Hướng dẫn sử dụng visio 2010 - part 2

  • 5 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 5 trang

Nội dung text: Hướng dẫn sử dụng visio 2010 - part 2

Visio 2010
BẮT ĐẦU VỚI MICROSOFT OFFICE VISIO 2010
Giao diện bắt đầu MS Visio 2010
Để mở chương trình Microsoft Office Visio 2010 vào Start All
Programs Microsoft Office Microsoft Office Visio 2010
Visio 2010
Hình II-1.1:mở chương trình MS Visio 2010
Giao diện đầu tiên của MS Visio 2010
Visio 2010
Hình II-1.2 : Giao diện đầu tiên MS Visio 2010
Tại khung Choose a Template gồm 3 phần : Recently Used
Template,Template Categories và Other Ways to Get Started.
Recently Used Template : mục này bao gồm những mẫu sử dụng
gần đây nhất.
Hình II-1.3: Những mẫu sử dụng gần đây nhất.
Visio 2010
Template Categories là những mẫu với thư viện mô hình khá lớn
mà MS Visio 2010 cung cấp.Bao gồm:
Business : sơ đồ quản trị kinh doanh trong doanh nghiệp.
Engineering : sơ đồ kĩ thuật.
Flowchart : sơ đồ tiến độ.
General : sơ đồ cơ bản.
Maps and Floor Plans : sơ đồ kiến trúc mặt bằng.
Network : sơ đồ mạng máy tính.
Schedule : sơ đồ lịch làm việc.
Software and Database : sơ đồ phần mềm và cơ sở dữ liệu.
Hình II-1.4 :Thư viện mẫu MS Visio 2010 cung cấp.
Other Ways to Get Started : tại đây bạn có thể tìm thấy một số sơ
đồ đã được thiết kế sẵn trên thư viện của Office.com và bạn có thể tải
xuống để xem.
Visio 2010
Hình II-1.5:Tải xuống một số sơ đồ đã thiết kế sẵn.