Biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty bánh kẹo hải châu

  • 89 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 89 trang

Nội dung text: Biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty bánh kẹo hải châu

Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®ang diÔn ra
m¹nh mÏ, ¶nh hëng tÝch cùc vµ tiªu cùc tíi nÒn kinh tÕ cña mçi
quèc gia nãi chung vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng
doanh nghiÖp nãi riªng. Møc ®é ¶nh hëng phô thuéc vµo tiÒm
n¨ng, søc m¹nh cña b¶n th©n nÒn kinh tÕ mçi níc vµ chÝnh
s¸ch cña ChÝnh phñ. Trong nh÷ng n¨m qua, bé mÆt ®Êt níc
ta cã nhiÒu thay ®æi, kinh kÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng
nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn. §ã lµ do ®Êt níc ta kÞp
thêi chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã
sù qu¶n lý cña Nhµ níc. §êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc
n©ng cao, do ®ã nhu cÇu mua s¾m hµng ho¸ còng ph¸t triÓn
theo. Do vËy mµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng hoµn thiÖn
c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Trong c¬ chÕ míi sù c¹nh tranh
cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t, v× vËy ®· cã nhiÒu
doanh nghiÖp kh«ng chÞu ®îc søc Ðp cña thÞ trêng ®· kh«ng
®øng v÷ng ®îc, nhng còng cã nhiÒu doanh nghiÖp víi ®êng lèi
kinh doanh ®óng ®¾n ®· vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n ®ã,
n¾m b¾t kÞp thêi c¬ héi, thÝch nghi ®îc víi ®iÒu kiÖn míi nªn
®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng vµng. Mét trong nh÷ng doanh
nghiÖp ®ã cã C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u – DNNN thuéc Tæng C«ng ty
MÝa ®êng I- Bé NN&PTNN- lµ mét trong nh÷ng C«ng ty s¶n
xuÊt b¸nh kÑo l©u n¨m vµ cã uy tÝn trªn thÞ trêng song ho¹t
®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty hiÖn nay gÆp kh«ng Ýt
khã kh¨n, mét mÆt do sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c C«ng ty,
c¸c h·ng s¶n xuÊt b¸nh kÑo trong vµ ngoµi níc, mÆt kh¸c ph¶i
1
kÓ ®Õn c«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng tiªu thô cña C«ng ty cßn
nhiÒu h¹n chÕ, cÇn kh¾c phôc.
Trªn c¬ së kiÕn thøc ®· häc còng nh nh÷ng hiÓu biÕt
thùc tÕ vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, em
chän ®Ò tµi: “BiÖn ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô
s¶n phÈm ë C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u” cho chuyªn ®Ò
tèt nghiÖp cña m×nh nh»m ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh
tiªu thô s¶n phÈm ®ång thêi m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn
ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô t¹i C«ng ty.
Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn, môc lôc vµ danh môc tµi liÖu
tham kh¶o, chuyªn ®Ò ®îc chia lµ 3 ch¬ng.
Ch¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty cæ phÇn B¸nh kÑo
H¶i Ch©u.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña
c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng vµ mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh
tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
V× thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc cña m×nh cßn h¹n chÕ
cho nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. Do vËy em mong
nhËn ®îc sù gióp ®ì, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa
Qu¶n trÞ kinh doanh còng nh Ban gi¸m ®èc, ®Æc biÖt c¸c c«
chó, anh chÞ phßng KHVT.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o trùc tiÕp híng dÉn
vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®· gióp ®ì chØ b¶o, híng dÉn
em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò nµy.
2
CH¬ng I
giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u
1. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u
Tªn C«ng ty: C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u
Tªn giao dÞch quèc tÕ: Hai chau confectioNnery company
Trô së: 15 M¹c ThÞ Bëi - QuËn Hai Bµ Trng- Hµ néi
§iÖn tho¹i: (04) 8621664 Fax: 04 8621520
Tµi kho¶n: 7310-0660F Chi nh¸nh ng©n hµng ®Çu t vµ
ph¸t triÓn- HN M· sè thuÕ: 01.001141184-1
DiÖn tÝch mÆt b»ng hiÖn nay: 55.000m2
Trong ®ã: - Nhµ xëng: 23.000m2
- V¨n phßng: 3000m2
- Kho b·i: 5000m2
- Phôc vô c«ng céng: 2.400m2
C«ng ty B¸nh KÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc
trùc thuéc Tæng C«ng ty MÝa ®êng I- Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t
triÓn n«ng th«n.
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-
íc, thµnh viªn cña Tæng C«ng ty mÝa ®êng I - Bé N«ng nghiÖp
vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, tiÒn th©n lµ nhµ m¸y H¶i Ch©u.
C«ng ty lµ mét trong nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu cña ViÖt Nam
trong lÜnh vùc s¶n xuÊt b¸nh, kÑo, thùc phÈm víi trªn 35 n¨m
kh«ng ngõng ph¸t triÓn, liªn tôc ®æi míi c«ng nghÖ vµ ®Çu tu
thiÕt bÞ hiÖn ®¹i víi qui m« ph¸t triÓn ngµy cµng cao.
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty H¶i
Ch©u chia thµnh ba giai ®o¹n.
Thêi k× ®Çu thµnh lËp ( 1965-1975)
3
§îc sù gióp ®ì cña c¸c chuyªn gia Trung Quèc, sau mét
thêi gian x©y dùng ®Õn ngµy 02/9/1965, Bé c«ng nghiÖp nhÑ
c¾t b¨ng kh¸nh thµnh nhµ m¸y H¶i Ch©u. Nhµ m¸y chÝnh
thøc ®i vµo ho¹t ®éng.
Vèn ®Çu t ban ®Çu: Do chiÕn tranh nªn kh«ng lu tr÷ ®-
îc.
Trong thêi k× nµy, c«ng ty s¶n xuÊt phôc vô nhu cÇu tiªu
dïng cña nh©n d©n vµ nhu cÇu cho quèc phßng. S¶n phÈm
chÝnh gåm cã b¸nh quy, h¬ng th¶o, quy døa, quy b¬, b¸nh l-
¬ng kh«, kÑo cøng, kÑo mÒm.
N¨m 1969, mét bé phËn cña nhµ m¸y ®îc t¸ch ra ®Ó
tham gia thµnh lËp nhµ m¸y H¶i Hµ. §Çu n¨m 1970, nhµ m¸y
chuyÓn tõ sù qu¶n lÝ cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ sang Bé l¬ng
thùc vµ thùc phÈm.
Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn : b×nh qu©n 850 ngêi/ n¨m.
Thêi k× 1976-1985
Sang thêi k× nµy, c«ng ty ®· kh¾c phôc nh÷ng thiÖt h¹i
sau chiÕn tranh vµ ®i vµo ho¹t ®éng b×nh thêng. Sau ®©y lµ
mét sè sù kiÖn chÝnh trong giai ®o¹n nµy:
 N¨m 1976, Bé c«ng nghiÖp thùc phÈm cho nhËp nhµ
m¸y s÷a MÉu S¬n ®Ó thµnh lËp ph©n xëng sÊy phun.
 N¨m 1978, Bé c«ng nghiÖp thùc phÈm cho ®iÒu ®éng
bèn d©y chuyÒn mú ¨n liÒn tõ c«ng ty Sam Hoa thµnh lËp
ph©n xëng mú ¨n liÒn.
 N¨m1982, c«ng ty tËn dông mÆt b»ng vµ lao ®éng
®ång thêi ®©u t 12 lß s¶n xuÊt b¸nh kem xèp c«ng suÊt
240kg/ca. §©y lµ s¶n phÈm ®Çu tiªn ë miÒn B¾c.
Thêi kú nµy, nh÷ng s¶n phÈm cña nhµ m¸y vÉn lµ nh÷ng
4
s¶n phÈm chiÕm vÞ trÝ ®éc quyÒn ë phÝa B¾c nh: b¸nh quy
kem xèp, s÷a ®Ëu nµnh.
Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn : b×nh qu©n 1250 ngêi/ n¨m.
Thêi k× 1986-1991
Trong thêi k× nµy, do t¸c ®éng cña khñng ho¶ng kinh tÕ,
sù suy gi¶m chung cña ngµnh b¸nh kÑo nªn c«ng ty gÆp rÊt
nhiÒu khã kh¨n. C«ng ty ®· cã nhiÒu nç lùc duy tr× ho¹t
®éng, t×m híng ®i míi ®Ó vît qua nh÷ng khã kh¨n.
N¨m 1989-1990: TËn dông nhµ xëng cña ph©n xëng sÊy
phun, c«ng ty l¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia víi c«ng suÊt
2000 lÝt/ ngµy.
N¨m 1990-1991: C«ng ty l¾p ®Æt thªm mét d©y
chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh quy §µi Loan níng b»ng lß ®iÖn t¹i khu
nhµ xëng cò.
Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: b×nh qu©n 950 ngêi/ n¨m.
Thêi k× 1992 ®Õn 2002
C«ng ty ®Èy m¹nh ®i s©u vµo s¶n xuÊt c¸c mËt hµng
truyÒn thèng (b¸nh kÑo) mua s¾m thªm thiÕt bÞ míi, thay
®æi mÉu m· mÆt hµng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cho phï
hîp víi thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng.
 N¨m 1993, mua thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh
kem xèp cña CHLB §øc c«ng suÊt 1 tÊn / ca. §©y lµ d©y
chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh hiÖn ®¹i nhÊt ë ViÖt Nam.
 N¨m 1994, mua thªm mét d©y chuyÒn phñ Socola cña
CHLB §øc c«ng suÊt 500 kg/ca. D©y chuyÒn cã thÓ phñ Socola
cho c¸c s¶n phÈm b¸nh.
 N¨m 1996, c«ng ty mua vµ l¾p ®Æt thªm 2 d©y
chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cña CHLB §øc.
5
 N¨m 1998, ®Çu t më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh
H¶i Ch©u. C«ng suÊt thiÕt kÕ 4 tÊn / ca.
 N¨m 2001, ®Çu t më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh
kem xèp. C«ng suÊt thiÕt kÕ 1,6 tÊn/ ca.
 Cuèi n¨m 2001, c«ng ty ®Çu t mét d©y chuyÒn s¶n
xuÊt Socola n¨m suÊt 200kg/ giê.N¨m 2002 C«ng ty ®Çu t
mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh mªm cao cÊp víi c«ng suÊt 2,2
tÊn/ca
 Tõ ngµy 01/01/2005 C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®·
tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ vµ trë thµnh mét c«ng ty cæ phÇn
HiÖn nay, sè c¸n bé c«ng nh©n viªn b×nh qu©n: 1010
ngêi.
1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc
thùc hiÖn chÕ ®é ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi
chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng t¹i
Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam,ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t
triÓn.
Chøc n¨ng,nhiÖm vô cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u,
bao gåm:
+ S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo c¸c
lo¹i.
+ S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm bét gia vÞ c¸c
lo¹i
+ S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm níc uèng cã cån
vµ kh«ng cã cån (hiÖn nay níc uèng cã cån kh«ng cßn kinh
doanh n÷a nh rîu, bia,..)
+ S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm mú ¨n liÒn (tríc
6
®©y)
+ Kinh doanh vËt t nguyªn liÖu bao b× ngµnh c«ng
nghiÖp thùc phÈm
+ XuÊt khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng C«ng ty ®îc phÐp
kinh doanh nh vËt t nguyªn liÖu cña ngµnh bét mú, s÷a, mú
chÝnh kh«ng qua uû th¸c xuÊt khÈu vµ liªn doanh liªn kÕt víi
c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c.
TÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn nay C«ng ty kh«ng cßn kinh
doanh c¸c s¶n phÈm níc uèng cã cån vµ mú ¨n liÒn n÷a mµ
thay vµo ®ã lµ nh÷ng mÆt hµng ®îc thÞ trêng chÊp nhËn bao
gåm :
- B¸nh Biscuits c¸c lo¹i
- L¬ng kh« c¸c lo¹i
- B¸nh kem xèp c¸c lo¹i
- KÑo c¸c lo¹i
- Bét canh c¸c lo¹i
- S«c«la thµnh vµ viªn.
Víi híng ®i lµ s¶n phÈm nh trªn, hµng n¨m s¶n xuÊt kinh
doanh kh«ng ngõng ph¸t triÓn, ®Òu nép ®ñ nghÜa vô ®èi víi
Nhµ níc
1.3. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u
1.3.1 Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty
- Sè cÊp qu¶n lý cña C«ng ty
- C«ng ty qu¶n lý theo 2 cÊp:
+ CÊp c«ng ty.
+ CÊp ph©n xëng.
C¸c phßng ban lµ c¬ quan tham mu cho gi¸m ®èc chuÈn
bÞ c¸c quyÕt ®Þnh cho Gi¸m ®èc chØ huy s¶n xuÊt vÒ kinh
7
doanh.
Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu hÖ
thèng trùc tuyÕn- chøc n¨ng.
Ban Gi¸m ®èc
Phßng Phßng Phßng Phßng Ban Ban Phßng
HCQT KHVT Tæ Tµi vô B¶o XDCB Kü
chøc vÖ thuËt
Cöa Chi Chi nh¸nh
hµng nh¸nh TP.§µ
GTSP TP.HCM N½ng
PX PX PX PX PX PX
B¸nh B¸nh B¸nh KÑo Bét Phôc
I II III canh vô
S¬ ®å: C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc C«ng ty B¸nh
kÑo H¶i Ch©u.
8
1.3.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n

Gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn vÒ toµn bé
ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña
C«ng ty.
Phã Gi¸m ®èc kü thuËt: qu¶n lý vÒ quy tr×nh c«ng
nghÖ, nghiªn cøu vÒ s¶n phÈm míi, thiÕt kÕ hay c¶i tiÕn vÒ
mÉu m· bao b×, gióp gi¸m ®èc l·nh ®¹o vÒ mÆt s¶n xuÊt vµ
phô tr¸ch khèi s¶n xuÊt, cè vÊn kh¾c phôc c¸c víng m¾c tõ
phßng kü thuËt trong qu¸ tr×nh sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ.
Tr×nh gi¸m ®èc, cïng gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cã liªn
quan trong qu¸ tr×nh qu¶n lý, sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ.
Phã gi¸m ®èc kinh doanh: phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c s¶n
xuÊt kinh doanh cña C«ng ty gióp viÖc cho gi¸m ®èc c¸c mÆt
c«ng t¸c sau:
- Phô tr¸ch vÒ kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t, tiªu thô s¶n
phÈm, ®iÒu ®é s¶n xuÊt cña phßng kÕ ho¹ch vËt t, theo dâi
thùc hiÖn c¸c x©y dùng söa ch÷a c¬ b¶n, qua ®ã n¾m b¾t
®îc nhu cÇu cña thÞ trêng, th«ng b¸o cho gi¸m ®èc tõ ®ã cã
quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh c¬ cÊu s¶n phÈm vµ huy ®éng,
®iÒu chØnh hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô nhu cÇu ®ã.
- Phô tr¸ch c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n lý vµ b¶o vÖ cña
phßng hµnh chÝnh ®êi sèng vµ ban b¶o vÖ.
Phßng kü thuËt: qu¶n lý vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ,
nghiªn cøu s¶n phÈm míi, thiÕt kÕ hay c¶i tiÕn mÉu m· bao
b×. Phßng kü thuËt qu¶n lý toµn bé m¸y mãc thiÕt bÞ trong
C«ng ty, qu¶n lý hå s¬, lÝ lÞch m¸y mãc thiÕt bÞ, liªn hÖ víi
phßng KHVT ®Ó cã nh÷ng phô tïng, vËt t dïng cho ho¹t ®éng
9
söa ch÷a, tr×nh phßng KHVT vµ ban Gi¸m ®èc chuÈn bÞ
nh÷ng phô tïng cÇn thay thÕ, theo dâi viÖc sö dông m¸y mãc
thiÕt bÞ còng nh viÖc cung cÊp ®iÖn cho toµn C«ng ty trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.
Phßng tæ chøc: phô tr¸ch vÒ c«ng t¸c nh©n sù, kÕ
ho¹ch tiÒn l¬ng, gióp gi¸m ®èc x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n tæ
chøc bé m¸y c¸n bé, qu¶n lý, ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p an toµn lao
®éng, vÖ sinh lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tæ chøc
c¸c kho¸ häc vµ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o kh¸c nh»m n©ng cao
tay nghÒ cña ngêi c«ng nh©n còng nh cña c¸c c¸n bé qu¶n lý.
Phßng tµi vô: Qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª tµi
chÝnh, tham mu cho gi¸m ®èc c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª,
tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh, tÝnh
to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh, lËp c¸c chøng tõ sæ s¸ch
thu-chi víi kh¸ch hµng, néi bé, theo dâi dßng lu chuyÓn tiÒn tÖ
cña C«ng ty, b¸o c¸o gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t
®éng kinh doanh lç l·i cña C«ng ty, tæng hîp ®Ò xuÊt gi¸ b¸n
cho Phßng kÕ ho¹ch vËt t.
Phßng kÕ ho¹ch vËt t: x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch tiªu thô
s¶n xuÊt t¸c nghiÖp, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ tiªu thô s¶n phÈm,
tham gia x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, qu¶n lý vµ
chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp c¸c lo¹i vËt t, m¸y mãc còng nh
phô tïng thay thÕ cho qu¸ tr×nh söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ.
Phßng hµnh chÝnh ®êi sèng: qu¶n lý c«ng t¸c hµnh
chÝnh qu¶n trÞ, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c hµnh
chÝnh ®êi sèng qu¶n trÞ, tæ chøc nhµ ¨n, nhµ trÎ, mÉu gi¸o, y
tÕ, qu¶n lý søc khoÎ, qu¶n lý v¨n th, lu tr÷ tµi liÖu.
Ban b¶o vÖ: tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ C«ng ty, tham mu
10
cho gi¸m ®èc vÒ: c«ng t¸c b¶o vÖ néi bé , tµi s¶n, tuÇn tra
canh g¸c ra vµo C«ng ty, phßng ngõa téi ph¹m, xö lý vi ph¹m
tµi s¶n, tæ chøc huÊn luyÖn, b¶o vÖ, tù vÖ, qu©n sù vµ thùc
hiÖn nghÜa vô qu©n sù.
Ban x©y dùng c¬ b¶n: thùc hiÖn c«ng t¸c thiÕt kÕ x©y
dùng, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c thùc hiÖn kiÕn thiÕt
x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó tiÕp nhËn m¸y mãc thiÕt bÞ míi
hoÆc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông cña m¸y mãc thiÕt bÞ
cò, kÕ ho¹ch x©y dùng dµi h¹n vµ ng¾n h¹n, kÕ ho¹ch söa
ch÷a nhá.
C¸c ph©n xëng: Qu¶n ®èc ph©n xëng lµ ngêi chÞu
tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt
cña ®¬n vÞ. C¸c phã qu¶n ®èc, c¸c nh©n viªn nghiÖp vô gióp
qu¶n ®èc hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt.
2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña C«ng ty
2.1. §Æc ®iÓm lÜnh vùc kinh doanh
Ngµnh kinh doanh b¸nh kÑo nãi chung cã 3 ®Æc ®iÓm
lín:
 B¸nh kÑo kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng tiªu dïng thiÕt yÕu.
 Ngµnh kinh doanh nµy mang tÝnh chÊt thêi vô râ nÐt.
Thêi gian nhu cÇu tiªu thô b¸nh kÑo t¨ng m¹nh nhÊt lµ vµo
kho¶ng tõ th¸ng 9 d¬ng lÞch ®Õn tÕt Nguyªn §¸n. PhÇn lín l-
îng b¸nh kÑo ®îc tiªu thô trong thêi gian nµy. Do ®ã c¸c hîp
®ång ®îc ký kÕt chñ yÕu tríc th¸ng 8.
 §èi tîng tiªu thô b¸nh kÑo chñ yÕu lµ ngêi Ýt tuæi, ®é
tuæi cµng cao th× nhu cÇu tiªu thô l¹i cµng gi¶m.
Nh÷ng ®Æc ®iÓm quan träng nµy cã ¶nh hëng rÊt nhiÒu
®Õn ph¬ng thøc s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ trong
11
ngµnh.
Tæng s¶n lîng tiªu thô b¸nh kÑo hiÖn nay t¹i thÞ trêng
trong níc íc tÝnh lµ kho¶ng 100 000 tÊn/ n¨m, t¬ng ®¬ng
tæng gi¸ trÞ kho¶ng 8000 tû ®ång, víi møc tiªu thô b×nh
qu©n ®Çu ngêi lµ kho¶ng1,25 kg/ngêi/n¨m.
Trong giai ®o¹n ®æi míi ( tríc n¨m 1986), chñng lo¹i s¶n
phÈm b¸nh kÑo do c¸c ®¬n vÞ trong níc rÊt nghÌo nµn. Nhng
®Õn nh÷ng n¨m 1990, thÞ trêng b¸nh ®· trë nªn hÕt søc ®a
d¹ng vÒ s¶n phÈm còng nh t¨ng m¹nh vÒ nhu cÇu tiªu thô.
HiÖn t¹i, trªn thÞ trêng cã kho¶ng 30 doanh nghiÖp s¶n xuÊt,
kinh doanh b¸nh kÑo cã tªn tuæi ( kh«ng thèng kª chÝnh x¸c
vÒ c¸c c¬ së s¶n xuÊt nhá) víi n¨ng lùc s¶n xuÊt ®¸p øng
kho¶ng 70% nhu cÇu tiªu dïng trong níc. Do ®ã hµng n¨m,
chóng ta ph¶i nhËp khÈu kho¶ng 30% s¶n lîng b¸nh kÑo tiªu
thô.
2.2. §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng
§Ó ph©n tÝch râ thÞ trêng cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i
Ch©u cÇn ph©n lo¹i thÞ trêng theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau.
Ph©n tÝch thÞ trêng theo tiªu thøc ®Þa lý.
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u kinh doanh chñ yÕu trong thÞ
trêng néi ®Þa trªn c¶ 3 miÒn B¾c, Trung, Nam. ThÞ trêng miÒn
B¾c lµ thÞ trêng träng ®iÓm cña c«ng ty, sù tham gia ë 2 miÒn
Trung vµ Nam h¹n chÕ. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ qua cña b¶ng sau:
Khèi lîng b¸nh kÑo tiªu thô ph©n theo miÒn
§¬n vÞ tÝnh: tÊn
N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m
2000 2001 2002 2003 2004
MiÒn B¾c 4363 4500 5334 6030 6710
MiÒn
300 315 580 610 645
Trung
12
MiÒn
883 1101 1150 1282 1587
Nam
Tæng 5545 5916 7063 7922 8942
(Nguån: phßng KÕ Ho¹ch - VËt T cung cÊp)
MiÒn B¾c lu«n tiªu thô kho¶ng 75%-80% khèi lîng hµng
cña cña c«ng ty, trong khi miÒn Trung vµ miÒn Nam chØ dõng
l¹i ë møc 20%. Trªn c¬ së tËp trung vµo thÞ trêng miÒn B¾c
nªn c«ng ty ®· ph¸t triÓn mét m¹ng líi ®¹i lý phñ réng ë miÒn
B¾c, gåm cã144 tæng ®¹i lý vµ ®¹i lý, riªng ë Hµ Néi lµ 73
tæng ®¹i lý vµ ®¹i lý, chØ cã 11 ®¹i lý ë miÒn Trung, 28 tæng
®¹i lý vµ ®¹i lý ë miÒn Nam.
Ph©n tÝch thÞ trêng theo tiªu thøc s¶n phÈm.
M¶ng thÞ trêng tËp trung cña c«ng ty lµ m¶ng thÞ trêng
vÒ c¸c lo¹i b¸nh vµ bét canh. C«ng ty tuy cã s¶n xuÊt c¸c lo¹i
kÑo nhng ®©y kh«ng ph¶i lµ thÞ trêng chÝnh. Tû lÖ s¶n lîng
b¸nh/kÑo cña c«ng ty lu«n kho¶ng 5/1. C«ng ty cã h¬n 100
mÆt hµng. Trong m¶ng thÞ trêng vÒ b¸nh c«ng ty l¹i tËp trung
vµo c¸c s¶n phÈm b¸nh quy, b¸nh kem xèp. C¸c s¶n phÈm
nµy ®· t¹o ®îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. B¸nh kem
xèp H¶i Ch©u lu«n lµ mÆt hµng ®îc ngêi tiªu dïng lùa chän
qua nhiÒu n¨m. Bªn c¹nh c¸c s¶n phÈm vÒ b¸nh, c«ng ty còng
®· rÊt thµnh c«ng chiÕm lÜnh thÞ trêng bét canh. Cã thÓ nãi,
c«ng ty ®· t¹o thÕ ®éc quyÒn trong m¶ng thÞ trêng nµy ë
miÒn B¾c.
Ph©n tÝch thÞ trêng theo tiªu thøc nhu cÇu kh¸ch
hµng.
Nhu cÇu tiªu dïng kh¸ch hµng vÒ mÆt hµng b¸nh kÑo rÊt
phong phó, ®a d¹ng. Cã thÓ ph©n lo¹i nhu cÇu kh¸ch hµng
theo mét sè tiªu chÝ sau:
13
 Cêng ®é sö dông th× cã nhu cÇu tiªu dïng h»ng ngµy.
VÝ dô: c¸c lo¹i b¸nh Snack, b¸nh ngät vµ nhu cÇu tiªu thô chØ
trong c¸c dÞp ®Æc biÖt nh lÔ, tÕt. VÝ dô: c¸c lo¹i b¸nh bÝch
quy, b¸nh kem, kÑo cøng, kÑo mÒm.
 §éng c¬ mua th× cã nhu cÇu tiªu dïng trùc tiÕp hay
biÕu, tÆng.
 Yªu cÇu vÒ thµnh phÇn dinh dìng, ®é mÆn ngät, mïi vÞ,
mÇu s¾c.
 Yªu cÇu vÒ hµng chÊt lîng cao hay b×nh thêng.
.. .
Trªn c¬ së tæ hîp c¸c nhu cÇu kh¸c nhau ®ã cã thÓ
ph©n ra rÊt nhiÒu m¶ng thÞ trêng kh¸c nhau ®Ó c¸c c«ng ty
cã thÓ khai th¸c. Víi hÖ thèng s¶n phÈm hiÖn cã, C«ng ty H¶i
Ch©u nãi riªng ®· khai th¸c nhiÒu m¶ng thÞ trêng. §èi víi
m¶ng thÞ trêng s¶n phÈm b¸nh kÑo cao cÊp, bao b× ®Ñp,
c«ng ty cã c¸c s¶n phÈm socola, b¸nh phñ socola, b¸nh nh©n
socola, b¸nh kem xèp ®ãng hép, b¸nh mÒm. §èi víi m¶ng thÞ
trêng b×nh d©n cã thu nhËp trung b×nh hoÆc thu nhËp thÊp
cã yªu cÇu kh«ng qu¸ cao vÒ c¸c s¶n phÈm, c«ng ty cã rÊt
nhiÒu c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng. VÝ dô: b¸nh kem
xèp ®ãng tói thêng, b¸nh H¬ng Th¶o, kÑo cøng tr¸i c©y, kÑo
mÒm tr¸i c©y. §©y lµ m¶ng thÞ trêng tiªu thô chñ ®¹o cña
c«ng ty.
2.3. §Æc ®iÓm vÒ c¹nh tranh
ThÞ trêng b¸nh kÑo ViÖt Nam lµ thÞ trêng c¹nh tranh hoµn
h¶o. HiÖn nay kh«ng cã mét c«ng ty nµo cã kh¶ n¨ng chi phèi
mét m¶ng thÞ trêng cña thÞ trêng b¸nh kÑo ViÖt Nam. Do ®ã sù
canh tranh trong thÞ trêng nµy lµ rÊt lín.
14
Víi ph©n tÝch trªn, ta thÊy c«ng ty H¶i Ch©u kinh doanh
chñ yÕu trªn thÞ trêng miÒn B¾c, nh»m vµo m¶ng thÞ trêng
b×nh d©n. Trong m¶ng thÞ trêng nµy, c«ng ty ph¶i ®èi phã víi
sù canh tranh gay g¾t trùc tiÕp cña c¸c c«ng ty b¸nh kÑo cïng
thµnh phè Hµ Néi vµ sù canh tranh ®ang gia t¨ng cña c¸c c«ng
ty b¸nh kÑo ®Þa ph¬ng víi quy m« nhá ë miÒn B¾c vµ c¸c
c«ng ty ë miÒn Nam. Trong c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ kÓ
®Õn c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ chiÕm 9% thÞ phÇn b¸nh kÑo
c¶ níc, c«ng ty b¸nh kÑo Trµng An, c«ng ty b¸nh kÑo Qu¶ng
Ng·i, c«ng ty b¸nh kÑo H÷u NghÞ, c«ng ty Vinabico...
Tãm t¾t mét sè ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty.
§èi tîng kh¸ch S¶n phÈm cña
§èi thñ c¹nh tranh
hµng c«ng ty
Kh¸ch hµng cã B¸nh H¬ng Th¶o, C«ng ty b¸nh kÑo
thu nhËp thÊp quy Vani, h¬ng cam, Lam S¬n, c«ng ty
kÑo cøng tr¸i c©y, b¸nh kÑo 19-5, c¸c
kÑo mÒm tr¸i c©y, c¬ së s¶n xuÊt nhá,
kÑo Vitamin AC. b¸h kÑo Trung Quèc.
Kh¸ch hµng cã Quy kem, b¸nh m»n, C¸c c«ng ty H¶i Hµ,
thu nhËp trung b¸nh hoa qu¶, quy Trµng An, H÷u NghÞ,
b×nh Híng D¬ng, kÑo Qu¶ng Ng·i, Biªn Hoµ.
Socola.
Kh¸ch hµng cã B¸nh kem xèp thái C¸c c«ng ty H¶i Hµ,
thu nhËp cao c¸c lo¹i ®ãng hép, Biªn Hoµ, Vinabico,
b¸nh kem xèp phñ H÷u NghÞ, Trµng An,
Socola. Kinh §«.
(Nguån: phßng KÕ Ho¹ch - VËt T cung cÊp)
2.4. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm
C«ng ty H¶i Ch©u s¶n xuÊt ®a d¹ng c¸c mÆt hµng b¸nh
kÑo, bét canh. HiÖn nay, c«ng ty cã b¸n kho¶ng 100 mÆt
hµng thuéc kho¶ng 30 chñng lo¹i. C¸c mÆt hµng truyÒn thèng
cña c«ng ty lµ c¸c lo¹i b¸nh kem xèp, bÊnh quy, bét canh.
15
B¸nh cña C«ng ty víi chÊt lîng tèt, ngon cã mïi vÞ ®Æc trng
nªn ®îc ngêi tiªu dïng a chuéng. Bét canh cã chÊt lîng tèt, ®·
x©y dùng ®îc niÒm tin víi ngêi tiªu dïng. Hµng cña c«ng ty
lu«n ®îc lùa chän lµ “ Hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao” trong
nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Víi ph¬ng ch©m “ H¶i Ch©u chØ cã
chÊt lîng vµng”, c«ng ty ®· nç lùc kh«ng ngõng ®Ó n©ng cao
chÊt lîng s¶n phÈm.
16
Mét sè chñng lo¹i s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty b¸nh kÑo
H¶i Ch©u
Bét canh KÑo B¸nh
KÑo L¬ng
Thêng Ièt KÑo cøng B¸nh quy
kh«
1. L¬ng
1. KÑo 1. Kem
§ãng §ãng 1. KÑo 1. Híng d- kh«
mÒm xèp hoa
gãi gãi cøng s÷a ¬ng tæng
Socola qu¶
hîp
2. KÑo 2. KÑo 2. Kem 2. L¬ng
2. Quy
200 g 200g cøng tr¸i mÒm tr¸i xèp kh« ca
cam
c©y c©y Socola cao
3. L¬ng
3. KÑo 3. KÑo 3. Kem
3. Quy kh«
150g cøng mÒm xèp th-
dõa dinh d-
Socola tang« êng
ìng
4. Kem
4. KÑo 4. KÑo
4. Quy h- xèp
cøng nh©n Socola tói
¬ng th¶o thanh
Socola s÷a b¹c
cao cÊp
5. Kem
5. KÑo 5. KÑo
xèp
cøng nh©n mÒm s÷a 5. Quy b¬
tæng
s÷a dõa
hîp
6. KÑo
6. KÑo 6. Quy 6. Kem
cøng gèi
s÷a mÒm kem xèp thái
hoa qu¶
7. KÑo
d©u 7. Quy
mÒm døa Chocobis
mÒm
8. KÑo
g«m (kÑo 8. B¸nh
dÎo)
9. B¸nh
H¶i §êng
10. B¸nh
Fom¸t
17
11. B¸nh
ViolÐt
12. B¸nh
H¶i Ch©u
(Nguån: phßng KÕ Ho¹ch - VËt T cung cÊp)
Tuy nhiªn trong kinh doanh b¸nh kÑo cã ®iÓm cÇn chó ý
lµ chÊt lîng s¶n phÈm cha ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh, sù lùa
chän cña ngêi tiªu dïng cßn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo mÉu m·
s¶n phÈm, bao b×. Theo ®¸nh gi¸ kh¸ch quan mÉu m· s¶n
phÈm cña c«ng ty cßn h¹n chÕ. Nh÷ng mÆt hµng cña c«ng ty
cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng cã thu nhËp thÊp,
nhng tho¶ m·n h¹n chÕ c¸c nhu cÇu phøc t¹p h¬n. Do ®ã, s¶n
phÈm cña c«ng ty ®øng ë thÕ bÊt lîi khi gÆp ph¶i sù c¹nh
tranh tõ s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c c«ng ty kh¸c.
C«ng ty còng lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®i ®Çu trong
c¶ níc s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng míi. §Çu nh÷ng n¨m 90,
c«ng ty ®· sím ®a ra thÞ trêng s¶n phÈm b¸nh kem xèp s¶n
xuÊt trªn d©y chuyÒn tù ®éng hiÖn ®¹i. Võa qua, c«ng ty
còng ®· m¹nh d¹n nhËp d©y chuyÒn s¶n xuÊt socola cña §øc,
vµ ®· s¶n xuÊt thµnh c«ng mét sè chñng lo¹i socola, ®øng
vµo hµng ngò mét sè Ýt c«ng ty ë ViÖt Nam cã thÓ s¶n xuÊt
lo¹i hµng nµy. HiÖn nay, c«ng ty còng ®ang tiÕn hµnh s¶n
xuÊt thö nghiÖm c¸c lo¹i b¸nh mÒm cao cÊp.
2.5. §Æc ®iÓm néi t¹i cña c«ng ty
§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng.
Do nh÷ng yªu cÇu ®Æc thï cña s¶n xuÊt, kinh doanh
b¸nh kÑo nªn vÊn ®Ò lao ®éng cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm
18
næi bËt lµ sè lao ®éng lín, xÊp xØ kho¶ng 1000 ngêi. Do ®ã,
vÊn ®Ò qu¶n lý lao ®éng hiÖu qu¶ lµ rÊt quan träng cña c«ng
ty. Tû lÖ nam/ n÷ kho¶ng 1/2. C¸c lao ®éng nam chØ ®¶m
b¶o nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc nh vËn chuyÓn, vËn hµnh
m¸y. C¸c lao ®éng n÷ ®îc bè trÝ vµo nh÷ng c«ng viÖc thñ
c«ng nh ®ãng tói, ®ãng hép, ®ßi hái kh¶ n¨ng chÞu ®ùng,
bÒn bØ cao.
B4: Tæng kÕt lao ®éng
ChØ tiªu 2001 2002 2003
Tæng sè c¸n bé c«ng
850 975 1010
nh©n viªn
Sè c¸n bé nam 248 315 333
Sè c¸n bé n÷ 602 660 677
C«ng nh©n s¶n xuÊt 700 744 786
Lao ®éng hîp ®ång 151 240 252
Nh©n viªn qu¶n lý 86 100 110
(Nguån: phßng KÕ Ho¹ch - VËt T cung cÊp)
Trong c¬ cÊu lao ®éng, c«ng ty H¶i Ch©u còng ®· x©y
dùng ®îc tû lÖ hîp lý gi÷a bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ bé
phËn qu¶n lý, kinh doanh. Bé phËn qu¶n lý, kinh doanh chØ
chiÕm 1/10 trong c¬ cÊu lao ®éng. Bé phËn nµy ®îc bè trÝ hîp
lý mét mÆt gióp c«ng ty khai th¸c tèt kh¶ n¨ng lao ®éng, mÆt
kh¸c còng gióp c«ng ty kh«ng ph¶i chÞu g¸nh nÆng tr¶ l¬ng.
Bªn c¹nh viÖc x©y dùng c¬ cÊu lao ®éng hîp lý, c«ng ty
kh«ng ngõng cã nh÷ng biÖn ph¸p n©ng cao tr×nh ®é cña ng-
êi lao ®éng. Ngêi lao ®éng thêng xuyªn ®îc ®µo t¹o n©ng
cao tay nghÒ, kü n¨ng qu¶n lý.
T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o lao ®éng
§µ t¹o Bæ tóc N©ng cao
§µo t¹o l¹i
N¨m nghiÖp n©ng bËc tr×nh ®é
nghÒ
vô tay nghÒ CBQL
1998 45 129 29 71
19
1999 58 94 35 108
2000 40 107 42 38
(Nguån: phßng KÕ Ho¹ch - VËt T cung cÊp)
§Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ.
HiÖn nay, c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u chia lµm s¸u ph©n
xëng trong ®ã n¨m ph©n xëng s¶n xuÊt s¶n phÈm tiªu thô lµ:
 Ph©n xëng b¸nh I: cã 2 d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh H¬ng
Th¶o, b¸nh H¶i Ch©u.
 Ph©n xëng bét canh: cã 2 d©y truyÒn s¶n xuÊt bét
canh thêng, bét canh Iot.
 Ph©n xëng b¸nh II: cã 2 d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh
kem xèp, b¸nh kem xèp phñ s«c«la.
 Ph©n xëng kÑo: cã 2 d©y chuyÒn nhËp tõ §øc t¬ng ®èi
hiÖn ®¹i, cã c«ng suÊt cao.
 Ph©n xëng b¸nh mÒm: cã 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt c¸c
lo¹i b¸nh mÒm cao cÊp ®ang trong giai ®o¹n s¶n xuÊt thö.
Nh vËy c«ng ty H¶i Ch©u hiÖn t¹i øng dông nhiÒu lo¹i
m¸y mãc, nhiÒu thÕ hÖ m¸y vµo s¶n xuÊt b¸nh kÑo. ThiÕt bÞ
cã nhiÒu nguån gèc. Bªn c¹nh nh÷ng thiÕt bÞ thñ c«ng l¹c
hËu, c«ng ty còng cã nh÷ng thiÕt bÞ kh¸ hiÖn ®¹i. §¸nh gi¸
tæng qu¸t, tr×nh ®é c«ng nghÖ cña c«ng ty ë møc hiÖn ®¹i
trung b×nh.
Tãm t¾t thiÕt bÞ
Sè lîng N¨m N¨m
Tªn d©y Níc s¶n
STT (chiÕc chÕ sö Tr×nh ®é
truyÒn xuÊt
) t¹o dông
D©y truyÒn B¸n c¬
Trung
1 b¸nh H¬ng 1 1960 1965 khÝ, níng
Quèc
Th¶o b»ng lß
2 D©y truyÒn 1 §µi loan 1991 1991 Tù ®éng,
20