Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp

  • 29 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 29 trang

Nội dung text: Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp

Đề án môn học 1
MỤC LỤC
Lời nói đầu......................................................................................................3
PhầnI . Những vấn đề chung về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.......
1.1.Những vấn đề chung về doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp .
4
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp...
1.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp........5
1.1.3.Yêu cầu quản lý doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp...............
1.2.Kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp................................
2.3.Kế toán doanh thu bán hàng ……………………………………14
1.2.3.1.Tài khoản sử dụng…………………………………………….14
1.2.3.2. Phương pháp kế toán…………………………………………14
1.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu…………………………14
1.2.4.1.Kế toán chiết khấu thương mại………………………………..14
1.2.4.2.Kế toán hàng bán bị trả lại…………………………………….14
1.2.4.3. Kế toán giảm giá hàng bán……………………………………14
Phần 2: Đánh giá chế độ kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp
và một số ý kiến đề xuất……………………… 24
2.1. Đánh giá chế độ kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp 24
2.1.1. Ưu điểm...........................................................................................
2.1.2. Tồn tại
2.2. Một số ý kiến đề xuất
Kết luận.......................................................................................................272
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 2
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 3
Lời nói đầu
Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới với nhiều
bước chuyển biến đáng kể. Đặc biệt là ngày càng có nhiều doanh nghiệp được
lập ra và hoạt động trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa. Có thể nói đây là giai đoạn chuyển giao của đất nước khi ra nhập
WTO, sức cạnh tranh của từng doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào kết quả
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể là doanh thu. Vậy hạch toán
doanh thu của doanh nghiệp như thế nào thì vừa phù hợp với quy định của
chế độ, chuẩn mực kế toán và các quy định khác của pháp lụât, vừa mang lại
lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề hạch toán doanh thu trong
doanh nghiệp trong quá trình học tập và nghiên cứu môn kế toán tài chính em
đã lựa chọn đề tài: “Bàn về chế độ hạch toán doanh thu bán hàng trong doanh
nghiệp” làm đề tài cho đề án môn học của mình.
Kết cấu đề tài bao gồm:
Phần I. Những vấn đề cơ bản về kế toán doanh thu bán hàng trong doanh
nghiệp
Phần II. Đánh giá chế độ kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp
và một số ý kiến đề xuất
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng bài viết của em không thể tránh khỏi những
sai sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô giáo để có thể
hoàn thiện hơn đề án môn học của mình.
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 4
PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG
TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Những vấn đề chung về doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm và phân loại doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp
a. Khái niệm
Theo Chuẩn mực kế toán Việt nam số 14 “Doanh thu và Thu nhập khác”,
doanh thu nói chung là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được
trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông
thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
Bất kì doanh nghiệp nào tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng
đều nhằm mục đích cung cấp sản phẩm hàng hoá dịch vụ của mình cho các
đối tượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Đó là quá trình tiêu thụ. Quá
trình tiêu thụ được thực hiện khi doanh nghiệp chuyển giao hàng hoá sản
phẩm hoặc cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng, được khách hàng thanh
toán hoặc chấp nhận thanh toán. Số tiền mà khách hàng thanh toán cho doanh
nghiệp hoặc chấp nhận thanh toán chính là doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ của doanh nghiệp.
Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã
thu được hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn
lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ không
được coi là doanh thu .Ví dụ như khi người nhận đại lý thu hộ tiền bán hàng
cho đơn vị chủ hàng, thì doanh thu của người nhận đại lý chỉ là tiền hoa hồng
được hưởng hoặc các khoản góp vốn của cổ đông hoặc chủ sở hữu làm tăng
vốn chủ sở hữu nhưng không là doanh thu.
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 5
b. Phân loại
- Doanh thu bán các sản phẩm
- Doanh thu bán hàng hoá
- Doanh thu cung cấp dịch vụ
- Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi tức được chia
1.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả
năm điều kiện sau:
Thứ nhất, doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn
liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
Thứ hai, doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa
như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
Thứ ba, doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
Thứa tư, doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ
giao dịch bán hàng;
Thứ năm, doanh nghiệp xác định được chi phí liên quan đến giao dịch
bán hàng.
1.1.3. Yêu cầu quản lý doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp
Trong doanh nghiệp doanh thu bán hàng nhân tố quyết định hoạt động và
phát triển của doanh nghiệp. Do vậy việc quản lý doanh thu chặt chẽ, kịp thời
và hiệu quả giúp doanh nghiệp chủ động trong hoạt động kinh doanh và đưa
ra các quyết định quản lý phù hợp, kịp thời. Để quản lý doanh thu bán hàng
doanh nghiệp nên thực hiện các công việc sau:
- Phải nắm vững cách thức xác định doanh thu theo chế độ hiện hành, ghi
nhận doanh thu đúng thời điểm, đúng nguyên tắc ghi nhận doanh thu và
doanh thu trên hoá đơn bán hàng và doanh thu được ghi nhận trên sổ sách kế
toán phải là một.
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 6
- Phải phân định và quản lý được chi phí liên quan đến doanh thu bán
hàng, các khoản giảm trừ và rủi ro trong việc bán hàng để đánh giá được hiệu
quả kinh doanh.
- Thường xuyên lập báo cáo bán hàng và tập hợp các chi phí liên quan đến
việc bán hàng để có thể quản lý được tình hình tiêu thụ và đưa ra được những
quyết định kịp thời như khuyến mại, giảm giá, mở rộng kinh doanh…giúp
việc bán hàng được linh hoạt và hiệu quả.
1.2. Kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp
1.2.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán doanh thu bán hàng trong doanh
nghiệp
a. Ý nghĩa
- Khi xác định được doanh thu cũng là lúc doanh nghiệp xác định
được kết quả của quá trình sản xuất và tiêu thụ hàng hoá cùng với lợi ích
kinh tế từ đó.
- Từ việc xác định doanh thu đi kèm với các chi phí liên quan doanh
nghiệp xác định được chỗ đứng trên thị trường, sức cạnh tranh và lợi
nhuận từ quá trình sản xuất kinh doanh.
- Ngoài ra doanh nghiệp còn định hướng và chiến lược cho sự phát
triển của doanh nghiệp về qui mô sản xuất cũng như thị phần trên thị
trường.
b. Nhiệm vụ
- Xác định kịp thời và chính xác thời điểm ghi nhận doanh thu
- Tính toán chính xác các khoản giảm trừ doanh thu, các chi phí liên
quan đến việc bán hàng và thanh toán các khoản thuế phải nộp
- Xác định công việc đã hoàn thành và doanh thu thuần để cuối kỳ
xác định kết quả sản xuất kinh doanh.
1.1.2. Nguyên tắc kế toán doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 7
Ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc đánh giá và thời điểm ghi nhận
doanh thu, kế toán doanh thu còn phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán
sau:
- Doanh thu bán hàng là doanh thu của khối lượng sản phẩm hàng
hoá đã bán được xác định là tiêu thụ trong kỳ không phân biệt doanh thu
đã thu hay sẽ thu được tiền.
- Doanh thu và chi phí liên quan đến cùng một giao dịch phải được ghi
nhận theo nguyên tắc phù hợp và cùng kỳ kế toán có liên quan.
- Chỉ ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán khi thoả mãn đồng thời các
điều kiện ghi nhận doanh thu và các quy định của chế độ ké toán hiện
hành. Khi không thoả mãn các điều kiện ghi nhận doanh thu không được
hạch toán vào tài khoản doanh thu.
- Khi sản phẩm hàng hoá được trao đổi để lấy hàng hoá tương tự về
tính chất và giá trị thì việc trao đổi này không được coi là một giao dịch
tạo ra doanh thu và không ghi nhận là doanh thu.
- Doanh thu (kể cả doanh thu nội bộ) phải theo dõi riêng theo từng
loại doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu tiền lãi,
tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia. Trong từng loại doanh thu
lại chi tiết thành doanh thu bán sản phẩm, doanh thu bán hàng hoá
nhằm phục vụ cho việc xác định đầy đủ, chính xác kết quả kinh doanh
theo yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và lập báo cáo kết
quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- Nếu trong kỳ kế toán phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu bán
hàng như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại
thì phải được hạch toán riêng biệt. Các khoản giảm trừ doanh thu được
tính trừ vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xác định doanh thu thuần
làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh của kỳ kế toán.
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 8
- Cuối kỳ doanh nghiệp phải xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh. Toàn bộ doanh thu thuần thực hiện trong kỳ kế toán được kết
chuyển vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh. Các tài khoản thuộc
loại doanh thu không có số dư cuối kỳ.
- Doanh thu bán hàng bằng ngoại tệ phải được quy đổi ngoại tệ ra
Đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình
quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công
bố tài thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.
1.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng
1.2.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng
a.Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 Nội dung phản ánh
Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD từ
các giao dịch và các nghiệp vụ sau:
Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán hàng
hoá mua vào.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực
hiện được trong kỳ kế toán có thể thấp hơn doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu do các nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết
khấu thương mại, giảm giá hàng đã bán cho khách hàng hoặc hàng đã
bán bị trả lại có thể do không đảm bảo điều kiện về quy cách, phẩm chất
ghi trong hợp đồng kinh tế, và doanh nghiệp phải nộp thuế tiêu thụ đặc
biệt hoặc thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được
tính trên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực tế mà doanh
nghiệp đã thực hiện trong một kỳ kế toán.
 Kết cấu
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 9
Bên nợ:
- Số thuế phải nộp (thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT
theo phương pháp trực tiếp) tính trên doanh số bán trong kỳ.
- Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và doanh thu của hàng
bán bị trả lại.
- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản xác định kết quả kinh
doanh
Bên có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp lao vụ, dịch
vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ hạch toán.
Số dư: Tài khoản 511 cuối kỳ không có số dư
 Tài khoản chi tiết
- TK 5111 : Doanh thu bán hàng hóa
Phản ánh doanh thu đã nhận được hoặc người mua chấp thuận cam
kết sẽ trả về khối lượng hàng hoá đã giao (doanh thu thực hiện). Tài
khoản này được sử dụng chủ yếu ở các doanh nghiệp kinh doanh vật tư
hàng hóa.
- TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm
Phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng thành phẩm
và bán thành phẩm đã được xác định là tiêu thụ. Tài khoản này chủ yếu
dùng cho các doanh nghiệp sản xuất như công nghiệp, nông nghiệp, xây
lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp.
- TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ
Phản ánh doanh thu và doanh thu thuần khối lượng dịch vụ, lao vụ đã
hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là tiêu thụ.
Tài khoản này chủ yếu được dùng cho các nghành, các doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ như giao thông vận tải, bưu điện, dịch vụ công công,
du lịch.
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 10
- TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá
Dùng để phản ánh doanh thu từ trợ cấp trợ giá của Nhà nước khi
doanh nghiệp thực hiện cung cấp sản phẩm hàng hóa dịch vụ theo yêu
cầu của Nhà nước
- TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
Tk này dùng để phản ánh doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
của doanh nghiệp bao gồm: doanh thu cho thuê hoạt động bất động sản
đầu tư, doanh thu bán bất động sản đầu tư.
 Nguyên tắc hạch toán tài khoản 511
Tài khoản 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" chỉ phản
ánh doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hoá đã bán; dịch vụ đã
cung cấp được xác định là tiêu thụ trong kỳ không phân biệt doanh thu
đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.
Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp
được thực hiện theo nguyên tắc sau:
Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ là giá bán chưa có thuế GTGT.
Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế
GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu
bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán.
Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu
thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc
thuế xuất khẩu);
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 11
Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hoá thì chỉ phản ánh
vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế
được hưởng, không bao gồm giá trị vật tư, hàng hoá nhận gia công.
Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng
giá hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng.
Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh
nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận
vào doanh thu hoạt động tài chính về phần lãi tính trên khoản phải trả
nhưng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác
nhận.
Những sản phẩm, hàng hoá được xác định là tiêu thụ, nhưng vì lý do
về chất lượng, về qui cách kỹ thuật,... Người mua từ chối thanh toán, gửi
trả lại người bán hoặc yêu cầu giảm giá và được doanh nghiệp chấp
thuận; hoặc người mua mua hàng với khối lượng lớn được chiết khấu
thương mại thì các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng này được theo
dõi riêng biệt trên các Tài khoản 531 - Hàng bán bị trả lại, hoặc Tài
khoản 532 - Giảm giá hàng bán, Tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại.
Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hoá đơn bán hàng và đã
thu tiền bán hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho người mua
hàng, thì trị giá số hàng này không được coi là tiêu thụ và không được
ghi vào Tài khoản 511- "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ" mà
chỉ hạch toán vào bên Có Tài khoản 131- "Phải thu của khách hàng" về
khoản tiền đã thu của khách hàng. Khi thực giao hàng cho người mua sẽ
hạch toán vào Tài khoản 511- "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ" về trị giá hàng đã giao, đã thu trước tiền bán hàng, phù hợp với các
điều kiện ghi nhận doanh thu.
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 12
Không hạch toán vào tài khoản này các trường hợp sau:
* Trị giá hàng hoá, vật tư, bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài
gia công chế biến.
* Trị giá sản phẩm, bán thành phẩm, dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị
thành viên trong một công ty, tổng công ty hạch toán toàn ngành (sản
phẩm, bán thành phẩm, dịch vụ tiêu thụ nội bộ).
* Số tiền thu được về nhượng bán, thanh lý TSCĐ.
* Trị giá sản phẩm, hàng hoá đang gửi bán; dịch vụ hoàn thành đã
cung cấp cho khách hàng nhưng chưa được người mua chấp thuận thanh
toán.
* Trị giá hàng gửi bán theo phương thức gửi bán đại lý, ký gửi (chưa
được xác định là tiêu thụ).
* Các khoản thu nhập khác không được coi là doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ.
b. TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ
 Nội dung phản ánh: tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu
của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, lao vụ tiêu thụ trong nội bộ.
 Kết cấu:
Bên nợ:
- Giá trị của hàng bán bị trả lại (theo giá tiêu thụ nội bộ), khoản giảm
giá hàng bán đã chấp nhận trên khối lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu
thụ nội bộ trong kỳ.
- Số thuế tiêu thụ đặc biệt, số thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải
nộp của số hàng hóa tiêu thụ trong nội bộ
- Kết chuyển doanh thu nội bộ thuần vào tài khoản xác định kết quả.
Bên có: Tổng số doanh thu nội bộ thực hiện trong kỳ
Số dư: Tài khoản này không có số dư
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 13
 Tài khoản chi tiết
- TK 5121: Doanh thu bán hàng hóa
Tài khoản phản ánh doanh thu của khối lượng hàng hóa đã xác định
là tiêu thụ nội bộ. Tài khoản này chủ yếu dành cho các doanh nghiệp
thương mại như vật tư, lương thực.
-TK 5122: Doanh thu bán các sản phẩm
Tài khoản này phản ánh doanh thu của sản phẩm dịch vụ, lao vụ cung
cấp giữa các đơn vị thành viên trong cùng công ty hay tổng công ty. Tài
khoản này chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp sản xuất như công nghiệp,
nông nghiệp, lâm nghiêp, xây dựng cơ bản.
- TK 5123: Doanh thu cung cấp dịch vụ
Phản ánh doanh thu của khối lượng dịch vụ, lao vụ cung cấp cho các
đơn vị thành viên trong cùng công ty hay tổng công ty. Tài khoản này
chủ yếu dùng cho các doanh nghiệo kinh doanh dịch vụ như: giao thông
vận tải, du lịch, bưu điện.
 Nguyên tắc hạch toán
- Tài khoản này chỉ sử dụng cho các đơn vị thành viên hạch toán phụ
thuộc trong cùng một công ty hay tổng công ty nhằm phản ánh số doanh
thu tiêu thụ nội bộ trong kỳ.
- Chỉ phản ánh vào tài khoản này số doanh thu của khối lượng hàng
hóa, dịch vụ, lao vụ của các đơn vị thành viên cung cấp lẫn nhau.
- Không hạch toán vào tài khoản này các khoản doanh thu bán hàng
cho các doanh nghiệp không trực thuộc công ty, tổng công ty.
1.2.3.2. Phương pháp kế toán
a. Bán hàng nhận ứng trước
- Khi doanh nghiệp nhận tiền ứng trước của khách hàng cho phần hàng
hoá dịch vụ cung cấp trong kỳ ghi:
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 14
Nợ TK 111, 112, 311: Tổng số tiền nhận trước
Có TK 131, 136: Phải thu khách hàng hoặc phải thu nội bộ
- Khi doanh nghiệp cung cấp hàng hoá dịch vụ cho KH thì tiến hành ghi
nhận doanh thu.
Nếu DN tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
Nợ TK 131,136: Phải thu khách hàng hoặc phải thu nội bộ
Có TK 511, 512: Doanh thu hàng hoá và cung cấp dịch vụ
Có TK 33311: Thuế GTGT đầu ra
Nếu DN tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
Nợ TK 131,136: Phải thu khách hàng hoặc phải thu nội bộ
Có TK 511: Doanh thu hàng hoá và cung cấp dịch vụ
Nếu thiếu thì khách hàng phải trả thêm tiền, ghi:
Nợ TK 111,112,311: Số tiền KH con thiếu
Có TK 131,136: Phải thu khách hàng hoặc phải thu nội bộ
Nếu thừa thì phải trả lại tiền cho khách hàng, ghi:
Nợ TK 131,136: Số tiền thừa
Có TK 111,112,331
- Phản ánh thuế xuất khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt:
Nợ TK 511, 512
Có TK 3333, 3332
Sơ đồ hạch toán:
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 15
TK3333,3332 TK 511 TK 131 TK 111,112…
Thuế XK
và TTĐB
Thiếu
TK 33311
VAT trực tiếp
Thừa
VAT khấu trừ
b. Bán hàng thu tiền ngay
- Khi bán hàng, ghi:
Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ:
Nợ TK 111,112
Có TK 511, 512
Có TK 33311
Doanh nghiệp tính thuế theo phương trực tiếp:
Nợ TK 111,112
Có TK 511, 512
Phản ánh thuế GTGT, XNK, TTĐB:
Nợ TK 511
Có TK 33311, 3332, 3333
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 16
Sơ đồ hạch toán:
TK 3332, 3333 TK 511 TK 111, 112
TK 33311
VAT trực tiếp
VAT khấu trừ
c. Bán chịu thu tiền một lần.
- Khi bán hàng, ghi:
Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ:
Nợ TK 131
Có TK 511, 512
Có TK 33311
Doanh nghiệp tính thuế theo phương trực tiếp:
Nợ TK 131
Có TK 511, 512
Phản ánh thuế GTGT, XNK, TTĐB:
Nợ TK 511
Có TK 33311, 3332, 3333
Sơ đồ hạch toán:
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 17
TK 3332, 3333 TK 511 TK 131, 136
TK 33311
d. Bán hàng trả góp
Ngoài các nghiệp vụ như trên thì DN còn phản ánh lãi bán trả góp như sau:
Nợ TK 111,112,131: Số tiền trả góp
Có TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện
Định kì phản ánh lãi:
Nợ TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện
Có TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính
e. Trao đổi hàng hai chiều
Nguyên tắc hạch toán trường hợp này là hàng xuất bán coi như mua, kê
khai thuế tương ứng theo hoá đơn xuất cho khách hàng, còn hàng nhận về từ
trao đổi sản phẩm coi như mua.
- Khi xuất sản phẩm vật tư, hàng hoá đi trao đổi
Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán
Có TK 155,156,154…
- Phản ánh giá thanh toán của hàng trao đổi
Nợ TK 131
Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 18
Có TK 33311: Thuế GTGT phải nộp
- Khi nhận được vật tư hàng hoá trao đổi
Nợ TK 151,152,153…: Trị giá hàng nhập kho chưa có thuế GTGT
Nợ TK 133 (1331): Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 131: Tổng giá thanh toán
f. Bán hàng qua đại lý
 Tại cơ sở giao đại lý.
- Khi xuất hàng giao cho bên đại lý căn cứ vào phiếu xuất kho hàng giao
đại lý:
Nợ TK 157: Hàng gửi bán
Có TK 155: Thành phẩm
Có TK 154: Chi phí SXKD dở dang
- Khi bên đại lý thanh toán tiền cho doanh nghiệp về doanh thu số hàng
giao đại lý bán được, ghi:
Nợ TK 111,112,131: Tổng giá thanh toán trừ tiền hoa hồng đại lý
Nợ TK 641: Số tiền hoa hồng phải trả
Nợ TK 133: Thuế GTGT của hoa hồng đại lý nếu được khấu trừ
Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 (33311): Số thuế GTGT phải nộp
- Kết chuyển trị giá vốn của hàng đại lý, ký gửi tương ứng với doanh thu
của số sản phẩm hàng hoa gửi đại lý, ký gửi đã xác định tiêu thụ ghi:
Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán
Có TK 157: Hàng gửi bán
- Đồng thời kết chuyển doanh thu thuần xác định kết quả kinh doanh trong
kỳ:
Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 19
Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh
 Tại cơ sở nhận bán hàng đại lý
- Khi nhận hàng căn cứ vào giá ghi trong hợp đồng ghi:
Nợ TK 003: Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi
- Khi bán được hàng, phản ánh số tiền thu về:
Nợ TK 111,112, 131: Toàn số tiền bán hàng kí gửi
Có TK 331: Số tiền phải trả chủ hàng
- Ghi nhận hoa hồng được hưởng
Nợ TK 331
Có TK 511: Hoa hồng bán hàng được hưởng
Có TK 33311: Thuế VAT của hàng hoá dịch vụ được khấu trừ
- Khi thanh toán tiền cho chủ hàng ghi:
Nợ TK 331: Số tiền đã thanh toán
Có TK 111, 112
 Các trường hợp ghi nhận doanh thu nội bộ
- Trường hợp thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho công nhân viên bằng
sản phẩm hàng hoá:
Khi xuất kho sản phẩm thanh toán ghi:
Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán
Có TK 154,155,152,156…
Phản ánh doanh thu
Nợ TK 334: Giá thanh toán cho công nhân viên
Có TK 512: Giá thanh toán không có thuế GTGT
Có TK 3331 (33311): Số thuế GTGT phải nộp
- Nếu dùng biếu tặng cho công nhân viên chức, cho khách hàng được bù
đắp bằng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng ghi:
Nợ TK 431: Tổng giá thanh toán
Có TK 512: Giá thanh toán không có thuế GTGT
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên
Đề án môn học 20
Có TK 3331(33311)
- Nếu dùng biếu tặng, phục vụ cho SXKD hay tiếp tục chế biến ghi:
Nợ TK 627, 641, 642
Có TK 512
1.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
1.2.4.1. Kế toán chiết khấu thương mại
a. Tài khoản sử dụng
Tài khoản 521(Chiết khấu thương mại): dùng để phản ánh khoản chiết
khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho khách
hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại
và ghi trên hợp đồng kinh tế.
b. Kết cấu tài khoản
- Bên nợ: Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách
hàng.
- Bên có: Kết chuyển số chiết khấu thương mại sang TK 511 để xác định
doanh thu thuần của kỳ kế toán.
TK không có số dư cuối kỳ, TK 521 có 3 TK cấp 2:
+ TK 5211: Chiết khấu hàng hoá
+ TK 5212: Chiết khấu thành phẩm
+ TK 5213: Chiết khấu dịch vụ
c. Phương pháp kế toán
Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ:
Nợ TK 521: Chiết khấu thương mại
Nợ TK 3331: Thuế GTGT phải nộp
Có TK 111, 112, 131
Cuối kỳ, kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại đã chấp thuận cho người
mua sang TK doanh thu ghi:
Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Kim Niên