Tài nguyên vị thế biển việt nam: định dạng, tiềm năng và định hướng phát huy giá trị

  • 14 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 14 trang

Nội dung text: Tài nguyên vị thế biển việt nam: định dạng, tiềm năng và định hướng phát huy giá trị

KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ BA
TIỂU BAN: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TÀI NGUYÊN VỊ THẾ BIỂN VIỆT NAM: ĐỊNH DẠNG,
TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY GIÁ TRỊ
Trần Đức Thạnh *, Trần Đình Lân*, Nguyễn Hữu Cử*
Mở đầu
Hiện nay, tài nguyên thiên nhiên không chỉ hiểu theo tư duy truyền thống, là
những dạng vật chất lấy ra được và có giá trị sử dụng cho mục tiêu kinh tế nào đó, mà
đã được hiểu là tất cả các yếu tố tự nhiên có thể sử dụng ở các hình thức khác nhau,
hoặc không sử dụng nhưng sự tồn tại của tự nó mang lại lợi ích cho con người. Vị thế
hoặc tài nguyên vị thế gần đây được nói đến khá nhiều và được đánh giá là rất quan
trọng, nhưng cơ sở khoa học của nó vẫn là vấn đề còn mới mẻ đối với nước ta [1,2,3].
Đó là những tiềm năng và giá trị về vị trí địa lý và các thuộc tính không gian liên quan
đến cấu trúc, hình thể sơn văn và cảnh quan sinh thái có thể sử dụng cho các mục đích
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và chủ quyền quốc gia.
Việt Nam có vị thế đặc biệt quan trọng ở Đông Nam Á nhờ có một vùng lãnh
thổ trải dài trên ba nghìn km ở rìa tây Biển Đông và một vùng lãnh hải rộng trên một
triệu km2, gấp ba lần diện tích lãnh thổ. Biển Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới
gió mùa, giữ vai trò quan trọng về môi trường, sinh thái trong Biển Đông, là vùng
chuyển tiếp đặc biệt giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương về mặt địa lý sinh vật và
hàng hải. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay và nhất là sự phát
triển của nền kinh tế thị trường dựa trên nền tảng của lĩnh vực dịch vụ sau này đòi hỏi
phải phát huy được tiềm năng to lớn của tài nguyên vị thế biển. Với kết quả nghiên
cứu bước đầu, bài viết này giới thiệu một số nhận thức cơ bản về tài nguyên vị thế biển
Việt Nam, tiềm năng và định hướng phát huy giá trị của nó đối với phát triển kinh tế -
xã hội.
1. Định dạng tài nguyên vị thế biển
1.1. Quan niệm cơ bản
Tài nguyên là con người, tài sản, nguyên vật liệu, nguồn vốn có thể sử dụng để
đạt được một mục đích. Tài nguyên thiên nhiên là tài nguyên xuất hiện trong tự nhiên
có thể sử dụng để tạo ra lợi ích. Tài nguyên thiên nhiên là một đặc tính hoặc một hợp
phần của môi trường tự nhiên có giá trị phục vụ cho nhu cầu của con người như đất,
nước, động vật, thực vật, v.v. Tài nguyên thiên nhiên có giá trị kinh tế và giá trị phi
kinh tế [4, 5].
Tài nguyên biển bao gồm các tài nguyên sinh vật và phi sinh vật như đất, nước,
băng nằm trong hoặc nằm dưới một vùng biển và cả động vật hoang dã sống trong một
vùng thường xuyên, tạm thời hoặc theo mùa vụ. Tài nguyên biển là một phạm trù rộng
để chỉ các tài nguyên sinh vật biển (động và thực vật), nước và dòng chảy, đáy biển và
*
TS, TS, TS Viện Tài nguyên và Môi trường biển
617
Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử
bờ biển có chủ thể. Nó còn bao gồm các tài nguyên văn hoá có chủ thể, từ xác tàu
đắm, đèn biển cho đến các di chỉ khảo cổ, lịch sử văn hoá của cộng đồng bản địa. Chủ
thể được xác lập để bảo vệ các vùng có một hoặc nhiều các đặc trưng tự nhiên và văn
hoá. Tài nguyên biển thường gắn liền với quyền tài phán quốc gia. Tài nguyên biển,
theo phương cách truyền thống, được phân theo các nhóm, loại khác nhau [8,9]. Theo
bản chất tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên biển được chia thành tài nguyên sinh vật và
tài nguyên phi sinh vật. Theo khả năng tái tạo, tài nguyên thiên nhiên biển được chia
thành tài nguyên tái tạo và tài nguyên không tái tạo, tài nguyên tiêu hao và tài nguyên
không tiêu hao.
Theo cách hiểu truyền thống, nhiều lợi ích lớn, đặc biệt là sự phát triển kết cấu
hạ tầng và các khu kinh tế trọng điểm được đưa lại từ các yếu tố, hiện tượng và quá
trình tự nhiên có tính tổng hợp theo không gian vùng đất, vùng biển không gắn với tài
nguyên truyền thống cụ thể nào, chỉ được coi là lợi thế phát triển. Đó là nguồn gốc dẫn
đến thiếu tư duy cơ bản trong tổ chức lãnh thổ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Thực tế đã có ở một số quy hoạch phát triển, nền tảng của các quyết sách kinh tế lại
chẳng dựa vào những dạng tài nguyên chính yếu đã được ghi nhận, mà lại dựa vào một
số yếu tố, được coi là lợi thế tự nhiên, được đánh giá thiếu hệ thống và tuỳ vào nhận
thức ngẫu nhiên của người làm quy hoạch. Thực tế, những quyết sách kinh tế quan
trọng nhất của một vùng chính là dựa vào tài nguyên không gian (vị thế), nhưng lại
không được ghi nhận một cách chính thức. Tình trạng này không chỉ ở Việt Nam, mà
còn ở nhiều nước đang phát triển và dần được nhận thức rõ cùng với quá trình phát
triển mạnh mẽ của kinh tế, quản lý và khoa học công nghệ.
Trên thực tế, việc vận dụng cơ sở tài nguyên vị thế ngày càng mở rộng và có
định hướng rõ ràng, nhưng cơ sở lý luận của vấn đề tài nguyên không gian hoặc vị thế
chưa được định hình, còn nhiều bàn luận. Theo Cộng đồng Châu Âu, tài nguyên thiên
nhiên được chia thành 5 dạng [6]: Tài nguyên tái tạo không tiêu hao (Renewable
resources - non-extinguishable); Tài nguyên tái tạo có tiêu hao (Renewable resources -
extinguishable); Tài nguyên không tái tạo và không tiêu hao (Non-renewable resources
- non-extinguishable); Tài nguyên không tái tạo, tiêu hao (Non-renewable resources -
extinguishable); Tài nguyên vị thế (không gian - space) bao gồm đất, mặt biển và
khoảng không. Tài nguyên vị thế (không gian) hàm chứa cả bốn loại tài nguyên kia
như năng lượng mặt trời, gió, tài nguyên nông, ngư và rừng (kể cả tiềm năng bảo tồn
đa dạng sinh học v.v.). Nó có quan hệ với mọi hoạt động của con người liên quan đến
sử dụng tài nguyên, ví dụ làm nhà, xây dựng cơ sở hạ tầng và giao thông. Do vậy, vị
thế được coi là dạng tài nguyên then chốt. Tài nguyên ven bờ Singapore được chia
thành ba nhóm: đất ven bờ và không gian biển, tài nguyên tái tạo và tài nguyên không
tái tạo [7].
Theo nguồn gốc thì tài nguyên thiên nhiên gồm có ba nhóm chủ cơ bản: tài
nguyên sinh vật; tài nguyên phi sinh vật và tài nguyên vị thế (không gian). Theo cách
chia này, trong hệ thống tài nguyên biển, tài nguyên vị thế biển cũng đóng vai trò then
chốt. Đó là không gian biển và ven bờ, nổi và ngầm gồm luồng lạch, bến bãi, đất đai
ven bờ, bán đảo và hải đảo, bãi cát biển, thềm đá, hang động v.v.. Ví dụ, một vịnh
618
TÀI NGUYÊN VỊ THẾ BIỂN VIỆT NAM:…
nước sâu, kín không có phong phú tài nguyên truyền thống, nhưng có thể sử dụng
thành một cảng nước sâu mang lại những lợi ích kinh tế to lớn. Tài nguyên vị thế
(không gian) biển không chỉ đơn thuần là nguồn gốc tự nhiên, mà còn mang các yếu tố
tài nguyên nhân văn, bao gồm: các di tích lịch sử, khảo cổ, văn hoá, cấu trúc cộng
đồng v.v.
Tài nguyên vị thế dùng theo cách nói tiếng Việt trong nhiều văn bản quản lý
hiện nay có lẽ mang hàm ý rộng hơn tài nguyên không gian (space) trong các tài liệu
nước ngoài, bao hàm cả giá trị đưa lại của không gian trong mối quan hệ về vị trí địa
lý của nó với các trung tâm, đầu mối kinh tế, chính trị khu vực, quan hệ với các vành
đai, hành lang kinh tế trên biển, ven biển v.v. Tài nguyên vị thế biển có những nội hàm
riêng, mang tính bản chất, là các yếu tố hình thể và vị trí trong không gian. Sử dụng
hợp lý tài nguyên vị thế biển là một định hướng cơ bản cho phát triển bền vững [19].
Giá trị của một đối tượng tài nguyên vị thế biển được đánh giá theo ba tiêu chí.
Giá trị về vị thế (địa) tự nhiên là các giá trị và lợi ích có được từ vị trí không gian;
tổng thể các yếu tố hình thể và cấu trúc không gian của một khu vực nào đó và tính ổn
định của các quá trình tự nhiên và khả năng ít chịu tác động của thiên tai tại đó. Giá trị
vị thế (địa) kinh tế là các giá trị và lợi ích có được từ các đặc điểm địa lý ảnh hưởng
đến tiến trình phát triển kinh tế của một vùng, một quốc gia, thậm chí một khu vực.
Giá trị địa kinh tế gắn với vai trò đầu mối trong tổ chức lãnh thổ và lãnh hải, từ giao
lưu và quan hệ kinh tế và sự hấp dẫn, sức hút và không gian ảnh hưởng. Giá trị vị thế
(địa) chính trị là lợi ích kết hợp của lợi thế về địa lý tự nhiên và nhân văn, với một bối
cảnh chính trị và kinh tế quốc tế nào đó. Ngoài ba hợp phần giá trị nêu trên, một đối
tượng tài nguyên vị thế còn có các giá trị tài nguyên đi kèm về sinh vật, phi sinh vật và
nhân văn.
1.2. Các thuộc tính
Tài nguyên vị thế, trong đó có yếu tố địa chính trị có ý nghĩa chiến lược hết sức
quan trọng đối với vận mệnh của một đất nước. Sự thịnh suy của một quốc gia phụ
thuộc rất nhiều vào khả năng khai thác và tận dụng nguồn tài nguyên địa chính trị.
Trong bối cảnh chính trị-kinh tế quốc tế hiện nay, một trật tự thế giới mới đang hình
thành, trong đó Việt Nam nằm ở một vị trí tương đối trung tâm của tranh chấp nước
lớn và liên kết kinh tế của khu vực. Điều này đang đặt ra những thách thức to lớn,
nhưng cũng đem lại những vận hội không nhỏ cho Việt Nam.
Nhiều quốc gia đảo coi tài nguyên vị thế là tiềm năng lớn nhất để phát triển
kinh tế dịch vụ và du lịch, mà thành công lớn nhất là Singapore. Từ một vùng nghèo
tách ra khỏi Malaysia vào những năm 60, đất nước này vươn dậy nhờ biết tận dụng vị
thế của một đảo nằm sát eo Malacca, được coi là cửa ngõ thông nối Ấn Độ Dương và
Thái Bình Dương. Nhiều nước khác đã biết tận dụng kết hợp vị thế với các danh thắng
tự nhiên, các kỳ quan sinh thái và địa chất để tạo nên sự phát triển vượt bậc về du lịch
sinh thái biển.
Mỗi một địa điểm, địa phương, khu vực hoặc vùng miền đều có những giá trị
tài nguyên vị thế nhất định bao hàm ba hợp phần nói trên. Trên thực tế thì tài nguyên
619
Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử
địa kinh tế và tài nguyên địa chính trị có khi được hiểu là một nhóm; tài nguyên vị thế
kinh tế - chính trị.
Bảng 1: Các hợp phần của tài nguyên vị thế và tầm quan trọng của chúng
TT Hợp Giá trị Quy mô Quan hệ Tính ổn
phần định
1 Vị thế tự Có ý nghĩa lớn đối Địa phương; Có tính độc lập Có tính ổn
nhiên với phát triển kinh tế Quốc gia; tương đối, có mối định khá
và bảo tồn tự nhiên. Khu vực và quan hệ khách cao.
quốc tế quan nhưng nhân
tố nội tại quyết
định.
2 Vị thế địa Có ý nghĩa lớn về Vùng miền Có vai trò tác Có tính ổn
kinh tế phát triển kinh tế, trong nước; động mạnh đến định tương
đặc biệt là dịch vụ. Khu vực và vùng miền và khu đối.
quốc tế vực.
3 Vị thế địa Có ý nghĩa đặc biệt Vùng miền Quan hệ vùng Có tính ổn
chính trị về lợi ích kinh tế và trong nước; miền trong nước định thấp.
chủ quyền quốc gia, Khu vực và và quan hệ khu
an ninh và quốc quốc tế. vực, quốc tế.
phòng.
Tài nguyên vị thế là một khái niệm còn ít được được xem xét về phương diện
khoa học và kinh tế, nhưng bản thân chúng lại được khai thác và sử dụng thường
xuyên. Mỗi hợp phần vị thế tự nhiên, vị thế địa kinh tế và vị thế địa chính trị có những
giá trị riêng biệt và sự kết hợp của chúng tạo nên giá trị tổng hợp cho phát triển kinh tế
- xã hội.
Tài nguyên vị thế tự nhiên có tính ổn định khá cao, phụ thuộc vào sự ổn định
của hình thể không gian. Ví dụ, dường như suốt cả nghìn năm qua, từ thời Lý - Trần,
vùng vịnh Bái Tử Long luôn có tầm quan trọng đặc biệt đối với kinh tế thương mại,
hàng hải và phòng thủ. Trong khi đó phố cổ và thương cảng Hội An thịnh vượng một
thời đã bị suy tàn do bồi lấp Cửa Đại gây cản trở tàu thuyền ra vào và ngập lụt ven bờ.
Nội lực và ưu thế phát triển của một khu vực hay một vùng miền có được trên thực tế
là nhờ phát huy giá trị tài nguyên vị thế tự nhiên, bao hàm cả các tài nguyên sinh vật
và phi sinh vật khác nằm trong cùng phạm vi không gian nội tại của khu vực.
Tài nguyên vị thế địa kinh tế có tính ổn định tương đối, phụ thuộc vào vị thế tự
nhiên và bối cảnh kinh tế - xã hội. Ví dụ, vương quốc cổ Phù Nam phồn thịnh vào
khoảng thế kỷ III - X gắn với “con đường tơ lụa” trên biển xuyên Ấn Độ Dương - Thái
Bình Dương. Ngày nay, “con đường tơ lụa” vẫn còn đó với hoạt động hàng hải từ Ấn
Độ Dương qua eo Malacca, sang Biển Đông và lên Đông Bắc Á thuộc loại nhộn nhịp
nhất thế giới với 13 trong số 20 cảng container lớn nhất thế giới nằm trên hành lang
tàu biển Singapore - Nhật Bản và từ vùng Malacca lên Đông Bắc Á, mỗi ngày có
620
TÀI NGUYÊN VỊ THẾ BIỂN VIỆT NAM:…
khoảng 4 triệu thùng dầu được vận chuyển trên các tuyến hàng hải quốc tế. Tuy nhiên,
cửa ngõ hướng ra biển nối vào “con đường tơ lụa” bây giờ không phải là các cửa sông
Miền Tây Nam Bộ bị sa bồi mà là vùng cửa sông Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Sài
Gòn - Thị Vải.
Tài nguyên vị thế địa chính trị có tính ổn định thấp. Ví dụ, tài nguyên địa chính
trị của Việt Nam là một tổng thể hết sức đa dạng và phức tạp, cấu thành từ rất nhiều
yếu tố, trong đó yếu tố vị thế biển dường như có vai trò quan trọng hàng đầu, nhưng
giá trị và ý nghĩa của chúng không bất biến. Việt Nam là một cửa ngõ của Lào và
Campuchia ra biển, nhưng mức độ quan trọng của cửa ngõ còn phụ thuộc vào khả
năng phát triển của các nước này. Tài nguyên địa chính trị, không chỉ là địa thế, cũng
không chỉ là cục diện, mà luôn là sự kết hợp địa lý tự nhiên và nhân văn, với một bối
cảnh chính trị và kinh tế quốc tế nào đó [9]. Chính cục diện chính trị - kinh tế xung
quanh Việt Nam sẽ quyết định yếu tố nào là vượt trội, có tầm vóc chiến lược, trong các
yếu tố tài nguyên địa chính trị của Việt Nam. Sự thịnh vượng về kinh tế của một đất
nước, một vùng lãnh thổ phụ thuộc rất nhiều vào việc phát huy giá trị tài nguyên địa
kinh tế trong mối quan hệ không gian kinh tế trong phạm vi vùng miền, quốc gia và
khu vực - quốc tế. Vận mệnh của một dân tộc, sự thịnh suy của một quốc gia phụ
thuộc rất nhiều vào tài nguyên địa chính trị của quốc gia ấy, vào khả năng khai thác và
sử dụng nguồn tài nguyên này.
2. Tiềm năng tài nguyên vị thế biển Việt Nam
2.1.Đối tượng tài nguyên
Có thể xác định tài nguyên vị thế vùng biển và ven bờ Việt Nam là các hệ thống
thuỷ hệ hoặc địa hệ với cả ba hợp phần nền đất (hoặc đáy), nước và không khí, nằm
trong phạm vi chủ quyền quốc gia, bao gồm các vùng bờ [10], các đảo và quần đảo
[11,12], các thuỷ vực ven bờ (vũng vịnh, cửa sông, đầm phá) [13,14,15] và các vùng
nước ngoài khơi v.v. Tài nguyên vị thế biển Việt Nam được phân cấp như sau:
Cấp 1: Biển Việt Nam
Cấp 2: Các vùng của biển Việt Nam. Theo đới vĩ tuyến: Vùng biển Vịnh Bắc
Bộ, Vùng Biển Trung Bộ; Vùng biển Nam Bộ và Vịnh Thái Lan. Theo các đới xa bờ:
Dải ven bờ biển, vùng thềm lục địa và vùng biển sâu (ứng với sườn lục địa và lòng
chảo nước sâu). Trong một số trường hợp có thể đánh giá tài nguyên vị thế theo các
vùng pháp lý (Nghị quyết ngày 23/06/1994 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
phê chuẩn công ước của Liên Hiệp quốc về Luật biển năm 1982): vùng thềm lục địa,
vùng đặc quyền kinh tế và vùng tiếp giáp lãnh hải; hoặc thậm chí theo các vùng: nội
thuỷ, lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán.
Cấp 3: Các thuỷ hệ - địa hệ nằm trong các vùng biển Việt Nam, nhưng tạo
thành các hệ thống riêng. Đó là hệ thống cửa sông, vũng vịnh, đầm phá, hải đảo.
Các đối tượng tài nguyên cấp 3 tạo ra những hướng đặc thù trong sử dụng theo
hệ thống, nhưng lại tổ hợp theo vùng biển để tạo các giá trị tổng thể đặc trưng cho mỗi
vùng. Ví dụ, giá trị vị thế tự nhiên của dải ven bờ Vịnh Bắc Bộ là tổ hợp các giá trị vị
thế của các cửa sông, vũng vịnh, đầm phá và hải đảo nằm trong phạm vị của mình.
621
Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử
Trong khi, các vũng vịnh dọc bờ biển Việt Nam lại tạo nên một hệ thống tài nguyên
với giá trị ưu thế khác với hệ thống cửa sông, hay đầm phá.
2.2. Tiềm năng sử dụng
Việc định loại giá trị tài nguyên vị thế biển hết sức quan trọng nhằm xác định
tiềm năng và định hướng sử dụng chúng. Tài nguyên vị thế biển cũng bao hàm các giá
trị bao gồm các giá trị sử dụng trực tiếp, sử dụng gián tiếp, giá trị để dành và các giá trị
phi sử dụng [16]. Đến nay, tài nguyên biển nói chung, vị thế biển nói riêng chủ yếu
được quan tâm đến các giá trị sử dụng trực tiếp, chưa chú ý đến các giá trị gián tiếp và
và giá trị lưu tồn mà đôi khi lớn hơn nhiều các giá trị sử dụng trực tiếp.
Cùng với nhu cầu và tiềm lực phát triển kinh tế xã hội, vai trò tài nguyên vị thế
biển Việt Nam ngày càng nổi bật và chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong hệ thống
tài nguyên biển vì những giá trị và lợi ích to lớn về nhiều mặt mà nhóm này mang lại.
Sử dụng tài nguyên vị thế chính là việc tổ chức không gian biển và quy hoạch phát
triển kinh tế biển, mà trước đây chỉ được coi là yếu tố lợi thế, không được xem là tài
nguyên.
Phát triển kinh tế - xã hội. Tài nguyên vị thế biển Việt Nam có tiềm năng sử
dụng rất lớn cho các lợi ích phát triển kinh tế - xã hội [11, 17,18, 19, 2, 13, 14, 12] như
phát triển giao thông - cảng, du lịch và dịch vụ, nghề cá biển, phát triển công nghiệp,
cơ sở hạ tầng và đô thị hoá và các lĩnh vực kinh tế khác. Để phát triển các lĩnh vực
này, trước hết là cần sử dụng yếu tố không gian (đảo, biển, thuỷ vực ven bờ) và yếu tố
vị trí địa lý đặc thù của tài nguyên vị thế, sau đó là sử dụng hợp lý các yếu tố tài
nguyên sinh vật và phi sinh vật nằm chính trong không gian phát triển (tự tại) và ngoài
không gian phát triển (sức hút).
Hoạt động kinh tế thị trường đang phát triển rất mạnh trong khu vực, tạo ra nhu
cầu liên kết và giao thương to lớn giữa các nước, các địa phương. Trong bối cảnh ấy,
lợi thế địa lý của Việt Nam do nằm kề trục lộ xương sống của kinh tế khu vực, đặc biệt
khu vực miền Nam và miền Trung ở vị trí bản lề giữa biển và đất liền, ngay tâm hình
học của miền Đông Nam châu Á, nếu được phát huy mạnh mẽ sẽ là nguồn tài nguyên
vô giá giúp Việt Nam phồn thịnh. Việc phát huy tài nguyên địa chính trị của Việt Nam
có thể diễn ra theo hai hướng: làm cửa ngõ ra biển của nội địa châu Á và làm đầu cầu
trên đất liền của con đường giao thương - trên biển và trên không - qua biển Đông [19].
Đảm bảo an ninh, quốc phòng và lợi ích, chủ quyền quốc gia trên biển. Tài
nguyên vị thế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đảm bảo an ninh quốc phòng và
chủ quyền quốc gia trên biển. Không gian biển và ven bờ biển Việt Nam là một dạng
tài nguyên quân sự, được khai thác và sử dụng triệt để trong chiến tranh chống ngoại
xâm. Việc bố trí phòng thủ cũng như lập các phương án tác chiến trước hết phải dựa
vào các yếu tố của vị thế như đặc điểm tự nhiên, đặc biệt là địa hình và vị trí địa lý
[14]. Các đảo, vùng cửa sông, vịnh biển, vùng thềm lục địa rất có giá trị phân định
ranh giới và chủ quyền quốc gia trên biển.
Bảo tồn tự nhiên. Phát triển các khu bảo tồn tự nhiên biển là một hình thức sử
dụng các giá trị sử dụng gián tiếp hoặc duy trì các giá trị để giành, lưu lại của tài
622
TÀI NGUYÊN VỊ THẾ BIỂN VIỆT NAM:…
nguyên vị thế biển. Lợi ích và tầm quan trọng của các khu bảo tồn biển rất lớn, bao
gồm cả lợi ích kinh tế trực tiếp (du lịch sinh thái, phát triển nguồn lợi ở vùng chuyển
tiếp), lợi ích gián tiếp (văn hoá, khoa học và giáo dục) và lợi ích lan toả (duy trì nguồn
giống cho các ngư trường lân cận, nơi ở cho động vật di trú v.v.). Các khu bảo tồn tự
nhiên bắt đầu được thành lập từ năm 1962, đến năm 2006 có tổng số 212 khu (đã được
công nhận 126, đang trình chính phủ phê duyệt 86) với diện tích trên 2 triệu ha, chiếm
khoảng 6% diện tích tự nhiên của lãnh thổ Việt Nam, trong đó có 20 khu trên biển
(vườn Quốc gia, khu bảo tồn biển).
2.3. Một số dạng tài nguyên vị thế
Vùng cửa sông. Hệ thống sông ngòi Việt Nam phát triển khá dày đặc hàng năm,
đưa ra biển khoảng 870 tỷ m3 nước và 250 triệu tấn bùn cát, được phân bố trên 10 lưu
vực sông chính là các sông Quảng Ninh, sông Hồng - Thái Bình, sông Mã, sông Cả,
sông Gianh - Quảng Trị - Hương, sông Thu Bồn, sông Trà Khúc, sông Ba, sông Đồng
Nai và sông Mê Kông. Các sông đổ vào biển qua khoảng 114 cửa [1,15]. Các vùng
cửa sông được chia thành hai kiểu là châu thổ và vùng cửa hình phễu. Việt Nam có hai
châu thổ lớn là sông Hồng ở phía bắc và Mê Kông ở phía nam và các châu thổ nhỏ
như Mã, Cả, Thu Bồn, Đà Rằng v.v. ở Trung Bộ. Châu thổ sông Hồng có diện tích
khoảng 17 nghìn km2, gần một thế kỷ qua bồi lấn ra biển trung bình 28m/năm, có nơi
100 - 120m/năm như ở cửa Ba Lạt và cửa Đáy. Châu thổ Mê Kông lớn nhất Đông
Nam Á (diện tích 35000 km2 phần Việt Nam), tốc độ lấn biển tới 150m/năm tại mũi
Cà Mau. Vùng cửa sông hình phễu là một vùng hạ lưu sông, thường có dạng hình
phễu, bị ngập chìm không đền bù trầm tích, và thuỷ triều mạnh. Các vùng cửa sông
hình phễu lớn và điển hình của thế giới như Xen, Jironda (Pháp), Thame, Mersey
(Anh), Rein, Maas (Hà Lan), Potomac (Mỹ), La-plata (Nam Mỹ), Trường Giang
(Trung Quốc) [15]. Đây thường là nơi phát triển các cảng lớn và các hoạt động công
nghiệp, hàng hải, dịch vụ và du lịch đi kèm. Nhiều cảng biển thuộc loại lớn nhất thế
giới nằm tập trung ở vùng cửa sông hình phễu, điển hình là Rotterdam của Hà Lan,
Liverpool và London của Anh và La Havre của Pháp v.v. Việt Nam có hai vùng cửa
sông hình phễu điển hình là vùng cửa sông Đồng Nai và vùng cửa sông Bạch Đằng với
sự tương đồng về tự nhiên, tài nguyên và tiềm năng phát triển kinh tế xã hội cho các
thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu và Hải Phòng. Hải Phòng là cửa ngõ hướng ra
biển ở phía bắc của cả nước và Bà Rịa Vũng Tàu là cửa ngõ ra biển ở phía nam trong
mối quan hệ phát triển các vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh
ở phía bắc và thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu ở phía nam.
Đầm phá. Đầm phálà một loại hình thủy vực ven bờ, nước lợ, mặn hoặc siêu
mặn, thường có hình dáng kéo dài, được ngăn cách với biển bởi hệ thống đê cát và có
cửa thông nối với biển. Cửa đầm phá có thể một hoặc nhiều, mở thường xuyên hoặc bị
đóng kín định kỳ. Đầm phá ven bờ có mặt ở nhiều nơi, chiếm khoảng 13% chiều dài
đường bờ đại dương thế giới. Ở Việt nam, các đầm phá tập trung ở miền Trung, nơi
giàu nguồn bồi tích cát ven bờ và động lực sóng mạnh và thuỷ triều thường không lớn.
Từ Thừa Thiên - Huế tới Ninh Thuận, có 12 đầm phá tiêu biểu, tổng diện tích chỉ
khoảng 458km2, phân bố trên khoảng 21% chiều dài đường bờ biển Việt Nam [13].
623
Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử
Các đầm phá thường được ví như là các ốc đảo giàu có nằm ở các vùng ven biển
nghèo. Chúng có giá trị rất lớn về chức năng sinh thái và môi trường, là các vùng đánh
bắt và nuôi trồng thuỷ sản, du lịch, bến cá nhân dân và nơi cơ trú tránh gió bão rất an
toàn. Một số cảng quan trọng như Thuận An, Quy Nhơn nằm trong vùng đầm phá. Hệ
đầm phá Tam Giang - Cầu Hai chạy dài 70km dọc bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế, rộng
216 km2 là một đầm phá có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, thuộc loại lớn của thế giới.
Với tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là cửa ngõ hướng ra biển, có liên quan trực tiếp với
cuộc sống của 1/3 dân số của tỉnh và có ảnh hưởng quan trọng đối với toàn bộ đời
sống kinh tế xã hội của cả tỉnh, gián tiếp liên quan đến sự hình thành và phát triển của
đô thị Huế.
Vũng vịnh. Vũng, vịnh ven bờ biển Việt Nam được hiểu là một phần của biển
lõm vào lục địa hoặc do đảo chắn tạo thành một vùng nước khép kín ở mức độ nhất
định mà trong đó động lực biển thống trị. Các vũng vịnh ven bờ Việt Nam được chia
thành 3 cấp cơ bản: Cấp 1: vịnh biển (gulf - Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan); Cấp 2:
vịnh ven bờ (bay - Vịnh Hạ Long, Vịnh Đà Nẵng v.v.); Cấp 3: Vũng (bight và shelter -
Vũng Rô, Vũng Xuân Đài v.v). Không kể các vịnh lớn (gulf), ở Việt Nam, vũng và
vịnh ven bờ có độ sâu không quá 30m. Các vũng có diện tích dưới 50 km2, các vịnh
ven bờ có diện tích từ 50 km2 trở lên, tổng số 48 vũng, vịnh với tổng diện tích khoảng
4000 km2. Các vũng -vịnh ven bờ phân bố theo 4 vùng địa lý: vùng bờ Bắc Bộ, Bắc
Trung Bộ, Nam Trung Bộ và vùng các đảo phía nam [14, 15]. Các cảng có tiềm năng
lớn phát triển giao thông - cảng; du lịch - dịch vụ; đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản kiểu
giàn, lồng. Các cảng quan trọng hàng đầu của nước ta như Cam Ranh, Văn Phong, Đà
Nẵng, Cái Lân phân bố trong các vịnh gần kín, nửa kín. Nhiều vịnh có cảnh quan đẹp
được xếp vào hàng di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới, có giá trị to lớn cho phát triển
du lịch. Vịnh Hạ Long hai lần được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Vịnh Nha
Trang được bình chọn vào danh sách 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Các Vịnh Bái Tử
Long, Cam Ranh có ý nghĩa lớn về phòng thủ quân sự.
Đảo và quần đảo. Việt Nam có khoảng 3000 hòn đảo ven bờ với diện tích hơn
1600 km2, trong đó trên 66 đảo có khoảng 155 nghìn dân sinh sống, tập trung chủ yếu
ở vùng ven bờ Đông bắc [11, 12]. Trừ đảo Phú Quý ngăn cách với thềm lục địa hiện
đại qua một trũng nước sâu và các quần đảo san hô Trường Sa, Hoàng Sa giữa Biển
Đông, tất cả các đảo gần bờ, kể cả Bạch Long Vỹ, Côn Đảo và Phú Quốc đều nằm
trong phạm vi thềm lục địa. Đảo có nhiều giá trị quý như đất sinh cư, du lịch sinh thái,
xây dựng kết cấu hạ tầng khai thác biển. Các đảo có giá trị phát triển du lịch biển và
bảo tồn tự nhiên, xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá, dịch vụ dầu khí, neo trú tránh bão
v.v. Cát Bà và Phú Quốc có thể phát triển trở thành các hòn ngọc của Châu Á. Danh
sách 15 khu bảo tồn thiên nhiên biển Việt Nam hiện nay đều gắn liền với các đảo. Một
số đảo như Thổ Chu, Cồn Cỏ, Đảo Trần v.v. có giá trị là đường cơ sở làm lợi phần
lãnh hải cho Tổ Quốc. Hai quần đảo san hô xa bờ mang lại lợi ích nhiều mặt và lâu dài
cho đất nước. Quần đảo Hoàng Sa nằm trên cao nguyên ngầm rộng hơn 100 ngàn km2,
bao gồm hơn 100 đảo nổi, đá, bãi nông, bãi ngầm với trên 60 nơi đã được đặt tên (có
16 đảo nổi) thuộc về 3 cụm lớn là Lưỡi Liềm, Vĩnh An và Mac- lec - phin. Quần đảo
624
TÀI NGUYÊN VỊ THẾ BIỂN VIỆT NAM:…
Trường Sa nằm trên cao nguyên ngầm rộng hơn 300 ngàn km2, bao gồm hàng trăm
đảo nổi, đá, bãi nông, bãi ngầm với trên 130 nơi đã được đặt tên (có 23 đảo nổi), thuộc
về 8 cụm lớn là Song Tử, Thị Tứ, Loại Ta, Nam Yết, Sinh Tồn, Bình Nguyên, Trường
Sa và Thám Hiểm [10,9].
3. Định hướng phát huy giá trị và tiềm năng của tài nguyên vị thế biển Việt Nam
3.1. Hướng tiếp cận
Để phát huy được các giá trị tài nguyên vị thế biển, cần có các cách tiếp cận
đúng đắn về vấn đề sử dụng hợp lý: tiếp cận dạng tài nguyên mới, hệ thống, liên
ngành, phát triển bền vững và tiếp cận kinh tế dịch vụ.
Tài nguyên vị thế là những giá trị và lợi ích có được nhờ sử dụng vị trí, không
gian của một nơi nào đó vào các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, phòng thủ và các
lợi ích quốc gia khác. Vì vậy, việc đánh giá tài nguyên này cần có cách tiếp cận khác
với tài nguyên truyền thống. Mỗi một khu vực, hoặc đối tượng có giá trị tài nguyên vị
thế đều là một hệ thống hoặc nằm trong một hệ thống tự nhiên - kinh tế - xã hội, có các
giá trị nổi bật và các giá trị đi kèm. Tính chất liên ngành đảm bảo định hướng sử dụng
tài nguyên có hiệu quả kinh tế, dung hoà mâu thuẫn lợi ích sử dụng, tôn trọng các yếu
tố cấu trúc cộng đồng, truyền thống, bảo tồn và phát huy được các giá trị tự nhiên và
nhân văn. Sử dụng tài nguyên vị thế biển theo định hướng phát triển bền vững [8] đảm
bảo được cả ba lợi ích về kinh tế (dịch vụ là trọng tâm), xã hội (chủ quyền và lợi ích
quốc gia là trọng tâm) và môi trường (bảo tồn tự nhiên là trọng tâm).
Kinh tế dịch vụ là thành phần cơ bản của nền kinh tế thị trường mà Việt Nam
đang hướng tới. Tài nguyên vị thế biển là nhân tố vô cùng quan trọng để thúc đẩy sự
phát triển của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là nền tảng của
các hoạt động kinh tế dịch vụ như hàng hải, hậu cần nghề cá, viễn thông, các khu trung
chuyển, khu mậu dịch tự do và các hoạt động khác liên kết vùng miền, lãnh thổ và
lãnh hải thông qua các tuyến vành đai và hành lang kinh tế v.v.
Tài nguyên vị thế biển Việt Nam gồm ba hợp phần giá trị cơ bản về vị thế tự
nhiên, địa kinh tế, địa chính trị, ngoài ra còn có các giá trị tài nguyên đi kèm. Tài
nguyên vị thế biển cũng bao hàm các giá trị sử dụng trực tiếp, sử dụng gián tiếp và các
giá trị phi sử dụng. Để phát huy giá trị của nó, cần phải có sự nhìn nhận linh hoạt về
giá trị địa chính trị và địa kinh tế, bởi vì đặc điểm địa chính trị, địa kinh tế của mỗi địa
phương, vùng miền hay quốc gia thay đổi theo trình độ phát triển và bối cảnh chung
của cả nước, khu vực và thế giới. Hơn nữa, phạm vi ảnh hưởng của địa chính trị, địa
kinh tế có xu hướng mở rộng trong xu thế giao lưu mở rộng, hợp tác và toàn cầu hoá
đang diễn ra mạnh mẽ. Trong khi lợi ích địa phương, vùng miền gắn với lợi ích quốc
gia và lợi ích quốc gia ngày càng bị đan xen với lợi ích khu vực và quốc tế.
Để phát huy tiềm năng tài nguyên vị thế biển phải hiểu rõ được thế mạnh của
từng địa phương, vùng lãnh thổ và của cả nước về tiềm năng và khả năng phát huy giá
trị của tài nguyên thiên nhiên và nhân văn và các nguồn lực nội tại về vốn, lực lượng
lao động và khoa học - công nghệ. Từ đó có một định hướng chiến lược đúng đắn về
phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phải xác định được vị trí đúng đắn của đối tượng
625
Trần Đức Thạnh, Trần Đình Lân, Nguyễn Hữu Cử
trong tổ chức không gian lãnh thổ và quy hoạch phát triển tổng thể ở tầm vĩ mô và đối
với tầm quốc gia thì phải đặt trong bối cảnh phát triển khu vực và quốc tế. Hiểu rõ
được mặt mạnh, mặt yếu của các địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia khác để có
những quyết sách phù hợp cho liên kết, hợp tác và cạnh tranh. Hơn nữa, phải gắn được
với xu thế phát triển chung của vùng lãnh thổ, quốc gia, khu vực và quốc tế để xác
định được những lợi thế, lợi ích có thể tận dụng, trách nhiệm có thể tham gia và những
rủi ro có thể tránh được.
3.2. Định hướng phát huy tiềm năng
Việc sử dụng và phát huy tiềm năng tài nguyên vị thế biển Việt Nam đang có
những cơ hội và thách thức lớn. Về cơ hội, đó là nhận thức về giá trị và tiềm năng tài
nguyên vị thế ngày càng được nâng cao, thể chế và chính sách ngày càng hoàn thiện,
tiềm lực kinh tế và khoa học công nghệ ngày càng lớn mạnh, hội nhập quốc tế ngày
càng mở rộng. Về thách thức, đó là áp lực phát triển kinh tế xã hội đến môi trường
ngày càng lớn, đe doạ từ thiên tai và các sự cố môi trường ngày càng tăng, xuất phát
điểm và nền tảng kinh tế còn thấp, mâu thuẫn lợi ích ngày càng sâu sắc và cạnh tranh
phát triển ngày càng gay gắt, thể chế chính sách chưa hoàn thiện và ý thức xã hội của
cộng đồng và năng lực của các cấp quản.
Phát huy tiềm năng tài nguyên vị thế biển Việt Nam là cần phải đáp ứng được
nhu cầu lâu dài phục vụ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển; lồng
ghép sử dụng hợp lý không gian biển mà kinh tế dịch vụ là trọng tâm, với bảo vệ môi
trường, bảo tồn tự nhiên và phát huy các giá trị văn hoá, khoa học và giáo dục.
Cần sớm xây dựng được chiến lược định hướng lâu dài và phương án trước mắt
sử dụng hợp lý tài nguyên vị thế biển theo định hướng phát triển bền vững và tạo khả
năng đột phá về kinh tế - xã hội với kinh tế dịch vụ là trọng tâm.
Tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh cơ sở thể chế, chính sách và bổ sung các văn
bản pháp quy liên quan đến phát triển không gian biển và dải ven bờ. Ngoài tạo lập
môi trường cạnh tranh bình đẳng, nhà nước giữ quyền điều hành và quản lý trong một
số lĩnh vực chủ chốt khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế biển.
Tổ chức tốt quy hoạch không gian lãnh thổ - lãnh hải [2, 20] theo đặc thù vùng
miền vai trò chủ quyền tương ứng với các vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế,
vùng quyền chủ quyền và vùng quyền tài phán. Tăng cường hoạt động dịch vụ và
trung chuyển trên biển để hỗ trợ phát triển kinh tế đảo và xa bờ. Phát triển mạnh cảng
hàng hải, hoạt động trung chuyển, du lịch sinh thái và các hoạt động kinh tế dịch vụ
biển trở thành mũi nhọn của khai thác tài nguyên vị thế biển.
Ổn định chính trị - xã hội trên biển có vai trò nền tảng đối với khai thác tài
nguyên vị thế biển. Cần tăng cường an ninh quốc phòng, chống nạn cướp biển và khai
thác tài nguyên trái phép. Tăng cường kiểm tra, giám sát bằng cả các phương tiện trên
biển và viễn thám nhằm đảm bảo an toàn môi trường và an ninh tài nguyên. Phát hiện
và kịp thời xử lý các vụ vi phạm như vận chuyển và đổ thải trái phép các chất gây ô
nhiễm, sử dụng các hình thức khai thác huỷ hoại tài nguyên, vi phạm hàng hải trong
626
TÀI NGUYÊN VỊ THẾ BIỂN VIỆT NAM:…
các vùng bảo vệ đặc biệt và xử phạt các vi phạm trên biển.Gắn kết phát triển kinh tế
với an ninh quốc phòng và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển, phối hợp tốt giữa các tổ
chức quản lý, kinh tế với các tổ chức tìm kiếm cứu nạn trên biển, cảnh sát biển, hải
quân và bộ đội biên phòng. Để đảm bảo ổn định chính trị - xã hội, cần giải quyết tốt
các mâu thuẫn lợi ích sử dụng nảy sinh khi xuất hiện do tranh chấp không gian, tranh
chấp tài nguyên và gây tác động môi trường. Mâu thuẫn có thể nẩy sinh trong mối
quan hệ giữa các địa phương, vùng miền và quan hệ các quốc gia. Trong phạm vi quốc
gia, các mẫu thuẫn thường là giữa các cấp chủ thể hưởng lợi, giữa các lĩnh vực phát
triển kinh tế, giữa phát triển kinh tế và bảo tồn tự nhiên và đôi khi là tranh chấp quyền
sử dụng và quản lý. Ở cấp quan hệ quốc gia, tranh chấp chủ quyền không gian biển có
khi trở thành vấn về gay gắt, làm hạn chế khả năng phát huy tiềm năng tài nguyên vị
thế biển. Đó chính là vấn đề thuộc về vị thế địa chính trị, có tính ít ổn định, có thể
được cải thiện, hoặc xấu đi trong những hoàn cảnh cụ thể.
Cần đẩy mạnh điều tra, đánh giá để hiểu rõ bản chất, giá trị và tiềm năng của tài
nguyên vị thế biển Việt Nam, bao gồm cả vùng biển, ven bờ và các đảo. Tăng cường
xây dựng tiềm lực cán bộ khoa học và chuyên gia cho các cơ quan nghiên cứu và quản
lý không gian biển. Chú trọng đào tạo xây dựng một hệ thống các cơ quan chuyên
trách điều tra nghiên cứu và ứng dụng công nghệ về biển đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu
phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo bình đẳng trong các
hợp tác quốc tế song phương và đa phương trên trên Biển Đông. Phấn đấu xây dựng
được một nền tảng cơ sở vật chất cho nghiên cứu và triển khai như đội tàu nghiên cứu,
các trạm quan trắc môi trường và cảnh báo thiên tai, các phòng thí nghiệm trọng điểm
và các cơ sở thực nghiệm. Ưu tiên các hướng khoa học và công nghệ cao để tiếp cận
trình độ khu vực về một số mặt có liên quan đến lợi ích bình đẳng khai thác các vùng
nước giáp kề, các vùng chồng lấn hoặc tranh chấp. Đó là các vấn đề xây dựng công
trình trên biển, dự báo, thăm dò khoáng sản và nguồn lợi nghề cá, nuôi trồng thuỷ sản
hiệu xuất cao, nước ngọt cho vùng ven biển và các đảo xa bờ, phát triển các nguồn
năng lượng sạch nguồn gốc từ biển (gió, sóng, thuỷ triều, dòng chảy biển v.v.), tách
chiết các hợp chất thiên nhiên có giá trị cao từ nguồn vật liệu biển và chế biến các sản
phẩm biển.
Để phát huy tiềm năng tài nguyên vị thế biển phục vụ phát triển bền vững, cần
tăng cường bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai (sóng, bão, mực biển dâng cao,
ngập lụt và xâm nhập mặn ven bờ, xói lở, sa bồi, động đất và cả khả năng sóng thần).
Xây dựng chiến lược và các chương trình, kế hoạch hành động, các dự án ưu tiên để
kiểm soát ô nhiễm, ngăn ngừa suy thoái, phát triển tài nguyên, cảnh báo thiên tai và
ngăn ngừa sự cố môi trường trên không gian biển. Phát huy mặt mạnh của nền kinh tế
thị trường đối với khai thác tiềm năng vị thế và bảo vệ môi trường vùng biển. Phát
triển các mô hình quản lý tổng hợp biển và dải ven bờ biển. Phát triển các khu bảo tồn
biển như là một quốc sách sử dụng không gian biển cho phát triển bền vững. Các khu
này, ngoài duy trì các giá trị về tự nhiên, đa dạng sinh học và khoa học, còn mang lại
những lợi ích kinh tế to lớn nhờ hỗ trợ cho du lịch sinh thái và nghề cá.
Tăng cường hội nhập quốc tế để tạo ra cơ hội hiểu biết, học hỏi kinh nghiệm
627