Cẩm nang cho các bà mẹ trẻ

  • 174 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 174 trang

Nội dung text: Cẩm nang cho các bà mẹ trẻ

CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 1
Muåc luåc
Giaãi àaáp möåt söë cêu hoãi vïì caác biïån phaáp traánh thai............................ 4
Vitamin C laâm giaãm biïën chûáng cuãa thai kyâ ......................................... 9
Ba thaáng àêìu cuãa thai kyâ....................................................................... 11
Ba thaáng giûäa cuãa thai kyâ...................................................................... 13
Ba thaáng cuöëi cuãa thai kyâ ...................................................................... 16
Tòm ra lúâi giaãi vò sao phöi baám àûúåc vaâo thaânh tûã cung .................... 21
Baâi têåp cho phuå nûä mang thai............................................................... 22
Dõ têåt bêím sinh ....................................................................................... 24
Laâm giaãm nguy cú phuâ chên khi mang thai ........................................36
Thai giaâ thaáng gêy nguy cú gò?..............................................................38
Baâi têåp daânh cho baâ meå múái sinh.......................................................... 39
Goái haânh lyá khi beá ra àúâi ....................................................................... 42
Nhûäng àiïìu cêìn traánh vaâ nïn laâm sau khi àeã ..................................... 45
Coá nïn sinh hoaåt tònh duåc trong thúâi gian mang thai?....................... 46
Chùm soác sûác khoeã sau khi sinh ...........................................................48
AÁp duång phûúng phaáp Baâ meå - Kangaroo (chuöåt tuái)......................... 51
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 2
Thai phuå bõ thuãy àêåu coá aãnh hûúãng àïën thai nhi?..............................54
Ùn gò cho con àûúåc khoeã ......................................................................... 55
Laâm thïë naâo àïí giaãm àau khi sanh?..................................................... 60
Giaãm cên vúái beá....................................................................................... 63
Tiïm phoâng uöën vaán cho phuå nûä coá thai ..............................................65
Hiïëm muöån - vö sinh: Möåt söë àiïìu cêìn biïët.......................................... 66
Haäy baão vïå treã khi coân laâ baâo thai ........................................................70
Xûã lyá tònh huöëng sau khi sinh............................................................... 74
Nhûäng thay àöíi úã ngûúâi meå khi mang thai.......................................... 76
Nhûäng àiïìu cêìn biïët àöëi vúái thai phuå phaãi ài xa................................. 79
Viïm gan siïu vi truâng vaâ thai ngheán .................................................. 82
Thai ngheán vaâ bïånh tiïíu àûúâng ............................................................ 85
Thai ngheán vúái ngûúâi mùæc bïånh tim..................................................... 89
Thai kyâ vaâ siïu êm ................................................................................. 91
Möåt söë lûu yá cho nhûäng baâ meå treã lêìn àêìu "ài biïín"...........................94
Duâng thuöëc cho phuå nûä àang cho con buá ........................................... 100
Giaän tônh maåch ..................................................................................... 103
Huyïët trùæng ........................................................................................... 105
Mïåt moãi .................................................................................................. 106
Tûåu do nêëm............................................................................................ 107
Sûng mùæt caá chên vaâ ngoán tay ............................................................ 108
Àöí möì höi............................................................................................... 109
Caác phûúng phaáp sinh con theo yá muöën............................................. 110
Caác vïët raån............................................................................................. 112
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 3
Khoá nguã .................................................................................................. 113
Phaát ban (nöíi röm)................................................................................ 114
Trô........................................................................................................... 116
ÖËm ngheán .............................................................................................. 117
Soán àaái ................................................................................................... 118
ÚÅ chua .................................................................................................... 119
Àaái rùæt .................................................................................................... 120
Caãm thêëy muöën xóu .............................................................................. 121
Bõ voåp beã ................................................................................................ 122
Chûáng taáo boán ....................................................................................... 123
Chûáng khoá thúã ....................................................................................... 124
Chaãy maáu nûúáu rùng............................................................................ 125
Chïë àöå dinh dûúäng sau khi sinh.......................................................... 126
Möåt söë tònh huöëng àùåc biïåt khi cho con buá meå .................................. 128
Cho treã nheå cên uöëng bao nhiïu sûäa laâ àuã cho möåt ngaây?............... 130
Laâm gò khi meå chûa xuöëng sûäa?.......................................................... 131
Laâm thïë naâo àïí nuöi treã sûát möi - húã haâm ïëch - cheã voâm hêìu? ....... 132
Meå sanh möí thò coá sûäa cho beá buá meå khöng?..................................... 133
Laâm sao cho beá buá meå khi nuám vuá bõ nûát? ........................................ 134
Bùæt àêìu cho treã buá meå .......................................................................... 135
Caách böìng bïë rêët quan troång àïí beá buá àûúåc nhiïìu sûäa..................... 139
Nuöi con bùçng sûäa meå vaâ möåt söë vêën àïì coá liïn quan....................... 141
Phaãi laâm gò khi vuá cùng tûác sûäa vaâ àau?............................................ 146
Laâm sao cho con buá khi nuám vuá quaá ngùæn hoùåc quaá daâi?................ 149
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 4
Khi ài laâm meå bõ chaãy sûäa ûúát caã aáo. Thêåt bêët tiïån!......................... 151
Meå phaãi laâm sao khi beá khöng chõu buá meå? ....................................... 152
Laâm thïë naâo àïí biïët meå coá àuã sûäa cho con buá? .................................. 154
Cho beá buá nhû thïë naâo khi meå ài laâm trúã laåi? ................................... 156
Beá khoác nhiïìu laâm meå thêåt sûå lo lùæng!............................................... 157
Beá chêåm tùng cên coá phaãi do sûäa meå “noáng” khöng? ........................ 160
Laâm thïë naâo àïí tùng lûúång sûäa vaâ phuåc höìi sûäa meå? ....................... 161
Buá meå hoaân toaân trong 6 thaáng àêìu laâm tùng trñ thöng minh........ 163
Moán ùn baâi thuöëc cho baâ meå thiïëu sûäa............................................... 171
Ngay sau khi sinh, coá cêìn cho treã uöëng nûúác àûúâng, nûúác cam thaão
khöng?.................................................................................................... 173
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 5
Giaãi àaáp möåt söë cêu hoãi vïì caác biïån phaáp traánh thai
Nïëu baån duâng thuöëc diïåt tinh truâng, cêìn àùåt hoùåc búm thuöëc 15
phuát trûúác khi giao húåp. Hiïåu quaã traánh thai seä keáo daâi trong voâng 1
giúâ. Khoaãng 10-15% phuå nûä aáp duång biïån phaáp naây bõ thêët baåi do
hiïíu sai vïì caách sûã duång hoùåc coá bêët thûúâng giaãi phêîu úã êm àaåo,
khiïën thuöëc khöng àûúåc phên böë àïìu.
Sau àêy laâ möåt söë àiïìu cêìn biïët khaác vïì caác biïån phaáp traánh
thai:
1. Coá nguy hiïím khöng nïëu chó àeo bao cao su luác sùæp xuêët
tinh?
Bao cao su cêìn àûúåc àeo ngay trûúác khi bùæt àêìu giao húåp. Ngay
caã khi chûa xuêët tinh, chêët nhúân tiïët ra úã àêìu dûúng vêåt àaä coá thïí
chûáa tinh truâng, gêy thuå thai. Ngoaâi ra, caác bïånh lêy qua àûúâng tònh
duåc cuäng coá thïí truyïìn tûâ ngûúâi noå sang ngûúâi kia ngay tûâ àêìu maâ
khöng chúâ àïën luác xuêët tinh.
Tyã lïå thêët baåi cuãa biïån phaáp traánh thai naây laâ 4-5%, nguyïn
nhên laâ duâng khöng àuáng caách hoùåc bao cao su bõ thuãng.
2. Viïn traánh thai coá laâm giaãm xung nùng tònh duåc?
Giaãm xung nùng tònh duåc chó laâ hïå quaã cuãa sûå thay àöíi tñnh
khñ, möåt taác duång phuå cuãa thuöëc traánh thai. Caác nghiïn cûáu cho
thêëy, progesteron trong viïn traánh thai coá thïí gêy trêìm caãm hoùåc
caãm giaác bûåc böåi úã möåt söë phuå nûä. Nïëu thuöëc aãnh hûúãng quaá nhiïìu
àïën têm traång, baån coá thïí tòm loaåi thuöëc coá haâm lûúång hooác mön thêëp
hún hoùåc thay àöíi phûúng phaáp traánh thai.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 6
3. Phûúng phaáp xuêët tinh ngoaâi coá àaáng tin cêåy khöng?
Khöng. Nhû àaä noái úã cêu 1, chêët dõch úã àêìu dûúng vêåt khi chûa
xuêët tinh (do tuyïën Cowper - coân goåi laâ tuyïën haânh niïåu àaåo - tiïët ra)
cuäng coá thïí chûáa tinh truâng. Ngoaâi ra, trong voâng vaâi giúâ sau khi
xuêët tinh, nïëu 2 ngûúâi laåi giao húåp maâ khöng aáp duång biïån phaáp
ngùn chùån naâo thò söë tinh truâng coân soát laåi úã niïåu àaåo vêîn coá thïí gêy
thuå thai.
Phûúng phaáp xuêët tinh ngoaâi hoaân toaân vö hiïåu trong viïåc
ngùn ngûâa caác bïånh lêy qua àûúâng tònh duåc.
4. Laâm thïë naâo àïí tñnh àûúåc thúâi gian an toaân?
Trûáng phaãi àûúåc thuå tinh trong phaåm vi 12-24 giúâ àöìng höì sau
khi ruång (coân tinh truâng chó coá khaã nùng thuå tinh trong voâng 48 giúâ
sau khi xuêët tinh). Vò vêåy, thúâi kyâ dïî thuå thai nhêët laâ 2 ngaây trûúác
vaâ 1 ngaây sau khi ruång trûáng. Vêën àïì khoá khùn laâ phaãi xaác àõnh
chñnh xaác thúâi àiïím naây.
Phûúng phaáp xaác àõnh ngaây ruång trûáng: Ào thên nhiïåt hùçng
ngaây, theo doäi sûå baâi tiïët chêët nhêìy cuãa cöí tûã cung, kïët húåp tñnh ngaây
ruång trûáng dûåa trïn àöå daâi caác chu kyâ kinh nguyïåt trûúác àêy. Caác kyä
thuêåt naây chó cho kïët quaã tûúng àöëi chñnh xaác.
Nguyïn nhên thêët baåi khi sûã duång biïån phaáp tñnh ngaây an toaân
göìm: chu kyâ kinh nguyïåt khöng àïìu, giao húåp khöng duâng duång cuå
traánh thai trong nhûäng ngaây nguy hiïím, ruång trûáng hún möåt lêìn
trong chu kyâ kinh nguyïåt.
5. Viïåc cho con buá coá hiïåu quaã traánh thai trong trûúâng húåp naâo?
Àïí phûúng phaáp naây coá hiïåu quaã cao, cêìn coá àuã 3 àiïìu kiïån:
- Treã buá ñt nhêët 85% khöëi lûúång sûäa daânh cho noá vaâ phaãi àûúåc
buá nhiïìu lêìn trong ngaây vaâ àïm.
- Ngûúâi meå vêîn chûa coá kinh trúã laåi, hoùåc trong 8 tuêìn sau àeã
khöng bõ ra maáu 2 ngaây liïn tiïëp.
- Con chûa quaá 6 thaáng tuöíi.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 7
Vúái nhûäng ngûúâi khöng cho con buá thûúâng xuyïn, caách traánh
thai töët nhêët sau àeã laâ sûã duång caác phûúng tiïån khöng coá hooác mön
nhû thuöëc diïåt tinh truâng (coá thïí phöëi húåp vúái muä cöí tûã cung hoùåc
maâng ngùn êm àaåo), bao cao su, xuêët tinh ngoaâi... Tuây theo hoaân
caãnh, coá thïí àùåt voâng hoùåc àònh saãn.
Thiïët lêåp chïë àöå dinh dûúäng trûúác 6 sau 6 múái coá thïí sinh con
thöng minh
Vò sao trûúác khi mang thai saáu thaáng àaä phaãi thiïët lêåp möåt chïë
àöå dinh dûúäng?
Ngay tûâ trûúác khi mang thai 6 thaáng, nhûäng ngûúâi chuêín bõ
laâm cha, meå phaãi chuá troång àïën sûå aãnh hûúãng cuãa vêën àïì dinh dûúäng
àöëi vúái nhiïîm sùæc thïí, ngûúâi chuêín bõ laâm meå caâng phaãi biïët cên àöëi
vêën àïì dinh dûúäng cuãa caác bûäa ùn, trûúác nhêët laâ coá bûúác chuêín bõ
àêìu tiïn hoaân haão nhêët cho cuöåc söëng àûáa con, vò vêåy, vêën àïì dinh
dûúäng coá têìm quan troång àöëi vúái cú thïí ngûúâi meå vaâ àûáa con ngay tûâ
trûúác khi mang thai 6 thaáng. Ngoaâi ra, caác chuyïn gia cuäng cho biïët,
tûâ khi mang thai cho àïën luác àûáa beá àûúåc 6 thaáng tuöíi laâ giai àoaån
maâ böå naäo phaát triïín nhanh nhêët. Xem xeát vïì troång lûúång cuãa naäo,
luác múái sinh nùång khoaãng 400gr, bùçng möåt phêìn tû böå naäo cuãa ngûúâi
trûúãng thaânh, àïën 6 thaáng tuöíi, troång lûúång cuãa noá àaä tùng gêëp àöi,
àïën möåt tuöíi tùng gêëp ba, luác naây àaä nùång bùçng 66% troång lûúång böå
naäo ngûúâi trûúãng thaânh, röìi àïën 3 tuöíi àaä nùång bùçng 80%, so vúái töëc
àöå phaát triïín cuãa caác böå phêån cú thïí khaác. Vò vêåy, àïí thai nhi coá thïí
trúã thaânh möåt àûáa treã thöng minh khoãe maånh thò viïåc hêëp thuå àêìy
àuã caác chêët dinh dûúäng laâ àiïìu bùæt buöåc, sau àêy chuáng töi xin àûúåc
liïåt kï caác chêët dinh dûúäng coá liïn quan àïën sûå phaát triïín naäo böå thai
nhi:
- Caác chêët àaåm àöång vêåt cung cêëp caác acid-amin cêìn thiïët cho
sûå hònh thaânh àaåi naäo cuãa thai nhi. Vaâ 50% caác böå phêån cuãa cú thïí laâ
do caác chêët àaåm cêëu thaânh. Vò vêåy, cêìn phaãi böí sung àêìy àuã caác chêët
àaåm
- Caác axit linoleic vaâ a - linolenic haâm chûáa trong chêët beáo laâ
caác chêët dinh dûúäng khöng thïí thiïëu àöëi vúái sûå phaát triïín caác tïë baâo
naäo, ngûúâi meå mang thai cêìn uöëng loaåi sûäa böåt coá thïí cung cêëp àêìy
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 8
àuã lûúång chêët beáo cêìn thiïët, khöng nïn vò súå mêåp maâ khöng hêëp thuå
àêìy àuã caác chêët beáo.
- Acid folic rêët quan troång àöëi vúái ngûúâi meå mang thai. Noá
khöng nhûäng giuáp giaãm thiïíu nguy cú saãy thai vaâ ngöå àöåc thai, maâ
gêìn àêy, caác nhaâ nghiïn cûáu y hoåc phaát hiïån nïëu thiïëu acid folic seä
gêy thûúng töín cho trung khu thêìn kinh vaâ tuãy söëng cuãa thai nhi vaâ
àùåc biïåt trong 12 tuêìn àêìu cuãa thai kyâ coá thïí gêy nhûäng nguy cú mùæc
caác khuyïët têåt trïn mùåt cuãa thai nhi. Àêy laâ möåt trong nhûäng goác àöå
troång yïëu cuãa vêën àïì dinh dûúäng trong thúâi kyâ mang thai.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 9
Vitamin C laâm giaãm biïën chûáng cuãa thai kyâ
Nghiïn cûáu múái cuãa Mexico cho thêëy, viïåc böí sung vitamin C
trong thúâi gian mang bêìu coá thïí laâm giaãm tyã lïå sinh non úã phuå nûä.
Hoáa chêët naây giuáp laâm tùng sûác bïìn cuãa maâng öëi vaâ nhúâ àoá giaãm
nguy cú vúä öëi súám - thuã phaåm khiïën nhiïìu treã bõ àeã non.
Vitamin C thuöåc nhoám tan trong nûúác. Noá khöng coá khaã nùng
töìn taåi lêu trong cú thïí, lûúång vitamin thûâa seä àûúåc thaãi ra ngoaâi
ngay. ÚÃ phuå nûä mang thai, nhu cêìu vïì chêët naây tùng cao nïn haâm
lûúång cuãa noá trong maáu thûúâng giaãm. Nhûäng nghiïn cûáu trûúác àêy
cho thêëy:
- Vitamin C rêët quan troång àöëi vúái cêëu truác cuãa caác maâng laâm
tûâ collagen.
- ÚÃ phuå nûä coá thai, haâm lûúång vitamin C trong maáu vaâ trong
baåch cêìu (kho dûå trûä chêët naây) thûúâng giaãm.
- Ngûúâi khöng duâng àuã vitamin C trûúác vaâ trong khi coá thai dïî
bõ vúä maâng öëi súám.
Caác nhaâ khoa hoåc taåi Viïån Chu sinh Quöëc gia cuãa Mexico cho
rùçng, böí sung vitamin C coá thïí giuáp ngùn ngûâa viïåc giaãm haâm lûúång
chêët naây trong baåch cêìu. 52 phuå nûä mang thai úã thaáng thûá 5 àaä àûúåc
duâng giaã dûúåc hoùåc 100 mg vitamin C möîi ngaây trong 3 thaáng. Kïët
quaã laâ:
- Haâm lûúång vitamin C trong maáu giaãm úã têët caã phuå nûä. Lûúång
chêët naây trong baåch cêìu giaãm úã nhoám duâng giaã dûúåc vaâ tùng úã nhoám
duâng thuöëc.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 10
- Khi kïët thuác thai kyâ, dûúái 5% phuå nûä nhoám àûúåc böí sung
vitamin C bõ vúä maâng öëi súám, so vúái 25% úã nhoám duâng giaã dûúåc.
Nhoám nghiïn cûáu ài àïën kïët luêån: Vitamin C taåo àiïìu kiïån duy
trò nguöìn dûå trûä chêët naây trong baåch cêìu, vaâ coá thïí giuáp ngùn ngûâa
tònh traång vúä maâng öëi súám.
Viïån Y khoa Myä gêìn àêy àaä khuyïn têët caã caác phuå nûä coá thai
duâng 75 mg vitamin C möîi ngaây. Möåt cöëc 250 ml nûúác cam àoáng höåp
chûáa 100 mg vitamin C.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 11
Ba thaáng àêìu cuãa thai kyâ
Ba thaáng àêìu cuãa thai kyâ laâ möåt khoaãng thúâi gian tuyïåt vúâi,
àêìy nhûäng thay àöíi cuãa caã baån vaâ em beá. Trong phêìn naây, chuáng töi
àïì cêåp àïën moåi vêën àïì tûâ sûå phaát triïín cuãa thai trong 3 thaáng àêìu
(hoùåc 13 tuêìn àêìu) cho àïën nhûäng thay àöíi úã cú thïí baån xaãy ra cuâng
luác àoá. ÚÃ nhûäng phêìn sau, baån seä tòm thêëy nhûäng gò seä diïîn ra úã lêìn
khaám thai àêìu tiïn vaâ úã nhûäng lêìn sau àoá. Chuáng töi cung cêëp
nhûäng thöng tin vïì caác xeát nghiïåm chêín àoaán coá thïí àûúåc thûåc hiïån úã
ba thaáng àêìu vaâ cho baån biïët caác lyá do sûã duång chuáng, cuäng nhû
nhûäng nguy cú liïn quan. Cuöëi cuâng, chuáng töi giuáp baån biïët khi naâo
baån cêìn ài khaám bïånh, khi naâo baån nïn goåi cho baác sô cuãa baån vaâ khi
naâo baån coá thïí thúã sêu vaâ thû giaän. Chuáng töi àïì cêåp àïën moåi thûá maâ
baån vaâ em beá coá thïí gùåp trong 3 thaáng àêìu úã nhûäng trang dûúái àêy.
Möåt sûå söëng múái àõnh hònh
Thai kyâ bùæt àêìu khi trûáng vaâ tinh truâng gùåp nhau taåi öëng dêîn
trûáng. Taåi giai àoaån naây, trûáng vaâ tinh truâng kïët húåp vúái nhau taåo
thaânh húåp tûã (möåt tïë baâo). Húåp tûã phên chia nhiïìu lêìn taåo thaânh
phöi. Phöi di chuyïín theo öëng dêîn trûáng vaâo tûã cung. Khi noá àïën tûã
cung, caã baån vaâ em beá bùæt àêìu traãi qua nhûäng thay àöíi lúán.
Vaâo khoaãng ngaây thûá nùm, phöi baám vaâo lúáp niïm maåc giaâu
maåch maáu cuãa tûã cung (goåi laâ hiïån tuúång laâm töí). Möåt phêìn cuãa phöi
phaát triïín taåo thaânh phöi thai (em beá trong 8 tuêìn àêìu) vaâ phêìn coân
laåi phaát triïín thaânh nhau thai.
Em beá phaát triïín bïn trong tuái öëi trong tûã cung. Baån haäy tûúãng
tûúång nhû laâ em beá phaát triïín bïn trong möåt bong boáng (tuái öëi),
nhûng thay vò quaã boáng àûúåc búm àêìy khñ thò laâ àêy laâ dõch trong
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 12
(àûúåc goåi laâ dõch öëi). Quaã boáng àûúåc cêëu taåo bùçng hai lúáp maâng moãng
goåi laâ maâng àïåm vaâ maâng öëi.
Khi moåi ngûúâi noái ''vúä tuái nûúác" tûác laâ hoå àïì cêåp àïën vúä maâng
öëi. Caác maâng naây loát úã thaânh trong cuãa tûã cung. Em beá búi trong dõch
öëi vaâ gùæn vúái nhau bùçng dêy röën. Cöí tûã cung (laâ cûãa cuãa tûã cung) seä
múã ra (hoùåc giaän) khi baån àang chuyïín daå.
Nhau thai bùæt àêìu hònh thaânh rêët súám, ngaây sau khi phöi laâm
töí trong tûã cung. Maáu meå vaâ maáu thai nhi tiïëp xuác rêët gêìn nhau bïn
trong nhau thai. Àiïìu naây giuáp cho sûå trao àöíi caác chêët khaác nhau
(nhû chêët dinh dûúäng, oxygen, vaâ chêët thaãi). Maáu meå vaâ maáu thai
nhi tiïëp xuác gêìn nhau nhûng chuáng khöng thêåt sûå tröån lêîn nhau.
Giöëng nhû möåt caái cêy, nhau thai taåo thaânh nhûäng nhaánh lúán
röìi phên chia thaânh nhûäng nhaánh nhoã dêìn. Nhûäng chöìi nhoã nhêët cuãa
nhau goåi laâ nhung mao àïåm; bïn trong àoá laâ nhûäng maåch maáu nhoã
cuãa thai. Khoaãng 3 tuêìn sau khi thuå thai, caác maåch maáu naây seä nöëi
laåi vúái nhau taåo thaânh hïå thöëng tuêìn hoaân cuãa em beá vaâ tim bùæt àêìu
àêåp.
Sau taám tuêìn thai, phöi thai phaát triïín àûúåc xem nhû laâ thai.
Vaâo thúâi àiïím naây, hêìu hïët cú quan vaâ cêëu truác quan troång àaä àûúåc
hònh thaânh. 32 tuêìn coân laåi cho pheáp caác cêëu truác cuãa thai phaát triïín
vaâ trûúãng thaânh. Mùåt khaác, böå naäo duâ cuäng àûúåc hònh thaânh súám
nhûng vêîn liïn tuåc phaát triïín trong suöët thaâi kyâ (vaâ ngay caã trong
giai àoaån àêìu cuãa thúâi thú êëu).
Khi chuáng töi àïì cêåp àïën tuêìn thai, tûác laâ tuêìn lïî tñnh tûâ ngaây
kinh choát (chûá khöng phaãi tñnh tûâ ngaây thuå thai). Vò vêåy vaâo thúâi
àiïím 8 tuêìn thai, em beá thêåt sûå laâ 6 tuêìn tuöíi kïí tûâ ngaây thuå thai.
Vaâo cuöëi thaáng thûá hai, tay, chên, ngoán tay vaâ ngoán chên bùæt
àêìu hònh thaânh. Thêåt ra, thai àaä bùæt àêìu thûåc hiïån nhûäng cûã àöång
nhoã, tûå nhiïn. Nïëu baån àûúåc khaám siïu êm trong 3 thaáng àêìu thai
kyâ, baån coá thïí nhòn thêëy caác cûã àöång tûå nhiïn naây trïn maân hònh.
Naäo lúán rêët nhanh, vaâ tai, mùæt xuêët hiïån. Cú quan sinh duåc
ngoaâi cuäng hònh thaânh vaâ coá thïí phên biïåt àûúåc con trai hay con gaái
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 13
vaâo cuöëi thaáng thûá hai mùåc duâ viïåc phên biïåt giúái tñnh naây chûa phaát
hiïån àûúåc trïn siïu êm.
Vaâo cuöëi thaáng thûá ba, thai àaâi khoaãng 4 inch (tûác 10cm) vaâ
cên nùång khoaãng 1 ounce (khoaãng 28g). Àêìu coá veã lúán vaâ troân vaâ caác
mñ mùæt àoáng chùåt. Vaâo thúâi àiïím naây, ruöåt (dñnh nheå vaâo dêy röën vaâo
tuêìn lïî thûá 10) nùçm bïn trong buång. Moáng tay xuêët hiïån vaâ toác bùæt
àêìu moåc trïn àêìu em beá. Thêån bùæt àêìu laâm viïåc trong thaáng thûá ba.
Thai bùæt àêìu taåo ra nûúác tiïíu khoaãng giûäa tuêìn thûá 9 àïën tuêìn thûá
12. Trïn siïu êm baån coá thïí thêëy nûúác tiïíu bïn trong baâng quang
nhoã cuãa thai.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 14
Ba thaáng giûäa cuãa thai kyâ
Tam caá nguyïåt thûá hai (tûác laâ 3 thaáng nùçm trong khoaãng tûâ
tuêìn lïî thûá 13 àïën thûá 26) thûúâng laâ giai àoaån àeåp nhêët cuãa thai kyâ.
Triïåu chûáng buöìn nön vaâ mïåt moãi (thûúâng gùåp úã 3 thaáng àêìu) thûúâng
àaä biïën mêët vaâ baån caãm thêëy khoãe hún vaâ thoaãi maái hún. Àêy laâ thúâi
gian tuyïåt vúâi vò baån caãm thêëy em beá di àöång bïn trong baån vaâ cuöëi
cuâng baån bùæt àêìu löå ra daáng veã coá thai roä raâng. Trong tam caá nguyïåt
thûá hai, caác xeát nghiïåm maáu, xeát nghiïåm tiïìn thai, vaâ siïu êm coá thïí
xaác nhêån em beá khoãe maånh vaâ phaát triïín bònh thûúâng. Vaâ nhiïìu phuå
nûä nhêån thêëy rùçng cuöëi cuâng hoå àaä coá thïí nùæm chùæc viïåc sùæp coá em
beá. Thúâi àiïím naây cuäng laâ luác baån bùæt àêìu chia seã caác tin tûác tuyïåt
vúâi vúái gia àònh, baån beâ vaâ àöìng nghiïåp.
Trong chûúng naây, chuáng töi seä cung cêëp cho baån möåt yá niïåm roä
raâng vïì tam caá nguyïåt thûá hai cuãa baån seä nhû thïë naâo vaâ möåt söë vêën
àïì bùæt àêìu baån chuá yá (tûâ nhûäng cûã àöång cuãa em beá àïën nhûäng thay
àöíi vïì da, toác cuãa baån, sûå vuång vïì cuãa baån). Chuáng töi cuäng noái cho
baån vïì siïu êuâm, choåc öëi, vaâ caác xeát nghiïåm y khoa khaác. Cuöëi cuâng,
chuáng töi àïì cêåp àïën nhûäng dêëu hiïåu vïì caác truåc trùåc cuãa thai kyâ .
Khaám phaá sûå phaát triïín cuãa em beá
Em beá cuãa baån phaát triïín nhanh choáng trong 3 thaáng giûäa thai
kyâ. Thai daâi khoaãng 3 inch (8 cm) vaâo tuêìn lïî thûá 13. Vaâo tuêìn lïî thûá
26, noá daâi khoaãng 14 inch (35 cm) vaâ cên nùång khoaãng 2,25 pound
(tûác l,022 kg) . Vaâo khoaãng giûäa tuêìn lïî thûá 14 àïën 16, caác tay chên
bùæt àêìu daâi ra vaâ bùæt àêìu tröng giöëng nhû tay vaâ chên chuáng ta. Sûå
di chuyïín coá phöëi húåp cuãa tay vaâ chên cuäng coá thïí thêëy àûúåc trïn
siïu êm. Giûäa tuêìn lïî thûá 18 àïën thûá 21, baån bùæt àêìu caãm thêëy thai
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 15
cûã àöång, mùåc duâ chuáng khöng nhêët thiïët phaãi xuêët hiïån àïìu àùån suöët
ngaây.
Trong 3 thaáng àêìu thai kyâ, àêìu em beá lúán so vúái kñch thûúác cú
thïí nhûng vaâo giai àoaån naây khi cú thïí phaát triïín, àêìu em beá trúã nïn
tûúng xûáng hún vúái thên mònh. Xûúng trúã nïn àùåc vaâ nhêån biïët àûúåc
trïn siïu êm. Vaâo giai àoaån súám cuãa 3 thaáng giûäa thai kyâ, thai tröng
coá veã giöëng vêåt thïí laå nhûng vaâo tuêìn lïî thûá 26, noá tröng giöëng con
ngûúâi hún. Thai cuäng thïí hiïån nhiïìu hoaåt àöång coá thïí ghi nhêån àûúåc.
Noá khöng nhûäng di àöång maâ coân hoaåt àöång theo nhûäng chu kyâ thûác
nguã àïìu àùån vaâ noá coá thïí nghe vaâ nuöët. Sûå phaát triïín phöíi tùng roä
rïåt giûäa tuêìn lïî thûá 20 vaâ 25. Vaâo tuêìn lïî thûá 24, tïë baâo phöíi bùæt àêìu
tiïët chêët sunfactant. Àêy laâ möåt chêët hoaá hoåc coá khaã nùng giuáp phöíi
duy tònh traång núã röång. Giûäa tuêìn lïî thûá 26 àïën thûá 28, mùæt (trûúác
kia nhùæm kñn) múã àûúåc vaâ löng xuêët hiïån úã àêìu vaâ thên mònh. Lúáp
múä hònh thaânh dûúái da vaâ hïå thöëng thêìn kinh trung ûúng trûúãng
thaânh ngoaån muåc.
Vaâo tuêìn lïî thûá 23 àïën thûá 24, thai àûúåc xem laâ coá thïí söëng
àûúåc, àiïìu naây coá nghôa laâ nïëu noá àûúåc sanh ra vaâo thúâi àiïím naây thò
noá coá khaã nùng söëng àûúåc nïëu sanh úã möåt trung têm coá khoa sú sinh
giaâu kinh nghiïåm trong viïåc chùm soác treã sanh non. Möåt treã sanh
non vaâo tuêìn lïî thûá 28 (súám gêìn 3 thaáng) vaâ àûúåc chùm soác taåi khoa
sùn soác àùåc biïåt thò coá khaã nùng söëng rêët cao.
Cûã àöång cuãa thai
Viïåc nhêån biïët chùæc chùæn lêìn àêìu tiïn em beá cûã àöång trong cú
thïí baån thò rêët khoá khùn. Nhiïìu phuå nûä caãm thêëy caác cûã àöång nhanh
vaâo khoaãng tuêìn lïî thûá 16 àïën tuêìn lïî thûá 20. Khöng thïí noái moåi phuå
nûä àïìu coá thïí noái caãm giaác àoá thêåt sûå laâ cûã àöång cuãa em beá. Möåt söë
cho àoá laâ húi (söi buång) nhûng àa söë nghô rùçng em beá cûã àöång. Vaâo
khoaãng tuêìn lïî thûá 20 vaâ 22, cûã àöång cuãa thai dïî daâng nhêån biïët hún
nhûng vêîn khöng phaãi laâ chùæc chùæn . Vaâo giai àoaån 4 tuêìn kïë tiïëp,
chuáng trúã nïn àïìu àùån hún. Caác em beá khaác nhau coá caác kiïíu cûã àöång
khaác nhau. Baån coá thïí àïí yá thêëy rùçng em beá cuãa baån coá khuynh
hûúáng cûã àöång nhiïìu hún vaâo ban àïm, coá leä noá muöën têåp dûúåt cho
baån quen vúái nhûäng àïm mêët nguã sau khi noá sanh ra! Hoùåc baån chó
coá thïí nhêån biïët em beá cûã àöång vaâo ban àïm vò luác naây baån nùçm yïn
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 16
tônh hún. Nïëu àêy laâ àûáa con thûá hai (hoùåc thûá ba, thûá tû...), baån coá
thïí bùæt àêìu caãm nhêån àûúåc cûã àöång cuãa thai súám hún hai tuêìn lïî.
Nïëu baån khöng caãm thêëy em beá cûã àöång gò caã vaâo tuêìn lïî thûá
22, baån haäy baáo cho baác sô. Coá thïí Baác sô cho baån ài khaám siïu êm
(àùåc biïåt nïëu trûúác khi àoá baån chûa coá ài siïu êm) àïí kiïím tra em beá.
Möåt lyá giaãi thûúâng gùåp cho viïåc khöng caãm thêëy sûå cûã àöång cuãa em
beá laâ nhau thai àoáng (laâm töí) úã thaânh trûúác cuãa tûã cung (tûác laâ nhau
thai nùçm giûäa em beá vaâ da buång cuãa baån). Nhau thai coá vai troâ nhû
möåt têëm àïåm vaâ laâm chêåm thúâi gian maâ baån lêìn àêìu tiïn nhêån biïët
cûã àöång cuãa thai.
Sau tuêìn lïî thûá 26 àïën 28, nïëu baån ngûng caãm thêëy em beá cûã
àöång nhiïìu nhû thûúâng lïå, baån haäy goåi àiïån cho baác sô. Vaâo tuêìn lïî
thûá 28, baån phaãi caãm thêëy em beá cûã àöång ñt nhêët 6 lêìn möîi giúâ sau
khi baån ùn töëi. Nïëu baån khöng chùæc laâ em beá coá àang cûã àöång bònh
thûúâng hay khöng, baån haäy nùçm nghiïng sang traái vaâ àïëm caác cûã
àöång. Nïëu em beá cûã àöång ñt nhêët 6 lêìn trong 1 giúâ thò chùæc chùæn rùçng
noá hoaân toaân bònh thûúâng. Ngûúåc laåi, nïëu baån caãm thêëy cûã àöång cuãa
em beá ñt hún thöng thûúâng, baån nïn goåi àiïån cho baác sô.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 17
Ba thaáng cuöëi cuãa thai kyâ
Cuöëi cuâng thò baån cuäng sùén saâng cho 3 thaáng cuöëi cuãa thai kyâ.
Vaâo thúâi àiïím naây, baån coá thïí àaä quen vúái caái buång bêìu cuãa mònh,
triïåu chûáng öëm ngheán vaâo buöíi saáng àaä qua ài, baån bùæt àêìu mong àúåi
vaâ thûúãng thûác caãm giaác em beá cûã àöång vaâ àaåp trong buång baån.
Trong 3 thaáng naây, em beá tiïëp tuåc phaát triïín vaâ baác sô tiïëp tuåc theo
doäi sûác khoãe cuãa baån vaâ em beá. Baån cuäng phaãi bùæt àêìu chuêín bõ cho
viïåc sanh em beá, coá nghôa laâ chuêín bõ nghó laâm àïí tham dûå lúáp hoåc
tiïìn saãn (noái caách khaác laâ tòm hiïíu nhûäng gò seä xaãy ra khi chuyïín daå
vaâ sanh).
Vaâo tuêìn lïî thûá 28, em beá daâi khoaãng 35 cm vaâ cên nùång
khoaãng 1135g. Nhûng vaâo cuöëi 3 thaáng cuöëi thai kyâ (vaâo tuêìn lïî thûá
40), noá daâi khoaãng 50 cm vaâ nùång khoaãng 2700g àïën 3600g (àöi khi
lúán hún möåt chuát hoùåc nhoã hún möåt chuát). Thai daânh gêìn hïët 3 thaáng
cuöëi cho sûå phaát triïín, tùng thïm lûúång múä, vaâ tiïëp tuåc phaát triïín caác
cú quan khaác àùåc biïåt laâ hïå thêìn kinh trung ûúng. Tay chên trúã nïn
àêìy àùån hún vaâ da chuyïín sang maâu höìng xanh vaâ trún laáng. Em beá
ñt nhaåy caãm vúái nhiïîm truâng vaâ taác duång phuå cuãa thuöëc, nhûng möåt
söë taác duång naây vêîn coá thïí aãnh hûúãng àïën sûå phaát triïín cuãa thai. Hai
thaáng cuöëi thûúâng daânh cho viïåc chuêín bõ cho viïåc chuyïín sang cuöåc
söëng bïn ngoaâi tûã cung. Nhûäng thay àöíi naây ñt ngoaån muåc hún úã giai
àoaån trûúác nhûng sûå trûúãng thaânh vaâ phaát triïín xaãy ra úã giai àoaån
naây thò rêët quan troång.
Tûâ tuêìn lïî thûá 28 àïën 34, thai thûúâng úã tû thïë àêìu quay xuöëng
dûúái (coân goåi laâ ngöi àêìu). Bùçng caách naây, möng vaâ chên (phêìn 1l
thai), em beá coá thïí coá tû thïë möng quay xuöëng dûúái (ngöi möng) hoùåc
nùçm ngang tûã cung (ngöi ngang).
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 18
Vaâo tuêìn lïî thûá 36, sûå phaát triïín chêåm laåi vaâ thïí tñch dõch öëi
àaåt töëi àa. Sau thúâi àiïím naây, thïí tñch dõch öëi bùæt àêìu giaãm. Trong
thûåc tïë, àa söë baác sô kiïím tra thïí tñch dõch öëi thûúâng quy bùçng caách
siïu êm hoùåc bùçng caãm nhêån qua thaânh buång vaâo nhûäng tuêìn lïî cuöñ
àïí chùæc chùæn laâ lûúång dõch öëi vêîn coân bònh thûúâng.
Caác kiïíu phaát triïín cuãa thañ
Töëc àöå phaát triïín cuãa em beá thay àöíi tuây theo tûâng giai àoaån
cuãa thai kyâ. Vaâo tuêìn lïî thûá 14 àïën 15, em beá tùng cên khoaãng
5g/ngaây, vaâ tuêìn lïî thûá 32 àïën 34, tùng cên 30- 35g/ngaây (vaâo
khoaãng 230g/tuêìn).
Sau 36 tuêìn, töëc àöå phaát triïín cuãa thay chêåm ài vaâ vaâo tuêìn lïî
thûá 41 àïën 42 (taåi thúâi àiïím naây, baån àaä quaá ngaây dûå sanh), töëc àöå
phaát triïín laâ töëi thiïíu hoùåc coá thïí thai khöng phaát triïìn hún nûäa.
Möåt söë yïëu töë sau àêy aãnh hûúãng lïn sûå phaát triïín cuãa thai:
- Huát thuöëc laá. Huát thuöëc laá laâ laâm giaãm cên nùång cuãa thai vaâo
khoaãng 200g.
- Tiïíu àûúâng. Baâ meå bõ tiïíu àûúâng coá thïí laâm con quaá to hoùåc
quaá nhoã.
- Tiïìn cùn di truyïìn hoùåc tiïìn cùn gia àònh. Noái caách khaác, vêån
àöång viïn boáng röí thûúâng khöng coá con lúán lïn trúã thaânh naâi cûúäi
ngûåa àua chuyïn nghiïåp (naâi cûúäi ngûåa àua thûúâng coá voác daáng nhoã
beá).
- Nhiïîm truâng thai. Möåt söë nhiïîm truâng aãnh hûúãng àïën sûå phaát
triïín trong khi möåt söë khaác thò khöng.
- Sûã duång thuöëc "cêëm". Thuöëc gêy nghiïån coá thïí laâm chêåm sûå
phaát triïín cuãa thai. Sûå tùng cên cuãa saãn phuå. Nïëu baån tùng quaá
nhiïìu hoùåc quaá ñt, noá cuäng coá thïì aãnh hûúãng àïën sûå phaát triïín cuãa
em beá.
- Tiïìn cùn y khoa cuãa meå. Möåt söë bïånh lyá, nhû cao huyïët aáp
hoùåc lupus, coá thïí aãnh hûúãng àïën sûå phaát triïín cuãa thai.
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 19
- Àa thai. Song thai hay tam thai thûúâng coá con nhoã hún nhûäng
em beá àún thai.
- Chûác nùng cuãa nhau thai. Doâng maáu nhau thai chêåm coá thïí
laâm chêåm sûå phaát triïín cuãa em beá.
Baác sô quan têm àïën sûå phaát triïín cuãa em beá thûúâng bùçng caách
ào àöå cao tûã cung vaâ lûu yá àïën sûå tùng cên cuãa baån. Nïëu baån tùng
cên quaá ñt hoùåc quaá nhiïìu, nïëu bïì cao tûã cung cuãa baån bêët thûúâng,
hoùåc nïëu trong bïånh sûã cuãa baån coá möåt söë vêën àïì khiïën cho baån coá
nguy cú bõ chêåm phaát triïín thai, baác sô thûúâng cho baån ài laâm siïu
êm àïí àaánh giaá chñnh xaác hún.
Sûå cûã àöång cuãa thai
Thónh thoaãng vaâo tam caá nguyïåt thûá ba, baån coá thïí caãm thêëy
nhû laâ nuái lûãa böåc phaát trong tûã cung baån. Nhòn xuöëng buång khi thai
àang hoaåt àöång, baån thêëy nhû coá möåt sinh vêåt ngoaâi vuä truå àang
nhaãy thïí duåc nhõp àiïåu bïn trong buång baån. Vaâo cuöëi thai kyâ, thai coá
veã ñt cûã àöång àêìm thoåc hún vaâ coá nhiïìu cûã àöång cuöån troân, lùn löån
hún. Thúâi àiïím cûã àöång cuäng thay àöíi; chuã yïëu vaâo nhûäng luác yïn
tônh. Thai àang thñch ûáng vúái kiïíu treã sú sinh hún, coá giêëc nguã daâi
hún vaâ chu kyâ hoaåt àöång daâi hún.
Nhiïìu phuå nûä coá thai nghe noái laâ cûã àöång thai seä giaãm dêìn vaâo
thúâi àiïím gêìn ngaây sanh. Àiïìu naây khöng àuáng, kiïíu cûã àöång chó
thay àöíi tûâ àêm thoåc maånh sang cûã àöång cuöån troân chêåm.
Nïëu baån khöng caãm thêëy thai cûã àöång bònh thûúâng, baån haäy
baáo cho baác sô biïët. Theo quy luêåt thöng thûúâng thò baån seä caãm thêëy
thai cûã àöång 6 lêìn trong möåt giúâ sau khi ùn töëi, trong luác nghó ngúi.
Bêët cûá cûã àöång naâo baån cuäng àïëm caã. Möåt söë phuå nûä nhêån ra rùçng hoå
ài vaâo giai àoaån caãm thêëy thai cûã àöång ñt ài, nhûng sau àoá cûã àöång
thai tùng lïn trúã laåi bònh thûúâng. Àêy laâ vêën àïì rêët thûúâng gùåp vaâ
khöng phaãi laâ möåt truåc trùåc trong thai kyâ. Tuy nhiïn, nïëu baån lûu yá
thêëy thai giaãm hoaåt àöång hoùåc caãm thêëy thai khöng cûã àöång trong
nhiïìu giúâ (cho duâ nghó ngúi hay ùn uöëng), baån nïn goåi àiïån thoaåi cho
baác sô ngay lêåp tûác.
Cûã àöång thúã cuãa thai
http://www.ebooks.vdcmedia.com
CÊM NANG CHO CAÁC BAÂ MEÅ TREÃ 20
Thai bùæt àêìu coá cûã àöång thúã àïìu àùån vaâo tuêìn lïî thûá 10 trúã ài,
vaâ caác cûã àöång naây trúã nïn thûúâng xuyïn hún vaâo 3 thaáng cuöëi thai
kyâ. Thai khöng thúã thêåt sûå maâ löìng ngûåc, thaânh buång vaâ cú hoaânh
chó di chuyïín nhû àang thúã. Caác cûã àöång naây baån khöng caãm nhêån
àûúåc, nhûng chuáng töi coá thïí quan saát àûúåc trïn siïu êm vaâ laâ möåt
dêëu hiïåu chûáng toã thai àang tiïën triïín töët. Trong 3 thaáng cuöëi, thúâi
gian maâ thai daânh cho thúã gia tùng, nhêët laâ sau bûäa ùn.
Thai nêëc cuåt
Baån coá thïí caãm thêëy thai cûã àöång nhanh vaâ àïìu àùån, xuêët hiïån
möîi vaâi giêy. Caác cûã àöång naây trong rêët giöëng nêëc cuåt. Möåt söë phuå nûä
caãm thêëy thai nêëc cuåt nhiïìu lêìn trong ngaây; möåt söë khaác thò caãm
thêëy chuáng rêët hiïëm gùåp. Caác cûã àöång nêëc cuåt naây vêîn tiïëp tuåc khi
em beá sanh ra vaâ hoaân toaân bònh thûúâng.
http://www.ebooks.vdcmedia.com