Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty hữu nghị đà nẵng

  • 83 trang
  • file: .doc

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 83 trang

Nội dung text: Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty hữu nghị đà nẵng

Trang 0
Låìi Måí Âáöu
Hiãûn nay, väún laì váún âãö quang
troüng vaì ráút cáön thiãút âäúi våïi quaï
trçnh saín xuáút kinh doanh åí caïc
doanh nghiãûp.Båîi leî, báút kyì mäüt
doanh nghiãûp naìo muäún tiãún haình
saín xuáút kinh doanh âiãöu træåïc tiãn
laì phaíi coï mäüt læåüng väún nháút
âënh âãø âáöu tæ xáy dæûng nhaì
xæåíng mua nguyãn váût liãûu, traí
cäng,näüp thuãú... väún cäú âënh laì
nãön taíng cho sæû hçnh thaình vaì
phaït triãøn caïc hoaût âäüng doanh
nghiãûp, väún læu âäüng laì nhán täú
træûc tiãúp quyãút âënh âãún hiãûu
quaí kinh doanh cuía doanh nghiãûp.
Cäng ty Hæîu Nghë Âaì Nàông laì
mäüt doanh nghiãûp nhaì næåïc ra âåìi
daî hån chuûc nàm, trong âiãöu kiãûn cå
chãú thë træåìng caûnh tranh gay gàõt
nhæ hiãûn nay âoìi hoíi cäng ty ngaìy
caìng nàng âäüng saïng taûo trong quaï
trçnh kinh doanh cuîng nhæ viãûc sæí
duûng vaì khai thaïc hiãûu quaí nguäön
väún læu âäüng phuûc vuû cho quaï
trçnh kinh doanh cuía mçnh. Tuy
nhiãn,tçnh hçnh quaín lyï vaì sæí duûng
väún læu âäüng taûi cäng ty trong
Trang 1
nhæîng nàm qua chæa âæåüc täút thãø
hiãûn åí khaí nàng thanh toaïn, mæïc
doanh låüi väún læu âäüng coìn tháúp
tye lãû khoaín phaíi thu coìn cao... màûc
khaïc læåüng väún chuí såí hæîu âáöu
tæ vaìo taìi saín læu âäüng coìn quaï êt
nãn kinh doanh phaíi vay väún ngán
haìng, chi phê laîi vay khaï cao.
Trong quaï trçnh thæûc táûp taûi
cäng ty, kãút håüp våïi kiãún thæïc
âæåüc traûng bë åí træåìng em thæûc
hiãûn chuyãn âãö thæûc táûp våïi âãö
taìi “Phán têch tçnh hçnh quaín lyï vaì
sæí duûng väún læu âäüng taûi Cäng ty
Hæîu Nghë Âaì Nàông”.
Chuyãn âãö gäöm ba pháön chênh:
PHÁÖN I: Nhæîng Váún Âãö Lyï Luáûn Cå Baín Vãö
Quaín Lyï Vaì Sæí Duûng Väún Læu Âäüng.
PHÁÖN II: Phán Têch Tçnh Hçnh Quaín Lyï Vaì Sæí
Duûng Väún Læu Âäüng Taûi Cäng Ty Hæîu Nghë
Âaì Nàông.
PHÁÖN III: Mäüt Säú Biãûn Phaïp Nhàòm Náng Cao
Hån Næîa Hiãûu Quaí Sæí Duûng Väún Læu Âäüng
Taûi Cäng Ty.
Chuyãn âãö âæåüc thæûc hiãûn våïi sæû
hæåïng dáùn táûn tçnh cuía cä giaïo
hæåïng dáùn, caïc cä chuï phoìng kãú
toaïn cäng ty vaì näø læûc cuía baín
thán.Tuy nhiãn, do thåìi gian vaì kiãún
thæïc coï haûn nãn chuyãn âãö khäng
Trang 2
traïnh khoíi sæû thiãúu soït vaì haûn
chãú nháút âënh, ráút mong sæû phã
bçnh vaì goïp yï cuía tháöy cä vaì caïc
baûn âeí chuyãn âãö âæåüc hoaìn chènh
hån.
Âaì Nàông, ngaìy 10
thaïng 05 nàm 2003
Sinh viãn thæûc
hiãûn
Lã Vàn Giåïi.
PHÁÖN I
NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CÅ BAÍN VÃÖ QUAÍN LYÏ VAÌ SÆÍ
DUÛNG VÄÚN LÆU ÂÄÜNG
I/ VÄÚN LÆU ÂÄÜNG CUÍA DOANH NGHIÃÛP
1/ Khaïi niãûm väún læu âäüng
Âãø tiãún haình saín xuáút kinh doanh trong nãön saín xuáút
haìng hoaï tiãön tãû ngoaìi tæ liãûu lao âäüng, caïc doanh nghiãûp
cuîng cáön phaíi coï âäúi tæåüng lao âäüng vaì sæïc lao âäüng.
Nghéa laì ngoaìi nhæîng tæ liãûu lao âäüng âaî coï (maïy moïc
thiãút bë nhaì xæåíng...), doanh nghiãûp cáön phaíi coï mäüt
læåüng väún âuí låïn âãø mua sàõm âäúi tæåüng lao âäüng vaì
traí læång cho nhán viãn, læång väún naìy goüi laì väún læu
âäüng. Nhæ váûy väún læu âäüng cuía doanh nghiãûp laì khoaín
âáöu tæ vaìo taìi saín nàõgn haûn nhæ: tiãön màût, caïc khoían
âáöu tæ taìi chênh ngàõn haûn, caïc khoaín phaíi thu haìng täön
kho vaì taìi saín læu âäüng khaïc, coï khaí nàng chuyãøn âäøi
thaình tiãön trong voìng mäüt nàm.
Väún læu âäüng roìng laì pháön chãnh lãûch giæîa taìi saín
læu âäüng vaì âáöu tæ ngàõn haûn våïi nåü ngàõn haûn, chè säú
cán bàòng naìy thãø hiãûn caïch thæïc. Sæí duûng väún læu
âäüng cuía doanh nghiãûp.
2/ Kãút cáúu väún læu âäüng
Âäúi tæåüng lao âäüng trong mäüt doanh nghiãûp âæåüc
biãøu hiãûn dæåïi nhiãöu hçnh thæïc khaïc nhau åí nhiãöu kháu
Trang 3
khaïc nhau trong caí mäüt chu kyì saín xuáút, åí kháu dæû træî,
âoï laì nhæîng váût tæ, nguyãn váût liãûu, dæû træî cho saín
xuáút vaì kinh doanh, åí kháu saín xuáút âoï laì nhæîng váût tæ,
baïn thaình pháøm, saín pháøm âang trong quaï trçnh saín xuáút
åí kháu læu âäüng âoï laì thaình pháøm väún bàòng tiãön.
Do âoï väún læu âäüng cuía doanh nghiãûp duìng âãø mua
sàõm âäúi tæåüng lao âäüng cuîng coï kãút cáúu phæïc taûp vaì
âæåüc chia thaình nhæîng bäü pháûn chênh sau:
a/ Tiãön vaì âáöu tæ taìi chênh ngàõn haûn
Tiãön laì læåüng tiãön maì doanh nghiãûp coï âæåüc do
ngán saïch cáúp, do tæû coï, hoàûc do bäø sung tæì låüi nhuáûn
cuía doanh nghiãûp hoàûc do âi vay. Noï täön taûi dæåïi hçnh
thæïc tiãön màût, tiãön quyî vaì tiãön gæîi Ngán haìng vaì noï coï
vai troì ráút quan troüng âäúi våïi doanh nghiãûp, giuïp doanh
nghiãûp thuáûn låüi vaì liãn tuûc trong quaï trçnh saín xuáút kinh
doanh vaì trong quaï trçnh mua baïn haìng hoaï.
Âáöu tæ taìi chênh ngàõn haûn: laì viãûc doanh nghiãûp boí
väún âãø mua caïc chæïng khoaïn coï giaï trë âáöu tæ goïp väún
liãn doanh, âáöu tæ báút âäüng saín coï thãø thu häöi trong thåìi
haûn khäng quaï 1 nàm hoàûc mäüt chu kyì kinh doanh (nhæ tên
phiãúu kho baûc, kyï phiãúu Ngán haìng , cäø pháön haïo cuía
nhæîng Cäng ty khaïc)
b/ Haìng täön kho:
Haìng täön kho cuía doanh nghiãûp læu âäüng taìi saín maì
doanh nghiãûp dæû træî âãø saín xuáút hoàûc baïn ra sau naìy
haìng täön kho cuía doanh nghiãûp thæåìng bao gäöm nguyãn
váût liãûu, phuû tuìng thay thãú haìng hoaï thaình pháøm hayb
mäüt säú cäng cuû duûng cuû duìng cho saín xuáút kinh doanh.
Táút caí caïc doanh nghiãûp âãöu coï haìng täön kho båíi vç quaï
trçnh saín xuáút kinh doanh luän biãún âäüng vç phaíi chëu sæû
taïc âäüng cuía yãúu täú mäi træåìng bãn ngoaìi cuîng nhæ bãn
trong doanh nghiãûp. do váûy âãø quaï trçnh saín xuáút kinh
doanh diãùn ra liãn tuûc vaì bçnh thæåìng, traïnh sæû thiãúu
huût vaì æï âoüng väún khäng håüp lyï thç doanh nghiãûp cáön
phaíi coï læåüng haìng täön kho nháút âënh
c/ Caïc khoían phaíi thu:
Trong caïc khoaín phaíi thu thç khoaín trhu khaïch haìng laì
quan troüng nháút vaì chiãúm tyí lãû âaïng kãø, do âoï ta chè
nghiãn cæïu phaíi thu khaïch haìng .
Trang 4
Khoaín phaíi thu khaïch haìng laì mäüt bäü pháûn thuäüc
TSLÂ cuía doanh nghiãûp phaït sinh do doanh nghiãûp baïn chëu
haìng hoaï hoàûc dëch vuû cho khaïch haìng cuía mçnh. Båíi vç do
yãúu täú caûnh tranh cuîng nhæ nhu cáöu tàng doanh säú baïn ra,
caïc doanh nghiãûp luän phaíi cháúp nháûn baïn haìng theo
phæång thæïc tên duûng, cho nãn caïc khoaín phaíi thu laì mäüt
táút yãúu âæåüc xaïc âënh trong väún læu âäüng cuía doanh
nghiãûp baïn haìng theo phæång thæïc tên duûng âæåüc caïc
doanh nghiãûp sæí duûng nhæ laì âiãöu kiãûn thanh toaïn, âiãöu
kiãûn baïn haìng våïi khaïch haìng âäöng thåìi noï cuîng laì cäng
cuû cuía doanh nghiãûp trong quaï trçnh caûnh tranh.
d/ Taìi saín læu âäüng khaïc
Väún læu âäüng cuía doanh nghiãûp ngoaìi nhæîng thaình
pháön chênh trãn coìn täön taûi trong caïc khoaín khaïc nhæ: caïc
khoaín taûm æïng, taûm chi taûm gæîi theo nhæîng nguyãn tàõc
riãng maì doanh nghiãûp coï traïch nhiãûm phaíi thu häöi thanh
toaïn vaì xæí lyï
3/ Vai troì cuía väún læu âäüng trong hoaût âäüng saín
xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp
Trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh, väún læu âäüng cuía
doanh nghiãûp trong cuìng mäüt luïc âæåüc phán bäø trãn khàõp
caïc giai âoaûn vaì täön taûi dæåïi nhæîng hçnh thæïc khaïc nhau,
laìm cho quaï trçnh saín xuáút kinh doanh âæåüc diãùn ra vaì
diãùn ra mäüt caïch liãn tuûc khäng bë giaïn âoaûn. Do âoï ta coï
thãø noïi noïi ràòng : väún læu âäüng laì âiãöu kiãûn cáön vaì âuí
cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp, do
vai troì vä cuìng to låïn naìy nãn viãûc sæí duûng väún lao âäüng
trong doanh nghiãûp laì mäüt cäng viãûc âoìi hoíi sæû tênh toaïn
chênh xaïc vaì håüp lyï giæîa caïc kháu, caïc giai âoaûn trong quaï
trçnh saín xuáút kinh doanh thç måïi coï thãø phaït huy hãút taïc
duûng vaì mang laûi hiãûu quaí thiãút thæûc cho doanh nghiãûp.
Màûc khaïc trong doanh nghiãûp, sæû váûn âäüng cuía väún
phaín aïnh sæû váûn âäüng cuía váût tæ maì chuí yãúu laì väún
læu âäüng, do âoï väún læu âäüng coìn laì cäng cuû phaín aïnh vaì
kiãøm tra qui trçnh váûn âäüng cuía váût tæ. Nghéa laì trong
doanh nghiãûp väún læu âäüng nhiãöu hay êt thãø hiãûn säú
læåüng váût tæ hay haìng hoaï dæû træî åí caïc kháu nhiãöu hay
êt, hoàûc laì väún læu âäüng luán chuyãøn nhanh hay cháûm thi
phaín aïnh váût tæ âæåüc sæí duûng coï tiãút kiãûm hay khäng,
thåìi gian nàòm åí caïc kháu trong saín xuáút vaì læu âäüng saín
Trang 5
pháøm coï håüp lyï hay khäng. Vç váûy qua tçnh hçnh luán
chuyãøn väún lao âäüng, chuïng ta coï thãø kiãøm tra mäüt caïch
toìan diãûn âäúi våïi viãûc cung æïng, saín xuáút vaì tiãu thuû cuía
doanh nghiãûp.
Toïm laûi: väún læu âäüng oï vai cuía troì vä cuìng quan
troüng quyãút âënh âãún sæû säúng coìn cuía doanh nghiãûp,
viãûc khai thaïc sæí duûng nguäön väún naìy aính hæåíng træûc
tiãúp âãún hiãûu quaí kinh doanh cuía doanh nghiãûp, nãúu khai
thaïc xu hæåïng vaì håüp lyï thç hiãûu quaí kinh doanh cuía doanh
nghiãûp seî âæåüc náng cao vaì ngæåüc laûi. Âiãöu naìy âoìi hoíi
caïc doanh nghiãûp trong quaï trçnh kinh doanh cuía mçnh cáön
phaíi âënh hæåïng âuïng âàõng qui mä cå cáúu cuía læåüng väún
naìy, âäöng thåìi phán bäø håüp lyï thiãúu huût väún hay dæ
thæìa dáùn âãún laîng phê. Coï nhæ váûy, seî phaït huy hãút caïc
taïc duûng cuía väún læu âäüng trong cå cáúu nguäön väún kinh
doanh .
II/ NÄÜI DUNG CÄNG TAÏC QUAÍN LYÏ VAÌ SÆÍ DUÛNG
VÄÚN LÆU ÂÄÜNG
1/ Dæû toaïn väún læu âäüng
a/ Sæû cáön thiãút phaíi dæû toaïn väún læu
âäüng
Træåïc mäùi kyì kinh doanh, mäùi doanh nghiãûp luän dæû
tênh khäúi læåüng saín pháøm saín xuáút theo nhu cáöu thë
træåìng vaì nàng læûc saín xuáút cuía doanh nghiãûp, theo âoï
âãø quaï trçnh saín xuáút kinh doanh cuía Cäng ty âæåüc tiãún
haình âuïng kãú hoaûch, âuïng saín læåüng âäöng thåìi diãùn ra
mäüt caïch liãn tuûc vaì hiãûu quaí thç doanh nghiãûp khäng thãø
khäng dæû toaïn træåïc nguäön väún lao âäüng phuûc vuû cho
hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía mçnh .
Do váûy, viãûc dæû toaïn väún læu âäüng cuía doanh
nghiãûp laì mäüt viãûc laìm vä cuìng cáön thiãút nhàòm náng cao
hiãûu quaí sæí duûng väún læu âoüng cuía doanh nghiãûp, tiãút
kiãûm traïnh laîng phê väún vaì âaím baío nguäön väún cho doanh
nghiãûp thæåìng xuyãn.
Viãûc dæû toaïn väún læu âäüng laì cäng viãûc cáön thiãút
trong cäng taïc quaín lyï sæí duûng väún læu âäüng, tuy nhiãn
âãø dæû toaïn väún læu âäüng håüp lyï vaì phuì håüp våïi yãu
cáöu thæûc tãú cuía kyì saín xuáút kinh doanh khi dæû toaïn väún
læu âäüng. Caïc doanh nghiãûp phaíi sæí duûng mäüt chè tiãu coï
Trang 6
cå såí khoa hoüc, âäöng thåìi læûa choün vaì aïp duûng caïc
phæång phaïp thêch håüp våïi âiãöu kiãûn thæûc tãú cuía tæìng
doanh nghiãûp. nãúy dæû toaïn nhu cáöu väún læu âäüng quaï
cao seî gáy nãn tçnh traûng æï âäüng váût tæ, haìng hoaï, laîng
phê väún, voìng quay väún cháûm vaì phaït sinh nhiãöu chi phê
khäng håüp lyï nhæ chi phê baío quaín, sæí duûng väún... laìm
giaï thaình saín pháøm tàng cao aính hæåíng khäng täút âãún
kãút quaí kinh doanh cuía doanh nghiãûp. ngæåüc laûi nãúu dæû
toaïn nhu cáöu väún læu âäüng quaï tháúp se xgáy nãn tçnh
traûng trç tuãû trong saín xuáút kinh doanh hayt trong thanh
toaïn seî laìm cho uy tên cuía doanh nghiãûp giaím âi vaì coï thãø
dáùn âãún tçnh traûng ngæìng saín xuáút.
b/ Caïc nhán täú aính hæåíng âãún læåüng
väún læu âäüng
Læåüng väún læu âäüng cáön thiãút cho mäùi doanh
nghiãûp seî khaïc nhau, âiãöu naìy aính hæåïng âãún ráút nhiãöu
nhán täú, nhæ qui mä, uy tiïn cuía doanh nghiãûp , quan hãû cuía
doanh nghiãûp trong kinh doanh, âàûc âiãøm cuía ngaình maì
doanh nghiãûp âang kinh doanh vaì âiãöu kiãûn kinh tãú chênh trë
cuía moîi quäúc gia
c/ Mäüt säú nguyãn tàõc khi xaïc âënh nhu
cáöu väún læu âäüng
+ Khi xaïc âënh nhu cáöu väún læu âäüng phaíi xuáút phaït
tæì saín xuáút, tæì tçnh hçnh thæûc tãú cuía doanh nghiãûp âãø
âaím baío cho nhu cáöu saín xuáút mäüt caïch håüp lyï. Båíi vç
mäüt doanh nghiãûp vaìo nhæîng giai âoaûn kinh doanh khaïc
nhau, åí nhæîng thåìi kyì khaïc nhau do âiãöu kiãûn saín xuáút
kinh doanh thay âoíi thç nhu cáöu väún seî thay âäøi.
+ Trong quaï trçnh xaïc âënh nhu cáöu väún læu âäüng cáön
phaíi âçeu tra, phán têch tçnh hçnh thæûc tãú cuía caïc kháu dæû
træî, saín xuáút vaì læu thäng phaït hiãûn nhæîng váún âãö täön
âoüng âãø coï thãø xæí lyï këp thåìi nhæîng laîng phê vãö väún,
âãø lfm sqao coï thãø sæí duûng väún mäüt caïch tiãút kiãûm
nháút, cäú gàõng giaím båït säú læåüng väún chiãúm duìng âãø
coï thãø âaím baío nhu cáöu cho saín xuáút våïi nhu cáöu vaì
tháúp nháút
+ Xuáút phaït tæì nhæîng täúu thiãøu cáön thiãút cuía cacs
kãú hoaûch saín xuáút, kãú hoaûch cung cáúp váût tæ kyî thuáût,
kãú hoaûch giaï thaình, kãú hoaûch tiãu thuû saín pháøm trãn cå
Trang 7
såí âoï täø chæïc huy âäüng âuí nguäön väún âãø âaím baío cho
viãûc thæûc hiãûn täút caïc kãú hoaûch noïi trãn vaì âãö ra caïc
giaíi phaïp tiãút kiãûm caïc nguäön väún. Tæì âoï täøng håüp nhu
cáöu väún vaì cán âäúi giæîa caïc bäü pháûn kãú hoaûch, nhàòm
cán âäúi giæîa caïc bäü pháûn cáúu thaình nguäön väún cuía
doanh nghiãûp.
+ Nguyãn tàõc thiãút thæûc vaì quan troüng hån næîa laì
cáön phaíi coï âæåüc sæû tham gia âoïng goïp yï kiãún cuía caïc
âån vë træûc thuäüc nhæ caïc phán xæåíng, phoìng ban, caïn bäü
phuûc vuû, caïn bäü cäng nhán viãn trong doanh nghiãûp, trong
cäng taïc xaïc âënh nhu cáöu väún læu âäüng. Båíi vç väún lao
âäüng coï taïc âäüng trong phaûm vi räüng vaì heûp suäút trong
chu kyì kinh doanh cuía doanh nghiãûp, nãúu khäng nhæ váûy
viãûc kiãøm toaïn väún læu âäüng cuía doanh nghiãûp seî thiãúu
cå såí thæûc tãú, keïm, tênh chênh xaïc vaì khäng âæåüc håüp lyï
åí caïc bäü pháûn, caïc kháu trong saín xuáút kinh doanh.
d/ Phæång phaïp xaïc âënh nhu cáöu väún læu
âäüng
Coï thãø noïi khäng coï mäüt nhu cáöu väún chung trong
doanh nghiãûp, åí mäùi doanh nghiãûp tuìy thuäüc theo âàûc
âiãøm saín xuáút kinh doanh, tçu thão hoaìn caính cuû thãø maì
læûa choün phæång phaïp xaïc âënh thêch håüp våïi qui saín
xuáút kinh doanh cuía mçnh. Coï caïc phæång phaïp xaïc âënh nhu
cáöu nhæ sau:
 Phæång phaïp häöi quy:
Phæång phaïp naìy âæåüc xáy dæûng trãn lyï thuyãút
tæång quan toaïn hoüc. Näüi dung cuía phæång phaïp naìy laì
táûp håüp caïc taìi liãu trong thæûc tãú vãö väún læu âäüng vaì
doanh thu tiãu thuû saín pháøm qua nhiãöu nàm âã xaïc âënh
tênh quy luáût vãö mäúi quan hãû biãún âäüng giæîa chuïng tæì
âoï suy ra nhu cáöu väún læu âäüng åí thåìi âiãøm cáön biãút.
Phæång phaïp naìy coï æu âiãøm laì âãø thæûc hiãûn ,
nhæng cuîng phaït sinh nhiãöu nhæåüc âiãøm âoï laì:
+ Thåìi âiãøm cáön xaïc âënh nhu cáöu väún læu âäüng
caìng xa thç caìng keïm chênh xaïc
+ Säú liãûu âæåüc sæí duûng laì säú liãûu lëch sæí cuía
thæûc tãú kinh doanh naìo chæïa âæûng nãn chæïa âæûng nhiãöu
yãúu täú báút håüp lyï, âãø laìm sai lãûch thäng tin
Trang 8
+ Coï nhæîng kghoaín väún læu âäüng khäng træûc tiãúp,
chëu sæû aính hæåíng cuía viãûc tàng doanh thu nãn dáùn âãún
kãút quaí dæû âoaïn keïm chênh xaïc
 Phæång phaïp tyí lãû
Laì phæång phaïp æåïc tênh nhiãûm vuû väún læu âäüng
bàòng tyí lãû (%) lãn doanh thu, nghéa laì càn cæï vaìo tyí lãû %
giæîa väún læu âäüng vaì doanh thu cuía nàm træåïc âãø xaïc
âënh mæïc väún læu âäüng nàm nay thäng qua säú doanh thu
kãú hoaûch, nhæng chè dæû âoaïn âäúi våïi nhæîng khoaín väún
chëu sæû biãún âäüng træûc tiãúp cuía doanh thu.
Phæång phaïp naìy tæång âäúi dãø laìm vaì âån giaín nhæng
noï chè tháúy âæåüc sæû biãún âäüng cuía väún thäng qua doanh
thu nãn khäng thãø âaím baío tênh chênh xaïc âæåüc
 Phæång phaïp træûc tiãúp
Càn cæï vaìo quaï trçnh saín xuáút kinh doanh ta coï thãø
chia väún læu âäüng ra laìm ba loaûi låïn.
+ Väún læu âäüng nàòm trong kháu dæû træî saín xuáút:
Gäöm caïc khoaín väún nguyãn váût liãûu chênh, váût liãûu
phuû, nhiãn liãûu, phuû tuìng, váût reí tiãön, mau hoíng, bao bç
+ Väún nàòm trong kháu saín xuáút
Gäöm caïc khoaín väún saín xuáút âang chãú taûo baïn
thaình pháøm tæû chãú chi phê âäüi phán bäø
+ Väún læu täng: bao gäöm väún thaình pháøm, haìng hoaï,
tiãön tãû
Trãn cå såí phán têch nhæ váûy, aïp duûng caïc cäng thæïc,
chè tiãu thêch håüp âãø dæû âoaïn väún taûi caïc kháu, sau âoï
täøng håüp laûi ta coï nhu cáöu väún lao âäüng cáön thiãút cho
caí quaï trçnh saín xuáút kinh doanh.
2/ Caïc chè tiãu âaïnh giaï hiãûu quaí quaín lyï vaì sæí
duûng väún læu âäüng
a/ Thäng säú khaí nàng thanh toaïn
Bao gäöm caïc chè tiãu âaïnh giaï khaí nàng cuía doanh
nghiãûp, âoï laì:
* Khaí nàng thanh TSLÂ + Âáöu tæ
toaïn hiãûn haình = ngàõn haûn
Nåü ngàõn haûn
Chè tiãu naìy phaín aïnh mäúi quan hãû giæîa toaìn bäü taìi
saín coï thåìi gian chu chuyãøn ngàõn cuía doanh nghiãûp våïi nåü
Trang 9
ngàõn haûn, chè tiãu naìy caìng låïn chæïng toí khaí nàng thanh
toaïn ngàõn haûn cuía doanh nghiãûp caìng cao, tuy nhiãn kinh
phê cho tháúy chè tiãu khoaíng bàòng 2 laì væìa phaíi, vç quaï låïn
cuîng chæa hàôn täút vç hiãûu quaí sæí duûng taìi saín khäng täút
* Khaí nàng thanh TSLÂ * ÂTNH- Haìng täön
toaïn nhanh = kho
Nåü ngàõn haûn
Vç haìng täön kho laì taìi saín dæû træî thæåìng xuyãn cho
kinh doanh vaì giaï trë cuîng nhæ thåìi gina hoïan chuyãøn thaình
tiãön laì khäng chàõc chàõn nháút trong caïc loaûi taìi saín læu
âäüng, nãn khaí nàng thanh toaïn nhanh cuía doanh nghiãûp phaíi
træì âi bäü pháûn naìy
* Khaí nàng thanh Tiãön
toaïn tæïc thåìi = Nåü ngàõn
haûn
Chè tiãu naìy chè xem xeït âãún caïc khoaín maì doanh
nghiãûp coï thãø sæí duûng âãø thanh toaïn mäüt caïch nhanh
nháút âoï laì väún bàòng tiãön cuía doanh nghiãûp.
b/ Thäng säú khaí nàng hoaût âäüng:
Laì táút caí caïc chè tiãu âaïnh gêa khaí nàng hoaût âäüng
cuía väún læu âäüng vaì caïc bäü pháûn cáúu thaình nãn väún læu
âäüng
 Thäng säú vãö haìng täön kho
+ Säú voìng Giaï väún haìng baïn
quay Säú dæ bçnh quán haìng (ngaìy/
=
haìng täön täön kho voìng)
kho
+ Säú ngaìy 1 Säú dæ bçnh quûán x
voìng quay haìng = haìng täön kho 360(ngaìy/voìn
täön kho Giaï väún haìng baïn g)
 Thäng säú vãö khoaín phaíi thu khaïch haìng
= Doanh thu (voìng/kyì )
Trang 10
+ Säú voìng Säú dæ bçnh quán nåü
quay phaíi thu
khoaín
phaíi thu
+ Säú ngaìy 1 Säú dæ bçnh quûán
x 360(ngaìy
voìng quay nåü = nå phaíi thu
/voìng)
phaíi thu Doanh thu
 Täúc âäü læu chuyãøn väún læu âäüng cuía
doanh nghiãûp
+ Säú voìng Doanh thu thuáön
quay Väún læu âäüng bçnh
= (voìng/kyì )
väún læu quán
âäüng
+ Säú ngaìy 1 Säú dæ bçnh quûán
x 360(ngaìy
voìng quay väún = nå phaíi thu
/voìng)
læu âäüng Doanh thu thuáön
+ Hãû säú âaím Väún læu âäüng bçnh quán
nháûn cuía väún = trong kyì
læu âäüng Doanh thu thuáön
 Thäng säú vãö khaí nàng sinh låüi cuía väún læu
âäüng
+ Mæïc doanh Låüi nhuáûn sau thuãú
x
låüi cuía väún = Väún læu âäüng bçnh quán
100%
læu âäüng trong kyì
3/ Caïc cå såí quaín lyï vaì sæí duûng väún læu âäüng
Våïi thaình pháön cå baín laì haìng täön kho, caïc khoaín
phaíi thu vaì tiãön màût nãn viãûc quaín lyï vaì sæí duûng väún
læu âäüng chênh laì quaín lyï vaì sæí duûng haìng täön kho, caïc
khoaín phaíi thu vaì tiãön màût, do doï ta seî âi nghiãn cæïu
tæìng bäü pháûn cáúu thaình naìy.
a/ Quaín lyï väún bàòng tiãön:
Trong moüi doanh nghiãûp luäng täön taûi mäüt læåüng
väún bàòng tiãön nháút âënh, vaì noï coï vai troì vä cuìng quan
Trang 11
troüng âäúi våïi doanh nghiãûp . såí dé tiãön coï vai troì quan
troüng laì vç noï täön taûi trong doanh nghiãûp nhàòm âaím baío
cho 3 hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp âoï laì: hoaût âäüng, mua
sàõm, thanh toaïn, hoaût âäüng dæû phoìng vaì hoaût âäüng âáöu
tæ.
Hoaût âäüng mua sàõm thanh toaïn laì mäüt viãûc sæí
duûng tiãön âãø mua sàõm haìng hoaï, váût liãûu... vaì thanh
toaïn caïc khoaín chi phê cáön thiãút âaím baío cho doanh nghiãûp
hoaût âäüng liãn tuûc, læång tiãön phuûc vuû cho hoaût âäüng
naìy laì viãûc sæí duûng tiãön âã mua sàõm haìng hoaï, váût
liãûu... vaì thanh toaïn caïc chi phê cáön thiãút âaím baío cho
doanh nghiãûp hoaût âäüng liãn tuûc. Læåüng tiãön phuûc vuû
cho hoaût âäüng naìy cuía doanh nghiãûp laì læåüng tiãön chiãúm
pháön låïn vaì caïc vai troì chè âaío âäúi våïi hoaût âäüng cuía
doanh nghiãûp.
Hoaût âäüng dæû phoìng laì viãûc dæû træî tiãön nhàòm
muûc âêch thanh toaïn aïc khoaín coï tênh cháút báút thæåìng
maì doanh nghiãûp khäng læåìng træåïc âæåüc. Tuy váûy, trong
thæûc tãú caïc doanh nghiãûp êt chuï yï âãún læåüng tiãön daình
cho hoaût âäüng naìy.
Hoaût âäüng âáöu tæ laì viãûc sæí duûng tiãön âãø âáöu tæ
nhàòm muûc âêch sinh låìi, thäng thæåìng viãûc tênh luîy tiãön
chjo âáöu tæ åí caïc doanh nghiãûp laì ráút êt vaì âiãöu naìy tuìy
thuäüc vaìo caï tênh cuía nhaì âáöu tæ
Âãø viãûc quaín lyï sæí duûng tiãön coï hiãûu quaí caïc doanh
nghiãûp cáön phaíi dæû toaïn chênh xaïc nhu cáöu väún bàòng
tiãön. Viãûc dæû toaïn väún bæìng tiãön chuí yãúu dæûa vaìo nhu
cáöu cuía ba hoaût âäüng trãn cuía doanh nghiãûp. ngoaìi ra cáön
coï nhàõc âãún sæû cán bàòng trong cå cáúu tiãön cho håüp lyï
giæîa caïc hoaût âäüng, cán nhàõc âãún sæû cáön thiãút vaì tiãön
cuía caï hoaût âäüng, coï váûy thç viãûc quaín lyï tiãön cuía doanh
nghiãûp måïi traïnh âæåüc laîngg phê vaì coï hiãûu quaí
Ngoaìi ra âãø giaím âãún mæïc tháúm nháút viãûc âáöu tæ
vãö tiãön taûi doanh nghiãûp nhàòn traïnh laîngh phê ta cáön
phaíi giaím sæû láuna chuyãøn vãö tiãön. Luán chuyãøn laì viãûc
caïc khoaín väún læu haình tæì nåi naìy âãún nåi khaïc caïch xa.
Viãûc luan chuyãøn tiãön tæì khaïch haìng âãún doanh nghiãûp
nhæ váûy seî bë keïo daìi vaì laìm tiãön âãún cháûm våïi doanh
nghiãûp hån, sæû luán chuyãøn cuía tiãön laì do caïc nguyãn
nhán : do chuyãøn tiãön âi vaì thåìi gian chuyãøn tiãön cáön thiãút
âãø thæûc hiãûn nghiãûp vuû Ngán haìng, ngoaìi ra coìn phaíi
Trang 12
chëu phê Ngán haìng. Âãø traïnh tçnh traûng naìy caïc doanh
nghiãûp hiãûn nay âãöu phaíi coï maî säú taìi khoaín riãng, thäng
qua hãû thäúng Ngán haìng thæång maûi caïc quan hãû thanh
toaïn, giæîa doanh nghiãûp våïi khaïch haìng seî âæåüc ruït
ngàõn thåìi gian tæì âoï taûo thuáûn thuáûn låüi cho doanh
nghiãûp vaì khaïch haìng tiãön cäng viãûc kinh doanh.
b/ Quaín lyï vaì sæí duûng haìng täön kho
Vç giaï trë haìng täön kho chiãúm tyí troüng låïn trong täøng
giaï trë TSLÂ, màûc khaïc haìng täön kho coï màût háöu hãút
trong caïc cäng âoaûn mua, saín xuáút vaì baïn, baío âaím cho
hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp, âæåüc
diãùn ra liãn tuûc vaì coï hiãûu quaí nãn viãûc quaín lyï haìng
täön kho vaì âæa ra quyãút âënh âáöu tæ haìng täön kho laì mäüt
cäng viãûc ráút quan troüng cuía doanh nghiãûp.
Tuy váûy, viãûc dæû træî haìng täön kho luän phaíi täún
keïm chi phê liãn quan âãún viãûc dæû træî haìng täön kho âoï laì
chi phê âàût haìng vaì chi phê læu giæî haìng. Chi phê âàût haìng
læu âäüng nhæîng chi phê cäú âënh cho mäùi láön mua haìng chi
phê naìy baqo gäöm: chi phê giáúy tåì, chi phê váûn chuyãøn, chi
phê giao dëch vaì mäüt säú chi phê khaïc. coìn chi phê læu giæî
haìng täön kho nghéa læu âäüng nhæîng chi phê tàng giaím phuû
thuäüc vaìo læåüng haìng täön kho nhiãöu hay êt våïi viãûc dæû
træî haìng täön kho luän áøn chæïa 2 loaûi chi phê trãn vaì muûc
âêch cuía viãûc æl haìng täön kho laì cán bàòng hai loaûi chi phê:
chi phê læu giæî vaì chi phê âàût haìng âãø laìm sao cho täøng chi
phê täön kho laì tháúp nháút, do âoï ta cáön phaíi tçm ra mä
hçnh quaín lyï haìng täön kho hiãûu quaí, âoï chênh laì mä hçnh
EOQ, mä hçnh naìy coï näüi dung nhæ sau:
- Goüi Q laì læåüng haìng täön kho cho mäùi láön âàût
haìng. Taûi thåìi diãøm âáöu kyì læåüng haìng täön kho laì Q vaì
cuäúi kyì laì O nãn læåüng haìng täön kho bçnh quán trong kyì laì:
Goüi C laì chi phê læu giæî cho mäùi âån vë haìng täön, khi
âoï täøng chi phê haìng täön kho laì:
- Goüi S laì læåüng haìng tiãu thuû trong kyì nãn säú láön
âàût haìng trong kyì laì:
Trang 13
- Goüi O laì chi phê cho mäùi láön âàût haìng thç täøng chi
phê âàût haìng trong kyì laì
- Goüi T : laì täøng chi phê täön kho, khi âoï
- Goüi Q* laì læåüng haìng dæû træî täúi æu, nghéa laì taûi
Q* thç læåüng haìng toìn kho cho chi phê tháúp nháút, khi âoï:

 Q*2 =

Nhæ váûy, våïi læåüng haìng dæû træî Q * åí cäng thæïc (1)
thç seî cho chi phê täön kho laì tháúp nháút læu âäüng mæïc täön
kho laì täúi æu
Mä hçnh täön kho Q* trãn âáy chè mang tênh cháút hæåïng
dáùn vaì váùn coìn laì lyï thuyãút, viãûc quaín lyï vaì quyãút âënh
âáöu tæ haìng täön kho coìn tuìy thuäüc vaìo âiãöu kiãûn thæûc
tãú cuía moîi doanh nghiãûp. do váûy trong tæìng âiãöu kiãûn cuû
thãø cuía mäùi doanh nghiãûp maì xáy dæûng nhæîng mä hçnh
quaín lyï täön kho coï hiãûu quaí trãn cå såí cuía mä hçnh täön
EOQ.
c/ Quaín lyï caïc khoaín phaíi thu
Trong kháu tiãu thuû cuía doanh nghiãûp, vç yãúu täú caûnh
tranh cuîng nhæ tàng doanh säú baïn caïc doanh nghiãûp luän
phaíi cháúp nháûn baïn haìng theo phæång thæïc tên duûng , nãn
caïc khoaín phaíi thu laì mäüt táút yãúu âæåüc xaïc âënh trong
väún læu âäüng
Viãûc quaín lyï caïc khoaín phaíi thu nhàòm xaïc âënh thåìi
haûn tên duûng âäúi våïi khaïch haìng mäüt caïch hiãûu quaí
nháút trãn cå såí nghiãn cæïu , âaïnh giaï khaí nàng taìi chênh
cuía khaïch haìng. Tiãu chuáøn tên duûng âæa ra luän chæïa
âäüng 2 màût: ruíi ro vaì tênh sinh låìi, ruíi ro laì viãûc khaïch
Trang 14
haìng khäng thãø traí âæåüc tiãön vaì tênh sinh låìi âoï laì sæû gia
tàng âæåüc doanh säú baïn, tæì âoï gia tàng doanh thu vaì låüi
nhuáûn, tæì âiãöu kiãûn tên duûng âoï.
Tæì caïc nguyãn nhán trãn, ta coï thãø dtháúy âæåüc vai troì
to låïn âäúi våïi viãûc quaín lyï caïc khoaín phaíi thu maì cuû thãø
laì viãûc xáy dæûng vaì dæa ra Chênh saïch tin hiãûu quaí phuì
håüp våïi tæìng khaïch haìng. Cäng viãûc chêh yãúu trong viãûc
hçh thaình Chênh saïch tên duûng laì viãûc phán têch âaïnh giaï vë
thãú tên duûng cuía khaïch haìng, viãûc phán têch âaïnh giaï tên
duûng âæåüc tiãún haình dæûa trãn mäüt säú âàûc tênh cuía
khaïch haìng nhæ sau:
+ Tæ caïch tên duûng:
Laì tæ caïch riãng hay thaïi âäü tæû nguyãûn âäúi våïi caïc
nghéa vuû traí nåü vaì âæåüc âaïnh giaï trãn cå såí dæî liãûu vãö
nhæîng láön mua chëu træåïc âoï.
+ Nàng læûc traí nåü:
Laì khaí nàng thanh toaïn nhanh caïc khoaín nåü vaì âæåüc
âaïnh giaï trãn cå såí khaí nàng thanh toaïn hiãûn taûi cuîng nhæ
viãûc thanh toaïn caïc moïn nåü trong tæång lai.
+ Väún:
Laì sæû âo læåìng vãö sæïc maûnh taìi chênh daìi haûn cuía
khaïch haìng âæåüc âaïnh giaï bàòng viãûc phán têch tçnh hçnh
taìi chênh cuía khaïch haìng
+ Thãú cháúp:
Laì báút cæï taìi saín naìo cuía khaïch haìng coï thãø sæí
duûng âãø âaím baío cho caïc khoaín nåü.
+ Âiãöu kiãûn kinh tãú:
Laì âiãöu kiãûn âãö cáûp âãún xu thãú phaït triãøn cuía
ngaình kinh doanh hoàûc tiãöm nàng cuía ngaình kinh tãú
Viãûc phán têch vë thãú tên duûng khaïch haìng nhàòm âæa
ra caïc tiãu chuáøn tên duûng seî âaím baío cho doanh nghiãûp
giaím tháúp ruíi ro tiãön viãûc thu tiãön cuîng nhæ tàng âæåüc
doanh säú baïn. Do váûy doanh säú baïn cuía doanh nghiãûp coï
thãø bë taïc âäüng khi tiãu chuáøn tên duûng thay âäøi. Cuû thãø
khi caïc tiãu chuáøn tên duûng tàng lãn åí mæïc cao hån dáùn
âãún doanh säú baïn seî giaím vaì ngæåüc laûi khi tiãu chuáøn
tên duûng âæåüc haû tháúp thæåìng seî thu huït âæåüc nhiãöu
khaïch haìng coï tiãöm læûc taìi chênh yãúu. Cho nãn khi quyãút
âënh thay âäøi tiãu chuáøn tên duûng phaíi dæûa trãn cå såí
phán têch chi phê vaì låüi nhuáûn træåïc vaì sau khi thay âäøi
caïc tiãu chuáøn tên duûng. Nãúu viãûc thay âäøi âem laûi låüi
Trang 15
nhuáûn cao hån thç doanh nghiãûp nãn thay âäøi, bàòng khäng
thç nãn giæî nguyãn.
Ngoaìi viãûc thiãút láûp Chênh saïch tên duûng viãûc quaín
lyï khopaín å thu coìn xem xeït âãún viãûc thæåìng xuyãn âän
âäúc vaì aïp duûng caïc biãûn phaïp cáön thiãút âãø nhàìm thu
häöi nåü. Âäöng thåìi cáön phaíi quan tám âãún viãûc måí säø
theo doîi chi tiãút táút caí caïc khoaín cäng nåü phaíi thu trong vaì
ngoaìi doanh nghiãûp, thæåìng xuyãn theo doîi vaì âënh kyì phaíi
âoïi chiãúu, täøng håüp, phán têch tçnh hçnh cäng nåü phaíi thu.
Âàûc biãût laì caïc khoaín nåü quaï haûn vaì caïc khoaín åü phaíi
âoìi.
d/ Quaín lyï vaì sæí duûng khoaín phaíi traí
Khoaín phaíi traí hay mua chëu laì mäüt váún âãö quan
troüng trong quaín lyï vaì sæí duûng väún læu âäüng, båíi vç âáy
laì mäüt khoaín taìi tråü cáön thiãút ráút mãöm deío phaït sinh
liãn tuûc tiãön quaï trçnh kinh doanh cuía doanh nghiãûp. caïc
khoaín taìi tråü naìy caìng quan troüng hån âoïi våïi cscs doanh
nghiãûp nhoí tçm kiãúm nguäön taìi tråü åí caïc nåi khaïc nãn
dæûa nhiãöu vaìo mau chëu.
Viãûc mua chëu coï thãø noïi laì con dao hai læåîi âoïi våïi
doanh nghiãûp. noï væìa laì ngæåìi tên duûng âãø taìi tråü viãûc
mua haìng, væìa laì phæång thæïc cung æïng nhu cáöu âãø taìi
tråü viãûc baïn chëu cho khaïch haìng, do váûy doanh nghiãûp
doanh nghiãûp táûn duûng viãûc mua chëu nhæ mäüt nguäön taìi
tråü, âäöng thåìi phaíi giaím täúi thiãøu väún cuía mçnh nàòm
tiãön caïc khoaín phaíi thu bàòng caïc biãûn phaïp bàòng caïch
quaín lyï hiãûu quaí.
Thäng thæåìng coï 3 hçnh thæïc mua haìng thæåìng xaíy ra
tiãön quaï trçnh kinh doanh cuía mäùi doanh nghiãûp âoï laì:
- Mua haìng traí tiãön ngay
- Mua haìng traí tiãön khi giao haìng
- Mua haìng traí tiãön sau khi giao haìng
Tiãön quaín lyï vaì sæí duûng täúi æu khoaín phaíi traí, ta
chè chuï troüng âãún viãûc mua haìng traí tiãön sau vç tiãön hçnh
thæïc naìy cuîng naíy sinh hai váún âãö laì : traí tiãön âuïng haûn
khäng coï sæû giaím giaï vaì traí tiãön træåïc thåìi haûn coï sæû
giaím giaï. Âiãöu quan troüng cuía mäùi doanh nghiãûp laì nghiãn
cæïu kyî âiãöu kiãûn giaím giaï khi traí tiãön cán nhàõc kyî læåíng
cuía låüi êch viãûc âæåüc hæåíng giaím giaï vaì chi phê cho viãûc
traí tiãön træåïc thåìi haûn.
Trang 16
Viãûc quaín lyï vaì sæí duûng caïc khoaín phaíi traí laì cäng
viãûc quan troüng vaì bë aính hæåíng båíi ráút nhiãöu yãúu täú,
chàóng haûn doanh nghiãûp coï khaí nàng taìi chênh maûnh, coï
uy tên thç cäng viãûc quaín lyï vaì sæí duûng caïc khoaín phaíi
traí dãø daìng vaì thuáûn låüi, coìn ngæåüc laûi ráút khoï khàn.
Nhæng noïi chung yãúu täú quen biãút, laìm àn láu daìi giæîa caïc
doanh nghiãûp våïi nhau âæåüc äøn âënh thç thuáûn låüi cho caïc
doanh nghiãûp tiãön viãûc quaín lyï va sæí duûng caïc khoaín
phaíi traí.
4/ Phæång hæåïng tàng täúc âäü luán chuyãøn väún
læu âäüng.
a/ YÏ nghgiaî cuía viãûc tàng täúc âäü väún
læu âäüng
Viãûc tàng täúc âäüü luán chuyãøn väún læu âäüng coï mäüt
säú yï nghéa thiãút thæûc sau âáy:
+ Tiãút kiãûm âæåüc väún læu âäüng tiãön luán chuyãøn
giaím båït säú väún læu âäüng chiãúm duìng, traïnh laîng phê do
ruïy ngàõn thåìi gian väún læu âäüng tiãön caïc lén væûc dæû
træî saín xuáút, vaì læu thäng.
+ Säú väún læu âäüng cáön thiãút cuía mäùi doanh nghiãûp
nhiãöu hay êt tiãön âiãöu kiãûn saín xuáút kinh doanh khäng âäøi
phuû thuäüc chuí yãúu vaìo täúc âäü luán chuyãøn väún læu
âäüng. Do âoï, thäng qua viãûc tàng täúc luán chuyãøn väún læu
âäüng, doanh nghiãûp coï thãø giaím båït säú väún læu âäüng
chiãúm duûng nhæng áùn âaím baío âæåüc quy mä saín xuáút
kinh doanh nhæ cuî, hoàûc coï thãø våïi säú väún nhæ cuî, doanh
nghiãûp coï thãø måí räüng âæåüc quy mä saín xuáút kinh doanh
maì khäng cáön tàng thãm väún.
+ Viãûc täúc âäü luán chuyãøn väún læu âäüng tàng nhanh
coìn aính hæåíng têch cæûc âãún viãûc haû thaïp giaï thaình vaì
chi phê læu thäng, taûo âiãöu kiãûn cho doanh nghiãûp coï âuí
väún thoía maîn nhu cáöu saín xuáút vaì hoaìn thaình nghéa vuû,
näüp caïc khoaín phaíi näüp cho ngán saïch Nhaì næåïc, âaïp æïng
nhu cáöu phaït triãøn kinh tãú xaî häüi trong caí næåïc.
b/ Phæåïng hæåïng vaì biãûn phaïp tàng täúc
âäü luán chuyãøn väún læu âäüng
Âãø tàng täúc âäü luán chuyãøn väún læu âäüng, cáöìn
phaíi thæûc hiãûn caïc phæång hæåïng vaì biãûn phaïp sau âáy:
Trang 17
- Tàng täúc âäü luán chuyãøn väún læu âäüng kháu dæû
træî saín xuáút bàòng caïch: choün âiãøm cung cáúp håüp lyï âãø
ruït ngàõn säú ngaìy haìng âi trãn âæåìng, soï ngaìy cung cáúp
caïch nhau, càn cæï vaìo nhu cáöu väún læu âäüng âaî xaïc âënh
træåïc vaì tçnh hçnh cung cáúp váût tæ täø chæïc håüp lyï viãûc
mua sàõm, dæû træî váût liãûu nhàòm ruït båït säú læåüng dæû
træî luán chuyãøn thæåìng ngaìy, këp thåìi phaït hiãûn vaì giaíi
quyãút nhæîng váût tæ æï âoüng âãø giaím väún åí kháu naìy.
- Tàng täúc âäü luán chuyãøn väún trong kháu bàòng caïch
aïp duûng cäng nghãû saín xuáút kinh doanh hiãûn âaûi âãø ruït
ngàõn chu kyì saín xuáút, tiãút kiãûm chi phê saín xuáút âãø haû
giaï thaình saín pháøm âãø giaím väún læu âäüng .
- Tàng täúc âäü luán chuyãøn väún tiãön kháu læu thäng
bàòng caïch náng cao cháút læåüng saín pháøm saín xuáút, laìm
täút cäng taïc tiãúp thë âãø ruït ngàõn säú ngaìy dæûk træî thaìh
pháøm åí kho, thæûc hiãûn âæåüc kãú hoaûch trung tám. Âäöng
thåìi, theo doîi tçnh hçnh thanh toaïn nhàòm ruït ngàõn säú ngaìy
saín xuáút váûn chuyãøn vaì thanh toaïn thu tiãön haìng këp thåìi,
tàng nhanh täúc âäü luán chuyãøn väún læu âäüng åí kháu læu
thäng naìy.
Trang 18
PHÁÖN II:
PHÁN TÊCH TÇNH HÇNH QUAÍN LYÏ VAÌ SÆÍ DUÛNG VÄÚN
LÆU ÂÄÜNG TAÛI CÄNG TY
A.ÂÀÛT ÂIÃØM TÇNH HÇNH CHUNG CUÍA CÄNG TY HÆÎU
NGHË ÂAÌ NÀÔNG:
I.QUAÏ TRÇNH HÇNH THAÌNH VAÌ PHAÏT TRIÃØN CUÍA
CÄNG TY:
1.Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn:
Tiãön thán cuía Cäng ty Hæîu Nghë Âaì Nàông laì xê nghiãûp
táøy nhuäüm in hoaâæåüc thaình láûp vaìo ngaìy 02- 03-
1977,âãún nàm 1982 saïp nháûp våïi xê nghiãûp dãût Hoìa Khaïnh
vaì xê nghiãûp gia cäng Dãût QN-ÂN håüp thaình xê nghiãûp liãn
håüp Dãût Quaîng Nam Âaì Nàông.Vaìo thaïng 10 nàm 1986,do
sàõp xãúp laûi saín xuáút ,xê nghiãûp liãn håüp Dãût QN- ÂN taïch
ra thaình hai âån vë xê nghiãûp Dãût Hoìa Khaïnh vaì nhaì maïy
Dãût nhuäüm Quaîng Nam Âaì Nàông.
Âãún 1992,træåïc bäúi caính ngaình dãût may vaì giaìy cuaí
tènh QNÂN âang âæïng træåïc nhæîng khoï khàn nghiãm troüng
do thay âäøi vãö thë træåìng(thë træåìng ngaình dãût may luïc
báy giåì chuí yãúu laì caïc næåïc Liãn Xä cuî) vaì thay âäøi vãö cå
chãú quaín lyï táûp trung quan liãu bao cáúp sang nãön kinh tãú
thë træåìng,nhaì maïy Dãût nhuäüm QNÂN cuìng våïi hai xê
nghiãûp Dãût kim vaì xê nghiãûp Giaìy da cuía tènh âang co nguy
cå tan raî.Træåïc tçnh hçnh naìy,UBND Tènh QNÂN âaî coï chuí
træång sàõp xãúp laûi ngaình Dãût may vaì giaìy âãø duy trç saín
xuáút .Tæì âoï cäng ty Hæîu Nghë ra âåìi theo quyãút âënh säú
2994/QÂ-UB ngaìy 24/10/1992 trãn cå såí håüp nháút hai xê
nghiãûp Dãût vaì xê nghiãûp May.
Ngay tæì khi måïi thaình láûp,cäng ty phaíi giaíi quyãút haìng
loaût nhæîng khoï khàn vãö cäng àn viãûc laìm cho hån 700 lao
âäüng,vãö chiãún læåüc saín pháøm chæa âënh hçnh,thë træåìng
chæa coï... bãn caûnh âoï thiãút bë nhaì xæåíng quaï laûc háûu
vaì cuî naït.Qua nhiãöu láön khaío saït,nghiãn cæïu thë træåìng
laînh âaûo cäng ty âaî xaïc âënh âæoüc màût haìng træåïc màõt
laì voí chàn xuáút kháøu sang thë træåìng Nháût âãø táûn duûng
caïc cå såí may vaì dãût hiãûn coï,âäöng thåìi xaïc âënh chiãún
læåüc saín pháøm våïi màût haìng cå baín vaì láu daíi laì giaìy vaíi
vaì giaìy thãø thao xuáút kháøu sang thë træåìng Cháu Áu thäng
qua caïc cäng ty cuía Haìn Quäúc.Tæì âoï cäng ty táûp trung vaìo
Trang 19
viãûc âáöu tæ dáy chuyãön saín xuáút giaìy vaíi(nàm 1993,1994)
vaì dáy chuyãön giaìy thãø thao(nàm 1995) trãn tinh tháön tæû
täø chæïc nghiãn cæïu,hoüc hoíi âãø tiãún haình âaìo taûo âäüi
nguî cäng nhán vaì caïn bäü kyî thuáût våïi sæû hæåïng dáùn cuía
caïc chuyãn gia Haìn Quäúc.
Sau khi âáöu tæ dáy chuyãön saín xuáút,trong khoaíng thåìi
gian hån 3 nàm,táûp thãø caïn bäü CNV tronh toaìn cäng ty våïi
sæû häù tråü cuía tènh,caïc ngán haìng trong tènh,cäng ty âaî
tæìng bæåïc khàõc phuûc nhæîng háûu quaí täön taûi cuía 3 xê
nghiãûp træåïc âáy vaì âi vaìo täø chæïc saín xuáút,giaíi quyãút
âæoüc viãûc laìm cho hån 2500 lao âäüng.Âãún nay,cäng ty coï
âæåüc mäüt säú thë træåìng vaì khaïch haìng äøn âënh våïi doanh
thu vaì kim ngaûch xuáút kháøu qua caïc nàm nhæ sau:
- Nàm 1999 : 119,30 (tyí âäöng) (8,71 triãûu USD)
- Nàm 2000 : 171,31 (tyí âäöng) (12,06 triãûu USD)
- Nàm 2001 : 210,22 (tyí âäöng) (14,52 triãûu USD)
- Nàm 2002 : 181,54 (tyí âäöng) (12,19 triãûu USD)
Våïi nhæîng cäú gàõng væåüt báûc,cäng ty âaî âæïng væîng
âæåüc trong nãön kinh tãú thë træåìng, tæìng bæåïc træåíng
thaình vaì låïn maûnh, uy tên saín pháøm cuía cäng ty væåüt ra
khoíi quäúc gia vaì âæåüc nhiãöu næåïc trãn thãú giåïi âaïnh giaï
cao nhæ Nháût, Haìn Quäúc, Âaìi Loan, caïc næåïc Cháu Áu...
cäng ty ngaìy caìng coï nhiãöu khaïch haìng næåïc ngoaìi âãún kyï
kãút håüp âäöng vaì quan hãû mua baïn.
2. Nhiãûm vuû vaì quyãön haûn cuía cäng ty:
a/ Nhiãûm vuû:
- Laì doanh nghiãûp saín xuáút haìng tiãu duìng hoaìn táút
tæì kháu âáöu âãún kháu cuäúi cuìng cuía saín pháøm dãût,saín
xuáút saín pháøm naìy nhàòm âaïp æïng nhu cáöu thë træåìng.
- Ngaìy caìng hoaìn thiãûn cäng nghãû saín xuáút ,âaím
baío saín xuáút ngaìy caìng cao trãn cå såí saín xuáút caïc màût
haìng táøy tràõng,nhuäüm in hoa caïc loaûi vaíi,saín xuáút saín
pháøm vaì giaìy xuát kháøu.
- Måí räüng saín xuáút kinh doanh coï hiãûu quaí,tæû buì
âàõp chi phê,baío toaìn vaì phaït triãøn väún,coï nghéa vuû näüp
ngán saïch âáöy âuí vaì táûp trung nàng læûc saín xuáút âëa
phæång,æïng duûng khoa hoüc cäng nghãû.