Bài giảng vật lý đại cương

  • 99 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 99 trang

Nội dung text: Bài giảng vật lý đại cương

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
Dùng cho hệ Cao đẳng chuyên nghiệp
(Lưu hành nội bộ)
Người biên soạn: Nguyễn Ngọc Dung
Uông Bí, năm 2011
Ch­¬ng 1: c¬ häc
1.1. ®éng häc chÊt ®iÓm
1.1.1. Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng vµ ph­¬ng tr×nh quü
®¹o
I. C¸c kh¸i niÖm më ®Çu
a. ChuyÓn ®éng
ChuyÓn ®éng cña vËt lµ sù dÞch chuyÓn t­¬ng ®èi cña vËt thÓ nµy ®èi víi
c¸c vËt thÓ kh¸c trong kh«ng gian theo thêi gian.
b. HÖ quy chiÕu
§Ó nghiªn cøu chuyÓn ®éng cña vËt thÓ, ng­êi ta chän nh÷ng vËt thÓ kh¸c
nµo ®ã lµm mèc mµ ta quy ­íc lµ ®øng yªn. HÖ to¹ ®é g¾n liÒn víi vËt lµm mèc
®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vËt thÓ trong kh«ng gian vµ chiÕc ®ång hå g¾n víi hÖ nµy
®Ó chØ thêi gian gäi lµ hÖ quy chiÕu (hqc)
c. TÝnh t­¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng
Mét vËt sÏ lµ chuyÓn ®éng hay ®øng yªn tuú thuéc vµo hqc mµ ta chän.
VËt cã thÓ chuyÓn ®éng so víi hqc nµy nh­ng l¹i ®øng yªn so víi hqc kh¸c.
d. ChÊt ®iÓm: Mét vËt thÓ ®­îc coi lµ chÊt ®iÓm kh«ng ph¶i do kÝch th­íc tuyÖt
®èi cña nã x¸c ®Þnh mµ do tØ sè gi÷a kÝch th­íc cña vËt vµ ®é dµi ®Æc tr­ng cho
chuyÓn ®éng cña nã x¸c ®Þnh,
e. HÖ chÊt ®iÓm: Lµ tËp hîp hai hay nhiÒu chÊt ®iÓm mµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c
chÊt ®iÓm lµ kh«ng ®æi hoÆc chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm nµy phô thuéc c¸c chÊt
®iÓm kh¸c.
 Lùc t­¬ng t¸c gi÷a c¸c chÊt ®iÓm trong cïng mét hÖ lµ néi lùc.
f. Kh«ng gian vµ thêi gian trong c¬ häc cæ ®iÓn
- Thêi ®iÓm lµ mét ®iÓm trªn trôc thêi gian.
- Kho¶ng thêi gian lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai thêi ®iÓm trªn trôc thêi gian
* XÐt chuyÓn ®éng cña vËt tõ vÞ trÝ M1M2 z
- §èi víi hqc k kho¶ng thêi gian tr«i qua: t2- t1 z’
- §èi víi hqc k kho¶ng thêi gian tr«i qua: t’2- t’1
- Ta thõa nhËn t2- t1= t’2- t’1
Khi t1= t’1=0 t2=t’2=t M r’ o’ y’
+ M ë thêi ®iÓm t ®­îc x¸c ®Þnh (x,y,z) trong hÖ k r r0’ x’
quy chiÕu k b»ng b¸n kÝnh r o y
j
r  xi  y j  z k i
+ M ë thêi ®iÓm t ®­îc x¸c ®Þnh (x’,y’,z’)
trong hÖ quy chiÕu k’ b»ng b¸n kÝnh r ’
r '  x' i  y ' j  z ' k x
ro '  oo'
- Ta thõa nhËn gi÷a c¸c b¸n kÝnh vecto cña cïng 1 ®iÓm trong c¸c hqc k vµ k’
kh¸c nhau ë thêi ®iÓm t bÊt k× cã hÖ thøc:
r  ro '  r ' hay r '  r  ro '
- XÐt chuyÓn ®éng cña 2 chÊt ®iÓm bÊt k× M1 vµ M2 ë thêi ®iÓm t:
1
r1  ro '1  r '1 ; r2  ro '2  r ' 2 => r2  r1  r ' 2  r '1
Hay r2  r1  {(x2-x1)2 + (y2- y1)2 + (z2 – z1)2}1/2= r ' 2  r '1
= {(x’2-x’1)2 + (y’2- y’1)2 + (z’2 – z’1)2}1/2 (1.1)
=> NghÜa lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai vÞ trÝ cña hai chÊt ®iÓm bÊt k× cïng thêi ®iÓm
®· cho lµ nh­ nhau trong tÊt c¶ mäi hqc.
- Khi 2 ®iÓm M1M2 rÊt gÇn nhau th× kho¶ng dr gi÷a hai chÊt ®iÓm x¸c ®Þnh:
dr= {dx2+dy2+dz2}1/2
=> Nh­ vËy c¬ häc cæ ®iÓn thõa nhËn: VÞ trÝ cña chÊt ®iÓm cã tÝnh chÊt t­¬ng
®èi, ®èi víi nh÷ng hqc kh¸c nhau lµ kh¸c nhau nh­ng kho¶ng thêi gian vµ
kho¶ng kh«ng gian cã tÝnh chÊt tuyÖt ®èi, lµ nh­ nhau trong mäi hqc.
II. Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng vµ ph­¬ng tr×nh quü ®¹o
a. Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng
- Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng lµ ph­¬ng tr×nh m« t¶ sù phô thuéc cña ®¹i l­îng
cho ta x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vËt víi thêi gian.
* Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng d¹ng tù nhiªn:
Gi¶ sö chÊt ®iÓm M chuyÓn ®éng trªn ®­êng cong C
- Chän ®iÓm O lµm hqc vµ chiÒu + trªn ®­êng cong khi ®ã vÞ trÝ M ®­îc x¸c
®Þnh bëi cung s= OM . Khi M chuyÓn ®éng th× s thay ®æi theo thêi gian
* Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng d¹ng to¹ ®é: M.
G¾n ®­êng cong C vµo hÖ to¹ ®é Oxyz vÞ trÝ M ®­îc . o S
.c
x¸c ®Þnh: x=ƒ1(t) ; y= ƒ2(t) ; z= ƒ3(t)
* Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng d¹ng vecto
Dùng vecto r  OM gäi lµ b¸n kÝnh vecto cña M khi M chuyÓn ®éng r thay
®æi r= ƒ(t)
b. Ph­¬ng tr×nh quü ®¹o
BiÕt ®­îc c¸c ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm ta cã thÓ t×m quü
®¹o cña nã: ThËt vËy khö thêi gian t trong c¸c ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng ta t×m
®­îc ph­¬ng tr×nh quü ®¹o.
2
1.1.2 vect¬ VËn tèc. Vect¬ Gia tèc
I. vect¬ VËn tèc
1. §Þnh nghÜa
VËn tèc lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho sù chuyÓn ®éng nhanh.M
hay chËm cña
chuyÓn ®éng. .O s . M’
2. VËn tèc trung b×nh vµ vËn tèc tøc thêi s’
a. VËn tèc trung b×nh
XÐt chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm trªn ®­êng cong C
Trªn C chän gèc O vµ mét chiÒu (+)
t0=0 t¹i vÞ trÝ M trïng O 
T¹i thêi ®iÓm t chÊt ®iÓm ë M cã s= OM 
T¹i thêi ®iÓm t’ chÊt ®iÓm ë M’ cã s’= OM '
Trong kho¶ng thêi gian t  t 't chÊt ®iÓm di chuyÓn ®­îc qu·ng ®­êng s  s ' s
s
=> VËn tèc trung b×nh: vtb  (1.2)
t
b. VËn tèc tøc thêi
s
Theo (1.2) khi M’ cµng gÇn M => v  lim (1.3)
t  0 t
ds
Hay v  (1.4)
dt
VËy vËn tèc cña chÊt ®iÓm cã gi¸ trÞ b»ng ®¹o hµm bËc nhÊt cña qu·ng
®­êng theo thêi gian
- NÕu chÊt ®iÓm dÞch chuyÓn theo chiÒu (+) cña quü ®¹o th× v>0
- NÕu chÊt ®iÓm dÞch chuyÓn theo chiÒu (-) cña quü ®¹o th× v<0
c. Vecto vËn tèc
- §Æc tr­ng ®Çy ®ñ ph­¬ng, chiÒu chuyÓn ®éng vµ ®é nhanh chËm cña chuyÓn
®éng

- T¹i mét ®iÓm trªn quü ®¹o lµ mét vect¬ v cã ph­¬ng tiÕp tuyÕn víi quü ®¹o t¹i
®iÓm ®ã, cã chiÒu theo chiÒu chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm cã trÞ sè b»ng gi¸ trÞ
tuyÖt ®èi cña vËn tèc t¹i ®iÓm ®ã.
d. Vecto vËn tèc trong hÖ to¹ ®é
- Gi¶ thiÕt ë thêi ®iÓm t: M => OM  r
- Gi¶ thiÕt ë thêi ®iÓm t+dt: M’ => OM '  r  dr
Khi dt<< => MM '  OM '  OM  dr  ds
dr
NghÜa lµ (1.4) cã thÓ viÕt thµnh v  (1.5)
dt
VËy: v b»ng ®¹o hµm cña b¸n kÝnh vecto ®èi víi thêi gian
dx dy dz
v { vx  ; vy  ; vz  } (1.6)
dt dt dt
§é lín vËn tèc ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:
dx 2 dy dz
v  v x2  v y2  v z2  ( )  ( )2  ( )2 (1.7)
dt dt dt
II. Gia tèc
3
1. §Þnh nghÜa
Gia tèc lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho sù biÕn thiªn cña vecto vËn tèc.
2. BiÓu thøc
XÐt chÊt ®iÓm M chuyÓn ®éng trªn quü ®¹o lµ ®­êng cong (C) t¹i thêi
®iÓm t cã vËn tèc v , t¹i thêi ®iÓm t’=t+∆t nã cã vËn tèc v'  v  v
L­îng biÕn thiªn cña vecto vËn tèc trong kho¶ng thêi gian ∆t lµ: v  v'  v
=> Vecto gia tèc trung b×nh b»ng ®é biÕn thiªn trung b×nh cña vecto vËn tèc
 v
trong mét ®¬n vÞ thêi gian: atb 
t
(1.8)

Khi ∆t  0 th× a cña chÊt ®iÓm ë thêi ®iÓm t ®­îc x¸c ®Þnh:
  
 v d v d 2 r
a  lim   2 (1.9)
t  0 t dt dt
=> + Gia tèc chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm lµ mét vecto b»ng ®¹o hµm bËc nhÊt
theo thêi gian cña vecto vËn tèc.

+ Hay b»ng ®¹o hµm bËc 2 theo thêi gian cña b¸n kÝnh vecto r
- Trong hÖ to¹ ®é §ecac ta viÕt ®­îc:
 dv  dv y  dv z  dx 2  dy 2  dz 2 
a xi j k  2 i  2 j 2 k (1.10)
dt dt dt dt dt dt

- C¸c h×nh chiÕu cña a trªn c¸c trôc x,y,z b»ng:
dv d 2x dv y d 2 y dv d 2z
ax  x  2 ; ay   2 ; az  z  2 (1.11)
dt dt dt dt dt dt
- §é lín cña gia tèc ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:
d 2x 2 d2y 2 d 2z 2
a  a x2  a y2  a z2  ( )  ( )  ( ) (1.12)
dt 2 dt 2 dt 2
3. Gia tèc tiÕp tuyÕn vµ gia tèc ph¸p tuyÕn

- T¹i thêi ®iÓm t ®iÓm M cã vËn tèc: v
- T¹i thêi ®iÓm t’=t+∆t ®iÓm M cã vËn tèc v'  v  v
v'  v  BD  v  v  v  v'  v
ChiÕu (1.9) nªn trôc  vµ n ta ®­îc:
vt v
a  lim vµ a n  lim n
t 0 t t 0 t
a : gia tèc tiÕp tuyÕn
an: gia tèc ph¸p tuyÕn
a. Gia tèc tiÕp tuyÕn:att

∆vt=BC=│MC-MB│=v’cos  - v= v’ (1  2 sin 2 )
2
 
v' (1  2 sin 2
)v 2 sin 2
2 v'v 2  lim v  0
=> a  lim  lim  lim (1.13)
t 0 t t 0 t t 0 t t 0 t
dv d 2 s
Theo ®Þnh nghÜa ®¹o hµm: a   2 (1.14)
dt dt
=> KÕt luËn: a ®Æc tr­ng cho sù biÕn thiªn cña vect¬ vËn tèc vÒ gi¸ trÞ vect¬ nµy.
4
- Cã ph­¬ng trïng víi tiÕp tuyÕn cña quü ®¹o t¹i M.
- Cã chiÒu lµ chiÒu chuyÓn ®éng khi v t¨ng vµ chiÒu ng­îc l¹i khi v gi¶m.
- Cã ®é lín b»ng ®¹o hµm ®é lín vËn tèc theo thêi gian.
b. Gia tèc ph¸p tuyÕn: an
v n
a n  lim
t  0 t
(1.15)
Theo h×nh cã ∆vn=ME=v’sin∆ 
v' sin  sin  s  sin  s  1 v2
a n  lim  lim v'  lim lim lim lim v'  1.v. .v 
t 0 t t 0 t  s t 0  t 0 t t 0 s t 0 R R
(1.16)
=> a n ®Æc tr­ng cho sù biÕn thiªn vÒ ph­¬ng cña vect¬ vËn tèc, a n cã:
+ Ph­¬ng trïng víi ph¸p tuyÕn cña quü ®¹o t¹i M
+ Cã chiÒu h­íng vÒ t©m cña quü ®¹o
v2
+ Cã ®é lín a n 
R
c. Gia tèc toµn phÇn: a  at  a n (1.17)
+ an=0 : v kh«ng thay ®æi ph­¬ng: chuyÓn ®éng th¼ng
+ a =0 : v kh«ng thay ®æi chiÒu vµ gi¸ trÞ: chuyÓn ®éng cong ®Òu.
+ a= 0 : v kh«ng thay ®æi ph­¬ng chiÒu vµ gi¸ trÞ: chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu.
1.1.3. Mét sè d¹ng chuyÓn ®éng ®Æc biÖt.
I. ChuyÓn ®éng th¼ng ®Òu.
Lµ chuyÓn ®éng cã quü ®¹o lµ ®­êng th¼ng, v kh«ng ®æi, a= 0
Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng: S=S0+vt
S0: qu·ng ®­êng ban ®Çu
II. ChuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu
Lµ chuyÓn ®éng cã quü ®¹o th¼ng vµ gia tèc a kh«ng ®æi: an=0;
dv v  v0
a   const ; a  at   v  v 0  at
dt t
+ ChuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu: a.v<0
+ ChuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu: a.v>0
ds
- Ph­¬ng tr×nh qu·ng ®­êng: v   ds  vdt  (v0  at )dt (1.18)
dt
at 2
LÊy tÝch ph©n hai vÕ ta cã: s   vo t (1.19)
2
Khö thêi gian t trong (1.19) ta ®­îc v 2  v02  2as
III. ChuyÓn ®éng trßn
d
+ VËn tèc gãc:   (1.20)
dt
+ VËn tèc dµi: v = R. (1.21)
5
v 2 ( R ) 2
+ Gia tèc ph¸p tuyÕn: a n    R 2 (1.22)
R R

+ Gia tèc gãc:  tb  (1.23)
t
* Bµi tËp: 1.1; 1.2; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.241.27/19 sbt
1.2. §éng lùc häc chÊt ®iÓm
1.2.1. C¸c ®Þnh luËt Newton. C¸c lùc liªn kÕt
I. §Þnh luËt I.
- Khi mét chÊt ®iÓm c« lËp (ko chÞu mét t¸c ®éng nµo tõ bªn ngoµi), nÕu ®ang
®øng yªn nã sÏ tiÕp tôc ®øng yªn, nÕu ®ang chuyÓn ®éng th× chuyÓn ®éng cña nã
lµ th¼ng ®Òu.
- §Þnh luËt qu¸n tÝnh: Mét chÊt ®iÓm c« lËp b¶o toµn tr¹ng th¸i chuyÓn ®éng cña
nã.
II. §Þnh luËt II.
a) ChuyÓn ®éng cña mét chÊt ®iÓm chÞu t¸c dông cña c¸c lùc cã tæng hîp F≠0 lµ
mét chuyÓn ®éng cã gia tèc.
b) Gia tèc chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm tØ lÖ víi tæng hîp lùc t¸c dông F vµ tØ lÖ
 F
nghÞch víi khèi l­îng cña chÊt ®iÓm Êy: a  k
 m
 F
NÕu k=1  a  (1.24)
m
(1.24) lµ ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n cña

c¬ häc chÊt ®iÓm

- Ph­¬ng tr×nh Newton: F  ma
  
+ Víi ®Þnh luËt Newton I: F  0  a  0 

v  const
   F
+ Víi ®Þnh luËt Newton II: F  0  a  0
m
III. §Þnh luËt III.

- Khi chÊt ®iÓm A t¸c dông lªn chÊt ®iÓm B mét lùc F th× chÊt ®iÓm B còng t¸c

dông lªn chÊt ®iÓm A mét lùc F ' , 2 lùc F vµ F ' tån t¹i ®ång thêi cïng ph­¬ng,
ng­îc chiÒu vµ cïng c­êng ®é.
- Nãi c¸ch kh¸c tæng h×nh häc c¸c lùc t­¬ng t¸c gi÷a 2 chÊt ®iÓm =0
 
F  F'  0 (1.25)

- Chó ý: ë c«ng thøc (1.25) tæng 2 lùc F vµ F ' b»ng kh«ng nh­ng t¸c dông
cña chóng kh«ng khö nhau v× ®iÓm ®Æt cña chóng kh¸c nhau.
- Tæng c¸c néi lùc cña mét hÖ chÊt ®iÓm c« lËp (hÖ kÝn)=0
1.2.2. §éng l­îng
1. ThiÕt lËp c¸c ®Þnh lý vÒ ®éng l­îng.
6
- ChÊt ®iÓm khèi

l­îng m chÞu

t¸c dông cña mét lùc F (hay nhiÒu lùc).
  dv  d (mv )   
- ma  F  m F  F  d (mv )  Fdt (1.26)
dt dt
 
- §Æt K  mv : gäi lµ vecto ®éng l­îng
 §éng l­îng lµ ®¹i l­îng vecto ®­îc x¸c ®Þnh b»ng tÝch sè gi÷a khèi l­îng vµ
 
vecto vËn tèc: K  mv  
(1.27)
Thay (1.27) vµo (1.26) ta cã dK  Fdt (1.28)
 §Þnh lý 1: §¹o hµm ®éng l­îng cña mét chÊt ®iÓm ®èi víi thêi gian cã gi¸ trÞ
b»ng lùc (hay tæng hîp c¸c lùc) t¸c dông lªn chÊt ®iÓm ®ã.
 t2  
   Fdt  Ft  K  Ft
dK
t1
(1.29)
 §Þnh lý 2: §é biÕn thiªn ®éng l­îng cña mét chÊt ®iÓm trong mét kho¶ng thêi
gian nµo ®ã cã gi¸ trÞ b»ng xung l­îng cña lùc t¸c dông lªn chÊt ®iÓm trong
kho¶ng thêi gian ®ã. 
 K
(1.29)  F  (1.30)
t
 §é biÕn thiªn ®éng l­îng cña chÊt ®iÓm trong ®¬n vÞ thêi gian cã gi¸ trÞ b»ng
lùc t¸c dông lªn chÊt ®iÓm ®ã.
2. ý nghÜa cña ®éng l­îng vµ xung l­îng cña lùc.
- ý nghÜa cña ®éng l­îng: Khi kh¶o s¸t vÒ mÆt ®éng lùc häc chÊt ®iÓm ta
kh«ng thÓ chØ xÐt vËn tèc mµ ph¶i ®Ò cËp ®Õn khèi l­îng. NghÜa lµ vËn tèc kh«ng
®Æc tr­ng cho chuyÓn ®éng vÒ ph­¬ng diÖn ®éng lùc häc. Do ®ã mµ ®éng l­îng
míi ®Æc tr­ng cho chuyÓn ®éng vÒ ph­¬ng diÖn ®éng lùc häc. Khi hai vËt va
ch¹m ®µn håi víi nhau th× kÕt qu¶ va ch¹m ®­îc thÓ hiÖn b»ng ®éng l­îng cña
c¸c vËt. VËy ®éng l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng truyÒn chuyÓn ®éng.
- ý nghÜa cña xung l­îng: VÒ mÆt ®éng lùc häc th× kÕt qu¶ t¸c dông cña
lùc kh«ng nh÷ng phô thuéc c­êng ®é lùc t¸c dông mµ cßn phô thuéc thêi gian
t¸c dông cña lùc. NÕu cïng mét lùc t¸c dông nh­ng thêi gian t¸c dông kh¸c nhau
th× kÕt qu¶ t¸c dông sÏ kh¸c nhau.
3. C¸c ®Þnh lý vÒ ®éng l­îng
 
- §Þnh lý 1: K  Ft (1.31)
K 
- §Þnh lý 2: F (1.32)
t
4. §Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­îng
XÐt mét hÖ vËt c« lËp gåm n chÊt ®iÓm cã khèi l­îng m1, m2....., mn gi¶ sö
F1 , F2 ......, Fn lµ c¸c ngo¹i lùc vµ F '1 , F ' 2 ......, F ' n lµ c¸c néi lùc t¸c dông lªn mçi chÊt
®iÓm trong hÖ vËt. ¸p dông ®Þnh lý ®éng l­îng (1.28) ®èi víi mçi chÊt ®iÓm m1,
m2..., mn:
d K1 d K2 d Kn
 F1  F1' ;  F2  F2' ;...........  Fn  Fn'
dt dt dt (1.33)
Céng vÕ víi vÕ cña c¸c ph­¬ng tr×nh nµy víi nhau:
n
dK d  n  n n
 dt

dt
  K i  
 i 1  i 1
 Fi   F 'i
i 1 i 1
(1.34)
7
n n
F  0 i  F'  0 i
- NÕu hÖ c« lËp  i 1 vµ i 1
d  n 
  Ki  n
 dt  i 1  =0 hay  K  K  K  ....  K  const
i 1 2 n (1.35)
i 1
(1.35) biÓu diÔn ®Þnh luËt b¶o toµn ®éng l­îng
- Thùc tÕ kh«ng cã hÖ vËt c« lËp  hÖ qu¶
n
F  0
i
* NÕu tæng c¸c ngo¹i lùc t¸c dông lªn hÖ triÖt tiªu ( i 1 ) th× tæng ®éng l­îng
cña hÖ chÊt ®iÓm kh«ng c« lËp còng ®­îc b¶o toµn
n
 K  K  K  ....  K  const .
i 1
i 1 2 n
* NÕu h×nh chiÕu trªn ph­¬ng x nµo ®ã cña tæng c¸c ngo¹i lùc t¸c dông lªn hÖ
n
vËt triÖt tiªu  Fix  0 , th× h×nh chiÕu trªn ph­¬ng x cña tæng ®éng l­îng cña hÖ
i 1
n
vËt kh«ng c« lËp còng ®­îc b¶o toµn  K i  K 1x  K 2 x  ....  K nx  const .
i 1
5. øng dông ®Þnh luËt
a. Gi¶i thÝch hiÖn t­îng sóng bÞ giËt lïi khi b¾n
m
V  v trong ®ã: v: cña ®¹n
M
V: cña sóng
b. Nguyªn t¾c cña chuyÓn ®éng ph¶n lùc
M0
v  u ln
M
1.2.3. Tr­êng hÊp dÉn. nguyªn lý Galile
1. §Þnh luËt hÊp dÉn
m1 m2
F1  F2  G (1.36)
r2
G=6,67.10-11N.m/kg2
2. Tr­êng hÊp dÉn
- Tr­êng hÊp dÉn ®ãng vai trß truyÒn lùc hÊp dÉn tõ vËt nµy ®Õn vËt kh¸c.
3. Nguyªn lý t­¬ng ®èi Galile
Kh«ng thÓ b»ng c¸c thùc nghiÖm c¬ häc thùc hiÖn trong hÖ quy chiÕu
qu¸n tÝnh mµ ta cã thÓ ph¸t hiÖn ®­îc hÖ quy chiÕu ®ã ®ang ®øng yªn hoÆc ®ang
chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu.
4. PhÐp biÕn ®æi Galileo vµ sù bÊt biÕn c¸c ph­¬ng tr×nh c¬
häc
a. Kh«ng gian vµ thêi gian trong c¬ häc cæ ®iÓn
8
z z’
- XÐt 2 hqc O x y z t - ®øng yªn vµ O'
x' y' z' t'- chuyÓn ®éng ®èi víi O däc
theo trôc Ox, chän gèc thêi gian t¹i
thêi ®iÓm O trïng O'.
- t = t' : thêi gian cã tÝnh chÊt tuyÖt o o’ . . x
®èi, kh«ng phô thuéc hqc x’
AB
- VÞ trÝ kh«ng gian cã tÝnh chÊt t­¬ng
y
®èi, phô thuéc vµo hqc.
x = x' + OO' ; y = y' z = z' y’
b. PhÐp biÕn ®æi Galileo
NÕu O' chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu víi vËn tèc V ®èi víi hqt O th× : OO' = V.t
Khi ®ã t = t'; x = x' + V.t ; y = y' z = z' (1.37)
hoÆc t' = t; x' = x + V.t ; y' = y z' = z
(1.37) lµ phÐp biÕn ®æi Galileo
* HÖ qu¶:
- Kho¶ng thêi gian diÔn biÕn cña mét qu¸ tr×nh cã tÝnh chÊt tuyÖt ®èi,
kh«ng phô thuéc hqc. ThËt vËy t = t2 - t1 trong O vµ t' = t'2 - t'1 trong hÖ O' 
t = t' .
- Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trong kh«ng gian cã tÝnh chÊt tuyÖt ®èi,
kh«ng phô thuéc vµo hqc. ThËt vËy gi¶ sö chiÕc th­íc AB ®Æt däc trôc O'x' trong
hÖ O' cã ®é dµi lµ l0= x'B - x'A , trong hÖ O ®é dµi cña th­íc nµy lµ l= xB - xA
v× xA = xA' + V.t vµ xB = xB' + V.t  l = l0
c. Sù bÊt biÕn cña c¸c ph­¬ng tr×nh c¬ häc
- Gi¶ sö chÊt ®iÓm M cã khèi l­îng m chÞu t¸c dông cña lùc F chuyÓn ®éng víi
gia tèc a trong hÖ qu¸n tÝnh O.  
 Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng trong O lµ : F  ma
ChiÕu ph­¬ng tr×nh nµy xuèng c¸c trôc täa ®é Ox, Oy, Oz:
d 2x d2y d 2z
ma x  m ; ma y  m ; ma z  m (1.38)
dt 2 dt 2 dt 2
d 2 x d 2 x' d 2 y d 2 y' d 2 z d 2 z'
Ta cã thÓ viÕt: dt= dt'; 2  2  a x' ; 2  2  a 'y 2
 2  a z'
dt dt dt dt dt dt
(1.39)
Thay (1.39) vµo (1.38) ta t×m ®­îc ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng trong hÖ O':
 ma'  F
 C¸c ph­¬ng tr×nh c¬ häc bÊt biÕn qua phÐp biÕn ®æi Galileo nghÜa lµ hÖ quy
chiÕu O' chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu ®èi víi hÖ quy chiÕu O còng lµ hqc qu¸n tÝnh

 ma  ma '  mA

NÕu O’ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu th× A=0  a  a'  F  ma' (1.40)
(1.40) lµ ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n cña chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trong O’
 Hay ®Þnh luËt Neewton tho¶ m·n c¶ trong hÖ O’→O’ còng lµ hÖ quy chiÕu
qu¸n tÝnh.
9
- Nguyªn lý: C¸c ph­¬ng tr×nh c¬ häc trong mäi hqc qu¸n tÝnh cã d¹ng nh­
nhau.
-Mäi ®Þnh luË c¬ häc x¶y ra trong c¸c hÖ qcqt lµ nh­ nhau chiÕu ph­¬ng tr×nh

F  ma lªn c¸c trôc x’,y’,z’ ta cã:
  
Fx  ma x ; Fy  ma y ; Fz  ma z (1.41)
5. ChuyÓn ®éng trong hÖ quy chiÕu cã gia tèc
a. Qui t¾c tæng hîp vËn tèc vµ gia tèc
XÐt vËn tèc vµ gia tèc cña chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng ®èi víi hai hÖ O vµ O'
O: lµ hqc qu¸n tÝnh ®øng yªn gäi lµ hqc tuyÖt ®èi
O': lµ hqc t­¬ng ®èi
vÞ trÝ cña chÊt ®iÓm ®èi víi hai hÖ O vµ O' x¸c ®Þnh bëi vect¬ b¸n kÝnh r  OM vµ
r '  OM ' . §Æt R  OO' , ta cã hÖ thøc: r  r '  R (1.42)
LÊy ®¹o hµm theo thêi gian cña (2.17)
dr dr ' dR dr ' dR
    hay v  v'  V (1.43)
dt dt dt dt ' dt
 VËn tèc tuyÖt ®èi cña chÊt ®iÓm b»ng tæng vect¬ cña vËn tèc t­¬ng ®èi cña
chÊt ®iÓm ®ã vµ vËn tèc theo.
LÊy ®¹o hµm theo thêi gian cña (1.43)
dv dv' dV dv' dV
    hay a  a'  A
dt dt dt dt ' dt
 Gia tèc tuyÖt ®èi cña chÊt ®iÓm b»ng tæng vect¬ cña gia tèc t­¬ng ®èi cña
chÊt ®iÓm ®ã vµ gia tèc theo.
b. Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng trong hqc cã gia tèc - Lùc qu¸n tÝnh
a : lµ gia tèc tuyÖt ®èi cña chÊt ®iÓm ®èi víi hÖ tuyÖt ®èi O,
a ' : lµ gia tèc t­¬ng ®èi cña chÊt ®iÓm ®èi víi hÖ t­¬ng ®èi O'
A : lµ gia tèc theo cña hÖ t­¬ng ®èi O' ®èi víi hÖ tuyÖt ®èi O.
Theo qui t¾c tæng hîp gia tèc, ta cã: a'  a  A
Nh©n 2 vÕ víi m ta nhËn ®­îc ph­¬ng tr×nh: ma'  F  (mA)  F  Fqt (1.44)
Fqt: lµ lùc qu¸n tÝnh, nã lu«n cïng ph­¬ng ng­îc chiÒu
 HÖ quy chiÕu chuyÓn ®éng cã gia tèc ®èi víi hÖ quy chiÕu qu¸n tÝnh sÏ kh«ng
ph¶i lµ hÖ quy chiÕu qu¸n tÝnh.
* Chó ý: Khi kh¶o s¸t chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm khèi l­îng m trong hqc kh«ng
qu¸n tÝnh O', ngoµi ngo¹i lùc F t¸c dông lªn chÊt ®iÓm ta ph¶i kÓ ®Õn lùc qu¸n
tÝnh F  m A . Lùc qu¸n tÝnh Fqt chØ xuÊt hiÖn trong hqc kh«ng qu¸n tÝnh O'
chuyÓn ®éng víi gia tèc theo A  0 , nã lu«n cïng ph­¬ng vµ ng­îc chiÒu víi gia
tèc theo A cña hqc kh«ng qu¸n tÝnh O'.
*Bµi tËp: 2.1; 2.82.16/ sbt
10
1.2.4. thùc hµnh
Kh¶o s¸t chuyÓn ®éng kh«ng ma s¸t trªn ®Öm khÝ
KiÓm chøng ba ®Þnh luËt niuton
1.3. C«ng vµ C«ng suÊt
§Þnh luËt biÕn ®æi vµ b¶o toµn c¬ n¨ng
1.3.1. C«ng vµ c«ng suÊt cña lùc
1. C«ng cña lùc.
- Lùc F t¸c dông vµo chÊt ®iÓm lµm chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng ®­îc ®o¹n ®­êng
th¼ng S  MN : A=F.S. cosα
 dA=Fds.cosα= F.ds
 ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trªn ®­êng cong CD → C«ng cña lùc F thùc hiÖn
 
trªn CD lµ: A   dA   Fds (1.45)
CD CD
+ A> 0  F: Sinh c«ng ph¸t ®éng.
+ A< 0  F: Sinh c«ng c¶n.
2. C«ng suÊt cña lùc.
- Lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho tèc ®é sinh c«ng, nã cã gi¸ trÞ b»ng c«ng sinh ra
trong mét ®¬n vÞ thêi gian. 

A A dA Fds  
Ptb   P  lim    Fv  Fs cos  (1.46)
t t 0 t dt dt
 C«ng suÊt b»ng tÝch v« h­íng cña lùc t¸c dông víi vecto vËn tèc chuyÓn dêi.
1.3.2. §Þnh luËt biÕn ®æi vµ b¶o toµn c¬ n¨ng
trong tr­êng lùc thÕ
I. C¬ n¨ng
W2- W1=A
 §é biÕn thiªn n¨ng l­îng cña mét hÖ trong qu¸ tr×nh nµo ®ã cã gi¸ trÞ b»ng
c«ng mµ hÖ nhËn ®­îc tõ bªn ngoµi trong qu¸ tr×nh nµo ®ã.
+ A>0: N¨ng l­îng hÖ t¨ng → HÖ nhËn c«ng
+ A<0: N¨ng l­îng hÖ gi¶m → HÖ sinh c«ng
+ A= 0: N¨ng l­îng cña hÖ ®­îc b¶o toµn (hÖ c« lËp).
 KL: N¨ng l­îng kh«ng tù mÊt ®i mµ còng kh«ng tù sinh ra, n¨ng l­îng chØ
chuyÓn tõ hÖ nµy sang hÖ kh¸c,
* Ph©n biÖt n¨ng l­îng vµ c«ng:
- Víi mét tr¹ng th¸i x¸c ®Þnh th× vËt cã n¨ng l­îng x¸c ®Þnh → N¨ng l­îng lµ
mét hµm tr¹ng th¸i.
- C«ng ®Æc tr­ng cho ®é biÕn ®æi n¨ng l­îng cña vËt, l­îng c«ng trao ®æi bao
giê còng t­¬ng øng víi mét qu¸ tr×nh cô thÓ. VËy c«ng lµ hµm cña qu¸ tr×nh biÕn
®æi tr¹ng th¸i.
II. §éng n¨ng
- Lµ phÇn n¨ng l­îng xuÊt hiÖn do sù chuyÓn ®éng cña vËt gäi lµ W® phô thuéc
vËn tèc cña c¸c vËt chuyÓn ®éng vµ liªn quan ®Õn c«ng cña ngo¹i lùc t¸c dông
lªn c¸c vËt trong hÖ.
11
→§Þnh nghÜa: §éng n¨ng lµ phÇn n¨ng l­îng tån t¹i do sù chuyÓn ®éng cña vËt
vµ nã cã trÞ sè b»ng mét nöa tÝch sè gi÷a khèi l­îng cña vËt vµ b×nh ph­¬ng vËn
1
tèc cña nã lµ: W®= mv2 (1.47)
2
- §Þnh lý: §é biÕn thiªn ®éng n¨ng cña chÊt ®iÓm trªn qu·ng ®­êng nµo ®ã b»ng
c«ng cña lùc tæng hîp t¸c dông lªn chÊt ®iÓm thùc hiÖn trªn qu·ng ®­êng ®ã.
- ThËt vËy:XÐt chÊt ®iÓm cã khèi l­îng m chÞu t¸c dông cña lùc tæng hîp F lµm
nã chuyÓn ®éng tõ (1) →(2) trªn quü ®¹o C. VËn tèc cña vËt thay ®æi V1→V2.
( 2) ( 2)
 
- C«ng cña F thùc hiÖn trªn qu·ng ®­êng ®ã: A   Fds   mad s
(1) (1)
( 2) ( 2) ( 2)
dv   
A   m ds   mv dv  mv 2
 Wd 2  Wd 1 (1.48)
(1)
dt (1) (1)
III. ThÕ n¨ng.
- ThÕ n¨ng lµ phÇn n¨ng l­îng ®­îc t¹o thµnh do sù t­¬ng t¸c gi÷a c¸c vËt. Nã
phô thuéc vµo vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña c¸c vËt trong hÖ vµ liªn quan ®Õn néi lùc t­¬ng
t¸c gi÷a c¸c vËt trong hÖ ®ã.
- ThÕ n¨ng träng tr­êng: Wt=mgh + const (1.49)
kx 2
- ThÕ n¨ng lùc ®µn håi: Wt  (1.50)
2
- §é gi¶m thÕ n¨ng gi÷a 2 ®iÓm trong tr­êng thÕ cña chÊt ®iÓm b»ng c«ng cña
lùc thÕ t¸c dông vµo chÊt ®iÓm thùc hiÖn  
øng víi sù dÞch chuyÓn cña chÊt ®iÓm
gi÷a hai ®iÓm ®ã. Wt ( M )  Wt ( N )  AMN   Fds (1.51)
NM
IV. §Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng trong tr­êng thÕ.
- Khi chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trong tr­êng lùc thÕ (mµ kh«ng chÞu t¸c dông cña
mét lùc nµo kh¸c th× c¬ n¨ng cña chÊt ®iÓm ®­îc b¶o toµn.
mv 2
W  Wd  Wt   mgh  const (1.52)
2
- C¬ n¨ng cña chÊt ®iÓm m chuyÓn ®éng trong träng tr­êng ®­îc b¶o toµn, cßn
®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng cña chÊt ®iÓm cã thÓ chuyÓn hãa lÉn nhau: ®éng n¨ng
t¨ng th× thÕ n¨ng gi¶m vµ ng­îc l¹i.
Hay N¨ng l­îng cña mét hÖ vËt kh«ng tù sinh ra vµ kh«ng tù mÊt ®i, nã chØ
truyÒn tõ hÖ vËt nµy sang hÖ vËt kh¸c hoÆc biÕn ®æi tõ d¹ng nµy sang d¹ng kh¸c.
1.3.3. sù va ch¹m gi÷a c¸c vËt
1. VA ch¹m ®µn håi
- Sau va ch¹m 2 vËt chuyÓn ®éng víi vËn tèc v1' vµ v2'
§éng l­îng cña hÖ ®­îc b¶o toµn
m1v1'  m2 v 2'  m1v1  m2 v 2 (1.53)
12
Tæng ®éng n¨ng cña hÖ ®­îc b¶o toµn:
m1v1'2 m1v 2'2 m1v12 m1v 22
   (1.54)
2 2 2 2
(m  m2 ).v1  2m2 v 2
 v1'  1 (1.55)
m1  m2
(m2  m1 ).v 2  2m1v1
 v 2'  (1.56)
m1  m2
2. va ch¹m mÒm
Sau va ch¹m hai qu¶ cÇu g¾n chÆt víi nhau vµ cïng chuyÓn ®éng víi cïng
m1v1  m2 v 2
vËn tèc: v (1.57)
m1  m2
Nh­ng tæng ®éng n¨ng cña hÖ vËt sau va ch¹m bÞ gi¶m mét l­îng b»ng:
 m1v12 m1v 22  (m1  m2 )v '2 m1 m2
 Wd      hay  Wd  (v1  v 2 ) 2
 2 2  2 2(m1  m2 )
§é gi¶m ®éng n¨ng cña hÖ vËt nµy chuyÓn mét phÇn thµnh c«ng lµm biÕn
d¹ng c¸c vËt vµ mét phÇn chuyÓn thµnh nhiÖt lµm nãng c¸c vËt va ch¹m.
* Bµi tËp: 2.23; 2.24; 2.25; 2.26;
1.4. ®éng lùc häc vËt r¾n.
1.4.1. ChuyÓn ®éng tÞnh tiÕn
- Khi vËt r¾n chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn mäi chÊt ®iÓm cña nã ®Òu v¹ch nh÷ng quü
®¹o gièng nhau, v× vËy mäi chÊt ®iÓm cña vËt r¾n chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn ®Òu cã
cïng ®­êng ®i s, cïng vËn tèc v v, vµ cïng gia tèc a
- Gäi m1 , m2 ,........mi ,... lµ c¸c phÇn tö khèi l­îng trong vËt r¾n.
- F1 , F2 ,......Fi ..... lµ tæng c¸c ngo¹i lùc.
- F1 ', F2 ',......Fi '..... lµ tæng c¸c néi lùc t¸c dông lªn c¸c phÇn tö khèi l­îng t­¬ng
øng.
m1 .a  F1  F1' ; m2 .a  F2  F2' ;...................mi .a  Fi  Fi '
 
Céng vÕ víi vÕ cña c¸c ph­¬ng tr×nh nµy, ta ®­îc:   mi .a   F i   F 'i
 i  i i
V×  Fi '  0 nªn m.a  F
i
1.4.2. ChuyÓn ®éng quay cña vËt r¾n quanh mét trôc cè
®Þnh
Khi mét vËt r¾n chuyÓn ®éng quay chung quanh mét ®­êng th¼ng cè ®Þnh ∆ th×:
+ Mäi ®iÓm cña vËt r¾n v¹ch nh÷ng vßng trßn cã cïng trôc ∆
13
+ Trong cïng mét kho¶ng thêi gian, mäi ®iÓm cña vËt r¾n ®Òu quay ®­îc
cïng mét gãc θ
+ T¹i cïng mét thêi ®iÓm, mäi ®iÓm cña vËt r¾n ®Òu cã cïng vËn tèc gãc
d d d 2
 vµ gia tèc gãc    2 (1.58)
dt dt dt
+ t¹i mét thêi ®iÓm, vecto vËn tèc th¼ng vµ vecto gia tèc tiÕp tuyÕn cña
mét chÊt ®iÓm bÊt k× cña vËt r¾n c¸ch trôc quay 1 kho¶ng x¸c ®Þnh r ®­îc x¸c
®Þnh bëi c¸c c«ng thøc: v    r ; (1.59)
at    r (1.60)
a. M«men lùc ®èi víi trôc quay
* T¸c dông cña lùc trong chuyÓn ®éng quay:
- Gi¶ sö lùc F t¸c dông lªn vËt r¾n quay xung quanh trôc∆ ®Æt t¹i ®iÓm M:
F  F 1  F 2  F t  F r  F 2 (3.16)
F t  OM nghÜa lµ n»m theo tiÕp tuyÕn ∆
cña vßng trßn t©m O b¸n kÝnh OM.
+ F 2 : kh«ng g©y ra chuyÓn ®éng quay
chØ cã t¸c dông lµm cho vËt r¾n tr­ît däc M
theo trôc ∆→ kh«ng x¶y ra v× gi¶ thiÕt
vËt r¾n chØ quay xung quanh ∆. F2 F
+ F n : kh«ng g©y ra chuyÓn ®éng quay,
chØ cã t¸c dông lµm vËt r¾n dêi khái trôc O Ft
∆ → kh«ng x¶y ra
M F1
+ F t : t¸c dông lµm vËt quay quanh ∆ Fn
→ F  Ft
→KÕt luËn: Trong chuyÓn ®éng quay cña mét vËt r¾n xung quanh mét trôc chØ
nh÷ng thµnh phÇn lùc tiÕp tuyÕn víi quü ®¹o cña ®iÓm ®Æt míi cã t¸c dông thùc
sù.
* M«men lùc:
- Thùc nghiÖm chøng tá t¸c dông cña F t kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo c­êng ®é
cña nã mµ cßn phô thuéc kho¶ng c¸ch r, kho¶ng c¸ch cµng lín th× t¸c dông cña
lùc cµng m¹nh.
- §Þnh nghÜa: M«men cña lùc F t ®èi víi trôc quay ∆ lµ mé vecto M x¸c ®Þnh
bëi
M  r  Ft  rFt sin( r , Ft )  rFt (1.61)
- DÔ dµng chøng minh r»ng:
+ M«men cña mét lùc F ®èi víi trôc quay ∆ sÏ b»ng kh«ng khi lùc ®ã
b»ng kh«ng hoÆc khi lùc ®ã ®ång ph¼ng víi ∆.
+ M«men M cña F ®èi víi trôc quay ∆ lµ m«men cña F t ®èi víi ®iÓm O
(giao ®iÓm cña ∆.vµ mÆt ph¼ng chøa F t   ).
b. ThiÕt lËp ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n cña chuyÓn ®éng quay
14
- Gi¶ sö cã vËt r¾n quay quanh trôc cè ®Þnh z, xÐt chÊt ®iÓm thø i cã khèi l­îng
c¸ch trôc ri chÞu t¸c dông cña ngo¹i lùc tiÕp tuyÕn Fti :
Fti  mi ati
nh©n cã h­íng 2 vÕ víi b¸n kÝnh vecto:
M
ri  OM i
Z
→ Fti  ri  mi ati  ri mµ Fti  ri  M i
mÆt kh¸c
ati  ri  ri  (   ri )  (ri , ri )   (ri  )ri  ri 2   0 

→ mi ri 2   M i (1.62)
n
hay ( mi ri 2 )    M (1.63)
i 1
O ri Ft
®Æt  M i  M : Tæng hîp m«men c¸c
ngo¹i lùc t¸c dông lªn vËt r¾n M ati
 mi ri2  I : Gäi lµ m«men qu¸n tÝnh
 I  M (1.64)
(1.64) lµ ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n cña chuyÓn ®éng quay cña vËt r¾n
M
  (1.65)
I
 NhËn xÐt:
- Gia tèc gãc trong chuyÓn ®éng quay cña vËt r¾n xung quanh mét trôc tØ lÖ víi
tæng hîp m«men c¸c ngo¹i lùc ®èi víi trôc vµ tØ lÖ nghÞch víi m«men qu¸n tÝnh
cña vËt r¾n ®èi víi trôc.
- Ph­¬ng tr×nh (1.65) cã d¹ng t­¬ng tù ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n cña ®éng lùc häc vËt
r¾n tÞnh tiÕn.
- M«men lùc M (gièng F) ®Æc tr­ng cho t¸c dông cña ngo¹i lùc lªn vËt r¾n
chuyÓn ®éng quay.
- Gia tèc gãc  (gièng a) ®Æc tr­ng cho biÕn thiªn tr¹ng th¸i cña chuyÓn ®éng
quay.
- M«men qu¸n tÝnh I (gièng m) ®Æc tr­ng cho qu¸n tÝnh cña vËt r¾n chuyÓn ®éng
quay.
- ThËt vËy cïng m«men lùc M t¸c dông. NÕu m«men qu¸n tÝnh I cµng lín th× gia
tèc gãc  cµng nhá vµ vËn tèc gãc  biÕn thiªn cµng Ýt, nghÜa lµ tr¹ng th¸i
chuyÓn ®éng quay cña vËt r¾n thay ®æi cµng Ýt. NghÜa lµ tr¹ng th¸i chuyÓn ®éng
quay cña vËt r¾n thay ®æi cµng Ýt.
c. M«men qu¸n tÝnh cña mét sè vËt r¾n cã d¹ng ®èi xøng.
ml 2
- Thanh ®ång chÊt ®èi víi trôc quay : I 0 
12
mR 2
- Khèi trô ®Æc ®ång chÊt: I 0 
2
- Vµnh trô rçng: I0 =mR2
2
- Khèi cÇu: I 0  mR 2
5
15
1
- B¶n ph¼ng ch÷ nhËt: I 0  m.(a 2  b 2 )
12
d. §Þnh lý Steiner- Huyghens
Muèn tÝnh m«men qu¸n tÝnh cña vËt r¾n ®èi víi trôc  song song víi
trôc0 th× ph¶i sö dông ®Þnh lý Steiner- Huyghen
- §Þnh lý: M«men qu¸n tÝnh I cña vËt r¾n ®èi víi trôc  bÊt kú b»ng m«men
qu¸n tÝnh I0 cña vËt r¾n ®èi víi trôc 0 ( ®i qua khèi t©m G) song song víi 
céng víi tÝch sè gi÷a khèi l­îng m cña vËt víi b×nh ph­¬ng kho¶ng c¸ch a gi÷a
hai trôc ®ã.
I= I0 + m. a2
1.4.3. c¸c ®Þnh lý m«men ®éng l­îng
®Þnh luËt b¶o toµn m«men ®éng l­îng
I. M«men ®éng l­îng cña vËt r¾n
- Gi¶ sö vËt r¾n quay quanh trôc cè ®Þnh z víi vËn tèc gãc 
- XÐt chÊt ®iÓm thø i c¸ch trôc quay ri, cã khèi l­îng mi, vi=ri  ; ®éng l­îng
K i  mi v i
- M«men ®éng l­îng cña chÊt ®iÓm ®èi víi trôc z lµ
Li  ri  K i v× ri  K i nªn Li  ri K i  ri mi v z
Li  mi ri  2
VËt r¾n lµ hÖ chÊt ®iÓm nªn m«men ®éng l­îng cña vËt
®èi víi trôc z sÏ lµ LZ   Li v× c¸c m«men ®éng l­îng
cïng h­íng nªn: Lz   Li   mi ri 2
Theo ®Þnh nghÜa vÒ m«men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc z th×: ri
 ii z
m r 2
 I vËy L z  I Z  hay L z  I Z  (1.66)
 VËy m«men ®éng l­îng cña vËt r¾n quay quanh trôc Vi
cè ®Þnh b»ng tÝch gi÷a m«men qu¸n tÝnh cña vËt ®èi víi Ki
trôc quay vµ vËn tèc cña nã.
Vecto m«men ®éng l­îng cã ph­¬ng n»m trªn trôc
quay cña vËt vµ cã h­íng trïng víi h­íng cña vÐc t¬ v©n tèc gãc.
II. C¸c ®Þnh lý m«men ®éng l­îng
16
Trong ph­¬ng tr×nh c¬ b¶n cña ®énglùc häc vËt r¾n quay quanh trôc cè
®Þnh

I .  M  I .
d
M 
 
d I .

dL
M (1.67)
dt dt dt
VËy: §¹o hµm theo thêi gian cña vect¬ m«men ®éng l­îng cña vËt r¾n quay
quanh mét trôc cè ®Þnh cã gi¸ trÞ b»ng tæng m«men c¸c ngo¹i lùc t¸c dông lªn
vËt r¾n ®ã.

Tõ (1.67)  dL  M .dt (1.68)
LÊy tÝch ph©n 2 vÕ cña (1.68) ta cã:
t2
L  L2  L1   M dt (1.69)
t1
§é biÕn thiªn vect¬ m«men ®éng l­îng cña vËt r¾n quay quanh mét trôc cè
®Þnh cã gi¸ trÞ b»ng xung l­îng cña tæng vect¬ m«men ngo¹i lùc t¸c dông lªn vËt
r¾n trong cïng kho¶ng thêi gian t­¬ng øng.
III. §Þnh luËt b¶o toµn m«men ®éng l­îng
- M«men ®éng l­îng cña vËt r¾n c« lËp ®­îc b¶o toµn
 
L  I .  const
1.4.4. C«ng cña lùc vµ ®éng n¨ng cña vËt r¾n
Quay quanh mét trôc cè ®Þnh
I. C«ng cña lùc trong chuyÓn ®éng quay cña vËt r¾n
XÐt mét vËt r¾n quay quanh trôc cè ®Þnh do t¸c dông cña lùc tiÕp tuyÕn.
dA=Ft.ds=Ft.r.dα= M.dα (1.70)
lÊy tÝch ph©n 2 vÕ cña (1.70) A= M.α
II. §éng n¨ng cña vËt r¾n quay quanh trôc cè ®Þnh
I 2
Wd  (1.71)
2
W® =A (1.72)
 §é biÕn thiªn ®éng n¨ng cña vËt r¾n quay quanh trôc cè ®Þnh  b»ng c«ng
cña ngo¹i lùc t¸c dông lªn vËt r¾n ®èi víi cïng trôc quay ®ã.
III. §éng n¨ng cña vËt r¾n võa quay võa tÞnh tiÕn
I 2 mv 2
Wd   (1.73)
2 2
* Bµi tËp: 3.73.23/ sbt
*Thùc hµnh
* KiÓm tra häc tr×nh
17
Ch­¬ng 2. NhiÖt ®éng lùc häc
2.1. tHUYÕT §éNG HäC PH¢N Tö KHÝ Vµ C¸C §ÞNH LUËT PH¢N

2.1.1. Nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña khÝ lý t­ëng
ph­¬ng tr×nh tr¹ng th¸i khÝ
I. Nh÷ng ®Æc tr­ng c¬ b¶n cña khÝ lý t­ëng
1. HÖ nhiÖt ®éng
Lµ mét hÖ vËt lý bao gåm mét sè lín c¸c h¹t nguyªn tö ph©n tö, c¸c h¹t
nµy lu«n chuyÓn ®éng nhiÖt hçn lo¹n vµ trao ®æi n¨ng l­îng cho nhau khi t­¬ng
t¸c.
- NÕu hÖ kh«ng trao ®æi nhiÖt víi m«i tr­êng bªn ngoµi th× ®­îc gäi lµ hÖ
c« lËp nhiÖt .
- NÕu hÖ kh«ng trao ®æi c«ng víi m«i tr­êng bªn ngoµi th× ®­îc gäi lµ hÖ
c« lËp c¬.
2. Th«ng sè tr¹ng th¸i
Tr¹ng th¸i cña hÖ ®­îc x¸c ®Þnh bëi mét tËp hîp c¸c ®¹i l­îng vËt lý
(V,T,P,m...) c¸c ®¹i l­îng vËt lý nµy gäi lµ c¸c th«ng sè tr¹ng th¸i.
3. ¸p suÊt
Lµ mét ®¹i l­îng vËt lý cã ®é lín b»ng lùc nÐn vu«ng gãc lªn mét ®¬n vÞ
Fn
diÖn tÝch p 
S
4. NhiÖt ®é
Lµ ®¹i l­îng ®Æc trung cho møc ®é nãng l¹nh
II. C¸c ®Þnh luËt thùc nghiÖm vÒ khÝ lý t­ëng
1. §Þnh luËt Boilo- Mariot
- T= const  P.V=const
 §Þnh luËt: Trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®¼ng nhiÖt, thÓ tÝch vµ ¸p suÊt cña khèi
l­îng khÝ x¸c ®Þnh tØ lÖ nghÞch víi nhau.
P1.V1=P2. V2 (2.1)
2. §Þnh luËt Saclo
- §Þnh luËt: Khi thÓ tÝch kh«ng ®æi th× ¸p suÊt cña mét khèi l­îng khÝ x¸c ®Þnh
tû lÖ thuËn víi nhiÖt ®é tuyÖt ®èi cña nã:
P P P
 const ;  1  2 (V= const) (2.2)
T T1 T2
3. §Þnh luËt Gay- Luyxac
- §Þnh luËt: Khi ¸p suÊt kh«ng ®æi th× thÓ tÝch khèi l­îng khÝ x¸c ®Þnh tØ lÖ thuËn
víi T0 tuyÖt ®èi cña nã: P=const
V V V
th×  const  1  2 (2.3)
T T1 T2
4.Ph­¬ng tr×nh tr¹ng th¸i
18
- ë tr¹ng th¸i (1) chÊt khÝ cã ¸p suÊt P1, thÓ tÝch V1, nhiÖt ®é T1
- ë tr¹ng th¸i (2) chÊt khÝ cã ¸p suÊt P2, thÓ tÝch V2, nhiÖt ®é T2
PV P2V2 PV
 1 1 hay  const (2.4)
T1 T2 T
* X¸c ®Þnh h»ng sè:
xÐt 1 mol khÝ ë ddktc cã P0=1,013.105N/m2=1,033at
1at=9,81.104N/m2, V0   22,41dm 3 ; T0=273,16 0K
P0V0  J dm 3 at cal
VËy  R R  8,31  0, 084  2.10 3
T0 0
mol K 0
mol K Kmol 0 K
PV
 Ph­¬ng tr×nh tr¹ng th¸i cho 1 mol : R
T
Ph­¬ng tr×nh tr¹ng th¸i cña khèi khÝ cã khèi l­îng m,  lµ khèi l­îng cña 1 mol
m
th× sè mol:

m
 Ph­¬ng tr×nh tr¹ng th¸i cña m lµ: PV  RT (2.5)

* Bµi tËp: 0.10.10/ sbt
2.1.2. thùc hµnh
2.2 Nguyªn lý thø nhÊt cña nhiÖt ®éng lùc häc
vµ øng dông
I. Kh¸i niÖm vÒ hÖ nhiÖt ®éng vµ th«ng sè tr¹ng th¸i.
Khi kh¶o s¸t sù vËn ®éng cña c¸c h¹t rÊt nhá: ph©n tö, nguyªn tö ta kh¶o
s¸t mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng gièng nhau, mµ sù vËn ®éng cña nã ®­îc thÓ hiÖn
b»ng mét sè th«ng sè ®éc lËp víi nhau. HÖ c¸c phÇn tö ®ã lµ hÖ nhiÖt ®éng, c¸c
th«ng sè ®ã lµ th«ng sè tr¹ng th¸i.
II. Kh¸i niÖm néi n¨ng - c«ng - nhiÖt
1) Kh¸i niÖm néi n¨ng
- N¨ng l­îng cña hÖ: W=W®+Wt+U
+ W® : ®éng n¨ng cña hÖ, lµ phÇn n¨ng l­îng ®­îc t¹o ra do sù chuyÓn ®éng cña

+ Wt : Lµ phÇn n¨ng l­îng ®­îc t¹o thµnh do sù t­¬ng t¸c gi÷a hÖ víi bªn ngoµi
+U: Lµ phÇn n¨ng l­îng ®Æc tr­ng cho møc ®é vËn ®éng bªn trong cña hÖ
NÕu hÖ kh«ng chuyÓn ®éng, kh«ng t­¬ng t¸c th× W®=0, Wt=0 W=U
 Néi n¨ng lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho møc ®é vËn ®éng bªn trong cña hÖ.
- ë tr¹ng th¸i x¸c ®Þnh hÖ cã néi n¨ng x¸c ®Þnh nªn néi n¨ng lµ mét hµm sè
tr¹ng th¸i.
- L­îng biÕn thiªn n«i n¨ng: U  U 2  U 1 (2.6)
2) Néi n¨ng cña khÝ lý t­ëng
- Víi mét l­îng khÝ ®· cho vµ ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh th× P.V=const KhÝ lý
t­ëng.
19