Công tác kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu

  • 66 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 66 trang

Nội dung text: Công tác kế toán tài sản cố định tại xí nghiệp chế biến kinh doanh hàng xuất khẩu

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc kÕ
to¸n lµ mét c«ng viÖc viÖc quan träng phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n
vµ qu¶n lý kinh tÕ, nã cßn cã vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n ý tµi
s¶n vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp.
Tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶n t¹o nªn
c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho nÒn kin tÕ quèc d©n, ®ång thêi lµ bé
phËn quan träng quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi doanh nghiÖp tµi s¶n cè
®Þnh lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gi¶m cêng ®é lao ®éng vµ t¨ng
n¨ng suÊt lao ®éng. Nã hÓ hiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tr×nh ®é
c«ng nghÖ, n¨n lùc vµ thÕ m¹nh cña doanh ghiÖp trong viÖc s¶n
xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay nhÊt lµ khi
khoa häc kü thuËt trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp thi tµi s¶n cè
®inh lµ yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nh c¹nh tranh cho c¸c
doanh nghiÖp.
§èi víi ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®inh lµ
mét khÈu qun träng trong toµn bé khèi lîng kÕ to¸n. Nã cung cÊp
toµn bé nguån sè liÖu ss¸ng tin cËy vÒ t×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh
hiÖn cã cña xÝ nghiÖp vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè
®Þnh...Tõ ®ã t¨ng cêng biÖn ph¸p kiÓm tra, qu¶n lý chÆt chÎ c¸c
tµi s¶n cè ®Þnh cña xÝ nghiÖp. ChÝnh v× vËy, phÇn tæ chøc c«ng
t¸c kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh lu«n lµ sùquan t©m cña c¸c doanh
nghiÖp còng nh c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc. Víi xu thÕ ngµy
cµng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta
th× c¸c quan niÖm vÒ tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸ch h¹ch to¸n chóng tríc
®©y kh«ng cßn phï hîp n÷a cÇn ph¶i söa ®æi bæ sung, c¶i tiÕn vµ
Ph¹m Quèc Hµ 1 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
hoµn thiÖn kÞp thêi c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn ®Ó phôc vô yªu
cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp.
Trong qu¸ tr×nh häc tËp t¹i trêng vµ thêi gian thùc tËp, t×m
hiÓu nghiªn cøu t¹i xÝ nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh hµng xuÊt khÈu
cïng víi sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o vµ c¸n bé nh©n viªn
phßng kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp t«i ®· chän ®Ò tµi " C«ng t¸c kÕ to¸n
tµi s¶n cè ®Þnh t¹i xÝ nghiÖp chÕ biÕn kinh doanh hµng xuÊt
khÈu". Víi mong muèn gãp phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh voµ
viÖc hoµn thiÖ bé m¸y kÐ to¸n cña xÝ nghiÖp.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn
gåm cã 3 phÇn:
PhÇn I: Lý luËn chung vÒ tµi s¶n t¹i c¸c doanh nghiÖp
PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tµi s¶n cè ®Þnh t¹i xÝ nghiÖp
chÕ biÕn kinh doanh hµng xuÊt khÈu.
PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tµi s¶n
cè ®Þnh tµi xÝ nghiÖp.
Ph¹m Quèc Hµ 2 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
PhÇn I
Lý luËn chung vÒ tµi s¶n cè ®Þnh cña c¸c doanh
nghiÖp
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ tµi s¶n cè ®Þnh
1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña tµi s¶n cè ®Þnh
1.1 Kh¸i niÖm vÒ tµi s¶n cè ®Þnh
Theo quan ®iÓm cña nhiÒu nhµ kinh tÕ häc kh¼n ®Þnh tiªu
thøc nhËn biÕt tµi s¶n cè ®Þnh trong mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ
viÖc sÕp lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh nµo lµ tµi s¶n cè ®Þnh dùa vµo 2 chØ
tiªu ®ã lµ:
- Tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín
- Tµi s¶n cã thêi gian sö dông l©u dµi
Hai chØ tiªu nµy do c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÓn quy
®Þnh vµ nã phô thuéc vµo tõng quèc gia kh¸c nhau. Tuy nhiªn sù
kh¸c nhau ®ã thêng chØ vÒ mÆt gi¸ trÞ, cßn vÒ thêi gian sö dông
th× t¬ng ®èi gièng nhau. §Æc biÖt lµ c¸c quy ®Þnh nµy kh«ng ph¶i
lµ bÊt biÕn, mµ nã c¬ thÓ thay ®æi ®Ó phï hîp víi gi¸ trÞ thÞ trêng
vµ c¸c yÕu tè kh¸c.
1.2 §Æc ®iÓm cña tµi s¶n cè ®Þnh
Mét ®Æc ®iÓm quan träng cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ khi tham
gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nã bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸
trÞ hao mßn ®ã ®îc dÞch chuyÓn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
trong kú. Kh¸c víi c«ng cô lao ®éng nhá, tµi s¶n cè ®Þnh tham gia
nhiÒu kú kinh doanh nhng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban
®Çu cho ®Õn lóc h háng.
Ph¹m Quèc Hµ 3 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Tuy nhiªn, ta cÇn lu ý mét ®iÓm quan träng, ®ã chØ lµ nh÷ng
tµi s¶n vËt chÊt ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc lu
th«ng hµng ho¸ dÞch vô mµ tho¶ thuËn hai tiªu chuÈn trªn míi ®îc
gäi lµ tµi s¶n cè ®Þnh, ®iÓm nµy gióp ta ph©n biÖt dîc tµi s¶n cè
®Þnh vµ hµng ho¸.
VÝ dô: M¸y vi tÝnh sÏ lµ hµng ho¸ hay thay v× thu«c lo¹i tµi
s¶n cè ®Þnh v¨n phßng, nÕu doanh nghiÖp mua m¸y ®ã ®Ó b¸n
nhng nÕu doanh nghiÖp dã sö dôngm¸y vi tÝnh cho ho¹t ®éng cña
doanh nghiÖp th× m¸y vi tÝnh ®ã lµ tµi s¶n cè ®Þnh.
Tµi s¶n cè ®Þnh còng ph©n biÖt víi ®Çu t dµi h¹n, cho dï c¶
hai nµy ®Òu ®îc duy tr× qu¸ mét kú kÕ to¸n. Nhng ®Çu t dµi h¹n
kh«ng ph¶i ®îc dïng cho ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña doanh
nghiÖp.
2. Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh
Lµ mét yÕu tè quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tµi s¶n cè
®Þnh kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn vµ ®Çu t ®æi míi. Sù tiÕn bé cña
khoa häc kÜ thuËt vµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®· dÉn ®Õn sù
ra ®êi cña hµng lo¹t lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh cã ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu
qu¶n lý kh¸c nhau. Sù ®a d¹ng nµy ®· ®Æt ra yªu cÇu cho c«ng
t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i
tµi s¶n cè ®Þnh.
Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh lµ s¾p xÕp tµi s¶n cè ®Þnh theo
tõng nhãm, tõng lo¹i theo nh÷ng ®¾c trng nhÊt ®Þnh. Sù s¾p xÕp
nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc khai th¸c tèi ®a c«ng dông cña
tµi s¶n cè ®Þnh vµ phôc vô tèt cho c«ng t¸c thèng kª tµi s¶n cè
®Þnh.
Tµi s¶n cè ®Þnh cã thÎ ®îc ph©n chia theo nhiÒu tiªu thøc
kh¸c nhau, nh theo h×nh th¸i biÓu hiÖn, theo nguån h×nh thµnh,
Ph¹m Quèc Hµ 4 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
theo c«ng dông vµ t×nh h×nh sö dông...mçi mét c¸ch ph©n lo¹i sÏ
®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu qu¶n lý nhÊt ®Þnh cô thÓ.
2.1 Theo h×nh th¸i biÓu:
Tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ph©n thµnh tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh vµ
tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh.
 tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ
yÕu cã h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. Thuéc vÒ lo¹i nµy gåm
cã:
- Nhµ cöa vËt kiÕn tróc: bao gåm c¸c c«ng tr×nh x©y
dùng c¬ b¶n nh nhµ cöa, cÇu cèng...phôc vô cho s¶n
xuÊt kinh doanh.
- M¸y mãc thiÕt bÞ: bao gåm c¸c lo¹i m¸y mãc dïng trong
s¶n xuÊt kinh doanh.
- ThiÕt bÞ vËn t¶i truyÒn dÉn: lµ ph¬ng tiÖn dïng ®Ó vËn
chuyÓn nh c¸c lo¹i ®Çu m¸y, ®êng èng vµ c¸c ph¬ng
tiÖn kh¸c (« t«, m¸y kÐo, xe t¶i...)
- ThiÕt bÞ dông cô dïng cho qu¶n lý: gåm c¸c thiÕt bÞ
dông cô phôc vô phôc vô cho qu¶n lý nh dông cô ®o lêng,
m¸y tÝnh, m¸y ®iÒu hoµ.
- C©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc cho s¶n phÈm: gåm c¸c
lo¹i c©y l©u n¨m, cµ phª, chÌ, cao su,...
Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh kh¸c: bao gåm nh÷ng tµi s¶n cè
®Þnh mµ cha ®îc quy ®Þnh ph¶n ¸nh vµo c¸c lo¹i nãi trªn (t¸c
phÈm nghÖ thuËt, s¸ch chuyªn m«n kü thuËt,...)
Ph¹m Quèc Hµ 5 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng
cã h×nh th¸i vËt chÊt thÓ hiÖn mét lîng gi¸ trtÞ ®Çu t cã
liªn quan trùc tiÕp ®Õn nhiÒu chu kú kinh doanh cña doanh
nghihÖp. Thuéc vÒ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh gåm cã:
- QuyÒn së h÷u ®Êt: bao gåm toµn bé chi phÝ mµ doanh
nghiÖp bá ra cã liªn quan tíi viÖc dµnh quyÒn sö dông ®Êt ®ai,
mÆt níc trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.
- Chi phÝ thµnh lËp chuÈn bÞ s¶n xuÊt: bao gåm c¸c chi phÝ
liªn quan ®Õn viÖc thµnh lËp chuÈn bÞ s¶n xuÊt, chi phÝ khai
hoang, chi cho c«ng t¸c nghiªn cøu th¨m dß, lËp dù ¸n ®Çu t, chi
phÝ vÒ huy ®éng vèn ban ®Çu, chi phÝ ®i l¹i, héi häp, qu¶ng c¸o...
- B»ng ph¸t minh s¸ng chÕ: lµ c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp
ph¶i bá ra ®Ó mua l¹i c¸c b¶n quyÒn t¸c gi¶, b»ng s¸ch chÕ hoÆc
tr¶ cho c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu s¶n xuÊt th× ®îc nhµ níc cÊp
b»ng s¸ng chÕ.
Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh kh¸c: bao gåm nh÷ng lo¹i tµi s¶n cè
®Þnh cha ®îc ph¶n ¸nh ë trªn, nh quyÒn ®Æc nhîng, quyÒn thuª
nhµ, quyÒn sö dông hîp ®ång. ViÖc ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo
tiªu thøc nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ngêi tæ chøc h¹ch to¸n tµi
s¶n cè ®Þnh sö dông tµi kho¶n kÕ to¸n mét c¸ch phï hîp vµ khai
th¸c triÖt ®Ó tÝnh n¨ng kÜ thuËt cña tµi s¶n cè ®Þnh.
2.2 Theo quyÒn së h÷u:
Theo tiªu thøc nµy, tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ph©n thµnh tµi s¶n cè
®Þnh tù cã vµ tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi.
 Tµi s¶n cè ®Þnh tù cã: lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh x©y dùng,
mua s¾m hoÆc chÕ t¹o b»ng nguån vèn cña doanh nghiÖp, do
Ph¹m Quèc Hµ 6 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
ng©n s¸ch nhµ níc cÊp, do ®i vay cña ng©n hµng b»ng nguån vèn
tù bæ sung, nguån vèn kinh doanh.
 Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª ®îc ph©n thµnh:
- Tµi s¶n cè ®Þnh thuª ho¹t ®éng: lµ nh÷ng tµi s¶n cè
®Þnh doanh nghiÖp ®i thuª cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®Ó xÝ
nghiÖp theo mét thêi gian nhÊt ®Þnh mµ hîp ®ång ®· ký kÕt.
- Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh: lµ nh÷ng tµi s¶n cè
®Þnh doanh nghiÖp thuª cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh, nÕu
hîp ®ång thuª tho¶ m·n Ýt nhÊt 1 trong 4 ®iÒu kiÖn sau:
+ Khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª hîp ®ång, bªn thuª ®îc së
h÷u tµi s¶n thuª hoÆc ®îc tiÕp tôc thuª theo sù tho¶ thuËn cña 2
bªn.
+ Néi dung cña hîp ®ång thuª quy ®Þnh: khi kÕt thóc thêi h¹n
thuª, bªn thuª ®îc quyÒn lùa chän mua tµi s¶n thuª theo gi¸ danh
nghÜa thÊp h¬n gi¸ trÞ thùc tÕ cña tµi s¶n thue t¹i thêi ®iÓm mua
l¹i.
+ Thêi h¹n thuª m«t tµi s¶n Ýt nhÊt ph¶i b»ng 60% thêi gian
cÇn thiÕt ®Ó khÊu hao tµi s¶n thuª.
+ Tæng sè tiÒn thuª mét lo¹i tµn s¶n quy ®Þnh t¹i hîp ®ång
thuª Ýt nhÊt ph¶i t¬ng øng víi gi¸ trÞ tµi s¶n ®ã trªn thÞ trêng vµo
thêi ®iÓm ký hîp ®ång.
ViÖc ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo tiªu thøc nµy ph¶n ¸nh
chÝnh x¸c tû träng tµi s¶n cè ®Þnh thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp
vµ tû träng tµi s¶n cè ®Þnh thuéc quyÓn qu¶n lý vµ sö dông cña
doanh nghiÖp ®Õn nh÷ng ®èi tîng quan t©m. Bªn c¹nh ®ã còng
x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp ®èi víi tõng lo¹i tµi s¶n
cè ®Þnh.
Ph¹m Quèc Hµ 7 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
2.3 Theo nguån h×nh thµnh:
§øng trªn ph¬ng diÖn nµy tµi s¶n cè ®Þnh ®îc chia thµnh:
- Tµi s¶n cè ®Þnh mua s¾m, x©y dùng b»ng nguån vèn
®îc ng©n s¸ch cÊp hay cÊp trªn cÊp.
- Tµi s¶n cè ®Þnh mua s¾m, x©y dùng b»ng nguån vèn
trÞ bæ sung cña doanh nghiÖp (quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt, quü phóc
lîi,...)
- Tµi s¶n cè ®Þnh nhËn vèn gãp liªn doanh.
Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo nguån h×nh thµnh cung cÊp
®îc c¸c th«ng tin vÒ c¬ cÊu nguån vèn h×nh thµnh tµi s¶n cè
®Þnh. Tõ ®ã cã ph¬ng híng sö dông nguån vèn khÊu hao tµi s¶n cè
®Þnh mét c¸ch hiÓu qu¶ vµ hîp lý.
2.4 Theo c«ng dông vµ t×nh h×nh sö dông:
§©y lµ mét h×nh thøc ph©n lo¹i h÷u Ých vµ tiÖn lîi cho viÖc
ph©n bæ chi phÝ khÊu hao vµo tµi kho¶n chi phÝ phï hîp. Theo tiªu
thøc nµy tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ph©n thµnh:
- Tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh: lµ
nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh ®ang thùc tÕ sö dông, trong c¸c ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
- Tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong môc ®Ých phóc lîi, sù nghiÖp,
an ninh quèc phßng. Lµ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh do doanh nghiÖp
qu¶n lý sö dông cho c¸c môc ®Þch phóc lîi sù nghiÖp, an ninh quèc
phßng trong doanh nghiÖp.
Ph¹m Quèc Hµ 8 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
- Tµi s¶n cè ®Þnh chê xö lý: bao gåm c¸c tµi s¶n cè ®Þnh
kh«ng cÇn dïng, cha cÇn dïng v× thõa so víi nhu cÇu sö dông hoÆc
kh«ng thÝch hîp víi sù ®æi míi trong quy tr×nh c«ng nghÖ bÞ h
háng chê thanh lý. Tµi s¶n cè ®Þnh tranh chÊp chê gi¶i quyÕt,
nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh cÇn xö lý nhanh chãng ®Ó thu håi vèn sö
dông cho viÖc ®Çu t ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh.
- Tµi s¶n cè ®Þnh b¶o qu¶n, gi÷ hé nhµ níc: bao gåm
nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh doanh nghiÖp b¶o qu¶n ®é, gi÷ hé cho
®¬n vÞ kh¸c cÊt hé nhµ níc theo quy ®Þnh theo quy ®Þnh cña c¬
quan nhµ níc cã thÈm quyÒn.
3. §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh
ChØ tiªu hiÖn vËt cña tµi s¶n cè ®Þnh lµ c¬ së lËp kÕ ho¹ch
ph©n phèi, sö dïng vµ ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh. Trong kÕ to¸n vµ
qu¶n lý tæng hîp tµi s¶n cè ®Þnh mµ muèn nghiªn cøu mÆt gi¸ trÞ
cña tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c tõng lo¹i tµi
s¶n cè ®Þnh th«ng qua h×nh th¸i tiÒn tÖ.
§¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét ho¹t ®éng thiÕt yÕu trong
mçi doanh nghiÖp. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy, ngêi ta x¸c ®Þnh gi¸
trÞ ghi sæ cña tµi s¶n cè ®Þnh. Tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ®¸nh gi¸ lÇn
®Çu vµ cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ l¹i trong qu¸ tr×nh sö dông. Th«ng
qua ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh sÏ cung cÊp th«ng tin tæng hîp vÒ tµi
s¶n cè ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ quy m« cña doanh nghiÖp.
Tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao
mßn, gi¸ trÞ cßn l¹i.
 Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh:
Lµ toµn bé chi phÝ thùc tÕ ®· chi ra ®Ó cã tµi s¶n cè ®Þnh
cho tíi khi ®a tµi s¶n cè ®Þnh vµo ho¹t ®éng b×nh thêng. Nguyªn
gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh lµ c¨n cø cho viÖc tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè
Ph¹m Quèc Hµ 9 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
®Þnh, do ®ã nã cÇn ph¶i ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së nguyªn t¾c
gi¸ phÝ vµ nguyªn t¾c kh¸ch quan. Tøc lµ nguyªn gi¸ tµi s¶n cè
®Þnh ®îc h×nh thµnh trªn chi phÝ hîp lý vµ dùa trªn c¸c c¨n cø cã
tÝnh kh¸ch quan, nh ho¸ ®¬n, gi¸ thÞ trêng cña tµi s¶n cè ®Þnh...
 §èi víi tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh:
Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh ph¶n ¸nh ë ®¬n vÞ
thuª, nh ®¬n vÞ chñ së h÷u bao gåm: Gi¸ mua thùc tÕ, c¸c chi phÝ
vËn chuyÓn, bèc dì, c¸c chi phÝ s÷a ch÷a t©n trang tríc khi ®a tµi
s¶n cè ®Þnh vµo sö dông, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö, thuÕ vµ lÖ
phÝ tríc b¹ nÕu cã,...
PhÇn chªnh lÖch gi÷a tiÒn thuª tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i tr¶ cho
®¬n vÞ cho thuª vµ nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh ®ã ®îc h¹ch to¸n
vµo chi phÝ kinh doanh phï hîp víi thêi h¹n cña hîp ®ång thuª tµi s¶n
cè ®Þnh tµi chÝnh.
Trong thêi gian sö dông, nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh cã thÓ bÞ
thay ®æi, khi ®ã ph¶i c¨n cø vµo thùc tr¹ng ®Ó ghi t¨ng hay hi¶m
nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh trong
doanh nghiÖp chØ thay ®æi trong c¸c trêng hîp sau:
- §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh
- N©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh
- Th¸o dì mét hay mét sè bé phËn cña tµi s¶n cè ®Þnh
Khi thay ®æi nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh doanh nghiÖp
ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ c¸c c¨n cø thay ®æi vµ x¸c ®Þnh c¸c chØ
tiªu nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n, sæ khÊu hao cña tµi
s¶n cè ®Þnh vµ h¹ch to¸n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.
 Gi¸ trÞ hiÖn hµnh:
Ph¹m Quèc Hµ 10 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh b»ng nguyªn
gi¸ trõ ®Þ gi¸ trÞ hao mßn. §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh ®óng tr¹ng
th¸i kü thuËt cña tµi s¶n cè ®Þnh, sè tiÒn cßn l¹i cÇn tiÕp tôc thu
håi díi h×nh thøc khÊu hao vµ lµ c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch t¨ng cêng
®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh.
Qua ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ë trªn ta thÊy mèi lo¹i gi¸ trÞ cã
t¸c dông ph¶n ¸nh nhÊt ®Þnh, nhng vÉn cßn cã nh÷ng h¹n chÕ, v×
vËy kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh theo dâi c¶ 3 lo¹i: nguyªn gi¸, gi¸ trÞ
hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹i ®Ó phôc vô cho nhu cÇu qu¶n lý tµi s¶n cè
®Þnh.
II. H¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh
1. Vai trß vµ nhiÖm vô cña tµi s¶n cè ®Þnh
H¹ch to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh nãi riªng lµ
mét nhu cÇu kh¸ch quan cña b¶n th©n qu¸ tr×nh sn¶ xuÊt cóng nh
cña x· héi. Ngµy nay khi mµ quy m« s¶n xuÊt ngµy cµng lín, tr×nh
®é x· héi ho¸ vµ søc ph¸t triÓn s¶n xuÊt ngµy cµng cao, th× h¹ch
to¸n nãi chung vµ h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh nãi riªng kh«ng ngõng
®îc t¨ng cêng vµ hoµn thiÖn.
Th«ng qua h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh sÏ thêng xuyªn trao
®æi, n¾m ch¾c t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh vÒ sè lîng
vµ gi¸ trÞ, t×nh h×nh hö dïng vµ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh, tõ ®ã
®a ra ph¬ng thøc qu¶n lý vµ sö dông hîp lý c«ng suÊt cña tµi s¶n cè
®Þnh, gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu håi nhanh vèn ®Çu t ®Ó
ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ t¹o søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn th-
¬ng trêng.
Víi vai trß to lín ®ã, ®ßi hái h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i
®¶m b¶o c¸c nghiÖp vô chñ yÕu sau:
Ph¹m Quèc Hµ 11 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
- Ghi chÐp ph¶n ¸nh tæng hîp chÝnh x¸c kÞp thêi sè lîng,
gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã t×nh tr¹ng gi¶m vµ hiÖn tr¹ng tµi
s¶n cè ®Þnh trong ph¹m vÞ toµn doanh nghiÖp còng nh t¹i tõng bé
phËn sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. T¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp th«ng tin
®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t thêng xuyªn viÖc gi÷ g×n b¶o qu¶n, b¶o dìng
tµi s¶n cè ®Þnh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh trong
tõng ®¬n vÞ.
- TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c møc khÊu hao tµi s¶n cè
®Þnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo møc ®é hao mßn cña
tµi s¶n vÒ chÕ ®é quy ®Þnh.
- Tham gia lËp kÕ ho¹ch s÷a ch÷a vµ dù to¸n s÷a ch÷a tµi
s¶n cè ®Þnh gi¸m s¸t viÖc s÷a ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh vÒ chi chi phÝ
vµ kÕt qu¶ cña c«ng viÖc s÷a ch÷a.
- TÝnh to¸n ph¶n ¸nh kÞp thêi chÝnh x¸c t×nh h×nh x©y
dùng trang bÞ thªm ®æi míi, n©ng cÊp hoÆc th¸o dì bít lµm t¨ng,
gi¶m nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh còng nh t×nh h×nh thanh lý, nh-
îng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh.
- Híng dÉn kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ c¸c bé phËn phô thuéc trong
doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ
tµi s¶n cè ®Þnh, më c¸c sæ thÎ kÕ to¸n cÇn thiÕt vµ h¹ch to¸n tµi
s¶n cè ®Þnh ®óng chÕ ®é quy ®Þnh.
- Tham gia kiÓm tra ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo quy
®Þnh cña nhµ níc vµ yªu cÇu b¶o toµn vèn. TiÕn hµnh ph©n tÝch
t×nh tr¹ng b¶o qu¶n sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i ®¬n vÞ
2. Tµi s¶n kÕ to¸n sö dông
Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, viÖc h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh ®îc
theo dâi trªn c¸c tµi kho¶n chñ yÕu sau:
Ph¹m Quèc Hµ 12 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
TK 211: "Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh": tµi kho¶n nµy dïng ®Ó
ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña toµn
bé tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp theo nguyªn gi¸.
Nî TK 211 Cã
Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè
®Þnh h÷u h×nh t¨ng trong kú ®Þnh h÷u h×nh gi¶m trong kú
D nî: nguyªn gi¸ tµi s¶n cè
®Þnh h÷u h×nh hiÖn cã t¹i
doanh nghiÖp
TK 211 ®îc chi tiÕt ®Õn c¸c tµi kho¶n cÊp 2 nh sau:
TK 2112: nhµ cöa vËt kiÕn tróc
TK 2113: m¸y mãc thiÕt bÞ
TK 2114: ph¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn
TK 2115: thiÕt bÞ dông cô qu¶n lý
TK 2116: c©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm
TK 2118: tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh kh¸c
 TK 212: "Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh" tµi kho¶n nµy
dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng
cña toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh cña doanh
nghiÖp.
Nî TK 212

Ph¹m Quèc Hµ 13 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè
®Þnh thuª tµi chÝnh t¨ng trong ®Þnh tµi chÝnh gi¶m trong kú

D nî: nguyªn gi¸ tµi s¶n cè
®Þnh tµi chÝnh hiÖn cã t¹i
doanh nghiÖp
 TK 213 "Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh" Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó
ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng cña toµn
bé tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh cña doanh nghiÖp.
Nî TK 212 Cã
Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè
®Þnh v« h×nh t¨ng trong kú ®Þnh v« h×nh gi¶m trong kú
D nî: nguyªn gi¸ tµi s¶n cè
®Þnh v« h×nh hiÖn cã t¹i
doanh nghiÖp
Tµi kho¶n 213 cã c¸c tµi kho¶n cÊp 2 nh sau:
TK 2131: QuyÒn sö dông ®Êt
TK 2132: Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp
TK 2133: B»ng ph¸t minh s¸ng chÕ
TK 2134: Chi phÝ nghiªn cøu ph¸t triÓn
TK 2138: Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh kh¸c
 Tµi kho¶n 214 "Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh" Tµi kho¶n nµy
ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña tµi s¶n cè ®Þnh trong qu¸
Ph¹m Quèc Hµ 14 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
tr×nh sö dông do trÝch khÊu hao vµ nh÷ng kho¶n t¨ng
gi¶m hao mßn kh¸c cña c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh
nghiÖp.
Nî TK 212 Cã
Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn tµi Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hoa mßn tµi
s¶n cè ®Þnh gi¶m do c¸c lý do s¶n cè ®Þnh t¨ng do trÝch khÊu
gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh hoa, do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè
®Þnh
D nî: gi¸ trÞ hao mßn cña tµi
s¶n cè ®Þnh hiÖn cã t¹i doanh
nghiÖp
TK 214 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2 nh sau:
TK 2141: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
TK 2142: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª
TK 2143: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh
Nî TK 212 Cã
Vèn kinh doanh gi¶m trong kú Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn tµi
s¶n cè ®Þnh do trÝch khÊu hao,
do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh
D nî: gi¸ trÞ hao mßn cña tµi
s¶n cè ®Þnh hiÖn cã t¹i doanh
nghiÖp
TK 214 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2 nh sau:
TK 2141: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh
TK 2142: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª
Ph¹m Quèc Hµ 15 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
TK 2143: Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh
 Tµi kho¶n 411 "Nguån vèn kinh doanh" §©y lµ kho¶n ph¶n
¸nh sè vèn kinh doanh hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m vèn
kinh doanh cña doanh nghiÖp.
Nî TK 212 Cã
Vèn kinh doanh gi¶m trong kú Vèn kinh doanh t¨ng trong kú
D cã: vèn kinh doanh hiÖn cã
cña doanh nghiÖp
TK 411 ®îc chi tiÕt theo tõng nguån h×nh thµnh vèn trong ®ã
cÇn theo dâi chi tiÕt cho tõng tæ chøc, tõng c¸ nh©n tham gia gãp
vèn.
Ngoµi tµi kho¶n nªu trªn, trong qu¸ tr×nh thanh to¸n cßn sö
dông mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan nh 111, 112, 142, 331,
335, 241.. Vµ mét sè tµi kho¶n ngoµi b¶n c©n ®èi kÕ to¸n nh TK
001 "Tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi" vµ TK 009 "Nguån vèn khÊu hao".
3. H¹ch to¸n chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh
Tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp biÕn ®éng chñ yÕu
nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè
®Þnh trong doanh nghiÖp biÕn ®éng do nhiÒu nguyªn nh©n, nhng
trong bÊt kú trêng hîp nµo ®Òu ph¶i cã chøng tõ hîp lý, hîp lÖ chøng
minh cho nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ hoµn thµnh hÖ thèng
chøng tõ nµy gåm:
Ph¹m Quèc Hµ 16 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
- Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n nµy nh»m x¸c
nhËn viÖc giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh sau khi hoµn thµnh x©y dùng,
mua s¾m ®îc biÕu tÆng
4. H¹ch to¸n t×nh h×nh biÕn ®éng tµi s¶n cè ®Þnh
4.1 H¹ch to¸n t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh:
Tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp t¨ng do rÊt nhiÒu nguyÖn
väng nh t¨ng do mua s¾m, x©y dùng, cÊp ph¸t... kÕ to¸n cÇn c¨n
cø vµo tõng trêng hîp cô thÓ ®Ó ghi sæ cho phï hîp. §èi víi c¸c
doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p theo ph¬ng ph¸p
khÊu trõ, c¸c nghiÖp vô t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh ®îc h¹ch to¸n nh sau:
(Víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ VAT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp,
c¸ch h¹ch to¸n t¬ng tù, chØ kh¸c sè thuÕ VAT ®Çu vµo kh«ng t¸ch
riªng mµ h¹ch to¸n vµo nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh).
a> T¨ng do mua ngoµi kh«ng qua l¾p ®Æt:
KÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c bót to¸n:
BT1: Ghi t¨ng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh
Nî TK 211: Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh.
Nî TK 133: (1332) ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ.
Cã TK 331: T¨ng sè tiÒn cha tr¶ ngêi b¸n.
Cã TK 341, 111, 112: Thanh to¸n ngay kÓ c¶ phÝ
tæn míi)
BT2: KÕt chuyÓn t¨ng Nguån vèn t¬ng øng (trêng hîp ®Çu t
b»ng vèn chñ së h÷u)
Nî TK 4141: NÕu dïng quü ®Çu t vµ ph¸t triÓn.
Ph¹m Quèc Hµ 17 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Nî TK 133: NÕu dïng quü phóc lîi ®Ó ®Çu t.
Nî TK 411: §Çu t b»ng vèn x©y dùng c¬ b¶n
Cã TK 411:NÕu tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho ho¹t ®éng
kinh doanh Cã TK 4312: NÕu dïng cho ho¹t
®éng phóc lîi
NÕu ®Çu t b»ng nguån vèn c¬ b¶n thi ghi: cã TK 009, cßn
nÕu ®Çu b»ng nguån vèn kinh doanh kh¸c th× kh«ng ph¶i kÕt
chuyÓn nguån vèn.
b> Trêng hîp mua s¾m ph¶i th«ng qua l¾p ®Æt trong thêi gian
dµi:
KÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt
theo tõng ®èi tîng. Khi hoµn thµnh, bµn giao míi ghi t¨ng nguyªn
gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh vµ kÕt chuyÓn nguån vèn.
TËp hîp chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt (gi¸ mua, chi phÝ l¾p
®Æt, ch¹y thö vµ c¸c chi phÝ kh¸c tríc khi dïng).
Nî TK 241 (2411): tËp hîp chi phÝ thùc tÕ
Nî TK 133 (1332): thuÕ VAT ®îc khÊu trõ
Cã TK liªn quan (331, 341, 111, 112,...)
Khi hoµn thµnh nghiÖm thu dùa vµo sö dông: Ghi t¨ng nguyªn
gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh.
Nî TK 221: (chi tiÕt tõng lo¹i)
Cã TK 241 (2411)
KÕt chuyÓn nguån vèn (®Çu t b»ng vèn chñ së h÷u)
Ph¹m Quèc Hµ 18 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Nî TK 4141, 441, 4312.
Cã TK 441 (hoÆc 4313)
c> Trêng hîp t¨ng do x©y dùng c¬ b¶n bµn giao
BT1: TËp hîp chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n thùc tÕ ph¸t sinh
Nî TK 2412: phÝa kh«ng cã thuÕ
Nî TK 133: thuÕ VAT ®Çu vµo
Cã liªn quan 111, 112, 331, 341, 152, 334,...
BT2: KÕt chuyÓn gi¸ trÞ c«ng tr×nh t¨ng nguyªn gi¸ tµi s¶n cè
®Þnh, khi x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh bµn giao ®a vµo sö
dông.
Nî TK 211
Cã TK 2412
BT3: KÕt chuyÓn nguån vèn
Nî TK 414
Nî TK 431
Nî TK 441
Cã TK 411
d> Trêng hîp t¨ng do nhËn vèn gãp liªn doanh
C¨n cø vµo gi¸ trÞ vèn gãp do 2 bªn tho¶ thuËn, kÕ to¸n ghi
t¨ng vèn gãp vµo nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh.
Ph¹m Quèc Hµ 19 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Nî TK 211: nguyªn gi¸
Cã TK 411 (chi tiÕt vèn liªn doanh): gi¸ trÞ vèn gãp
e> Trêng hîp nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh
C¨n cø vµo gi¸ trÞ cßn l¹i ®îc x¸c ®Þnh t¹i thêi ®iÓm nhËn,
kÕ to¸n ghi c¸c bót to¸n sau:
BT1: Ph¶n ¸nh nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh nhËn vÒ
Nî TK 211: nguyªn gi¸ (theo gi¸ trÞ cßn l¹i)
Cã TK 128: nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh ng¾n h¹n
Cã TK 222: nhËn l¹i vèn gãp liªn doanh dµi h¹n
BT2: Chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ vèn gãp víi gi¸ trÞ cßn l¹i (nÕu
hÕt h¹n liªn doanh hoÆc rót hÕt vèn kh«ng tham gia n÷a v×
liªnj doanh kh«ng hÊp dÉn...)
Nî TK liªn quan (111, 112, 152, 1388,...)
Cã TK 222,128.
f> Trêng hîp t¨ng do chuyÓn tõ c«ng cô, dông cô thµnh tµi s¶n cè
®Þnh
- NÕu c«ng cô, dông cô cßn míi cha sö dông
Nî TK 211: nguyªn gi¸ (gi¸ thùc tÕ)
Cã TK 153 (1531)
- NÕu c«ng cô dông cô ®· sö dông
Nî TK 211: nguyªn gi¸
Ph¹m Quèc Hµ 20 Líp kÕ to¸n kiÓm
to¸n A - K7