Kế toán và quản lý tiền tại công ty tnhh sx tm minh thành phong

  • 87 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 87 trang

Nội dung text: Kế toán và quản lý tiền tại công ty tnhh sx tm minh thành phong

Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
LỜI MỞ ĐẦU
Kế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế, công tác hạch toán rất cần thiết đối
với mọi đơn vị kinh doanh nó giúp hạch toán các khoản thu, chi và xác định kết quả
kinh doanh trong toàn đơn vị.
Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đơn vị thường phát sinh các mối quan hệ
thanh toán với Ngân hàng, với các tổ chức, cá nhân, đơn vị khác về các khoản tiền vay
với các cơ quan tài chính tất cả quan hệ thanh toán trên đều thực hiện chủ yếu bằng
tiền, khoản mục được đánh giá là rất quan trọng trong các báo cáo tài chính. Nhiệm vụ
của kế toán là hạch toán, và quản lý nó để nó được sử dụng đúng mục đích và có hiệu
quả.
Xuất phát từ mục đích yêu cầu và tầm quan trọng của công tác kế toán tiền kết
hợp với những kiến thức tiếp thu ở nhà trường em quyết định chọn đề tài “kế toán và
quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong” để làm chuyên đề tốt
nghiệp cho mình.
Với mong muốn được hiểu rõ hơn về các phương pháp kế toán mà công ty hiện
tại đang áp dụng và cách quản lý tiền sao cho hiệu quả, thực tế sẽ như thế nào so với
những gì mà em được học. Từ đó em xin đóng góp một số ý kiến cá nhân để có thể
giúp công ty hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức kế toán của mình.
Chuyên đề gồm 3 phần:
Phần 1 : Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền và quản lý tiền
Phần 2:Giới thiệu khái quát về công ty TNHHSXTM Minh Thành Phong, thực
trạng kế toán tiền và quản lý tiền tại đơn vị
Phần 3:Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán và quản lý
tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong.
Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng
dẫn của cô Phạm Trà Lam, sự giúp đỡ của phòng tài chính – kế toán ở công ty TNHH
SX TM Minh Thành Phong.
Do kiến thức và thời gian có hạn nên bài làm của em còn nhiều sai sót, em rất
mong các thầy cô và các anh chị trong công ty góp thêm ý kiến để bản thân em có được
nhận thức đúng đắng hơn về thực tế và hiểu sâu thêm về lý luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 1
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
Phần 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TIỀN
1.1. Vai trò và nhiệm vụ của quản lý tiền trong doanh nghiệp
1.1.1. Vai trò của tiền đối với hoạt động của doanh nghiệp
Tiền tại doanh nghiệp bao gồm: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang
chuyển. Tài sản bằng tiền biểu hiện cụ thể dưới các hình thái đơn vị tiền tệ như tiền
Việt Nam, tiền ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý,…Tiền được coi là mạch máu
lưu thông của doanh nghiệp, tiền được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán khi
doanh nghiệp mua vật tư, hàng hóa, trả lương cho người lao động, để đầu tư mới tài
sản cố định,… nhằm tiếp tục quá trình tái sản xuất mở rộng của mình.
1.1.2. Nhiệm vụ của quản lý tiền trong doanh nghiệp
Vì tiền đóng vai trò mạch máu lưu thông của doanh nghiệp nên việc quản lý tiền
phải hết sức chặt chẽ để tránh thất thoát, gian lận. Nhiệm vụ quản lý tiền trong doanh
nghiệp như sau:
- Không bao giờ để hết tiền mặt, cạn tiền mặt là định nghĩa của thất bại kinh doanh.
Dòng số cuối cùng của Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ phải luôn là một con số dương.Tuy
nhiên cũng hạn chế hết sức tiền mặt tồn quỹ, chỉ giữ lại ở mức thấp nhất để đáp ứng
cho nhu cầu thanh toán.
- Biết chắc số dư tiền mặt hiện có.
- Đảm bảo hệ thống kế toán luôn hoàn tất công việc hạch toán các khoản thu chi
trong ngày phát sinh. Có như vậy, người quản lý mới có được số liệu cần thiết vào
đúng lúc.
- Không nên trông chờ vào hạn mức tín dụng của ngân hàng: Số dư tiền mặt và số
dư hạn mức tín dụng với ngân hàng là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Không nên tìm cách
xoay sở số dư tiền mặt bằng cách sử dụng tín dụng ngân hàng.
- Lập dự toán ngân quỹ: tức là dự báo trước các dòng tiền (vào và ra) sẽ xuất hiện
trong tương lai, để biết chắc số dư trong thời gian tới.
1.2. Tổ chức chứng từ với công tác quản lý tiền trong doanh nghiệp
1.2.1. Các loại chứng từ sử dụng
- Phiếu thu: nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,..thực tế nhập quỹ, làm căn cứ để
thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ các khoản thu. Phiếu thu là chứng từ bắt
buộc, do kế toán lập thành 3 liên, thủ quỹ giữ 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho
người nộp tiền và1 liên lưu ở nơi lập phiếu.
- Phiếu chi: là căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế
toán.Phiếu chi cũng là chứng từ bắt buộc, nó được lập thành 3 liên: liên 1 lưu ở nơi lập
phiếu, liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với các chứng từ
gốc để vào sổ kế toán, liên 3 giao cho người nhận tiền.
- Giấy báo nợ: là chứng từ nhận được khi ngân hàng đã thực hiện chuyển khoản
vào tài khoản của cá nhân hay đơn vị khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.
Giấy báo nợ là cơ sở để kế toán tiền gửi ngân hàng ghi giảm tiền của doanh nghiệp tại
ngân hàng vào sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng.
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 2
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
- Giấy báo có: giấy báo có là chứng từ mà doanh nghiệp nhận từ ngân hàng để báo
cho doanh nghiệp biết rằng doanh nghiệp có một khoản tiền được chuyển vào tài khoản
của mình tại ngân hàng, giấy báo có là cơ sở để kế toán ngân hàng ghi tăng tiền vào sổ
theo dõi tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp.
- Biên lai thu tiền: là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền
hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để
người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ. Biên lai thu tiền áp dụng trong trường
hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí…và các trường hợp khách hàng
nộp séc thanh toán với các khoản nợ.
- Ủy nhiệm thu: Ủy nhiệm thu là chứng từ của doanh nghiệp gửi đến ngân hàng
phục vụ mình để ủy nhiệm cho ngân hàng thực hiện việc thu tiền một đơn vị hay một
cá nhân nào đó.
- Ủy nhiệm chi: Ủy nhiệm chi là một chứng từ mệnh lệnh nhằm ủy nhiệm cho
ngân hàng chi tiền theo mục đích của doanh nghiệp, ủy nhiệm chi thường được đính
kèm với giấy báo nợ.
- Giấy đề nghị tạm ứng: giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, là
chứng từ để làm căn cứ lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.
- Giấy thanh toán tiền tạm ứng: là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và
các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và
ghi sổ kế toán.
- Giấy đề nghị thanh toán: Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi
nhưng chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ để làm thủ
tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.
1.2.2. Một số nguyên tắc kiểm soát tiền mặt
1.2.2.1. Nguyên tắc bất kiêm nhiệm
- Nội dung cơ bản của nguyên tắc này là phải tách biệt người thực hiện nghiệp vụ
kinh tế phát sinh với người ghi sổ kế toán.
- Áp dụng nguyên tắc này trong việc quản lý tiền là nên tách biệt người giữ sổ kế
toán tiền mặt với thủ quỹ. Tức là ghi chép các giao dịch tiền mặt phải được một nhân
viên thực hiện và nhân viên này không được tiếp cận hoặc có chức năng trông giữ tiền
mặt. Còn với nhân viên giữ tiền thì không được tiếp cận với sổ kế toán.
- Đối với tiền gửi ngân hàng: Phải có một người có thẩm quyền kiểm tra thực
hiện việc đối chiếu số dư trên sổ phụ ngân hàng với số dư trên sổ sách kế toán của công
ty, người này không được tham gia vào việc xử lý hoặc hạch toán thu chi tiền.
1.2.2.2. Xây dựng quy trình khi thu chi
- Nguyên tắc này có nghĩa là doanh nghiệp phải có quy định về quá trình lưu
chuyển chứng từ cụ thể cho từng nghiệp vụ thu và chi tiền.
- Chẳng hạn như đối với nghiệp vụ thu tiền thì kế toán tiền lập phiếu thu, ghi đầy
đủ các nội dung trên phiếu và ký vào phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng
duyệt và ký, rồi phiếu thu lại được chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi
nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ vào phiếu thu
trước khi ký và ghi rõ họ và tên.
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 3
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
- Đối với nghiệp vụ chi tiền, doanh nghiệp nên quy định cụ thể cho các loại
nghiệp vụ chi tiền. Quy định ai là người duyệt chi trong từng trường hợp cụ thể.
1.2.2.3. Xây dựng hạn mức tiền
- Doanh nghiệp phải quy định hạn mức tiền tồn tại quỹ tối thiểu và tối đa là bao
nhiêu. Tiền tồn tại quỹ nhiều sẽ dễ thất thoát, mất mát nên tùy vào quy mô, tính chất
hoạt động của doanh nghiệp mà doanh nghiệp quy định số tiền tối đa tại quỹ, nếu vượt
qua mức đó thủ quỹ có thể đem tiền để gửi ngân hàng.
- Lượng tiền tối thiểu tại doanh nghiệp phải được duy trì để đảm bảo có một
lượng tiền thường xuyên cho nhu cầu sử dụng tiền tại đơn vị.
- Đồng thời có hạn mức thanh toán tiền mặt, mọi khoản thanh toán vượt quá một
mức nhất định phải được thanh toán qua tài khoản ngân hàng.
1.2.2.4. Quản lý ngoại tệ
- Ngoại tệ tại quỹ hay gửi tại ngân hàng phải theo dõi từng loại theo nguyên tệ.
- Sử dụng ngoại tệ phải tuân theo quy chế quản lý ngoại hối của nhà nước.
- Tuy ngoại tệ nên theo dõi theo từng loại theo nguyên tệ nhưng phải hạch toán
theo Việt Nam đồng.
1.2.2.5. Phân quyền trong quyết định chi
Nguyên tắc này có nghĩa là công ty phân chia quyền phê duyệt chi ở các mức chi
khác nhau cho hai người trở lên. Công ty nên áp dụng một cách thiết thực đòi hỏi nhiều
chữ ký cho việc chuyển tiền vượt quá một khoản nào đó - chẳng hạn như một chữ ký
của Kế toán Trưởng/Giám đốc Tài chính và một chữ ký của Tổng Giám đốc. Mọi
chuyển khoản chỉ được phê duyệt khi các chứng từ kế toán được trình lên
1.2.2.6. Công tác kiểm kê
Cần tổ chức công tác kiểm kê định kỳ, cuối tháng hoặc cuối quý và kiểm kê đột
xuất tiền mặt tồn quỹ. Người kiểm kê không phải là người giữ quỹ và không ghi chép
sổ sách về tiền.
1.3. Các nguyên tắc kế toán
1.3.1. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền
Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Kế toán vốn bằng tiền sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam
hay đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
- Ở các doanh nghiệp có sử dụng ngoại tệ thanh toán, kế toán phải quy đổi ngoại tệ
ra đồng Việt Nam dựa vào tỷ giá hối đoái thực tế bình quân liên ngân hàng do ngân
hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ hoặc tỷ giá hối
đoái ngày giao dịch. Tỷ giá đó còn gọi là tỷ giá hối đoái thực tế. Đối với ngoại tệ,
doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ sách kế toán chi tiết các tài
khoản tiền.
- Các loại ngoại tệ khi nhập, xuất được ghi nhận tương tự như các loại hàng tồn
kho. Nghĩa là khi ngoại tệ nhập quỹ thì quy đổi theo tỷ giá hối đoái thực tế, khi xuất ra
có thể tính theo một trong bốn phương pháp: bình quân gia quyền, nhập trước – xuất
trước (FIFO), nhập sau – xuất trước (LIFO), hay giá đích danh. Nguyên tắc này cũng
được vận dụng đối với vàng bạc, đá quý,…là tiền của doanh nghiệp.
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 4
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
- Trước khi lập báo cáo tài chính năm, số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang
chuyển cuối kỳ có gốc ngoại tệ phải được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch trên thị
trường tiền tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm
lập báo cáo.
Do tỷ giá ngoại tệ luôn luôn biến động nên quá trình sử dụng ngoại tệ trong thanh
toán phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái .
1.3.2. Nguyên tắc hạch toán ngoại tệ
1.3.2.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
1.3.2.1.1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện
Chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện là khoản chênh lệch từ việc quy đổi cùng
một số lượng đơn vị tiền tệ khác sang đồng Việt Nam theo tỷ giá khác nhau. Chênh
lệch tỷ giá này thường phát sinh khi thanh toán ngoại tệ để trả nợ, mua hàng hóa, dịch
vụ, TSCĐ,… trả ngay bằng ngoại tệ, khi thu nợ và các trường hợp khác.
1.3.2.1.2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiên
Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện là khoản chênh lệch do đánh giá lại các
khoản mục có gốc ngoại tệ trên bảng cân đối kế toán (BCĐKT) tại thời điểm lập báo
cáo tài chính (BCTC).
- Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ: là các khoản vốn bằng tiền, nợ phải
thu, và nợ phải trả bằng ngoại tệ. Những khoản mục này là đối tượng của rủi ro những
thay đổi tỷ giá do sự khác biệt về tỷ giá ở thời điểm nhận nợ và thời điểm thanh toán
nợ.
- Các khoản mục phi tiền tệ có gốc ngoại tệ: bao gồm vật tư, hàng hóa,
TSCĐ…đã nhập khẩu bằng ngoại tệ. Những khoản mục này không chịu rủi ro của
những thay đổi tỷ giá tại thời điểm lập
BCTC vì doanh nghiệp đã tiếp nhận những tài sản. Vì vậy, sẽ không cần thiết
đánh giá lại số dư các khoản mục phi tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập BCTC.
Vào thời điểm lập BCTC doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có
gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm tài chính.
1.3.2.2. Nguyên tắc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ và
đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ở cuối năm tài chính
Việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ phải tuân thủ
các nguyên tắc sau đây:
- Đối với các Tài khoản phản ánh Tài sản, Nợ phải trả, Doanh thu, Chi phí: khi có
số phát sinh tăng lên liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ thì được quy
đổi sang Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế
phát sinh.
- Đối với số phát sinh giảm của các Tài khoản vốn bằng tiền: khi phát sinh các
nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam theo tỷ
giá ghi trên sổ kế toán (tỷ giá bình quân gia quyền, FIFO, LIFO).
- Đối với số phát sinh giảm của các Tài khoản Nợ phải trả, các Tài khoản Nợ phải
thu: khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại tệ phải được ghi sổ kế toán bằng
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 5
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán. Tỷ giá đó chính là tỷ giá lúc nhận nợ,
còn gọi là tỷ giá hối đích danh.
- Trước khi lập báo cáo tài chính năm tất cả các tài khoản có gốc ngoại tệ cuối kỳ
đều phải được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng
do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào thời điểm lập báo cáo tài chính.
1.3.2.3. Nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái
1.3.2.3.1. Xử lý chênh tỷ giá hối đoái của nghiệp vụ ngoại tệ trong kỳ
- Trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của doanh
nghiệp mới thành lập: chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá hối đoái
phát sinh khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính
được phản ánh lũy kế, và trình bày riêng biệt trên Bảng cân đối kế toán thể hiện ở chỉ
tiêu “chênh lệch tỷ giá hối đoái”.
- Khi tài sản cố định hoàn thành đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng thì chênh
lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong giai đoạn đầu tư xây dựng được phân bổ dần vào
thu nhập hoặc chi phí tài chính của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 5 năm
kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.
- Đối với thời kỳ doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả việc đầu tư xây dựng để
hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp đang hoạt động) toàn bộ chênh lệch tỷ giá
hối đoái phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào chi phí tài chính hay doanh thu hoạt
động tài chính trong năm.
- Thời kỳ giải thể, thanh lý doanh nghiệp toàn bộ các trường hợp chênh lệch tỷ
giá ngoại tệ được tính vào thu nhập hoặc chi phí thanh lý doanh nghiệp tại thời điểm
giải thể.
1.3.2.3.2. Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại số dư
ngoại tệ cuối kỳ
- Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối
năm là tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn (1 năm trở xuống)
có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì không hạch toán vào chi phí hoặc
thu nhập mà để số dư trên báo cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xoá
số dư.
- Đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối
năm của các khoản nợ dài hạn (trên 1 năm) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài
chính thì được xử lý như sau:
+ Đối với các khoản nợ phải thu dài hạn: doanh nghiệp tiến hành đánh giá lại
số dư cuối năm của các loại ngoại tệ, sau khi bù trừ, chênh lệch còn lại hạch toán vào
thu nhập tài chính hoặc chi phí tài chính trong năm.
+ Đối với các khoản nợ phải trả dài hạn: Đối với khoản nợ phải trả bằng
ngoại tệ, công ty phải đánh giá lại số dư cuối năm của các loại ngoại tệ, sau khi bù trừ,
chênh lệch còn lại được xử lý như sau:
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 6
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
Trường hợp chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái thì chênh lệch tỷ giá hạch toán
vào chi phí tài chính trong năm và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu
nhập doanh nghiệp.
Trường hợp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái vào chi phí làm cho kết quả
kinh doanh của công ty bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm
sau để công ty không bị lỗ nhưng mức hạch toán vào chi phí trong năm ít nhất cũng
phải bằng chênh lệch tỷ giá của số dư ngoại tệ dài hạn phải trả trong năm đó. Số
chênh lệch tỷ giá còn lại sẽ được theo dõi và tiếp tục phân bổ vào chi phí cho các
năm sau nhưng tối đa không quá 5 năm.
Trường hợp chênh lệch giảm thì được hạch toán vào thu nhập tài chính.
Khi thanh lý từng khoản nợ phải thu, nợ phải trả dài hạn nếu tỷ giá thanh
toán thực tế phát sinh cao hơn hoặc thấp hơn tỷ giá đang hạch toán trên sổ sách
thì phần chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh được tính vào thu nhập hoặc chi phí
tài chính.
1.4. Tổ chức sổ sách ghi chép để quản lý tiền
1.4.1. Tổ chức sổ sách theo dõi biến động tiền
Tùy theo từng hình thức kế toán mà doanh nghiệp áp dụng, đặc điểm của doanh
nghiệp mà hệ thống sổ kế toán chi tiết được lập phù hợp với yêu cầu quản lý tại đơn vị.
Kế toán chi tiết tiền sử dụng các sổ kế toán sau:
1.4.1.1. Sổ quỹ tiền mặt
Mục đích: Sổ này dùng cho thủ quỹ để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt
bằng tiền Việt Nam của đơn vị
Mẫu sổ quỹ tiền mặt: (1.1)
1.4.1.2. Sổ kế toán chi tiết tiền mặt
Mục đích: Sổ này dùng cho kế toán tiền để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền
mặt bằng tiền Việt Nam của doanh nghiệp
Mẫu sổ kế toán chi tiết tiền mặt (1.2)
1.4.1.3. Sổ tiền gửi ngân hàng
Mục đích: Sổ này dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh
nghiệp gửi tại ngân hàng. Mỗi ngân hàng có một tài khoản tiền gửi được theo dõi riêng
trên một quyển sổ, nơi gửi và số hiệu tài khoản giao dịch.
Mẫu sổ tiền gưỉ ngân hàng (1.3)
1.4.2. Tổ chức phân công nhân sự theo dõi biến động tiền
1.4.2.1. Tiền mặt
Hàng ngày hoặc định kỳ, thủ quỹ căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi để nhập, xuất
quỹ rồi tiến hành ghi vào sổ Sổ quỹ tiền mặt. Sổ quỹ tiền mặt được mở chi tiết cho
từng loại quỹ. Mỗi loại quỹ tiền mặt được mở một sổ hoặc một số trang sổ. Cuối mỗi
ngày (hoặc định kỳ), thủ quỹ tính toán số tồn quỹ tiền mặt.
Sau khi phản ánh vào Sổ quỹ tiền mặt, hàng ngày hoặc định kỳ, thủ quỹ chuyển
phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ liên quan cho kế toán tiền mặt.
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 7
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
Tại bộ phận kế toán, kế toán tiền mặt mở Sổ kế toán chi tiết tiền mặt, chi tiết cho
từng loại quỹ như “Sổ quỹ tiền mặt”. Kế toán tiền căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi thủ
quỹ đã chuyển để ghi vào “Sổ kế toán tiết tiền mặt”.
1.4.2.2. Tiền gửi ngân hàng
Hằng ngày khi nhận được giấy báo Có, giấy báo Nợ của ngân hàng kèm theo các
chứng từ gốc khác sau khi được kiểm tra, đối chiếu, kế toán tiền gửi ngân hàng bên
cạnh sử dụng để ghi vào sổ kế toán tổng hợp còn dùng để phản ánh vào Sổ tiền gửi
ngân hàng, mở chi tiết cho từng ngân hàng, có thể chi tiết cho từng loại tiền (tiền Việt
Nam, ngoại tệ), nơi giao dịch, số hiệu tài khoản giao dịch.
Cuối tháng (kỳ), kế toán cộng số tiền đã gửi vào, rút ra trên sổ, tính ra số tiền gửi
vào ngân hàng còn lại. Số dư trên “Sổ tiền gửi ngân hàng” được đối chiếu với số dư tại
ngân hàng nơi doanh nghiệp mở tài khoản.
1.4.3. Kế toán tăng giảm tiền
1.4.3.1. Chứng từ liên quan
1.4.3.1.1. Tiền mặt
- Thu tiền mặt: Căn cứ vào Biên lai thu tiền; Hóa đơn bán hàng; Hóa đơn
GTGT; Giấy thanh toán tạm ứng… để lập phiếu thu
- Chi tiền mặt: Căn cứ vào Giấy đề nghị tạm ứng; Hóa đơn mua hàng; Hóa đơn
GTGT… để lập phiếu chi
1.4.3.1.2. Tiền gửi ngân hàng
Giấy báo nợ; Giấy báo có; Bản sao kê kèm theo Ủy nhiệm thu; Ủy nhiệm chi; Séc
chuyển khoản; Séc bảo chi…
1.4.3.1.3. Tiền đang chuyển
Phiếu chi; Giấy nộp tiền; Biên lai thu tiền; Phiếu chuyển tiền…
1.4.3.2. Tài khoản sử dụng
Kế toán sử dụng tài khoản 111, 112, 113 và các tài khoản có liên quan khác.
Kế cấu tài khoản như sau:
Bên Nợ:
- Các khoản tiền, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý tăng.
- Số tiền, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phát hiện thừa khi kiểm kê.
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng do đánh giá số dư ngoại tệ cuối kỳ.
Bên Có:
- Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý giảm.
- Các khoản tiền phát hiện thiếu khi kiểm kê.
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm do đánh giá số dư ngoại tệ cuối kỳ.
Số dư Nợ: Số tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá
quý còn tồn cuối kỳ.
TK 111 có ba tài khoản cấp 2:
+ TK 1111: Tiền Việt Nam: phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam
tại quỹ tiền mặt.
+ TK 1112: Ngoại tệ: phản ánh tình hình thu chi, tồn quỹ tiền mặt bằng ngoại
tệ theo giá trị quy đổi ra đồng Việt Nam.
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 8
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
+ TK 1113: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý. Phản ánh giá trị vàng, bạc,…nhập,
xuất và tồn quỹ.
TK 112 có ba tài khoản cấp 2:
+ TK 1121: Tiền Việt Nam: phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại
các ngân hàng bằng đồng Việt Nam
+ TK 1122: Ngoại tệ: phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại các
ngân hàng bằng ngoại tệ các loại quy đổi ra đồng Việt Nam.
+ TK 1123: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý. Phản ánh giá trị vàng, bạc,…gửi ở
các ngân hàng.
TK 113 có hai tài khoản cấp 2:
+ TK 1131: Tiền Việt Nam: phản ánh tiền Việt Nam đang chuyển.
+ TK 1132: Ngoại tệ: phản ánh ngoại tệ đang chuyển
1.4.3.3. Kế toán tăng giảm tiền
Kế toán các khoản tăng, giảm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, và kế
toán ngoại tệ được thể hiện qua các sơ đồ sau đây:
Sơ đồ hoạch toán Kế toán tiền mặt (VNĐ)(1.4)
Sơ đồ hoạch toán Kế toán tiền gửi ngân hàng (1.5)
Sơ đồ hoạch toán Kế toán tiên đang chuyển (1.6)
Sơ đồ hoạch toán Kế toán ngoại tệ (1.7)
1.5. Hệ thống báo cáo kế toán liên quan đến quản lý tiền
1.5.1. Báo cáo tài chính
Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển
tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Nhưng chỉ có Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
liên quan trực tiếp đến dòng tiền, nên ta chỉ tiếp tục tìm hiểu Báo cáo lưu chuyển tiền
tệ.
1.5.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ
1.5.1.1.1. Khái niệm
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) là một trong báo cáo quan trọng trong báo
cáo tài chính (BCTC) của doanh nghiệp phản ánh việc hình thành và sử dụng dòng tiền
phát sinh theo các hoạt động khác nhau trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.
1.5.1.1.2. Ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ
BCLCTT là báo cáo giải thích sự khác nhau giữa lợi nhuận kế toán và dòng tiền
ròng, cung cấp thông tin về những dòng tiền gắn với sự thay đổi về tài sản, công nợ và
vốn chủ sở hữu. Thông tin từ BCLCTT là thông tin bổ sung cho bảng cân đối kế toán
(BCĐKT)và báo cáo kết quả kinh doanh (BCKQKD) của doanh nghiệp.
BCLCTT có ý nghĩa rất lớn trong việc cung cấp thông tin cho công tác phân tích
hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Qua thông tin trên báo cáo này, ngân hàng, nhà
đầu tư và các tổ chức khác có thể đánh giá được tiền của doanh nghiệp có từ đâu và sử
dụng cho mục đích gì, cũng như khả năng sinh ra các dòng tiền trong tương lai. Đối với
doanh nghiệp, đó cũng là mối quan tâm của các nhà quản trị để có cách thức quản lý tốt
nhất dòng tiền của mình, tạo ra một tình hình tài chính lành mạnh, tránh tình trạng
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 9
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
doanh nghiệp kinh doanh có lãi nhưng gặp khó khăn về dòng tiền để đáp ứng thanh
toán.
1.5.1.2. Các dòng tiền được trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải được phân thành ba dòng: hoạt động kinh doanh,
hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính.
- Hoạt động kinh doanh: là hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh
nghiệp và các hoạt động khác không phải là hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính,
có thể liệt kê như sau:
+ Tiền thu được từ bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
+ Tiền thu được từ doanh thu khác, như: tiền bản quyền, hoa hồng,…
+ Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
+ Tiền chi trả lương và các khoản khác cho người lao động.
+ Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
+ Tiền chi trả lãi vay.
+ Các dòng tiền khác không thuộc hoạt động đầu tư và tài chính.
- Hoạt động đầu tư: là hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán
các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương tiền.
Chẳng hạn:
+ Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.
+ Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.
+ Tiền chi cho vay, đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác nhưng không nhằm mục
đích thương mại.
+ Tiền thu hồi từ cho vay, từ đầu tư vào các đơn vị khác…
+ Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia…
- Hoạt động tài chính: là các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết
cấu vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp. Cụ thể:
+ Tiền thu do chủ sở hữu góp vốn, phát hành trái phiếu.
+ Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chính doanh
nghiệp phát hành.
+ Tiền thu do đi vay ngắn hạn, dài hạn
+ Tiền chi trả nợ gốc vay, trả nợ thuê tài chính
+ Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Hoạt động đầu tư tài chính vì mục đích thương mại thì dòng tiền được xếp vào
dòng tiền hoạt động kinh doanh.
Cần xem xét đến bản chất hoạt động của đơn vị để nhận diện dòng tiền phát sinh
thuộc hoạt động kinh doanh hay đầu tư, chẳng hạn tiền cho các đơn vị khác vay ở các
tổ chức tín dụng sẽ được phân là dòng tiền ra của hoạt động kinh doanh nhưng ở các
doanh nghiệp sản xuất hay thương mại thì đó là hoạt động tài chính,...
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 10
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
1.5.1.3. Nguyên tắc trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Báo cáo trình bày trên cơ sở tiền, tức là dòng tiền thực thu, thực chi. Các dòng
tiền phải trình bày riêng biệt ba hoạt động: kinh doanh, đầu tư và tài chính.
- Các dòng tiền trên BCLCTT trình bày theo từng hoạt động không được áp dụng
nguyên tắc bù trừ, ngoại trừ: thu tiền và chi trả tiền hộ khách hàng, thu và chi tiền đối
với các khoản có quay vòng nhanh, thời gian đáo hạn ngắn.
- Báo cáo không trình bày những giao dịch không bằng tiền dù những giao dịch
đó thuộc về hoạt động đầu tư hay tài chính.
- Báo cáo không trình bày những dòng tiền dịch chuyển trong nội bộ giữa các
khoảng tiền và tương đương tiền
- Các dòng tiền liên quan đến ngoại tệ phải quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán
theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh giao dịch. Chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại
ngoại tệ vào cuối kỳ không phải là dòng tiền nhưng phải trình bày riêng lẽ trên
BCLCTT để nhằm mục đích đối chiếu tiền và các khoản tương đương tiền đầu và cuối
kỳ trên Bảng cân đối kế toán.
1.5.1.4. Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh được lập và trình bày trong BCLCTT theo
một trong hai phương pháp: Phương pháp trực tiếp, và phương pháp gián tiếp.
1.5.1.4.1. Lập báo cáo lưu chuyển tệ theo phương pháp trực tiếp
Cách 1: Phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản thu và chi tiền theo 3 hoạt động
kinh doanh, đầu tư, tài chính từ các sổ kế toán chi tiết và tổng hợp của doanh nghiệp:
+ Đối với dòng tiền vào: được lập trên cơ sở số phát sinh Nợ của các tài khoản
Tiền và tương đương tiền, trong quan hệ đối ứng Có với các tài khoản liên quan. Qua
đó, tổng hợp số liệu và trình bày theo từng chỉ tiêu tương ứng theo kết cấu BCLCTT
hiện hành, tương ứng với phân loại dòng tiền vào theo hoạt động kinh doanh, hoạt
động đầu tư, hoạt động tài chính.
+ Đối với dòng tiền ra: được lập trên cơ sở số phát sinh Có của các tài khoản
Tiền và tương đương tiền, trong quan hệ đối ứng Nợ với các tài khoản liên quan. Qua
đó, tổng hợp số liệu và trình bày theo từng chỉ tiêu tương ứng theo kết cấu BCLCTT
hiện hành, tương ứng với phân loại dòng tiền vào theo hoạt động kinh doanh, hoạt
động đầu tư, hoạt động tài chính.
Như vậy, để việc lập báo cáo này thuận lợi cần tổ chức chi tiết TK tiền và tương
đương tiền theo ba hoạt động để có thể tổng hợp số liệu trên BCLCTT.
Cách 2: Điều chỉnh doanh thu, giá vốn hàng bán và các khoản mục khác trong
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho:
+ Các thay đổi của hàng tồn kho, nợ phải thu và các khoản phải trả khác từ hoạt
động kinh doanh.
+ Các khoản mục không phải bằng tiền khác
+ Các dòng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư và tài chính
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 11
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
1.5.1.4.2. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
Phương pháp gián tiếp, các luồng tiền vào và luồng tiền ra từ hoạt động kinh
doanh được tính và xác định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế
TNDN của hoạt động kinh doanh khỏi ảnh hưởng của các khoản mục không phải là
tiền, các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả từ hoạt động
kinh doanh và các khoản mà ảnh hưởng về tiền của chúng là luồng tiền từ hoạt động
đầu tư, gồm:
- Các khoản doanh thu, chi phí không phải bằng tiền như: khấu hao TSCĐ, dự
phòng giảm giá hay hoàn nhập dự phòng giảm giá. Nếu chi phí không phải là tiền thì
cộng vào, nếu là thu nhập không phải là tiền thì trừ ra. Cách điều chỉnh này thực chất
chuyển từ sơ sở dồn tích sang cơ sở tiền để xác định dòng tiền thuần của doanh nghiệp.
- Các khoản lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện là khoản này thực
chất không phát sinh dòng tiền, nên nếu có lãi thì trừ ra hoặc lỗ thì cộng vào từ chỉ tiêu
lợi nhuận trước thuế để xác định đúng đắn lưu chuyển tiền thuần hoạt động kinh doanh.
- Các khoản lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư do bán, thanh lý TSCĐ hay đầu tư dài
hạn vào các doanh nghiệp khác. Việc điều chỉnh những khoản này để tránh trùng lắp
các dòng tiền có liên quan thuộc hoạt động đầu tư của doanh nghiệp
- Các thay đổi số liệu trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu và phải trả
từ hoạt động kinh doanh. Việc điều chỉnh này thực chất là bước điều chỉnh tiếp theo
của bước các khoản doanh thu/chi phí không là tiền tệ để báo cáo này thực sự phản ánh
cơ sở tiền. Bảng dưới đây tổng hợp nguyên tắc điều chỉnh các khoản trên như sau:
Trường hợp
Chỉ tiêu
SDCK>SDĐK SDCK (Tăng), giảm hàng tồn kho Ghi âm chênh lệch Ghi dương chênh lệch
(Tăng), giảm nợ phải thu Ghi âm chênh lệch Ghi dương chênh lệch
Tăng, (giảm) nợ phải trả Ghi dương chênh lệch Ghi âm chênh lệch
Dòng tiền ra về nộp thuế thu nhập và tiền trả lãi vay được trình bày riêng nên
khoản nợ phải trả khi điều chỉnh ở trên không tính đến thuế thu nhập doanh nghiệp
phải nộp và khoản nợ phải trả về lãi vay.
1.5.2. Báo cáo quản trị
1.5.2.1. Báo cáo dự toán ngân quỹ
Dự toán ngân quỹ là việc tính toán các luồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng thu
vào và chi ra liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp. Dự toán ngân quỹ là một
công cụ không thể thiếu đối với chủ sở hữu và quản lý trong việc xác định nhu cầu vốn
bằng tiền của công ty trong ngắn hạn.
Khi lập ngân sách ngân quỹ phải tính đến nhiều phương án khác nhau, các nhà
quản trị có thể đánh giá rủi ro kinh doanh và khả năng thanh toán của công ty và lập kế
hoạch an toàn cho công ty. Nhà quản trị tài chính có thể điều chỉnh “lớp đệm” an toàn,
sắp xếp lại cấu trúc kỳ hạn của các khoản nợ, sắp xếp hạn mức tín dụng với ngân
hàng,…
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 12
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
Ngày nay, các tổ chức tài chính đều yêu cầu lập dự toán ngân quỹ trước khi cho
vay vốn để đầu tư mới tài sản hay mở rộng sản xuất. Dự toán ngân quỹ xác định khả
năng trả nợ của doanh nghiệp trong tương lai cũng như khả năng trang trải các khoản
chi phí. Vì nếu không có kế hoạch, không có gì chắc chắn rằng để chứng minh doanh
nghiệp sẽ có khả năng trả nợ theo kế hoạch.
Dự toán ngân quỹ được chuẩn bị sau dự toán hoạt động (dự toán bán hàng, chi phí
sản xuất hoặc mua hàng, chi phí bán hàng, chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý,…).
Bước quan trọng nhất trong dự toán ngân quỹ là dự toán tiêu thụ. Nếu dự kiến tăng
doanh số bán hàng, các khoản khác cũng phải được điều chỉnh theo. Nguyên liệu, hàng
tồn kho và các chi phí hàng bán phải được sửa đổi để đáp ứng sự gia tăng doanh số bán
hàng. Ngoài ra, cũng phải kiểm tra xem có cần bổ sung khoản mục nào nữa không
chẳng hạn như chi phí quản lý, chi phí bán hàng,... Ngoài ra, tăng doanh số bán cũng
ảnh hưởng đến tiền lương và chi phí làm thêm giờ. Thay vì làm tăng mỗi khoản chi phí
cùng với mức tăng tương đối (tỷ lệ phần trăm) của lượng hàng tiêu thụ, thì nhà quản lý
cũng phải xem xét mọi mặt. Chẳng hạn, nhà cung cấp sẽ giảm giá nếu tăng số lượng
mua, hoặc gia tăng doanh số có thể điều chỉnh lực lượng bán hàng, tất cả phải được cân
nhắc thực hiện vào các tài khoản trước khi lập ngân sách. Mỗi loại chi phí phải được
tính toán khả năng tăng hoặc giảm. Việc ước tính nên dựa vào kinh nghiệm trong hoạt
động kinh doanh ở quá khứ và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp trong khoảng
thời gian mà ngân sách được lập.
1.5.2.2. Dự toán tiền
Đây là dự toán được lập căn cứ vào các dòng tiền thu vào và chi ra trên các dự toán
bộ phận . Dự toán tiền gồm 4 bộ phận.
- Phần thu: gồm số tiền đầu kỳ cộng với số tiền thu được do bán hàng và các
khoản thu khác bằng tiền trong kỳ.
- Phần chi: gồm tất cả các khoản chi bằng tiền mặt được lấy từ các dự toán bộ
phận, kể cả các khoản chi mua tài sản cố định,chi nộp thuế…
- Phần cân đối thu chi: là chênh lệch giữa phần thu và phần chi. So sánh phần
cân đối thu chi với nhu cầu tiền tồn cuối kỳ, nếu thiếu hụt tiền thì doanh nghiệp phải đi
vay, nếu thừa tiền thì doanh nghiệp phải trả bớt nợ vay ngắn hạn hoặc mang đi đầu tư.
- Phần vay: phản ánh số tiền vay, trả nợ vay và trả lãi tiền vay trong kỳ dự toán.
Dự toán tiền được lập cho từng thời kỳ, thời kỳ lập dự toán càng ngắn thì thông
tin trên dự toán càng hữu ích. Nhiều doanh nghiệp lập dự toán hàng tuần, nhưng phổ
biến là hàng tháng, hàng quý.
1.5.2.3. Báo cáo dòng tiền từ hoạt động đầu tư
Đây là báo cáo dành cho những doanh nghiệp mà hoạt động đầu tư phát sinh nhiều
lĩnh vực,đầu tư lớn và phức tạp.
Báo cáo gồm 3 phần: dòng tiền mang đi đầu tư, dòng tiền thu về từ hoạt động đầu
tư và so sánh kết quả hoạt động đầu tư từng loại hình.
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 13
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
Mục đích báo cáo này để thấy được kết quả từ hoạt động đầu tư, từ đó các nhà
quản trị có thể đưa ra quyết định nên tiếp tục hay đẩy mạnh loại hình đầu tư nào, và
chấm dứt hay giảm việc đầu tư vào loại hình nào.
1.5.2.4. Báo cáo công nợ phải trả:
Báo cáo này liệt kê tất cả các nghiệp vụ mua hàng, thanh toán với từng nhà cung
cấp cũng như tổng số nợ còn phải trả
Mục đích báo cáo này: Thứ nhất, dùng để đối chiếu với người bán, phát hiện sai
sót hoặc gian lận của kế toán. Thứ hai, dùng để hoạch định chính sách thanh toán.
1.5.2.5. Báo cáo yêu cầu tiền mặt
Báo cáo này phân tích các khoản phải trả đến hạn của từng nhà cung cấp nhằm
giúp bộ phận tài vụ chuẩn bị tiền để thanh toán cho những khoản phải trả đến hạn
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 14
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
Phần 2 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH SX TM MINH THÀNH
PHONG, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TIỀN TẠI ĐƠN VỊ
A. Khái quát về đơn vị thực tập
2.1. Giới thiệu về công ty TNHHSXTM Minh Thành Phong
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1.1. Quá trình hình thành
Công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong được thành lập và hoạt động theo Luật
doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X
thông qua ngày 12/06/1999 và các điều khoản của bản điều lệ do Công ty ban hành
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
MINH THÀNH PHONG
Ngày thành lập: ngày 24 tháng 03 năm 1999
Địa chỉ trụ sở chính: 141 Đường số 11- phường 11- Quận 6- Thành Phố
Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ được công ty ấn định : 3 tỷ đồng
2.1.1.2. Quá trình phát triển
Trong suốt giai đoạn từ khi thành lập đến năm 1999, do tình trạng máy móc thiết
bị lạc hậu, công ty sản xuất với năng suất thấp và khả năng sinh lợi không cao với sản
lượng trung bình 340 tấn sản phẩm/năm.
Để tồn tại và phát triển, trong giai đoạn 1999 đến nay, công ty đã tập trung đầu tư
đổi mới trang thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ quản lý và công nhân.
Để tận dụng cơ hội phát triển kinh doanh và nâng cao uy tín trên thị trường, công ty
tiếp tục chiến lược đầu tư mở rộng, đa dạng hoá sản phẩm thông qua việc thuê mua
hoặc đầu tư khuôn mẫu nhằm tạo ra các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh về mặt điạ lý,
có nhu cầu lớn trong các ngành nông nghiệp và thủy sản tại khu vực miền Nam và Tây
Nguyên; cải tiến công nghệ sản xuất bằng nguồn vốn huy động thông qua thị trường
vốn; nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng việc áp dụng mô hình quản lý theo tiêu chuẩn
ISO 9000 nhằm mang lại lợi ích cho mọi chủ thể tham gia vào công ty, đồng thời mở
rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm nhựa và bao bì; công ty đã mở rộng mạng lưới
tiêu thụ sản phẩm với các đại lý bán hàng trên khắp cả nước trong đó tập trung phần
lớn ở thị trường Miền Nam.
Trong những năm gần đây, Công ty được đánh giá là một trong những đơn vị hoạt
động hiệu quả nhất tại Hồ Chí Minh với những thành tích đạt được: Huân chương lao
động hạng I, II, III do Nhà nước trao tặng; Hàng Việt Nam chất lượng cao trong 3 năm
liền; Bằng khen đơn vị dẫn đầu ngành công nghiệp TP Hồ Chí Minh trong nhiều năm
liền.
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 15
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
2.1.2. Chức năng hoạt động ,nhiệm vụ và mục tiêu của công ty
2.1.2.1. Chức năng hoạt động
Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty là sản xuất nhóm sản phẩm bao bì xi
măng, nhóm sản phẩm túi xốp, nhóm các loại ống nước, nhóm sản phẩm bao dệt PP,
HDPE, PVC, tấm trần, nhóm sản phẩm ép phục vụ công nghiệp như sản phẩm két bia,
chi tiết xe máy, nhóm sản phẩm hàng tiêu dùng như dép, ủng; bán buôn bán lẻ các sản
phẩm, vật tư nguyên liệu và các chất phụ gia ngành nhựa; xuất nhập khẩu trực tiếp,
kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với pháp luật quy định. Nắm bắt được sự
thay đổi nhu cầu về sản phẩm nhựa, Công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong đã
định hướng phát triển sản xuất theo nhu cầu của thị trường hiện đại. Hiện nay sản phẩm
của công ty chủ yếu là các sản phẩm nhựa công nghiệp, chiếm 93% tổng sản phẩm sản
xuất trong khi sản phẩm nhựa gia dụng chỉ chiếm 7% tổng sản lượng.
2.1.2.2. Nhiệm vụ
Công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong có nhiệm vụ chủ yếu sau:
 Tạo việc làm ổn định cho người lao động
 Đóng góp cho ngân sách nhà nước
 Đẩy mạnh việc đầu tư phát triển công ty theo hướng công nghiệp hóa - hiện
đại hoá, để góp phần xây dựng nền kinh tế nước nhà, đặc biệt trong thời kỳ
Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội mới.
2.1.2.3. Mục tiêu
 Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả trong công việc phát triển sản xuất kinh
doanh các mặt hàng nhựa
 Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ ra
miền Trung,đặc biệt là thị trường nước ngoài
2.1.3. Một số thông tin khác
* Tổng quan về các nhóm sản phẩm ngành nhựa
Theo quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2010 do Bộ
Công nghiệp phê duyệt ban hành kèm theo Quyết Định số 11/2004/QĐ-BCM ngày
17/02/2004, cơ cấu giữa các nhóm ngành nhựa được quy hoạch chia làm 4 nhóm chủ
yếu:
- Nhóm sản phẩm nhựa gia dụng
- Nhóm sản phẩm nhựa vật liệu xây dựng
- Nhóm sản phẩm nhựa bao bì
- Nhóm sản phẩm nhựa kỹ thuật cao
Theo quy hoạch phát triển ngành Nhựa của Bộ công nghiệp, nhóm sản phẩm nhựa
bao bì giữ vững tỷ trọng tăng trưởng ở mức 38% từ năm 2000 đến 2012.
- Biểu đồ ngành nhựa qua các năm từ 2000 đến 2012 (2.1)
- Nhìn chung thị trường bao bì nhựa cấp thấp hiện nay đã bão hòa do có nhiều
doanh nghiệp tham gia và tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp sử dụng bao bì như:
sản xuất hàng tiêu dùng, lương thực thực phẩm, hóa mỹ phẩm…Thị trường nhựa cao
cấp có tính cạnh tranh thấp hơn nhưng đòi hỏi công nghệ và trình độ kĩ thuật cao. Công
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 16
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
ty đã tận dụng được thế mạnh này và phát triển,đã đẩy doanh thu tăng qua các năm cụ
thể như sau:
Chênh lệch Chênh lệch
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 2010/2009 2011/2010
1. Doanh thu 46.544.883.567 50.967.096.780 57.603.122.860 109,50% 113,02%
2. LNST 2.733.345.790 2.798.980.650 3.243.901.926 102,40% 115,90%
3. Số lượng
LĐ 240 227 190 94,58% 83,70%
* Ta thấy doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty tăng liên tục qua các
năm, mức tăng năm 2011/2010 cao hơn so với năm 2010/2009. Mặc dù năm 2011 là
thời kỳ kinh tế gặp khó khăn nhưng kết quả như trên cho thấy tình hình sản xuất kinh
doanh của công ty là khá tốt, thị trường tiêu thụ là khá ổn định, tình hình tài chính tốt.
2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý tại doanh nghiệp
Sơ đồ tổ chức (2.2)
- Ban giám đốc: điều hành mọi hoạt động hàng ngày của công ty, là người có
quyền đưa ra quyết định thực hiện các chiến lược đẩy mạnh sự phát triển của công ty.
- Khối tham mưu: Gồm các phòng, ban có chức năng tham mưu và giúp việc cho
Ban Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban
Giám đốc.
Phòng Tài chính – Kế toán:
Công tác tài chính:
Tham mưu cho Ban Giám Đốc về các quyết định tài chính để lựa chọn
phương án đầu tư, kinh doanh tối ưu.
Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, kiểm tra việc thực
hiện các kế hoạch tài chính theo mục tiêu đầu tư của Công ty và chịu trách nhiệm
nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình tài chính của Công ty; thẩm định dự án đầu tư
tài chính.
Công tác kế toán:
Phản ảnh kịp thời, đầy đủ, chính xác và khoa học các nghiệp vụ kinh tế
phát sinh và đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chịu trách nhiệm lập các báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước: báo
cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.
Phòng Kinh doanh:
Điều tra nghiên cứu, phân tích đánh giá nhu cầu và báo cáo tình hình thị
trường từng giai đoạn, tình hình đối thủ cạnh tranh, đánh giá môi trường bên ngoài
nhằm đề xuất với Giám đốc chiến lược kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn.
Thực hiện các công tác quảng cáo, tiếp thị và hỗ trợ kinh doanh các sản
phẩm của Công ty; thực hiện các công tác đối ngoại, quan hệ cộng đồng với các đơn vị
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 17
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
truyền thông, các đối tác và các cơ quan chức năng … nhằm nâng cao hình ảnh và
thương hiệu của Công ty đối với thị trường và công chúng; phát triển, duy trì và quản
lý thương hiệu.
Hoạch định chiến lược, kế hoạch, mục tiêu kinh doanh sản phẩm của Công
ty: xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh sản phẩm của Công ty, xác định mục tiêu
dài hạn của Phòng Kinh doanh.
Bán hàng: xây dựng kế hoạch bán hàng, thực hiện các thủ tục bán hàng,
quản lý các khoản nợ của khách hàng, xây dựng cập nhật và quản lý hệ thống thông tin
bán hàng.
Chịu trách nhiệm chăm sóc khách hàng.
Phòng Hành chính – Nhân sự:
Hoạch định nguồn nhân lực: Lên kế hoạch tuyển dụng và phát triển nguồn
nhân lực cho Công ty.
Lập kế hoạch lương, thưởng và phúc lợi.
Soạn thảo chính sách nhân sự, giải quyết khiếu nại liên quan đến nhân sự
trong Công ty.
Thực hiện quản trị văn phòng: Quản lý hồ sơ, tài liệu, thống kê, lưu trữ các
văn bản pháp quy của Công ty, công văn đến – đi, quản lý con dấu, quản lý tài sản;
thực hiện các quy định về công tác an ninh, an toàn lao động, trật tự vệ sinh văn phòng;
thực hiện các thủ tục pháp lý cho Công ty và nhân viên đảm bảo đúng pháp luật.
Phòng Kỹ thuật:
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất của công ty.
Lập qui trình công nghệ, hướng dẫn sử dụng thiết bị mới.
Kiểm tra, giám sát, thông báo kịp thời diễn biến quá trình áp dụng kỹ thuật ở
các công đoạn.
Quản lý, công bố chất lượng sản phẩm của Công ty đối với khách hàng.
Trung tâm Kỹ thuật & Dịch vụ Công nghiệp
Kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng và công nghiệp từ chất dẻo.
Làm các dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất và phát triển mở rộng thị
trường của Công ty.
Thúc đẩy hoạt động bán hàng thông qua mạng lưới đại lý, quản lý và thu hồi
công nợ các đại lý.
Các tổ sản xuất:
Thực hiện nhiệm vụ sản xuất từng tháng theo sự phân công của Phó Giám
đốc phụ trách kỹ thuật.
2.3. Tổ chức công tác kế toán
2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
* Để thực hiện tốt công tác kế toán với đầy đủ các chức năng về thông tin kiểm tra
và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH SX TM Minh Thành
Phong đã tổ chức theo mô hình kế toán tập trung .
* Sơ đồ tổ chức công tác kế toán (2.3)
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 18
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
* Nhiệm vụ vủa từng phần hành:
- Kế toán trưởng: là người điều hành chung về công tác kế toán, chịu trách
nhiệm về thông tin kế toán cung cấp bên trong cũng như bên ngoài đơn vị, tham mưu
cho Giám đốc về tình hình tài chính.
- Kế toán tổng hợp: là người thực hiện tổng hợp số liệu từ các phần hành khác,
lập báo cáo tổng hợp và quyết toán cuối kỳ.
- Kế toán NLVL – CCDC và nợ phải trả: là người theo dõi về việc mua nguyên
liệu vật liệu, công cụ dụng cụ và nợ phải trả nhà cung cấp. Kế toán NVL – CCDC theo
dõi tình hình hiện có, tình hình biến động của nguyên liệu - vật liệu, thực hiện ghi sổ
các phiếu nhập xuất kho mà thủ kho gửi lên, tập hợp chi phí sản xuất. Kế toán phần
hành này đồng thời cũng theo dõi chi tiết tình hình biến động nợ phải trả nhà cung cấp.
- Kế toán tiền lương: tính tiền lương, tiền thưởng, BHXH cho công nhân viên
hàng tháng, trích nộp các khoản theo lương theo chế độ.
- Kế toán tiêu thụ và nợ phải thu: theo dõi chi tiết tình hình tiêu thụ của từng
sản phẩm và các khoản mà khách hàng còn nợ công ty.
- Kế toán TSCĐ và chứng khoán: theo dõi tình hình biến động của các máy
móc thiết bị trong công ty, và tính mức khấu hao hàng kỳ. Kế toán chứng khoán đảm
nhiệm về việc theo dõi các khoản đầu tư tài chính, và các vấn đề khác liên quan đến cổ
phiếu.
- Kế toán thanh toán: phụ trách theo dõi tiền tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền
tạm ứng,…người này thường xuyên kết hợp với thủ quỹ để kiểm tra chặt chẽ lượng
tiền tại quỹ.
- Thủ quỹ: chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt tại quỹ, nhập xuất tiền theo lệnh
của kế toán trưởng hoặc giám đốc để thực hiện nghĩa vụ và lập báo cáo quỹ. Đảm bảo
an toàn tiền mặt theo đúng quy định.
2.3.2. Hình thức sổ kế toán
- Hiện nay công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong đang áp dụng hình thức kế
toán máy, nhưng sổ sách thì theo hình thức chứng từ ghi sổ, tuy nhiên công ty đã thiết
kế theo mẫu cho phù hợp với đơn vị mình để thuận tiện trong việc xử lý số liệu trên
máy vi tính nhưng vẫn đảm bảo đặc trưng của hình thức chứng từ ghi sổ.
- Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán máy (2.4)
- Hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc sau khi đã kiểm tra kế toán nhập dữ liệu vào
phần mềm. Các thông tin được xử lý và tự động cập nhập vào sổ tổng hợp, sổ chi tiết
có liên quan theo từng mục nguyên vật liệu, từng khách hàng đối với công nợ.
- Cuối kỳ hoạch toán tuy phần mềm luôn thực hiện kiểm tra tự động nhưng kế toán
phải đối chiếu giữa sổ tổng hợp với sổ chi tiết để lên các Báo cáo tài chính.
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 19
Đề tài: Kế toán và quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh Thành Phong
B. Thực trạng về kế toán và công tác quản lý tiền tại công ty TNHH SX TM Minh
Thành Phong
2.1. Kế toán tiền mặt
2.1.1. Chứng từ liên quan
Phiếu thu; Phiếu chi; Hóa đơn giá trị gia tăng; Giấy tiếp nhận hàng; Giấy tiếp nhận vật
tư; Giấy đề nghị; Giấy nộp tiền; Giấy thanh toán; Giấy đề nghị thanh toán; Giấy thanh
toán tạm ứng; Giấy công tác; Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
2.1.2. Trình tự ghi sổ
Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chẳng hạn như cần chi tiền để mua hàng hóa, chi
lương, chi tạm ứng hay khách hàng trả tiền hàng, hoàn tiền tạm ứng, những người này
sẽ đến gặp kế toán thanh toán, kế toán thanh toán viết phiếu thu, hoặc phiếu chi tùy
theo từng nghiệp vụ, người có nhu cầu về tiền hoặc khách hàng sẽ trực tiếp đến gặp thủ
quỹ, căn cứ vào phiếu thu hoặc phiếu chi do kế toán gửi đến, thủ quỹ sẽ chi tiền hoặc
thu tiền và ghi vào sổ quỹ của mình.
2.1.3. Lưu đồ quá trình luân chuyển thu - chi tiền và cách hoạch toán
2.1.3.1. Quá trình thu tiền
- Nghiệp vụ thu tiền chủ yếu là tiền thu từ bán hàng, khách hàng trả nợ, nhân viên
hoàn tiền tạm ứng còn thừa.
- Khách hàng có thể hoặc không mang theo HĐGTGT đến kế toán thanh toán và
yêu cầu trả tiền, kế toán thanh toán nhập dữ liệu vào phần mềm và xuất ra Phiếu thu 3
liên, sau đó Phiều thu sẽ được kế toán trưởng hoặc giám đốc ký duyệt và đưa qua thủ
quỹ. Tại đây thủ quỹ dựa vào Phiếu thu đã được duyệt sẽ thu đúng bằng số tiền trên
Phiếu thu và tiến hành ghi vào sổ quỹ tiền mặt. Sau khi thủ quỹ đã ký tên vào Phiếu thu
thì sẽ lưu lại một liên, một liên đưa cho kế toán thanh toán lưu và liên còn lại giao cho
khách hàng.
2.1.3.1.1. Lưu đồ (2.5)
2.1.3.1.2. Cách hoạch toán
Thu tiền từ bán hàng
- Bút toán: Nợ 111
Có 5111
Có 33311
SVTH : Phạm Thị Lê Thủy Triều Trang 20