Bí mật cảm hứng và say mê - truyện cổ andersen

  • 51 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 51 trang

Nội dung text: Bí mật cảm hứng và say mê - truyện cổ andersen

METTE NORGAARD
Truyeän coå Andersen
- CAÛM HÖÙNG & SAY MEÂ -
THE UGLY DUCKLING GOES TO WORK
1
2
Bìa 4:
Soáng trong xaõ hoäi hieän ñaïi, nhu caàu vaø ham muoán cuûa con ngöôøi ngaøy caøng
taêng. Lieäu danh voïng, quyeàn löïc, tieàn baïc coù aùp ñaûo nieàm mô öôùc, khaùt khao nôi saâu
thaúm taâm hoàn baïn? Lieäu coâng vieäc coù phaûi laø nieàm höùng khôûi duy nhaát tieáp theâm
naêng löôïng cho baïn moãi ngaøy?
Thöïc teá, nhieàu ngöôøi vì quaù ham meâ coâng vieäc, muoán tieán thaân, quay cuoàng vôùi
nhöõng hoaøi baõo maø ñaùnh maát nieàm vui cuoäc soáng vaø söï chu toaøn boån phaän trong gia
ñình. Giöõa nhöõng thaønh coâng maø hoï ao öôùc vaø nhöõng thaát baïi hoï sôï gaëp phaûi laø söï day
döùt, baên khoaên, traên trôû ñeán kieät queä.
Thoâng qua theá giôùi nhaân vaät cuûa mình, nhaø vaên Ñan Maïch vó ñaïi Hans
Christian Andersen ñaõ minh hoïa coâ ñoïng, haøm suùc những thaùch thöùc con ngöôøi gaëp
phaûi trong cuoäc soáng. Chính theá giôùi ngheä thuaät aáy ñaõ truyeàn caûm höùng cho khoâng ít
ñoäc giaû, ñeå roài nhaân dòp kyû nieäm 200 naêm ngaøy sinh Andersen, nöõ taùc giaû Mette
Norgaand moät laàn nöõa ñaõ taùi hieän theá giôùi ngheä thuaät coå tích Andersen moät caùch töôi
môùi trong cuoán Bí maät Caûm höùng vaø say meâ.
Vôùi cuoán saùch naøy, beân caïnh vieäc gaëp laïi nhöõng caâu chuyeän coå tích vui töôi, dí
doûm maø saâu saéc, baïn coøn ñöôïc thaáy raát nhieàu baøi hoïc thuù vò. Taát caû goùp phaàn truyeàn
caûm höùng, söùc maïnh vaø nieàm say meâ cho baïn; giuùp baïn phaùt huy hôn nöõa naêng löïc
baûn thaân, kieán taïo moät ñôøi soáng coâng sôû ñaày yù nghóa.
3
MUÏC LUÏC
LÔØI TÖÏA
LÔØI GIÔÙI THIEÄU
VAØI VAÁN ÑEÀ XUNG QUANH BAÛN DÒCH MÔÙI
1. BOÄ QUAÀN AÙO MÔÙI CUÛA HOAØNG ÑEÁ
2. VÒT CON XAÁU XÍ
3. CON BOÏ HUNG
4. CON QUYÛ ÔÛ CÖÛA HAØNG TAÏP HOÙA
5. CAÂY THOÂNG
6. CHIM HOÏA MI
MOÄT SOÁ NHAÄN ÑÒNH VEÀ CUOÁN SAÙCH
4
LÔØI TÖÏA
Ngaøy nay, vaán ñeà lôùn nhaát maø chuùng ta gaëp phaûi ôû moâi tröôøng coâng sôû, trong
thôøi ñaïi toaøn caàu hoùa, laø söï buøng noå cuûa maïng löôùi thoâng tin, söï luùng tuùng trong vieäc
xöû lyù döõ lieäu. Moät khi khoâng bieát ñoåi môùi tö duy, tieáp nhaän caùi môùi, phaùt huy tieàm
naêng saün coù cuûa baûn thaân, ta seõ khoù traùnh khoûi rôi vaøo laïc haäu. Ngöôïc laïi, neáu nhanh
nhaïy, naém baét cô hoäi kòp thôøi, töông lai töôi saùng seõ môû ra tröôùc maét chuùng ta. Thoâng
qua theá giôùi truyeän coå tích cuûa Andersen, nöõ taùc giaû Mette Norgaard ñaõ coù nhöõng lieân
töôûng, so saùnh, vaän duïng khaù tinh teá vaø saéc saûo caùc baøi hoïc vaøo thöïc teá cuoäc soáng. Baø
ñaõ neâu ra nhöõng vaán ñeà nan giaûi, nhöõng thaùch thöùc chuùng ta thöôøng maéc phaûi trong
moâi tröôøng coâng sôû, töø ñoù ñöa ra caùc gôïi yù khaù thuù vò cho vieäc giaûi quyeát vaán ñeà.
Tröôùc khi trình baøy tæ mæ, toâi xin maïn pheùp noùi ñoâi lôøi veà Mette Norgaard.
Trong nhieàu naêm qua, Chöông trình phaùt trieån caùch thöùc quaûn trò taïi trung taâm Covey,
sau ñoù laø trung taâm Franklin Covey - chuyeân ñaøo taïo caùc nhaø laõnh ñaïo - raát laáy laøm
vinh döï khi ñöôïc Mette daãn daét vaø tröïc tieáp giaûng daïy. Baø laø moät trong nhöõng giaûng
vieân coù trình ñoä, coù phöông phaùp daïy hieäu quaû, luoân quan taâm ñeán hoïc vieân. Duø tieáp
xuùc tröïc tieáp, hay giaùn tieáp qua caùc coâng trình nghieân cöùu cuûa baø, ngöôøi ta ñeàu nhaän
ra raèng, nhöõng vaán ñeà baø ñeà caäp coù khaû naêng “gôïi” trong hoï raát nhieàu ñieàu môùi meû,
ñaùng suy nghaãm. Qua nhöõng vaán ñeà ñöôïc ñaët ra trong Truyeän coå Andersen - Caûm
höùng vaø Say meâ, ta seõ thaáy, khoâng chæ laø ngöôøi hieåu bieát saâu saéc, Mette coøn laø moät
phuï nöõ thaønh coâng trong cuoäc soáng nhôø nhöõng hieåu bieát cuûa chính mình.
Trong caûm nhaän cuûa toâi, Mette gioáng nhö con chim hoïa mi nhoû beù can ñaûm,
thaàm laëng haùt nhöõng khuùc haùt rieâng daâng taëng cho ñôøi. Qua moãi caâu chuyeän, baø ñeàu
muoán chia seû vôùi ñoäc giaû nieàm tin vöõng vaøng mình coù ñöôïc. Bôûi vaäy, ñoâi luùc, ngöôøi
ñoïc coù caûm giaùc nhö ñang ñöôïc nghieân cöùu haønh trình vaø nhöõng traûi nghieäm cuûa baø
vaäy.
5
Caâu chuyeän Boä quaàn aùo môùi cuûa Hoaøng đeá laáy lôøi ñeà töø raèng: “Khi ngöôøi ta tìm
thaáy maûnh göông cuõng laø luùc hoï baét ñaàu laïc maát taâm hoàn”. Quaù ñeà cao “caùi toâi” khieán
nhieàu ngöôøi khoâng ñeå yù ñeán vieäc laøm giaøu cho maûnh ñaát taâm hoàn mình. Ñaây laø ñieàu
maø haàu nhö taát caû caùc caâu chuyeän ñöôïc trích daãn trong cuoán saùch ñeàu ít nhieàu ñeà caäp
ñeán. Treân thöïc teá, ñaây cuõng laø ñieàu thöôøng thaáy trong cuoäc soáng. Neáu thöû ñieàu tra, toâi
chaéc chaén baïn seõ nhaän thaáy hôn 90% doanh nhaân, caùc nhaø laõnh ñaïo thaát baïi ít nhieàu
ñeàu do quaù xem troïng “caùi toâi” caù nhaân. Beân caïnh ñoù, vì quaù quan troïng voû boïc beà
ngoaøi neân hoï töï ñaùnh maát chính mình; vì lôïi ích vaät chaát maø hoï trôû neân thoaùi hoùa, bieán
chaát.
ÔÛ truyeän Vòt con xaáu xí, nhaân vaät vòt con suoát moät thôøi gian daøi phaûi soáng trong
baát haïnh, bò taåy chay, bò ñuoåi ra khoûi ñaøn, theâm vaøo ñoù laø nhöõng baát traéc lieân tieáp xaûy
ra ôû theá giôùi beân ngoaøi. Song, ôû vòt con vaãn luoân aån chöùa moät nghò löïc vaø söùc maïnh
tieàm taøng… Chính söùc maïnh aáy ñaõ giuùp vòt con böôùc sang moät trang ñôøi môùi.
Con boï hung keå veà moät sinh vaät soáng nhôø vaøo phaân chuoàng, nhöng laïi hoang
töôûng raèng mình thoâng minh, taøi gioûi vaø thuoäc taàng lôùp cao quyù. Boï hung khoâng nhaän
thöùc ñöôïc nhöõng heä luïy khuûng khieáp töø “caùi toâi” töï maõn cuûa mình. Chính söï kieâu
caêng, ngaïo maïn ñaõ ñaåy noù ra khoûi ñoàng loaïi cuõng nhö caùc loaøi vaät khaùc.
Con quyû ôû cöûa haøng taïp hoùa ñöa ñeán cho chuùng ta hai maãu ngöôøi hoaøn toaøn traùi
ngöôïc – chaøng sinh vieân vaø oâng chuû tieäm taïp hoùa; moät ngöôøi soáng raát thöïc teá vaø moät
ngöôøi luoân chìm ñaém trong ñoáng saùch vôû treân caên gaùc nhoû. Beân caïnh hai nhaân vaät naøy
laø söï xuaát hieän cuûa nhaân vaät thöù ba, cuõng laø nhaân vaät chöùa ñöïng tö töôûng chính cuûa
taùc phaåm: con quyû nhoû. Con quyû bieåu töôïng cho söï day döùt choïn löïa, maø moãi chuùng ta
vaãn phaûi ñoái dieän trong ñôøi soáng.
Caâu chuyeän Caây thoâng cho thaáy moät ñôøi soáng baát maõn, thaát voïng vaø voâ nghóa laø
ñieàu taát yeáu phaûi laõnh nhaän ñoái vôùi nhöõng keû khoâng bao giôø soáng trong hieän taïi maø chæ
bieát soáng trong moäng öôùc, hoang töôûng.
6
Chim hoïa mi laø caâu chuyeän coå tích toâi thích nhaát. ÔÛ ñoù, ta seõ baét gaëp nhöõng vaán
ñeà coù lieân quan ñeán quyeàn löïc, ñeán caùch öùng xöû giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi, beân
caïnh ñoù laø ñoùng goùp cuûa ngheä thuaät, cuûa caùi ñeïp ñích thöïc ñoái vôùi cuoäc soáng.
Vôùi söï ñan xen giöõa chaát haøi höôùc, dí doûm vôùi chaát suy tö, traàm laéng, toâi tin raèng
söï keát hôïp giöõa theá giôùi truyeän coå Andersen cuøng nhöõng vaán ñeà Mette Norgaad ñöa ra
seõ gôïi môû cho baïn nhieàu ñieàu môùi meû, boå ích. Chuùc caùc baïn luoân coù ñöôïc nieàm vui,
söï höùng khôûi vaø say meâ trong coâng vieäc cuõng nhö trong cuoäc soáng!
- Tieán só Stephen R. Covey
Taùc giaû Baûy thoùi quen ñeå thaønh ñaït.
7
LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Khi giao tieáp vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo, toâi nhaän thaáy coù boán maãu ngöôøi ta thöôøng gaëp
trong cuoäc soáng, maãu ngöôøi ñaàu tieân laø nhöõng chuyeân gia coù hoaøi baõo, taøi naêng, laøm
vieäc haêng say vaø thaän troïng. Maãu ngöôøi thöù hai: nhöõng ngöôøi naém roõ caùc bieän phaùp,
quy luaät, thoùi quen, vaø trình töï ñeå ñaït ñeán thaønh coâng. Maãu ngöôøi thöù ba: nhöõng ngöôøi
luoân töï thuùc ñaåy baûn thaân trôû thaønh nhaø quaûn lyù, nhaø laõnh ñaïo, ngöôøi baïn ñôøi, ngöôøi
meï, ngöôøi cha toát, ngöôøi coù söùc khoûe vaø yeâu thích theå thao. Ba maãu ngöôøi treân chính laø
cô sôû hình thaønh maãu ngöôøi thöù tö: nhöõng ngöôøi soáng voäi vaøng, gaáp gaùp, ít chòu suy
ngaãm vaø soáng vôùi phaàn tueä giaùc trong con ngöôøi mình.
Töø nhöõng lieân heä vôùi thöïc teá cuoäc soáng, cuoán saùch naøy seõ gôïi môû cho baïn nhöõng
löïa choïn khoân ngoan vaø ñuùng ñaén, giuùp baïn phaùt huy naêng löïc cuûa baûn thaân toát hôn nöõa
trong moâi tröôøng coâng sôû.
Ñeán vôùi Truyeän coå Andersen - Caûm höùng vaø Say meâ, baïn seõ baét gaëp ôû ñoù chaát vui
töôi, dí doûm xen laãn chaát traàm laéng, suy tö. Thay vì nghieân cöùu nhöõng trieát lyù khoâ khan,
khoù hieåu, chuùng ta seõ böôùc vaøo theá giôùi coå tích hoàn nhieân, treû thô vôùi nhöõng hình aûnh
thuù vò, töø vòt con xaáu xí ñeán con quyû gioáng nhö thaàn luøn giöõ cuûa trong cöûa haøng taïp hoùa,
töø con chim hoïa mi vôùi tieáng hoùt du döông ñeán con boï hung kieâu caêng, ngaïo maïn... Noùi
caùch khaùc, chuùng ta seõ duøng truyeän coå tích ñeå khaùm phaù nhöõng ñieàu bí aån caát giaáu trong
cuoäc soáng.
Sinh ra vaø lôùn leân treân xöù sôû Ñan Maïch, truyeän coå Andersen ñaõ trôû thaønh moät
phaàn khoâng theå thieáu ñoái vôùi tuoåi thô toâi. Toâi vaãn coøn nhôù moãi buoåi toái, sau khi luõ treû
chuùng toâi ñöôïc taém röûa saïch seõ vaø chuaån bò ñi nguû, cha thöôøng laáy cuoán truyeän coå
Andersen ra khoûi keä saùch vaø ñoïc cho chuùng toâi nghe. Hoài ñoù, hai caâu chuyeän toâi thích
nhaát laø Naøng coâng chuùa Haït ñaäu vaø Chaøng chaên lôïn, coøn nhöõng caâu chuyeän khaùc
thöôøng laøm toâi buoàn baõ, hoaûng sôï, tinh thaàn xao ñoäng. Chæ khi ñaõ tröôûng thaønh, toâi môùi
8
baét ñaàu hieåu roõ giaù trò vaø yù nghóa saâu saéc aån chöùa trong nhöõng caâu chuyeän aáy. Neáu
tröôùc ñoù, toâi töøng rôi nöôùc maét vì caûm thöông cho caùi cheát cuûa naøng tieân caù, thì giôø ñaây,
toâi hieåu ñöôïc theá naøo laø söï baát töû cuûa tình yeâu daâng hieán. Neáu tröôùc ñoù, toâi cöù nghó
haønh vi cuûa Claus nhoû (Claus nhoû vaø Claus lôùn) laø gian traù vaø xaáu xa, thì giôø ñaây, toâi laïi
nhaän ra anh chaøng beù nhoû naøy khoân lanh, möu meïo hôn caû teân baïo chuùa. Toâi khaùm phaù
ra nhöõng gì maø moãi ngöôøi Ñan Maïch ñeàu hieåu roõ, raèng truyeän coå tích Andersen khoâng
chæ daønh cho treû thô.
Qua thôøi gian, toâi thaät söï say meâ nhöõng saùng taùc cuûa nhaø vaên naøy. Ñaëc bieät, khi ñi
vaøo nghieân cöùu truyeän coå Andersen, toâi môùi hieåu taïi sao treân ñôøi laïi coù nhieàu moâ-típ
nhaân vaät nhö oâng mieâu taû. Nhaân vaät chính dieän cuûa Andersen chaân thöïc, ñaùng tin vaø
gioáng nhau ôû moïi thôøi ñaïi. Ngöôïc laïi, nhaân vaät phaûn dieän luoân laø nhöõng keû aùc, heïp hoøi,
töï phuï, kieâu caêng. Thoâng qua ñoù, taùc giaû muoán nhaén göûi ñeán chuùng ta raèng haõy soáng an
vui trong töøng phuùt giaây hieän taïi vaø phaùt trieån tính caùch cuûa maãu ngöôøi maø ta mong
muoán hình thaønh.
Thôøi nieân thieáu, Andersen thöôøng ngoài laéng nghe caùc cuï baø keå chuyeän daân gian
trong phoøng se sôïi, quay tô. Veà sau, chính nhöõng caâu chuyeän aáy ñaõ truyeàn caûm höùng
cho caùc truyeän ngaén ñaàu tay cuûa Andersen. Nhöõng taùc phaåm hay nhaát, ñeïp nhaát, coù
nhieàu tình tieát phöùc taïp nhaát laø nhöõng taùc phaåm coù söï ñan keát giöõa chaát thoâng thaùi töø
truyeän nguï ngoân daân gian vôùi söï traûi nghieäm vaø töôûng töôïng cuûa rieâng nhaø vaên.
Do khoâng quen vôùi caùch vieát uyeân thaâm cuûa Andersen neân nhieàu ngöôøi ñaõ xeáp
oâng - moät nhaø vaên chuyeân vieát cho treû em vaøo thôøi ñaïi nöõ hoaøng Victoria - vaøo kieåu
nhaø vaên coù tính caùch kyø dò. Vaø nhö theá, voâ hình trung hoï ñaõ töï töôùc boû söï hieåu bieát saâu
saéc vaø tính hoùm hænh thoâng minh cuûa oâng. Hy voïng raèng baûn dòch môùi cuûa toâi cuøng vôùi
phaàn baøn luaän trong saùch seõ ñöa laïi cho caùc baïn moät caùi nhìn môùi meû veà theá giôùi ngheä
thuaät truyeän coå Andersen cuõng nhö veà cuoäc soáng.
9
Cuoán saùch naøy ñöôïc chia thaønh saùu chöông, moãi chöông chöùa moät caâu chuyeän coå
tích kinh ñieån cuûa Andersen. Quyù ñoäc giaû coù theå ñoïc theo trình töï, hoaëc coù theå baét ñaàu
baèng caâu chuyeän maø mình caûm thaáy thuù vò nhaát.
Ba trong saùu caâu chuyeän coù tính chaát khuyeân raên (Boä quaàn aùo môùi cuûa Hoaøng ñeá,
Chuù boï hung, Caây thoâng) cho thaáy nhöõng heä luïy töø vieäc quan taâm moät caùch thaùi quaù ñeán
hình thöùc, lôøi khen ngôïi, danh tieáng. Ba caâu chuyeän coøn laïi taïo nguoàn caûm höùng kích
thích söï hieåu bieát vaø caûm xuùc (Vòt con xaáu xí, Con quyû ôû tieäm taïp hoùa, Chim hoïa mi).
Nhöõng caâu chuyeän naøy neâu leân vaán ñeà coù lieân quan ñeán nieàm mô öôùc, söï thaêng baèng
trong cuoäc soáng vaø tinh thoâng trong ngheà nghieäp. Nhoùm thöù nhaát döïa vaøo thöïc tieãn vaø
ñoøi hoûi phaûi coù söï traûi nghieäm; nhoùm thöù hai naëng veà duy lyù vaø lieân quan ñeán phaàn
ngöôøi beân trong. Thoâng qua nhöõng caâu chuyeän aáy, nhaø vaên muoán göûi ñeán ñoäc giaû thoâng
ñieäp raèng, ñöøng bao giôø ñeå mình bò loâi cuoán vaøo nhöõng vieäc laøm thieáu suy nghó vaø
khoâng neân soáng moät caùch vò kæ, cöïc ñoan.
Tính thöïc tieãn vaø lyù töôûng seõ ñöa laïi keát quaû toát nhaát khi chuùng boå sung cho nhau.
Söï keát hôïp giöõa tinh thaàn laõng maïn vaø duy lyù seõ giuùp cho ñôøi soáng con ngöôøi thuù vò hôn
raát nhieàu. Tuy nhieân, ngaøy nay, nhöõng kyø voïng cuûa ngöôøi khaùc vaøo ta ñang coù khuynh
höôùng aùp ñaûo moïi öôùc muoán saâu saéc cuûa ta. Thaäm chí, nhieàu ngöôøi ñaõ phaûi gaït boû
nhöõng mong öôùc caù nhaân, xem ñoù laø ñieàu phi thöïc teá vaø caûm thaáy coù traùch nhieäm veà
caùc muïc tieâu cuûa ñoaøn theå hôn laø chòu traùch nhieäm veà naêng löïc rieâng cuûa mình. Neáu
baïn cuõng ñang rôi vaøo tình traïng nhö theá thì ñeán luùc baïn caàn mang moät chuùt khoân
ngoan, moät chuùt thoâng minh vaøo coâng vieäc cuûa mình.
Ñeán vôùi cuoán saùch naøy, baïn coù theå choïn cho mình caùch ñoïc thö thaùi, chaäm raõi
thöôûng thöùc töøng trang. Beân caïnh ñoù, baïn cuõng coù theå choïn caùch lieân töôûng, suy ngaãm
ñoái vôùi nhöõng vaán ñeà ñöôïc ñeà caäp trong truyeän. Nhaân ñaây, toâi cuõng muoán noùi raèng,
nhöõng ñieàu baïn ñuùc keát töø caùc caâu chuyeän ñoâi luùc khaùc vôùi toâi, nhöng baïn ñöøng laáy ñoù
laøm ngaïc nhieân vaø thaéc maéc ñuùng, sai. Tuøy thuoäc vaøo nhöõng traûi nghieäm khaùc nhau,
10
nhöõng hoaøn caûnh soáng khaùc nhau maø caùi nhìn cuûa chuùng ta veà con ngöôøi, veà cuoäc soáng
cuõng coù phaàn khaùc nhau.
Nieàm ñam meâ cuûa toâi laø ñöôïc giuùp moïi ngöôøi töï tin, nhaïy beùn hôn trong coâng
vieäc, vaø xem coâng sôû laø nôi theå hieän naêng löïc toát nhaát cuûa mình.
Haõy mang theá giôùi truyeän coå tích Andersen vaøo coâng sôû cuøng baïn. Baïn khoâng caàn
keïp saùch döôùi naùch, ñi heát haønh lang naøy sang haønh lang khaùc keå laïi caâu chuyeän vòt con
xaáu xí, hay boï hung kieâu caêng. Ñôn giaûn, baïn chæ caàn ñeå nhöõng caâu chuyeän naøy truyeàn
caûm höùng, giuùp baïn vöôït leân aùp löïc cuûa cuoäc soáng, coù theâm nhieàu nieàm vui, nhieàu ñoäng
löïc ñeå saùng taïo vaø naâng cao chaát löôïng ñôøi soáng coâng sôû.
- Mette Norgaard
11
VAØI VAÁN ÑEÀ XUNG QUANH BAÛN DÒCH MÔÙI
Trong moãi chöông, baïn seõ tìm thaáy baûn dòch môùi cuûa toâi veà nhöõng caâu chuyeän coå
tích Andersen. Baûn dòch naøy nhaèm söûa chöõa nhöõng thieáu soùt maø caùc baûn dòch tröôùc ñoù
maéc phaûi. Thöïc teá cho thaáy, nhieàu chi tieát giaøu tính haøi höôùc trong truyeän coå Andersen
ñaõ bò boû qua trong phieân baûn tieáng Anh.
Caùc dòch giaû ngöôøi Anh tröôùc ñaây do khoâng naém vöõng ngoân ngöõ Ñan Maïch neân hoï
phaûi tìm dòch töø vaên baûn tieáng Ñöùc. Ñeå traùnh nhöõng raéc roái, hoï töï do söûa chöõa baûn thaûo
cho phuø hôïp vôùi söï nhaïy caûm döôùi trieàu ñaïi nöõ hoaøng Victoria, xoùa boû nhieàu nhaän xeùt
saéc beùn, chua cay cuûa Andersen. Nhìn chung, thaùch thöùc ñoái vôùi dòch giaû vaãn tieáp tuïc
toàn taïi cho ñeán baây giôø, duø möùc ñoä coù khaùc nhau. Thöôøng thì caùc dòch giaû ñeàu coá gaéng
sao cho baûn dòch cuûa mình troâi chaûy vaø mang hôi thôû cuûa thôøi hieän ñaïi. Chaúng haïn ôû ví
duï döôùi ñaây.
Trong Boä quaàn aùo môùi cuûa Hoaøng Ñeá, nhöõng keû löøa bòp giaøy voø noãi sôï haõi cuûa
ngöôøi ta khi khoe raèng quaàn aùo ñöôïc may baèng thöù vaûi ñaëc bieät do hoï deät neân coù ñaëc
tính kyø laï, nhöõng ai “khoâng xöùng ñaùng vôùi cöông vò cuûa mình hay ngu xuaån moät caùch
khoâng theå cho pheùp ñöôïc” thì khoâng theå nhìn thaáy noù. Nguyeân baûn tieáng Ñan Maïch, töø
“utilladelig dum” nghóa laø “ngu xuaån moät caùch khoâng theå cho pheùp ñöôïc”, khi dòch sang
Anh ngöõ, saéc thaùi raát laï. Do ñoù, caùc dòch giaû tröôùc ñaây ñaõ duøng “ngu xuaån khoâng theå
chaáp nhaän ñöôïc”, “ngu xuaån khoâng theå söûa chöõa ñöôïc”, “ngu xuaån khoâng theå tha thöù
ñöôïc”, hay “ngu xuaån moät caùch voâ voïng”. Thöïc teá, cuïm töø “utilladelig dum” laø moät söï
löïa choïn ñaëc saéc trong ngoân ngöõ Ñan Maïch. Theo toâi, söï löïa choïn kyø laï vaø coù chuû yù cuûa
Andersen laø cho raèng, trong cuoäc soáng, haàu nhö moãi chuùng ta ñeàu vaáp phaûi vaøi söï ngoác
ngheách coù theå cho pheùp ñöôïc, nhöng coù nhöõng xuaån ngoác thaät söï khoâng theå naøo cho
pheùp ñöôïc.
12
Quan troïng hôn, caùc baûn dòch tieáng Anh thaäm chí coù theå laøm thay ñoåi nghóa trong
nguyeân baûn. Ví duï, trong Hans Christian Andersen toaøn taäp (1974), baûn dòch Chuù boï
hung laøm cho lôøi noùi cuûa hai chaøng eách coá chaáp nghe coù veû ñôn thuaàn laø pheâ phaùn, chæ
trích. Moät con muoán bieát:
“(… ) Neáu chim eùn bay ñeán nhieàu xöù sôû xa laï vaø töøng ñeán moät vuøng ñaát coù khí haäu
toát hôn vuøng ñaát cuûa chuùng ta, nhieàu möa, vaø moät tí gioù nhö mong muoán - ñoù laø chöa keå
ñeán söông muø vaø söông mai laáp laùnh, thì ñaõ sao! Soáng trong moät caùi möông cuõng toát nhö
theá vaäy! Neáu ngöôøi ta khoâng yeâu quyù khí haäu naøy, thì hoï cuõng khoâng yeâu quyù ñaát nöôùc hoï.
Baûn dòch chính xaùc hôn cuûa toâi cho thaáy nhöõng gì con eách kia thaät söï muoán bieát laø:
“(…) Neáu chim eùn bay ñi khaép nôi, vaø moät trong nhöõng chuyeán vöôït haûi ngoaïi,
chuùng tìm thaáy moät nôi coù khí haäu toát hôn ôû ñaây - laøn gioù maùt ñeán theá, thôøi tieát aåm öôùt
ñeán theá ! Ñieàu naøy cuõng gioáng nhö ta ñang ngaâm mình trong moät con möông öôùt! Neáu
ñieàu ñoù khoâng laøm chuùng vui söôùng, thì chaéc chaén chuùng khoâng yeâu queâ höông mình !”
Baûn dòch thöù hai chính xaùc hôn, cho thaáy caùch Andersen saép xeáp yù töôûng ñeå chuùng
ta thaät söï caûm nhaän laøn gioù maùt vaø caùi laïnh aåm öôùt cuûa buoåi söông mai. Nhöng caùi ñaëc
bieät ôû ñaây laø saéc thaùi khaùc nhau veà ngöõ nghóa cuûa töø “chaéc chaén”, khoâng coù töø ñoù thì
caâu naøy chæ dieãn taû söï quan saùt chöù khoâng cho thaáy baûn tính töï cao töï ñaïi ñöôïc
Andersen coá yù gheùp vaøo.
Muïc ñích cuûa toâi trong baûn dòch môùi naøy laø muoán giöõ ñöôïc vaên phong rieâng cuûa
Andersen vaø choïn löïa caùch dieãn ñaït thích hôïp nhaát vôùi vaên baûn goác. Do vaäy, ñoâi khi
baïn seõ baét gaëp moät caùch dieãn ñaït naøo ñoù raát laï, thaäm chí coù veû hôi luùng tuùng, vuïng veà,
nhöng ñoù chính laø duïng yù cuûa toâi. Hy voïng raèng, cuoán saùch seõ ñöa ñeán cho baïn moät chuùt
höùng thuù vaø nhöõng kinh nghieäm thöïc teá caàn thieát trong coâng vieäc cuõng nhö trong cuoäc
soáng.
- Mette Norgaard
13
“Toâi seõ bay ñeán vaø hoùt cho Ngöôøi nghe,
ñeå coõi loøng Ngöôøi haân hoan,
chìm ñaém trong traàm tö suy nghó.”
- Hans Christian Adersen, Chim hoïa mi.
14
BOÄ QUAÀN AÙO MÔÙI CUÛA HOAØNG ÑEÁ
Coâng vieäc giuùp cuoäc soáng cuûa chuùng ta
theâm naêng ñoäng, nhöng noù cuõng
coù theå gieát cheát chuùng ta.
15
VEÀ VAÊN BAÛN TAÙC PHAÅM
“Ngaøy xöa, coù moät vò hoaøng ñeá thích quaàn aùo ñeïp ñeán noãi ngaøi saün saøng chi khoâng
tieác tay cho vieäc aên maëc”. Vôùi caùch môû ñaàu naøy, taùc phaåm cuoán huùt ngöôøi ñoïc vaøo moät
theá giôùi phuø hoa nhöng khoâng keùm phaàn xuaån ngoác cuûa caùc nhaân vaät trong truyeän.
Khi vieát Boä quaàn aùo môùi cuûa Hoaøng ñeá, Andersen khoâng nhaèm pheâ phaùn vieäc trau
chuoát veû beà ngoaøi maø ñieàu oâng coâng kích chính laø loái soáng giaû doái, maøu meø, thaùi ñoä
kieâu caêng cuûa nhöõng keû luoân toû veû ta ñaây. Taùc phaåm ñöôïc xuaát baûn naêm 1837, naèm
trong cuoán truyeän coå tích thöù ba cuûa Andersen, cuøng vôùi truyeän Coâ gaùi mình ngöôøi ñuoâi
caù.
Tröôùc ñoù, khi hai cuoán truyeän coå tích ñaàu tieân cuûa Andersen ra ñôøi, chuùng ñaõ ñöôïc
baïn ñoïc ñoùn nhaän noàng nhieät. Ñeán quyeån thöù ba, trong lôøi giôùi thieäu, taùc giaû vieát:
“Ngöôøi ta cho raèng truyeän coå tích laø theå loaïi chaúng coù gì ñaëc saéc vaø khuyeân toâi ñöøng theo
ñuoåi noù. Nhöng moät nhaø thô luoân ngheøo khoå treân ñaát nöôùc cuûa mình. Do ñoù, söï noåi tieáng
laø con chim vaøng maø anh ta phaûi ñuoåi baét! Thôøi gian seõ chöùng minh toâi coù baét ñöôïc con
chim vaøng ñoù hay khoâng”.
Thaät vaäy, thôøi gian ñaõ chöùng minh, khoâng chæ saùng taïo ra moät theå loaïi vaên hoïc
môùi, Andersen coøn taïo ra moät phong caùch môùi, ñem laïi cho vaên chöông Ñan Maïch
nhöõng taùc phaåm baát huû.
Boä quaàn aùo môùi cuûa Hoaøng ñeá laáy caûm höùng töø taùc phaåm cuûa moät nhaø vaên Taây
Ban Nha - Infante Don Juan Manuel theá kyû thöù XIV, trích trong tuyeån taäp truyeän coå tích
El Conde Lucanor (xuaát baûn naêm 1335). Tuyeån taäp naøy goàm raát nhieàu truyeän thuù vò
ñöôïc vieát döïa treân nhöõng caâu chuyeän cuûa ngöôøi Do Thaùi vaø Ai Caäp coå.
Vaøo thôøi Trung Coå, vaän meänh cuûa con ngöôøi ñöôïc quyeát ñònh bôûi nguoàn goác vaø
doøng doõi chöù khoâng phaûi bôûi ñöùc haïnh hay phaåm chaát. Do ñoù, ngöôøi ta keå laïi raèng,
16
nhöõng keû löøa ñaûo ñaõ lôïi duïng, ñöa ra moät “taám vaûi aûo” vaø cho raèng ngöôøi naøo khoâng
nhìn thaáy taám vaûi ñoù thì khoâng heà nghó ñeán cha mình. Hoï seõ bò xem laø ñöùa con ngoaøi
giaù thuù vaø seõ bò töôùc heát teân tuoåi, ñòa vò, caû quyeàn thöøa keá.
Nhaø vua raát uûng hoä quy ñònh naøy, bôûi khi ai ñoù bò xem laø con hoang thì taát caû taøi
saûn cuûa hoï seõ bò tòch thu vaø sung vaøo coâng quyõ cuûa hoaøng gia. Nhöng ngöôïc laïi, ngaøi
cuõng voâ cuøng lo laéng khi thay vì nhaän ñöôïc cuûa caûi töø treân trôøi rôi xuoáng, ngaøi coù theå
maát ngai vaøng moät caùch deã daøng do khoâng thaáy taám vaûi, coù nghóa laø ngaøi khoâng phaûi laø
ngöôøi thöøa keá hôïp phaùp cuûa vöông quoác.
Cuoái cuøng, moät ngöôøi Chaâu Phi hoaëc khoâng bieát, hoaëc khoâng quan taâm veà doøng
doõi cha mình, ñaõ noùi cho vua bieát ngaøi hoaøn toaøn traàn truoàng. Ngay khi nhaø vua nhaän ra
söï ngu xuaån cuûa mình, moïi ngöôøi ñoå xoâ tìm baét nhöõng keû löøa ñaûo, nhöng chuùng ñaõ cao
chaïy xa bay.
Laáy caûm höùng töø tích truyeän coå naøy, Andersen ñaõ vieát leân Boä quaàn aùo cuûa vò
Hoaøng ñeá vôùi moät gioïng ñieäu vaø hôi höôùng rieâng cuûa thôøi ñaïi.
17
BOÄ QUAÀN AÙO MÔÙI CUÛA HOAØNG ÑEÁ
Ngaøy xöa, coù moät vò hoaøng ñeá thích quaàn aùo ñeïp ñeán noãi ngaøi saün saøng chi khoâng
tieác tay cho vieäc aên maëc. Vò hoaøng ñeá aáy chaúng ngoù ngaøng gì ñeán vieäc trieàu chính, cuõng
chaúng maøng ñeán nhöõng thuù vui khaùc. Moãi giôø, ngaøi laïi thay moät boä quaàn aùo môùi. Ngöôøi
ta thöôøng noùi “Hoaøng ñeá ñang laâm trieàu”, nhöng ñoái vôùi vò vua naøy thì phaûi noùi laø:
“Hoaøng ñeá ñang trong tuû aùo”.
Kinh thaønh nôi ñöùc vua sinh soáng raát nguy nga, traùng leä. Ngaøy naøo cuõng coù ñoâng
ñaûo du khaùch gheù qua. Moät ngaøy kia, hai keû laï maët xuaát hieän. Chuùng töï xöng laø thôï deät,
coù theå deät ra moät thöù vaûi tuyeät ñeïp. Quaàn aùo ñöôïc may baèng thöù vaûi ñoù coù ñaëc tính kyø
laï laø ngöôøi naøo khoâng laøm troøn boån phaän hoaëc ngu xuaån thì khoâng theå nhìn thaáy noù, duø
ñöùng raát gaàn.
“Ñoù seõ laø boä quaàn aùo tuyeät vôøi!”, Hoaøng ñeá thaàm nghó , “Maëc noù, ta seõ bieát ñöôïc
trong ñaùm quaàn thaàn cuûa ta, keû naøo khoâng laøm troøn boån phaän. Ta seõ phaân bieät ñöôïc ñaâu
laø ngöôøi taøi gioûi vaø ñaâu laø keû ngoác ngheách! Ñuùng vaäy, ta caàn coù boä quaàn aùo nhö vaäy
ngay laäp töùc!”. Vò vua ban thöôûng cho hai teân thôï deät raát nhieàu vaøng baïc, chaâu baùu vaø
yeâu caàu chuùng baét tay ngay vaøo coâng vieäc.
Chuùng baøy ra hai khung cöûi roài ngoài vaøo ra veû nhö ñang deät vaûi, nhöng tuyeät nhieân
chaúng coù baát cöù thöù gì treân khung cöûi. Chuùng ñoøi baèng ñöôïc loaïi tô ñeïp nhaát, thöù vaøng
quyù nhaát. Coù ñöôïc roài, chuùng nheùt taát caû vaøo tuùi rieâng vaø giaû vôø laøm vieäc beân khung cöûi
cho ñeán taän khuya.
Ñöùc vua noùng loøng muoán bieát coâng vieäc cuûa hai teân thôï deät ñeán ñaâu, nhöng khi
nhôù ñeán ñaëc tính kyø laï cuûa taám vaûi, töï nhieân ngaøi ñaâm ngaïi. Ngaøi beøn phaùi thöøa töôùng
ñeán xem tröôùc. “OÂng ta coù theå ñaùnh giaù chính xaùc taám vaûi troâng nhö theá naøo vì oâng laø
ngöôøi thoâng minh vaø khoâng ai ñaûm ñöông chöùc vuï gioûi hôn oâng ta!”, Ñöùc vua thaàm nghó.
18
Vò thöøa töôùng ngaây thô ñöôïc cöû ñeán gian phoøng lôùn - nôi hai teân thôï deät ñang laøm
vieäc.
“Laïy Chuùa!”, laõo giöông to ñoâi maét, töï nhuû, “Ta chaúng thaáy gì caû!”. Nhöng may
maø laõo kìm laïi ñöôïc, khoâng thoát thaønh lôøi.
Hai keû löøa ñaûo môøi vò quan ñeán gaàn, chæ vaøo khung cöûi troáng khoâng vaø hoûi xem
ngaøi thaáy hoa vaên, maøu saéc treân taám vaûi coù ñeïp hay khoâng. Laõo thöøa töôùng ñaùng thöông
cöù giöông to caëp maét maø khoâng thaáy gì. Laõo thaàm nghó: “Trôøi ôi, chaúng leõ ta laïi laø moät
keû xuaån ngoác? Hay ta khoâng coù naêng löïc ñaûm ñöông chöùc vuï cuûa mình? Khoâng! Toát nhaát
ta khoâng neân thuù nhaän laø ta chaúng thaáy taám vaûi ñoù!”.
- AØ, ngaøi khoâng coù nhaän xeùt gì sao? - Moät trong hai teân thôï deät leân tieáng hoûi.
- OÀ, noù ñeïp laém, ñöôøng neùt raát tinh teá! - Laõo thöøa töôùng voäi traû lôøi, vôø ngaém nghía
qua caëp kính. - Hoa vaên vaø maøu saéc môùi ñeïp laøm sao! Ñuùng vaäy, ta seõ veà taâu vôùi Ñöùc
vua laø ta raát haøi loøng!
- Chuùng toâi raát vui khi nghe ngaøi noùi theá! - Hai teân traû lôøi roài huyeân thuyeân moâ taû
ñuû loaïi maøu saéc vaø hoa vaên coù treân ñôøi ñöôïc deät treân taám vaûi.
Laõo thöøa töôùng laéng nghe nhö nuoát töøng lôøi ñeå coøn veà thuaät laïi cho Hoaøng ñeá.
Lôïi duïng cô hoäi, hai teân thôï deät laïi xin theâm tieàn, vaøng, tô sôïi ñeå chi phí vaøo vieäc
deät vaûi. Sau ñoù, chuùng vôø tieáp tuïc say söa laøm vieäc beân khung cöûi. Chaúng bao laâu sau,
nhaø vua laïi cöû moät vieân ñaïi thaàn khaùc ñeán xem vaûi ñöôïc deät nhö theá naøo, vaø khi naøo thì
xong. Gioáng nhö vò thöøa töôùng, vieân ñaïi thaàn ngaém nghía, nhöng oâng ta cuõng chaúng
thaáy gì ngoaøi khung cöûi troáng khoâng.
- Thöa, taám vaûi ñeïp khoâng aï? - Hai teân thôï chæ vaøo taám vaûi, giaûi thích töøng ñöôøng
chæ, töøng hoa vaên raèng noù meàm maïi nhö theá naøo vaø tinh teá ra sao.
“Ta ñaâu coù ngu doát ñaâu!”, vieân ñaïi thaàn hoang mang nghó, “Nhö vaäy chaéc ta
khoâng coù naêng löïc xöû lyù coâng vieäc roài. Nhöng duø sao cuõng khoâng neân ñeå loä ñieàu naøy”.
19
Nghó vaäy, haén beøn heát lôøi ca tuïng taám vaûi trong töôûng töôïng vaø quaû quyeát raèng raát thích
maøu saéc cuøng nhöõng hoa vaên treân ñoù. Trôû veà gaëp Hoaøng ñeá, vieân quan kính caån taâu:
- Muoân taâu beä haï, quaû thaät khoâng gì saùnh baèng!
Khaép kinh thaønh xoân xao baøn taùn veà taám vaûi dieäu kyø.
Khoâng daèn loøng ñöôïc, Ñöùc vua muoán ñích thaân ñeán ngaém taám vaûi khi noù vaãn coøn
treân khung cöûi. Cuøng vôùi ñoaøn tuøy tuøng vaø caùc caän thaàn ñöôïc tuyeån choïn, trong ñoù coù caû
quan thöøa töôùng vaø vieân ñaïi thaàn, ngaøi ñeán thaêm hai keû maïo danh quyû quyeät ñang ra veû
maûi meâ deät vôùi toác ñoä khaån tröông maø khoâng coù sôïi chæ naøo treân khung.
- Taám vaûi thaät tuyeät phaûi khoâng aï? - Hai ñaïi quan ngaây thô leân tieáng. - Beä haï nhìn
xem naøy, hoa vaên vaø maøu saéc... taát caû ñeàu loäng laãy laøm sao! - Hoï chæ vaøo khung cöûi
roãng vaø töôûng töôïng nhö moïi ngöôøi ñeàu nhìn thaáy.
“Quaùi, theá laø theá naøo? Ta chaúng thaáy gì caû!”, Hoaøng ñeá kinh ngaïc, thaàm nghó,
“Chaúng leõ ta laïi laø moät vò vua ngu xuaån ö? Hay ta khoâng coù taøi ñöùc ñeå laøm baäc minh
quaân? Neáu ñuùng nhö vaäy thì thaät khuûng khieáp!”.
Nhöng raát nhanh, nhaø vua ñaùp:
- OÀ, ñeïp! Ñeïp laém! Thaät laø chuaån möïc!
Roài ngaøi gaät guø ra veû haøi loøng, ngaém nghía khung cöûi maø khoâng daùm thuù nhaän söï
thaät. Caû ñoaøn tuøy tuøng xuùm laïi xem, duø chaúng thaáy gì nhöng hoï vaãn xuyùt xoa, phuï hoïa:
“OÀ, thaät laø tuyeät!”. Ñaùm nònh thaàn khuyeân nhaø vua neân maëc boä quaàn aùo môùi ñöôïc may
baèng thöù vaûi loäng laãy naøy trong ngaøy leã röôùc thaàn saép tôùi. “Thaät xuaát saéc! Thaät tuyeät
vôøi! Thaät loäng laãy!”, nhöõng lôøi taùn döông nhö theá ñöôïc truyeàn töø mieäng ngöôøi naøy sang
ngöôøi khaùc. Ai cuõng ra veû cöïc kyø haøi loøng. Nhaø vua lieàn ban cho hai teân thôï deät danh
hieäu “Hieäp só deät vaûi”.
Suoát ñeâm, tröôùc ngaøy leã röôùc thaàn, ngöôøi ta thaáy hai teân thôï deät laêng xaêng caét
may, khaâu ñính ñeå hoaøn taát boä quaàn aùo môùi cho nhaø vua. Hoï vôø ñôõ taám vaûi ra khoûi
20