Chương trình khu vực châu á của ilo nhật bản về mở rộng cơ hội việc làm cho phụ nữ (eeow)

  • 56 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 56 trang

Nội dung text: Chương trình khu vực châu á của ilo nhật bản về mở rộng cơ hội việc làm cho phụ nữ (eeow)

Chương trình Khu vực Châu Á của ILO/ Nhật Bản
về Mở rộng Cơ hội Việc làm cho Phụ nữ (EEOW)
Dự án tại Việt Nam
Báo cáo Đánh giá Độc lập Cuối kỳ Dự án
Annemarie Reerink
Tháng 7 năm 2008
1
Mục lục
Tóm tắt nội dung báo cáo..................................................................................................................................3
Tóm tắt nội dung báo cáo..................................................................................................................................3
Các thông tin tóm tắt.....................................................................................................................................3
Cơ sở và Bối cảnh .........................................................................................................................................3
Những phát hiện và kết luận chính ...............................................................................................................4
Các khuyến nghị ...........................................................................................................................................6
Các bài học kinh nghiệm...............................................................................................................................7
1. Bối cảnh chính..........................................................................................................................................9
b. Bối cảnh thể chế và tổ chức ...............................................................................................................10
2. Mục đích, phạm vi và đối tượng của đánh giá .......................................................................................10
a. Mục đích ............................................................................................................................................10
b. Phạm vi và đối tượng của đánh giá....................................................................................................11
3. Phương pháp luận và nguồn thông tin....................................................................................................11
a. Phương pháp luận ..............................................................................................................................11
b. Thành phần của nhóm đánh giá .........................................................................................................12
c. Các nguồn thông tin ...........................................................................................................................12
4. Đánh giá việc thực hiện dự án................................................................................................................13
5 Đánh giá kết quả dự án...........................................................................................................................15
A. Khung đánh giá về các Mục tiêu trước mắt .......................................................................................15
B. Tính phù hợp......................................................................................................................................16
C. Gía trị của thiết kế dự án....................................................................................................................16
D. Hiệu quả và kết quả của dự án ...........................................................................................................18
E. Tính hiệu quả .....................................................................................................................................22
F. Hướng tác động và tính bền vững......................................................................................................23
6. Các kết luận và khuyến nghị ..................................................................................................................26
a. Kết luận..............................................................................................................................................26
b. Các khuyến nghị .....................................................................................................................................28
7. Các bài học kinh nghiệm.............................................................................................................................29
PHỤ LỤC .......................................................................................................................................................31
Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu cho Tư vấn bên ngoài..........................................................................31
Phụ lục B: Kế hoạch chuyến công tác phục vụ cho đánh giá cuối kỳ dự án...............................................46
Phụ lục C: Các câu hỏi hướng dẫn đánh giá ...............................................................................................47
Phụ lục D: Danh sách những người đã gặp và phỏng vấn trong Chuyến đánh giá.....................................49
Phụ lục E: Tổng quan về việc nhân rộng các hoạt động ở các xã mục tiêu từ giai đoạn 1 .........................52
2
Tóm tắt nội dung báo cáo
Các thông tin tóm tắt
Nước: Việt Nam
Đánh giá giữa kỳ: Không thực hiện
Loại hình đánh giá: Độc lập
Lĩnh vực kỹ thuật: Giới
Quản lý đánh giá: Văn phòng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
Nhóm đánh giá: Annemarie Reerink
Thời gian bắt đầu dự án: Tháng 1 năm 2007
Thời gian kết thúc dự án: Tháng 8 năm 2008
Mã dự án: RAS/06/13/JPN
Nhà tài trợ: Nhật Bản (230,000 Đô la Mỹ)
Các từ chính: Giới, Việc làm, Việt Nam
Cơ sở và Bối cảnh
Chương trình Khu vực Châu Á của ILO/Nhật Bản về Mở rộng Cơ hội Việc làm cho Phụ nữ
(EEOW) nhằm góp phần vào những nỗ lực của quốc gia trong việc xóa đói giảm nghèo và thúc
đẩy bình đẳng giới trong việc làm thông qua tăng cường vị thế kinh tế - xã hội cho người phụ
nữ. Sau khi kết thúc giai đoạn đầu (2002-2006), giai đoạn hai của dự án bắt đầu từ tháng 1 năm
2007 kéo dài trong 20 tháng, nhằm nhân rộng những bài học thành công về lồng ghép giới,
phương pháp có sự tham gia và tăng cường vị thế kinh tế của phụ nữ trong các chương trình
quốc gia đang được thực hiện. Tại Việt Nam, giai đoạn hai có 12 tỉnh tham gia (bao gồm cả ba
tỉnh tham gia từ giai đọan 1). Mục tiêu phát triển của giai đoạn hai của dự án là: góp phần vào
các nỗ lực của quốc gia trong xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy bình đẳng giới trong việc làm.
Những mục tiêu trước mắt của dự án là:
o Tăng cường năng lực cho các cơ quan, đoàn thể cấp Trung ương và địa phương có liên quan trong
thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách và chương trình nhạy cảm giới để nâng cao
vị thế kinh tế và xã hội cho phụ nữ và trong hợp tác giữa mạng lưới lao động và giới để tăng cường
bình đẳng giới trong việc làm.
o Hỗ trợ thực thi pháp luật về giới và lao động thông qua áp dụng lồng ghép giới và phương pháp có
sự tham gia trong các chính sách và chương trình tạo việc làm và giảm nghèo để áp dụng ở cấp
Trung ương và cấp địa phương.
o Tăng cường hệ thống hỗ trợ tại địa phương cho và của phụ nữ tại các cộng đồng nghèo và duy trì
bền vững hệ thống này thông qua thiết kế và thực hiện có sự tham gia chiến lược rút lui dần dự án
và thông qua mạng lưới của dự án tại các địa phương được dự án EEOW hỗ trợ.
Được thực hiện vào cuối kỳ dự án, mục đích chính của đánh giá là nhằm nâng cao kiến thức về
thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế kinh tế - xã hội của phụ nữ, nhằm cải thiện việc thiết
kế và thực hiện các dự án trong tương lai của ILO, các đối tác xã hội của ILO và các đối tác
thực hiện khác. Mục tiêu của báo cáo đánh giá độc lập cuối dự án là:
- Đánh giá xem dự án có đạt được mục tiêu hay không;
3
- Xác định và ghi lại những mô hình thành công đã mang lại những tác động tích cực đối với
cuộc sống của phụ nữ và những bên liên quan khác;
- Xác định những bài học kinh nghiệm và các chiến lược chính để nâng cao vị thế kinh tế và
xã hội cho phụ nữ, để có thể áp dụng trong các tổ chức đối tác của dự án, các bên có liên
quan cũng như các chương trình và dự án của ILO; và
- Xác định những lĩnh vực mà ILO và các bên liên quan cần tiếp tục hỗ trợ và đưa ra các đề
xuất, khuyến nghị liên quan đến các chương trình quốc gia hiện có cũng như cho các
chương trình và dự án hiện có và sắp tới của ILO.
Do thời gian có hạn nên tư vấn đánh giá đã không thể thực hiện đầy đủ mục tiêu thứ hai: xác
định và ghi lại những mô hình thành công của dự án.
Tư vấn đánh giá đến làm việc tại Việt Nam trong 5 ngày, tập hợp các thông tin sơ cấp và thứ
cấp và gặp gỡ với các đối tác thực hiện dự án ở tại Hà Nội và ở hai tỉnh tham gia hoạt động
nâng cao năng lực dành cho các cán bộ cấp tỉnh và thực hiện các hoạt động tại cộng đồng. Thời
gian làm việc ngắn và thành phần nhóm đánh giá chỉ có tư vấn quốc tế (không có tư vấn trong
nước do thiếu ngân sách) chỉ cho phép tư vấn tập hợp thông tin định tính từ các cán bộ dự án,
các đối tác và người hưởng lợi. Thời gian đi thăm thực địa ngắn cũng gây khó khăn cho tư vấn
trong việc tổng hợp những phát hiện trong đánh giá.
Báo cáo đánh giá cuối kỳ sẽ cung cấp thông tin cho các cán bộ dự án, các đối tác chính của dự
án, các văn phòng ILO tham gia vào hoạt động dự án và cơ quan tài trợ. Báo cáo sẽ được thảo
luận trong buổi Hội thảo Tổng kết dự án được tổ chức vào tháng 8 năm 2008.
Những phát hiện và kết luận chính
Mặc dù chỉ có nguồn lực hạn chế và có thời hạn rất ngắn song dự án EEOW giai đoạn hai đã
tăng cường các kết quả đã đạt được trong giai đọan 1 và đạt thêm nhiều kết quả quan trọng
khác. Các hoạt động của dự án trong lĩnh vực nâng cao năng lực cán bộ và xây dựng tính bền
vững của các hoạt động tại cộng đồng đã giúp các cán bộ, từ cấp xã, cấp tỉnh đến cấp trung
ương biết cách thiết kế, giám sát và đánh giá các hoạt động có lồng ghép giới và có sự tham gia
của cộng đồng – cả về lý thuyết và thực hành. Tuy rằng cần phải dành nhiều nỗ lực hơn để có
kết quả cụ thể trong xây dựng chính sách, dự án đã rất thành công trong việc giúp cho các nhà
hoạch định chính sách thấy tầm quan trong của việc gắn việc soạn thảo chính sách với các nhu
cầu thực tế của những nhóm đối tượng ở cấp cơ sở.
Các hoạt động nâng cao năng lực do dự án thực hiện đã thành công trong việc tạo ra một đội
ngũ giảng viên cấp tỉnh và trung ương có kiến thức và kỹ năng tốt. Nhiều giảng viên đã có cơ
hội áp dụng những kỹ năng và kiến thức này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức lớn đang tồn
tại, đó là trong thực tế, lồng ghép giới thường không được ưu tiên và các cơ quan thường gặp
khó khăn khi bố trí nhân lực và tài chính để áp dụng những phương pháp tập huấn mới. Giai
đoạn hai của dự án EEOW đã đạt được kết quả trong việc tăng nguồn nhân lực tại các tổ chức
đoàn thể, có thể giữ vai trò dẫn dắt tiến trình lồng ghép các quan điểm giới và phương pháp có
sự tham gia trong các chương trình và chính sách ở cấp quốc gia và địa phương. Nhờ dự án
EEOW, họ đã có một số tài liệu tập huấn về các chủ có lien quan đến bình đẳng giới đã được
dịch, và biên sọan lại phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Trên thực tế, nhiều cơ quan – kể cả
những cơ quan trước đây hoàn toàn không có hiểu biết gì về giới - đã tiến hành việc nhân rộng
các hoạt động tập huấn và lồng ghép giới, phương pháp có sự tham gia và những vấn đề kỹ
thuật khác trong các đề xuất dự án gửi tới các nhà tài trợ cũng như trong các hoạt động thường
xuyên của mình và đây là thành tựu to lớn của dự án.
4
Một thành công quan trọng khác là việc các cơ quan đoàn thể (những đối tác thực hiện trong
giai đoạn 1 của dự án) vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật cho các
câu lạc bộ hội phụ nữ ở cấp xã. Dự án EEOW không chỉ đưa ra những mô hình mẫu về nâng
cao địa vị kinh tế và xã hội và bình đẳng giới ở cộng đồng mà chính những mô hình này còn
chứng tỏ tính bền vững do đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ quan đoàn thể. Ở
hầu hết các xã, số lượng thành viên của các câu lạc bộ phụ nữ tiếp tục tăng lên và họ tiếp tục
nâng cao khả năng tăng thu nhập, đồng thời tình đoàn kết trong cộng đồng và những quan hệ về
giới cũng được cải thiện. Điều này có nghĩa là các tổ chức và cá nhân có thể học tập để nhân
rộng những mô hình này sau khi dự án kết thúc.
Tuy dự án EEOW ít thành công hơn trong việc thúc đẩy việc thể chế hóa lồng ghép giới và
phương pháp có sự tham gia trong các chương trình và chính sách tạo việc làm và giảm nghèo,
song dự án đã góp phần quan trọng vào quá trình dài hạn đối với thúc đẩy bình đẳng giới trong
việc làm. Các hoạt động xúc tiến của dự án đã góp phần nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải
lồng ghép giới và do đó đặt ra yêu cầu đối với các nhà hoạch định chính sách phải hành động
trong lĩnh vực này. Đặc biệt, những đóng góp về mặt kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế
trong quá trình sọan thảo những nghị định mới thực thi Luật Bình đẳng Giới là bước khởi động
tiềm năng cho việc lồng ghép giới trong các văn bản pháp luật về giới và lao động và còn có thể
dẫn đến việc phải rà sóat lại các chính sách và chương trình quốc gia và địa phương theo lăng
kính giới. Tóm lại, dự án đã góp phần đáng kể vào việc xây dựng các chính sách về lồng ghép
giới và cải thiện môi trường để thực hiện những chính sách này.
Kế hoạch công tác chi tiết do Bộ LĐTBXH và cán bộ dự án lập đã giúp cho việc thực hiện các
hoạt động của dự án một cách có hiệu quả trong thời hạn ngắn của dự án. Cán bộ tại hai cơ quan
này đã sử dụng bản kế hoạch như một công cụ để thực hiện các hoạt động đã được các bên
thống nhất đúng thời hạn.
Hy vọng những bài học rút ra từ việc thực hiện dự án EEOW sẽ hỗ trợ nhiều cho Văn phòng
ILO Hà Nội trong hoạt động hợp tác nhằm thúc đẩy bình đẳng giới với Bộ LĐTBXH và các đối
tác xã hội trong thời gian tới. Những thành tựu dự án đạt được bao gồm các bộ tài liệu tập huấn
về bình đẳng giới & những chủ đề liên quan và một đội ngũ giảng viên & cán bộ nguồn có năng
lực tốt để thúc đẩy bình đẳng giới, lồng ghép giới và phương pháp có sự tham gia. Cả hai thành
tựu này sẽ là nền tảng vững chắc cho những sáng kiến trong tương lai của Chính phủ và các đối
tác xã hội nhằm đạt được bình đẳng giới. Nâng cao năng lực để thúc đẩy bình đẳng giới là yếu
tố cần thiết để thực hiện những bài học thành công tại cấp địa phương và cơ sở và điều này góp
phần to lớn vào việc hoạch định chính sách nhạy cảm giới tại Việt Nam.
5
Các khuyến nghị
Mục tiêu trước mắt 1
Khuyến nghị tất cả các dự án ILO có hợp phần nâng cao năng lực qua hoạt động tập huấn (và
tập huấn cho giảng viên) nên sử dụng phương pháp có sự tham gia nhằm thúc đẩy hiệu quả việc
tập huấn và tăng cường khả năng đáp ứng những nhu cầu của người hưởng lợi của các tổ chức
tham gia hoạt động của dự án.
Khuyến nghị văn phòng ILO và các dự án tiếp tục đầu tư thời gian và nguồn lực vào việc sử
dụng và cập nhật những tài liệu tập huấn hiện có về bình đẳng giới và những chủ đề liên quan
cũng như vào việc xây dựng những tài liệu mới nếu cần.
Khuyến nghị tất cả các dự án của ILO tại Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các dự án chuyên về
giới của ILO (và với các dự án về giới khác do những cơ quan khác của Liên Hiệp quốc nếu
thấy phù hợp) và với các đối tác của các dự án này, dưới sự hướng dẫn và quản lý của Giám đốc
Văn phòng ILO tại Việt Nam, để thúc đẩy bình đẳng giới. Trong trường hợp đó, các dự án này
nên sử dụng các tài liệu tập huấn về bình đẳng giới và những chủ đề liên quan mà dự án EEOW
đã xây dựng (hoặc hợp tác xây dựng) (như Công cụ Chiến lược Lồng ghép giới, Giới và Phụ nữ
làm kinh doanh; Bình đẳng giới, Kỹ năng sống và các Quyền cơ bản ...).
Khuyến nghị các cơ quan đoàn thể vốn thành phần cán bộ & hội viên nam chiếm đa số và và ít
chú trọng đến vấn đề giới như Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam
cần tiếp tục những nỗ lực lồng ghép giới, và đặc biệt là họ phải thống nhất và thực hiện một
phương pháp tiếp cận hệ thống, bao gồm (song không giới hạn ở) có một cán bộ chuyên trách
về giới, lập chỉ số giám sát và đánh giá, cơ chế khuyến khích, sử dụng nguồn lực con người có
nhạy cảm giới, và dành ngân sách cho hoạt động lồng ghép giới và cho các hoạt động dành
riêng cho phụ nữ.
Khuyến nghị Văn phòng ILO Hà Nội tiếp tục những nỗ lực hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, các đối
tác xã hội và các cơ quan đoàn thể thúc đẩy bình đẳng giới thông qua Chương trình Chung của
LHQ về Bình đẳng giới cũng như thông qua các hoạt động tư vấn kỹ thuật từ các chuyên gia của
ILO trong những lĩnh vực chuyên môn của họ.
Tất cả các dự án có thể tận dụng thêm nguồn nhân lực của Hội Phụ nữ Việt Nam. Các cán bộ
Hội đã được nâng cao năng lực thông qua nhiều dự án tài trợ quốc tế (ở cả cấp tỉnh và cấp trung
ương).
Mục tiêu trước mắt 2
Cần tiếp tục sự hợp tác giữa ILO và tất cả các cơ quan thuộc Bộ LĐTBXH nhằm thúc đẩy việc
áp dụng lồng ghép giới và phương pháp có tham gia. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các
Chương trình Mục tiêu Quốc gia (Giảm nghèo và Việc làm). Các hoạt động hợp tác có thể bao
gồm nghiên cứu, đánh giá nhu cầu, xây dựng những tài liệu về bài học thành công nhằm hỗ trợ
cán bộ cấp tỉnh và trung ương từ tất cả các cơ quan liên quan của Bộ LĐTBXH và các cơ quan
đoàn thể khác áp dụng những phương pháp và chiến lược mới. Cần phân bổ đầy đủ nguồn lực
quốc gia (và quốc tế) để thực hiện bình đẳng giới và các kế hoạch lồng ghép giới.
6
Cần thực hiện họat động liên ngành để thúc đẩy bình đẳng giới. Cán bộ của các cơ quan chính
phủ và các cơ quan đoàn thể cần thực hiện việc phối hợp liên ngành và hợp tác với nhau để chia
sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ thực hiện lồng ghép giới.
ILO và các đối tác tại Việt Nam nên sử dụng cuốn Công cụ Chiến lược lồng ghép giới và soạn
thảo tài liệu về các bài học thành công trong lồng ghép giới theo hình thức phù hợp, đáp ứng
được nhu cầu của những đối tượng sử dụng. Đặc biệt, chỉ nên tập trung nỗ lực lồng ghép giới
vào những hợp phần cụ thể của các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, ví dụ như lĩnh vực đào tạo
nghề hoặc giám sát và đánh giá chứ không phải cố gắng thực hiện lồng ghép trong cả chương
trình. Cần phải nghiên cứu thêm để xác định những hơp phần phù hợp cho việc lồng ghép giới.
Mục tiêu trước mắt 3
Khuyến nghị thiết kế các dự án tương lai của ILO sao cho có thể tạo cơ hội cho các nhà hoạch
định chính sách biết về các kinh nghiệm tại địa phương và để họ có thể xây dựng chính sách
trên cơ sở các chiến lược đã được thực hiện thí điểm thành công và được tư liệu hóa trong các
văn bản ở cấp địa phương.
Khuyến nghị các đối tác thực hiện chú ý hơn nữa đến tác động của việc có thành viên nam tham
gia vào các nhóm phụ nữ. Vẫn chưa có thông tin liệu điều này có tác động đến hoạt động của
các nhóm phụ nữ đối với mục tiêu tăng cường nhận thức về giới và bình đẳng giới hay không và
nếu có thì sẽ tác động như thế nào. Cần nghiên cứu thêm về vấn đề này.
Các bài học kinh nghiệm
1. Nâng cao năng lực
- Trong tất cả các dự án có hợp phần lớn về nâng cao năng lực, cần sử dụng thống nhất mẫu
đánh giá nhu cầu tập huấn và mẫu theo dõi kết quả sau tập huấn cũng như cần thực hiện các
hoạt động hỗ trợ sau tập huấn một cách hệ thống. Các hoạt động hỗ trợ sau tập huấn có thể
thực hiện bằng việc thiết lập các mạng lưới học viên nhằm bổ xung thêm kỹ thuật cho họ
nếu cần, hoặc có những hình thức hỗ trợ khác. Nhu cầu tạo mạng lưới học viên còn để chia
sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Hoạt động hỗ trợ sau tập huấn một cách hệ thống sẽ
giúp cán bộ dự án và các đối tác thu thập thông tin về tác động của các hoạt động tập huấn
và về những trở ngại các học viên gặp phải một cách dễ dàng hơn và nhanh hơn.
- Cần thiết kế các hoạt động nâng cao năng lực một cách linh họat hơn nhằm thử nghiệm các
hình thức tập huấn khác nhau (ví dụ thời lượng và địa điểm tập huấn thay đổi) cho phù hợp
với những đối tượng học viên khác nhau nhằm tối đa hóa cơ hội đạt được những mục tiêu đề
ra.
- Nên thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho các cán bộ vào thời điểm họ chưa lập kế
hoạch cho các hoạt động và ngân sách của năm sau. Điều này sẽ cho phép các học viên có
cơ hội đề xuất lãnh đạo của mình hỗ trợ về mặt thời gian và tài chính để có thể áp dụng
những kiến thức và kỹ năng vừa được đào tạo.
- Việc dự án đã dành một khoản ngân sách nhỏ để hỗ trợ thêm một vài ngày học vào các khóa
tập huấn chuyên môn đã lập kế họach (do các cơ quan đối tác thực hiện) nhằm hỗ trợ cho
các cán bộ cơ hội áp dụng những kỹ năng mới của họ rất đáng ngợi khen và cần được nhân
rộng ở các dự án khác tập trung vào họat động nâng cao năng lực.
2. Lồng ghép giới và phương pháp có sự tham gia trong chính sách và các chương trình
- Cần tạo điều kiện cho các cán bộ cấp trung ương và cấp tỉnh có cơ hội thăm quan hay biết
đến những mô hình và các phương pháp thành công ở cấp cơ sở.
7
- Nghiên cứu để chứng minh sự thành công của các phương pháp tiếp cận cũng rất quan trọng
vì cần phải có những bằng chứng về cả định tính và định lượng mới có thể thuyết phục các
nhà hoạch định chính sách về sự cần thiết của việc áp dụng phương pháp tiếp cận mới.
- Xây dựng các chính sách về lồng ghép giới (ví dụ như các nghị định thực thi Luật Bình đẳng
giới) là bước cần thiết và quan trọng nhằm lồng ghép giới vào trong chính sách và thực tế.
3. Đảm bảo tính bền vững của các chiến lược nâng cao vị thế ở cấp cộng đồng
- Kết hợp các hoạt động tập trung vào nâng cao địa vị kinh tế (ví dụ như đào tạo nghề, tín
dụng và tiết kiệm) với các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới là một công cụ làm mẫu tốt
giúp phụ nữ nghèo có thể vươn lên.
- Có một nguy cơ sẽ xảy ra nếu việc lựa chọn thành viên của các nhóm hỗ trợ ở cộng đồng chỉ
là thành viên của một đòan thể nào đó mới được lựa chọn - mà họ không ở trong nhóm
người nghèo. Do đó, nếu giảm nghèo là mục tiêu của dự án, cần phải nhấn mạnh nhóm đối
tượng phải là những người nghèo nhất và thống nhất về tiêu chí lựa chọn ngay từ đầu giai
đoạn lập kế hoạch.
8
1. Bối cảnh chính
a. Bối cảnh dự án
Chương trình Khu vực Châu Á của ILO/Nhật Bản về Mở rộng Cơ hội Việc làm cho Phu nữ
(EEOW) nhằm góp phần vào những nỗ lực của quốc gia trong việc xóa đói giảm nghèo và tăng
cường vị thế kinh tế - xã hội cho người phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và công bằng xã hội
trong các chương trình và chính sách xóa đói giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động.
Do chương trình sẽ kết thúc vào tháng 8 năm 2008, ILO và cơ quan tài trợ yêu cầu thực hiện
đánh giá bởi tư vấn độc lập bên ngoài đối với các hoạt động của chương trình.
Trong giai đoạn đầu tiên, dự án tại Việt Nam tập trung vào việc nâng cao năng lực cho các cán
bộ chính phủ và đòan thể về lồng ghép giới và quản lý dự án có sự tham gia và tăng cường vị
thế kinh tế và xã hội cho phụ nữ nghèo và gia đình của họ thông qua sự phát triển của địa
phương. Những mục tiêu chính của dự án là: 1) tăng cường vị thế kinh tế và xã hội cho phụ nữ
nghèo tại nông thôn thông qua các cơ chế xúc tiến việc làm và xóa đói giảm nghèo có định
hướng giới tại cộng đồng; 2) tăng cường năng lực tổ chức của các cơ quan trong việc thiết kế,
điều phối, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách và chương trình xúc tiến việc làm và
tăng cường vị thế cho phụ nữ; và 3) X¸c ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch cã liªn quan vµ x©y dùng nh÷ng
khuyÕn nghÞ cã liªn quan tíi xóc tiÕn viÖc lµm vµ n©ng cao vÞ thÕ cho phô n÷ dùa trªn
nh÷ng kinh nghiÖm vµ nh÷ng m« h×nh ®iÓn h×nh thu ®-îc th«ng qua c¸c hÖ thèng xóc tiÕn
viÖc lµm dùa vµo céng ®ång víi môc ®Ých vËn ®éng nh»m thay ®æi chÝnh s¸ch ë cÊp trung
-¬ng. Các chiến lược chính là: thực hiện thí điểm việc hỗ trợ trực tiếp cho phụ nữ nghèo và gia
đình của họ; kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực cho các tổ chức đối tác; và vận động chính
sách và thiết lập mạng lưới hỗ trợ. Năm 2006, báo cáo đánh giá độc lập cuối dự án EEOW tại
Việt Nam giai đoạn 1 đã đề xuất một giai đoạn tiếp theo nhằm thể chế hóa những bài học thành
công và các biện pháp hướng tới bình đẳng giới và lồng ghép giới đã được thử nghiệm trong
giai đoạn đầu của dự án và nhân rộng những mô hình tốt
Giai đoạn hai kéo dài trong 20 tháng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2007 nhằm mục đích nhân rộng
những bài học thành công trong lồng ghép giới, phương pháp có sự tham gia và tăng cường vị
thế kinh tế của phụ nữ trong các chương trình quốc gia đang được thực hiện tại 12 tỉnh (bao
gồm cả ba tỉnh ban đầu của dự án). Mục tiêu phát triển của giai đoạn hai của dự án EEOW là:
góp phần vào các nỗ lực của quốc gia trong xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy bình đẳng giới
trong việc làm.
Những mục tiêu trước mắt của dự án là:
o Tăng cường năng lực cho các cơ quan, đoàn thể cấp Trung ương và địa phương có liên quan trong
thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách và chương trình nhạy cảm giới để nâng cao
vị thế kinh tế và xã hội cho phụ nữ và trong hợp tác giữa mạng lưới lao động và giới để tăng cường
bình đẳng giới trong việc làm.
o Hỗ trợ thực thi pháp luật về giới và lao động thông qua áp dụng lồng ghép giới và phương pháp có
sự tham gia trong các chính sách và chương trình tạo việc làm và giảm nghèo để áp dụng ở cấp
Trung ương và cấp địa phương.
o Tăng cường hệ thống hỗ trợ tại địa phương cho và của phụ nữ tại các cộng đồng nghèo và duy trì
bền vững hệ thống này thông qua thiết kế và thực hiện có sự tham gia chiến lược rút lui dần dự án
và thông qua mạng lưới của dự án tại các địa phương được dự án EEOW hỗ trợ.
9
b. Bối cảnh thể chế và tổ chức
Dự án EEOW tại Việt Nam nằm trong Chương trình Khu vực Châu Á của ILO/Nhật Bản về Mở
rộng Cơ hội Việc làm cho Phụ nữ được bắt đầu vào năm 1997. Đây là hoạt động hưởng ứng Hội
nghị Thế giới về Phụ nữ lần thứ bốn được tổ chức tại Bắc Kinh năm 1995. Chương trình Khu
vực được thực hiện đầu tiên tại Nê-pan và In-đô-nê-xi-a từ năm 1997 đến năm 2002, tại Thái
Lan trong giai đoạn 2000-2002 và mở rộng sang Việt Nam và Cam-pu-chia từ năm 2002.
Dự án EEOW do ILO thực hiện hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam (đại diện là Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội), các đối tác xã hội của ILO (Phòng Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam, Tổng Liên đòan Lao động Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) và các đòan
thể (Hội Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam). Vụ Lao động – Việc làm (nay là Cục
Việc làm) thuộc Bộ LĐTBXH, đóng vai trò Trưởng ban Tư vấn Dự án. Ban Tư vấn Dự án họp
hai lần một năm để thảo luận tiến độ và thực hiện hiệu quả hoạt động dự án. Những cơ quan và
tổ chức trên cũng là thành viên của Ban Tư vấn Dự án trong cả giai đoạn đầu và giai đoạn hai
của dự án.
Dự án được thực hiện dưới sự chỉ đạo và giám sát chung của Cố vấn kỹ thuật trưởng và điều
phối viên chung cho các chương trình Hợp tác đa song phương của Nhật bản với ILO tại Băng
Cốc. Điều phối viên Dự án Quốc gia tại Văn phòng ILO Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý hàng
ngày với sự hỗ trợ của một trợ lý dự án và được sự hỗ trợ của Phòng Chương trình và Tài chính
của Văn phòng ILO Hà Nội. Hỗ trợ kỹ thuật được Điều phối viên Dự án của EEOW Cam-pu-
chia và Việt Nam và Chuyên gia Cao cấp về Giới và Những vấn đề Lao động nữ tại văn phòng
Tiểu khu vực tại Băng Cốc và các chuyên gia về lĩnh vực tài chính vi mô, phát triển doanh
nghiệp, tiêu chuẩn lao động, và đào tạo nghề thực hiện. Chương trình Đa-song phương
ILO/Nhật Bản và Bộ phận Hành chính và Tài chính của Văn phòng Khu vực Châu Á – Thái
Bình Dương cũng hỗ trợ cho dự án. Báo cáo hàng năm của Chương trình Đa-song phương
ILO/Nhật Bản được gửi cho nhà tài trợ để tổng kết, nhận xét và đánh giá.
2. Mục đích, phạm vi và đối tượng của đánh giá
a. Mục đích
Đánh giá cuối kỳ dự án được tiến hành trước khi kết thúc giai đoạn hai của dự án EEOW được
bắt đầu thực hiện tại Việt Nam từ năm 2007. mục đích chính của đánh giá là nhằm nâng cao
kiến thức về thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế kinh tế - xã hội của phụ nữ, nhằm cải
thiện việc thiết kế và thực hiện các dự án trong tương lai của ILO, các đối tác xã hội của ILO và
các đối tác thực hiện khác. Báo cáo đánh giá sẽ được chia sẻ với các cơ quan đối tác tại Việt
Nam để lấy ý kiến phản hồi và để sử dụng trong tương lai. Điều khoản Tham chiếu dành cho tư
vấn được đính kèm Phụ lục A.
Mục tiêu của báo cáo đánh giá độc lập cuối dự án là:
- Đánh giá xem dự án có đạt được mục tiêu hay không;
- Xác định và ghi lại những mô hình thành công đã mang lại những tác động tích cực đối với
cuộc sống của phụ nữ và những bên liên quan khác;
10
- Xác định những bài học kinh nghiệm và các chiến lược chính để nâng cao vị thế kinh tế và
xã hội cho phụ nữ, để có thể áp dụng trong các tổ chức đối tác của dự án, các bên có liên
quan cũng như các chương trình và dự án của ILO; và
- Xác định những lĩnh vực mà ILO và các bên liên quan cần tiếp tục hỗ trợ và đưa ra các đề
xuất, khuyến nghị liên quan đến các chương trình quốc gia hiện có cũng như cho các
chương trình và dự án hiện có và sắp tới của ILO.
Do thời gian có hạn nên tư vấn đánh giá đã không thể thực hiện đầy đủ mục tiêu thứ hai: xác
định và ghi lại những mô hình thành công của dự án.
b. Phạm vi và đối tượng của đánh giá
Việc đánh giá tại Việt Nam đã được thực hiện cùng với đánh giá cuối kỳ của dự án tại Cam-pu-
chia. Tư vấn độc lập bên ngoài đã làm việc tại mỗi nước 5 ngày để thu thập các thông tin sơ cấp
và thứ cấp. Do thời gian đánh giá ngắn và thành phần nhóm đánh giá ít (xem Phần 3 về Phương
pháp đánh giá) nên tư vấn chỉ có thể thu thập các thông tin mang tính định tính từ cán bộ dự án,
các đối tác và những người hưởng lợi.
Nhóm đánh giá đã đến thăm một tỉnh (Bắc Kạn) đã cử cán bộ địa phương tham gia vào các hoạt
động nâng cao năng lực và một trong ba tỉnh đã thực hiện các họat động tại cộng đồng trong
giai đoạn đầu và tham gia hoạt động nâng cao năng lực trong giai đoạn hai của dự án (tỉnh Thái
Nguyên). Cả hai tỉnh đều nằm ở phía Bắc Việt Nam. Thời gian hạn chế của chuyến thăm thực
địa làm cho việc khái quát hóa những phát hiện của việc đánh giá khó khăn, và đã được đề cập
trong phần kết luận, những phát hiện và bài học kinh nghiệm.
Báo cáo đánh giá cuối kỳ của dự án sẽ cung cấp thông tin cho các cán bộ dự án, các đối tác
chính, các văn phòng ILO tham gia vào dự án và cơ quan tài trợ. Hội thảo Tổng kết Dự án vào
tháng 8 năm 2008 sẽ là cơ hội để cán bộ và các đối tác của dự án thảo luận về những kết luận,
bài học kinh nghiệm và khuyến nghị đề cập đến trong báo cáo đánh giá này.
3. Phương pháp luận và nguồn thông tin
a. Phương pháp luận
Để thực hiện đánh giá cuối dự án, ILO đã ký hợp đồng với tư vấn bên ngoài đến làm việc với
cán bộ dự án, một số đối tác thực hiện và những người hưởng lợi tại Việt Nam từ ngày 13 đến
ngày 18 tháng 7 năm 2008. Kế họach đánh giá được đính kèm trong Phụ lục B.
Việc đánh giá tập trung vào thu thập thông tính mang tính định tính từ một số các đối tác và
những người hưởng lợi của dự án thông qua phỏng vấn từng đối tượng và thảo luận nhóm trọng
điểm. Những người cung cấp thông tin chính bao gồm có:
• Những người hưởng lợi (nữ giới và nam giới) là thành viên của các câu lạc bộ phụ nữ
được thành lập từ giai đoạn đầu của dự án
• Lãnh đạo của Ủy ban nhân dân và các cơ quan đoàn thể tại 1 xã thực hiện hoạt động của
dự án trong giai đoạn 1
• Các cán bộ của Sở LĐTBXH và các cơ quan đoàn thể ở cấp tỉnh tại hai tỉnh đoàn đánh
giá đến làm việc
• Thành viên của Ban Tư vấn Dự án ở cấp trung ương (Bộ LĐTBXH, các cơ quan đoàn
thể, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam)
11
• Cán bộ dự án EEOW
• Cán bộ của Văn phòng ILO Hà Nội và của các dự án khác do Văn phòng ILO tại Việt
Nam điều hành.
Việc đánh giá tập trung vào cả kết quả của dự án và quá trình thực hiện. Những người cung cấp
thông tin được đặt ra những câu hỏi mở trong danh mục câu hỏi phỏng vấn (Phụ lục C). Đối
với mỗi mục tiêu trước mắt của dự án, việc đánh giá tập trung vào thu thập các bằng chứng về
kết quả và tác động của các hoạt động của dự án cũng như mức độ đạt được của việc nhân rộng
các bài học thành công và tính bền vững của các hoạt động.
• Tác động của hoạt động nâng cao năng lực được đánh giá dựa trên mức độ hiểu biết các
khái niệm và kỹ năng và áp dụng kiến thức và kỹ năng mới theo báo cáo của các học
viên các khóa tập huấn
• Việc lồng ghép giới và phương pháp có sự tham gia được đánh giá dựa trên quá trình
thay đổi quan sát được hay qua báo cáo của các đối tác dự án; việc nhân rộng những mô
hình tại cộng đồng, cũng như yêu cầu dự án thực hiện hỗ trợ trực tiếp việc lồng ghép
giới và các chủ đề khác vào chính sách và các chương trình
• Tính bền vững của các câu lạc bộ phụ nữ tại cộng đồng tập trung vào việc câu lạc bộ có
tiếp tục sinh họat thường kỳ và có các hoạt động nâng cao năng lực liên quan đến cả vấn
đề giới và tạo thu nhập, về thành viên câu lạc bộ và mức độ hỗ trợ của các tổ chức đoàn
thể và hay trung gian khác.
Do hạn chế về thời gian tư vấn, báo cáo đánh giá không thể được chia sẻ và thảo luận ngay lập
tức với các đối tác của dự án, song sẽ được cán bộ dự án trình bày trong Hội thảo Tổng kết Dự
án vào tháng 8 năm 2008.
Việc đánh giá tuân thủ theo những quy phạm, tiêu chuẩn đánh giá của ILO. Bà Linda Deelen
của Văn phòng Tiểu Khu vực ILO tại Băng Cốc là cán bộ quản lý việc đánh giá.
b. Thành phần của nhóm đánh giá
Do hạn chế về ngân sách, dự án đã không thể thuê tư vấn trong nước tham gia vào đánh giá.
Việc đánh giá được thực hiện bởi một tư vấn quốc tế với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc
trong lĩnh vực giới và việc làm ở khu vực Đông Nam Á và kinh nghiệm làm việc với các tổ
chức của Liên Hiệp Quốc trong các hoạt động đánh giá. Sự tham gia của Điều phối viên Dự án
Quốc gia và Trợ lý Dự án trong chuyến thăm thực địa đã giúp tư vấn vấn quốc tế hiểu biết về
tình hình địa phương, bối cảnh trong nước và xóa bỏ những khác biệt về ngôn ngữ. Chuyên gia
về Giới và Điều phối viên Dự án EEOW ở Cam pu chia và Việt Nam cũng tham gia với tư cách
là cán bộ nguồn trong các chuyến thăm thực địa được thực hiện như một phần của việc đánh
giá. Do vậy, báo cáo đánh giá này thừa nhận rằng sự tham gia của các cán bộ dự án và những
người liên quan đến hoạt động của dự án có thể tác động đến các thông tin thu được từ những
người được phỏng vấn và có thể ảnh hưởng phần nào đến tính độc lập của kết quả đánh giá.
c. Các nguồn thông tin
Tư vấn đánh giá đã tiếp cận cả nguồn thông tin sơ cấp và thứ cấp. Trong chuyến đánh giá, tư
vấn đã gặp các thành viên của Ban Tư vấn Dự án, các đối tác thực hiện dự án, những người
hưởng lợi của các hoạt động nâng cao năng lực ở cấp tỉnh (các cán bộ chính phủ và của các cơ
quan đoàn thể đã thực hiện những họat động tại cộng đồng trong giai đoạn đầu của dự án),
những người hưởng lợi ở cấp xã (cả nữ giới và nam giới) cũng như cán bộ dự án EEOW và cán
bộ của những dự án khác do ILO điều hành. Danh sách những người mà tư vấn dự án đã gặp
trong Phụ lục D.
12
Một buổi thảo luận nhóm trọng điểm với 34 thành viên của một câu lạc bộ phụ nữ (bao gồm 30
thành viên nữ, cán bộ hội phụ nữ và 4 nam giới) được thành lập từ giai đoạn đầu của dự án tại
xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra tại buổi sinh họat định kỳ của câu lạc bộ này. Đây là
địa bàn mà Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực về bình
đẳng giới và địa vị kinh tế - xã hội trong giai đoạn đầu của dự án.
Các nguồn thông tin thứ cấp được các cán bộ dự án cung cấp trước khi bắt đầu công việc đánh
giá đã cho phép tư vấn nghiên cứu tài liệu trước khi thu thập các thông tin tại Việt Nam. Các
nguồn tài liệu bao gồm:
• Văn kiện dự án
• Kế hoạch dự án
• Tờ giới thiệu về dự án
• Các báo cáo giữa kỳ và cuối cùng của Dự án EEOW giai đoạn 1
• Báo cáo tiến độ năm 2007
• Báo cáo về các hoạt động của dự án, ví dụ như báo cáo hội thảo
• Tổng hợp số liệu về kết quả khảo sát năng lực cán bộ trước khi thực hiện hoạt động
nâng cao năng lực vào tháng 7 năm 2007 và về đánh giá năng lực cán bộ sau khi kết
thúc các hoạt động nâng cao năng lực
Ngoài ra còn có các tài liệu thông tin hữu ích khác như báo cáo nửa năm do Điều phối viên Dự
án tổng hợp dư liệu từ các đối tác thực hiện cấp tỉnh đã thực hiện các hoạt động tại cộng đồng
trong giai đoạn đầu của dự án về việc duy trì và nhân rộng các hoạt động của dự án nhằm nâng
cao vị thế kinh tế và xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới (Phụ lục E).
4. Đánh giá việc thực hiện dự án
Tổng quan về các hoạt động do dự án EEOW thực hiện trong giai đoạn hai này được trình bày
trong Phụ lục F. Phần này nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về những hoạt động và đánh giá sự
phù hợp của các hoạt động.
Mục tiêu trước mắt 1: Tăng cường năng lực cho các cơ quan, đoàn thể cấp Trung ương và địa phương
có liên quan trong thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách và chương trình nhạy cảm
giới để nâng cao vị thế kinh tế và xã hội cho phụ nữ và trong hợp tác giữa mạng lưới lao động và giới để
tăng cường bình đẳng giới trong việc làm.
Để đạt mục tiêu này, trước hết, dự án đã biên sọan, xây dựng và thử nghiệm một số các tài liệu
tập huấn, ví dụ như tài liệu tập huấn “Giới và kinh doanh”, “Bình đẳng Giới, Kỹ năng sống và
các Quyền cơ bản”, “Lồng ghép giới và Thiết kế, Gíam sát và Đánh giá Dự án có sự tham gia”.
Tiếp theo, dự án đã thực hiện một loạt các khóa tập huấn cho các cán bộ cấp trung ương và địa
phương của cả những tỉnh mới và những tỉnh đã tham gia vào giai đoạn đầu của dự án (cán bộ
chưa tham gia giai đọan đầu). Đối với những đối tác mới, bốn khóa tập huấn cho giảng viên đã
được tổ chức – khóa thứ nhất về “Giới và Phương pháp và Kỹ năng Tập huấn cùng tham gia”,
ba khóa tiếp theo tập trung vào các nội dung kỹ thuật, đó là “Bình đẳng Giới, Kỹ năng sống và
Các quyền cơ bản”, “Giới và kinh doanh”; và “Lồng ghép giới và Thiết kế, Gíam sát và Đánh
giá Dự án có sự tham gia”. Những khóa tập huấn này đã được thực hiện tại ba khu vực (miền
Bắc, miền Nam và miền Trung) cho các học viên từ các tỉnh lân cận (để giảm thiểu chi phí và
tối đa hóa khả năng chia sẻ và trao đổi thông tin và kiến thức). Những khóa tập huấn dành cho
13
các cán bộ tham gia từ giai đoạn đầu của dự án là tập huấn nâng cao về “Bình đẳng giới, Kỹ
năng sống và các Quyền cơ bản”.
Tất cả các khóa tập huấn đã được tổ chức theo kế họach năm đã được thống nhất từ trước. Các
giảng viên thực hiện các khóa tập huấn là những giảng viên có kinh nghiệm đến từ Hà Nội kết
hợp với các giảng viên tại tỉnh là những người đã được dự án tập huấn trong giai đoạn đầu. Điều
này giúp dự án xây dựng được một mạng lưới các giảng viên cấp tỉnh đối với các chủ đề tập
huấn chủ chốt.
Dự án đáng được biểu dương vì đã dành một phần ngân sách nhỏ cho những học viên tham gia
các khóa học áp dụng những kỹ năng và phương pháp tập huấn mới. Các cơ quan tham gia
được khuyến khích đề xuất các hoạt động tập huấn lồng ghép trên cơ sở cùng chia sẻ chi phí. Ví
dụ, một số cơ quan đã đề xuất được hỗ trợ một khoản kinh phí để thực hiện thêm một hai ngày
tập huấn về Giới và phụ nữ làm kinh doanh (chỉ sử dụng một phần nội dung của tài liệu) trong
khóa tập huấn chuyên môn họ thực hiện bằng nguồn ngân sách của tổ chức mình. Việc chia sẻ
kinh phí này mang lại hiệu quả cao, khuyến khích việc áp dụng trực tiếp và lồng ghép những kỹ
năng và phương pháp mới đã được các học viên tiếp thu.
Chưa đánh giá được dự án đã đáp ứng nhu cầu trực tiếp về xây dưng năng lực cho các cán bộ
cấp tỉnh ở mức độ nào đối với những chủ đề nêu trên. Tuy nhiên, bình đẳng giới và phương
pháp có sự tham gia là những nội dung tập huấn được Bộ LĐTBXH và cơ quan cấp trung ương
của ba đối tác đoàn thể tham gia dự án đều quan tâm, kết quả đánh giá cho thấy rằng các hoạt
động được thực hiện trong Mục tiêu trước mắt 1 hoàn toàn phù hợp và hiệu quả để đạt được
mục tiêu.
Mục tiêu trước mắt 2: Hỗ trợ thực thi pháp luật về giới và lao động thông qua áp dụng lồng ghép giới
và phương pháp có sự tham gia trong các chính sách và chương trình tạo việc làm và giảm nghèo để áp
dụng ở cấp Trung ương và cấp địa phương.
Dự án đã tiến hành một loạt các hoạt động mang tính sáng tạo để thực hiện Mục tiêu trước mắt
2. Một trong số các hoạt động này là thực hiện nghiên cứu chính sách về xúc tiến việc làm và
giảm nghèo (hoạt động tiếp theo từ giai đoạn 1) và tổ chức một hội thảo chính sách vào tháng 4
năm 2008 về việc áp dụng Luật Bình đẳng giới và rà soát các chính sách và chương trình hiện
tại dưới lăng kính giới. Một hoạt động khác cũng được dự án quan tâm là việc phối hợp với
trường Đại học Lao động và Xã hội (một cơ quan trực thuộc Bộ LĐTBXH) xây dựng một cuốn
giáo trình mới về “Giới và Phát triển” và tập huấn cho các giảng viên của trường sử dụng cuốn
giáo trình này. Đây là một hoạt động mang tính chiến lược nhằm tối đa hóa ảnh hưởng của dự
án, vì trường Đại học Lao động và Xã hội chịu trách nhiệm giáo dục và đào tạo những cán bộ
tương lai của ngành LĐTBXH, và như vậy họ sẽ được học về giới và lồng ghép giới ngay từ
những giai đoạn đầu trong sự nghiệp của mình.
Sự hỗ trợ và hợp tác của dự án đối với Bộ LĐTBXH trong giai đoạn hai: rà soát lại các văn bản
quy phạm pháp luật và các chính sách trong bối cảnh Luật Bình đẳng giới đã có hiệu lực cũng
là một hoạt động quan trọng và đã có tác động trực tiếp ngay và có khả năng tăng cường hơn
mối quan hệ giữa văn phòng ILO Hà Nội và Bộ LĐTBXH trong dài hạn.
Những hoạt động phổ biến những mô hình bài học tốt đã được thực hiện theo kế hoạch song
mới ở quy mô hạn chế: tài liệu tuyên truyền về những mô hình bài học tốt của EEOW mới chỉ
giới hạn ở cái nhìn khái quát của các chiến lược, trong khi hội thảo chính sách cấp quốc gia ở
thời điểm khởi đầu của giai đoạn hai là một hội thảo mang tính chất tổng kết giai đọan 1 và lập
14
kế hoạch giai đọan 2. Đại biểu tham gia hội thảo được đề nghị xây dựng kế hoạch hành động
song không biết dự án đã hỗ trợ họ và giám sát thực hiện ở mức độ nào. Như đã đề cập chi tiết
hơn trong phần báo cáo về tính hiệu quả trong Chương 5, cần phải chú trọng hơn nữa vào việc
xây dựng và phổ biến những mô hình bài học tốt theo hình thức dễ sử dụng và dễ tiếp cận
(nhưng phải có đủ các chi tiết cần thiết và hữu ích) để khuyến khích và hỗ trợ việc nhân rộng
những chiến lược và kinh nghiệm của EEOW.
Mục tiêu trước mắt 3: Tăng cường hệ thống hỗ trợ tại địa phương cho và của phụ nữ nghèo và
duy trì bền vững hệ thống này thông qua thiết kế và thực hiện có sự tham gia chiến lược rút lui
dần dự án và thông qua mạng lưới của dự án tại các địa phương được dự án EEOW hỗ trợ.
Những khóa tập huấn nâng cao đã được thực hiện tại các xã nhằm thúc đẩy việc duy trì các hoạt
động của cộng đồng từ giai đoạn đầu của dự án. Những khóa tập huấn này bao gồm chủ đề về
“lồng ghép giới và các phương pháp có sự tham gia” dành cho các cán bộ xã, về “bình đẳng
giới, kỹ năng sống và các quyền cơ bản” cho tuyên truyền viên cấp xã và về “tổ chức và quản lý
nhóm” cho các chủ nhiệm các câu lạc bộ phụ nữ. Những khóa tập huấn này rất hữu ích, bổ sung
kiến thức và kỹ năng cho những học viên và khuyến khích việc tiếp tục thực hiện những mô
hình bài học tốt đã được xây dựng ở cấp xã trong giai đoạn đầu của dự án.
Việc thực hiện những hoạt động hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo cho cán bộ và tuyên truyền viên cấp
xã, cho phụ nữ hưởng lợi không cần thiết phải thực hiện thường xuyên như trước nữa bởi vì
nhiệm vụ này đã được hầu hết các đối tác thực hiện trong giai đoạn đầu của dự án đảm nhiệm.
Quá trình đánh giá cho thấy rằng có thể nên tập trung hơn nữa vào các hoạt động tham quan học
tập và xây dựng các mạng lưới, như đề cập chi tiết trong phần về thiết kế trong Chương 5.
5 Đánh giá kết quả dự án
A. Khung đánh giá về các Mục tiêu trước mắt
Mục tiêu trước mắt 1: Tăng cường năng lực cho các cơ quan, đoàn thể cấp Trung ương và địa
phương có liên quan trong thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách và chương
trình nhạy cảm giới để nâng cao vị thế kinh tế và xã hội cho phụ nữ và trong hợp tác giữa mạng
lưới lao động và giới để tăng cường bình đẳng giới trong việc làm.
Kết quả của dự án liên quan đến Mục tiêu trước mắt 1 có thể được đánh giá theo những thành tố
sau:
- Mức độ hiểu biết và nắm bắt những kỹ năng và kiến thức mới của các học viên
- Việc áp dụng trong thực tế của các cá nhân và của các tổ chức
Mục tiêu trước mắt 2: Hỗ trợ thực thi pháp luật về giới và lao động thông qua áp dụng lồng
ghép giới và phương pháp có sự tham gia trong các chính sách và chương trình tạo việc làm và
giảm nghèo để áp dụng ở cấp Trung ương và cấp địa phương
Các yếu tố để đánh giá kết quả của dự án trong lĩnh vực này là:
- Thể chế hóa các phương pháp và những mô hình bài học tốt trong các chính sách và chương
trình (Xem xét quá trình thay đổi)
- Những đề nghị dự án hỗ trợ trực tiếp quá trình lồng ghép giới trong các chính sách và
chương trình
- Nhân rộng những mô hình tại cộng đồng ở các địa phương khác thông qua các chính sách và
các chương trình
15
Mục tiêu trước mắt 3: Tăng cường hệ thống hỗ trợ tại địa phương cho và của phụ nữ tại các
cộng đồng nghèo và duy trì bền vững hệ thống này thông qua thiết kế và thực hiện có sự tham
gia chiến lược rút lui dần dự án và thông qua mạng lưới của dự án tại các địa phương được dự
án EEOW hỗ trợ.
Mục tiêu trước mắt này sẽ được đánh giá tập trung vào những lĩnh vực sau:
- Việc tiếp tục các hoạt động của câu lạc bộ hội phụ nữ sau khi dự án kết thúc (các buổi sinh
hoạt câu lạc bộ thường kỳ và họat động nâng cao năng lực về giới và tăng cường vị thế kinh
tế)
- Mức độ hỗ trợ từ các cơ quan đối tác từ giai đoạn đầu của dự án
- Mức độ tham gia của các thành viên của câu lạc bộ hội phụ nữ
B. Tính phù hợp
Các mục tiêu và phương pháp của dự án vẫn giữ nguyên tính phù hợp trong tình hình phát triển
của Việt Nam trong suốt giai đoạn đầu của dự án cũng như vào thời điểm thiết kế dự án giai
đoạn hai.
Khung Hợp tác Quốc gia giữa Việt Nam và ILO giai đoạn 2006-2010 khẳng định tính phù hợp
của dự án, đặc biệt thể hiện ở việc tập trung vào hoạt động tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo,
đạt được thông qua việc đào tạo kỹ năng và nghề (cùng với các hoạt động khác). Rõ ràng, dự án
đã phù hợp với những chiến lược này và có thể nhận thấy rõ điều đó qua việc đã chú trọng lồng
ghép bình đẳng giới và các phương pháp có sự tham gia để tăng cường các chính sách và
chương trình của quốc gia và địa phương liên quan đến việc làm và xóa đói giảm nghèo. Khung
Hợp tác cũng khẳng định lồng ghép giới là một chiến lược xuyên suốt và nhấn mạnh tầm quan
trọng của bình đẳng giới. Ngoài ra, dự án cũng đóng góp vào mục tiêu tuyên truyền vấn đề an
toàn và vệ sinh lao động thông qua các hoạt động nâng cao năng lực về chủ đề này ở cấp xã và
cấp tỉnh. Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội của Việt Nam giai đoạn 2001-2010 cũng nhấn
mạnh việc lồng ghép giới, xóa đói giảm nghèo và tạo cơ hội về việc làm.
Việc thiết kế dự án được dựa trên nhu cầu của các đối tác dự án và ở cấp cơ sở đã được xác định
trong giai đoạn đầu của dự án EEOW. Quá trình này cũng được hưởng lợi từ hệ thống Liên
Hiệp Quốc tại Việt Nam trong đó coi bình đẳng giới và lồng ghép giới là hoạt động chính trong
suốt thập kỷ vừa qua. Sự phù hợp của dự án cũng được tái khẳng định thông qua việc xây dựng
Chương trình chung về Bình đẳng giới của Liên Hiệp Quốc trong đó ILO là một trong số các cơ
quan thực hiện chính cùng với 11 cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc (xem phần về tính bền
vững để hiểu thêm về Chương trình Chung này).
C. Gía trị của thiết kế dự án
Giai đoạn hai của dự án đã được các cán bộ Văn phòng Tiểu Khu vực của ILO, Văn phòng Khu
vực Châu Á – Thái Bình Dương cùng với Điều phối viên Dự án Quốc gia phối hợp chặt chẽ với
Bộ LĐTBXH cùng thiết kế. Dự thảo văn kiện dự án đã được sửa đổi nhiều lần theo yêu cầu của
Bộ LĐTBXH trong quá trình xin chấp thuận của Chính phủ Việt Nam. Nhìn chung, các đối tác
dự án đã khẳng định sự phù hợp về mặt thời điểm của dự án vì Chính phủ Việt Nam đang tiếp
tục những cam kết về lồng ghép giới và đang tiến hành quá trình thể chế hóa vấn đề giới trong
tất cả các thành tố của các chương trình và chính sách.
Mục tiêu trước mắt 1:
16
Trong giai đoạn đầu và giai đoạn hai của mình, dự án đã tập trung cả nguồn lực con người và tài
chính vào việc xây dựng những tài liệu tập huấn phù hợp nhằm hỗ trợ cho việc thực hiện chiến
lược đã đề ra về bình đẳng giới và tăng cường vị thế về kinh tế và xã hội. Tác động sâu rộng của
những hoạt động tập huấn của dự án từ cấp trung ương/địa phương đến cộng đồng (xem phần 5)
đã chứng tỏ sự đầu tư hết sức hiệu quả của dự án. Do đó, ILO nên tiếp tục đầu tư thêm nguồn
lực để cập nhật những tài liệu này (dựa trên kinh nghiệm của người sử dụng) và xây dựng
những tài liệu bổ sung nếu cần thiết.
Việc dự án đã thiết kế và thực hiện được các khóa tập huấn toàn diện đáng được hoan nghênh,
thì có thể tranh luận rằng các hoạt động tập huấn đã thực hiện cho quá nhiều tỉnh. Có thể kết quả
của dự án sẽ tốt hơn nữa nếu chỉ tập trung vào ít tỉnh hơn và tăng số cán bộ được tập huấn tại
mỗi tỉnh, đặc biệt là tăng thêm số cán bộ ở cấp có thể đưa ra quyết định. Nhiều cán bộ tại Thái
Nguyên và Bắc Kạn tham gia vào các khóa tập huấn đã chia sẻ rằng họ chưa có cơ hội để áp
dụng những kỹ năng mới vì họ chưa thể thuyết phục được lãnh đạo của mình. Nếu các nhà lãnh
đạo hay quản lý tham gia vào các khóa tập huấn thì họ đã có thể hỗ trợ hơn nữa cho các cán bộ
của mình áp dụng kỹ năng kiến thức mới trong các công việc hàng ngày của họ. Mặt khác, dự
án cũng gặp khó khăn trong việc bảo đảm có những người tham gia phù hợp bởi vì các cơ quan
cấp tỉnh thường có ít cán bộ và các cán bộ có năng lực lại thường rất bận rộn và khó có thể tham
gia các khóa tâp huấn kéo dài trong 5 ngày.
Có thể sẽ có lợi hơn nếu đào tạo các cán bộ từ các phòng, ban khác nhau về những chủ đề kỹ
thuật đa dạng, ví dụ những cán bộ của Sở LĐTBXH và của các cơ quan đoàn thể phụ trách lĩnh
vực đào tạo nghề. Mặc dù thời hạn của dự án rất ngắn, song thiết kế dự án có thể nên tập trung
hơn vào việc tạo ra một mạng lưới hỗ trợ hiệu quả giữa những học viên thông qua việc tập huấn
thêm nhiều học viên ở mỗi tỉnh và có ít tỉnh tham gia hơn. Mạng lưới hỗ trợ này có thể tạo cơ
hội cho các học viên hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng những kỹ năng mới học trong công
việc của họ.
Mục tiêu trước mắt 2:
Lồng ghép quan điểm giới và phương pháp có sự tham gia vào các chương trình và chính sách
quốc gia của chính phủ Việt Nam là một mục tiêu khá tham vọng đối với một dự án có nguồn
lực nhỏ và chỉ kéo dài trong vòng 20 tháng này. Hai chương trình mục tiêu quốc gia lại có quy
mô rất lớn, phạm vi bao trùm trên cả nước và được thực hiện bởi rất nhiều các cơ quan nhà
nước và các tổ chức đoàn thể, mỗi cơ quan lại có những thủ tục hành chính và cách làm việc của
riêng mình. Tuy các hoạt động đã được thực hiện trong Mục tiêu trước mắt 2 rất quan trọng (tập
trung xây dựng chính sách lồng ghép giới), đánh giá cho rằng phạm vi của Mục tiêu trước mắt 2
là quá lớn đối với dự án EEOW trong giai đoạn hai. Hy vọng rằng ILO và Bộ LĐTBXH sẽ có
thể tiếp tục phối hợp về vấn đề này với nhiều nguồn lực và khung thời gian dài hơn. Luật Bình
đẳng Giới vừa có hiệu lực chắc chắn sẽ tạo nhiều cơ hội hơn nữa để thực hiện các hoạt động về
lĩnh vực này (như sẽ thảo luận kỹ hơn trong phần 5 về tính bền vững).
Dự án có thể đã thúc đẩy hơn nữa sự thay đổi chính sách, nếu tập trung vào việc học tập những
kinh nghiệm cấp xã trong giai đoạn 1và 2 của dự án, thông qua việc tổ chức các chuyến thăm
thực địa đến các xã tham gia dự án cho các nhà hoạch định chính sách. Nếu thời hạn của dự án
dài hơn, những hoạt động thăm quan này nên được thực hiện cho cả các cán bộ cấp trung ương
và cấp tỉnh (bao gồm cả các thành viên của Ban Tư vấn Dự án).
Mục tiêu trước mắt 3:
17
Mục tiêu trước mắt thứ ba của dự án đã được thiết kế rất tốt nhằm tạo tính bền vững cho các
hoạt động tại cộng đồng đã được thực hiện trong giai đoạn đầu của dự án. Chiến lược của dự án
tập trung vào quá trình hỗ trợ sau tập huấn quan trọng nhất nhằm giúp cho các tổ chức đoàn thể
tiếp tục hỗ trợ cho các câu lạc bộ phụ và nhân rộng những mô hình tại xã. Dự án đã dự đoán
chính xác rằng các cán bộ và tuyên truyền viên tại xã chắc chắn sẽ cần những khóa tập huấn
nâng cao và đã thực hiện những hoạt động này.
Mục tiêu lớn hơn của dự án khi tiếp tục thực hiện các hoạt động tại cộng đồng là nhằm thúc đẩy
việc học hỏi những kinh nghiệm ở cấp cơ sở về bình đẳng giới và tăng cường vị thế kinh tế xã
hội. Việc thiết kế giai đoạn hai của dự án xuất phát từ nhu cầu về hoạch định chính sách dựa
trên căn cứ về các chiến lược thành công về bình đẳng giới và tăng cường vị thế kinh tế xã hội ở
cấp cơ sở. Tập trung vào cả chính sách và các hoạt động tại cộng đồng, dự án EEOW đã thực
hiện một cách lý tưởng phương pháp “từ dưới lên”.
D. Hiệu quả và kết quả của dự án
Đánh giá chung
Đoàn đánh giá đã ghi nhận sự điều phối tốt và trao đổi thông tin hiệu quả giữa cán bộ dự án và
các cơ quan đối tác. Vai trò của Ban Tư vấn Dự án có thể chưa được tối đa hóa và có thể xuất
phát từ nguyên nhân là khó có sự tham gia thường xuyên của cùng một cán bộ trong các cuộc
họp của Ban Tư vấn hoặc các họat động liên quan khác do sức ép về mặt thời gian. Việc thay
đổi sự tham gia của các thành viên đã làm cho hiệu quả hoạt động của Ban Tư vấn thấp hơn do
không phải tất cả các thành viên của Ban Tư vấn Dự án đều nắm rõ những chiến lược của dự án
và do đó khó có thể phổ biến những bài học kinh nghiệm rút ra từ các hoạt động cấp cơ sở của
dự án và áp dụng chúng vào quá trình hoạch định chính sách và/hoặc lồng ghép chúng vào các
chương trình quốc gia. Ngược lại, nhiều thành viên tham dự thường xuyên vào các cuộc họp của
Ban Tư vấn Dự án từ giai đoạn 1 đã áp dụng và phổ biến thành công những mô hình và bài học
tốt tiếp thu được từ hoạt động cộng đồng của dự án trong tổ chức và cơ quan mình.
Mục tiêu trước mắt 1
Đánh giá nhận thấy rằng mức độ hiểu biết của các học viên sau các khóa tập huấn khá cao. Một
số nhân tố sau đóng góp cho thành công này.
Dự án đã đánh giá rất kỹ nhu cầu tập huấn trước khi tiến hành các hoạt động nâng cao năng lực
của giai đoạn hai và điều này đã hỗ trợ hiệu quả việc thiết kế các hoạt động tập huấn. Ngoài ra,
dự án đã tiến hành khảo sát ban đầu trước khi thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực để so
sánh trình độ kiến thức và kỹ năng của những đối tượng hưởng lợi trực tiếp trước và sau các
hoạt động này. Học viên được đề nghị trả lời 33 câu hỏi liên quan đến các kiến thức và kỹ năng
trước đó cũng như sự tinh thông và kinh nghiệm của tổ chức của họ trong việc lồng ghép giới và
các kỹ năng có sự tham gia. Một bảng câu hỏi thứ hai thu thập thông tin từ các học viên về trình
độ hiểu biết của họ sau khi tham gia vào các khóa tập huấn và áp dụng những quan niệm và tài
liệu mới được học. Kết quả từ những trả lời của các câu hỏi trắc nghiệm rất khả quan. Trong số
những người trả lời, số học viên báo cáo có đủ trình độ chuyên môn và hiểu biết để áp dụng
những khái niệm và kỹ năng về giới cũng như thông báo về việc cơ quan họ thực hiện phân tích
giới và lập kế hoạch giới đã tăng lên. Ví dụ, tỷ lệ những người người trả lời đã thực hiện việc
xác định hoặc lập mục tiêu chuyên biệt giới trong các dự án đã tăng từ 58% lên 76%.
Dự án cũng rất cẩn trọng khi lựa chọn các giảng viên. Hầu hết các khóa tập huấn đều có sự tham
gia của một giảng viên có kinh nghiệm (thường là người có kinh nghiệm ở cấp trung ương) và
18
một giảng viên cấp tỉnh, người đã được dự án đào tạo trở thành giảng viên trong giai đoạn đầu
của dự án. Nếu điều kiện cho phép, nhóm giảng viên này tiếp tục tham gia vào cả ba khóa tập
huấn về mỗi chủ đề để giúp họ có thể thực hiện nhuần nhuyễn hơn việc tập huấn.
Dự án đã thành công trong việc luôn hướng mục tiêu vào học viên tham gia khóa tập huấn. Tính
trung bình, có khoảng 30% đến 40% các cán bộ đã tham gia hơn một lần trong ba chủ đề tập
huấn chính do dự án tổ chức (Bình đẳng giới, kỹ năng sống và quyền cơ bản tại nơi làm việc và
trong cuộc sống; và Giới và Phụ nữ làm kinh doanh; Lồng ghép giới và thiết kế, giám sát và
đánh giá dự án có sự tham gia). Khi các cơ quan không thể cử một học viên tham gia vào tất cả
các khóa tập huấn của dự án, các cơ quan được đề nghị cử người tham dự có một số kinh
nghiệm làm giảng viên. Trong hòan cảnh đó, tiết học đầu tiên được thiết kế để ôn lại và tóm tắt
giúp học viên củng cố các kiến thức và kỹ năng về sự tham gia và về bình đẳng giới.
Nhiều học viên tham gia các khóa tập huấn đã áp dụng những kỹ năng mới vào cơ quan và địa
phương mình, tuy nhiên các hoạt động tập huấn không phải lúc nào cũng luôn đạt được mục
tiêu học viên thực hiện được lồng ghép giới và phương pháp có sự tham gia vào các công việc
hàng ngày của mình. Dự án EEOW đã gặp phải một số cản trở.
Nguồn lực hạn chế có nghĩa rằng dự án chỉ có thể hướng tới các cán bộ chịu trách nhiệm về các
vấn đề chuyên môn chứ không phải là các nhà quản lý có trách nhiệm đưa ra các quyết định.
Như đã được một số các cán bộ tại Bộ LĐTBXH ở Hà Nội đề cập đến, điều này có nghĩa là tuy
các cán bộ chuyên môn tại các tỉnh đã có được những kiến thức và kỹ năng liên quan đến lồng
ghép giới nhưng họ cũng không thể luôn luôn thực hiện được những điều đã học bởi vì những
nỗ lực lồng ghép giới lại phụ thuộc rất nhiều vào sự ủng hộ từ lãnh đạo.
Một thách thức nữa mà dự án đã phải đối mặt chính là vấn đề thời gian eo hẹp của các cán bộ ở
cấp tỉnh (nhất là cấp quản lý) khi tham gia tập huấn, điều này đã khiến họ không thể tham gia
vào các khóa học hay tận dụng hết các cơ hội tham gia. Vì vậy, một lời khuyên dành cho các dự
án tương lai là phải thử nghiệm các hình thức khác của các khóa tập huấn, phải linh hoạt hơn để
có thể có được sự tham gia tối đa với chi phí hợp lý.
Các học viên đã gặp khó khăn trong việc áp dụng những kỹ năng và kiến thức mới học được do
vấn đề thời gian: các khóa tập huấn được tổ chức vào thời điểm mà quá trình lập kế hoạch cho
năm tiếp theo đã hoàn tất, do đó họ không thể có thêm được ngân sách hoặc thay đổi kế hoạch
để áp dụng và nhân rộng những phương pháp/chủ đề tập huấn mới.
Sau ba khóa tập huấn đầu tiên, dự án đã hỗ trợ một phần tài chính cho một số cơ quan đoàn thể
để bổ sung những chủ đề tập huấn mới vào những khóa tập huấn họ đang được thực hiện. Các
cơ quan với nguồn lực hạn chế đã được khuyến khích đề xuất các hoạt động tập huấn trên cơ sở
chia sẻ kinh phí với dự án EEOW. Tổng số đã có bảy đề xuất về các hoạt động tập huấn tại xã
đã được Hội phụ nữ tỉnh Bình Định, Tiền Giang, Đồng Tháp, Hội Nông dân tỉnh An Giang và
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn, Đồng Tháp và Tiền Giang (từ các cơ quan đối tác mới).
Năm đề xuất đã được chấp thuận chia sẻ chi phí cho các khóa tập huấn theo kiểu lồng ghép này,
điều này đã cho phép các học viên có thể ngay lập tức sử dụng kỹ năng mới và lồng ghép các tài
liệu tập huấn mới vào các khóa tập huấn của các cơ quan. Đề xuất của Liên minh Hợp tác xã
Bắc Cạn và Hội Phụ nữ Bình Định đã không được dự án EEOW chấp thuận bởi vì các cơ quan
này không huy động được nguồn lực của mình để đóng góp một phần tài chính cho khóa tập
huấn.
Một số các đối tác không lồng ghép toàn bộ tài liệu vào trong khóa tập huấn của mình mà chỉ sử
dụng một số nội dung chọn lọc của tài liệu “Giới và kinh doanh” hay “Bình đẳng giới, Kỹ năng
19
sống, và Quyền”. Điều này có nghĩa rằng họ không cần hỗ trợ tài chính vì chi phí cho việc này
không cao. Năm trong số các đề xuất về lồng ghép nội dung được cung cấp một phần kinh phí
nhỏ cho văn phòng phẩm phục vụ cho tập huần và một phần hỗ trợ cho các giảng viên. Ví dụ,
Hội Nông dân An Giang và Hội Phụ nữ Tiền Giang đã lần lượt tổ chức 10 khóa tập huấn về
“Giới và Kinh doanh” và về “Bình đẳng giới, Kỹ năng sống, và Quyền” cho những người
hưởng lợi tại xã. Đây là những hoạt động tập huấn sử dụng các phương pháp và tài liệu của dự
án EEOW được lồng ghép với những khóa tập huấn thường xuyên của họ. Một yếu tố quan
trọng dẫn đến việc nhân rộng mô hình bài học tốt của dự án EEOW là việc tham gia của một số
cán bộ quản lý của Hội Nông dân tỉnh An Giang, An Giang, Liên minh Hợp tác xã Đồng
Tháp,Tiền Giang và Hội Phụ nữ Tiền Giang trong các khóa tập huấn của dự án EEOW. Những
cán bộ cấp cao này đã được nâng cao kiến thức và kỹ năng và do đó có thể hỗ trợ việc nhân
rộng điển hình.
Ở một chừng mực nào đó, việc thiếu sự hỗ trợ của cơ quan đã làm cho các học viên tham gia
các khóa tập huấn gặp khó khăn trong việc áp dụng các kiến thức và kỹ năng mới. Do đó, một
lời khuyên dành cho các dự án tương lai là nên tập trung hơn nữa vào việc tiếp cận những cán
bộ cấp cao – những người có khả năng đưa ra quyết định và chỉ giới hạn hoạt động dự án ở ít
tỉnh hơn (xem phần về thiết kế dự án).
Các học viên tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn có vẻ ít liên lạc với nhau và với các giảng viên sau
các khóa tập huấn. Tăng cường và thúc đẩy mạng lưới giảng viên sẽ có thể giúp các học viên hỗ
trợ lẫn nhau, phản hồi và khuyến khích nhau trong các hoạt động liên quan. Điều này có thể cần
phải có một số lượng nhiều hơn các cán bộ nguồn tại mỗi tỉnh, song dự án đã chưa làm được do
giới hạn về thời gian và tài chính. Tuy nhiên, các cán bộ của Hội Phụ nữ Việt Nam đã được tập
huấn khá chuyên sâu về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong những năm vừa qua nhờ có sự
hỗ trợ của nhiều nhà tài trợ khác nhau; do vậy họ có thể đóng vai trò là những cán bộ nguồn về
lĩnh vực này. Vai trò này của cán bộ Hội Phụ nữ địa phương cần phải được khuyến khích trong
các dự án sau này (bao gồm cả các dự án mà Hội phụ nữ không phải là một đối tác thực hiện
trực tiếp).
Học viên các khóa tập huấn cũng gặp khó khăn trong nhân rộng tập huấn hoặc phổ biến kinh
nghiệm hoạt động cộng đồng từ các tỉnh khác bởi vì họ có ít mối liên hệ với các cán bộ tại các
đia phương khác nhau. Các nhà quản lý cấp trung ương của các cơ quan đoàn thể và Sở
LĐTBXH hiện không có cơ chế khuyến khích trao đổi thông tin từ cấp tỉnh đến cấp trung ương.
Việc chia sẻ các kỹ năng và kinh nghiệm mới giữa các cán bộ cấp tỉnh và cấp trung ương của
các tổ chức đoàn thể và của Sở LĐTBXH có thể đã được hỗ trợ tốt hơn nếu dự án tập trung hơn
vào việc soạn thảo và phổ biến các tài liệu về các mô hình bài học tốt. Tuy nhiên, cũng cần phải
thu thập ý kiến từ các đối tượng được phổ biến về hình thức diễn đạt các mô hình bài học tốt sao
cho phù hợp nhất. Các dự án tương lai liên quan đến thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam nên
tập trung sự chú ý đầy đủ đến vấn đề tài liệu về mô hình bài học tốt để đáp ứng nhu cầu của
những đối tượng mục tiêu.
Mục tiêu trước mắt 2
Các hoạt động nhằm thúc đẩy lồng ghép giới và phương pháp có sự tham gia vào các chính sách
và chương trình đã có một số tác động khả quan song vẫn còn phải thực hiện nhiều việc hơn
nữa. Tới nay, mới chỉ có một số ít các chính sách và chương trình đã có những thay đổi quan
trong nhờ kết quả hoạt động của dự án. Tuy các cán bộ từ Bộ LĐTBXH đã bày tỏ sự quan tâm
đến phương pháp có sự tham gia mà dự án đã thực hiện qua giai đoạn một và giai đoạn hai của
mình song phương pháp này đã không tạo được sự thay đổi thực sự trong chính sách. Đề xuất
20