Món ăn truyền thống việt nam

  • 223 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 223 trang

Nội dung text: Món ăn truyền thống việt nam

MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 1
MUÅC LUÅC
CAÁ ÀUÖËI NÊËU CAÂ RI.................................................................................................................... 8
CAÂ MUÖËI ...................................................................................................................................... 11
MÙÆM TÖM CHUA........................................................................................................................ 16
THÕT KHO .................................................................................................................................... 19
THÕT BOÂ NÊËU SÖËT VANG ......................................................................................................... 23
BUÁN ÖËC ........................................................................................................................................ 26
XÖI VOÂ.......................................................................................................................................... 28
CANH CHUA CAÁ LOÁC ................................................................................................................ 31
MIÏËN LÛÚN ................................................................................................................................ 34
CAÁ KHO ........................................................................................................................................ 37
XÖI ÀÊÅU ....................................................................................................................................... 41
SÛÚÂN XAÂO CHUA NGOÅT ........................................................................................................... 44
CÚM HÏËN .................................................................................................................................... 46
MÒ QUAÃNG................................................................................................................................... 48
THÕT KHO NÛÚÁC DÛÂA .............................................................................................................. 51
CUA RANG ME CHUA ............................................................................................................... 52
CAÁ CUÖÅN THÕT NÊËM ................................................................................................................. 53
GOÃI MÑT TÖM THÕT ................................................................................................................... 54
THÕT ÀÖNG ................................................................................................................................. 56
CUA BÊËY XAÂO GÛÂNG, HAÂNH................................................................................................... 57
NEM HAÃI SAÃN ............................................................................................................................. 58
CÚM THÊÅP CÊÍM ......................................................................................................................... 60
http://ebooks.vdcmedia.com
Nhiïìu taác giaã 2
NEM CAÁ ........................................................................................................................................ 61
ÖËC LEN XAÂO DÛÁA ...................................................................................................................... 62
LÊÍU HAÃI SAÃN .............................................................................................................................. 63
CAÁNH GAÂ CHIÏN NÛÚÁC MÙÆM ................................................................................................. 65
CAÁ BÚN TÊÍM RÛÚÅU BOÃ LOÂ ...................................................................................................... 66
CAÁ NÊËU DÊËM .............................................................................................................................. 67
BOÂ CUÖËN LAÁ CAÃI ....................................................................................................................... 68
CANH SÛÚÂN CHUA ................................................................................................................... 70
CAÁ SÖËT HÊËP TRÛÁNG ................................................................................................................. 71
CHAÃ CAÁ ........................................................................................................................................ 72
TÖÍ CHIM ...................................................................................................................................... 74
CÚM CHAÁY .................................................................................................................................. 75
TÖM CHIÏN KHOAI................................................................................................................... 76
NGÖ XAÂO TÖM............................................................................................................................ 77
CANH HÏËN NÊËU CHUA ............................................................................................................ 78
BOÂ SÖËT GAN................................................................................................................................ 79
KIM TIÏÌN KÏ .............................................................................................................................. 80
THÕT BOÂ XAÂO CUÃ SEN............................................................................................................... 81
BOÂ NGUÄ VÕ................................................................................................................................... 83
CHAÃ GIOÂ MI NI ........................................................................................................................... 84
CAÁ BAO XOAÂI TÊÍM BÖÅT RAÁN................................................................................................... 85
MÛÅC HÊËP GÛÂNG ........................................................................................................................ 86
MÛÅC CHIÏN GIOÂN ..................................................................................................................... 87
KHOAI TÊY CHIÏN GIOÂN ......................................................................................................... 88
MÛÅC TRÖÅN BÖNG CAÃI .............................................................................................................. 89
CAÁ MUÁ CHÛNG KYÂ LÊN............................................................................................................ 90
TÖM TÊÍM BÖÅT ............................................................................................................................ 91
http://ebooks.vdcmedia.com
MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 3
MÛÅC XAÂO SA TÏË ......................................................................................................................... 92
TÖM HUÂM LUÖÅC ........................................................................................................................ 93
MÛÅC NGUÄ VÕ ............................................................................................................................... 94
CAÁ HÖÌI XÖËT CHUA NGOÅT ........................................................................................................ 95
MÛÅC NÛÚÁNG TOÃI ÚÁT ................................................................................................................ 96
MÛÅC HOA CUÁC ........................................................................................................................... 97
THÕT BA ROÅI CUÖÅN CAÁ HÖÌI NÛÚÁNG ..................................................................................... 98
TRÛÁNG CUÁT BAO QUAÃN ........................................................................................................... 99
HOA NGUÄ SÙÆC .......................................................................................................................... 101
CAÁ HÖÌI NHÖÌI KHOAI TÊY...................................................................................................... 102
GOÃI BÛÚÃI CHAY ....................................................................................................................... 103
RAU XAÂO THÊÅP CÊÍM............................................................................................................... 104
CAÁ HÖÌI XAÂO CAÃI THÒA ............................................................................................................ 105
MÒ XAÂO GIOÂN ............................................................................................................................ 106
SAKÏ CHIÏN GIOÂN .................................................................................................................. 107
RAU SÖËT CAY ........................................................................................................................... 108
CHAÃ NÛÚÁNG CHAY ................................................................................................................. 110
CAÂ TÑM CHIÏN.......................................................................................................................... 111
BUÁN XAÂO CHAY........................................................................................................................ 112
CHUÖËI BOÅC TAÂU HUÄ KY......................................................................................................... 113
LÛÚN CHIÏN GIOÂN ................................................................................................................. 114
LÛÚN XAÂO SAÃ ÚÁT ..................................................................................................................... 115
BÖÌ CÊU QUAY DA GIOÂN ......................................................................................................... 116
CHAÃ LÛÚN................................................................................................................................. 117
VÙÇN THÙÆN CHIÏN GIOÂN ........................................................................................................ 118
CHUÖËI HÊËP MÙÅT DÛÂA ............................................................................................................ 119
XÖI NÛÚÁNG CUÖÅN .................................................................................................................. 120
http://ebooks.vdcmedia.com
Nhiïìu taác giaã 4
CAÁ NUÅC HÊËP ............................................................................................................................. 121
DÛA CHUÖËI CHAÁT ................................................................................................................... 123
TÖM KHO ÀAÁNH ...................................................................................................................... 124
CUÖËN DIÏËP ............................................................................................................................... 125
ÖËC NHÖÌI NÊËU CHUÖËI ............................................................................................................. 126
CHUÖËI XÖËT CARAMEN........................................................................................................... 127
THÕT LUÖÅC GIÊÌM TÛÚNG ..................................................................................................... 128
CANH CHUA BÖNG SO ÀUÄA CAÁ RÖ ÀÖÌNG......................................................................... 129
ÏËCH XAÂO LAÁ CAÁCH.................................................................................................................. 130
CAÁ TAI TÛÚÅNG CHIÏN XUÂ ..................................................................................................... 131
GOÃI BÊÌU CAÁ LOÁC NÛÚÁNG ...................................................................................................... 132
VÕT NÊËU CHAO......................................................................................................................... 133
CAÁ SÖËT HÊËP TRÛÁNG ............................................................................................................... 134
CAÁ CUÖËN BUÁN .......................................................................................................................... 135
BUÁN KHÖ XAÂO GIOÂN ............................................................................................................... 136
LÛÚÄI VÕT RANG MUÖËI ............................................................................................................ 137
CUÁT TIÏÌM NGUÄ QUAÃ ............................................................................................................... 138
VÕT QUAY TRÖÅN MÙNG.......................................................................................................... 139
TÖM RANG NGUÄ VÕ ................................................................................................................. 140
CAÁ HÖË KHO BÖÍI ....................................................................................................................... 141
CHÊN GAÂ NÛÚÁNG NGUÄ VÕ ..................................................................................................... 142
BÖNG CAÃI BOÅC CHAÃ ................................................................................................................ 143
MÒ RÛÚÁI CAÂ CHUA SÖËT .......................................................................................................... 144
MÒ XAÂO TÖM ............................................................................................................................. 145
MÙÆM LOÁC................................................................................................................................... 147
MÒ XAÂO THÕT GAÂ, HAÅT ÀIÏÌU ................................................................................................. 148
LÊÍU RAU.................................................................................................................................... 149
http://ebooks.vdcmedia.com
MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 5
DÛÂA KHO CAÂ CHUA ................................................................................................................ 150
MÙÆM ÀU ÀUÃ .............................................................................................................................. 151
LÊÍU DÏ ...................................................................................................................................... 152
NEM GAÂ KIÏÍU TRUNG HOA .................................................................................................. 154
CAÁNH GAÂ CHIÏN BÚ ............................................................................................................... 155
HOA BÑ NÚÃ................................................................................................................................. 156
CÚM THAÁI CÛÅC ........................................................................................................................ 157
CANH MÙNG NÊËU CHÊN GIOÂ ............................................................................................... 159
GAÂ NÊËU ÀÖNG.......................................................................................................................... 161
MÛÚÁP ÀÙÆNG NHÖÌI THÕT ....................................................................................................... 162
TAI LÚÅN NGÊM GIÊËM ............................................................................................................. 164
BUÁN RIÏU CUA......................................................................................................................... 166
GAÂ CHIÏN LAÁ DÛÁA .................................................................................................................. 168
LÊÍU THÕT BOÂ ............................................................................................................................ 169
HOA KIM CHÊM XAÂO .............................................................................................................. 170
CHAÃ GIOÂ UYÏN ÛÚNG ............................................................................................................ 171
BOÂ NÛÚÁNG CHANH VAÂ BÚ .................................................................................................... 172
HOA CAÃI XAÂO NÊËM, CHAO..................................................................................................... 173
BÖNG HEÅ XAÂO SOÂ LUÅA ........................................................................................................... 174
LÊÍU CAÁ QUAÃ ............................................................................................................................. 175
MÙÆM HUÏË XAÂO THÕT............................................................................................................... 176
NÖÅM MÛÚÁP ÀÙÆNG ................................................................................................................... 177
ÀÊÅU PHUÅ MÙÆM TÖM ............................................................................................................... 178
MÙÆM CAÁ CÚM TRÖÅN DÛÁA ...................................................................................................... 179
LÊÍU MÙÆM .................................................................................................................................. 180
HOA LYÁ XAÂO THÕT BOÂ ............................................................................................................. 182
HOA BÑ XAÂO NGHÏU ............................................................................................................... 183
http://ebooks.vdcmedia.com
Nhiïìu taác giaã 6
CANH CHUA HOA SO ÀUÄA..................................................................................................... 184
HOA CAÃI XAÂO NÊËM, CHAO..................................................................................................... 185
ÀÊÅU PHUÅ NGUÄ VÕ .................................................................................................................... 186
TRAÂNG LÚÅN HÊËP GÛÂNG......................................................................................................... 187
HÏËN TRÖÅN VÛÂNG .................................................................................................................... 188
RAU CAÂNG CUA TRÖÅN CUA................................................................................................... 189
BÊÌU LUÖÅC TRÛÁNG .................................................................................................................. 190
CAÁ HÊËP MÑA .............................................................................................................................. 191
NÖÅM PHÖÍ TAI ........................................................................................................................... 192
CAÁ NÛÚÁNG CHANH ................................................................................................................. 193
CAÁ QUAÃ NÛÚÁNG ÖËNG TRE..................................................................................................... 194
CÊÌN TÊY XAÂO HAÅT ÀIÏÌU ....................................................................................................... 195
CHUÖËI ÀÖËT RÛÚÅU................................................................................................................... 196
SOÂ HUYÏËT XÖËT CHUA CAY ................................................................................................... 197
CHIM CUÁT NÛÚÁNG TOÃI ÚÁT .................................................................................................... 198
BOÂ NÛÚÁNG BÚ.......................................................................................................................... 199
BOÂ NÛÚÁNG MUÂ TAÅT ................................................................................................................ 200
PHÚÃ GAÂ ...................................................................................................................................... 201
CÚM GAÂ...................................................................................................................................... 203
CAÁ MOÂI XÖËT .............................................................................................................................. 204
CAÁ NGÛÂ HÊËP CAÃI RÖÍ ............................................................................................................... 205
BUÁN TÖM - THÕT LUÖÅC .......................................................................................................... 206
BUÁN HOA ................................................................................................................................... 207
THÕT GAÂ CHIÏN XUÂ ................................................................................................................. 208
NEM RAU................................................................................................................................... 210
KHOAI TÊY BOÅC THÕT BOÂ ...................................................................................................... 212
MÒ NGUÄ SÙÆC .............................................................................................................................. 213
http://ebooks.vdcmedia.com
MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 7
BOÂ TRAÁI DÛÂA ............................................................................................................................ 214
GAÂ CHIÏN XÖËT CAM ............................................................................................................... 215
TÖM BAÁCH HOA ....................................................................................................................... 216
NGHÏU NÛÚÁNG MÚÄ HAÂNH ................................................................................................... 217
CHAÃ TRÛÁNG HÊËP ..................................................................................................................... 218
CÚM TÖM .................................................................................................................................. 219
GAÂ NÛÚÁNG ÚÁT .......................................................................................................................... 220
GAÂ AÁC TIÏÌM THUÖËC BÙÆC....................................................................................................... 221
CAÁ ÛÚÁP XÒ DÊÌU BOÃ LOÂ ........................................................................................................... 222
TÖM BOÁ NGOÁ SEN ................................................................................................................... 223
http://ebooks.vdcmedia.com
Nhiïìu taác giaã 8
CAÁ ÀUÖËI NÊËU CAÂ RI
VÊÅT LIÏÅU — THÛÅC HAÂNH
Tuây choån phêìn thõt caá àïí nêëu:
- Nïëu chó lêëy naåc, cùæt xeáo miïëng thõt thaânh laát daây chûâng
1cm nhoã chûâng ngoán tay caái, nïëu cùæt doåc thúá thõt baån seä coá caãm
giaác miïëng thõt bõ túi ra khi nhai.
- Nïëu coá àûúåc phêìn ròa caánh búi, tuây thñch löåt boã da hay
khöng, nïëu lêëy da phaãi duâng muöëi chaâ saát ngoaâi da cho thêåt saåch
röìi xaã rûãa laåi nûúác laånh. Chùåt ngang thaânh khuác chûâng 5cm röìi
chùåt doåc theo chiïìu súá nhûäng súåi suån thaânh miïëng ngang chûâng
2cm. Nhû vêåy möîi miïëng seä coá vaâi súåi suån coân dñnh chùæc vaâo nhau.
- Nïëu coá phêìn thõt tiïëp nöëi giûäa naåc vaâ caác mö suån thò cùæt
thaânh miïëng vuöng chûâng 3cm.
A. NÊËU NÛÚÁC DUÂNG CAÁ:
1. Pha höîn húåp gia võ cho nûúác duâng caá:
2 muöîng suáp saã cuã bùm hoùåc xay bùçng maáy xay cùæt cho thêåt
nhuyïín mõn + 1 muöîng caâ phï toãi bùm + 1 muöîng caâ phï gûâng
bùm + 5gr caâ ri + 1 traái úát hiïím bùm (tuây thñch). Laâm noáng 2
muöîng suáp dêìu ùn, cho höîn húåp gia võ vaâo, àaão àïìu laâ tùæt bïëp.
2. 200gr naåc caá cùæt vuån nhoã àïí nêëu cho nhanh, nêëu chñn vúái
khoaãng 250cc nûúác, caá vûâa chñn, tùæt bïëp ngay keão chaáy, àïí nguöåi
búát, àöí têët caã vaâo maáy xay, xay nhuyïîn caá vúái nûúác nêëu caá. Cho
höîn húåp gia võ vaâo caá xay khuêëy àïìu, àïí riïng phêìn nûúác duâng caá
naây.
* Noái thïm vïì caâ ri (curry): böåt caâ ri hiïåu Vianco do Viïåt Nam
vaâ ÊËn Àöå liïn doanh saãn xuêët laâ möåt thûúng hiïåu phöí biïën tûâ Bùæc
chñ Nam vaâ coá xuêët khêíu. Tuy goåi loaåi böåt caâ ri nhûng àêy laâ möåt
http://ebooks.vdcmedia.com
MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 9
töíng húåp tûâ nhiïìu loaåi gia võ khaác nhau maâ trong àoá laá caâ ri laâ
chñnh vúái: nghïå cuã, úát khö, höåt ngoâ, àiïìu maâu, quïë, tiïíu höìi, àaåi
höìi, thaão quaã, àinh hûúng, laá thúm. Xin caác baån lûu yá cho viïåc naây
vò àaä coá baån àoåc thùæc mùæc hoå coá àûúåc loaåi laá khö cuãa cêy caâ ri
nhûng khi nêëu thò khöng giöëng nhû loaåi böåt caâ ri àoáng goái baán trïn
thõ trûúâng.
B.LAÂM CAÁ:
500gr thõt caá àuöëi àaä cùæt miïëng. Têím ûúáp vúái 2 muöîng suáp saã
bùm hoùåc xay cùæt thêåt nhuyïîn + 1 muöîng caâ phï gûâng bùm thêåt
nhuyïín + 5gr böåt caâ ri + 1 muöîng caâ phï muöëi + ½ muöîng caâ phï
tiïu. Tröån thêåt àïìu, àïí caá qua 30 phuát cho thêëm gia võ. Cho caá vaâo
tuã laånh trong thúâi gian ûúáp.
* Noái thïm: Nïëu muöën thûã cho vui, caác baån haäy ûúáp caá àuöëi
vúái nûúác mùæm, caác baån seä “nghe” caá böëc muâi amoniac.
C. PHUÅ GIA:
- Vaâi traái àêåu bùæp cùæt boã cuöëng, cùæt cheáo thaânh khuác ngùn.
Vaâi coång rau om (ngöí) lùåt rûãa saåch, cùæt khuác ngùæn.
- Laâm noáng 2 muöîng suáp dêìu ùn, cho vaâo 5gr böåt caâ ri. Àaão
àïìu laâ tùæt bïëp, àïí cho böåt caâ ri lùæng xuöëng, gaån lêëy phêìn dêìu. Phêìn
dêìu naây seä duâng sau khi nêëu xong.
D. NÊËU CAÁ:
Sau khi ûúáp caá duâng chaão àaáy phùèng, laâm noáng 2 muöîng suáp
dêìu. Nïëu chó duâng toaân laâ naåc thò cho naåc caá vaâo àaão nheå tay cho
caá sùn laåi trong vaâi phuát röìi duâng àuäa taãi cho caá sùæp àïìu trong
chaão; nïëu duâng vêy búi phaãi chiïn cho vaâng vúái ñt dêìu röìi vúát ra
cho raáo dêìu; chêm phêìn nûúác duâng caá vaâo, nûúác nêëu caá phaãi sêëp
mùåt caá, nïëu thêëy thiïëu coá thïí chêm vaâo chuát nûúác söi, haå lûãa, nêëu
chñn caá. Nïëu chó duâng thuêìn naåc caá thò thúâi gian nêëu chó trong böën
nùm phuát sau khi nûúác söi laâ caá chñn, coân duâng vêy búi thò cuäng àaä
àûúåc chiïn chñn röìi vaâ cuäng tuây vêy lúán nhoã, nêëu vúái thúâi gian àöå
chûâng gêëp àöi thúâi gian nêëu naåc caá laâ àûúåc. Trong khi nêëu vêy búi,
http://ebooks.vdcmedia.com
Nhiïìu taác giaã 10
nïëu thêëy nûúác caån xuöëng cûá chêm thïm tûâng ñt nûúác söi, sau khi
nêëu, nûúác vêîn sêm sêëp mùåt caá laâ vûâa. Tuây khêíu võ nïm laåi vúái
chuát muöëi röìi thaã àêåu bùæp vaâo, trúã cho miïëng àêåu bùæp thêëm àïìu
nûúác nêëu caá laâ tùæt bïëp, àêåu phaãi úã daång chñn gioân; nïëu thñch thò
tûúái thïm phêìn dêìu phi vúái böåt caâ ri vaâo, moán ùn seä dêåy muâi ca ri
rêët maånh. Sau khi muác ra àôa múái thaã vaâo vaâi coång rau ngöí.
- Tuây thñch ùn vúái cúm buán hoùåc baánh mò. Nïëu ùn cay àûúåc,
chêëm caá vúái chuát muöëi tröån vúái úát tûúi giaä nhuyïîn.
http://ebooks.vdcmedia.com
MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 11
CAÂ MUÖËI
1. CHOÅN CAÂ
Hai àõa danh nöíi tiïëng nhêët VN vïì viïåc tröìng àûúåc giöëng caâ
rêët ngon laâ laâng Laáng hay coân goåi laâ laâng An Laäng, huyïån Cêìu
Giêëy, Haâ Nöåi (laâng Laáng coân nöíi tiïëng vïì loaåi rau thúm hay àûúåc
goåi laâ rau huáng Laáng) vaâ huyïån Caái Sùæn, Kiïn Giang úã miïìn Nam.
Coá hai loaåi caâ thûúâng duâng àïí muöëi chua laâ caâ phaáo vaâ caâ àôa. Caâ
phaáo traái nhoã, kñch cúä trung bònh bùçng àêìu ngoán tay caái vaâ caâ àôa
(ngûúâi Bùæc hay goåi laâ caá baát, caâ dûâa) coá cúä lúán tûâ caái cheán ùn cúm
hoùåc hún nûäa. Caâ duâng àïí muöëi laâ caâ xanh söëng, voã coân sùæc trùæng,
caã hai loaåi caâ naây nïëu àïí chñn trïn cêy àïìu trúã maâu vaâng. Nïëu
chûa coá kinh nghiïåm lûåa caâ thò phaãi cùæt ngang laâm hai àïí quan saát
phêìn höåt. Nïëu caâ coân non, chûa coá höåt thò khi muöëi xong seä bõ
mïìm chûá khöng doân; caâ giaâ thò ruöåt caâ àùåc höåt, muöëi xong rêët
hùng chûá khöng thúm vaâ laåi coân bõ dai nûäa. Caâ vûâa nhêët duâng àïí
muöëi laâ khi cùæt traái caâ ra thêëy phêìn höåt trong ruöåt caâ chó vûâa
tûúång àuã höåt nhûng coá sùæc trùæng chûá khöng vaâng. Caâ vûâa haái xong
laâm caâng tûúi caâng töët. Àöëi vúái nhiïìu ngûúâi, khi noái àïën caâ muöëi
thò chó biïët àïën caâ phaáo, thûåc sûå caâ àôa tuy vêîn àûúåc duâng àïí muöëi
nhûng khöng quen thuöåc lùæm.
2. SÚ CHÏË CAÂ:
Caâ phaáo vaâ caâ àôa àïìu sú chïë nhû nhau. Traãi caâ ra nia, khay,
phúi ra nùæng trong khoaãng 3 - 4 tiïëng àöìng höì (tuây nùæng lúán hay
khöng) cho vûâa heáo mùåt, àem vaâo nhùåt boã cuöëng theo hai caách:
- Nïëu laâ caâ phaáo, duâng dao moãng, beán... cùæt cuöëng traái caâ coân
khoaãng chûâng 5 ly röìi caåo nheå phêìn voã xanh cuãa cuöëng (caách naây
phaãi laâm tó mó tûâng traái vaâ àêy cuäng chûáng toã sûå kheáo tay cuãa
caánh phuå nûä trong nhaâ khi doån àôa caâ ra maâ traái naâo cuäng coân möåt
http://ebooks.vdcmedia.com
Nhiïìu taác giaã 12
phêìn cuöëng nhoã. Thûåc khaách vûâa ùn vûâa troâ chuyïån, thay vò duâng
àuäa laåi duâng tay nhoán lêëy cuöëng möåt traái caâ, àûa vaâo miïång cùæn
nghe "phuåp" möåt miïëng xong laâ thaã caái cuöëng laåi vaâo mêm cúm).
Caách thûá hai laâ cùæt boã cuöëng nhûng khöng khöng cùæt phaåm vaâo
vaâo phêìn thên caâ maâ chó cùæt vûâa hïët phêìn cuöëng.
- Nïëu laâ caâ àôa thò chó cêìn cùæt boã cuöëng cho saát vaâo thên caâ
röìi xeã dñnh hay coân goåi khña traái caâ ra laâm böën. Coá nghôa laâ cùæt sêu
vaâo thên caâ thaânh böën muái nhûng khöng cùæt àûát hùèn maâ vêîn coân
dñnh vaâo nhau möåt phêìn trong ruöåt traái caâ. Caâ àôa traái lúán, thên
daây, phaãi khña ra àïí caâ dïî thêëm muöëi hún.
- Caâ sau khi laâm cuöëng vaâ khña böën, rûãa laåi qua nûúác saåch vaâ
àïí raáo.
3. MUÖËI CAÂ:
Tûâ miïìn Bùæc vaâo àïën miïìn Nam VN coá àïën vaâi caách muöëi caâ
khaác nhau.
a. Muöëi neán: Àêy laâ caách muöëi caâ truyïìn thöëng vaâ xûa nhêët úã
miïìn Bùæc, nhùçm cung cêëp möåt loaåi thûåc phêím coá thïí duâng dûå trûä
tûâ thaáng naây qua thaáng khaác. Sau khi sú chïë caâ ngûúâi ta duâng möåt
caái vaåi, lu... bùçng saânh, miïång röång cho vaâo cûá möåt lúáp caâ röìi àïën
möåt lúáp muöëi, duâng möåt têëm mï röí daây hoùåc caã möåt têëm göî moãng
àùåt lïn lúáp caâ trïn cuâng röìi duâng vêåt nùång nhû caã möåt taãng àaá neán
cho thêåt chùåt caâ trong vaåi laåi, àêåy kñn nùæp vaåi àïí qua àïën 15 - 20
ngaây sau laâ caâ chñn, tuây thñch chïë biïën hoùåc ùn ngay. ÚÃ möåt söë
vuâng sêu, vuâng xa cuãa miïìn Bùæc hiïån taåi vêîn coân muöëi caâ bùçng
caách naây. Taåi caác thaânh phöë noái chung cho àïën miïìn Nam VN caách
muöëi caâ bùçng nûúác muöëi vêîn phöí thöng hún.
b. Muöëi nûúác: Caách muöëi caâ bùçng nûúác muöëi cho ra caâ muöëi
ùn àûúåc trong khoaãng 10 ngaây trúã laåi tuây vaâo nöìng àöå nûúác muöëi.
Nïëu nhiïìu muöëi, caâ seä lêu chua; ñt muöëi caâ seä mau ùn àûúåc nhûng
dïî hû. Nhûng trûúác tiïn chuáng ta phaãi taåm sûã duång möåt cöng thûác
chuêín ban àêìu: 1 lñt nûúác + 50gr muöëi. Vaâ cöng thûác thûá 2 laâ: 1 lñt
nûúác / 30gr muöëi; cöng thûác thûá 3: 1 lñt nûúác / 70gr muöëi. Haäy laâm
ba huä caâ muöëi vúái àöå mùån khaác nhau nhû vêåy.
http://ebooks.vdcmedia.com
MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 13
- Cûá möîi 1kg caâ sûã duång 50gr toãi löåt voã cùæt laát moãng + 50gr
gûâng löåt voã, cùæt súåi.
- Nêëu söi höîn húåp muöëi nûúác röìi àïí nguöåi hoaân toaân vaâ haäy
cûá nêëu dû thaânh vaâi ba lñt, caác baån khöng phaãi chó duâng nûúác muöëi
möåt lêìn maâ coân phaãi dûå trûä àïí chêm thïm.
- Duâng huä thuyã tinh miïång röång, coá nùæp àêåy, cúä vûâa àuã laâm
söë caâ muöën muöëi. Cho caâ vaâo vúái gûâng toãi nhûng chó cho vaâo
khoaãng 3/ 5 dung tñch huã, duâng vaâi nan tre moãng hoùåc möåt têëm mï
röí, möåt àôa sûá nùång vûâa àuã boã loåt qua miïång huã... àeâ dùçn lïn mùåt
caâ sao cho khi chêm nûúác muöëi vaâo caâ khöng nöíi lïn khoãi mùåt nûúác
muöëi. Chêm nûúác muöëi vaâo huä cao hún mùåt caâ chûâng 5cm. Àïí qua
ngaây höm sau thùm chûâng nïëu thêëy mûåc nûúác muöëi ruát xuöëng thò
chêm thïm nûúác muöëi vaâo cho mûåc nûúác luác naâo cuäng phaãi cao hún
mùåt caâ chûâng 5cm. Nïëu àïí caâ nöíi lïn khoãi mùåt nûúác muöëi caâ seä bõ öë
àen.
- Àïí qua 3 - 4 ngaây nïëu thêëy mùåt nûúác muöëi nöíi lïn lúáp vaáng
moãng laâ do höîn húåp muöëi + nûúác thiïëu àöå mùån cêìn thiïët, chûäa
bùçng caách àöí boã nûúác muöëi cuä ài, nêëu meã nûúác muöëi khaác àïí nguöåi
chêm vaâo.
- Traái caâ sau khi muöëi àuáng ngaây seä phöìng cùng,voã ngoaâi
thêëy trùæng trong chûá khöng coân trùæng àuåc vaâ cùæn thêëy doân xöëp.
Möîi khi lêëy caâ ra ùn phaãi nhêån phêìn caâ coân laåi trong huä dûúái mùåt
nûúác muöëi.
c. Muöëi xöíi: Cuäng laâ caách muöëi nûúác nhûng cho caâ trúã chua
nhanh trong voâng 2 -3 ngaây, nhûng caách muöëi naây khöng àïí lêu
àûúåc. Pha höîn húåp mêîu vúái: 2 lñt nûúác + 50gr muöëi + 100gr àûúâng
+ 50 gr gûâng toãi bùm, nêëu söi höîn húåp, àïí nguöåi röìi chêm vaâo huä
caâ àaä sú chïë vaâ dùçn gaâi kyä.
4. VAÂI CAÁCH CHÏË BIÏËN CAÂ SAU KHI MUÖËI:
Caâ sau khi muöëi chua laâ coá thïí duâng ùn ngay, nïëu laâ caâ àôa
thò cùæt miïëng nhoã; caâ phaáo tuây traái, nïëu traái lúán cùæt hai... Lêëy caâ ra
khoãi huä, tuây thñch, rûãa qua vúái chuát nûúác loåc cho búát võ mùån cuãa
http://ebooks.vdcmedia.com
Nhiïìu taác giaã 14
muöëi... Ùn keâm caác loaåi canh nhû rau àay nêëu cua àöìng, möìng túi
mûúáp, rau muöëng... Hoùåc chêëm caâ vúái chuát mùæm ruöëc pha toãi úát
bùm v.v... Vúái riïng cho loaåi caâ phaáo muöëi chua coá thïí laâm thaânh
caác moán nhû:
a. Dêìm tûúng: Duâng loaåi tûúng Bùæc laâm bùçng àêåu naânh höåt
xay hoùåc khöng xay nhuyïîn. Caác baån úã Cali. USA hay Paris àïìu coá
mua dïî daâng úã nhûäng chúå VN. Laâm tûâng ñt möåt vúái caách ùn liïìn
nhû sau:
- 250cc tûúng.
- Phi thúm 2 muöîng suáp dêìu ùn vúái 2 -3 teáp toãi bùm, cho
tûúng vaâo xaâo nhoã lûãa, tuây tûúng mùån ñt nhiïìu nïm àûúâng vaâo tûâ
tûâ tûâng ñt möåt cho coá võ ngoåt nheå laâ àûúåc, àöí ra tö, tuây thñch cho
thïm chuát toãi úát bùm nhoã. Cùæt caâ muöëi ra laâm hai ngêm trong
tûúng qua chûâng möåt giúâ laâ ùn àûúåc.
b. Mùæm caâ: Sûã duång mùæm nïm àoáng chai, coá thûúng hiïåu
nghiïm chónh àïí baão àaãm chêët lûúång.
- Laâm mùæm caâ ùn liïìn: Giaã nhoã ñt toãi úát. Nêëu söi tûâng ñt mùæm
vúái khoaãng 250cc tuây chêët luúång mùæm àang coá nïm àûúâng vaâo tûâ
tûâ cho võ mùæm dõu xuöëng nhûng khöng ngoåt laâ àûúåc, tuây thñch cho
thïm toãi úát úã mûác cay chêëp nhêån àûúåc, àïí qua chûâng möåt giúâ laâ ùn
àûúåc.
- Laâm mùæm caâ àïí daânh ùn dêìn:
* Caâ phaáo laâm saåch cuöëng, khña hai traái caâ, ngêm trong nûúác
muöëi pha vúái phên lûúång 1 lñt nûúác / 20gr muöëi, ngêm qua 1 giúâ
vúát ra cho vaâo röí raá àïí raáo nûúác muöëi röìi traãi phúi ra nùæng cho heáo
mùåt.
* ÚÁt hiïím àïí nguyïn traái - caác baån àûâng vöåi lo laâ seä bõ cay, úát
àïí nguyïn traái coá taác duång khûã muâi tanh cuãa mùæm nïm vaâ chó laâm
cay khi naâo bõ bïí gaäy - cûá möîi kñ caâ tröån vúái 30gr úát hiïím àïí
nguyïn traái, cho vaâo huä loå, dùçn caâi nhû muöëi, mùæm nïm nêëu söi àïí
nguöåi, chêm vaâo cho ngêåp cao hún mùåt caâ giöëng nhû muöëi. Àïí tûâ
möåt tuêìn lïî àïën mûúi ngaây laâ ùn àûúåc. Khi ùn tuây thñch giaä nhoã ñt
toãi úát vúái àûúâng vaâ tröån àïìu vúái tûâng ñt mùæm caâ.
http://ebooks.vdcmedia.com
MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 15
* Vúái moán mùæm caâ laâm theo caách naây coá nhiïìu ngûúâi duâng
thïm àu àuã xanh hoùåc cuöëng cuãa cêy bùæp caãi, goåt voã,cùæt miïëng
nhoã, moãng chûâng 2 - 3mm, phúi heáo mùåt vaâ tröån chung vúái caâ theo
phên lûúång 2 phêìn caâ + 1 phêìn loåai phuå gia naây röìi múái cho vaâo
huã.
c. Ngêm dêëm àûúâng:
Pha höîn húåp dêëm àûúâng mêîu vúái: 500cc nûúác + 200gr àûúâng,
nêëu tan àûúâng, àïí nguöåi; tuây àöå chua cuãa dêëm maâ baån àang coá
chêm tûâ tûâ tûâng ñt vaâo cho nûúác àûúâng coá thïm võ chua rêët nheå;
giaä nhoã riïng ñt toãi, gûâng cùæt súåi, riïng ñt úát röìi cho tûâng ñt toãi gûâng
vaâo trûúác tûâ tûâ àïí coá thïm muâi toãi gûâng theo yá riïng sau cuâng múái
cho ñt nhiïìu úát vaâo nïëu ùn cay àûúåc. Vaâ úát giaä nhuyïîn seä laâm cho
höîn húåp coá maâu höìng laåt coân nïëu nhû baån thêëy àêu àoá möåt huä caâ
muöëi ngêm dêëm àûúâng maâ coá maâu àoã höìng tûúi tùæn àeåp mùæt thò
chó coá thïí laâ: möåt, rêët cay; hai, coá duâng phêím maâu! Lêëy caâ muöëi ra,
cheã hai, rûãa laåi cho búát nûúác muöëi thaã ngêm tuây thñch vaâo höîn húåp
dêëm àûúâng qua vaâi giúâ laâ ùn àûúåc.
http://ebooks.vdcmedia.com
Nhiïìu taác giaã 16
MÙÆM TÖM CHUA
VÊÅT LIÏÅU
- 1 kg töm àêët tûúi söëng, choån con lúán.
- 1 cheán nhoã xöi trùæng (cúä cheán ùn soup thöng thûúâng).
- 150gr riïìng non; 50gr toãi.
- 50 gr úát traái lúán, chñn àoã.
- ½ lñt rûúåu trùæng ngon 40 àöå.
- Ñt laá öíi giaâ rûãa saåch, vêíy raáo.
- 2 huä thuãy tinh, thïí tñch 700 — 800cc.
- Gia võ, vaâi neåp tre moãng hoùåc àôa sûá troân vûâa àuã cho loåt qua
miïång cuãa caái huä duâng laâm töm.
THÛÅC HAÂNH
- Riïìng goåt voã, rûãa saåch, cùæt laát thêåt moãng röìi xùæt laåi daång súåi
chó, caâng nhoã caâng töët. Ngêm riïìng àaä cùæt chó vaâo trong thau nûúác
nhoã pha loaäng chuát muöëi cho riïìng trùæng àeåp. Trûúác khi laâm vúát ra
vêíy raáo.
- Toãi löåt voã cùæt laát thêåt moãng.
- ÚÁt cheã doåc, moi boã höåt, cùæt úát thaânh daång súåi.
- Töm phaãi coân buáng nhaãy khi laâm, àïí nguyïn con töm. Rûãa
töm vúái nûúác muöëi pha loaäng 1 - 2 lêìn cho thêåt saåch, vêíy raáo nûúác
muöëi. (Nïëu duâng töm àöng laånh coân voã thò chó cêìn raä àöng vaâ vêíy
cho thêåt raáo nûúác). Chuêín bõ möåt thau nhoã, nùæp àêåy, cho töm vaâo
thau, àöí hïët rûúåu vaâo (VN coá xuêët khêíu rûúåu trùæng vúái thûúng
hiïåu rûúåu Àïë VN hoùåc Goâ Àen, Laâng Vên... nïëu khöng tòm àûúåc
rûúåu àïë, caác baån coá thïí duâng nhûäng loaåi rûúåu trùæng nhû Vodka,
http://ebooks.vdcmedia.com
MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 17
Gin...) nhanh tay àêåy nùæp keão töm buáng ra, xöëc àïìu töm trong
thau, àïí qua 25 - 30 phuát, töm ngêëm rûúåu seä chïët vaâ ûãng àoã àêìu
rêu, coi töm cho kyä àïí têët caã töm àïìu thêëm rûúåu.
- Vo nïëp nêëu xöi trong thúâi gian ngêm töm; búái ra möåt cheán
xöi àïí cho nguöåi búát.
- Sau khi ngêm töm, xúát möåt phêìn rûúåu qua möåt thau nhoã
khaác. Töm vêîn àïí voã, duâng keáo cùæt búát àêìu rêu úã võ trñ qua khoãi
mùæt chûâng 5 ly, tuây yá muöën cùæt chên hay khöng, giûä àuöi laåi cho
àeåp mùæt. Laâm àïën àêu boã töm vaâo ngêm trong thau àaä xúát rûúåu,
sau khi laâm xong, cho töm vaâo röí raá, vêíy cho raáo rûúåu. Khöng rûãa
laåi nûúác laånh.
- Cho töm vaâo möåt thau khaác, tröån àïìu vúái xöi, toãi, giïìng, úát +
2 muöîng suáp muöëi + 2 muöîng suáp àûúâng. Tröån thêåt àïìu cho xöi túi
ra, baám àïìu vaâo töm.
- Cho töm vaâo huã, mùåt töm caách miïång huä ñt nhêët 10cm,
duâng laá öíi àêåy kñn mùåt töm röìi lêëy nan tre moãng gaâi ngang mùåt
hoùåc àôa sûá nhoã cho loåt àûúåc vaâo miïång huã, sao cho baão àaãm khi
trong loå dêåy nûúác, töm seä khöng nöíi lïn khoãi mùåt laá öíi. Cöng àoaån
naây phaãi laâm kyã keão töm seä hû. Àêåy kñn.
- Àïí qua 1 - 2 höm, tuây thúâi tiïët, trong huä töm seä dêåy nûúác tûâ
tûâ vaâ toãa muâi thúm laâ àaä laâm àuáng nhûäng cöng àoaån; nïëu khöng
tröån maâu thûåc phêím seä thêëy töm ûãng maâu àoã tûå nhiïn. Nïëu trúâi
nùæng noáng, seä ùn àûúåc vaâo ngaây thûá nùm sau khi cho töm vaâo huã,
coân thûúâng laâ baãy ngaây. Nïëu muöën ùn súám hún, phúi huä töm ra
nùæng vaâi giúâ trong ngaây. Phaãi luön thùm chûâng nïëu muöën ùn chua
ñt nhiïìu tuây khêíu võ. Möîi lêìn lêëy töm ra phaãi nhêån töm coân trong
huä trêìm dûúái mùåt nûúác vaâ gaâi àêåy kyä. Tuây khêíu võ, sau ngaây thûá
nùm, giûä àöå chua vûâa yá bùçng caách cho vaâo tuã laånh.
- Töm caâng àïí lêu, caâng chua. Nïëu àïí töm quaá chua, khi gùæp
ra, xöëc àïìu vúái ñt àûúâng.
- Laá öíi coá taác duång laâm lïn men thúm cho töm + rûúåu vaâ nïëp
seä laâm cho töm úã trong möåt dung möi coá chêët chua cuãa rûúåu nïëp.
Nïëu khöng coá laá öíi moán töm chua seä ñt thúm hún.
http://ebooks.vdcmedia.com
Nhiïìu taác giaã 18
- Moán ùn tuy coá úát, riïìng nhûng vúái phên lûúång vûâa àuã cuâng
men rûúåu seä phên huãy võ cay, laâm cho moán ùn chó coân muâi thúm úát,
riïìng. Tuây khêíu võ möîi ngûúâi nïëu thñch ùn cay hún, giaã nhuyïîn ñt
úát, toãi röìi tröån riïng vúái ñt töm chua lêëy trong huä ra.
CHÏË BIÏËN
Töm chua thûúâng àûúåc ùn keâm thõt heo ba chó luöåc chñn, cùæt
miïëng nhoã moãng, rau thúm caác loaåi, chuöëi söëng, khïë xanh cùæt laát
moãng... Tuây thñch ùn keâm cúm hay buán. Hoùåc laâm cuöën töm chua:
Tuây yá choån baánh ûúát hay baánh traáng mïìm. Cuöën thaânh cuöën coá
àûúâng kñnh chûâng 3 cm vúái rau muöëng coång nhoã (khöng laá), rau
thúm, khoai lang luöåc löåt voã cùæt miïëng nhoã daâi; cùæt khuác ngùæn
chûâng 3cm, sùæp àûáng vaâo àôa, trïn möîi khuác àïí möåt laát thõt ba chó
moãng vaâ möåt con töm chua. Tuây thñch pha laåi nûúác trong huä töm
chua vúái ñt àûúâng, toãi úát... àïí laâm nûúác chêëm.
http://ebooks.vdcmedia.com
MOÁN ÙN VIÏÅT NAM TRUYÏÌN THÖËNG 19
THÕT KHO
VÊÅT LIÏÅU - THÛÅC HAÂNH
Moán thõt kho noái chung khaá àún giaãn, caác baån chó cêìn coá thõt
tûúi vaâ àuã gia võ laâ seä coá nöìi thõt kho ngon laânh maâ khöng cêìn phaãi
lo lùæng àïën bñ quyïët hay kinh nghiïåm gò caã.
1/ THÕT KHO NÛÚÁC:
Sûã duång thõt möng heo hoùåc thõt àuâi coá àuã ba phêìn da, múä vaâ
naåc; choån miïëng thõt coá lúáp da caâng moãng caâng töët, lúáp múä daây
khöng quaá 2cm, vaâ phêìn naåc daâi ngùæn tuây miïëng thõt àûúåc pha ra,
cùæt miïëng thõt cho vûâa ùn cúä ngoán tay caái laâ àûúåc. Vaâ nïëu baån laâ
ngûúâi ùn kiïng múä thò cûá choån hoaân toaân laâ thõt naåc àïí laâm moán
thõt kho nûúác.
- Têím ûúáp möîi 500gr thõt àaä cùæt miïëng vúái: 3 muöîng suáp
nûúác mùæm ngon + 3 muöîng àûúâng caát trùæng + 1/2 muöîng caâ phï
tiïu böåt + 1/2 muöîng caâ phï muöëi + 1/2 muöîng suáp haânh tñm tuây yá
bùm nhoã hay cùæt laát + 1 muöîng caâ phï nûúác maâu (*) + 1 miïëng quïë
voã chûâng 5gr. (Nïëu coá quïë, moán thõt kho seä thúm hún, khöng coá
cuäng àûúåc) tröån àïìu thõt cho thêëm gia võ, àïí qua 30 phuát.
- Sau thúâi gian ûúáp, bùæc nöìi thõt lïn bïëp, àïí nhoã lûãa, àaão àïìu
tay cho àïën khi thêëy höîn húåp nûúác gia võ söi lïn, chêm nûúác söi
vaâo cao hún mùåt thõt chûâng 2cm, àïí söi laåi laâ haå nhoã lûãa cho söi riu
riu, quan saát cho àïën khi thêëy phêìn múä trúã trong laâ àaåt yïu cêìu.
Nïëm laåi nûúác kho àïí thïm àûúâng hoùåc muöëi tuây khêíu võ riïng;
quan saát maâu thõt kho nïëu muöën àêåm hún cûá thïm vaâo ñt nûúác
maâu vaâ àïí söi laåi. Sau khi kho, nûúác kho sêëp só mùåt thõt laâ vûâa.
Thõt kho keâm trûáng gaâ hoùåc trûáng võt. Luöåc chñn trûáng, thaã vaâo tö
nûúác loåc cho dïî loác voã, löåt voã trûáng, thaã vaâo nöìi thõt kho khi vûâa
chêm thïm nûúác söi vaâ kho chung trûáng vúái thõt. Lûúång trûáng boã
http://ebooks.vdcmedia.com
Nhiïìu taác giaã 20
vaâo chó khoaãng 3 - 4 caái / 0,5kg thõt kho, nïëu cho nhiïìu phaãi chêm
thïm nûúác söi, võ nûúác kho seä laåt ài nhûng coá ngûúâi thñch kho thõt
vúái trûáng vaâ nïm laåt chûá khöng àêåm, khi dêìm trûáng ra hoå seä thïm
nûúác mùæm riïng. Kho keâm cuã caãi trùæng: duâng khoaãng 300gr cuã caãi
trùæng / 0,5kg thõt. Cuã caãi goåt voã, cùæt boã cuöëng tuây thñch cùæt miïëng
troân daây chûâng 1cm hoùåc cùæt miïëng cúä ngoán tay uát. Sau khi kho
thêëy phêìn múä trúã trong röìi múái cho cuã caãi vaâo vaâ kho nhoã lûãa sau
khi söi laåi thïm khoaãng 5 - 7 phuát nûäa thöi, cuã caãi seä chñn doân vaâ
chó húi trúã trong nheå úã phña ngoaâi laâ miïëng caãi ngon. Cuã caãi trùæng
coá tñnh thêím thêëu cao, nïëu kho lêu, cuã caãi seä huát chêët ngoåt mùån
cuãa nûúác kho vaâo trong vaâ laâm cho nûúác kho laåt ài trong khi miïëng
cuã caãi seä trúã tûâ mùån àïën rêët mùån vaâ toáp dêìn, moán thõt kho cuãa baån
seä trúã nïn laåt leäo vaâ coá võ hùng cuãa cuã caãi.
- Vúái moán thõt kho nûúác, tuy trònh baây vúái thõt möng nhûng
tuây thñch caác baån duâng ba chó cùæt miïëng, sûúân non chùåt miïëng
chûâng hai ngoán tay... àïí kho thò moán thõt kho cuãa baån vêîn laâ... thõt
kho.
VAÂI MOÁN ÙN KEÂM THÕT KHO NÛÚÁC:
* Dûa giaá: Phên lûúång dïî tñnh toaán àïí laâm vúái 1 tö nhoã àêìy
gña söëng rûãa saåch àïí raáo + 1/3 tö laá heå cùæt khuác ngùæn + 1/4 tö caã röët
goåt voã cùæt súåi. Pha dêëm (duâng dêëm göëc traái cêy): Chûâng 1/4 tö dêëm
vúái 3/4 tö nûúác loåc cho coá võ chua nheå röìi thïm chuát àûúâng àïí coá
thïm võ ngoåt nheå, àöí vaâo höîn húåp giaá heå, ngêm qua 1 giúâ, khi ùn
vúát ra àïí raáo dêëm, duâng chêëm keâm nûúác thõt kho. Caách muöëi naây
goåi laâ muöëi xöíi coá nghôa laâ muöëi àïí ùn liïìn chûa khöng àïí lêu cho
nïn võ chua trong höîn húåp dêëm àûúâng nhiïìu hún võ ngoåt.
* Dûa caãi àaä muöëi chua hoùåc caác thûá rau lang, rau muöëng,
rau dïìn, bùæp caãi luöåc... àïí chêëm nûúác thõt kho coá trûáng hoùåc khöng.
Giaä nhoã chuát toãi úát hoùåc tuây yá chó lêëy toãi, lêëy trûáng ra khoãi nöìi thõt
cho vaâo cheán toãi úát, muác vaâo ñt nûúác kho, dêìm naát trûáng. Àûâng
dêìm naát trûáng trong nöìi thõt, viïåc naây seä laâm cho nöìi thõt kho cuãa
baån nhanh choáng bõ thiu trong khi thõt kho hêm ài hêm laåi coá thïí
àïí qua nùm ba ngaây maâ vêîn khöng hû. Khi hêm nïëu thêëy caån
http://ebooks.vdcmedia.com