Cấu trúc tài chính

  • 10 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 10 trang

Nội dung text: Cấu trúc tài chính

CAÁU TRUÙC
TAØI CHÍNH
CHUYEÂN ÑEÀ 3
11/09/2009 1
Noäi dung nghieân cöùu
ƒ Caáu truùc taøi chính
ƒ Löïa choïn caáu truùc Taøi chính
ƒ Caùc khuynh höôùng taøi trôï
ƒ Coå phaàn hoùa DNNN
11/09/2009 2
1
Caáu truùc taøi chính
Xem xeùt baûng caân ñoái cuûa moät doanh nghieäp
Taøi saûn Nôï vaø voán
1. Taøi saûn löu ñoäng 1. Nôï thöôøng xuyeân ( ngaén haïn)
2. Taøi saûn coá ñònh 2. Nôï daøi haïn
3. Voán coå phaàn (ñieàu leä)
4. Lôïi nhuaän
„ Caàn phaân bieät:
ƒ Caáu truùc taøi chính laø söï hoãn hôïp giöõa nôï vaø voán
ƒ Caáu truùc voán laø söï hoãn hôïp giöõa nôï daøi haïn vaø voán sôû höõu
chuû + lôïi nhuaän
11/09/2009 3
Caáu truùc taøi chính
ƒ Nhaän xeùt:
ƒ Cấu truùc voán vaø caáu truùc taøi chính leäch nhau veà
nôï ngaén haïn.
ƒ Caùc khoaûn nôï ngaén haïn (Spontaneous liabilities)
naåy sinh trong quaù trình kinh doanh, goàm:
ƒ Caùc khoaûn Acruals (Löông, BHXH…)
ƒ Caùc khoaûn phaûi traû ñöôïc hình thaønh trong
chu kyø hoaùn chuyeån tieàn
ƒ Caáu truùc voán chæ tính ñeán caùc loaïi voán trung daøi
daïn – quyeát ñònh ñeán giaù trò doanh nghieäp.
11/09/2009 4
2
Caáu truùc taøi chính
ƒ Caáu truùc voán:
ƒ Cô caáu nôï daøi haïn:
ƒ Vay daøi haïn töø caùc ñònh cheá taøi chính
ƒ Phaùt haønh traùi phieáu (bonds) treân thò
tröôøng voán
ƒ Cô caáu voán sôû höõu:
ƒ Huy ñoäng voán coå phaàn thoâng qua baùn coå
phieáu thoâng thöôøng (common stock) - coå
phieáu öu ñaõi (Preferred stock) treân thò
tröôøng chöùng khoaùn
ƒ Töï taøi trôï (Boå sung lôïi nhuaän vaøo voán)
11/09/2009 5
Caáu truùc taøi chính
Ñaëc ñieåm nôï vaø voán trong caáu truùc voán cuûa doanh nghieäp
„ Nôï „ Voán coå phaàn
1. Phaân phoái coá ñònh 1. Phaân phoái theo coå töùc
2. Öu tieân thanh toaùn cao nhaát 2. Öu tieân thanh toaùn thaáp
3. Giaûm tröø thueá nhaát
4. Kyø haïn coá ñònh 3. Khoâng giaûm tröø thueá
5. Khoâng kieåm soaùt quaûn lyù 4. Khoâng xaùc ñònh thôøi gian
5. Kieåm soaùt quaûn lyù
11/09/2009 6
3
Löïa choïn caáu truùc taøi chính
ƒ Moät coâng ty coù theå taøi trôï cho moät döï aùn môùi theo
caùc caùch:
ƒ Vay nôï
ƒ Huy ñoäng coå phaàn vaø töï taøi trôï
ƒ Töï taøi trôï coù öu ñieåm khoâng phaân taùn quyeàn kieåm
soaùt coâng ty nhöng coù giôùi haïn nhaát ñònh. Tuy
nhieân, taøi trôï coå phaàn töø beân ngoaøi vaø beân trong coù
cuøng chung chi phí.
ƒ Söï taøi trôï voán cuûa coâng ty caàn keát hôïp giöõa nôï vaø
voán.
ƒ Caáu truùc voán coù aûnh höôûng ñeán giaù trò coâng ty. Lieäu
coù löaï choïn moät caáu truùc voán toái öu cho moät coâng ty
hay khoâng? Ñaây laø chuû ñeà coøn nhieàu tranh luaän töø
nhöõng naêm 50 cho ñeán nay.
11/09/2009 7
Löïa choïn caáu truùc taøi chính
ƒ Trong ñieàu kieän thò tröôøng hoaøn haûo - Quan ñieåm cuûa
Modigliani-Miller :
ƒ Khoâng coù kinh teá quy moâ. Khoâng coù caù nhaân naøo treân
thò tröôøng coù theå chi phoái ñeán giaù caû.
ƒ Trong ñieàu kieän nhö nhau taát caû caùc ñoái töôïng ñeàu coù
ñieàu kieän cho vay möôïn voán nhö nhau.
ƒ Khoâng coù söï phaân bieät veà thueá.
ƒ Taát caû caùc loaïi hình taøi chính ñeàu ñoàng nhaát.
ƒ Khoâng coù chi phí thoâng tin, chi phí giao dòch vaø chi phí
vôõ nôï.
ƒ Caùc ñoái taùc thò tröôøng ñeàu coù thoâng tin ñaày ñuû taát caû
caùc yeáu toá vaø söï kieän veà giaù trò töông lai cuûa caùc coâng
cuï taøi chính ñöôïc giao dòch
11/09/2009 8
4
Löïa choïn caáu truùc taøi chính
ƒ Modigliani-Miller:
ƒ Trong moâi tröôøng thò tröôøng hoaøn haûo, cô
caáu voán (nôï nhieàu hay voán nhieàu) khoâng coù
aûnh höôûng ñeán giaù trò cuûa doanh nghieäp.
ƒ Khuynh höôùng caùc DN löïa choïn nôï ñeå taøi
trôï:
ƒ Chính saùch ñieàu tieát thueá thu nhaäp cuûa
chính phuû aûnh höôûng ñeán cô caáu voán cuûa
coâng ty.
ƒ Tyû leä vay nôï taêng taïo ra laù chaén thueá TN
11/09/2009
cho doanh nghieäp (Tax -shield). 9
Löïa choïn caáu truùc taøi chính
ƒ Modigliani-Miller Theorem cho raèng:
ƒ Trong moät neàn kinh teá töï do caïnh tranh – thueá (In a
Competitive Tax-Free Economy): Söï hoãn hôïp taøi trôï
laø khoâng thích hôïp (the financing mix is irrelevant)
Chöùng minh:
ƒ Coù theå xem xeùt 2 coâng ty: gioáng nhau veà löu chuyeån
tieàn vaø möùc sinh lôïi. Giaû söû:
ƒ Coâng ty “u” laø khoâng coù ñoøn caân nôï. Vì vaäy, giaù
trò coå phaàn cuûa noù (Eu) baèng vôùi toång giaù trò cuûa
coâng ty Vu.
11/09/2009
ƒ Coâng ty “l” coù ñoøn caân nôï, vì vaäy El=Vl - Dl 10
5
Moät nhaø ñaàu tö vôùi chính saùch ñaàu tö nhö sau:
DN (U) Soá tieàn ñaàu tö Tieàn lôøi
Nôï /
Coå phaàn E(u) 0.1* Lôïi nhuaän (u)
Toång coäng E(u) 0.1* Lôïi nhuaän (u)
11/09/2009 11
Moät nhaø ñaàu tö vôùi chính saùch ñaàu tö nhö sau
DN (L) Soá tieàn ñaàu tö Tieàn lôøi
Nôï 0.1 D(l) 0.1 * laõi suaát (l)
Coå 0.1 E(l) 0.1 * (lôïi nhuaän (l) – laõi suaát
phaàn (l))
Toång 0.1 (Dl+El) 0.1* Lôïi nhuaän(l)
coäng
11/09/2009 12
6
Löïa choïn caáu truùc taøi chính
ƒ Nhaän xeùt:
ƒ Neáu khoâng coù cheânh leäch giaù, thì giaù trò 2
coâng ty phaûi laø nhö nhau:
ƒ 0.1* Lôïi nhuaän
11/09/2009 13
Löïa choïn caáu truùc taøi chính
(Thoâng tin baát caân xöùng)
ƒ Thò tröôøng khoâng coù ñuû thoâng tin ñeå phaân bieät DN
toát vaø xaáu. Trong boái caûnh ñoù, DN toát laïi khoù huy
ñoäng voán treân TTCK.
ƒ Giaû söû treân TTCK coù 3 DN:
ƒ DN A : Giaù CK laø 100 USD
ƒ DN B : Giaù CK 80 USD
ƒ DN C : Giaù CK 50 USD
ƒ Doanh nghieäp naøo toát doanh nghieäp naøo xaáu ?
11/09/2009 14
7
Löïa choïn caáu truùc taøi chính
(Thoâng tin baát caân xöùng)
ƒ Vôùi taâm lyù thích choïn giaù reû hôn, neân thò tröôøng coù
khuyng höôùng öu chuoäng doanh nghieäp B vaø doanh
nghieäp C hôn doanh nghieäp A. Cho neân doanh
nghieäp B vaø C raát deã huy ñoäng voán.
ƒ Thaäm chí doanh nghieäp C coù naâng giaù leân 60 USD
vaãn coù theå baùn ñöôïc chöùng khoaùn.
ƒ Maëc duø doanh nghieäp A thöïc teá laø toát nhöng do thò
tröôøng khoâng phaân ñònh ñöôïc, vaø do vaäy khoù huy
ñoäng ñöôïc voán.
11/09/2009 15
Löïa choïn caáu truùc taøi chính
(Thoâng tin baát caân xöùng)
ƒ Vay nôï phaùt ra tín hieäu veà chaát löôïng kinh
doanh cuûa doanh nghieäp.
ƒ Vay nôï coù lôïi: (1) chi phí vay tính vaøo chi phí
kinh doanh coù söï chia seõ kinh teá vôùi nhaø
nöôùc; (2) doanh nghieäp khoâng bò chi phoái
quyeàn quaûn lyù.
ƒ Vay nôï ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi traû laõi
ñònh kyø, taïo söùc eùp buoäc doanh nghieäp hoaït
ñoäng phaûi coù hieäu quaû ñeå khoâng bò phaù saûn.
Vay nôï ñoùng vai troø kieåm soaùt taâm lyù yû laïi
cuûa giaùm ñoác .
11/09/2009 16
8