Säú TK:
Hçnh thæïc thanh toaïn: Traí cháûm MS: 0400101605
STT Tãn haìng hoaï, ÂVT Säú Âån giaï Thaình tiãön
dëch vuû læåüng
1 D14SD295SSC Táú 59,358 7.525.74 446.713.112
n 4
2 D16SD295SSC Táú 67,980 7.032.54 748.072.261
n 8
3 D18SD295SSC Táú 60,632 6.903.50 818.573.012
n 0
4 D20SD295SSC Táú 51,890 7.569.40 392.776.166
n 0
5 D22SD295SSC Táú 60,871 7.927.41 482.549.435
n 1
6 D25SD295SSC Táú 61,272 7.552.38 462.749.427
n 0
7 D28SD295SSC Táú 30,480 7.936.64 241.908.878
n 0
8 D32SD295SSC Táú 51,430 6.799.73 349.710.268
n 3
Cäüng 443,913 3.273.052.55
9
Thuãú suáút GTGT:5%. Tiãön thuãú 163.652.628
GTGT
Täøng cäüng tiãön thanh toaïn 3.436.705.18
7
Säú tiãön viãút bàòng chæî: ba tyí bäún tràm ba mæåi saïu triãûu baíy
tràm leí nàm nghçn mäüt tràm taïm mæåi baíy nghçn âäöng
Ngæåìi mua haìng kãú toaïn træåíng Thuí træåíng âån vë
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 16
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
Khi haìng vãö cuìng våïi hoaï âån GTGT, thuí kho cuìng våïi nhæîng
ngæåìi coï traïch nhiãûm liãn quan tiãún haình kiãøm tra haìng hoaï vaì
láûp biãn baín giao nháûn haìng hoaï.
BIÃN BAÍN GIAO NHÁÛN HAÌNG HOAÏ
Häm nay, ngaìy 12/01/05 chuïng täi gäöm coï:
1. Baì Ngä Thë Hoa Chæïc vuû: Phoï phoìng kinh doanh
thë træåìng
2. Äng Nguyãùn Thanh Læång Chæïc vuû: Phoï phoìng KH-ÂT
3. Äng Lã Nguyãn Vuî Chæïc vuû: Caïn bäü phoìng KD-TT
4. Baì Thaïi Thë Yãún Chæïc vuû: Thuí kho Kim Khê(kho
næåïc màûn )
Cuìng nhau tiãún haình láûp biãn baín giao nháûn haìng hoaï cuía Cäng
ty theïp Miãön Nam, haìng chuyãøn tæì kho Säng Thu vãö kho Næåïc
Màûn Cäng ty. Sau khi âaî âäúi chiãúu vãö säú læåüng, khäúi læåüng,
quy caïch chuáøn loaûi, màût haìng, chuïng täi thäúng nháút näüi dung
sau:
I. Vãö cháút læåüng haìng hoaï täút (SSC)
II. Vãö tçnh traûng haìng hoaï: Haìng giao taûi kho næåïc màûn taûi
Âaì Nàông.
III. Phæång thæïc giao nháûn: Theïp thanh vàòn cáy SD295 nháûn qua
cán.
Tãn haìng Theo hoaï Nháûp kho Xuáút Täøng Chãnh
vaì quy caïch âån baïn cäüng lãûch
haìng
Boï SL(kg) B/ SL(kg B/ SL( B SL(kg) B SL(
/
cáy
C ) C kg) / / kg)
C C
D14SD295S 59,35 59,33 59,33 -28
SC 8 0 0
D16SD295S 67,98 67,96 67,96 -12
SC 0 8 8
D18SD295S 60,63 60,66 60,66 +3
SC 2 8 8 6
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 17
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
D20SD295S 51,89 51,88 51,88 -10
SC 0 0 0
D22SD295S 60,87 60,90 60,90 +3
SC 4 8 8 7
D25SD295S 61,27 61,27 61,27
SC 2 2 2
D28SD295S 30,48 30,47 30,47 -6
SC 0 4 4
D32SD295S 51,43 51,45 51,45 +2
SC 0 2 2 2
Täøng cäüng 443,9 443,9 443,9 +3
13 52 52 9
IV. Caïc kiãún nghë:Haìng thæìa trong phaûm vi cho pheïp, âãö nghë
cho haûch toaïn giaím chi phê. Váûy chuïng täi laìm biãn baín naìy âãø
coï cå såí nháûp haìng.
Biãn baín naìy âæåüc láûp thaình 2 baín, mäùi bãn giæî 1 baín coï giaï
trë nhæ nhau.
P.KDTT P.KHÂT Thuí kho Nhaì cán
Sau khi âaî láûp biãn baín giao nháûn haìng hoaï. Caïn bäü phoìng kinh
doanh thë træåìng càn cæï vaìo biãn baín giao nháûn haìng hoaï âãø láûp
phiãúu nháûp váût tæ.
PHIÃÚU NHÁÛP VÁÛT TÆ
Ngaìy 12 thaïng01 nàm2005
Âån vë baïn: Cäng ty theïp Miãön Nam
Chæïng tæì gäúc: Ngaìy thaïng nàm
Ngæåìi váûn chuyãøn: Säú xe
Nháûp kho: næåïc màûn.
Dan Tãn nhaîn Âvt Säú læåüng Giaï Thaình tiãön Ghi
h hiãûu, quy Theo Theo âån vë chu
âiãø caïch váût CT TN ï
m tæ
váût

1 D14SD295SS Táú 59,35 59,33 7.525.7 446.502.39
C n 8 0 44 1
2 D16SD295SS Táú 67,98 67,96 7.032.5 477.988.22
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 18
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
C n 0 8 48 2
3 D18SD295SS Táú 60,63 60,66 6.903.5 418.821.53
C n 2 8 00 8
4 D20SD295SS Táú 51,89 51,88 7.569.4 392.700.47
C n 0 0 00 2
5 D22SD295SS Táú 60,87 60,90 7.927.4 482.842.74
C n 4 8 11 9
6 D25SD295SS Táú 61,27 61,27 7.552.3 462.749.42
C n 2 2 80 7
7 D28SD295SS Táú 30,48 30,47 7.936.6 421.861.16
C n 0 4 40 7
8 D32SD295SS Táú 51,43 51,45 6.799.7 349.859.86
C n 0 2 33 2
Täøng 443,9 443,9 3.273.325.8
cäüng: 13 52 28
Thuí træåíng âån vë Thuí kho Ngæåìi giao Phuû traïch cung
æïng
Caïc chæïng tæì naìy duìng laìm càn cæï âãø ghi säø kãú toaïn liãn
quan.
3.2. Nháûp kháøu phäi theïp.
 Træåìng håüp âãø baïn :
Càn cæï vaìo håüp âäöng säú 03_DAEWOO/2005 ngaìy 30/12/2003
âaî kyï kãút giæîa Cäng ty vaì Cäng ty DAEWOO, Korea. Âån vë tiãún
haình måí L/C.
Nåü TK 144: 1.421.948,2 x 15.685 =
24.516.426.011
Coï TK 3112: 24.516.426.011
Khi haìng vãö âãún caíng, nhán viãn mua haìng tiãún haình nhán haìng
vaì láûp tåì kã khai haìng hoaï. Lä haìng naìy âæåüc baïn ngay cho âaûi
diãûn cuía Cäng ty theïp VPS. Luïc naìy tyí giaï laì: 15,685VND/USD.
a) Nåü TK 632: 24.516.246.011
Coï TK 331: 24.516.426.011
b) Nåü TK 1331: 1.075.821.300
Coï TK 1121: 1.075.821.300
 Træåìng håüp nháûp kho âãø tiãúp tuûcsaín xuáút :
Ngaìy 26/01/2005 cäng ty nháûp kháøu 121,335 táún phäi theïp
cuía cäng ty CMC TradingAG (Thuyñ Syî) theo giaï CFR âån giaï
400USD/táún. Täøng säú tiãön thanh toaïn : 48.534USD. Cäng ty âaî ruït
tiãön gåíi ngán haìng âãø kê quyî måí L/C thanh toaïn säú tiãön haìng
trãn. Bãn xuáút kháøu thäng baïo âaî råìi khoíi caíng vaì ngán haìng
cuîng âaî thäng baïo chuyãøn traí tiãön cho ngæåìi baïn. Thuãú nháûp
kháøu laì 3%, thuãú GTGT haìng nháûp kháøu laì 5%. Toaìn bäü tiãön
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 19
Âãö taìi kiãún táûp
GVHD: TRÁÖN HÄÖNG VÁN
thuãú vãö nháûp kho âaî thanh toaïn bàòng tiãön màût: 21.000.000VNÂ.
Trong âoï thuãú laì 1.000.000VNÂ.
Tyí giaï thæûc tãú:15.754â/USD, tyí giaï haûch toaïn:15.742â/USD.
Tçnh hçnh trãn , âáöu tiãn phoìng kãú toaïn seî nháûn âæåüc hoaï
dån GTGT do ngæåìi baïn gåíi âãún
HOAÏ ÂÅN GTGT
Liãn 2 (giao cho khaïch haìng) HM/01-N Máùu
säú:01GTKT
Ngaìy 12 thaïng 01 nàm2005
Hoü vaì tãn ngæåìi mua haìng: Cäng ty Kim Khê Miãön Trung
Âëa chè:16-Thaïi Phiãn-Âaì Nàông
MST:0400100778
Hçnh thæïc thanh toaïn: L/C MST:
Âån vë baïn: SEA KWANG
Âëa chè:KOREA
Âiãûn thoaûi:…
ST Tãn haìng hoaï, dëch ÂVT Säú Âån Thaình
T vuû læåün giaï tiãön(USD
g )
1 Phäi theïp Táún 121,3 400 48.534
35
Cäüng 121.3 48.534
35
Cäüng thaình tiãön(viãút bàòng chæî): bäún mæåi taïm ngaìn nàm
tràm ba mæåi bäún Dollars Myî
Thuãú nháûp kháøu(Thuãú suáút 3%) 22.938.139VNÂ
Thuãú GTGT(thuãú suáút 5%) 38.230.231VNÂ
Cäüng: 61.168.370VNÂ
Ngæåìi láûp phiãúu Thuí kho Phuû traïch cung tiãu
Càn cæï vaìo hoaï âån GTGT caïn bäü phoìng kinh doanh thë træåìng
tiãún haình láûp phiãúu nháûp kho:
SVTH: Tráön Thë Thanh Tuyãön
Trang 20