Giáo trình kinh tế vi mô

  • 379 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 379 trang

Nội dung text: Giáo trình kinh tế vi mô

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
PHÍ MẠNH HỒNG
GIÁO TRÌNH
KINH TẾ VI MÔ
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
PGS.TS. PHÍ MẠNH HỒNG
GIÁO TRÌNH
KINH TẾ VI MÔ
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
MỤC LỤC
Lời nói đầu ............................................................................................................... 05
Chương 1: Giới thiệu chung về Kinh tế học ......................................................... 08
1.1. Hoạt động kinh tế và những vấn đề cơ bản của nó ........................................ 08
1.1.1 Hoạt động kinh tế-một dạng thái hoạt động đặc biệt của đời sống xã
hội.............................................................................................................................. 08
1.1.2 Đường giới hạn khả năng sản xuất ................................................................. 12
1.1.3 Các vấn đề kinh tế cơ bản của xã hội.............................................................. 19
1.1.4 Các hệ thống kinh tế ....................................................................................... 21
1.2. Kinh tế học là gì? ........................................................................................... 27
1.2.1 Định nghĩa về kinh tế học ............................................................................... 27
1.2.2 Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô .......................................................... 28
1.2.3 Phân tích thực chứng và phân tích chuẩn tắc trong kinh tế học ..................... 31
1.3. Các công cụ phân tích kinh tế ........................................................................ 34
Chương 2: Thị trường : cầu, cung và giá cả ......................................................... 47
2.1. Thị trường – Khái niệm và phân loại ................................................................. 48
2.1.1. Khái niệm thị trường ....................................................................................... 48
2.1.2. Phân loại thị trường ......................................................................................... 49
2.2. Cầu, cung và giá cả thị trường ........................................................................... 50
2.2.1. Cầu .................................................................................................................. 51
2.2.2. Cung ................................................................................................................ 55
2.2.3. Cân bằng cầu-cung .......................................................................................... 58
2.3. Sự thay đổi giá cân bằng .................................................................................... 63
2.3.1. Những yếu tố làm dịch chuyển đường cầu ..................................................... 63
2.3.2. Những yếu tố làm dịch chuyển đường cung ................................................... 70
2.3.3. Di chuyển dọc theo đường cầu và dịch chuyển đường cầu ............................ 77
2.4. Độ co giãn của cầu và cung ............................................................................... 79
2.4.1. Độ co giãn của cầu .......................................................................................... 80
2.4.2. Độ co giãn của cung ........................................................................................ 89
1
2.5 . Một vài ứng dụng về phân tích cung-cầu.......................................................... 92
2.5.1. Thuế và ảnh hưởng của thuế ........................................................................... 92
2.5.2. Vấn đề kiểm soát giá ....................................................................................... 95
Chương 3: Sự lựa chọn của người tiêu dùng ........................................................ 99
3.1. Sở thích của người tiêu dùng ............................................................................. 99
3.1.1. Những giả định cơ bản về hành vi của người tiêu dùng ............................... 100
3.1.2. Đường bàng quan .......................................................................................... 103
3.2. Sự ràng buộc ngân sách .................................................................................. 112
3.2.1. Đường ngân sách........................................................................................... 112
3.2.2. Ảnh hưởng của thu nhập và giá cả đối với đường ngân sách ....................... 115
3.3. Sự lựa chọn của người tiêu dùng ..................................................................... 116
3.3.1. Tối đa hóa độ thỏa dụng của người tiêu dùng............................................... 117
3.3.2. Sự thay đổi trong điểm lựa chọn của người tiêu dùng .................................. 119
3.4. Đường cầu cá nhân của người tiêu dùng và đường cầu thị trường .................. 125
3.4.1. Rút ra đường cầu cá nhân từ sự lựa chọn của người tiêu dung..................... 125
3.4.2. Đường cầu thị trường .................................................................................... 128
Chương 4: Tổ chức và hành vi cung ứng đầu ra của doanh nghiệp ................ 131
4.1. Tổ chức doanh nghiệp ...................................................................................... 131
4.2. Phân tích chi phí.............................................................................................. 134
4.2.1. Chi phí kế toán và chi phí kinh tế ................................................................. 134
4.2.2. Các thước đo chi phí ..................................................................................... 139
4.2.3. Chi phí ngắn hạn và chi phí dài hạn ............................................................. 148
4.2.4. Lợi thế và bất lợi thế kinh tế của quy mô .................................................... 156
4.3. Mô hình tổng quát về hành vi cung ứng của doanh nghiệp ............................. 158
4.3.1. Một vài khái niệm có liên quan..................................................................... 158
4.3.2. Các điều kiện tối đa hóa lợi nhuận ................................................................ 162
4.3.3. Lựa chọn sản lượng của doanh nghiệp khi nhằm mục tiêu tối đa hóa
doanh thu ................................................................................................................. 165
Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn hảo ...................................................... 167
5.1. Khái niệm, đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo ............................... 167
2
5.1.1. Các khái niệm................................................................................................ 167
5.1.2. Đặc điểm và điều kiện tồn tại của thị trường cạnh tranh hoàn hảo .............. 169
5.2. Cung ứng sản phẩm của doanh gnhiệp cạnh tranh hoàn hảo .......................... 174
5.2.1. Cung ứng trong ngắn hạn .............................................................................. 174
5.2.2. Cung ứng trong dài hạn................................................................................. 179
5.3. Cung ứng sản phẩm của ngành cạnh tranh hoàn hảo ...................................... 183
5.3.1. Đường cung ngắn hạn của ngành .................................................................. 183
5.3.2. Đường cung dài hạn của ngành..................................................................... 184
Chương 6: Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo .......................................... 194
6.1. Đặc điểm và nguồn gốc của thị trường cạnh tranh không hoàn hảo................ 194
6.1.1. Đặc điểm chung ............................................................................................ 194
6.1.2. Nguồn gốc ..................................................................................................... 198
6.2. Thị trường độc quyền thuần túy ...................................................................... 203
6.2.1. Quyết định về sản lượng và giá cả của nhà độc quyền ................................. 203
6.2.2. Sự phân biệt đối xử về giá của doanh nghiệp độc quyền.............................. 211
6.3. Thị trường độc quyền nhóm ........................................................................... 214
6.3.1. Khái niệm và đặc trưng ................................................................................. 214
6.3.2. Cạnh tranh và hợp tác trên thị trường độc quyền nhóm ............................... 216
6.4. Thị trường cạnh tranh có tính chất độc quyền .............................................. 230
6.4.1. Đặc điểm ....................................................................................................... 230
6.4.2. Lựa chọn sản lượng và định giá… ................................................................ 231
6.4.3. Cân bằng dài hạn ........................................................................................... 233
Chương 7: Thị trường các yếu tố sản xuất và sự lựa chọn của doanh
nghiệp ..................................................................................................................... 236
7.1. Hàm sản xuất và quy luật về sản phẩm biên .................................................... 237
7.1.1. Hàm sản xuất................................................................................................. 237
7.1.2. Quy luật sản phẩm biên có xu hướng giảm dần ............................................ 240
7.2. Cầu về các yếu tố sản xuất .............................................................................. 246
7.2.1. Cầu về các yếu tố sản xuất của một doanh nghiệp ....................................... 246
7.2.2. Cầu thị trường về yếu tố sản xuất ................................................................. 261
3
7.3. Cung về các yếu tố sản xuất và sự cân bằng trên thị trường yếu tố sản
xuất ......................................................................................................................... 264
7.3.1. Cung về các yếu tố sản xuất .......................................................................... 264
7.3.2. Cân bằng cung, cầu về yếu tố sản xuất trên thị trường cạnh tranh
(ngắn hạn, dài hạn) .................................................................................................. 268
7.3.3. Tiền thuê (yếu tố) tối thiểu và tiền thuê kinh tế ............................................ 271
Chương 8: Thị trường lao động ........................................................................... 274
8.1. Sự cân bằng trên thị trường lao động ............................................................... 274
8.1.1. Cầu, cung và cân bằng trên thị trường lao động ........................................... 274
8.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự cân bằng của thị trường lao động .................. 289
8.2. Sự chênh lệch về lương ................................................................................... 295
8.2.1. Những lý do chủ yếu dẫn đến sự chênh lệch về lương ................................. 297
8.2.2. Vốn nhân lực và sự khác biệt về tiền lương ................................................ 303
Chương 9: Thị trường vốn và đất đai ................................................................. 310
9.1. Thị trường vốn ................................................................................................. 311
9.1.1. Thị trường dịch vụ vốn hiện vật.................................................................... 311
9.1.2. Thị trường vốn hiện vật................................................................................. 323
9.2. Thị trường đất đai (và các tài nguyên thiên nhiên khác) ............................... 329
9.2.1. Đặc điểm của thị trường đất đai và sự hình thành tiền thuê đất ................... 329
9.2.2. Thuế đất và các tài nguyên khan hiếm khác ................................................ 335
9.2.3. Phân bổ đất đai cho những mục tiêu sử dụng khác nhau ............................. 336
Chương 10: Vai trò kinh tế của nhà nước .......................................................... 341
10.1. Thị trường và hiệu quả ................................................................................... 342
10.1.1. Khái niệm hiệu quả Pareto .......................................................................... 342
10.1.2. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và hiệu quả Pareto ................................... 344
10.2. Các khuyết tật thị trường............................................................................... 349
10.3. Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường............................ 361
10.3.1. Mục tiêu (chức năng) công cụ .................................................................... 361
10.3.2. Sửa chữa, khắc phục các khuyết tật của thị trường.................................... 364
Tài liệu tham khảo ................................................................................................ 377
4
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô được coi là một trong
những môn học quan trọng nhất cung cấp các kiến thức nền tảng cho
những ai muốn hiểu về sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Khác với
Kinh tế vĩ mô nghiên cứu nền kinh tế như một tổng thể, Kinh tế vi mô tập
trung vào việc phân tích các hành vi của các chủ thể kinh tế như người
sản xuất, người tiêu dùng, thậm chí là chính phủ trên từng thị trường
riêng biệt. Những tương tác khác nhau của các chủ thể này tạo ra những
kết cục chung trên các thị trường cũng như xu hướng biến động của
chúng. Hiểu được cách mà một thị trường hoạt động như thế nào và ảnh
hưởng lẫn nhau giữa các thị trường, trên thực tế là cơ sở để hiểu được sự
vận hành của cả nền kinh tế, cắt nghĩa được các hiện tượng kinh tế xảy ra
trong đời sống thực, miễn đây là nền kinh tế dựa trên những nguyên tắc
thị trường. Đây là điểm xuất phát cực kỳ quan trọng để để mỗi cá nhân, tổ
chức cũng như chính phủ có thể dựa vào để đưa ra những ứng xử thích
hợp nhằm thích nghi và cải thiện trạng huống kinh tế.
Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, cùng với quá trình
chuyển đổi nền kinh tế dần sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Kinh
tế vi mô đã được đưa vào giảng dạy ở Khoa Kinh tế (nay là trường Đại
học Kinh tế), Đại học Quốc gia Hà Nội. Ban đầu nó tồn tại như một học
phần trong môn học chung là Kinh tế học, sau đó được tách ra như một
môn học riêng biệt. Ở những năm đầu, trong các chương trình đào tạo cử
nhân, Kinh tế vi mô chỉ được giảng dạy cho sinh viên năm thứ nhất như
là môn học cơ sở cho các môn kinh tế học cụ thể. Những năm gần đây,
trong hầu hết các chương trình đào tạo, bên cạnh Kinh tế vi mô cơ sở
(Kinh tế vi mô I), sinh viên các năm cuối còn được nghiên cứu Kinh tế vi
mô nâng cao (Kinh tế vi mô II). Điều này thể hiện sự hoàn thiện dần của
kết cấu chương trình cũng như tầm quan trọng của việc nghiên cứu các
chủ đề kinh tế học trong hành trang kiến thức của sinh viên ngành kinh tế.
Giáo trình này là giáo trình Kinh tế vi mô cơ sở được dành cho
những sinh viên lần đầu tiên được nghiên cứu Kinh tế học. Nó được biên
soạn trên cơ sở các bài giảng mà tác giả đã tiến hành nhiều năm trong các
5
khóa học về kinh tế vi mô ở trong và ngoài trường. Từ năm học 2005 –
2006, bản thảo của nó đã được lưu hành nội bộ trong cơ sở đào tạo như
một tài liệu tham khảo chính thức cho việc giảng dạy và học tập. Sau một
thời gian thử nghiệm, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp
và sinh viên, bản thảo đã được chỉnh sửa, nghiệm thu và giờ đây có điều
kiện để công bố chính thức.
Là một cuốn sách giáo khoa có tính chất nhập môn, giáo trình này
trình bày những nguyên lý cơ bản của môn Kinh tế vi mô. Nó được biên
soạn thành 10 chương. Chương 1 được dành để giới thiệu chung về kinh
tế học như một môn khoa học xã hội đặc thù, làm rõ sự phân nhánh trong
cách tiếp cận kinh tế học thành Kinh tế (học) vi mô và Kinh tế (học) vĩ
mô cũng như giúp sinh viên làm quen với một số công cụ chung thường
được dung trong phân tích kinh tế. Chương 2 tập trung trình bày về mô
hình cung – cầu như là một mô hình cơ bản để tư duy về sự vận hành của
một thị trường. Chương 3 đề cập đến mô hình về sự lựa chọn của người
tiêu dung nhằm vạch ra những gì ẩn giấu đằng sau đường cầu của thị
trường. Sự lựa chọn của doanh nghiệp trên thị trường đầu ra (giúp người
ta hiểu những gì nằm đằng sau đường cung) được phân tích trong các
chương 4, 5, 6; trong đó chương 4 được dành để trình bày những nguyên
tắc chung trước khi việc áp dụng chúng trong các cấu trúc thị trường cụ
thể được phát triển ở các chương sau. Chủ đề về hoạt động của các thị
trường các yếu tố đầu vào được thảo luận ở từ chương 7 đến chương 9
cũng theo nguyên tắc đi từ cái chung đến cái cụ thể. Cuối cùng, giáo trình
khép lại với chương 10 như là sự tổng kết bước đầu về cơ chế phân bổ
nguồn lực theo nguyên tắc thị trường. Bên cạnh những ưu thế rõ rệt của
cơ chế này, các thất bại thị trường được xem như cơ sở của các hoạt động
kinh tế của Nhà nước. Những khía cạnh sâu hơn bao gồm cả những vấn
đề của kinh tế học phúc lợi sẽ không được giới thiệu trong giáo trình nhập
môn này.
Để công bố cuốn giáo trình này, tác giả đã nhận được những lời cổ
vũ và những đóng góp quý báu của nhiều người. Trước tiên đó là những
đồng nghiệp ở bộ môn Kinh tế học của Khoa Kinh tế (nay thuộc Khoa
Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế), Đại học Quốc gia Hà Nội.
6
Trong số này tác giả muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến TS. Vũ Đức
Thanh, TS Phạm Quang Vinh, TS. Tạ Đức Khánh, GV Vũ Minh Viêng,
Th.S. Trần Trọng Kim, Th.S. Nguyễn Hữu Sở - những người đã nhiều
năm tham gia giảng dạy môn học và có những nhận xét, bình luận xác
đáng giúp tác giả hoàn thiện giáo trình ngay khi nó còn ở dạng sơ thảo.
Những góp ý của các đồng nghiệp khác như TS. Đào Bích Thủy, Th.S.
Nguyễn Vĩnh Hà cũng được đánh giá cao. Về phía những đồng nghiệp
ngoài trường, người viết đặc biệt trân trọng cảm ơn những nhận xét, góp
ý chi tiết, nhiều thiện ý của GS.TS Nguyễn Khắc Minh (Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân Hà Nội), PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn (Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội) về bản thảo giáo trình. Nhờ tất cả những góp ý này
mà nội dung của giáo trình trở nên ít sai sót hơn.
Ngoài ra trong quá trình chuẩn bị bản thảo, tác giả cũng nhận được
sự giúp đỡ nhiệt tình về phương diện kỹ thuật của những người như:
Nguyễn Thị Vũ Hà, Nguyễn Minh Phương, Ngô Thùy Dung. Cùng với sự
hỗ trợ của các đồng nghiệp ở các bộ phận khác nhau trong nhà trường
cũng như sự động viên của các em sinh viên - đối tượng mà giáo trình
này hướng tới, sự giúp đỡ vô tư của họ được tác giả đánh giá cao.
Dù khá cẩn trọng và cố gắng để giáo trình ít khiếm khuyết nhất ở
mức có thể, song cuốn sách này chắc chắn vẫn không tránh khỏi những
thiếu sót. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai sót nếu có này
và sẵn sàng đón nhận mọi góp ý. Những đóng góp về giáo trình này xin
được gửi về địa chỉ:
Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc
gia Hà Nội.
Nhà E4, 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, Hà Nội.
Tác giả
7
Chương 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KINH TẾ HỌC
Chương này nhằm giới thiệu với người đọc cái nhìn tổng quan về
kinh tế học, mà kinh tế học vi mô là một phân nhánh quan trọng của nó.
Để làm điều này, trước tiên chúng ta hãy làm quen với một số khái niệm
kinh tế đơn giản như tính khan hiếm, giới hạn khả năng sản xuất, sản
phẩm kinh tế… nhằm hiểu được những vấn đề kinh tế cơ bản mà mọi xã
hội đều phải đương đầu giải quyết. Đây cũng là cơ sở để chúng ta hiểu
giới hạn, phạm vi nghiên cứu của kinh tế học, phân biệt kinh tế học vi mô
và kinh tế học vĩ mô như là những cách thức tiếp cận khác nhau về đối
tượng nghiên cứu. Chúng ta cũng sẽ thấy cách phân tích thực chứng có
thể khác như thế nào với cách phân tích chuẩn tắc, mặc dù trong cuộc
sống thực chúng ta cần cả hai cách phân tích này. Cuối cùng, chúng ta
cũng sẽ bước đầu làm quen với một số công cụ mà các nhà kinh tế thường
sử dụng để nghiên cứu các hiện tượng trong đời sống kinh tế. Những
công cụ này sẽ được trở đi, trở lại nhiều lần trong toàn bộ môn học với
mục đích giúp chúng ta có thể tư duy như một nhà kinh tế.
1.1. Họat động kinh tế và những vấn đề cơ bản của nó
1.1.1. Hoạt động kinh tế - một dạng thái hoạt động đặc biệt của đời sống
xã hội
Trong cuộc sống của mình, con người thực hiện vô vàn các dạng
hoạt động khác nhau: ăn uống, học tập, lao động, nghỉ ngơi, vui chơi, giải
trí v.v… Các lĩnh vực hoạt động của con người cũng được phân chia một
cách ước lệ thành kinh tế, thể thao, chính trị, văn hóa v.v… Thật ra, trên
thực tế, sự phân chia như vậy chỉ có ý nghĩa tương đối. Chúng ta chẳng
thường nghe nói, ngày nay bóng đá không chỉ là môn thể thao hấp dẫn
hàng tỷ người trên thế giới mà nó còn là một ngành công nghiệp khổng lồ
tạo ra hàng triệu việc làm, với nhiều tỷ đô la lợi nhuận. Vậy thì kinh
doanh bóng đá có phải là một hoạt động kinh tế? Khi các nhà kinh tế học
xem quốc phòng như một hàng hóa công cộng mà nhà nước phải cung
8
cấp, thì phải chăng chi tiêu cho quốc phòng như thế nào là hiệu quả
không phải là một vấn đề kinh tế? Rõ ràng, trong các hoạt động của mình,
con người luôn luôn phải đối diện với những vấn đề kinh tế. Chúng ta có
thể dễ dàng xem việc sản xuất lúa gạo, lắp ráp ô tô, hay quá trình tổ chức
bán hàng ở các siêu thị là những hoạt động kinh tế song các hoạt động
khác (trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, chính trị, tôn giáo v.v…), dù
không trực tiếp biểu hiện ra như là các hoạt động kinh tế thì chúng ít
nhiều cũng liên quan đến các vấn đề kinh tế. Trong các hoạt động này,
khi ra quyết định người ta vẫn luôn luôn phải lựa chọn giữa các phương
án sử dụng nguồn lực khác nhau để đạt được một mục đích nào đó. Khi
làm như vậy, thực chất người ta đã tiếp cận, xử lý các vấn đề kinh tế.
Như vây, hoạt động kinh tế với tư cách là một hoạt động sử dụng
nguồn lực của xã hội nhằm tạo ra các sản phẩm (hữu hình hay vô hình)
thỏa mãn nhu cầu khác nhau của con người cho đến nay vẫn là hoạt động
chủ yếu, đóng vai trò nền tảng trong đời sống xã hội loài người. Đối với
mỗi quốc gia, thành công trong lĩnh vực phát triển kinh tế luôn là cơ sở
quan trọng để tạo dựng những thành tựu trong các lĩnh vực khác.
Nói đến hoạt động kinh tế, người ta trước tiên thường nghĩ đến các
hoạt động sản xuất. Đó là việc tổ chức, sử dụng theo một cách thức nào
đó các nguồn lực (máy móc, thiết bị, nhà xưởng, lao động, nguyên vật
liệu…) nhằm tạo ra những vật phẩm hay dịch vụ (các dòng lợi ích mà
người ta thu được trong một thời kỳ, phát sinh từ các vật phẩm hữu hình
hay từ các hoạt động của con người) thỏa mãn nhu cầu của con người.
Các vật phẩm hay dịch vụ với tư cách là kết quả đầu ra của quá trình sản
xuất thường được các nhà kinh tế học gọi là hàng hóa. Các nguồn lực hay
bất cứ cái gì dùng để sản xuất ra các hàng hóa được gọi là các yếu tố đầu
vào (hay các yếu tố sản xuất). Ở thời nguyên thủy, khi sản xuất con người
chủ yếu lợi dụng chính những yếu tố đầu vào sẵn có của tự nhiên. Càng
phát triển, con người càng ngày càng tạo ra những đầu vào nhân tạo cho
phép họ sản xuất ra các đầu ra với hiệu suất cao hơn.
Nếu sản xuất là quá trình biến đổi các đầu vào thành các đầu ra
thích hợp với nhu cầu của con người (theo nghĩa này, sản xuất bao gồm
9
cả sự dịch chuyển các vật phẩm trong không gian và thời gian), thì tiêu
dùng chính là mục đích của sản xuất. Xã hội chỉ sản xuất ra những hàng
hóa mà nó có nhu cầu tiêu dùng. Quyết định tiêu dùng của các cá nhân có
ảnh hưởng to lớn đến các quyết định sản xuất. Khi thực hiện quyết định
của mình, những người tiêu dùng lựa chọn các hàng hóa theo một cách
nào đó, phù hợp với sở thích, nguồn thu nhập của mình và giá cả hàng
hóa. Vì đối tượng lựa chọn của hành vi tiêu dùng là hàng hóa nên tiêu
dùng cũng là một hoạt động kinh tế quan trọng.
Trao đổi hàng hóa cũng là một hoạt động kinh tế cơ bản của các xã
hội hiện đại. Thông qua trao đổi, các cá nhân khác nhau có thể nhận được
những hàng hóa mà mình cần chứ không phải trực tiếp sản xuất ra tất cả
các loại hàng hóa. Nhờ trao đổi, quá trình sản xuất xã hội trở nên có hiệu
quả hơn.
Xã hội không chỉ sản xuất ra các hàng hóa mà còn phải phân phối
chúng giữa các thành viên khác nhau. Việc phân phối các hàng hóa đầu ra
tùy thuộc nhiều vào việc phân phối các yếu tố đầu vào của quá trình sản
xuất. Người nào nắm giữ được nhiều đầu vào hơn, người đó có nhiều khả
năng chiếm giữ được phần lớn hơn trong số các đầu ra mà xã hội tạo ra.
Cách thức phân phối thường gắn chặt với cách thức sản xuất.
Sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng là những khâu khác
nhau, có quan hệ chặt chẽ với nhau của quá trình kinh tế. Sở dĩ chúng là
những hoạt động kinh tế vì ở đây người ta luôn phải đương đầu với sự lựa
chọn khi ra các quyết định. Khi chúng ta phải cân nhắc sản xuất nhiều lúa
gạo hơn hay lắp ráp nhiều ô tô hơn, điều đó tự nó đã hàm ý rằng chúng ta
không thể cùng một lúc có cả hai thứ nhiều hơn. Chúng ta đang đứng
trước một sự đánh đổi: được cái này thì buộc phải hy sinh thứ khác. Sự
đánh đổi này khiến cho chúng ta phải lựa chọn để có thể đưa ra được
những quyết định khôn ngoan, hợp lý hay nói cách khác, những quyết
định có tính kinh tế. Lựa chọn – đó chính là thực chất của các quyết định
kinh tế.
Tại sao người ta thường phải lựa chọn khi ra các quyết định?
Nguồn gốc của mọi vấn đề kinh tế nằm ở mâu thuẫn giữa một bên là nhu
10
cầu có tính vô hạn của con người với một bên là các nguồn lực có tính
khan hiếm. Vấn đề kinh tế phát sinh chính là do sức ép của việc giải
quyết mâu thuẫn này.
Trong cuộc sống, con người luôn có các nhu cầu cần thỏa mãn.
Nhu cầu về thức ăn, quần áo, chỗ ở, phương tiện đi lại… dường như liên
quan đến nhu cầu cơ bản, có tính sinh tồn của con người. Bên cạnh
chúng, con người còn có nhiều nhu cầu “cao cấp” hơn: học tập, đi du lịch,
thưởng thức âm nhạc, xem phim, xem hay chơi thể thao… Khi còn ở
trạng thái nghèo đói, người ta có xu hướng coi các nhu cầu “cao cấp” trên
là xa xỉ, và tập trung vào việc thỏa mãn các nhu cầu sinh tồn. Tuy nhiên,
vấn đề là ở chỗ, nhu cầu con người luôn luôn không có điểm dừng. Một
khi một nhu cầu được thỏa mãn, người ta lại nảy sinh những nhu cầu mới,
cao hơn. Sự mở rộng và nâng cấp liên tục các nhu cầu nằm trong bản chất
của con người.
Để thỏa mãn các nhu cầu của mình, con người cần có các sản phẩm
và dịch vụ. Nhưng các nguồn lực để sản xuất các hàng hóa này lại có tính
khan hiếm. Về cơ bản, các nguồn lực trong xã hội đều không phải là vô
hạn, người ta không thể cung cấp chúng một cách miễn phí mà không rơi
vào trạng thái số lượng nguồn lực được yêu cầu vượt quá số lượng cung
cấp sẵn có. Không chỉ lao động, đất đai, vốn là khan hiếm, mà thời gian
để người ta sản xuất và tiêu dùng cũng khan hiếm. Tính khan hiếm này
không cho phép con người có thể sản xuất mọi hàng hóa, với bất kỳ số
lượng nào mà nó mong muốn. Với số lượng nguồn lực có hạn, khi xã hội
sản xuất quá nhiều lương thực, nó buộc phải hy sinh các sản phẩm khác.
Tính khan hiếm của nguồn lực khiến cho phần lớn các sản phẩm mà
chúng ta thấy cũng mang tính khan hiếm. Người ta không thể có chúng
mà không phải hy sinh hay từ bỏ một cái gì khác. Vì thế: Lựa chọn sản
xuất cái gì, với số lượng bao nhiêu v.v.… để có thể thỏa mãn tốt nhất nhu
cầu của mình chính là bài toán kinh tế mà cho đến nay, loài người vẫn
phải đương đầu. Điều đó làm nên các hoạt động kinh tế đa dạng của xã
hội.
11
1.1.2. Đường giới hạn khả năng sản xuất
Đường giới hạn khả năng sản xuất: Một trong những công cụ kinh
tế đơn giản nhất có thể minh họa rõ ràng tính khan hiếm nguồn lực và sự
lựa chọn kinh tế là đường giới hạn khả năng sản xuất.
Đường giới hạn khả năng sản xuất của một nền kinh tế là đường
mô tả các tổ hợp sản lượng hàng hóa tối đa mà nó có thể sản xuất ra được
khi sử dụng toàn bộ các nguồn lực sẵn có.
Để đơn giản hóa, chúng ta hãy tưởng tượng nền kinh tế chỉ sản
xuất hai loại hàng hóa X và Y. Hai ngành sản xuất này sử dụng toàn bộ
các yếu tố sản xuất sẵn có (bao gồm cả một trình độ công nghệ nhất định)
của nền kinh tế. Nếu các yếu tố sản xuất được tập trung toàn bộ ở ngành
X, nền kinh tế sẽ sản xuất ra được 100 đơn vị hàng hóa X mà không sản
xuất được một đơn vị hàng hóa Y nào. Điều này được minh họa bằng
điểm A của hình 1.1. Trong trạng thái cực đoan khác, nếu các yếu tố sản
xuất được tập trung hết ở ngành Y, giả sử 300 hàng hóa Y sẽ được tạo ra
song không một đơn vị hàng hóa X nào được sản xuất (điểm D trên hình
1.1). Ở những phương án trung gian hơn, nếu nguồn lực được phân bổ
cho cả hai ngành, nền kinh tế có thể sản xuất ra 70 đơn vị hàng hóa X và
200 đơn vị hàng hóa Y (điểm B), hoặc 60 đơn vị hàng hóa X và 220 đơn
vị hàng hóa Y (điểm C)… Những điểm A, B, C, D (và những điểm khác,
tương tự mà chúng ta không thể hiện) là những điểm khác nhau của
đường giới hạn khả năng sản xuất. Mỗi điểm đều cho chúng ta biết mức
sản lượng tối đa của một loại hàng hóa mà nền kinh tế có thể sản xuất ra
được trong điều kiện nó đã sản xuất ra một sản lượng nhất định hàng hóa
kia. Ví dụ, nếu nền kinh tế sản xuất ra 70 đơn vị hàng hóa X, trong điều
kiện nguồn lực sẵn có, nó chỉ có thể sản xuất tối đa 200 đơn vị hàng hóa
Y. Nếu muốn sản xuất nhiều Y hơn (chẳng hạn, 220 đơn vị hàng hóa Y),
nó phải sản xuất ít hàng hóa X đi (chỉ sản xuất 60 đơn vị hàng hóa X).
12
Số lượng hàng hóa Y (y)
D
300
C
220
∆y
.E
B
200
∆x
F
.
A
0 60 70 100
Số lượng hàng hóa X (x)
Hình 1.1: Đường giới hạn khả năng sản xuất
Nền kinh tế không thể sản xuất ra được một tổ hợp hàng hóa nào
đó biểu thị bằng một điểm nằm bên ngoài đường giới hạn khả năng sản
xuất (chẳng hạn điểm E). Điểm E nằm ngoài năng lực sản xuất của nền
kinh tế ở thời điểm mà chúng ta đang xem xét, do đó nó được gọi là điểm
không khả thi. Nền kinh tế chỉ có thể sản xuất ở những điểm nằm trên
hoặc nằm trong đường giới hạn khả năng sản xuất (được gọi là những
điểm khả thi). Những điểm nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất
(các điểm A, B, C, D) được coi là các điểm hiệu quả. Chúng biểu thị các
mức sản lượng tối đa mà nền kinh tế tạo ra được từ các nguồn lực khan
hiếm hiện có. Tại những điểm này, người ta không thể tăng sản lượng của
một loại hàng hóa nếu không cắt giảm sản lượng hàng hóa còn lại. Sở dĩ
như vậy vì ở đây toàn bộ các nguồn lực khan hiếm đều đã được sử dụng,
do đó, không có sự lãng phí. Trái lại, một điểm nằm trong đường giới hạn
khả năng sản xuất, như điểm F trên hình 1.1 chẳng hạn, lại biểu thị một
trạng thái không hiệu quả của nền kinh tế. Đó có thể là do nền kinh tế
đang trong thời kỳ suy thoái, lao động cũng như các nguồn lực của nó
13
không được sử dụng đầy đủ, sản lượng các hàng hóa mà nó tạo ra thấp
hơn so với năng lực sản xuất hiện có. Tại trạng thái không hiệu quả, (ví
dụ, điểm F), xét về khả năng, người ta có thể tận dụng các nguồn lực hiện
có để tăng sản lượng một loại hàng hóa mà không buộc phải cắt giảm sản
lượng hàng hóa còn lại cũng như có thể đồng thời tăng sản lượng của cả
hai loại hàng hóa.
Giới hạn khả năng sản xuất của xã hội bị quy định bởi tính khan
hiếm của các nguồn lực. Trong trường hợp này, xã hội phải đối mặt với
sự đánh đổi và lựa chọn. Khi đã đạt đến trạng thái hiệu quả như các điểm
nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất chỉ ra, nếu muốn có nhiều
hàng hóa X hơn, người ta buộc phải chấp nhận sẽ có ít hàng hóa Y hơn và
ngược lại. Cái giá mà ta phải trả để có thể được sử dụng nhiều hàng hóa
X hơn chính là phải hy sinh một số lượng hàng hóa Y nhất định. Trong
các trường hợp này, sự lựa chọn mà chúng ta thực hiện luôn luôn bao
hàm một sự đánh đổi: để được thêm cái này, người ta buộc phải từ bỏ hay
hy sinh một cái gì khác. Sự đánh đổi như thế là bản chất của các quyết
định kinh tế. Rốt cuộc, điểm nào trên đường giới hạn khả năng sản xuất
được xã hội lựa chọn? Điều này còn tùy thuộc vào sở thích của xã hội và
trong các nền kinh tế hiện đại, sự lựa chọn này được thực hiện thông qua
hoạt động của hệ thống thị trường.
Sự đánh đổi mà chúng ta mô tả thông qua đường giới hạn khả năng
sản xuất cũng cho ta thấy thực chất khoản chi phí mà chúng ta phải gánh
chịu để đạt được một cái gì đó. Đó chính là chi phí cơ hội.
Chi phí cơ hội để đạt được một thứ chính là cái mà ta phải từ bỏ để
có nó. Trong nền kinh tế giả định chỉ có hai phương án sản xuất các hàng
hóa X,Y nói trên, chi phí cơ hội của việc sản xuất thêm một lượng hàng
hóa nào đó (ví dụ hàng hóa X) chính là số lượng hàng hóa khác (ở đây là
hàng hóa Y) mà người ta phải hy sinh để có thể thực hiện được việc sản
xuất nói trên. Nếu xuất phát chẳng hạn từ điểm C trên đường giới hạn khả
năng sản xuất ở hình 1.1, ta thấy, nền kinh tế đang sản xuất ra 60 đơn vị
hàng hóa X và 220 đơn vị hàng hóa Y. Chuyển từ C đến B, chúng ta nhận
được thêm 10 đơn vị hàng hóa X, song phải từ bỏ 20 đơn vị hàng hóa Y.
14
Như vậy, 20 đơn vị hàng hóa Y là chi phí cơ hội để sản xuất 10 đơn vị
hàng hóa X này. Xét một cách tổng quát hơn, chi phí cơ hội của việc sản
xuất thêm một đơn vị hàng hóa X chính là số lượng đơn vị hàng hóa Y ta
phải từ bỏ để có thể dành nguồn lực cho việc sản xuất thêm này. Nó được
đo bằng tỷ số -∆Y/∆X, vì thế có thể đo bằng giá trị tuyệt đối của độ dốc
của đường giới hạn khả năng sản xuất tại từng điểm. Trong một số trường
hợp, vì lý do đơn giản hóa, người ta giả định rằng, chi phí cơ hội của việc
sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa nào đó là không đổi ở mọi điểm xuất
phát. Khi đó đường giới hạn khả năng sản xuất được xem như một đường
thẳng (có độ dốc không đổi). Trên thực tế, chí phí cơ hội của việc sản
xuất một loại hàng hóa thường tăng dần lên khi chúng ta cứ tăng mãi sản
lượng hàng hóa này. Vì thế, đường giới hạn khả năng sản xuất thường
được biểu thị như một đường cong lồi, hướng ra ngoài gốc tọa độ.
Một đường giới hạn khả năng sản xuất cho ta thấy các số lượng
hàng hóa tối đa mà xã hội có thể có được trong một giới hạn nhất định về
nguồn lực. Như trên ta đã nói, điểm E là điểm không khả thi, vì với lượng
nguồn lực khan hiếm hiện có, người ta không thể tạo ra được các khối
lượng hàng hóa như điểm này biểu thị. Tuy nhiên, xã hội có thể sản xuất
được tại điểm E nếu như nó có nhiều yếu tố sản xuất hơn, hoặc có được
những công nghệ sản xuất tiên tiến hơn. Gắn với trạng thái mới về các
nguồn lực (bao hàm cả trình độ công nghệ sản xuất), nền kinh tế của xã
hội lại có một đường giới hạn khả năng sản xuất mới. Khi các nguồn lực
gia tăng (theo thời gian, xã hội tích lũy được nhiều máy móc thiết bị hơn,
tìm ra được các phương pháp sản xuất tiên tiến hơn v.v…), đường giới
hạn khả năng sản xuất của xã hội dịch chuyển ra phía ngoài. Giới hạn khả
năng sản xuất được mở rộng tạo khả năng cho xã hội có thể có thể sản
xuất được nhiều hơn cả hàng hóa X lẫn hàng hóa Y. Liên tục mở rộng
giới hạn khả năng sản xuất của mình theo thời gian chính là thực chất của
quá trình tăng trưởng kinh tế của xã hội (hình 1.2).
15
Quy luật hiệu suất giảm dần: Hình dạng đường giới hạn khả năng
sản xuất điển hình như một đường cong lồi cũng như giả định về chi phí
cơ hội của việc sản xuất một loại hàng hóa có xu hướng tăng dần có liên
quan đến một quy luật kinh tế được gọi là quy luật hiệu suất giảm dần.
Quy luật hiệu suất giảm dần phản ánh mối quan hệ giữa lượng
hàng hóa đầu ra và lượng đầu vào góp phần tạo ra nó. Nội dung của quy
luật này là: nếu các yếu tố đầu vào khác được giữ nguyên thì việc gia tăng
liên tiếp một loại đầu vào khả biến duy nhất với một số lượng bằng nhau
sẽ cho ta những lượng đầu ra tăng thêm có xu hướng ngày càng giảm dần.
Có thể minh họa quy luật này bằng ví dụ sau.
Giả sử việc sản xuất lương thực cần đến hai loại đầu vào là lao
động và đất đai (ở đây, đất đai đại diện cho các đầu vào khác không phải
là lao động). Với một lượng đất đai cố định (ví dụ là 10 ha), sản lượng
lương thực đầu ra tạo ra được sẽ tùy thuộc vào số lượng lao động (yếu tố
đầu vào khả biến duy nhất) được sử dụng. Khi chưa có một đơn vị lao
động nào được sử dụng, sản lượng lương thực đầu ra là bằng 0. Với 1 đơn
vị lao động canh tác trên 10 ha nói trên, giả sử trong 1 năm người này sản
xuất được 15 tấn lương thực. Khi bổ sung thêm 1 đơn vị lao động nữa, 2
lao động này có thể tạo ra trong 1 năm một khối lượng lương thực là 27
16
tấn. Ta nói rằng lượng lương thực tăng thêm nhờ có thêm đơn vị lao động
thứ hai là 12 tấn (27-15=12). Vẫn với diện tích đất đai cố định như trên,
nếu số lượng lao động lần lượt là 3, 4, 5 sản lượng lương thực được tạo ra
giả sử lần lượt là 37, 46, 54,5 tấn. Khi lượng lao động gia tăng, tổng sản
lượng lương thực ngày càng được sản xuất ra nhiều hơn, song lượng
lương thực tăng thêm từ mỗi đơn vị lao động bổ sung thêm lại có xu
hướng giảm dần (lượng lương thực có thêm nhờ đơn vị lao động thứ ba là
10 tấn, nhờ đơn vị lao động thứ tư là 9 tấn, nhờ đơn vị lao động thứ năm
là 8,5 tấn).
Bảng 1.1: Số liệu minh họa quy luật hiệu suất giảm dần
Lượng lao động Sản lượng Lượng lương thực tăng
lương thêm
thực nhờ có thêm 1 đơn vị lao
động (tấn)
0 0
1 15 15
2 27 12
3 37 10
4 46 9
5 54,5 8,5
Quy luật hiệu suất giảm dần là một hiện tượng thường bộc lộ
trong nhiều trường hợp của đời sống kinh tế. Điều giải thích cho quy luật
này nằm ở chỗ các đầu vào được gia tăng một cách không cân đối. Khi
các đầu vào khác (ví dụ, đất đai) là cố định, việc tăng dần đầu vào lao
động cũng có nghĩa là càng về sau, mỗi đơn vị lao động càng có có ít hơn
các đầu vào khác (ở đây là đất đai) để sử dụng. Đây là lý do khiến cho
càng về sau, mỗi đơn vị lao động tăng thêm lại chỉ góp phần tạo ra lượng
sản phẩm đầu ra tăng thêm (trong ví dụ trên là lương thực) giảm dần. Ở ví
dụ trên, với mục đích minh họa, chúng ta cho quy luật hiệu suất giảm dần
bộc lộ hiệu lực của nó ngay khi chúng ta bổ sung đơn vị lao động đầu
tiên. Trên thực tế, quy luật này chỉ thể hiện như là một xu hướng. Khi số
lượng lao động được sử dụng còn ít, việc tăng thêm một đơn vị lao động
17
có thể không chỉ làm tổng sản lượng đầu ra tăng thêm mà còn làm lượng
đầu ra bổ sung cũng ngày một tăng (ở đây hiệu suất là tăng dần). Tuy
nhiên, khi lượng lao động được sử dụng là đủ lớn (trong tương quan với
lượng đầu vào khác là cố định), việc cứ tiếp tục bổ sung thêm lao động
chắc chắn sẽ làm xu hướng hiệu suất giảm dần phát huy hiệu lực.
Quy luật hiệu suất giảm dần là một trong những lý do có thể giải
thích xu hướng chi phí cơ hội tăng dần khi chúng ta muốn sản xuất ngày
một nhiều hơn một loại hàng hóa trong điều kiện bị giới hạn bởi một tổ
hợp đầu vào sẵn có nhất định. Thường thì các hàng hóa khác nhau có các
yêu cầu về đầu vào không giống nhau. Mỗi ngành sản xuất đều sử dụng
một số yếu tố sản xuất đặc thù (ví dụ, đất đai là đầu vào quan trọng của
việc sản xuất nông sản, song nó lại có ý nghĩa ít hơn nhiều trong việc sản
xuất ô tô. Việc bổ sung đất đai cho ngành sản xuất ô tô bằng cách rút nó
ra khỏi ngành nông nghiệp có thể làm giảm nhiều sản lượng nông sản mà
lại không làm tăng thêm bao nhiêu sản lượng ô tô. Ngược lại, chuyển
những lao động lành nghề từ ngành công nghiệp ô tô sang ngành nông
nghiệp có thể làm sản lượng nông nghiệp tăng lên không nhiều trong khi
lại có thể làm sản lượng ô tô sụt giảm mạnh). Do đó, khi muốn tăng thêm
sản lượng của một loại hàng hóa X chẳng hạn, ở điểm hiệu quả trên
đường giới hạn khả năng sản xuất, người ta buộc phải phân bổ lại nguồn
lực bằng cách rút chúng ra khỏi lĩnh vực sản xuất hàng hóa Y. Việc bổ
sung các nguồn lực cho việc sản xuất X thường không thực hiện được
một cách cân đối: các yếu tố sản xuất đặc thù mà ngành sản xuất X đòi
hỏi thường không được bổ sung một cách tương ứng như các yếu tố sản
xuất khác. Điều này làm cho quy luật hiệu suất giảm dần có thể phát huy
tác dụng. Với những lượng hàng hóa Y hy sinh bằng nhau, ta chỉ nhận
được lượng hàng hóa X tăng thêm ngày một giảm dần. Nói cách khác, để
có thể sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa X như nhau, số lượng hàng hóa
Y ta phải từ bỏ sẽ tăng dần. Chi phí cơ hội của việc sản xuất, vì thế,
thường được giả định một cách hợp lý là tăng dần. (Chúng ta cũng có thể
nói như vậy đối với chi phí cơ hội của việc sản xuất hàng hóa Y). (Hình
1.3).
18