Hướng dẫn sử dụng visio 2010 - part 3

  • 5 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 5 trang

Nội dung text: Hướng dẫn sử dụng visio 2010 - part 3

Visio 2010
Giới thiệu các thẻ chính trong MS Visio 2010
MS Visio 2010 gồm 8 thẻ (tab) chính:
Hình II-2.1 : Các thẻ (tab) chính trong MS Visio 2010

File : thẻ File bao gồm các thành phần để sao chép,tạo
mới,mở,đóng,in ấn một sơ đồ.Có sự khác biệt ở giao diện ban đầu của MS
Visio 2010 so với hai phiên bản trước đây là MS Visio 2003 và MS Visio
2007.

Home : bao gồm các thành phần giúp bạn tùy chỉnh ,sắp xếp các
mô hình cho phù hợp.Gồm các phần
Clipboard,Font,Paragraph,Tools,Shape,Arrange,Editing.
Visio 2010
Hình II-2.2: thẻ Home

Insert : tại đây bạn có thể thêm các hình ảnh,biểu đồ,bản vẽ CAD
hoặc các chú thích…. Vào sơ đồ,mô hình của mình.Gồm các phần
Pages,Illustrations,Diagram Parts,Links,Text.
Hình II-2.3: thẻ Insert

Design : thiết kế,dàn trang,thay đổi giao diện là những thành phần
nằm trong thẻ Design này.Gồm các phần
Page Setup,Themes,Backgrounds,Layout.
Hình II-2.4 : thẻ Design
Data : tại thẻ Data,bạn có thể truy cập ,đưa các hệ cơ sở dữ liệu
khác vào sơ đồ như MS Excel,MS Access…
Gồm các phần External Data,Display Data,Show/Hide.
Hình II-2.5: thẻ Data
Visio 2010
Hình II-2.6: liên kết với các cơ sở dữ liệu.


Process : tại đây,bạn có thể xử lý,kiểm tra tính hợp lý trong cấu
trúc sơ đồ.Bên cạnh đó với chức năng Subprocess giúp bạn tạo một bộ xử
lý phụ để xử lý đồng bộ lại những sơ đồ kế tiếp.Và chức năng cuối cùng
trong thẻ Process là truy xuất và truy nhập Sharepoint Workflow.Gồm các
phần
Subprocess,Diagram Validation,Sharepoint Wordflow.
Hình II-2.7 : thẻ Process

Visio 2010
Review : gồm các tính năng phiên dịch,ngôn ngữ,đánh dấu,tạo
bình luận trong sơ đồ.Bên cạnh đó là chức năng Share Reports giúp bạn
tổng hợp báo cáo những thông số trên sơ đồ.Gồm các phần
Proofing,Language,Comments,Markup,Reports.
Hình II-2.8 : thẻ Review

View : tại đây bạn có thể hiệu chỉnh để xem toàn trang chứa sơ đồ
của bạn ở kích thước tùy ý bằng việc tùy chỉnh sử dụng chức năng Pan &
Zoom.Gồm các phần Views,Show,Zoom,Visual Aids,Window,Macros.
Hình II-2.9 : thẻ View
Chèn chữ vào mô hình.
Hầu hết các sơ đồ bao gồm những mô hình và được chèn chữ trên
mô hình.Bạn có thể chèn chữ vào mô hình rất dễ dàng với MS Visio 2010.
Trước khi chèn chữ vào mô hình ,bạn có thể tùy chỉnh các chế
độ,định dạng cho chữ
.
Nhấn chuột phải vào mô hình,chọn Format Text.
Visio 2010
Hình III-4.1: định dạng chữ trong mô hình.
Tại cửa sổ Text,ở thẻ Font chứa các thiết lập định dạng chữ cái trong
mô hình,gồm các mục: