Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty nam phương

  • 49 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 49 trang

Nội dung text: Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty nam phương

lêi nãi ®Çu
Trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay thì hoạt động kinh doanh xuất nhập
khẩu đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước nói chung và của mỗi doanh nghiệp nói riêng. Đây cũng là hoạt động chính
của Công ty TNHH Một Thành Viên Máy Trắc Địa Nam Phương.
Công ty TNHH Một Thành Viên Máy Trắc Địa Nam Phương ( Tên viết tắt
South Surveying&mapping Company Limited và tên viết tiếng Anh là South
Co.,Ltd). Công ty có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu các thiết bị phục vụ
ngành trắc địa, đo đạc. Trong bối cảnh hội nhập công ty đã có những sự thay đổi
như thế nào, đã có những biện pháp gì để đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.
Để làm rõ vấn đề này, em đã lựa chọn đề tài THTTTN là: “ Một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh” của công ty với mong muốn học hỏi kinh
nghiệm thông qua quá trình thực tập ở công ty.
Ngoài phần mở đầu và kết luận bài viết gồm ba chương như sau:
Chương I: Giới thiệu Công ty TNHH MTV Máy Trắc Địa Nam Phương.
Chương II: Thực trạng kinh doanh nhập khẩu và hiệu quả nhập khẩu của
Công ty Nam Phương.
Chương III: Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh nhập khẩu của Công ty Nam Phương.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chế nên bài
viết không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy rất mong nhận được những góp ý, phê
bình của bạn đọc.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Đại Học Ngoại Thương,
đặc biệt là Ths.Trần Thu Trang, cùng toàn thể ban lãnh đạo và các cán bộ nhân viên
công ty đã hướng dẫn trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành bản báo cáo này.
Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!
Sinh Viên
Trần Minh Ngọc
1
CHƯƠNG I
Giíi thiÖu c«ng ty TNHH Mét Thµnh Viªn m¸y tr¾c ®Þa
nam ph¬ng
1.1 QU¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
Tập đoàn Nam Phương(South.Ltd) là một tập đoàn kinh doanh thương mại,
sản xuất máy móc, phần mềm chuyên nghiệp, đứng vị trí hàng đầu tại Trung Quốc
về lĩnh vực máy móc, phần mềm đo đạc trắc địa .
Năm 2004, tập đoàn Nam Phương được Cục Đo đạc trắc địa quốc gia cấp
giấy kiểm định cấp Nhà nước về kỹ thuật của máy móc, phần mềm, GPS…đạt được
trình độ quốc tế, vươn lên là một trong 4 tập đoàn lớn nhất thế giới.
Với phương châm kiên trì, tự chủ, không ngừng sáng tạo, chú trọng kĩ thuật
điện tử tiên tiến , tập đoàn đã có những bước đột phá lớn, đạt được những thành tựu,
trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về lĩnh vực đo đạc trắc địa tại Trung Quốc.
Kiên trì con đường phát triển sản nghiệp hóa, hiện nay công ty có 05 công
xưởng lớn tại Bắc Kinh, Vũ Hán, Thường Châu, Quảng Châu, Nam Ninh, có năng
lực sản xuất lớn về tất cả các dòng máy như Máy thủy chuẩn, máy kinh vĩ, máy toàn
đạc, GPS.
Tập đoàn Nam Phương xâm nhập thị trường Trung Quốc, đồng thời mở rộng
ra 06 châu lục (như Mĩ, Nhật Bản, Châu Âu và Đông Nam Á) và hơn 80 quốc gia
và khu vực khác. Tập đoàn Nam Phương không ngừng thúc đẩy phát triển, cải tiến
kĩ thuật , đảm bảo chất lượng cao.
Năm 2006, Trắc Địa Nam Phương quyết định đầu tư vào Việt Nam và Công ty
TNHH MTV Trắc Địa Nam Phương được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư
lần đầu số 102042000003 do Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội cấp ngày 11
tháng 8 năm 2006 và cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh số 011043000385 ngày 4 tháng 7 năm 2008.
Mục tiêu phát triển của công ty Nam Phương là : nỗ lực trở thành nhà cung cấp các
thông tin về địa lý và máy móc đo đạc mang tầm vóc quốc tế, đứng đầu trong ngành
và tạo thương hiệu quốc tế.
2
Năm 2009 là năm kỉ niệm 20 năm tập đoàn Nam Phương được thành lập.Tập
đoàn Nam Phương luôn không ngừng phát triển, sáng tạo kỹ thuật, với phương
châm dựa vào nguồn nhân lực, ổn định kinh tế, từng bước tiến lên trên con đường
ước vọng.
1.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
1.2.1 Cơ cấu sản xuất của công ty:
- X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh nhËp
khÈu, s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch kh¸c cã liªn quan (dµi h¹n, tõng
n¨m), ®¸p øng yªu cÇu, nhiÖm vô cña c«ng ty.
- Qu¶n lý, sö dông vµ t¹o nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh
doanh dÞch vô cña c«ng ty cã hiÖu qu¶. §¶m b¶o ®Çu t, më réng
s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô, lµm trßn nghÜa vô nép thuÕ cho
Nhµ níc.
- Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch c¸n bé, chÕ ®é qu¶n lý tµi s¶n,
lao ®éng tiÒn l¬ng, sö dông ph©n c«ng lao ®éng hîp lý, ®µo
t¹o, båi dìng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty ®Ó kh«ng
ngõng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, nghiÖp vô chuyªn m«n.
Nguån lc cho s¶n xuÊt cña c«ng ty:
HÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng : Sè ngêi
TØ lÖ(%)
Tæng sè kü s,cö nh©n chuyªn m«n: 30
0,9
Tæng sè trung cÊp chuyªn m«n: 15
0,45
Tæng sè c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ: 256
98,65
Trong tæng sè c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ th×:
+sè c«ng nh©n bËc 7/7: 02
3
+ sè c«ng nh©n bËc 6/7: 67
+ sè c«ng nh©n bËc 5/7: 61
+ sè c«ng nh©n bËc 4/7: 72
+ sè c«ng nh©n bËc 3/7: 05
+ sè c«ng nh©n bËc 2/7: 49
Sè c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: 80
Toµn bé sè c«ng nh©n ®Òu cã kü thuËt lµnh nghÒ vµ cã
trªn 10 n¨m kinh nghiÖm.
1.2.2 Cơ cấu tổ chức của công ty:
Hiện nay, công ty chia làm 3 hệ thống dưới sự điều hành chung của tổng
giám đốc và giám đốc phụ trách bộ phận, cụ thể như sau:
* Hệ thống kỹ thuật
* Hệ thống kinh doanh
* Hệ thống tài chính
Như vậy, cơ cấu tổ chức của công ty khá gọn nhẹ, thúc đẩy phát triển chuyên
môn của các cán bộ trong công ty.
Sau đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Nam Phương(South):
Sơ đổ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÁY TRẮC ĐỊA
NAM PHƯƠNG
BAN GIÁM ĐỐC
HỆ THỐNG KỸ HỆ THỐNG KINH HÖ thèng tµi
THUẬT DOANH chÝnh
Bộ phận kỹ thuật Bộ phận kinh doanh Phòng kế toán
4
Bộ phận tổng hợp và Phòng dự án phát
chăm sóc khách Phòng kho
triển thị trường
hàng
Phòng kinh doanh
bán lẻ
( Nguồn: Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty )
Trong ®ã :
a. Ban giám đốc gồm:
* Tổng giám đốc công ty: Định hướng chiến lược, hoạch định kinh doanh và dịch
vụ của toàn công ty. Phân công nhiệm vụ và giám đốc các hoạt động của công ty.
* Giám đốc, trợ lý giám đốc có chức năng tư vấn, giám sát mọi hoạt động của công
ty dưới sự chỉ đạo của tổng giám đốc.
b. Hệ thống kinh doanh: Giúp việc cho tổng giám đốc trong việc triển khai kế
hoạch xuất nhập khẩu, phân phối và bán hàng.
* Phßng kinh doanh: X©y dùng vµ triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch
th¨m dß ý kiÕn ®¸nh gi¸ vµ nhu cÇu thùc sù cña kh¸ch hµng.
- T×m hiÓu thÞ trêng lµm b¸o c¸o, lËp ph¬ng ¸n kinh doanh
tr×nh l·nh ®¹o c«ng ty.
* Phòng dự án phát triển thị trường:
- Xây dựng các kế hoạch, tư vấn và hoạch định các dự án cung cấp các loại máy
phục vụ nghành trắc địa, đo đạc.
- Xây dựng các phương án để triển khai các dự án thành công nhất, đảm bảo lợi ích
cho khách hàng cũng như công ty.
* Phßng Kinh doanh b¸n lÎ:
5
- Tæ chøc m¹ng líi b¸n lÎ cña C«ng ty, b¸n hµng trùc tiÕp cho ng-
êi sö dông.
- §µm ph¸n, ký kÕt c¸c hîp ®ång b¸n lÎ.
c. HÖ thèng kü thuËt:
* Bé phËn kü thuËt ( Bé phËn chuyªn m«n):
- §¶m nhiÖm trong c«ng t¸c thi c«ng, l¾p ®Æt vµ qu¶n lý vÒ kü
thuËt.
- X©y dùng vµ thùc hiÖn quy tr×nh dÞch vô kü thuËt theo ®Þnh
híng cña C«ng ty.
- Kiểm tra, giám sát về mặt kỹ thuật các mặt hàng mà công ty nhập khẩu.N©ng
cao n¨ng lùc c¹nh tranh lµnh m¹nh th«ng qua viÖc n©ng cao chÊt
lîng dÞch vô, ®¶m b¶o uy tÝn.
- §µo t¹o cho ®éi ngò nh©n viªn ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ kü thuËt
vµ giao tiÕp.
* Bộ phận tổng hợp và chăm sóc khách hàng:
+ Bộ phận tổng hợp: Giúp ban giám đốc thẩm định tính khả thi của các phương án
kinh doanh do các phòng ban trước khi trình duyệt.
- Thường xuyên cập nhật các tin tức, thông báo về thay đổi các chính sách, văn bản
chủ trương của nhà nước trong việc nhập khẩu.
- Thùc hiÖn quy tr×nh ®iÒu phèi vµ ch¨m sãc kh¸ch hµng theo
quy ®Þnh cña C«ng ty.
- N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh lµnh m¹nh th«ng qua viÖc n©ng
cao chÊt lîng dÞch vô, ®¶m b¶o uy tÝn.
d. HÖ thèng tµi chÝnh:
* Phßng KÕ To¸n: Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n
lý tµi chÝnh cña c«ng ty.
6
* Phßng kho: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kho tµng, nhËp hµng vµ
ph©n phèi hµng hîp lý , phèi hîp víi c¸c bé phËn cïng thùc hiÖn
c«ng viÖc chung.
1.3 Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến
hoạt động nhập khẩu của c«ng ty:
1.3.1 Thuế nhập khẩu:
Môc ®Ých cña viÖc ®¸nh thuÕ nhËp khÈu lµ ®Ó gãp
phÇn vµo viÖc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, gãp phÇn t¹o
nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc.
ë ViÖt Nam cã 2 lo¹i thuÕ sau:
- ThuÕ suÊt th«ng thêng vµ thuÕ u ®·i.
C¸c mÆt hµng cña C«ng ty TNHH Mét Thµnh Viªn M¸y Tr¾c
§Þa Nam Ph¬ng ®îc nhµ níc ¸p dông miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi
víi hµng hãa nhËp khÈu theo qui ®Þnh t¹i ®iÒu 16 LuËt thuÕ
xuÊt khÈu, ThuÕ nhËp khÈu sè 45/2005/QH11 ngµy 14 th¸ng 6
n¨m 2005 vµ §iÒu 16 NghÞ ®Þnh sè 149/2005/NDD-CP ngµy 06
th¸ng 12 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh
luËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu.
Môc ®Ých cña viÖc ®¸nh thuÕ nhËp khÈu lµ b¶o hé s¶n
xuÊt trong níc vµ t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch quèc gia. Ngoµi
ra, nhËp khÈu cßn cã vai trß quan träng trong viÖc b¶o hé c¸c
ngµnh c«ng nghiÖp non trÎ, míi ®îc h×nh thµnh ë ViÖt Nam cha
c¸c kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi.
Tuy nhiªn, vÊn ®Ò cèt lâi kh«ng ph¶i lµ thuÕ suÊt mµ lµ
nh÷ng biÖn ph¸p kinh tÕ c¬ b¶n, môc tiªu chÝnh lµ c¹nh tranh
trªn thÞ trêng thÕ giíi. ThuÕ cÇn ®îc ®¬n gi¶n ®Ó mäi ngêi hiÓu
lµ nghÜa vô cña m×nh.
1.3.2- H¹n ngh¹ch nhËp khÈu (Quota)
7
- H¹n ngh¹ch nhËp khÈu lµ mét c«ng cô phæ biÕn trong hµng rµo
phi thuÕ quan. Nã ®îc hiÓu lµ møc quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ sè l-
îng cao nhÊt cña mét mÆt hµng hay mét nhãm hµng ®îc nhËp
khÈu tõ mét thÞ trêng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (thêng lµ
mét n¨m) th«ng qua h×nh thøc giÊy phÐp. H¹n ngh¹ch nhËp
khÈu lµ mét h×nh thøc h¹n chÕ vÒ sè lîng nhËp khÈu ®ång thêi
g©y ¶nh hëng ®Õn gi¸ néi ®Þa cña hµng ho¸:
- C«ng ty TNHH Mét Thµnh Viªn M¸y Tr¾c §Þa Nam Ph¬ng lµ
doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t 100%, ®îc s¶n xuÊt, l¾p r¸p c¸c lo¹i
thiÕt bÞ phôc vô ngµnh tr¾c ®Þa, ®o ®¹c víi quy m« 5122 s¶n
phÈm c¸c lo¹i/n¨m vµ thùc hiÖn häat ®éng xuÊt nhËp khÈu c¸c
thiÕt bÞ phô vô ngµnh tr¾c ®Þa, ®o ®¹c
( C«ng ty kh«ng ®îc quyÒn thu gom vµ ph©n phèi hµng hãa t¹i
ViÖt Nam vµ cã tr¸ch nhiÖm tu©n thñ c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ
®Þnh sè 23/2007/NDD-CP ngµy 12/2/2007 cña chÝnh phñ, Th«ng
tu 09/2007/TT-BTM ngµy 7/7/2007, Th«ng t 05/2008/TT-BTC
ngµy 14/4/2008 vµ QuyÕt ®Þnh sè 10/2007/QDD-BTM ngµy
21/5/2007 cña Bé c«ng th¬ng)
1.3.3 GiÊy phÐp nhËp khÈu
- GiÊy phÐp nhËp khÈu lµ mét c«ng cô ®Ó qu¶n lý nhËp khÈu
kh¸c víi h¹n ngh¹ch giÊy phÐp nhËp khÈu ®îc ¸p dông réng r·i
h¬n.
- C«ng ty ®îc ñy Ban Nh©n D©n Thµnh Phè Hµ Néi cÊp giÊy
chøng nhËn ®Çu t sè 011043000385 ngµy 11/8/2006 ®îc s¶n
xuÊt, l¾p r¸p c¸c lo¹i thiÕt bÞ phôc vô ngµnh tr¾c ®Þa, ®o ®¹c.
XuÊt nhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ phôc vô ngµnh tr¾c ®Þa, ®o ®¹c
( m¸y toµn ®¹c, m¸y kinh vü, m¸y thñy b×nh, m¸y GPS, c¸c phô
kiÖn cã liªn quan ®Õn ngµnh tr¾c ®Þa, ®o ®¹c).
8
Sau ®©y lµ danh s¸ch mét sè hµng ho¸ cña c«ng ty kinh doanh
nhËp khÈu khi ®i qua cöa khÈu ViÖt Nam ®Òu ph¶i cã giÊy phÐp
nhËp khÈu:
+ M¸y toµn ®¹c, m¸y kinh vü, m¸y thñy b×nh, m¸y GPS, c¸c vËt
t liªn quan…..
1.3.4- Gi¸ quèc tÕ
Trªn thÞ trêng thÕ giíi, gi¸ c¶ ch¼ng nh÷ng ph¶n ¸nh mµ
cßn ®iÒu tiÕt mèi quan hÖ cung cÇu hµng ho¸. ViÖc x¸c ®Þnh
®óng ®¾n gi¸ hµng ho¸ trong nhËp khÈu cã mét ý nghÜa rÊt lín
®èi víi hiÖu qu¶ th¬ng m¹i quèc tÕ.
Gi¸ trong ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ gi¸ quèc tÕ. Gi¸ quèc tÕ
cã tÝnh chÊt ®¹i diÖn ®èi víi mét lo¹i hµng ho¸ nhÊt ®Þnh trªn
thÞ trêng thÕ giíi. Gi¸ ®ã ph¶i lµ gi¸ c¶ giao dÞch th¬ng m¹i
th«ng thêng, kh«ng kÌm theo mét ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt nµo vµ
thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi ®îc. §Ó cã thÓ dù
®o¸n ®îc xu híng biÕn ®éng trªn thÞ trêng thÕ giíi tríc hÕt ph¶i
dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ dù ®o¸n vÒ t×nh h×nh thÞ trêng
lo¹i hµng ho¸ ®ã, ®¸nh gi¸ ®óng ¶nh hëng cña nh©n tè t¸c
®éng ®Õn xu híng vËn ®éng cña gi¸ hµng ho¸.
C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu cña
c«ng ty cã rÊt nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. Khi xu híng biÕn ®éng cña
gi¸ c¶ trong thêi gian dµi c«ng ty ®¸nh gi¸ ¶nh hëng cña c¸c
nh©n tè t¸c ®éng l©u dµi nh: chu kú, gi¸ trÞ... khi dù ®o¸n xu
híng biÕn ®éng cña gi¸ c¶ trong thêi gian ng¾n cÇn ph©n tÝch
®¸nh gi¸ ¶nh hëng trùc tiÕp cña nh÷ng biÕn ®æi vÒ cung cÇu
vµ c¸c nh©n tè mang tÝnh t¹m thêi nh: thêi vô, nh©n tè tù
nhiªn.
1.3.5 ThÞ trêng nhËp khÈu
9
§èi víi c«ng ty, viÖc t×m hiÓu dung lîng thÞ trêng tiªu thô
hµng nhËp khÈu lµ rÊt quan träng. Dung lîng thÞ trêng lµ kh«ng
cè ®Þnh, nã thay ®æi tuú theo diÔn biÕn cña t×nh h×nh t¸c
®éng tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè trong nh÷ng giai ®o¹n nhÊt
®Þnh. Cã thÓ chia lµm 3 lo¹i nh©n tè ¶nh hëng ®Õn dung lîng
thÞ trêng c¨n cø vµo thêi gian ¶nh hëng cña chóng:
+ C¸c nh©n tè lµm dung lîng thÞ trêng biÕn ®éng cã tÝnh
chÊt chu kú. Sù vËn ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ TBCN cã tÝnh
chÊt quan träng ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng tiªu thô hµng nhËp khÈu
cña c«ng ty.
+ C¸c nh©n tè ¶nh hëng l©u dµi ®Õn sù biÕn ®éng cña
thÞ trêng: bao gåm nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c¸c biÖn
ph¸p chÝnh s¸ch cña Nhµ níc.
+ C¸c nh©n tè ¶nh hëng t¹m thêi ®Õn dung lîng thÞ trêng tiªu
thô hµng nhËp khÈu cña c«ng ty nh hiÖn tîng g©y ®Çu c¬ ®ét
biÕn vÒ cung cÇu, c¸c yÕu tè tù nhiªn nh thiªn tai,vµ c¸c yÕu tè
chÝnh trÞ x· héi.
N¾m ®îc dung lîng thÞ trêng vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn
nã gióp cho c«ng ty ®Ò ra quyÕt ®Þnh kÞp thêi, chÝnh x¸c,
nhanh chãng chíp thêi c¬ trong giao dÞch tiªu thô hµng nhËp
khÈu. Cïng víi viÖc nghiªn cøu dung lîng thÞ trêng, c«ng ty nghiªn
cøu râ t×nh h×nh kinh doanh c¸c mÆt hµng mµ c«ng ty ®ang
tham gia trªn thÞ trêng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vµ c¸c dÊu hiÖu
vÒ chÝnh trÞ, th¬ng m¹i, luËt ph¸p, tËp qu¸n bu«n b¸n quèc tÕ
®Ó c«ng ty hoµ nhËp nhanh chãng víi thÞ trêng.
1.3.6 C¸c mÆt hµng nhËp khÈu
C«ng ty Nam Ph¬ng lµ doanh nghiÖp níc ngoµi ®Çu t vµo
ViÖt Nam, trong c¬ chÕ thÞ trêng c«ng ty ph¶i lu«n c¹nh tranh
10
®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Mét mÆt coi träng ho¹t ®éng kinh
doanh, mét mÆt c«ng ty lu«n lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm thíc ®o
trong kinh doanh, danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu cña c«ng ty
®Òu ®· ®îc sù cho phÐp cña nhµ níc. C¸c mÆt hµng ®ã lµ.
* M¸y toµn ®¹c ®iÖn tö : lµ lo¹i mÆt hµng kinh doanh
nhËp khÈu chñ yÕu cña c«ng ty. HiÖn nay, trªn thÞ trêng cã rÊt
nhiÒu c«ng ty cung cÊp nhng kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu
cña thÞ trêng. V× vËy, nhËp khÈu mÆt hµng nµy vµo thÞ trêng
ViÖt Nam lµ rÊt cÇn thiÕt.
* M¸y kinh vü ®iÖn tö: XuÊt xø Trung Quèc
* M¸y thñy b×nh: XuÊt xø Trung Quèc
* M¸y ®Þnh vÞ GPS: : XuÊt xø Trung Quèc
* M¸y ®o s©u: XuÊt xø Trung Quèc
* M¸y quÐt laser hoµn thiÖn: XuÊt xø Trung Quèc
* M¸y ®o kho¶ng c¸ch cÇm tay : XuÊt xø Trung Quèc
*Ngoµi ra c«ng ty cßn nhËp c¸c linh phô kiÖn ®i kÌm nh: th-
íc, d©y ®o, ®Õ däi t©m, c¸c lo¹i khung, bao g¬ng, hßm
m¸y……..
§èi víi c¸c mÆt hµng nµy, c«ng ty nhËp vÒ chñ yÕu ®¸p
øng cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c«ng tr×nh vÒ ®o ®¹c, tr¾c ®Þa,
c¸c ®¹i lý tiªu thô còng nh cöa hµng b¸n lÎ.
1.4 Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh kinh doanh nhËp khÈu cña
c«ng ty:
1.4.1 Mét sè kÕt qu¶ nhËp khÈu cña c«ng ty:
C«ng ty Nam Ph¬ng lµ doanh nghiÖp níc ngoµi ®Çu t vµo
ViÖt Nam, trong c¬ chÕ thÞ trêng c«ng ty ph¶i lu«n c¹nh tranh
®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Mét mÆt coi träng ho¹t ®éng kinh
doanh, mét mÆt c«ng ty lu«n lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm thíc ®o
11
trong kinh doanh, danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu cña c«ng ty
®Òu ®· ®îc sù ®ång ý cña nhµ níc bæ sung nhu cÇu tiªu dïng.
C¸c mÆt hµng ®ã lµ.
* M¸y toµn ®¹c ®iÖn tö * M¸y kinh vü ®iÖn tö
* M¸y thñy b×nh * M¸y ®Þnh vÞ GPS
* M¸y ®o s©u * M¸y ®o s©u
* M¸y quÐt laser hoµn thiÖn * M¸y ®o kho¶ng c¸ch cÇm
tay
C¸c thiÕt bÞ trªn th× c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cha thÓ ®¸p
øng nhu cÇu cña thÞ trêng.
B¶ng 1.1: C¸c s¶n phÈm kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty
n¨m 2010
N¨m 2010 Tû lÖ % so s¸nh
Thùc Thùc
Chñng loai Thùc hiÖn
§¬n hiªn Kª Thùc hiÖn
Stt s¶n phÈm 2010/
vÞ n¨m ho¹ch hiÖn 2010/
chinh Thùc hiÖn
2009 2010 2010 KÕ ho¹ch
2009
2010
1 M¸y toµn ®¹c ChiÕc 116 250 191 76 164
2 M¸y kinh vü ChiÕc 198 255 279 110 140
3 M¸y ®Þnh Vþ ChiÕc 130 189 138 73 106
M¸y thñy
4 ChiÕc 163 178 170 96 104
chuÈn
5 M¸y GPS ChiÕc 80 96 130 135 162
6 M¸y RTK ChiÕc 15 23 28 121 187
( Nguån: Tæng hîp c¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng
ty )
12
1.4.2 KÕt qu¶ ë c¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c
Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, c«ng ty ®· gÆp mét sè
khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò doanh thu cha cã vµ chi phÝ lín.
Tuy nhiªn nhê vµo sù phÊn ®Êu nç lùc cña tõng thµnh viªn trong
c«ng ty, c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Gi¸
trÞ tæng doanh thu trªn kinh doanh nhËp khÈu cã sù t¨ng ®¸ng
kÓ.
B¶ng 1.2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña
c«ng ty Nam Ph¬ng
§¬n vÞ :
ChiÕc
TT N¨m 2008 2009 2010
ChØ tiªu
1 M¸y toµn ®¹c 50 160 270
2 M¸y kinh vü 67 190 260
3 M¸y ®Þnh Vþ 30 165 205
4 M¸y thñy 135 170 190
chuÈn
5 M¸y GPS 33 83 110
6 M¸y RTK 19 10 29
Qua b¶ng sè liÖu 1.2 ta thÊy:
Trong giai ®o¹n 2008-2010 kÕt qu¶ ho¹t ®éng nhËp khÈu
cña c«ng ty ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m. §Æc biÖt n¨m 2010 sè lîng
13
®ét biÕn t¨ng gÇn gÊp ®«i n¨m 2009 mÆc dï còng cã nhiÒu khã
kh¨n do nhËp nhiÒu hµng l¹i ph¶i chÞu nhiÒu thñ tôc h¶i quan
phiÒn hµ lµm cho c«ng ty tèn kh«ng Ýt chi phÝ .
B¶ng 1.3 : Thùc hiÖn giai ®o¹n tõ n¨m 2009 – 2010 qua
mét sè chØ tiªu
§¬n vÞ : VN§.
N¨m 2010 Tû lÖ % so s¸nh
Thùc
Thùc Thùc
hiÖn
hiªn KÕ Thùc hiÖn
STT C¸c chØ tiªu §vÞ 2010/
n¨m ho¹ch hiÖn 2010/
Thùc
2009 2010 2010 KÕ ho¹ch
hiÖn
2010
2010
tr/ 320.0
1 Tæng doanh thu ®ång 00 400.000 509.000 127 159
Tæng nép ng©n tr/
2 s¸ch ®ång 3.446 3.500 4.200 120 122
tr/
3 Lîi nhuËn dßng ®ång 2.500 3.000 3.200 107 128
Tû suÊt lîi
4 nhuËn/vèn ns % 22.32 24 28 117 125
Tû suÊt lîi
5 nhuËn/vèn kd % 16.39 17.74 21 118 128
Lao ®éng b×nh
6 qu©n ngêi 310 320 325 102 105
B×nh qu©n thu 1000
7 nhËp ® 1.850 1.950 2.250 115 122
NS lao ®éng b×nh tr/
8 qu©n ®ång 1.030 1.200 1.566 131 152
( Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty)
Cã ®îc kÕt qu¶ trªn lµ do sù cè g¾ng cña tÊt c¶ c¸c thµnh
viªn trong c«ng ty. Thµnh c«ng bíc ®Çu lµ c«ng ty ®· më r«ng
®îc thÞ trêng cña m×nh vµ c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· ®îc c¸c
14
b¹n hµng tÝn nhiÖm . Céng thªm vµo ®ã lµ sù n¨ng ®éng cña
c¸c thµnh viªn trong c«ng ty do c«ng ty ¸p dông h×nh thøc kho¸n
trong kinh doanh ®· khÝch lÖ tinh thÇn lµm viÖc khiÕn hä ngµy
cµng cã tr¸ch nhiÖm h¬n trong c«ng viÖc vµ cã tÝnh s¸ng t¹o cao
h¬n, gãp phÇn thóc ®Èy c«ng ty ph¸t triÓn ngµy cµng v÷ng
m¹nh.
15
Ch¬ng ii: thùc tr¹ng kinh doanh nhËp khÈu vµ hiÖu qu¶
nhËp khÈu cña c«ng ty Nam ph¬ng
2.1 ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t hiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu cña
c«ng ty NAM PH¦¥NG:
- VÒ hµng ho¸ nhËp khÈu
Hµng ho¸ nhËp khÈu cña c«ng ty nh×n chung b¶o ®¶m vÒ
chÊt lîng, gi÷ ®îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, ®a d¹ng ho¸ chñng
lo¹i. C«ng ty còng ®· chó träng h¬n ®Õn vÊn ®Ò më réng thªm
c¸c mÆt hµng nhËp khÈu, ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n xuÊt kinh
doanh vµ tiªu dïng ë thÞ trêng trong níc. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· ®em
l¹i hiÖu qu¶ lín h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu cña
c«ng ty.
- VÒ c«ng t¸c nghiÖp vô nhËp khÈu
ViÖc ký kÕt c¸c hîp ®ång nhËp khÈu, ®Æc biÖt lµ hîp ®ång
uû th¸c nhËp nãi chung ®Òu ®iÔn ra thuËn lîi, víi uy tÝn l©u
n¨m sè hîp ®ång nhËp khÈu mµ c«ng ty nhËn ngµy cµng t¨ng.
C«ng ty tiÕn hµnh ho¹t ®éng nhËp khÈu theo ®óng quy
®Þnh cña ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña nhµ níc vµ ph¸p luËt quèc
tÕ vÒ ngo¹i th¬ng. C¸c hîp ®ång nhËp khÈu ®îc thùc hiÖn theo
®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®îc ghi trong hîp ®ång, h¹n chÕ ®îc c¸c
trêng hîp dÉn ®Õn tæn thÊt, tranh chÊp trong mua b¸n ngo¹i th-
¬ng. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã, c¸c c¸n bé phßng kinh doanh nhËp
khÈu nãi riªng còng nh ban l·nh ®¹o nãi chung lu«n ph¶i theo dâi
s¸t chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ xuÊt nhËp khÈu. C¸c v¨n b¶n míi söa
®æi ban hµnh ®Òu ®îc phæ biÕn kÞp thêi nh»m ®¸p øng cho
c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®îc tiÕn hµnh ®óng ph¸p luËt.
- VÒ thÞ trêng nhËp khÈu
16
Trong nh÷ng n¨m qua, thÞ trêng nhËp khÈu cña c«ng ty
còng ®îc më réng. Mü, NhËt, Ch©u ¢u vµ §«ng Nam ¸ lµ nh÷ng
thÞ trêng cung cÊp mÆt hµng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô ®o ®¹c
tr¾c ®Þa, gãp phÇn bæ sung thªm vÒ chñng lo¹i hµng cho c«ng
ty. §©y lµ nh÷ng quèc gia cã nªn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn tiÒm
lùc kinh tÕ dåi dµo vµ khoa häc ph¸t triÓn. C«ng ty cã thÓ yªn
t©m vÒ mÆt chÊt lîng khi nhËp khÈu ë hai thÞ trêng nµy. Lµ
nh÷ng thÞ trêng chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong tû träng kim
ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty.
Trong t¬ng lai, thÞ trêng Trung Quèc lµ thÞ trêng høa hÑn
nhiÒu triÓn väng ®èi víi c«ng ty. §©y lµ thÞ trêng cung cÊp
nhiÒu mÆt hµng nhÊt cho c«ng ty. Cô thÓ nh : M¸y RTK, tr¹m
cors .Trung Quèc lµ níc cã nÒn c«ng nghiÖp ®ang ph¸t triÓn, l¹i
gÇn níc ta vÒ ®Þa lý. H¬n n÷a ViÖt Nam vµ Trung Quèc ®ang
x©y dùng mèi quan hÖ kinh tÕ th¬ng m¹i chÆt chÏ h¬n, ®©y sÏ
lµ c¬ héi tèt ®Ó x©m nhËp thÞ trêng khai th¸c thªm nguån hµng
míi tõ thÞ trêng nµy.
Tuy nhiªn, thÞ trêng nhËp khÈu cña c«ng ty míi chØ míi lµ
mét sè níc. NÕu më réng thÞ trêng sang c¸c khu vùc kh¸c th× sÏ
chñ ®éng h¬n trong viÖc khai th¸c nguån hµng.
Bªn c¹ch ®ã, kh©u nghiªn cøu thÞ trêng cña c¸n bé nghiÖp
vô míi chØ dõng l¹i ë viÖc quan s¸t gi¸ c¶ thÞ trêng kÕt hîp víi
viÖc t×m b¹n hµng tríc m¾t ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt nhËp
khÈu. Do ®ã viÖc dù ®o¸n nhu cÇu thÞ trêng trong t¬ng lai còng
nh viÖc dù ®o¸n gi¸ c¶, kh¶ n¨ng tiªu thô thÕ nµo vµ thÞ trêng
®Çu vµo cã æn ®Þnh kh«ng th× cha ®îc dù ®o¸n chÝnh x¸c.
- VÒ tæ chøc vµ con ngêi
17
M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty vÒ c¬ b¶n lµ
gän nhÑ chøc n¨ng cña c¸c phßng ban râ rµng. Tuy cha ph¶i lµ
hoµn h¶o nhng còng gióp c«ng ty dÇn kiÖn toµn l¹i bé m¸y, gi¶m
bít c¸c thñ tôc rêm rµ trong giao dÞch.
Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty còng quan t©m ®Õn viÖc
n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸c bé kinh doanh th«ng qua
h×nh thøc cho ®i häc thªm c¸c líp häc ng¾n h¹n vÒ nghiÖp vô
ngo¹i th¬ng.
ViÖc ký kÕt, thøc hiÖn hîp ®ång ®îc trëng phßng kinh
doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp giao cho tõng ngêi phô tr¸ch tõng
kh©u cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Mäi vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn hîp
®ång ®Òu ®îc ph¶n ¸nh víi trëng phßng kinh doanh, råi trëng
phßng kinh doanh sÏ b¸o c¸o víi ban gi¸m ®èc ®Ó bµn b¹c, xem
xÐt. ChÝnh v× vËy c¸n bé qu¶n lý c«ng ty cã thÓ gi¸m s¸t ®îc
hîp ®ång, ®ång thêi tiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång ®îc ®¶m b¶o,
nhËp khÈu nhanh chãng vµ ®¹t hiÖu qu¶, n©ng cao tÝnh chñ
®éng trong c«ng viÖc kinh doanh.
- VÒ kÕt qu¶ kinh doanh
Kim ng¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty vÒ c¬ b¶n lµ n¨m sau cao
h¬n n¨m tríc, thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty
tõng bíc ®îc c¶i thiÖn. Lîi nhuËn do kinh doanh nhËp khÈu chiÕm
tû träng t¬ng ®èi lín
Nh×n chung ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty ®· ®¸p øng
phÇn nµo nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vµ tho¶ m·n ®îc thÞ hiÕu cho
c¸c c«ng tr×nh, ngêi s¶n xuÊt còng nh tiªu dïng trong níc.
2.1.1 HiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu tæng hîp:
18
HiÖu qu¶ kinh doanh nhËp khÈu lµ phÇn lîi Ých tµi chÝnh thu
®îc th«ng qua hiÖu suÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô cña
doanh nghiÖp b»ng viÖc so s¸nh trùc tiÕp kÕt qu¶ víi chi phÝ.
Theo ®ã, hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cã néi
dung vµ ph¹m vi tÝnh to¸n trùc tiÕp, cô thÓ vµ x¸c ®Þnh ®îc
kh¸c víi hiÖu qu¶ kinh doanh th¬ng nghiÖp, hiÖu qu¶ kinh doanh
nhËp khÈu bao gåm c¶ yÕu tè ®èi ngo¹i, bao hµm tÝnh quèc tÕ
g¾n bã h÷u c¬ víi t×nh quèc gia. ChÝnh sù phøc t¹p nµy ®ßi hái
sù thèng nhÊt vÒ ph¬ng ph¸p vµ c¸c ®iÒu kiÖn liªn quan ®Ó t¹o
ra c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh kinh tÕ cña
doanh nghiÖp.
X©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh
nhËp khÈu theo c«ng thøc.
- KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Nam Ph¬ng:
Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, c«ng ty ®· gÆp mét sè
khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò doanh thu cha cã vµ chi phÝ qu¸
nhiÒu. Tæng doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty (kÓ
c¶ kinh doanh néi ®Þa vµ kinh doanh nhËp khÈu) cã sù t¨ng
®¸ng kÓ ®îc thÓ hiÖn qua c¸c b¶ng sau:
a. VÒ mÆt hµng nhËp khÈu:
MÆc dï nhËp khÈu nhiÒu hµng ph¶i chÞu nhiÒu thñ tôc h¶i
quan phiÒn hµ lµm cho c«ng ty tèn kh«ng Ýt chi phÝ song nhê
cã nh÷ng gi¶i ph¸p ®ång bé vµ linh ho¹t cïng víi sù cè g¾ng
cña tËp thÓ l·nh ®¹o C«ng ty vµ toµn thÓ nh©n viªn ®· phÊn
19
®Êu hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch n¨m 2010 víi c¸c sè liÖu cô
thÓ sau:
B¶ng 2.1: C¸c mÆt hµng kinh doanh nhËp khÈu chÝnh
cña c«ng ty TNHH Mét Thµnh Viªn M¸y Tr¾c §Þa Nam Ph-
¬ng
N¨m 2010 tû lÖ % so s¸nh
Thùc Thùc
Thùc
Chñng lo¹i hiÖn hiÖn
hiªn KÕ Thùc
Stt s¶n phÈm §vÞ 2010/ 2010/
n¨m ho¹ch hiÖn
chÝnh KÕ Thùc
2009 2010 2010
ho¹ch hiÖn
2010 2009
ChiÕ
1 116 250 191 76 164
M¸y toµn ®¹c c
ChiÕ
2 198 255 279 110 140
M¸y kinh vü c
ChiÕ
3 130 189 138 73 106
M¸y ®Þnh Vþ c
M¸y thñy ChiÕ
4 163 150 140 93 85
chuÈn c
ChiÕ
5 80 96 85 89 106
M¸y GPS c
ChiÕ
6 15 23 28 121 187
M¸y RTK c
( Nguån: Tæng hîp c¸c mÆt hµng kinh doanh chÝnh cña
c«ng ty)
b. Kim ngh¹ch nhËp khÈu cña c«ng ty nh÷ng n¨m qua
20