Giáo trình an toàn hệ thống thông tin

  • 94 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 94 trang

Nội dung text: Giáo trình an toàn hệ thống thông tin

t r ×nh ®é ® µo t ¹ o
cc
GIÁO TRÌNH
AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN
1
MỤC LỤC
ĐỀ MỤC TRANG
1. LỜI TỰA ........................................................................................................... 3
2. GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN MÔN HỌC................................................................ 5
3. SƠ ĐỒ QUAN HỆ THEO TRÌNH TỰ HỌC NGHỀ............................................. 6
4.CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN/MÔN HỌC ................... 8
5. BÀI 1: PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN MẤT AN TOÀN TRONG
HỆ THỐNG THÔNG TIN ................................................................................... 9
6.BÀI 2: LƢU TRỮ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN CÁC THIẾT BỊ LƢU TRỮ .... 17
7.BÀI 3: VIRUS TIN HỌC VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG ......................................... 49
8.BÀI 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN CHO CÁC HỆ THỐNG MÁY TÍNH ...... 58
9.BÀI 5: MỘT SỐ PHƢƠNG THỨC MÃ HOÁ VÀ GIẢI MÃ DỮ LIỆU ................... 68
10.BÀI 6: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN
MÁY TÍNH ........................................................................................................ 80
11.TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 100
2
BÀI 1
Tên bài: PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN MẤT AN TOÀN TRONG HỆ
THỐNG THÔNG TIN
Giới thiệu :
Khi nói đến an toàn thông tin (ATTT), điều đầu tiên ngƣời ta thƣờng nghĩ đến là xây dựng
tƣờng lửa (Firewall) hoặc một cái gì đó tƣơng tự để ngăn chặn các cuộc tấn công và xâm
nhập bất hợp pháp. Cách tiếp cận nhƣ vậy không hoàn toàn đúng vì bản chất ATTT không
đơn thuần chỉ là sử dụng một số công cụ hoặc một vài giải pháp nào đó mà để đảm bảo
ATTT cho một hệ thống cần có một cái nhìn tổng quát và khoa học hơn.
Mục tiêu thực hiện:
- Xác định tất cả những nguyên nhân dẫn đến dữ liệu trên máy tính bị mất
- Phân tích những nguyên nhân đƣa đến việc rò rỉ thông tin
Nội dung chính:
1.1 Vai trò quan trọng của thông tin trong một đơn vị.
Vậy an toàn thông tin là gì?
Không thể đảm bảo an toàn 100%, nhƣng ta có thể giảm bớt các rủi ro không mong
muốn dƣới tác động từ mọi phía của các lĩnh vực hoạt động kinh tế xã hội . Khi các tổ chức,
đơn vị tiến hành đánh giá những rủi ro và cân nhắc kỹ những biện pháp đối phó về ATTT, họ
luôn luôn đi đến kết luận: những giải pháp công nghệ (kỹ thuật) đơn lẻ không thể cung cấp
đủ sự an toàn. Những sản phẩm Anti-virus, Firewalls và các công cụ khác không thể cung
cấp sự an toàn cần thiết cho hầu hết các tổ chức. ATTT là một mắt xích liên kết hai yếu tố:
yếu tố công nghệ và yếu tố con ngƣời.
1. Yếu tố công nghệ: bao gồm những sản phẩm nhƣ Firewall, phần mềm phòng chống virus,
giải pháp mật mã, sản phẩm mạng, hệ điều hành và những ứng dụng nhƣ: trình duyệt
Internet và phần mềm nhận Email từ máy trạm.
2. Yếu tố con ngƣời: Là những ngƣời sử dụng máy tính, những ngƣời làm việc với thông tin
và sử dụng máy tính trong công việc của mình.
Hai yếu tố trên đƣợc liên kết lại thông qua các chính sách về ATTT.
Theo ISO 17799, An Toàn Thông Tin là khả năng bảo vệ đối với môi trƣờng thông tin kinh tế
xã hội, đảm bảo cho việc hình thành, sử dụng và phát triển vì lợi ích của mọi công dân, mọi
tổ chức và của quốc gia. Thông qua các chính sách về ATTT , lãnh đạo thể hiện ý chí và
năng lực của mình trong việc quản lý hệ thống thông tin. ATTT đƣợc xây dựng trên nền tảng
một hệ thống các chính sách, quy tắc, quy trình và các giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích
đảm bảo an toàn tài nguyên thông tin mà tổ chức đó sở hữu cũng nhƣ các tài nguyên thông
tin của các đối tác, các khách hàng trong một môi trƣờng thông tin toàn cầu. Nhƣ vậy , với vị
trí quan trọng của mình , có thể khẳng định vấn đề ATTT phải bắt đầu từ các chính sách
trong đó con ngƣời là mắt xích quan trọng nhất.
3
Con ngƣời – khâu yếu nhất trong toàn bộ quá trình đảm bảo an toàn thông tin . Hầu nhƣ
phần lớn các phƣơng thức tấn công đƣợc hacker sử dụng là khai thác các điểm yếu của hệ
thống thông tin và đa phần các điểm yếu đó rất tiếc lại do con ngƣời tạo ra. Việc nhận thức
kém và không tuân thủ các chính sách về ATTT là nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên.
Đơn cử là vấn đề sử dụng mật khẩu đã đƣợc quy định rất rõ trong các chính sách về ATTT
song việc tuân thủ các quy định lại không đƣợc thực hiện chặt chẽ. Việc đặt một mật khẩu
kém chất lƣợng, không thay đổi mật khẩu định kỳ, quản lý mật khẩu lỏng lẻo là những khâu
Phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng hệ thống ATTT
Có lẽ không một vị lãnh đạo nào dám khẳng định nội bộ công ty là thực sự an toàn và tin
cậy. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trƣờng nhƣ hiện nay, sự canh tranh diễn ra gay gắt thậm
chí giữa các nhân viên trong nội bộ công ty: tranh dành khách hàng , mục đích thăng tiến
hoặc các mục đích không lành mạnh khác. Ở một số tổ chức, lợi dụng sự lỏng lẻo trong
quản lý về ATTT, nhân viên đã có những hành vi bất lƣơng nhƣ lấy cắp thông tin mật, chiếm
đoạt tài khoản khách hàng , ăn cắp tiền thông qua hệ thống tín dụng… Theo thống kê,
khoảng 70% các rủi ro về ATTT là xuất phát từ nội bộ trong tổ chức. Một trong những câu
hỏi luôn đƣợc đặt ra trƣớc các nhà lãnh đạo và các nhà quản trị thông tin là: “Hệ thống thông
tin của tổ chức an toàn đến mức độ nào?” Câu hỏi này là mối quan tâm lớn nhất và cũng là
vấn đề nhạy cảm nhất trong các khâu quản lý hệ thống thông tin.
Trả lời câu hỏi này thật không đơn giản nhƣng không phải là không có câu trả lời. Để giải
đáp vấn đề trên, chủ yếu dựa vào hai phƣơng pháp đánh giá ATTT nhƣ sau:
+ Phƣơng pháp đánh giá theo chất lƣợng ATTT của hệ thống bằng cách cho điểm.Ví dụ: hệ
thống đạt 60/100 điểm hoặc 60%
+ Phƣơng pháp đánh giá theo số lƣợng thiết bị - công nghệ bảo mật.
Trong thực tế , phƣơng pháp đánh giá theo chất lƣợng là phƣơng pháp duy nhất để đánh
giá mức độ an toàn của các tài nguyên trong hệ thống thông tin. Ở Việt Nam, việc đánh giá
ATTT theo chất lƣợng là hoàn toàn mới. Ngƣời ta dễ ngộ nhận việc trang bị một công cụ
ATTT nhƣ (Firewall, Anti-virus…) là đảm bảo đƣợc ATTT cho hệ thống. Chất lƣợng ATTT
phải đƣợc đánh giá trên toàn bộ các yếu tố đảm bảo tính an toàn cho hệ thống từ tổ chức,
con ngƣời, an ninh vật lý, quản lý tài nguyên … đến việc sử dụng các công cụ kỹ thuật. Nói
cách khác, chất lƣợng ATTT đƣợc đánh giá trên cơ sở thực thi các chính sách về ATTT
trong hệ thống. Các chính sách này đƣợc chuẩn hoá và đƣợc công nhận là các tiêu chuẩn
về ATTT áp dụng trên phạm vi toàn thế giới.
Phƣơng pháp đánh giá theo số lƣợng không đƣợc sử dụng.
Tiêu chuẩn đánh giá về chất lƣợng ATTT.
Việc đánh giá mức độ ATTT của các tổ chức thƣờng đƣợc tiến hành theo kinh nghiệm và
dựa trên các quy định mang tính cảm tính , cục bộ của tổ chức đó mà không tính đến các
tiêu chuẩn đã đƣợc thế giới công nhận . Vài năm trƣớc đây, Viện Tiêu chuẩn của Anh (BSI)
cùng với một số tổ chức thƣơng mại khác nhƣ Shell, National Westminster Bank, Midland
Bank… đã nghiên cứu và đề xuất một tiêu chuẩn về ATTT. Đến năm 1995, tiêu chuẩn này
đƣợc công nhận là tiêu chuẩn quốc gia về quản lý ATTT - BS7799. Tiêu chuẩn này độc lập
với mô hình hoạt động của các công ty. Lãnh đạo công ty, các CSO/CIO… đã dựa trên cơ
sở các tiêu chuẩn này để thiết lập các chính sách ATTT cho đơn vị mình. Ngay sau khi ra
đời, BS7799 đã đƣợc sử dụng ở 27 nƣớc bao gồm các nƣớc thuộc khối liên hiệp Anh cũng
4
nhƣ một số quốc gia khác nhƣ Thụy Sỹ, Hà Lan... Đến năm 2000, Tổ chức tiêu chuẩn thế
giới ISO trên cơ sở BS7799 đã xây dựng tiêu chuẩn ISO 17799 và tiêu chuẩn này trở thành
tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lƣợng ATTT (ISO/IEC 17799). Tính đến tháng 2/2005 đã
có khoảng hơn 1000 tổ chức đã nhận chứng chỉ ISO 17799 trong đó có Hitachi, Nokia,
Những phần cơ bản của ISO 17799:
1. Chính sách chung
2. An ninh nhân sự (Personel Security)
3. Xác định, phân cấp và quản lý tài nguyên (Asset Identification, Classification & Control).
4. An ninh vật lý (Physical Security).
5. An ninh tổ chức (Security Organization).
6. Quản trị IT và mạng (IT operations and network management).
7. Quản lý truy cập và các phƣơng pháp (Access control & methods).
8. Phát triển HT và bảo trì (System development & maintenance).
9. Tính liên tục trong kinh doanh và kế hoạch phục hồi sau sự cố (Bussiness Continuty &
Disaster Recovery Planning)
10. Phù hợp hệ thống với các yếu tố về luật pháp, đạo đức (Low, Inestigation and Ethics).
Hình 1.1 Những phần cơ bản của ISO 17799
Chính sách về an toàn thông tin đƣợc tổ chức theo mô hình kim tự tháp.Cách tổ chức này
giúp cho các nhà lãnh đạo quản lý chất lƣợng an toàn thông tin một cách khoa học và hiệu
quả.
Trên đỉnh kim tự tháp mô tả các chính sách đƣợc áp dụng trong tổ chức .Tại sao ta phải
thiết lập chính sách này ? Phạm vi và đối tƣợng tác động của chính sách? . Không có một
chính sách áp dụng chung cho mọi đơn vị. Trong một tổ chức có nhiều bộ phận , từng bộ
phận lại có chức năng nhiệm vụ khác nhau, tính chất và cách tổ chức thông tin cũng khác
nhau .Bộ phận kinh doanh có mô hình thiết kế hệ thống riêng với cơ sở dữ liệu mang đặc
thù kinh doanh , bộ phận sản xuất ,bộ phận nghiên cứu cũng có cấu trúc hệ thống và cơ sở
dữ liệu của riêng mình .Trình độ nhận thức về an toàn thông tin cũng rất chênh lệch . Chính
vì vậy khi thiết lập các chính sách ,nhà quản lý cần xác định rõ mục đích của chính sách
đƣợc thiết lập , đối tƣợng thực thi , phạm vi tác động…
Lớp thứ hai trên mô hình mô tả các quy tắc ,quy định thực thi các chính sách . Để thực hiện
các chính sách ta phải làm gì ? Hệ thống các quy tắc ATTT đƣợc thể hiện trên 10 lĩnh vực
lớn bao hàm các quy định từ tổ chức , con ngƣời , an ninh vật lý đến các công cụ kỹ thuật an
toàn thông tin .Các quy tắc đƣợc xây dựng trên mô hình IT chuẩn của tổ chức và thể hiện
5
đƣợc tính đặc thù của tổ chức đó.Thông qua việc thực thi các quy tắc , có thể đánh giá chất
lƣợng an toàn thông tin của một tổ chức thông qua kiểm toán (Audit) .
Lớp thứ ba là lớp cuối cùng của mô hình . Đây là các quy trình , các giải pháp hỗ trợ thực thi
các quy tắc , quy định trên.Nó trả lời cho câu hỏi làm nhƣ thế nào để thực thi các quy định
trên ? Các nhà quản trị an toàn thông tin (CSO) cùng các quản trị IT thiết lập các quy trình
này và phổ biến đến mọi nhân viên trong tổ chức ,ví dụ “Quy trình thay đổi mật khẩu”,”Quy
trình cài đặt các chƣơng trình diệt virut ,chống các chƣơng trình độc hại ” v.v.Các quy trình
này có thể liên quan đến nhiều chính sách và đối tƣợng sử dụng khác nhau.
Việc áp dụng ISO 17799 đem lại lợi ích gì cho tổ chức?
Việc áp dụng các tiêu chuẩn về ATTT theo ISO 17799 làm tăng nhận thức cho đội ngũ cán
bộ nhân viên về ATTT. Xây dựng một môi trƣờng an toàn, có khả năng miễn dịch trƣớc các
rủi ro, giảm thiểu các nguy cơ do con ngƣời gây ra. Tiêu chuẩn ISO 17799 đề ra những
nguyên tắc chung trong quá trình thiết kế , xây dựng hệ thống thông tin một cách khoa học,
giúp cho việc quản lý hệ thống trở nên sáng sủa, an toàn, minh bạch hơn. Chúng ta xây
dựng một “bức tƣờng ngƣời an toàn” (Secure People Wall) trong tổ chức. Một môi trƣờng
thông tin an toàn, trong sạch sẽ có tác động không nhỏ đến việc giảm thiểu chi phí vật chất
đầu tƣ cho ATTT vốn dĩ rất tốn kém. Về lâu dài, việc nhận đƣợc chứng chỉ ISO 17799 là một
lời khẳng định thuyết phục với các đối tác, các khách hàng về một môi trƣờng thông tin an
toàn và trong sạch . Tạo điều kiện thuận lợi cho sự hội nhập một môi trƣờng thông tin lành
1.1 Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực
Theo IDG vào khoảng năm 2006 sẽ bùng nổ một nghề mới trong lĩnh vực IT – nghề an toàn
thông tin.Chức danh CSO (Chief Security Officer) trở nên quen thuộc trong lĩnh vực IT.
Cập nhật và nâng cao kiến thức về ATTT và nhận thức về vai trò của nó trong hệ thống IT là
một điều rất quan trọng và cấp bách vì xét cho cùng hành động của con ngƣời là yếu tố
quyết định . Mặc dù ATTT đƣợc biết đến rộng rãi nhƣng yếu tố con ngƣời thƣờng ít đƣợc
các tổ chức quan tâm đến. Đối với những nhà quản trị, họ cần một chính sách an toàn và
một chƣơng trình nhận thức cũng nhƣ đánh giá chất lƣợng về ATTT nhƣng tiếc rằng hiện
nay chƣa có nhiều giải pháp thực sự quan tâm vào vấn đề làm sao để tăng cƣờng sự vững
chắc cho mối liên kết vốn dĩ rất yếu ớt này trong mắt xích ATTT
Hiện nay, một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã có sự chuyển biến tích cực trong vấn đề
nhận thức về ATTT. Họ sẵn sàng đầu tƣ ngân sách đào tạo nguồn nhân lực nhằm tạo nền
tảng vững chắc về nhận thức và kiến thức ATTT cho đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp.
Điển hình là nhƣ: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, Công ty Bảo hiểm Bảo Minh,
Fujitsu Vietnam, Ngân hàng Á Châu ...
Bên cạnh đó vẫn còn nhiều doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chƣa
tiếp cận và hiểu hết tầm quan trọng của việc thiết lập các chính sách về ATTT và quản lý tiêu
chuẩn chất lƣợng ATTT theo ISO 17799 thực sự vẫn còn xa lạ và mới mẻ đối với họ.
1.2 Phân tích những nguyên nhân đƣa đến thông tin trên đĩa bị mất
6
-RAID controller bị hỏng.( Redundant Array of Independent Disks)
-Ngƣời dùng vô ý hoặc không lƣu ý thay ổ đĩa mới khi ổ đĩa đó bị hƣ,gây ra sự hƣ hỏng của
ổ đĩa khác trong cùng một RAID.
-Dữ liệu RAID registry trong bộ nhớ bị hỏng.
-Tăng và tụt điện áp đột ngột, thảm họa tự nhiên.
-Lỗi do ngƣời sử dụng, vô tình xóa thông tin hoặc lỗi phần mềm của đĩa cứng.
-Ngƣời sử dụng reconfigure dung lƣợng đĩa cứng sai.
-Virus tấn công hoặc ngƣời sử dụng vô tình định dạng sai một đĩa cứng trong hệ thống
RAID.
RAID là chữ viết tắt của Redundant Array of Independent Disks. Ban đầu, RAID đƣợc sử
dụng nhƣ một giải pháp phòng hộ vì nó cho phép ghi dữ liệu lên nhiều đĩa cứng cùng lúc. Về
sau, RAID đã có nhiều biến thể cho phép không chỉ đảm bảo an toàn dữ liệu mà còn giúp
gia tăng đáng kể tốc độ truy xuất dữ liệu từ đĩa cứng. Tuy nhiên việc mất dữ liệu từ RAID
không phải là chuyện không có, vì ngƣời sử dụng thƣờng cảm thấy chủ quan về RAID nên
thiếu sự sao lƣu dữ liệu cần thiết.
Các loại RAID:
RAID 0:
Còn đƣợc gọi là "Striped Volume", nó đƣợc sử dụng để gia tăng sự truy cập dữ liệu. Trong
cấu hình RAID 0 này nó có thể hổ trợ từ 2 disks cho đến 32 physical disks, dữ liệu đƣợc chia
đều ra trên các disks, và nó làm việc nhƣ là một logical khối (Volume). Mặc dù nó đƣợc gọi
là RAID (Redundancy Array of Inexpesive Disk), nhƣng thật sự trong cấu hình này nó không
có "Redundancy". Với cấu hình RAID này, nếu một trong hai disk của khối RAID này rớt thì
sự truy cập dử liệu vào khối này sẽ bị mất hết.
RAID 1:
Cấu hình RAID này còn đƣợc gọi là cấu hình "Khối Phản Chiếu" (Mirrored Volume), trong
cấu hình này dữ liệu đƣợc mirrored giữa hai physical disks cho mục đích redundancy. Với
RAID 1 tất cả những dữ liệu đƣợc viết vô volume thứ nhất trong khối mirrored thì nó sẽ
đƣợc viết vô volume thứ hai trong khối này bởi fault tolerant driver ftdisk.sys. Dữ liệu vì vậy
đƣợc đảm bảo an toàn hơn Raid 0.
RAID 1+0:
Là sự kết hợp của Raid 0 và Raid 1 với sự hiện diện của Fault Tolerance đƣa ra một hệ
thống hoàn hảo có ƣu điểm của cả hai loại Raid,sự nhanh nhạy của Raid 0 và sự an toàn
của Raid 1.Tuy nhiên chi phí cho một hệ thống này khá đắt vì phải cần ít nhất 4 đĩa cứng để
có thể thiết lập.
RAID 5:
RAID 5 thƣờng đƣợc biết nhƣ là "Stripe set with parity". Trong cấu hình RAID này, nó sử
dụng ít nhất là 3 và nhiều nhất là 32 physical disks, không chỉ riêng dữ liệu đƣợc phân phối
đều trên các disk mà những thông tin liên kết cũng đƣợc phân phối trên các disks, để chắc
chắn rằng dử liệu sẽ đƣợc cấu thành lại nếu một trong những disk độc lập bị rớt. Nói đúng
hơn là nếu bất kì disk nào trong khối này bị rớt thì bạn có thể thay đổi một disk mới và nó sẽ
tự động cấu hình lại (Rebuild) tất cả những dử liệu đã bị mất.
Các loại RAID khác:
Ngoài các loại đã đƣợc đề cập ở trên, bạn còn có thể bắt gặp nhiều loại RAID khác nhƣng
chúng không đƣợc sử dụng rộng rãi mà chỉ giới hạn trong các hệ thống máy tính phục vụ
mục đích riêng, có thể kể nhƣ: Level 2 (Error-Correcting Coding), Level 3 (Bit-Interleaved
Parity), Level 4 (Dedicated Parity Drive), Level 6 (Independent Data Disks with Double
Parity), Level 10 (Stripe of Mirrors, ngƣợc lại với RAID 0+1), Level 7 (thƣơng hiệu của tập
đoàn Storage Computer, cho phép thêm bộ đệm cho RAID 3 và 4), RAID S (phát minh của
tập đoàn EMC và đƣợc sử dụng trong các hệ thống lƣu trữ Symmetrix của họ). Bên cạnh đó
còn một số biến thể khác, ví dụ nhƣ Intel Matrix Storage cho phép chạy kiểu RAID 0+1 với
chỉ 2 ổ cứng hoặc RAID 1.5 của DFI trên các hệ BMC 865, 875. Chúng tuy có nhiều điểm
khác biệt nhƣng đa phần đều là bản cải tiến của các phƣơng thức RAID truyền thống.
1.3 Phân tích những nguyên nhân đƣa đến rò rỉ thông tin trên máy tính
7
Rò rỉ thông tin trong doanh nghiệp qua thẻ nhớ:
Thông thƣờng, mọi ngƣời có thể dùng những thiết bị kiểu này tự do trong giờ làm việc mà
không cần sự cho phép của cấp trên. Thẻ nhớ đƣợc nhân viên mang đi khắp phòng và cắm
vào cổng USB để sao chép bài hát có sẵn trong máy tính của ngƣời khác.
Tuy nhiên, sự lỏng lẻo này sẽ tiếp tay cho bất cứ ai cũng có thể lƣu toàn bộ thông tin trên
máy tính nào đó vào trong thẻ nhớ dung lƣợng lớn một cách có chủ ý hết sức nhanh chóng.
Rõ ràng, trong khi nhiều hãng đã tiêu tốn cả núi tiền để bảo vệ mình thoát khỏi nguy cơ từ
virus, spyware, spam..., thì họ lại quên lời cảnh báo muôn thuở của các chuyên gia bảo mật
rằng hiểm họa lớn nhất bao giờ cũng nằm chính bên trong mỗi công ty.
Một số hãng đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn cản việc sao chép dữ liệu từ máy tính
vào thẻ nhớ và máy nghe nhạc, nhƣng cấm dùng những thiết bị này là vô lý và sẽ không thể
thực hiện đƣợc trên thực tế. Do đó, các công ty cần trang bị những công cụ, ứng dụng tinh
vi có thể ghi lại hoạt động của ngƣời trong mạng nội bộ để tránh thất thoát dữ liệu, rò rỉ
thông tin hoặc nhiễm virus
Rò rỉ thông tin trong doanh nghiệp qua máy tính xách tay:
Trong nhiều trƣờng hợp, nhân viên đã mang thông tin của công ty ra khỏi văn phòng bằng
chiếc laptop. Tuy nhiên, họ không bảo vệ sự an toàn cho chúng và tỏ ra ngại ngần khi dùng
các cơ chế mã hóa nhƣ cài password cho máy và các tập tin. Alan Paller, Giám đốc Học
viện SANS chuyên nghiên cứu vấn đề bảo mật máy tính, giải thích lý do là nếu họ quên mật
khẩu thì sẽ không mở đƣợc tập tin và các thao tác này có vẻ làm chậm công việc của họ.
Điều này đã khiến các nhà sản xuất máy tính lƣu tâm và bắt đầu tích hợp cơ chế mã hóa
vào sản phẩm. Ví dụ nhƣ hệ điều hành Windows Vista của Microsoft sẽ giúp ngƣời sử dụng
dễ dàng mã hóa dữ liệu của mình hơn.
Các công ty có lƣợng lớn nhân viên di động cũng bắt đầu quan tâm đến điều này. Ví dụ nhƣ
hãng tƣ vấn tài chính Ernst & Young với 30.000 máy tính xách tay phục vụ cho công ty đang
mã hóa tất cả nội dung trên máy sau vụ thông tin về 243.000 khách hàng của họ chứa trong
một chiếc laptop bị đánh cắp, bao gồm tên, địa chỉ, thông tin thẻ tín dụng.
1.4 Một số biện pháp khắc phục.
Các chuyên gia đưa ra lời khuyên với các bước sau:
1. Phải kiểm soát dữ liệu
Chắc chắn bạn không thể nào kiểm soát đƣợc thông tin nhạy cảm hay thông tin bản quyền
trên mạng nếu ngay cả vị trí của chúng nằm ở đâu bạn cũng không biết.
Dữ liệu nhạy cảm của một tổ chức thƣờng đƣợc phân phối rộng rãi qua mạng nội bộ. Dữ
liệu quan trọng thƣờng không chỉ nằm trong cơ sở dữ liệu (CSDL) mà có khi cả trong thƣ
điện tử, máy tính cá nhân và đôi khi đóng vai trò nhƣ kiểu đối tƣợng dữ liệu trong cổng Web.
Thông tin nhạy cảm cũng có nhiều kiểu khác nhau, nhƣ mã số thẻ tín dụng, mã số bảo mật
xã hội (CMT, thẻ sinh viên…). Các bí mật thƣơng mại có thể đƣợc tìm thấy trong nhiều loại
file, văn bản khác nhau theo kiểu thông tin liên hệ khách hàng, hợp đồng, chi tiết kỹ thuật
phát triển sản phẩm.
Triển khai quy định kiểm soát cho tất cả các loại dữ liệu thƣờng không mang lại hiệu quả và
không thực tế. Thay vào đó, hãy phân loại từng lớp dữ liệu và chọn ra quy định kiểm soát
phù hợp nhất cho mỗi loại. Bạn cũng có thể sử dụng một số công cụ rà soát mạng tự động
và xác định vị trí dữ liệu nhạy cảm. Nhiều hãng cung cấp các loại công cụ này nhƣ
Reconnex, Tablus, Websense. Số lƣợng sản phẩm của các hãng ngày càng phong phú.
Nhiều trong số đó có thể phân tách dữ liệu thành nhiều loại khác nhau, dựa trên quy định do
công ty đặt ra.
2. Giám sát nội dung di động
Khi các công ty sử dụng Website trong giao dịch thƣơng mại và liên kết với nhiều mạng
8
thuộc về đối tác, nhà cung cấp hay khách hàng thì vấn đề sống còn là phải theo dõi đƣợc cái
gì đang diễn ra, đang trôi nổi qua các mạng. Giám sát nội dung là “phần cơ sở” cốt lõi trong
chiến lƣợc bảo vệ dữ liệu của nhiều công ty. Với quá nhiều “điểm ra” mạng cho dữ liệu, điều
quan trọng nhất là phải giám sát đƣợc lƣu lƣợng mạng.
Tất cả các hãng sản xuất nhƣ Vericept Corp., Vontu Inc., Oakley Networks Inc., Reconnex
và Websense đều bán một loạt sản phẩm có chức năng kiểm tra, rà soát e-mail, trình tin
nhắn tức thời (Instant Messaging), hệ thống chia sẻ file peer-to-peer, quá trình post Web và
cả các website FTP nhằm phát hiện và tìm kiếm hoạt động xâm phạm dữ liệu hay vi phạm
quy tắc đặt ra trong công ty. Các công cụ này đƣợc đặt gần cổng vào mạng và đƣợc thiết kế
để đƣa ra cảnh báo khi phát hiện gói dữ liệu đáng ngờ. Nhiều sản phẩm có thể đƣợc dùng
để thúc ép các hoạt động nhƣ loại bỏ hay mã hoá dữ liệu khi dữ liệu đƣợc truyền ra ngoài.
Ví dụ, một trong số đó là các công cụ lọc nội dung, cho phép bạn thấy đƣợc tất cả những gì
đang đến hoặc đang ra ngoài mạng. Nhƣ Bowers của công ty hàng đầu Wyeth nhận xét:
“Chúng tôi giám sát được tất cả các cổng và tất cả giao thức truyền tải nội dung” khi hãng
này triển khai công cụ lọc nội dung.
3. Hãy để mắt đến cơ sở dữ liệu có chứa những thông tin quý báu của công ty
Đừng dừng lại ở việc biết ai đang truy cập cơ sở dữ liệu. Bạn còn cần phải phải biết khi nào,
ở đâu, nhƣ thế nào và tại sao họ lại thực hiện truy cập này. Nhiều công cụ hỗ trợ đƣợc xây
dựng, cho phép các công ty giám sát truy cập hay các hoạt động trên cơ sở dữ liệu. Bạn có
thể dùng sản phẩm của Imperva Inc., Guardium Inc., Application Security Inc. và Lumigent
Technologies Inc. Chúng đƣợc thiết kế nhằm mục đích giúp bạn biết ngƣời dùng hay admin
nào đang làm việc trên cơ sở dữ liệu với đặc quyền truy cập, hay chỉnh sửa, copy, xoá,
download số lƣợng lớn tập hợp các file, hoặc đƣa ra các cảnh báo khi ai đó cố gắng thực
hiện một trong các hoạt động trên. Các sản phẩm này cũng cung cấp dấu vết kiểm tra khá rõ
ràng theo dõi khi có ngƣời vi phạm quy định của doanh nghiệp.
Mã hoá dữ liệu nhạy cảm trong cơ sở dữ liệu là một phƣơng pháp khác đáng xem xét.
4. Giới hạn đặc quyền ngƣời dùng
Hầu hết các công ty đều cung cấp nhiều đặc quyền cho ngƣời dùng hơn so với cần thiết. Đó
là nhận định của Amichai Shulman, giám đốc công nghệ của Imperva. Giám sát truy cập dữ
liệu cực kỳ quan trọng của ngƣời dùng và theo dõi truy cập không xác định với dữ liệu ở
mức nguy hiểm cao là những bƣớc không thể thiếu.
Tạo quy định truy cập nhằm giới hạn đặc quyền mạng của ngƣời dùng một cách chặt chẽ.
Chỉ cho phép truy cập lớp dữ liệu tƣơng ứng cần thiết cho công việc của từng kiểu ngƣời
dùng, đồng thời thiết lập các điều khiển nhằm bắt buộc nhân viên trong công ty phải tuân thủ
quy định nội bộ đã xây dựng. Ví dụ, đƣa ra cảnh báo khi ai đó vốn bình thƣờng chỉ làm việc
với 10 tập tài liệu mỗi ngày, đột nhiên bắt đầu truy cập số với lƣợng lớn hơn.
Việc đƣa ra quyết định điều khiển truy cập cho thành viên nội bộ và ngƣời ngoài là khá đơn
giản, Matt Kesner - giám đốc công nghệ của Fenwick & West LLC, hãng luật có trụ sở tại
Califoocnia (Mỹ) khẳng định. Nhƣng đôi khi ngƣời bên ngoài lại cần truy cập hợp pháp dữ
liệu của doanh nghiệp với số lƣợng ngang bằng hoặc thậm chí lớn hơn nhu cầu của nhân
viên nội bộ. Ví dụ, các mạng Extranet client của Fenwick & West đang đƣợc sử dụng thƣờng
xuyên bởi khách hàng hợp tác với nhân viên uỷ quyền của hãng. Đôi khi, ngƣời dùng bên
9
ngoài hứng thú với dữ liệu của doanh nghiệp hơn nhiều so với ngƣời trong nội bộ công ty.
5. Quan tâm tới các điểm cuối
Sự phát triển nhanh chóng của thị trƣờng thiết bị di động nhƣ laptop, các máy xách tay khác,
thẻ nhớ USB hay máy nghe nhạc iPod ngày càng tạo điều kiện cho những kẻ có ý đồ xấu
trong nội bộ công ty ăn cắp dữ liệu dễ dàng hơn. Các công ty cần phải phát triển hoạt động
điều khiển và giám sát tập trung hoá. Trong đó, thiết bị phải đƣợc gắn vào mạng và hệ thống
doanh nghiệp, quy định rõ dữ liệu nào đƣợc download, upload hay lƣu trữ tại đâu. Thực hiện
đƣợc các công việc này là cả một thách thức. Nhƣng bạn không cần quá lo lắng, vì một số
sản phẩm của các hãng nhƣ Code Green Networks Inc., ControlGuard Inc. và SecureWave
SA sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi tiến hành các hoạt động mong muốn.
“Trước đây, có rất ít công ty đặt các kiểm soát hiệu quả vào đúng nơi cần thiết để cho phép
họ giám sát hệ thống nội bộ một cách chặt chẽ và theo dõi được quá trình di chuyển hay
truyền vận của dữ liệu”, Alex Bakman - giám đốc điều hành của Ecora Software Corp khẳng
định. Điều đó có nghĩa là hoạt động phá hoại đã từng diễn ra “không kèn không trống” trong
suốt thời gian dài.
6. Tập trung hoá dữ liệu bản quyền trí tuệ
Đối với một công ty lớn, việc bảo vệ bản quyền trí tuệ rải rác trên nhiều hệ thống là điều
không thể. Do đó, lƣu trữ các dữ liệu này trong một hệ thông thƣ viện tài nguyên tập trung
hoá bất cứ khi nào có thể là biện pháp an toàn và tiện lợi trong trong bảo mật cũng nhƣ chia
sẻ thông tin.
“Thông thường, người ta đặt tất cả trứng vào trong một rổ”, Ira Winkler - chuyên viên tƣ vấn
bảo mật tự do và phụ trách chuyên mục Computerworld.com ví von. “Nhưng trong trường
hợp này, bảo vệ một hệ thống sẽ dễ dàng hơn là bảo vệ vô số hệ thống con nằm rải rác của
nó”.
Câu hỏi và bài tập:
1. Trình bày các phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng hệ thống ATTT.
2. Phân tích những nguyên nhân đƣa đến thông tin trên đĩa bị mất ? Nêu các biện pháp khác phục.
3. Phân tích những nguyên nhân đƣa đến rò rỉ thông tin trên máy tính? Trình bày các biện pháp khắc
phục.
10
BÀI 2
Tên bài : LƢU TRỮ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN CÁC THIẾT BỊ LƢU TRỮ
Mã bài : ITPRG03-19.2
Giới thiệu : Lƣu trữ dữ liệu an toàn và khoa học là việc rất quan trọng trong lĩnh vực công
nghệ thông tin. Bài học cung cấp các kiến thức cơ sở về hình thức, cách thức và thiết bị lƣu
trữ, phục hồi bảo vể hệ thống dữ liệu.
Mục tiêu thực hiện:
- Sử dụng đƣợc các thiết bị lƣu trữ thông dụng
- Sao lƣu dữ liệu dƣới nhiều hình thức.
- Phục hồi dữ liệu trong một số trƣờng hợp
- Sử dụng đƣợc một số phần mềm tiện ích và phần mềm công cụ để phục hồi, bảo vệ cho
hệ thống thông tin.
Nội dung chính:
I. Cấu trúc của thƣ mục và tập tin trên máy đơn và trên hệ thống mạng
máy tính.
1. Tổ chức đĩa
Tổ chức đĩa là một trong những đặc trƣng cơ bản của hệ điều hành. Đĩa mới mua
hoặc đĩa đã sử dụng với một điều hành khác không tƣơng thích với hệ điều hành đang sử
dụng thì không thể dùng đƣợc. Lúc này ta phải tiến hành tổ chức đĩa cho có cấu trúc mà hệ
điều hành hiện đang dùng hiểu đƣợc.
Tổ chức đĩa cho phép quản lý đƣợc các dữ liệu đƣợc ghi trên đĩa nhƣ các tập tin,
quản lý vùng nhớ, đọc/ghi thông tin,...
Việc tổ chức đĩa thƣờng đƣợc tiến hành bằng chƣơng trình định dạng đĩa: FORMAT.
Khi gọi chƣơng trình này bằng lệnh FORMAT chƣơng trình sẽ tự động thi hành các bƣớc
cần thiết để tổ chức đĩa (định dạng đĩa).
Chƣơng trình này tổ chức đĩa nhƣ sau :
- Tạo ra các rãnh (track) trên bề mặt đĩa, chia số sector trên 1 rãnh, định số Byte trên
mỗi sector.
- Sao chép tạo tập tin mồi (boot record)
- Tạo bảng cấp phát đĩa cho tập tin: bảng FAT
- Tạo thƣ mục gốc (root directory)
- Xác định vùng ghi tên, vùng lƣu trữ dữ liệu.
 Đĩa trƣớc khi sử dụng phải đƣợc định dạng (format) mới có thể lƣu trữ dữ liệu lên
đƣợc.
 Mỗi hệ điều hành có cách tổ chức đĩa riêng. HĐH Windows 98 tổ chức cấu trúc đĩa
theo dạng FAT (file allocation table).
 Khi định dạng đĩa, HĐH sẽ chia mỗi mặt đĩa ra thành những đƣờng tròn đồng tâm
(track) đƣợc đánh số từ ngoài vào trong và bắt đầu từ 0.
11
 Mỗi track đƣợc chia thành nhiều đoạn nhỏ gọi là cung từ (sector), các cung từ đƣợc
đánh số bắt đầu từ 1. Mỗi cung từ thƣờng chứa 512 bytes. Dữ liệu sẽ đƣợc lƣu trên từng
cung từ.
Sector
Track
Hình 1 .2: cách phân chia mỗi mặt đĩa khi đƣợc định dạng.
2. Thƣ mục và tập tin
2.1 Tập tin:
a) Tập tin (file) :Tập tin là hình thức, đơn vị lƣu trữ thông tin trên đĩa của hệ điều hành.
Nội dung của tập tin là thông tin cần lƣu trữ. Tập tin (viết tắt cho tập thông tin; còn
đƣợc gọi là tệp, tệp tin, file) là một tập hợp của thông tin đƣợc đặt tên. Thông thƣờng
thì các tập tin này chứa trong các thiết bị lƣu trữ nhƣ đĩa cứng, đĩa mềm, CD, DVD
cũng nhƣ là các loại chip điện tử dùng kĩ thuật flash có thể thấy trong các ổ nhớ có
giao diện USB. Nói cách khác, tập tin là một dãy các bit có tên và đƣợc chứa trong các
thiết bị lƣu trữ dữ liệu kỹ thuật số.
b) Đặc điểm
 Một tập tin luôn luôn kết thúc bằng 1 ký tự đặc biệt (hay dấu kết thúc) có mã
ASCII là 255 ở hệ thập phân. Ký tự này thƣờng đƣợc ký hiệu là EOF ( End Of
File).
 Một tập tin có thể không chứa một thông tin nào ngoại trừ tên và dấu kết thúc.
Tuy nhiên, điều này không hề mâu thuẫn với định nghĩa vì bản thân tên của tập
tin cũng đã chứa thông tin. Những tập tin này gọi là tập tin rỗng hay tập tin
trống.
 Độ dài (kích thƣớc) của tập tin có thể chỉ phụ thuộc vào khả năng của máy tính,
khả năng của hệ điều hành cũng nhƣ vào phần mềm ứng dụng dùng nó. Đơn vị
nhỏ nhất dùng để đo độ dài của tập tin là byte. Độ dài của tập tin không bao gồm
độ dài của tên tập tin và dấu kết thúc.
c) Thuộc tính
Những đặc tính và giới hạn của tập tin gọi là thuộc tính của tập tin.
Các loại thuộc tính
Tùy theo hệ thống tập tin mà các thuộc tính này có thể khác nhau.
Thí dụ các thuộc tính trên hệ thống tập tin FAT bao gồm:
 Archive: lƣu trữ. Trên các hệ điều hành DOS thì thuộc tính này đƣợc định khi mỗi
khi tập tin bị thay đổi, và bị xóa khi thực hiện lệnh backup để sao lƣu dữ liệu.
 Hidden: ẩn. Khi một tập tin có thuộc tính này thì các chƣơng trình liệt kê các tập tin
theo mặc định sẽ bỏ qua, không liệt kê tập tin này. Ngƣời sử dụng vẫn có thể làm
việc trên tập tin này nhƣ bình thƣờng.
 Read-only: chỉ đọc. Khi một tập tin có thuộc tính này thì các chƣơng trình xử lý tập
tin theo mặc định sẽ không cho phép xóa, di chuyển tập tin hoặc thay đổi nội dung
12
tập tin. Còn các thao tác khác nhƣ đổi tên tập tin, đọc nội dung tập tin vẫn đƣợc cho
phép.
 System: thuộc về hệ thống. Một tập tin có thuộc tính này sẽ chịu các hạn chế bao
gồm các hạn chế của thuộc tính Hidden và các hạn chế của thuộc tính Read-only,
nghĩa là không bị liệt kê, không thể xóa, di chuyển, thay đổi nội dung. Thuộc tính này
chủ yếu dùng cho các tập tin quan trọng của hệ điều hành.
 Sub-directory (hay directory): thƣ mục con. Những tập tin có thuộc tính này đƣợc
xử lý nhƣ là thƣ mục. Thƣ mục là tập tin ở dạng đặc biệt, nội dung không chứa dữ
liệu thông thƣờng mà chứa các tập tin và các thƣ mục khác.
Ngoài ra, còn rất nhiều thuộc tính khác của các tập tin mà tùy theo hệ điều hành sẽ
đƣợc định nghĩa thêm vào.
Thí dụ đối với hệ điều hành Linux các tập tin có thể có thêm các thuộc tính nhƣ các
quyền sử dụng tập tin, đặc điểm của tập tin, và thông tin về các loại tập tin nhƣ là các
loại tập tin liên kết mềm, các socket, các pipe ...
Lƣu ý: Các thuộc tính của một tập tin thƣờng không ảnh hƣởng đến nội dung thông
tin của tập tin đó nhƣng lại ảnh hƣởng rất nhiều đến chức năng và việc xử dụng tập
tin. Thí dụ các tập tin không có thuộc tính cho phép thi hành thì không thể xem là một
phần mềm khả thi đƣợc mặc dù nội dung của nó có thể chỉ chứa các chỉ thị máy tính.
Cách để làm tập tin trở nên khả thi là thay đổi thuộc tính khả thi của nó hay là phải
thay đổi phần đuôi của tên tập tin (nhƣ là trƣờng hợp của hệ điều hành Windows -
DOS)
d) Định dạng
Cấu trúc của một tập tin định nghĩa cách thức mà tập tin đó đƣợc chứa, đƣợc thực thi, và
thể hiện trên các thiết bị (nhƣ màn hình hay máy in) gọi là định dạng của tập tin. Định dạng
này có thể đơn giản hay phức tạp.
Định dạng của tập tin phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó quan trọng nhất bao gồm:
 Hệ điều hành khác nhau và kiến trúc máy tính khác nhau có thể đòi hỏi các định
dạng cho tập tin một cách khác nhau.
Thí dụ: Trên cùng một kiến trúc Intel, tập tin văn bản dạng đơn giản nhất tạo nên
bởi hệ điều hành Linux cũng có sự khác nhau với tập tin văn bản của Windows
(hay DOS). Dĩ nhiên, các tập tin văn bản này lại càng không thể đọc đƣợc trên
các máy dùng hệ điều hành Mac OS (chúng khác nhau hoàn toàn về mặt kiến
trúc máy tính) nếu không có các tiện ích đặc biệt để chuyển đổi định dạng.
 Tập tin dùng cho các mục tiêu khác nhau cũng sẽ có các định dạng khác nhau.
Ngoài sự ràng buộc về định dạng của hệ điều hành, các tập tin dùng trong các
ứng dụng hay các phần mềm khác nhau cũng sẽ khác nhau và sự khác nhau này
tùy thuộc vào kiến trúc của các ứng dụng xử dụng các tập tin đó.
Thí dụ dễ hiểu nhất là định dạng của mật tập tin văn bản phải khác với định dạng
của một tập tin hình ảnh hay tập tin âm thanh.
 Các tập tin dùng cho cùng một mục tiêu cũng có thể có định dạng khác nhau tuỳ
theo nhà sản xuất nào đã thiết kế ra nó.
Thí dụ: Trong các tập tin hình vẽ đồ họa thì các tập tin kiểu Bitmap (các tệp hình
có đuôi là .bmp) có định dạng hoàn toàn khác với các tập tin kiểu Tagged Image
File Format (đuôi của lọai tập tin này là .tif) và cũng khác với tập tin kiểu Joint
Photographic Experts Group (với các đuôi có dạng .jpg hay .jpeg).
e) Tên
 Tùy theo hệ điều hành mà có thể có các qui ƣớc về tên tập tin.
 Độ dài của tên tập tin tùy thuộc vào hệ thống tập tin.
 Tùy thuộc vào hệ thống tập tin và hệ điều hành mà sẽ có một số ký tự không
đƣợc dùng cho tên tập tin.
Thí dụ: Trên hệ điều hành Microsoft Windows, không đƣợc dùng các ký tự sau trong
tên tập tin: \ / : * ? " < > |
Theo truyền thống cũ của hệ thống DOS và Windows, tên tập tin thƣờng bao gồm hai
phần: phần tên và phần mở rộng (còn gọi là phần đuôi). Tuy nhiên, tên của một
tập tin không nhất thiết phải có phần mở rộng này.
13
Thí dụ về cấu trúc bit của tập tin ASCII
Hình 1.3 : cấu trúc bit của tập tin ASCII
Trong hình trên là hai tập tin văn bản dạng đơn giản dùng mã ASCII. Tập tin "hoso.txt" là tập
tin soạn ra bằng lệnh edit của hệ điều hành Windows. Tập tin thứ nhì, "hoso2.txt", lại đƣợc
soạn thảo bằng lệnh vi trong hệ điều hành Linux. Hãy lƣu ý qui ƣớc xuống hàng của tập tin
trong Windows sẽ bao gồm hai byte: dấu CR (cariage return) có giá trị ASCII là 0x0D và dấu
LF (line feed) có giá trị 0x0A; trong khi đó, Linux chỉ cần dấu LF là đủ. Điều này cho thấy sự
khác nhau về định dạng.
2.2 Thƣ mục
Thƣ mục (Directory, FOLDER) :
Khi số lƣợng tập tin trên đĩa nhiều đến hàng trăm, hàng ngàn tập tin thì việc tìm lại một hay
một nhóm các tập tin nào đó sẽ khó khăn. Để dễ dàng tìm kiếm, cần tạo các thƣ mục để
chứa các tập tin cùng chủ đề, chức năng vào trong một thƣ mục.
Thƣ mục là hình thức, đơn vị quản lý tập tin của hệ điều hành. Nội dung của thƣ mục là các
tập tin mà nó quản lý.
Các thƣ mục trên đĩa đƣợc tổ chức theo dạng phân cấp, các thƣ mục xuất phát từ một thƣ
mục chính trên đĩa gọi là thƣ mục gốc (root directory). Vì cách tổ chức thƣ mục trên đĩa
giống nhƣ một cái cây nên sơ đồ thƣ mục trên đĩa gọi là cây thƣ mục (directory tree).
Thƣ mục gốc đƣợc ký hiệu \ do chƣơng trình định dạng đĩa tạo ra. Các thƣ mục đƣợc tạo
trong quá trình làm việc gọi là các thƣ mục con (subdirectory).
Trên đĩa không có sẵn cây thƣ mục của nó. Khi định dạng đĩa hệ điều hành tạo ra thƣ mục
gốc. Sau đó ngƣời sử dụng sẽ tạo ra các thƣ mục con khi cần. Một số thƣ mục đƣợc các
chƣơng trình tạo ra trong lúc cài đặt. Các tập tin nên đƣợc đặt trong thƣ mục con, đừng đặt
ngay vào thƣ mục gốc.
Một khi số lƣợng tập tin đƣợc lƣu trữ trên bộ nhớ ngoài đã lên tới 1 con số khá lớn thì nhất
thiết phải đƣa ra khái niệm thƣ mục. Khái niệm này cũng gần giống nhƣ hệ thống thƣ mục
trong thƣ viện (khi đó mỗi tập tin có thể ví nhƣ 1 cuốn sách).
Nếu số sách khổng lồ trong thƣ viện không đƣợc tổ chức theo một trật tự hợp lý mà cứ để
chung vào một chỗ thì khi muốn tìm 1 cuốn sách (theo 1 chủ đề nào đó mà ta chƣa biết tên
của cuốn sách đó chẳng hạn), ta phải nhìn vào từng cuốn một, và không phải thì nhìn tiếp
qua cuốn khác cho đến khi tìm đƣợc. Cách làm đó có thể khiến ta phải mất 1 khoảng thời
gian rất kinh khủng, nhất là khi cuốn sách muốn tìm không có trong thƣ viện đó thì ta vẫn
phải xem hết tất cả mọi cuốn sách trong thƣ viện mới biết đƣợc là không có! Để khắc phục
trở ngại đó ngƣời ta đã tổ chức hệ thống thƣ mục: danh mục tên sách đƣợc liệt kê theo từng
chủ đề, trong mỗi chủ đề lại có thể có nhiều chủ đề con. Việc tổ chức phân cấp dạng cây
nhƣ vậy chắc chắn sẽ giúp cho thời gian tìm kiếm 1 cuốn sách theo 1 chủ đề nào đó dù
chƣa biết tên sách cũng sẽ rất nhanh.
Nội dung các tập tin còn đa dạng hơn nội dung của các quyển sách (không chỉ là tài liệu văn
bản bình thƣờng mà còn có thể là hình ảnh, âm thanh, nhạc, phim, trò chơi, chƣơng trình
các loại...), và số lƣợng tập tin trên bộ nhớ ngoài cũng rất nhiều khiến cho việc tìm kiếm &
sử dụng chúng cũng sẽ rất khó khăn nếu nhƣ ta cũng để chung vào 1 chỗ mà không tổ chức
14
theo một trật tự hợp lý. Do đó tổ chức hệ thống thƣ mục phân cấp trên bộ nhớ ngoài là rất
cần thiết, để giải quyết nhu cầu trên.
Tóm lại, khái niệm thƣ mục cũng đƣợc đƣa ra bởi hệ điều hành, để việc tìm kiếm & sử dụng
tập tin đƣợc hiệu quả. Mỗi thƣ mục có thể chứa các tập tin và các thƣ mục con bên trong (dĩ
nhiên trong mỗi thƣ mục cũng có thể chỉ chứa toàn tập tin, hoặc chỉ chứa toàn thƣ mục con,
hoặc đang là thƣ mục rỗng – không chứa gì cả).
II. Cách lƣu trữ dữ liệu qua hệ thống bảng FAT (FAT 16, FAT 32, FAT
NTFS...)
Tổ chức hệ thống tập tin trên đĩa
1. Các nhận xét & phân tích cần thiết:
Để có thể lƣu trữ đƣợc thông tin /dữ liệu vào đĩa & truy xuất, sử dụng đƣợc các dữ
liệu trên đĩa một cách hiệu quả thì cần phải đƣa ra những phân tích, nhận xét sau:
i) Phải xác định các vị trí còn trống (để có thể lưu dữ liệu vào đĩa) ii) Mỗi sector
(hoặc tổng quát hơn là mỗi block) chỉ thuộc tối đa 1 tập tin, tức nếu sector đã chứa
nội dung của 1 tập tin thì trong sector đó sẽ không có nội dung của tập tin khác
(để dễ quản lý, không bị nhầm lẫn thông tin giữa 2 tập tin) iii) Tên & các thuộc tính
của tập tin cần được lưu riêng vào 1 vùng (để tốc độ truy
xuất dữ liệu nhanh hơn) iv) Phải có thông tin vị trí bắt đầu của nội dung tập tin (do
phân tích trên) v) Nội dung tập tin không bắt buộc phải liên tục (phải cho phép được lưu
trữ vào
các vùng khác nhau khi cần – phân mảnh) vi) Phải biết các vị trí chứa nội dung
tập tin (do phân tích trên) vii) Phải biết các vị trí bị hư viii) Nội dung tập tin nên lưu trữ
theo đơn vị là CLUSTER (là dãy N sector liên tiếp –
để dễ quản lý & việc truy xuất được nhanh hơn)
2. Cluster
2.1. Khái niệm
Đơn vị đọc ghi trên đĩa là sector, nhƣng đơn vị lƣu trữ nội dung tập
tin không phải là một sector mà là một cluster gồm N sector liên tiếp
ỗi vị trí để lƣu giữ nội dung tập tin trong các phân tích trên sẽ
ỉ tồn tại trên vùng dữ liệu (vùng DATA) – nơi
chứa nội dung tập tin.
2.2. Lý do phát sinh khái niệm Cluster
i) Nếu sector trên vùng dữ liệu quá nhiều thì có thể sẽ khó hoặc không quản lý đƣợc,
khi đó quản lý trên cluster sẽ dễ dàng hiệu quả hơn.
ii) Nội dung tập tin thƣờng chiếm nhiều sector và có thể không liên tục, và thời gian đọc
ghi một lần n sector liên tiếp thƣờng nhanh hơn nhiều so với thời gian đọc ghi n lần
mà mỗi lần chỉ 1 sector. Do đó để tối ƣu thời gian truy xuất tập tin thì cần chọn đơn vị
truy xuất là một khối nhiều sector.
2.3. Hình thức tổ chức
Đĩa sẽ đƣợc chia thành 2 vùng: vùng dữ liệu (DATA) chứa nội dung tập tin và vùng hệ
thống (SYSTEM) chứa các thông tin quản lý. Vùng SYSTEM có kích thƣớc nhỏ hơn nhiều
so với vùng DATA và phải truy xuất mỗi khi sử dụng Đĩa nên thƣờng nằm ngay đầu Đĩa,
phần còn lại thuộc về vùng DATA. Trên vùng DATA là một dãy các Cluster liên tiếp đƣợc
đánh chỉ số theo thứ tự tăng dần (bắt đầu từ 0, 1 hay 2… tùy theo Hệ Điều Hành). Nhƣ vậy
nếu vùng DATA có SD sector & bắt đầu tại sector SS, mỗi Cluster chiếm SC sector, Cluster
đầu tiên đƣợc đánh chỉ số là FC, thì Đĩa sẽ có tổng cộng SD/Sc Cluster và Cluster C sẽ bắt
đầu tại sector: SS + (C – FC ) * SC
Ví dụ, nếu Đĩa có kích thƣớc 4014 sector, vùng SYSTEM chiếm 11 sector, mỗi
cluster chiếm 4 sector, Cluster đầu tiên đƣợc đánh chỉ số là 2; thì phân bố Cluster trên Đĩa
sẽ nhƣ sau:
Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 ... Cluster 1001
... ...
15
0 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DATA AREA ... 4007 4008 4009
SYSTEM AREA 4010
Hình 1.4 : phân bố Cluster trên Đĩa
( 3 sector 4011, 4012, 4013 sẽ không thuộc cluster nào và không đƣợc sử dụng)
2.4. Kích thước Cluster
Số sector trên 1 cluster nên là lũy thừa của 2 và có giá trị lớn hay nhỏ là tùy theo đĩa.
Nếu ta chọn kích thƣớc cluster càng lớn thì sẽ càng lãng phí đĩa vì một tập tin có kích thƣớc
nhỏ vẫn phải dùng một cluster – gồm nhiều sector để lƣu, nhƣng khi đó sẽ hạn chế đƣợc sự
phân mảnh của tập tin và vì vậy tập tin có thể an toàn hơn & truy xuất nhanh hơn. Kích
thƣớc của Cluster phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố: dung lƣợng đĩa, tốc độ truy xuất 1 dãy
sector trên đĩa, kích thƣớc của đa số tập tin sẽ lƣu vào đĩa, số cluster tối đa mà hệ thống có
thể quản lý, nhu cầu của ngƣời sử dụng,… Trên các đĩa cứng hiện tại thì Cluster thƣờng có
kích thƣớc 4, 8 hoặc 16 sector.
Ví dụ:
-Với đĩa mềm 1.44 MB bình thƣờng (có 2880 sector), nếu ta cho 1 cluster chiếm 1000
sector thì sẽ rất không hợp lý. Vì khi đó ta chỉ có thể chép đƣợc tối đa 2 tập tin vào
đĩa, dẫu mỗi tập chỉ có kích thƣớc là 1byte! Tuy nhiên nếu ta chỉ toàn chép vào đĩa
các tập tin có kích thƣớc gần 1000 sector thì sẽ không còn sự lãng phí nữa.
-Với hệ thống chỉ có thể quản lý tối đa M Cluster, nếu vùng DATA của Đĩa có 100M
sector thì ta phải cho mỗi Cluster tối thiểu 100 sector mới có thể quản lý đƣợc toàn
bộ vùng DATA
3. Bảng quản lý Cluster
3.1. Khái niệm
Là 1 dãy phần tử, mỗi phần tử thƣờng là 1 con số nguyên đƣợc dùng để quản lý 1
cluster trên vùng dữ liệu. Việc quản lý ở đây cụ thể là cho biết cluster tƣơng ứng đang ở
trạng thái trống, hƣ, hay đang chứa nội dung của 1 tập tin, và cho phép xác định danh sách
các cluster chứa nội dung của tập tin. Có thể dùng 1 bảng để đáp ứng các nhu cầu trên,
nhƣng cũng có thể tổ chức nhiều bảng – mỗi bảng phục vụ cho 1 nhu cầu.
3.2 Lý do phát sinh
Để đƣa nội dung tập tin vào đĩa thì phải xác định các cluster còn trống (phân tích (i)), để
đọc nội dung tập tin trên đĩa thì phải xác định đƣợc danh sách các cluster chứa nội dung tập
tin đó (phân tích (vi)), tuy có thể lƣu thông tin quản lý ngay trên cluster nhƣng khi đó truy
xuất rất chậm nên nhất thiết phải lập ra bảng này để quản lý truy xuất nhanh hơn.
3.3. Hình thức tổ chức
Để xác định các cluster trống, hƣ, hay thuộc trạng thái luận lý đặc biệt nào đó (những
trạng thái chỉ mang 1 trong 2 giá trị: Có – Không) ta có thể quản lý theo dạng chỉ mục: mỗi
phần tử của bảng quản lý là 1 con số nói lên trạng thái của cluster mang chỉ số tƣơng ứng.
Ở mức đơn giản ta chỉ cần quản lý 2 trạng thái luận lý là cluster trống & cluster hƣ. Danh
sách các cluster hƣ có thể lƣu trực tiếp (có bao nhiêu cluster hƣ thì danh sách có bấy nhiêu
phần tử), vì số cluster hƣ trên đĩa sẽ rất ít. Việc quản lý cluster trống có thể dùng hình thức
bitmap (mỗi bit quản lý 1 cluster tƣơng ứng): nếu muốn biết cluster K là trống hay không ta
xem giá trị của bit K là 0 hay 1. Ta cũng có thể quản lý vùng trống bằng cách lƣu 1 danh
sách các phần tử, mỗi phần tử chứa vị trí bắt đầu & kích thƣớc của vùng trống tƣơng ứng.
Việc xác định một trạng thái luận lý của cluster có thể thiết kế khá đơn giản, vấn đề chủ
yếu là hình thức tổ chức để có thể xác định chuỗi các cluster chứa nội dung của 1 tập tin, có
một số hình thức cơ bản nhƣ sau:
1. 3.3.1 Lưu trữ nội dung tập tin trên dãy cluster liên tiếp ...
2. 3.3.2 Sử dụng cấu trúc danh sách liên kết ...
3. 3.3.3 Sử dụng cấu trúc danh sách liên kết kết hợp chỉ mục:
16
Ta tổ chức 1 bảng các phần tử nguyên (dãy số nguyên), mỗi phần tử đƣợc dùng để
quản lý 1 cluster trên vùng dữ liệu theo dạng chỉ mục (phần tử K quản lý cluster K). Với qui
định:
. • Nếu phần tử K trên bảng có giá trị là FREE thì cluster K trên vùng dữ liệu đang ở
trạng thái trống.
. • Nếu phần tử K trên bảng có giá trị là BAD thì cluster K trên vùng dữ liệu sẽ đƣợc hệ
thống hiểu là ở trạng thái hƣ.
. • Nếu phần tử K trên bảng có giá trị khác FREE và khác BAD thì cluster K trên vùng
dữ liệu đang chứa nội dung của 1 tập tin. Khi này ta còn biết đƣợc cluster kế tiếp chứa
nội dung của tập tin: nếu phần tử K của ba?ng có giá trị L và L = EOF thì cluster K đã là
cluster cuối cùng của tập tin, nếu L ≠ EOF thì phần kế tiếp của nội dung tập tin nằm tại
cluster L (quản lý theo dạng danh sách liên kết).
Như vậy hình thức tổ chức này có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu quản lý
cluster: xác định cluster trống, hư, hay đang chứa nội dung tập tin, và chuỗi các cluster chứa
nội dung của một tập tin (khi biết cluster bắt đầu).
Ví dụ, nếu nội dung bảng quản lý Cluster của Đĩa trên nhƣ sau:
Hình 2.4: Bảng quản lý Cluster trên Đĩa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 1001
(các phần tử từ 13 đến 1001 đều có giá trị là FREE)
thì từ đây có thể xác định lúc này trên đĩa đang có 2 cluster hƣ, 990 cluster trống, 8 cluster
chứa
nội dung tập tin. Cụ thể là:
-Các cluster hƣ: 4, 10
-Các cluster trống: 8, 13, 14, 15, …, 1001
-Các cluster chứa nội dung tập tin: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12. Trong đó có 3 tập tin:
 + tập tin I chiếm 3 cluster theo đúng thứ tự là: 2, 3, 5.
 + tập tin II chiếm 1 cluster duy nhất là: 6.
 + tập tin III chiếm 4 cluster theo đúng thứ tự là: 9, 7, 11, 12.
Lưu ý: Phần tử đầu tiên của bảng có chỉ số là 0 nên nếu Cluster đầu tiên của vùng DATA
đƣợc đánh chỉ số là FC > 0 thì FC phần tử đầu tiên của bảng (từ 0 .. FC -1) sẽ không đƣợc
dùng để quản lý Cluster, để đảm bảo tính chất chỉ mục (phần tử mang chỉ số K quản lý trạng
thái của Cluster mang chỉ số K). Khi này không gian bị lãng phí hoàn toàn không đáng kể,
nhƣng việc quản lý truy xuất thì tiện lợi hơn, ta cũng có thể tận dụng phần không gian tƣơng
ứng với FC phần tử đầu bảng này để lƣu 1 thông tin quản lý nào đó.
Giá trị của các phần tử trên bảng:
Ta cần phải đặt ra 3 giá trị hằng đặc biệt là FREE, BAD và EOF tƣơng ứng với 3 trạng
thái cluster: trống, hƣ, hoặc là cluster cuối của nội dung tập tin, ta cũng có thể đặt thêm 1 số
giá trị đặc biệt nữa cho những trạng thái đặc biệt khác của cluster (nếu có) hoặc 1 số giá trị
dành riêng để phục vụ cho những nhu cầu trong tƣơng lai. Những giá trị còn lại sẽ tƣơng
ứng với trạng thái cluster đang chứa nội dung tập tin và lúc đó giá trị của phần tử cũng chính
là chỉ số của cluster kế tiếp.
Các hằng đặc biệt (và dành riêng – nếu có) phải khác với các giá trị có thể có trên chỉ số
cluster thì cluster tƣơng ứng mới có thể sử dụng đƣợc. Ví dụ, với hình trên, nếu ta đặt hằng
EOF = 7 thì tập tin III sẽ bị hiểu lầm là chỉ chiếm đúng mỗi cluster 9 chứ không phải chiếm 4
cluster!
Mỗi phần tử trên bảng nên là 1 con số nguyên dƣơng để có thể quản lý đƣợc nhiều
cluster hơn, khi này các hằng đặc biệt nêu trên sẽ không thể là số âm mà phải chiếm những
giá trị lớn nhất có thể biểu diễn đƣợc, và chỉ số của cluster cuối cùng trên vùng DATA buộc
17
phải nhỏ hơn những giá trị hằng đặc biệt này. Trong trƣờng hợp cluster đầu tiên đƣợc đánh
chỉ số là FC và FC > 0 thì cũng có thể sử dụng các giá trị 0..FC-1 cho những hằng đặc biệt
trên.
3.4. Kích thước của bảng quản lý Cluster
Mỗi phần tử trên bảng là 1 con số nguyên nên phát sinh vấn đề phải lƣu trữ mỗi số
nguyên bằng bao nhiêu bit. Ta có thể căn cứ vào chỉ số cluster cuối cùng trên vùng DATA để
xác định giá trị tối đa cần biểu diễn đƣợc của mỗi phần tử và giá trị của các hằng đặc biệt để
suy ra số bit tối thiểu của mỗi phần tử, để đơn giản có thể dùng 16bit hoặc 32bit cho mỗi
phần tử tùy theo đĩa có kích thƣớc nhỏ hay lớn. Vấn đề phức tạp nằm ở chỗ làm sao để xác
định số phần tử của bảng, cũng nhƣ số cluster trên vùng DATA. Vì khi tạo (định dạng) đĩa thì
ta chỉ có kích thƣớc của đĩa, chứ không có kích thƣớc vùng DATA, và không thể tự đặt ra
kích thƣớc cho nó nhƣ với những thành phần khác. Ta có thể giải quyết bằng cách giả định
kích thƣớc của bảng là 1 sector & kiểm chứng lại xem có hợp lý hay không, nếu không thì
tăng dần kích thƣớc của bảng cho đến khi hợp lý.
3.5. Tổ chức quản lý cluster trên hệ điều hành DOS & Windows 9x
Bảng quản lý cluster trên DOS & Windows 9x đƣợc gọi là FAT (File Allocation Table),
đƣợc tổ chức theo hình thức danh sách liên kết kết hợp chỉ mục. Trên DOS mỗi phần tử của
bảng FAT đƣợc biểu diễn bằng 1 con số nguyên 12bit hoặc 16bit (bảng FAT tƣơng ứng có
tên là FAT12 hoặc FAT16). Trên Windows cũng có 2 loại FAT trên và có thêm loại FAT32
(mỗi phần tử đƣợc lƣu bằng 32bit).
Nếu phần tử K của FAT có giá trị L thì trạng thái của Cluster K là:
Giá trị của L
Trạng thái của Cluster K
FAT12 FAT16 FAT32
Trống 0 0 0
Hƣ FF7 FFF7 FFFFF7
Cluster cuối của tập tin FFF FFFF FFFFFF
Chứa nội dung tập tin – và
có cluster kế sau là L 2 .. FEF 2 .. FFEF 2..FFFFEF
Hình 1.5 : Trạng thái của Cluster K
Có một số giá trị tuy vẫn thuộc phạm vi biểu diễn nhƣng không thể có với L (ví dụ, với
FAT12 là các giá trị 1, FF0 .. FF6, FF8 .. FFE), đây là các giá trị dành riêng đƣợc dự phòng
để có thể sử dụng cho những trạng thái đặc biệt khác của cluster trong những phiên bản sau
của hệ điều hành, khi đó sẽ vẫn có đƣợc sự tƣơng thích giữa các phiên bản cũ & mới.
Chính vì giá trị 0 đƣợc dùng để biểu diễn trạng thái cluster trống nên sẽ không thể tồn tại
cluster mang chỉ số 0 trên vùng dữ liệu, DOS & Windows đánh chỉ số của cluster đầu tiên
trên vùng dữ liệu là 2 (FC = 2)
Cũng từ những giá trị tƣơng ứng với trạng thái cluster chứa nội dung tập tin ở bảng trên,
ta có thể suy ra số cluster tối đa mà bảng FAT12 có thể quản lý đƣợc là FEE (tức 4078d,
12
chứ không phải là 2 = 4096), và FAT16 là FFEE (tức 65518d). Nhƣ vậy nếu số cluster trên
DATA không quá 4078 thì hệ thống sẽ dùng FAT12 để quản lý, nếu số cluster lớn hơn 4078
nhƣng không quá 65518 thì sẽ dùng FAT16, và lớn hơn 65518 thì sẽ dùng FAT32. Tuy
nhiên đó là qui ƣớc mặc định của hệ điều hành, ta cũng có thể chỉ định loại FAT cần sử
dụng, ví dụ vùng DATA có 2004 cluster thì dùng FAT16 quản lý vẫn đƣợc.
Bảng quản lý cluster rất quan trọng nên DOS & Windows thƣờng lƣu thêm N bảng
backup để phòng tránh hƣ hỏng (N≥0, thƣờng là 1). Các bảng FAT đƣợc lƣu trữ kế tiếp
nhau trên 1 vùng gọi là vùng FAT.
18
Với bảng FAT12, việc truy xuất một phần tử hơi phức tạp: đơn vị truy xuất trên RAM là 1
byte nhƣng mỗi phần tử lại có kích thƣớc 1.5 byte. Ta có thể xác định 2 byte tƣơng ứng
chứa giá trị của phần tử, lấy giá trị số nguyên không dấu 2byte tại đó rồi dùng các phép toán
xử lí trên bit để truy xuất đƣợc con số 1.5 byte tƣơng ứng.
Ví dụ, nội dung 12 byte đầu của bảng FAT là:
F0 FF FF 03 40 00
FF
7F
FF
AB
CD
EF
offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B
thì 8 phần tử đầu tƣơng ứng của bảng FAT là:
FF0 FFF 003 004 FFF
FF7
DAB
EFC
phầntử 0 1 2 3 4 5 6 7
Vì kích thƣớc bảng FAT12 là khá nhỏ (tối đa 12 sector) nên để việc truy xuất 1 phần tử
đƣợc đơn giản ngƣời ta thƣờng đọc toàn bộ các sector trên bảng FAT vào 1 vùng đệm rồi từ
vùng đệm này xây đựng ra 1 mảng số nguyên 2byte mà mỗi phần tử của mảng mang giá trị
của phần tử tƣơng ứng trên bảng FAT. Khi cần lƣu bảng FAT vào đĩa thì lại thực hiện thao
tác ngƣợc lại: từ mảng số nguyên 2 byte tạo ra dãy byte tƣơng ứng của FAT đƣa vào vùng
đệm và lƣu vùng đệm vào các sector chứa FAT trên đĩa.
4. Bảng thƣ mục
4.1 Khái niệm về RDET (Root Directory Entry Table):
Là 1 dãy phần tử (entry), mỗi phần tử chứa tên & các thuộc tính của 1 tập tin trên thƣ
mục gốc của đĩa (hoặc là phần tử trống – chƣa thuộc về 1 tập tin nào hết).
Ví dụ, nếu mô hình thuộc tính tập tin đƣợc thiết kế chỉ gồm các thành phần: tên chính
(chuỗi tối đa 4 ký tự), tên mở rộng (chuỗi tối đa 2 ký tự), kích thƣớc tập tin (số nguyên 2
byte) thì RDET sẽ nhƣ sau:
Offset
Hình 1.6 : RDET
4.2 Lý do phát sinh khái niệm RDET
Từ phân tích (iii).
4.3 Kích thước RDET
Số entry trên RDET đƣợc qui định bởi chƣơng trình định dạng (format) đĩa, con số
này sẽ lớn hay nhỏ là tùy theo dung lƣợng của đĩa (nhƣng chắc chắn là sẽ không quá lớn vì
số tập tin trên đĩa dù rất nhiều thì số tập tin ở thƣ mục gốc cũng không nên quá nhiều, sẽ
gây khó khăn cho việc quản lý của ngƣời sử dụng). Số entry trên RDET không bắt buộc phải
là 1 giá trị chính xác mà cho phép dao động một ít, vì vậy ta có thể điều chỉnh để hạn chế
lãng phí không gian lƣu trữ trên sector. Ví dụ, nếu mỗi entry có kích thƣớc 32 byte & ta dự
định tổ chức 50 entry cho RDET thì không hay lắm, có thể điều chỉnh lại thành 48 entry hoặc
64 entry.
19
4.4 Cấu trúc Entry của DOS
ArchiveDirectoryĐĩaLabelSystemHidden ReadOnly
 + ReadOnly: thuộc tính chỉ đọc, khi tập tin có thuộc tính này hệ thống sẽ không cho
phép sửa hoặc xóa.
 + Hidden: thuộc tính ẩn, ở trạng thái mặc định hệ thống sẽ không hiển thị tên của các
tập tin này khi liệt kê danh sách tập tin.
 + System: thuộc tính hệ thống, cho biết tập tin có phải thuộc hệ điều hành không
 + Đĩa Label: thuộc tính nhãn đĩa, trên RDET chỉ có tối đa 1 entry có thuộc tính này,
khi đó entry không phải tƣơng ứng với tập tin mà đƣợc dùng để chứa nhãn của đĩa là
1 chuỗi tối đa 11 ký tự đƣợc lƣu ở 11 byte đầu tiên của entry
 + Directory: thuộc tính thƣ mục, nếu entry có thuộc tính này thì tập tin tƣơng ứng
không phải là một tập tin bình thƣờng mà là một tập tin thƣ mục. Mỗi thƣ mục trên
DOS đƣợc lƣu trữ giống nhƣ một tập tin bình thƣờng, nội dung của tập tin thƣ mục
này là danh mục những tập tin và thƣ mục con của nó.
 + Archive: thuộc tính lƣu trữ, cho biết tập tin đã đƣợc backup hay chƣa (bằng lệnh
backup của hệ điều hành), đây là thuộc tính hầu nhƣ không đƣợc sử dụng – vì ít khi
có nhu cầu backup tất cả các tập tin mà chỉ cần lƣu những tập tin cần thiết.
Khi ta xóa tập tin, entry tƣơng ứng phải đƣợc chuyển sang trạng thái trống, nhƣng
20