Tài liệu jquery của đh khtn

  • 77 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 77 trang

Nội dung text: Tài liệu jquery của đh khtn

JQuery
www.khoahoctunhien.net
Trình bày: Ngô Bá Nam Phương
Khoa CNTT – ĐHKHTN
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
Nội dung trình bày
 Giới thiệu về JQuery
 JQuery Selector
 JQuery Filter
 Thay đổi nội dung document
 Xử lý sự kiện
 Hiệu ứng & hoạt ảnh
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
JQuery
 Thư viện javascript mã nguồn mở, miễn phí
 Tạo các trang web có khả năng tương tác cao
và tương thích trên nhiều trình duyệt.
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
Lợi ích sử dụng JQuery
 Truy xuất các thành phần nội dung trang web
với cú pháp tương tự css (thông qua các bộ
chọn selector).
 Hỗ trợ nhiều thao tác xử lý trên tập các element
chỉ bằng một dòng lệnh (statement chaining).
$(“selector”).func1().func2().func3()…;
 Đơn giản hóa cách viết mã nguồn javascript (
write less, do more ). Tách biệt mã xử lý
javascript và thành phần thể hiện HTML.
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
Cài đặt
 Download: http://jquery.com/
 Version mới nhất: 1.3.2
 Có 2 version:
 Production ( triển khai lên host thật )
 Development ( dùng trong quá trình phát triển, hỗ trợ
debug, .. )
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
Sử dụng JQuery (sự kiện onload)
 Xử lý sự kiện onload khởi tạo các thành phần
trong trang.
 Cách tiếp cận Javascript truyền thống:
function onloadHandler()
{
alert(“run after all page contents have been
downloaded, including image”);
}
window.onload = onloadHandler;
 Với JQuery, hàm xử lý sự kiện onload sẽ gọi
ngay sau khi DOM của document đã nạp xong.
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
Sử dụng JQuery (sự kiện onload)
$(“document”).ready( function()
{
alert(“hello world”);
}
);
 $(“document”).ready có thể được gọi nhiều lần,
các hàm XL sự kiện sẽ được gọi theo thứ tự nó
được đăng ký.
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
Sử dụng JQuery (sự kiện onload)
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
Các thành phần trong JQuery
 Core functionality: các phương thức core của
JQuery và các hàm tiện ích được sử dụng
thường xuyên.
 Selector & Traveral: chọn, tìm kiếm element,
duyệt qua các element trong document.
 Manipulation & CSS: thay đổi nội dung các
element trong document, làm việc với css.
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
Các thành phần trong JQuery
 Event: đơn giản hóa việc xử lý event. Cung cấp
event helper function đăng ký nhanh các event.
 Effect & Animation: cung cấp các hàm hỗ trợ tạo
animation & effect.
 Ajax
 User interface: tập widget với các control:
accordion, datepicker, dialog, progressbar,
slider, tab
 Extensibility: hỗ trợ tạo plugin bổ sung thêm các
chức năng mới vào core library.
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
Nội dung trình bày
 Giới thiệu về JQuery
 JQuery Selector
 JQuery Filter
 Thay đổi nội dung document
 Xử lý sự kiện
 Hiệu ứng & hoạt ảnh
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
JQuery Selector
 Truy xuất nội dung (element) trong document
dựa trên biểu thức selector cung cấp. Selector
sử dụng cú pháp tương tự CSS.
 Tập kết quả do Selector và Filter trả về: JQuery
objects ( không phải DOM objects ).
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
JQuery Selector
 Cú pháp và cách chọn tương tự CSS
SELECTOR Ý NGHĨA
TAGNAME Chọn tất cả các element có tên là TAGNAME
#IDENTIFIER Chọn tất cả các element có ID là IDENTIFIER
Chọn tất cả các element với thuộc tính class có giá trị là
.className
className
Chọn tất cả các element thuộc loại Tag, với thuộc tính class có
Tag.className
giá trị là className
* Chọn tất cả các element trên document.
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
JQuery Selector
Ví dụ:
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
JQuery Selector
Ví dụ:
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
JQuery Selector
Ví dụ:
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
JQuery Selector
 Chọn element dựa trên mối quan hệ phân cấp
giữa các element
SELECTOR Ý NGHĨA
Selector1, .., Chọn tất cả các element được xác định bởi tất cả các
selectorN Selector
.class1,.class2 Chọn tất cả các element có khai báo class1 hoặc class2
Parent > Child Chọn tất cả các Child element là con trực tiếp của Parent
Chọn tất cả các Descendant element là con cháu của
Ancestor Descendant
Ancestor ( chứa bên trong Ancestor )
Prev + Next Chọn tất cả các Next element nằm kế tiếp Prev element
Chọn tất cả các element anh em khai báo sau Prev và thỏa
Prev ~ Siblings
Sibling selector
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
JQuery Selector
Ví dụ:
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
JQuery Selector
Ví dụ:
Vui thì vào http://khoahoctunhien.net
JQuery Selector
Ví dụ: