Các phương án điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

  • 96 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 96 trang

Nội dung text: Các phương án điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

Lêi nãi ®Çu
Níc ta ®ang trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸,
c¸c nghµnh c«ng nghiÖp ®ang ®îc chó träng vµ ph¸t triÓn,
trong c¸c nhµ m¸y c¸c m¸y tù ®éng , d©y chuyÒn s¶n xuÊt,
c¬ cÊu n©ng h¹ v v… trë lªn kh«ng thÓ thiÕu, chóng lµm
cho hiÖu cña c¸c nhµ m¸y suÊt t¨ng cao, chi phÝ s¶n xuÊt
thÊp, kh«ng tèn nhiÒu nh©n lùc. Do vËy ®èi víi c¸c ngµnh
c«ng nghiÖp th× tù ®éng ho¸ lµ kh«ng thÓ thiÕu, tù ®éng
ho¸ cµng cao cµng lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trë lªn ®¬n
gi¶n.
VËy níc nµo cã tr×nh ®é tù ®éng ho¸ cao th× còng ®ång
nghÜa víi níc ®ã nÒn s¶n xuÊt tiªn tiÕn vµ phÊt triÓn.
Ngoµi ra trong cuéc sèng tù ®éng ho¸ ®em l¹i nhiÒu lîi
Ých cho mäi ngêi.
CÇu thang m¸y, gara «t«, robot vv … ®· trë thµnh mét phÇn
cña cuéc sèng.
Nh vËy tù ®éng ho¸ kh«ng chØ mang l¹i hiÖu qu¶ trong
c«ng nghiÖp mµ con trë lªn rÊt quen thuéc víi mäi ngêi.
Tù ®éng ho¸ lµ mét ngµnh kh¸ míi ë níc ta nhng chÝnh v×
nh÷ng lîi Ých cña nã mang l¹i nªn viÖc x©y dùng vµ ph¸t
triÓn nÒn tù ®éng ho¸ cña níc nhµ lµ kh«ng thÓ thiÕu, trong
®ã qu¸ tr×nh ®µo t¹o ra nh÷ng c¸n bé, kü s giái vÒ chuyªn
nghµnh tù ®éng ho¸ lµ h¹t nh©n chÝnh. Lµ mét trong
nh÷ng n¬i ®µo t¹o ra nhng kü s, th¹c sü, c¸n bé tù ®éng
1
ho¸ giái, khoa ®iÖn bé m«n tù ®éng ho¸ §¹i Häc B¸ch Khoa
lu«n ®em ®Õn cho ®Êt níc kü s t¬ng lai.
§îc may m¾n häc trong mét ng«i trêng cã nhiÒu thÇy c«
gi¸o giái em c¸c b¹n lu«n lu«n cè g¾ng häc hái båi dìng kiÕn
thøc cho nghµnh häc cña m×nh ®Ó mai sau phôc vô ®Êt níc.
Sau mét qu¸ tr×nh häc tËp vµ tu dìng trong trêng, tríc khi ra
trêng em xin lµm mét ®Ò tµi nghiªn cøu “T×m hiÓu hÖ
truyÒn ®éng biÕn tÇn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé sö dông
biÕn tÇn 650 ”
môc lôc
lêi nãi ®Çu
Trang
Ch¬ng I : T×m hiÓu vÒ ®éng c¬
2
kh«ng ®ång bé ba pha
1.1 Kh¸i qu¸t chung
1.2 CÊu t¹o ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha
4
1.2.1 PhÇn tÜnh
1.2.2 PhÇn quay
1.2.3 Khe hë
6
1.2.4. Nh÷ng ®¹i lîng ghi trªn ®éng c¬
6
1.3 C¸ch ®Êu d©y cña ®éng c¬
6
1.4. Nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé
7
1.5 S¬ ®å thay thÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé vµ
8
ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬.
1.5.1 S¬ ®å thay thÕ
1.5.2 Ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬
10
1.6 C¸c th«ng sè ¶nh hëng ®Õn ®Æc tÝnh c¬
14
1.6.1 ¶nh hëng cña ®iÖn ¸p nguån cÊp cho ®éng c¬
15
3
1.6.2 ¶nh hëng cña ®iÖn trë m¹ch r«to ( R 2 + R2f )
15
1.6.3 ¶nh hëng cña tÇn sè líi ®iÖn f1 cÊp cho ®éng c¬
16
1.6.4 ¶nh hëng cña sè ®«i cùc P
17
1.6.5 ¶nh hëng cña ®iÖn trë , ®iÖn kh¸ng m¹ch stato
18
Ch¬ng II: C¸c ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng

kh«ng ®ång bé
19
2.1 §iÒu chØnh ®iÖn ¸p cÊp cho ®éng c¬
19
2.2 §iÒu chØnh ®iÖn trë m¹ch r«to
21
2.3 §iÒu chØnh tÇn sè nguån cÊp
24
Ch¬ng III: T×m hiÓu vÒ biÕn tÇn
3.1. Kh¸i qu¸t biÕn tÇn
26
3.2. S¬ ®å cÊu tróc vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña biÕn tÇn
26
3.3 chøc n¨ng c¸c kh©u
27
4
3.3.1 chØnh lu cÇu mét pha
3.3..2 ngÞch lu ®iÖn ¸p ba pha
28
Ch¬ng IV: T×m hiÓu m¸y biÕn tÇn 650
32
4.1 giíi thiÖu chung
4.2. S¬ ®å chøc n¨ng vµ s¬ ®å ®iÒu khiÓn cña mÊy biÕn tÇn
33
4.3 C¸ch ghÐp nèi m¸y biÕn tÇn
33
4.3.1. L¾p ®Æc c¬ khÝ
33
4.3.2 L¾p r¾p bµn phÝm 6511 cho ®iÒu khiÓn tõ xa
34
4.3.3 L¾p ®Æt c«ng truyÒn th«ng RS485/RS232
35
4.3.4 Th«ng b¸o t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña m¸y
36
b»ng ®Ìn LED hiÓn thÞ
4. 4.§Êu nèi ®iÖn
36
4.4.1. M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn b»ng bµn phÝm
4.4.2. M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn tõ xa
37
4.4.3. S¬ ®å nèi d©y
38
5
4.5. C¸c tham sè cµi ®Æt m¸y biÕn tÇn
40
4.5.1 Qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn cña biÕn tÇn
4.5.2 Bµn phÝm vµ giao diÖn ®iÒu khiÓn
42
4.5.2.1 Bµn phÝm
4.5.2.2 Mµn h×nh hiÖn thÞ
43
4.6 C¸ch cµi ®Æt nhanh
45
4.7 Lùa chän c¸ch ®iÒu khiÓn côc bé hoÆc tõ xa
48
4.8 C¸c lçi thêng gÆp trong biÕn tÇn
51
KÕt luËn
6
ch¬ng i: t×m hiÓu vÒ ®éng c¬
Kh«ng ®ång bé
1.1.Kh¸i qu¸t chung
§éng c¬ kh«ng ®ång bé hay cßn gäi lµ ®éng c¬ dÞ bé,
®îc øng dông réng r·i trong c«ng nghiÖp tõ c«ng suÊt nhá ®Õn
c«ng suÊt trung b×nh . ChiÕm tØ lÖ lín so víi ®éng c¬ kh¸c,
nhê nh÷ng u ®iÓm :
- §éng c¬ kh«ng ®ång bé cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, kÝch thíc
nhá gän dÔ chÕ t¹o ,vËn hµnh an toµn, tin cËy gi¶m chi phÝ
vËn hµnh söa ch÷a.
7
- Sö dông trùc tiÕp líi ®iÖn xoay chiÒu ba pha, kh«ng cÇn tèn
kÐm c¸c thiÕt bÞ biÕn ®æi.
- §îc khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng nhê sù ph¸t triÓn cña c«ng
nghiÖp chÕ t¹o b¸n dÉn c«ng suÊt vµ kü thuËt ®iÖn tö .
1.2 CÊu t¹o ®éng c¬ kh«ng ®ång bé
§éng c¬ kh«ng ®ång bé gåm hai phÇn chÝnh : PhÇn tÜnh
vµ phÇn quay
2
1
1
- Qu¹t lµm m¸t
4
2- Hép ®Êu d©y
3
3-Vá m¸y
4
- Stato
5
5-Ch©n ®Õ l¾p
cè ®Þnh
8
6
-R«to
6
H×nh 1-1 .§éng c¬ kh«ng ®ång bé r«to d©y quÊn
1.2 .1 PhÇn tÜnh
Gåm lâi thÐp , d©y quÊn vµ vá m¸y
1.2.1.1 ) Lâi thÐp stato : Do nhiÒu l¸ thÐp kÜ thuËt ®iÖn
®· dËp s½n , ghÐp c¸ch ®iÖn víi nhau chiÒu dµy c¸c l¸ thÐp
thêng tõ 0.35 mm ®Õn 0.5mm phÝa trong cã c¸c r·nh ®Æt
d©y quÊn .Mçi l¸ thÐp kÜ thuËt ®îc s¬n c¸ch ®iÖn víi nhau
®Ó gi¶m tæn hao do dßng ®iÖn xo¸y g©y lªn. NÕu l¸ thÐp
ng¾n th× cã thÓ ghÐp l¹i thµnh mét khèi .NÕu l¸ thÐp qu¸ dµi
th× ghÐp l¹i thµnh c¸c thÕp , mçi thÕp dµi tõ 6 cm ®Õn 8 cm,
c¸ch nhau 1 cm ®Ó th«ng giã
stato
b) c)
9
h×nh1-2,a) mÆt c¾t ngang stato,b.) l¸ thÐp kÜ thuËt ®iÖn
, c.) stato cña ®éng c¬ K§B
1.2.1.2 ) D©y quÊn :§îc ®Æt trong lâi c¸c r·nh cña lâi
thÐp , xung quanh d©y quÊn cã bäc líp c¸ch ®iÖn ®Ó c¸ch
®iÖn víi lâi thÐp . Víi ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha c¸c pha
d©y quÊn ®Æt c¸ch nhau 1200 ®iÖn
1.2.1.3 ) Vá m¸y: §Ó b¶o vÖ vµ gi÷ chÆt lâi thÐp stato ,vµ
kh«ng dïng ®Ó dÉn tõ. Vá m¸y lµm b»ng nh«m (m¸y nhá)
hoÆc b»ng gang , thÐp ®èi víi (m¸y lín). Vá m¸y cã ch©n ®Õ
cè ®Þnh m¸y trªn bÖ , hai ®Çu cã n¾p m¸y ®Ó ®ì trôc r«to
vµ b¶o vÖ d©y quÊn
1.2.2. PhÇn quay
Gåm lâi thÐp , trôc, vµ d©y quÊn
1.2.2.1 Lâi thÐp r«to: Còng gåm c¸c l¸ thÐp kÜ thuËt
®iÖn ghÐp l¹i gièng ë stato. Lâi thÐp ®îc Ðp trùc tiÕp lªn
trôc ,bªn ngoµi cã sÎ r·nh ®Ó ®Æt d©y quÊn
1.2.2.2 Trôc m¸y: §îc lµm b¾ng thÐp, cã g¾n lâi thÐp
r«to .Trôc ®îc ®ì trªn n¾p m¸y nhê æ l¨n hay æ trît
1.2.2.3 D©y quÊn :Tuú theo ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mµ ta
chia ra r«to d©y quÊn hay r«to lång sãc.
+ ) R«to kiÓu d©y quÊn : R«to d©y quÊn cã kiÓu gièng
nh d©y quÊn stato vµ cã sè cùc b»ng sè cùc ë stato . Trong
®éng c¬ trung b×nh vµ lín d©y quÊn ®îc quÊn theo kiÓu sãng
hai líp ®Ó bít ®îc c¸c ®Çu nèi , kÕt cÊu d©y quÊn chÆt chÏ .
Trong ®éng c¬ nhá thêng dïng d©y quÊn ®ång t©m mét líp .
10
D©y quÊn ba pha cña ®éng c¬ thêng ®Êu h×nh sao , ba ®Çu
ra cña nã nèi víi ba vßng trît b»ng ®ång thau g¾n trªn trôc cña
r«to .Ba vßng trît nµy c¸ch ®iÖn víi nhau vµ víi trôc ,tú trªn ba
vßng trît lµ ba chæi than .Th«ng qua chæi than cã thÓ ®a
®iÖn trë phô vµo m¹ch r«to,cã t¸c dông c¶i thiÖn tÝnh n¨ng
më m¸y , ®iÒu chØnh tèc ®é , hÖ sè c«ng suÊt ®îc thay
®æi .
+) R«to lång sãc : KÕt cÊu rÊt kh¸c víi d©y quÊn stato c¸c
d©y quÊn lµ c¸c thanh ®ång hay thanh nh«m ®Æt trªn c¸c
r·nh lâi thÐp r«to . Hai ®Çu c¸c thanh dÉn nèi víi c¸c vßng
®ång hay nh«m gäi lµ vßng ng¾n m¹ch . Nh vËy d©y quÊn
r«to h×nh thµnh mét c¸i lång quen gäi lµ lång sãc.
H×nh1-3. D©y quÊn r«to kiÓu lång
sãc
Ngoµi ra d©y quÊn lèng sãc kh«ng cÇn c¸ch ®iÖn víi lâi
thÐp r·nh r«to cã thÓ lµm thµnh d¹ng r·nh s©u hoÆc thµnh hai
r·nh gäi lµ lång sãc kÐp dïng cho m¸y cã c«ng suÊt lín ®Ó c¶i
thiÖn tÝnh n¨ng më m¸y . Víi ®éng c¬ c«ng suÊt nhá r·nh r«to
thêng ®i chÐo m«t gãc so t©m trôc.
11
1.2.3 Khe hë
Gi÷a phÇn tÜnh vµ phÇn quay lµ khe hë kh«ng khÝ , khe
hë rÊt Ýt thêng lµ ( 0,2 0 mm ®Õn 1.mm), do r«to lµ khèi trßn
nªn r«to rÊt ®Òu . M¹ch tõ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé khÐp kÝn
tõ stato sang r«to qua khe hë kh«ng khÝ. Khe hë kh«ng khÝ
cµng lín th× dßng tõ ho¸ g©y ra tõ th«ng cho m¸y cµng lín hÖ
sè c«ng suÊt cµng lín .
1.2.4 Nh÷ng ®¹i lîng ghi trªn ®éng c¬ kh«ng ®ång bé
C«ng suÊt ®Þnh møc P®m lµ c«ng suÊt c¬ hay c«ng suÊt ®iÖn
m¸y ®a ra
§iÖn ¸p ®Þnh møc U®m vµ dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m
Vd: Trªn nh·n m¸y cã ghi /Y 220v/380v_ 7.5/4.3A ta sÏ
hiÓu nh sau khi ®iÖn ¸p líi ®iÖn lµ 220v th× ta nèi d©y quÊn
stato theo h×nh ,
Vµ dßng ®iÖn ®Þnh møc lµ 7.5 A . Khi ®iÖn ¸p líi ®iÖn lµ
380v th× ta ®Êu d©y quÊn stato theo h×nh Y ,dßng ®iÖn
®Þnh møc lµ 4.3 A .
HÖ sè c«ng suÊt ®Þnh møc : cos®m
Tèc ®é quay ®Þnh møc n®m (vßng/ phót ) TÇn sè ®Þnh
møc f®m (hz)
1.3 C¸ch ®Êu d©y cña ®éng c¬.
Tuú theo ®iÖn ¸p cña líi ®iÖn mµ ta ®Êu d©y stato theo
h×nh Y hay h×nh . Mçi ®éng c¬ ®iÖn ba pha gåm cã ba
d©y quÊn pha .Khi thiÕt kÕ ngêi ta ®· quy ®Þnh ®iÖn ¸p
®Þnh møc cho mçi d©y quÊn .§éng c¬ lµm viÖc ph¶i ®óng víi
12
®iÖn ¸p quy ®Þnh Êy . §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®Êu ®éng
c¬ ,ngêi ta ký hiÖu 6 ®Çu d©y cña ba d©y cuèn ®éng c¬ AX,
BY, CZ vµ ®a 6 ®Çu d©y nèi ra 6 bu l«ng (1….6) ë hép d©y
trªn vá ®éng c¬ .
C¸ch ®Êu 6 ®Çu d©y nh thÕ nµo ®Ó ®iÖn ¸p vµo ®éng
c¬ lu«n lµ ®Þnh møc
- §éng c¬ ba pha cã ®iÖn ¸p ®Þnh møc cho mçi pha d©y
quÊn lµ 220V (UP = 220V ) ,trªn nh·n ®éng c¬ ghi lµ  /
220V/380V .
NÕu ®éng c¬ lµm viÖc ë m¹ng ®iÖn cã U d = 380V ,th×
®éng c¬ ph¶i ®Êu theo h×nh sao (Y) . Muèn nèi h×nh sao ta
nèi ba ®iÓm cuèi cña pha víi nhau t¹o thµnh ®iÓm trung tÝnh.
Ba ®iÓm ®Çu nèi víi nguån
C¸ch ®Êu nh h×nh vÏ :
H×nh 1-4. Hép ®Êu d©y quÊn stato h×nh sao
Trong c¸ch nèi h×nh Y
Id = I p ; Ud = Up
Khi ®ã ®iÖn ¸p vµo mçi d©y quÊn lµ: U p = V b»ng
®óng ®iÖn ¸p quy ®Þnh .
13
- Trêng hîp ®éng c¬ lµm viÖc ë m¹ng ®iÖn cã ®iÖn ¸p
220v th× ®éng c¬ ph¶i ®Êu theo h×nh ∆ . Muèn nèi h×nh
tam gi¸c , ta lÊy ®Çu pha nµy nèi víi cuèi cña pha kia .C¸ch nèi
tam gi¸c kh«ng cã d©y trung tÝnh .
H×nh 1-5 .Hép ®©u d©y quÊn stato theo h×nh
tam giac
Trong c¸ch nèi tam gi¸c
Ud = U p
Id = Ip
Khi ®ã ®iÖn ¸p vµo mçi d©y quÊn lµ 220v
1.4 Nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng c¬ kh«ng ®ång bé
Khi nèi d©y quÊn stato vµo líi ®iÖn xoay chiÒu ba pha , hÖ
thèng dßng xoay chiÒu ba pha ch¹y vµo d©y quÊn sÏ sinh ra tõ
trêng quay víi tèc ®é : 1 = f1 tÇn
sè dßng trong d©y quÊn stato
P sè ®«i cùc
Tõ trêng quay quÐt qua c¸c thanh dÉn r«to c¶m øng trong
d©y quÊn r«to søc ®iÖn ®éng E 2 sinh ra dßng ®iÖn I 2 ch¹y
14
trong d©y quÊn .ChiÒu cña I2 x¸c ®Þnh theo quy t¾c bµn tay
ph¶i. Dßng I2 n»m trong tõ trêng quay sÏ chÞu lùc t¸c dông t-
¬ng hç t¹o thµnh m« men M t¸c dông lªn r«to lµm nã quay víi
tèc ®é n theo chiÒu quay tõ trêng (dïng quy t¾c bµn tay tr¸i
®Ó x¸c ®Þnh chiÒu cña lùc vµ do ®ã chiÒu cña m«men M t¸c
dông lªn r«to ).
H×nh 1-6 . S¬ ®å nguyªn lÝ ho¹t ®éng cña ®éng c¬
kh«ng ®ång bé
Tèc ®é r«to (n) kh«ng bao giê lín ®îc b»ng tèc ®é tõ tr-
êng quay(n1) mµ ph¶i nhá h¬n, cã nh vËy míi cã sù chuyÓn
®éng t¬ng hç gi÷a tèc ®é tõ trêng vµ r«to,v× vËy duy tr× ®îc
dßng I2 vµ m«men M . Do tèc ®é cña quay cña r«to nhá h¬n
tèc ®é quay cña tõ trêng nªn gäi lµ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé
Gi÷a tèc ®é tõ trêng vµ tèc ®é r«to cã liªn quan qua tØ lÖ
s= : s – hÖ sè trît . HÖ sè trît thêng
tõ( 0,02- 0,06 )
15
1.5 S¬ ®å thay thÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé vµ ph¬ng
tr×nh ®Æc tÝnh c¬
1.5.1 s¬ ®å thay thÕ
Ta thÊy r»ng nÕu gh×m l¹i kh«ng cho r«to quay th× ®éng
c¬ ®iÖn ba pha hoµn toµn gièng m¸y biÕn ¸p ba pha, d©y
quÊn r«to hoµn toµn gièng d©y quÊn thøc cÊp cña m¸y biÕn
¸p . Do vËy tõ trêng quay sÏ c¶m øng trong nã søc ®iÖn ®éng
cïng tÇn sè víi søc ®iÖn ®éng trong d©y quÊn stato vµ cã gi¸
trÞ hiÖu dông.
Trong ®ã f1 tÇn sè dßng ®iÖn phÝa stato
W2 sè vßng trong lâi thÐp d©y quÊn
tõ th«ng trong d©y quÊn
hÖ sè d©y quÊn stato
Trong ®ã E20 lµ trÞ sè hiÖu dông cña søc ®iÖn ®éng trong
1 pha d©y quÊn r«to khi nã ®øng yªn .
Khi roto quay víi tèc ®é n th× tõ trêng chØ quay víi tèc ®é lµ:
n1 – n = sn1
TÇn sè lóc ®ã lµ :
VËy f2 = sf1
Søc ®iÖn ®éng c¶m øng trong d©y quÊn r«to khi nã quay
lµ:
víi f2 = sf1
VËy ta cã E2S = sE20
16
MÆt kh¸c dßng ®iÖn ch¹y trong d©y quÊn r«to do søc
®iÖn trong d©y quÊn sinh ra, ngoµi viÖc g©y nªn tõ trêng
quay r«to nã cßn g©y nªn tõ th«ng t¶n ФT biÕn thiªn cïng tÇn
sè víi dßng ®iÖn. Khi r«to ®øng yªn søc ®iÖn ®éng t¶n r«to
cã cïng tÇn sè f vµ ®îc ®Æc trng b»ng ®iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn
kh¸ng t¶n XT2
XT2 = LT2 = 2 fLT2
Khi r«to quay søc ®iÖn ®éng t¶n r«to cã tÇn sè f 2 ®îc
®Æc trng b»ng ®iÖn ¸p r¬i trªn kh¸ng t¶n X T2s trong d©y
quÊn r«to
Ta cã XT2s= 2LT2 = 2 sLT2
Ta thÊy r»ng trong d©y quÊn r«to cã tÇn sè f 2 phô thuéc
vµo tèc ®é quay .Khi r«to quay th× ®iÖn kh¸ng t¶n trong d©y
quÊn r«to lín gÊp s lÇn ®iÖn kh¸ng t¶n d©y quÊn r«to khi nã
®øng yªn
Ta cã s¬ ®å thay thÕ ®¬n gi¶n :
H×nh 1-7 . S¬ ®å thay thÕ ®¬n gi¶n
V× hai ®Çu d©y quÊn r«to lu«n kÝn m¹ch do ®ã U 2 = 0 , ph-
¬ng tr×nh c©n b»ng ®iÖn ¸p cña d©y quÊn r«to lµ :
17
Tõ ph¬ng tr×nh (2) triÓn khai d¹ng chÝnh t¾c cña sè phøc ta

Nh©n c¶ hai vÕ víi :
Sau ®ã rót gän ta ®îc :
Sau khi quy ®æi tÇn sè m¹ch r«to ta suÊt hiÖn 1 ®iÖn trë
gi¶ tëng : ®Æc trng cho c«ng suÊt c¬ trªn
trôc m¸y .
§Õn ®©y ta cã s¬ ®å thay thÕ mét pha ®éng c¬ kh«ng ®ång
bé.
a) b)
H×nh 1-8.a S¬ ®å thay thÕ mét pha ®éng c¬ kh«ng ®ång

18
1-8.b) S¬ ®å thay thÕ rót gän 1 pha ®éng c¬ kh«ng
®ång bé
Trong ®ã : Rth , R1 , R2’ lµ ®iÖn trë t¸c dông tõ ho¸ , ®iÖn trë
stato vµ ®iÖn trë r«to ®· quy ®æi vÒ phÝa stato .
Xth, X1 , X2’, lµ ®iÖn kh¸ng m¹ch tõ ho¸ ®iÖn
kh¸ng t¶n stato vµ ®iÖn kh¸ng r«to ®· quy ®æi vÒ phÝa
stato.
Ith ,I1 , I2’ lµ c¸c dßng ®iÖn tõ ho¸ , dßng ®iÖn
stato, dßng ®iÖn r«to ®· quy ®æi vÒ stato
1.5.2 Ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ kh«ng
®ång bé
§Ó thµnh lËp ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ cña ®éng c¬ kh«ng
®ång bé ta sö dông s¬ ®å thay thÕ mét pha cña ®éng c¬ .
Tuy nhiªn cã c¸c ®iÒu kiÖn sau tho¶ m·n ®Ó x©y dùng ph-
¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬.
- 3 pha cña ®éng c¬ lµ ®èi xøng .
- C¸c th«ng sè cña ®éng c¬ kh«ng ®æi nghÜa lµ kh«ng
phô thuéc vµo nhiÖt ®é, ®iÖn trë kh«ng phô thuéc vµo tÇn sè
dßng ®iÖn r«to , m¹ch tõ kh«ng b·o hoµ ®iÖn kh¸ng X 1 , X2
kh«ng ®æi.
- Bá qua c¸c tæn thÊt trong lâi thÐp c¸c tæn thÊt cña ma
s¸t.
- §iÖn ¸p hoµn toµn sin vµ ®èi søng ba pha.
Víi nh÷ng gi¶ tëng trªn ta cã s¬ ®å thay thÕ mét pha cña
®éng c¬.
19
H×nh 1-9. S¬ ®å thay thÕ mét pha ®éng c¬ kh«ng
®ång bé
Trong ®ã U1 : trÞ sè hiÖu dông cña ®iÖn ¸p ba pha stato
Trong ®ã : Rth , R1 , R2’ lµ ®iÖn trë t¸c dông tõ ho¸ , ®iÖn
trë stato vµ ®iÖn trë r«to ®· quy ®æi vÒ phÝa stato .
Xth, X1 , X2’, lµ ®iÖn kh¸ng m¹ch tõ ho¸ ®iÖn
kh¸ng t¶n stato vµ ®iÖn kh¸ng r«to ®· quy ®æi vÒ phÝa
stato.
Ith ,I1 , I2’ lµ c¸c dßng ®iÖn tõ ho¸ , dßng ®iÖn
stato, dßng ®iÖn r«to ®· quy ®æi vÒ stato
Víi hÖ sè quy ®æi nh sau :
X’2 = Ku2.X2 ; I ’2 = K i I 2 ; R 2 ’ = K u2
R2
Trong ®ã :
hÖ sè d©y quÊn stao vµ
r«to
U1 ®iÖn ¸p ®Þnh møc ®Æt
vµo d©y quÊn stato
20