Quản trị văn phòng

  • 154 trang
  • file: .pdf

đang tải dữ liệu....

Tài liệu bị giới hạn, để xem hết nội dung vui lòng tải về máy tính.

Tải xuống - 154 trang

Nội dung text: Quản trị văn phòng

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ
HÀ NỘI - 2008
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
Biên soạn : THS. PHẠM MỸ HẠNH
LỜI NÓI ĐẦU
Quản trị văn phòng là việc họach định, tổ chức, phối hợp, tiêu chuẩn hóa và kiểm sóat các
họat động xử lý thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp.
Ngày nay, văn phòng không còn chỉ là hình ảnh quen thuộc với những hành lang im ắng,
các cánh cửa khép với bảng đề tên phòng ban kẻ chữ nghiêm trang, hay tiếng đánh máy chữ lọc
cọc. Ngày nay văn phòng đã mang một bộ mặt đa dạng hơn: trang thiết bị hiện đại. không gian
mở, bài trí linh họat, thích ứng với nhiều nhu cầu và phương thức làm việc phong phú. Thậm chí
có cả các văn phòng làm việc từ xa, văn phòng tại nhà và văn phòng ảo.
Cho dù dưới dạng thức nào, một khi đã xác lập sự có mặt của văn phòng thì các nhà quản
trị vẫn có những mối quan tâm chung về chất lượng, tính hiệu quả từ các hệ thống, qui trình và
thói quen cũng như tập quán làm việc tốt nhằm phát huy tối đa các chức năng và nhiệm vụ của
văn phòng. Hơn thế nữa, nhà quản trị sẽ ngày càng nhận rõ rằng việc tổ chức và quản lý tốt họat
động văn phòng có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất chung, thậm chí cả đến lợi nhuận của công ty.
Hành chánh văn phòng hiện diện trong bất cứ các bộ phận phòng ban chứ không chỉ riêng
ở phòng hành chánh quản trị. Các cơ quan đều có nhiều phòng ban khác nhau, và mỗi bộ phận đó
đều có công việc hành chánh văn phòng và vì thế cần phải có công tác quản trị hành chánh văn
phòng. Bất cứ cấp quản trị nào, ngọai trừ công nhân trực tiếp sản xuất, đều phải làm công việc
hành chánh văn phòng. Tất cả đều phải quản trị hành chánh văn phòng của mình sao cho có hiệu
quả. Bộ phận nào cũng cần phải lên lịch thời biểu công tác, thời biểu dự án; cần phải quản trị
thông tin, quản trị hồ sơ, cần phải họach định tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị và các chuyến đi
công tác; đều phải viết báo cáo các chương trình và thư từ liên lạc; đều phải tiếp khách và gọi điện
thọai; đều phải sắp xếp chỗ làm việc sao cho vừa thẩm mỹ, vừa quản trị qua các hệ thống và thủ
tục, và vừa có hiệu quả. Tất cả các họat động hành chánh văn phòng nêu trên đều phải được thực
hiện một cách khoa học theo tiêu chuẩn hiện đại dứơi nhãn quan quản trị.
Sự thành công của các bạn tại các doanh nghiệp hay không, phần lớn là nhờ vào việc quản
trị hành chánh văn phòng! Cuốn sách này sẽ giúp cho các bạn sinh viên nắm được những điều cơ
bản nhất về quản trị hành chánh văn phòng. Trong quá trình biên sọan không sao tránh khỏi
những khiếm khuyết, rất mong nhận được sự đóng góp chân tình của quí đồng nghiệp và các bạn
sinh viên để cuốn sách này ngày càng hòan thiện hơn!
Tác giả
Phạm Mỹ Hạnh
CHƯƠNG 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
Bất cứ một cơ quan nào dù lớn hay nhỏ cũng đều có một bộ phận tiếp khách, quản lý và
giải quyết văn bản đi-đến, lưu trữ hồ sơ tài liệu, tổ chức sắp xếp hội họp... là cánh tay đắc lực của
cấp quản lý, đó chính là văn phòng (hay phòng hành chánh quản trị).
Để các họat động văn phòng trong cơ quan được thống nhất và có hiệu quả, cần phải có
những người chuyên nghiệp về hành chánh văn phòng, đó là chánh văn phòng hay trưởng phòng
và thư ký hay nói cách khác đó là các nhà quản trị hành chánh văn phòng.
Để giúp mọi người cùng làm việc với nhau một cách có hiệu quả, hòan thành các mục tiêu,
thì cần phải xây dựng và duy trì một cơ cấu qui định những vai trò, chức năng, nhiệm vụ và chức
vụ công tác. Đó chính là việc tổ chức bộ máy hành chánh văn phòng. Để có ý nghĩa, một vai trò
hoặc chức năng nhiệm vụ phải được gắn với mục tiêu rõ ràng, với sự nhận thức đầy đủ về bổn
phận, hoặc hành động có liên quan với nhau. Quyền hạn phải được giao một cách rõ ràng kèm
theo các công cụ, các nguồn tài nguyên và thông tin cần thiết để hòan thành nhiệm vụ đó. Để các
vai trò hỗ trợ nhau một cách có hiệu quả, chúng phải được sắp xếp theo một trật tự nhất định,
hướng về mục tiêu. Đó là những nội dung được trình bày trong chương 1 này.
1.1 KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG
1.1.1 Khái niệm văn phòng
Văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp của một cơ quan chức năng phục vụ
cho việc điều hành của lãnh đạo. Các cơ quan thẩm quyền chung hoặc lớn thì thành lập văn
phòng, những cơ quan nhỏ thì có phòng hành chánh.
Văn phòng còn được hiểu là trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, là địa điểm giao tiếp đối
nội, đối ngọai của cơ quan, đơn vị đó. Ngòai ra, văn phòng còn có thể là phòng làm việc của thủ
trưởng có tầm cỡ cao. Ví dụ văn phòng Chính phủ, văn phòng Tỉnh ủy, văn phòng Tổng công ty...
Văn phòng được hiểu là một lọai họat động trong các cơ quan, doanh nghiệp. Văn phòng
thiên về việc thu nhận, bảo quản, lưu trữ các lọai công văn giấy tờ trong cơ quan. Nói đến văn
phòng người ta thường nghĩ đến một bộ phận chỉ làm những công việc liên quan đến công tác văn
thư.
Như vậy: Văn phòng là bộ máy điều hành tổng hợp của cơ quan, doanh nghiệp; là nơi thu
thập, xử lý thông tin hỗ trợ cho họat động quản lý; là nơi chăm lo mọi lĩnh vực dịch vụ hậu cần
đảm bảo các điều kiện vật chất cho họat động của mỗi cơ quan, tổ chức.
1.1.2 Chức năng văn phòng
Văn phòng hoặc phòng hành chánh có các chức năng sau:
-Chức năng giúp việc điều hành.
-Chức năng tham mưu tổng hợp.
-Chức năng hậu cần, quản trị.
1.1.3 Nhiệm vụ văn phòng
Văn phòng có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
-Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện chương trình.
3
-Thu thập, xử lý, quản lý và sử dụng thông tin.
-Thực hiện nhiệm vụ tư vấn văn bản cho thủ trưởng.
-Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy văn phòng.
-Tổ chức giao tiếp, đối nội, đối ngọai.
-Duy trì họat động thường xuyên, liên tục của văn phòng.
-Bảo đảm nhu cầu hậu cần, kinh phí chi tiêu, quản lý vật tư tài sản của doanh nghiệp.
Văn phòng làm việc theo chế độ thủ trưởng. Thủ trưởng văn phòng (chánh, phó văn
phòng) phải đề cao trách nhiệm quản lý trong văn phòng và chịu trách nhiệm pháp lý trước thủ
trưởng cơ quan.
1.2 QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
1.2.1 Khái niệm quản trị và quản trị hành chánh văn phòng
1.2.1.1 Khái niệm quản trị
Quản trị là sự phối hợp tất cả các tài nguyên thông qua tiến trình họach định, tổ chức, lãnh
đạo và kiểm tra nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.
1.2.1.2 Khái niệm quản trị hành chánh văn phòng
Quản trị hành chánh văn phòng là việc họach định, tổ chức, phối hợp, tiêu chuẩn hóa
và kiểm sóat các họat động xử lý thông tin.
1.2.2 Chức năng của quản trị hành chánh văn phòng
-Họach định công việc hành chánh
-Tổ chức công việc hành chánh văn phòng
-Lãnh đạo công việc hành chánh văn phòng
-Kiểm sóat công việc hành chánh
-Dịch vụ hành chánh văn phòng. [tài liệu 2]
1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG
1.3.1 Hình thức, cơ cấu tổ chức văn phòng
Bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu có một nhóm người làm việc chung đều phải có một tổ
chức được họach định rõ ràng. Mối quan hệ giữa họ phải được xác định và thống nhất. Người nào
làm cái gì? Ai báo cáo ai? Ai là người ra quyết định?... Đó là những vấn đề cốt lỏi của tổ chức.
1.3.1.1 Hình thức tổ chức văn phòng
Vấn đề chủ yếu trong một tổ chức hành chánh là các họat động hành chánh nên tập trung
hay phân tán? Các họat động đó được đặt dưới sự kiểm sóat trực tiếp của nhà quản trị hay không?
Vì các họat động hành chánh có ảnh hưởng xuyên suốt tổ chức, từ văn phòng giám đốc
đến các đơn vị, ban ngành, đến nhân viên hành chánh có mức lương thấp nhất, cho nên hành
chánh văn phòng không nên phân tán. Phân tán nghĩa là công việc hành chánh văn phòng của mỗi
bộ phận phòng ban đều do bộ phận đó quản lý một cách độc lập và vì thế thiếu hẳn sự phối hợp.
Hậu quả là công việc hành chánh văn phòng sẽ trùng lắp, hao tốn văn phòng phẩm và sức lực, và
nhất là thiếu sự phối hợp. Vì vậy cần phải tập trung công việc hành chánh văn phòng sao cho
thống nhất.
Có hai hình thức tập trung: tập trung theo địa bàn và tập trung theo chức năng.
a)- Hành chánh văn phòng tập trung theo địa bàn (Physical centralization)
4
Hành chánh văn phòng tập trung vào một địa bàn nghĩa là: mọi họat động hồ sơ văn thư
đều phải tập trung vào một địa điểm duy nhất đó là phòng hành chánh, dưới quyền quản trị của
nhà quản trị hành chánh.
NHÀ QUẢN TRỊ
HÀNH CHÁNH
MỌI CÔNG VIỆC HÀNH CHÁNH CHO CÁC BỘ PHẬN
A, B, C...
Hình 1.1: Hành chánh văn phòng tập trung theo địa bàn.
Ưu điểm:
¾ Dễ bố trí và sắp xếp nhân sự.
¾ Dễ kiểm tra.
¾ Tập trung trang thiết bị.
¾ Đơn giản thủ tục...
Nhược điểm:
¾ Khó chuyên môn hóa
¾ Công việc thiếu chính xác do thiếu quan tâm đến tầm quan trọng của từng lọai công
việc.
¾ Trì trệ do chuyển giao công việc...
Vì vậy chỉ nên áp dụng lọai hình này đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc cá thể.
b)- Hành chánh văn phòng tập trung theo chức năng (functional centralization)
Hành chánh văn phòng tập trung theo chức năng nghĩa là các họat động hành chánh vẫn
đặt tại địa điểm của các bộ phận chuyên môn của nó nhưng phải được đặt dưới quyền phối hợp,
tiêu chuẩn hóa và giám sát của nhà quản trị hành chánh.
5
BỘ PHẬN A
CÔNG VIỆC
HÀNH CHÁNH
NHÀ QUẢN TRỊ BỘ PHẬN B
HÀNH CHÁNH CÔNG VIỆC
HÀNH CHÁNH
BỘ PHẬN C
CÔNG VIỆC
HÀNH CHÁNH
Hình 1.2: Hành chánh văn phòng tập trung theo chức năng.
Ưu điểm:
Thu hút được nhiều chuyên viên vào công tác quản lý. Các chuyên viên này sẽ tham mưu
(cố vấn) cho nhà quản trị hành chánh văn phòng cho từng bộ phận chuyên môn.
Nhược điểm:
Dễ vi phạm chế độ một thủ trưởng nghĩa là lấn quyền các cấp quản trị chuyên môn.
Loại hình này áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp.
1.3.1.2 Cơ cấu tổ chức văn phòng
Cơ cấu tổ chức của bộ phận hành chánh văn phòng tùy thuộc vào từng qui mô của công ty
và tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh của công ty. Nó cũng tùy thuộc vào từng lọai sản phẩm và
dịch vụ của cơ quan tổ chức.
Đối với doanh nghiệp cá thể và qui mô rất nhỏ thì không có bộ phận hành chánh văn
phòng chuyên biệt mà chỉ có một nhân viên hành chánh văn phòng hoặc thư ký đảm nhận mọi
công việc hành chánh văn phòng của doanh nghiệp đó. Người này đảm nhận tất cả các công việc
hành chánh tổng quát lẫn chuyên ngành như làm kế tóan, sổ lương, tiếp tân, đánh máy, trực điện
thọai...
Khi doanh nghiệp này phát triển thành qui mô nhỏ hoặc trung bình nhỏ thì bắt đầu có các
trưởng phòng, trong đó có trưởng phòng hành chánh quản trị (Senior Administration Manager)
kiêm luôn công việc quản trị tài nguyên nhân sự.
6
TRƯỞNG PHÒNG
HÀNH CHÁNH
QUẢN TRỊ
CHUYÊN VIÊN
HÀNH CHÁNH
QUẢN TRỊ
TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
TÀI NGUYÊN DỊCH VỤ HÀNH KỸ THUẬT VÀ
NHÂN SỰ CHÁNH VĂN BẢO TRÌ
Hình 1.3: Phòng hành chánh quản trị của một doanh nghiệp nhỏ.
Khi doanh nghiệp có qui mô lớn vừa, thì tùy chiến lược, mục đích kinh doanh, và cơ cấu
mặt hàng dịch vụ hoặc thị trường mà cơ cấu tổ chức của bộ phận hành chánh văn phòng thay đổi.
Khi phát triển với qui mô lớn hoặc rất lớn, nhiều công ty có hẳn một vị phó tổng giám đốc
phụ trách các dịch vụ hành chánh văn phòng.
TỔNG GIÁM ĐỐC
TRỢ LÝ TỔNG
GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM PHÓ TỔNG GIÁM PHÓ TỔNG GIÁM
ĐỐC MARKETING ĐỐC TÀI CHÍNH ĐỐC DỊCH VỤ
HÀNH CHÁNH VP
CHUYÊN VIÊN TỔNG KIỂM TÓAN GIÁM ĐỐC NHÂN GIÁM ĐỐC DỊCH
MARKETING SỰ VỤ HÀNH CHÁNH
VĂN PHÒNG
GIÁM ĐỐC NGHIÊN GIÁM ĐỐC KINH TRƯỞNG PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG TRƯỞNG PHÒNG
CỨU TIẾP THỊ DOANH KẾ TÓAN GIAO - NHẬN HÀNH CHÁNH
TỔNG HỢP
TRƯỞNG KHU VỰC TRƯỞNG KHU VỰC
A B
Hình 1.4: Sơ đồ tổ chức bộ phận hành chánh của doanh nghiệp có qui mô lớn.
Nói tóm lại, mỗi công ty có cơ cấu tổ chức riêng. Không có cơ cấu tổ chức nào là tối hảo
cả. Tổ chức tốt là tổ chức năng động và uyển chuyển (dynamic and flexible) phù hợp với môi
trường, khung cảnh và chiến lược của công ty đó.
7
1.3.2 Bố trí văn phòng
Bố trí văn phòng là tổ chức, sắp xếp phòng ốc, bàn ghế, dụng cụ sao cho phù hợp để có
một tiện nghi tối đa cho nhân viên và cho khách; Sắp xếp sao cho việc di chuyển tài liệu càng
ngắn càng dễ kiểm sóat. Để nghiên cứu sự xếp đặt trong công việc, ta theo các giai đọan sau:
- Trước hết, cần phác họa lược đồ của khỏang trống. Sau đó vẽ bản đồ của phòng ốc theo tỉ
lệ chiều cao, chiều ngang, chiều dài của mỗi phòng và nhận định mỗi phòng bằng cách đo chu vi
hành lang của các bức tường, cầu thang... Đó là những điểm chính phải chú ý khi vẽ bản đồ.
- Đo các khỏang cách để xếp đặt các bàn ghế sao cho thuận tiện. Với bản đồ, ta có thể thay
đổi vị trí của các vật một cách dễ dàng trước khi bắt tay thực hiện khuân vác sắp xếp; đồng thời
nó cho ta một hình ảnh diễn tiến công việc.
Khoa học chứng minh được rằng việc sắp xếp phòng ốc, bàn ghế một cách khoa học và
thẩm mỹ sẽ làm cho tinh thần nhân viên phấn chấn, thư dãn bớt căn thẳng và nhất là năng suất lao
động cao. Việc sắp xếp phòng ốc cho từng bộ phận chuyên môn không khoa học, sẽ gây ra hậu
quả mất rất nhiều công sức và thời gian di chuyển luồng công việc (flow of work) sẽ rất phí phạm.
Ngòai ra, việc bố trí các phòng làm việc riêng (private offices) cho nhân viên sẽ gây ra lãng phí.
Khi sắp xếp các phòng làm việc, nhà quản trị hành chánh cần phải theo một số nguyên tắc
sau đây:
1.3.2.1 Chú ý đến mối tương quan giữa các bộ phận phòng ban
Nhà quản trị phải quan tâm sắp xếp các phòng ban dưới cái nhìn tổng thể của các hệ thống.
Các bộ phận này quan hệ mật thiết với nhau. Sau đây là một số nguyên tắc:
1. Các bộ phận phòng ban được bố trí gần các bộ phận chính của công ty. Các bộ phận
chính là bộ phận điều hành, kinh doanh, mua sắm, kế tóan, tài chính, dịch vụ hành chánh, và
phòng nhân sự.
2. Sắp xếp sao cho một khi tổ chức phát triển, chúng ta dễ dàng thay đổi vị trí phòng ban.
3. Sắp xếp các phòng ban có quan hệ mật thiết với nhau ở gần hay sát nhau. Mặc dù tất cả
các bộ phận đều có quan hệ với nhau, nhưng có một vài bộ phận quan hệ nhiều hơn. Thí dụ như
phòng hội họp nên gần phòng của các cấp quản trị thường hay sử dụng nó.
4. Bố trí các bộ phận hay tiếp xúc với khách hàng hay với các cơ quan bên ngòai ở gần lối
ra vào, thang máy hoặc khu vực tiếp tân.
5. Cách ly xa chỗ làm việc những bộ phận hay gây tiếng ồn hoặc gây dơ dáy bẩn thiểu.
6. Tách các bộ phận cần bảo mật xa khỏi chỗ công cộng hoặc nhiều người hay lui tới.
1.3.2.2 Bố trí phòng ban hoặc bàn làm việc theo luồng công việc (flow of work)
Cố gắng sắp xếp các phòng ban hoặc bàn làm việc theo luồng công việc nhằm tối thiểu
hóa việc di chuyển khi chuyển giao tài liệu hoặc trao đổi công việc. Khỏang cách quá xa sẽ làm
mất rất nhiều thời gian. Ngòai ra nó còn gíup ta giảm bớt khả năng làm thất lạc giấy tờ, gây trì trệ
và gián đọan công việc.
8
Hình 1.5: Mô hình sắp xếp bàn ghế, phòng ban không khoa học, không theo luồng công việc.
9
Ghi chú:
Văn thư đến
Văn thư đi
Luồng công việc
Sự di chuyển của nhân viên.
Hình 1.6: Mô hình sắp xếp bàn ghế, phòng ban theo thủ tục và luồng công việc.
1.3.2.3 Hạn chế sử dụng phòng riêng (hệ thống văn phòng “đóng”)
Khuynh hướng ngày nay ít sử dụng phòng riêng cho các bộ phận hành chánh mà thường
dành các khu vực trống trãi rộng rãi cho nhân viên hành chánh làm việc. Dĩ nhiên, lọai hình kinh
doanh ảnh hưởng đến số lượng phòng riêng. Dẫu sao, các công ty cũng cần một số phòng riêng.
Nói một cách tổng quát, các phòng riêng được bố trí cho các cấp lãnh đạo để tăng uy tín
(prestige), cho các công việc có tính cách bảo mật hoặc cần tập trung tinh thần.
Vì sao ngày nay có khuynh hướng ít sử dụng phòng riêng?
- Phòng riêng chiếm từ hai đến mười lần diện tích dành cho một nhân viên làm việc tại khu
vực trống trãi.
10
- Phòng riêng làm cho công ty tăng chi phí nhiều hơn để trả tiền điện, ánh sáng, thông gió.
- Phòng riêng ít uyển chuyển trong việc thay đổi công việc, thay đổi vị trí.
- Nhược điểm lớn nhất khi sử dụng phòng riêng là khó kiểm tra và làm trì trệ luồng công
việc.
Hệ thống văn phòng “đóng” được ngăn cách bởi vách ngăn, tường cao, phân chia thành
từng phòng riêng biệt.
Ưu điểm:
¾ Đảm bảo yếu tố an tòan, bí mật của công việc.
¾ Đảm bảo tính riêng tư của mỗi nhân viên trong văn phòng.
¾ Phù hợp với công việc tập trung cao.
Nhược điểm:
¾ Chiếm nhiều diện tích.
¾ Chi phí hành chánh cao.
¾ Khó giám sát công việc, quản lý nhân viên.
1.3.2.4 Sử dụng vách ngăn (hệ thống văn phòng “mở”)
Thay vì bố trí nhiều phòng riêng cho nhân viên hành chánh, các công ty thường bố trí các
vách ngăn để ngăn cách các nhân viên khỏi nhìn thấy nhau và trò chuyện; hoặc giúp cho mỗi nhân
viên có chỗ riêng để làm việc. Vách ngăn chỉ cao cỡ ngang đầu một người khi ngồi hoặc cao bằng
khung cửa ra vào. Phần đầu có thể bằng kiếng, có thể là không.
Lợi điểm của việc sử dụng vách ngăn trong một khu vực rộng lớn là giúp cho mỗi người
làm việc có tính cách riêng tư, nhưng lại không gây gián đọan luồng công việc hoặc cản ánh sáng
và thông gió. Thuận tiện trong việc giao tiếp giữa các nhân viên và công việc. Dễ tập trung các
họat động trong văn phòng. Nó dễ dàng trong việc xê dịch khi phải thay đổi vị trí lúc cần thiết và
tiết kiệm điện, vật dụng.
1.3.2.5 Bố trí phòng của cấp lãnh đạo
Khi sắp xếp bố trí phòng của cấp lãnh đạo cao cấp, theo tiêu chuẩn quốc tế, văn phòng của
vị này gồm có các phòng ốc sang trọng. Thông thường văn phòng này gồm có một phòng tiếp
khách (receiving office) với một cô tiếp tân hay thư ký tiếp tân; một phòng họp (conference
room); các phòng làm việc khác; phòng vệ sinh; một phòng riêng của thư ký giám đốc (executive
secretary) được trang hòang đẹp; và một phòng lớn.
Thường thì cô tiếp tân dưới quyền của vị chánh văn phòng.
1.3.2.6 Bố trí phòng họp chung
Phòng họp chung là một bộ phận văn phòng của cấp quản trị cao cấp. Tuy nhiên, nó cũng
được sử dụng cho các cấp quản trị khác, nhân viên và khách hàng. Một thư ký sẽ chịu trách nhiệm
lên lịch sử dụng các cuộc họp tại đây.
Mặc dầu các cuộc họp của hội đồng quản trị, các cuộc họp của các cấp lãnh đạo, các cuộc
họp với khách hàng ưu tiên hơn các cuộc khác, tuy nhiên cần phải mở rộng cho các họat động của
nhân viên để tận dụng hết khả năng của nó.
Nên sắp xếp bàn ghế sao cho mỗi thành viên ngồi họp đều thấy mặt nhau, mặt đối mặt
(face to face). Cần phải có đủ các bảng, biểu đồ và bản đồ... [tài liệu 1]
1.3.3 Trang thiết bị văn phòng và hiện đại hóa công tác văn phòng
11
1.3.3.1 Trang thiết bị văn phòng
a)- Máy vi tính (Computer)
Ngày nay, chiếc máy vi tính là vật dụng không thể thiếu được trong các văn phòng. Nó
giúp cho các thư ký trong việc sọan thảo các văn bản, thống kê, tính tóan... và lưu trữ, quản lý
thông tin một cách tiện dụng và khoa học.
Ngòai ra, chiếc máy tính còn là một phương tiện hữu hiệu trong việc trao đổi, cập nhật và
tìm kiếm những thông tin cần thiết với tốc độ cao; gửi và nhận các văn bản, tài liệu vừa nhanh
chóng, không sợ thất lạc, mất mát... lại vừa ít tốn kém nhất.
Tùy theo qui mô và cơ cấu tổ chức của bộ phận hành chánh văn phòng mà có thể trang bị
một hay nhiều máy và dung lượng máy cho các nhân viên.
b)- Máy in laser
Máy in laser là thiết bị không thể thiếu để kết nối với máy vi tính. Đây là thiết bị rất cần
thiết để đưa (truy xuất) những dữ liệu trong máy tính ra giấy để làm hồ sơ, chứng từ, văn bản giao
dịch, quản lý...
Tùy vào qui mô họat động của từng cơ quan hay doanh nghiệp mà đơn vị trang bị những
máy in để có thể in được những trang giấy khổ lớn như những mẫu biểu hoặc bản vẽ, bản thiết
kế...
c)- Máy scanner
Máy scanner là thiết bị dùng để chụp (nhập) những dữ liệu dạng hình ảnh hoặc chữ viết
vào máy tính một cách nhanh chóng để làm hồ sơ tài liệu vì ta không có file của những dữ liệu đó.
d)- Máy photocopy
Máy photocopy giúp có được bản sao nhanh chóng và chính xác theo bản gốc.
Giúp thay thế những tài liệu cồng kềnh bằng những hồ sơ thu nhỏ để việc lưu trữ trở nên
dễ dàng hơn.
e)- Máy fax
Thật là thiếu sót khi các cấp quản trị hành chánh văn phòng chưa trang bị cho bộ phận
mình một máy fax. Cũng như máy tính và máy photocopy, máy fax giúp tiện lợi trong việc
chuyển nhận những văn bản được nhanh chóng và chính xác.
f)- Máy hủy hồ sơ
Máy hủy hồ sơ dùng để tiêu hủy những hồ, tài liệu không còn sử dụng nữa nhưng không
được phép để lọt tài liệu này ra ngòai.
g)- Máy điện thọai
Máy điện thọai là phương tiện thông tin liên lạc nhanh chóng và tiện lợi nhất. Giúp cho
các cuộc đàm thọai được trực tiếp và dễ dàng hơn, công việc được giải quyết nhanh chóng hơn;
tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại.
Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là nhiều người lợi dụng máy cơ quan để nói chuyện
riêng tư vô ích, tốn kém công quỹ, đôi khi người nghe cảm thấy bị quấy rầy. Do đó, cần phải có
những qui định, định mức sử dụng điện thọai sao cho hợp lý và có hiệu quả.
h)- Máy ghi âm, ghi hình
Trong điều kiện kỹ thuật phát triển hiện nay, việc trang bị máy ghi âm, ghi hình tại văn
phòng là một việc cần thiết.
12
-Ghi lại những diễn biến của các hội nghị quan trọng, các cuộc hội đàm có tính cam kết.
Ghi lại các công việc mà giám đốc không có mặt tại cơ quan, ghi lại lời nhắn...
-Ghi lại những bài giảng, tập húân nghiệp vụ phục vụ cho các đơn vị.
Máy ghi âm, ghi hình được cải tiến liên tục để thích hợp. Có những phòng đặc biệt có thể
bố trí ghi âm, ghi hình cố định.
i)- Phương tiện chuyên chở
- Xe con chở lãnh đạo
- Xe đưa rước công nhân
- Xe dùng di chuyển dụng cụ, vật tư, hàng hóa...
j)- Vật dụng văn phòng (văn phòng phẩm)
Văn phòng phẩm bao gồm: cặp ba dây, hộp đựng hồ sơ, bìa trình ký, lịch, kẹp giấy, dụng
cụ dập ghim, đục lỗ, các lọai phong bì, giấy, bút, mực in...phải đầy đủ, có sẵn tại nơi làm việc tạo
nên uy tín trong công việc.
Văn phòng phẩm không nên mua lọai xấu, rẻ tiền vì chúng có thể làm hư hỏng các trang
thiết bị, mất thời gian, gây bực mình và làm mất vẻ thẩm mỹ của văn bản.
Một số lọai văn phòng phẩm cần phải đúng kích cỡ, đúng qui định như: Danh thiếp, giấy
viết thư...
k)- Tủ, giá các lọai
Giá gỗ hoặc sắt để chứa những hộp đựng hồ sơ đang khai thác, sách báo tham khảo, hoặc
những vật dụng văn phòng khác.
Tủ hồ sơ, tài liệu để chứa những hồ sơ, tài liệu hoặc hộp đĩa, hộp băng cần lưu trữ. Tủ phải
có nhiều ngăn để lưu theo thứ tự và phải có khóa chắc chắn.
l)- Bàn ghế các lọai
Bàn ghế có nhiều lọai tùy theo yêu cầu sử dụng:
-Bàn làm việc của lãnh đạo, của thư ký và ghế phù hợp. Bàn ghế không được quá cao hay
quá thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất lao động. Người ta thường kê bàn hình L và ghế
ngồi có bánh xe để người làm việc được thuận tiện, không phải đứng lên nhiều lần.
-Bàn ghế tiếp khách (bàn trà).
-Bàn đựng đồ dùng tiếp khách: phích, ấm, chén, ly, cốc...
1.3.3.2 Hiện đại hóa công tác văn phòng
Hoạt động của văn phòng rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Tổ chức khoa học công tác
văn phòng có ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành tốt mục tiêu để tồn tại
và phát triển. Hiện đại hoá công tác văn phòng là một đòi hỏi bức xúc của các nhà quản trị.
Hiện đại hoá công tác văn phòng theo hướng:
- “Văn phòng điện tử”.
- “Văn phòng không giấy”
- “Văn phòng tự động hoá”
- “Văn phòng của thế kỷ 21”.
Phương pháp hiện đại hoá:
- Tổ chức bộ máy văn phòng tinh, gọn, đúng chức năng.
13
- Từng bước tin học hoá công tác văn phòng. Sử dụng các mạng nội bộ và mạng quốc
tế internet.
- Trang bị các thiết bị văn phòng phù hợp như: máy tính, máy fax, máy photocopy,
điện thoại...
- Không ngừng phát triển kỹ thuật và nghiệp vụ hành chánh... [tài liệu 2]
14
TÓM TẮT
Văn phòng là nơi diễn ra các họat động xử lý văn thư và điều hành các công việc hành
chánh, nghĩa là nơi sọan thảo, sử dụng và tổ chức các hồ sơ, công văn giấy tờ nhằm mục đích
thông tin sao cho có hiệu quả. Như vậy, công việc hành chánh văn phòng hiện diện ở khắp mọi
nơi, từ các nhân viên hành chánh sự nghiệp đến tất cả các cấp quản trị.
Cần bố trí, sắp xếp văn phòng cũng như trang thiết bị được sử dụng sao cho phù hợp với
từng điều kiện cụ thể của từng cơ quan hay doanh nghiệp để công tác hành chánh văn phòng
không bị trùng lắp, chồng chéo mà ngược lại văn phòng phải ngày càng trở nên hiện đại hóa để
mang lại hiệu quả công tác cao nhất.
Cần phân biệt công việc hành chánh và công việc quản trị. Nhà quản trị thực hiện công
việc quản trị, nghĩa là họach định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra, họ làm việc bằng tư tưởng và với
con người; còn nhân viên hành chánh văn phòng thì làm các công việc hành chánh văn phòng, họ
làm việc với sự trợ giúp của các dụng cụ hành chánh văn phòng.
Bất cứ cấp quản trị nào cũng ít nhiều làm các công việc hành chánh văn phòng. Và vì là
cấp quản trị, họ phải quản trị văn phòng làm việc của mình, nghĩa là phải quản trị hành chánh văn
phòng. Là nhà quản trị, họ phải phối hợp tất cả các tài nguyên thông qua tiến trình họach định, tổ
chức, lãnh đạo và kiểm tra nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra một cách có hiệu quả.
CÂU HỎI ÔN TẬP
1.Trình bày khái niệm văn phòng?
2.Trình bày chức năng, nhiệm vụ của văn phòng?
3.Khái niệm quản trị và quản trị hành chánh văn phòng?
4.Hành chánh văn phòng tập trung theo địa bàn, theo chức năng là gì? Hãy trình bày ưu
nhược điểm của mỗi hình thức trên?
5.Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nơi anh/chị đang làm việc và trình bày những
ưu-nhược điểm về cơ cấu tổ chức đó?
6.Các trang thiết bị văn phòng bao gồm những thứ nào?
7.Trình bày xu hướng hiện đại hóa công tác văn phòng hiện nay?
8.Việc bố trí, sắp xếp các phòng làm việc như thế nào để đạt hiệu quả công việc cao?
9.Bạn là chánh văn phòng của một Tổng công ty, hãy thiết kế một văn phòng theo xu
hướng hiện đại.
15
CHƯƠNG 2
QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG
Thời gian, một khi đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được. Tục ngữ Việt nam có câu
“Thời giờ là vàng bạc” và phương Tây có câu “Thời gian là tiền bạc” (Time is money). Mọi người
trong chúng ta ai cũng có khỏang thời gian như nhau, nhưng không phải ai cũng biết tận dụng nó.
Các cấp quản trị sử dụng thời gian một cách khoa học. Họ tận dụng thời gian để cống hiến cho cơ
quan, làm cho cơ quan phát triển. Nhưng vẫn còn một số người sử dụng quỹ thời gian của mình để
làm những việc riêng, gây điều tiếng không tốt về hình ảnh một cán bộ công sở.
Ngày nay, với một lượng thông tin hàng ngày đến với mọi người nói chung, đến với cơ
quan công sở nói riêng là rất lớn với đủ mọi hình thức như: bằng văn bản, công văn, thư từ, các
thông tin truyền miệng mặt đối mặt, thông tin truyền qua các phương tiện truyền tin... Với lượng
thông tin lớn như vậy, các cơ quan phải có bộ phận xử lý kịp thời, phải biết quản trị nó một cách
có khoa học.
Cũng chính vì sự gia tăng của các phương tiện truyền thông đã làm tăng khối lượng thông
tin bằng giấy tờ. Các giấy tờ này là trung tâm họat động của doanh nghiệp như: các đơn mua
hàng, các thỏa thuận hợp tác kinh doanh, các chính sách, các bảng tường trình và tất cả các lọai
văn bản khác. Các lọai giấy tờ hồ sơ này rất quan trọng đối với doanh nghiệp, cho nên chúng phải
được giữ gìn và duy trì để lúc nào cũng có sẵn khi cần thiết. Nói một cách khác, nó phải được
qủan trị một cách khoa học.
Để hiểu rõ những vấn đề nêu trên đây, ta lần lượt nghiên cứu xem làm thế nào để quản trị
thời gian được tốt, tránh những việc làm mất nhiều thời gian mà không đem lại hiệu quả cao; Làm
thế nào để quản lý một lượng thông tin hàng ngày rất lớn tại mỗi doanh nghiệp; Và sau cùng là
chúng ta nên sắp xếp các giấy tờ hồ sơ theo hệ thống như thế nào để khi cần thiết không phải mất
thời gian tìm kiếm. Đó là những nội dung được đề cập trong chương này.
2.1 QUẢN TRỊ THỜI GIAN
2.1.1 Sự cần thiết phải quản trị thời gian
Quản trị thời gian là một tiến trình hoạch định, tổ chức và kiểm soát việc sử dụng quỹ thời
gian vô giá của mình một cách có hiệu quả.
Phần lớn những nhà quản trị coi thời gian là một thứ tài sản. Hơn nữa, đó là thứ tài sản có
một không hai. Người ta không thể tích lũy nó như tích trữ nhiên liệu. Dù muốn hay không thì
chúng ta vẫn cứ phải tiêu dùng nó, với tốc độ sáu mươi giây trong một phút. Người ta không thể
bắt nó chạy hay bắt nó nghỉ như một cái máy được, cũng không thể thay thế nó như thay thế con
người. Và người ta cũng không thể thu hồi nó lại được. Chaplin Tyler có nói: “Thời gian là nhân
tố không suy suyển và không co giãn nhất trong cuộc sống chúng ta”. Nhưng chính chúng ta lại có
thể quyết định phương thức sử dụng nó.
Cũng như mọi tài sản, thời gian có thể được kiểm soát có hiệu quả hoặc không được kiểm
soát gì cả. Các Mác nhìn nhận vấn đề này như sau: “Tất cả mọi vấn đề suy ra cho cùng là vấn đề
tiết kiệm thời gian”, và Lê Nin cũng nói: “Tranh thủ được thời gian là tranh thủ được tất cả”. Theo
Peter Drucker, một tác giả về quản trị và một cố vấn về kinh doanh đã nhận xét: “Thời gian là thứ
hiếm có nhất trong các loại tài sản và nếu không kiểm soát được nó thì chúng ta sẽ không kiểm
soát được gì cả”. Còn theo tạp chí Tuần kinh doanh (Mỹ) thì cho rằng: “Chính là thời gian chứ
16
không phải là tiền bạc mới là tài sản quí nhất của một xí nghiệp. Xí nghiệp nào biết giao cho nhân
viên của mình trách nhiệm giúp đỡ các giám đốc thì đó là xí nghiệp biết sử dụng thời gian một
cách tốt nhất. [tài liệu 1]
2.1.2 Nguyên nhân làm mất thời gian
Trong quá trình làm việc, mất thời gian do các nguyên nhân sau:
- Các cuộc gọi điện thọai.
- Các cuộc thăm viếng xã giao, tiếp khách.
- Các câu hỏi của nhân viên.
- Đọc và trả lời thư tín.
- Các cuộc họp kéo dài.
- Bàn giấy ngổn ngang, bừa bộn.
- Đọc tài liệu quá chậm, không biết phương pháp đọc nhanh.
- Khung cảnh văn phòng làm việc gây sự trí lo ra.
Tính theo hịêu quả thì: 1 giờ của thời gian làm việc không bị gián đọan có giá trị bằng 3
giờ của thời gian làm việc bị gián đọan.
2.1.3 Các biện pháp quản trị thời gian
Với tư cách là cấp quản trị hay chuyên viên, bạn phải biết tổ chức một ngày làm việc khoa
học, biết lên lịch công tác trong tuần và trong tháng. Bạn phải biết tiết kiệm thời gian bằng cách
sử dụng máy đọc hay máy ghi âm, bằng phương pháp đọc nhanh; không nên lãng phí thời gian
cho việc tiếp khách; biết lọc lựa những cú địên thọai. Bạn phải biết sử dụng thời gian trong các
cuộc họp; cần phải sắp xếp hồ sơ, bàn giấy và khung cảnh làm việc sao cho không mất thời gian
vào các việc vụn vặt. Để đạt được những mục tiêu đó, ta có các biện pháp quản trị thời gian như
sau:
-Các công cụ họach định thời gian biểu.
-Tiết kiệm thời gian trong thư tín.
-Tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng máy đọc hay máy ghi âm.
-Tiết kiệm thời gian bằng phương pháp đọc nhanh.
-Tiết kiệm thời gian tiếp khách.
-Tiết kiệm thời gian gọi và trả lời điện thọai.
-Tiết kiệm thời gian hội họp.
-Sắp xếp chỗ làm việc khoa học.
2.1.3.1 Các công cụ họach định thời gian biểu
a)- Lịch thời gian biểu công tác hàng ngày
Các họat động hàng ngày của cả cấp quản trị lẫn thư ký cần phải được đưa lên kế họach cụ
thể, không để thời gian bị gián đọan (interruption). Lịch thời gian biểu công tác (time schedule) là
những phương tiện để lập kế họach và do đó giúp cho việc quản trị thời gian một cách có hiệu
quả.
Chính vì không lên lịch thời gian biểu công tác để quyết định nên đặt trọng tâm vào công
việc nào trong ngày, công việc nào là phụ, cho nên rất nhiều cấp quản trị cũng như các thư ký và
các chuyên viên thường mất rất nhiều thời gian vào các công việc vụn vặt. Theo Steffen (nguồn:
tài liệu (1) trang 209) thì chúng ta thường sử dụng 80% thời gian cho các công việc tương đối
17
không quan trọng hoặc không cần thiết, và chỉ có 20% cho các công việc thực sự là quan trọng
hoặc có năng suất cao.
THỜI GIAN HỌAT ĐỘNG
Các họat động 20% các công
kém hiệu quả việc kém hiệu
quả
80% thời gian
dành cho các 80% thời gian
họat động này dành cho công
việc có hiệu quả
20% các công những cái quan
việc có hiệu quả trọng có mục tiêu
dài hạn
Thường làm Nên làm
Hình 2.1: Thời gian thường được sử dụng và nên được sử dụng như thế nào.
Theo Ray Panko (nguồn: tài liệu (1) trang 209) đã rút ra các bài học giá trị khi nghiên cứu
các cấp quản trị sử dụng thời gian như sau:
- 50% thời gian được sử dụng trong các cuộc họp đối mặt (đọc vào máy và làm việc với
thư ký).
- 6% thời gian được sử dụng để gọi điện thọai.
- 20% thời gian được sử dụng để đọc và viết.
- 24% thời gian còn lại được sử dụng để phân tích, lên lịch thời biểu, và làm các công việc
hành chánh văn phòng, các việc khác.
Để thực hiện công việc hàng ngày một cách có hiệu quả, nhà quản trị cũng như thư ký cần
thiết kế lịch thời biểu công tác. Trước khi thiết kế lịch, nên lưu ý đến hai điểm sau đây:
- Lịch thời biểu công tác một khi đã được thiết kế cần phải tuân theo một cách
chặt chẽ.
- Lịch thời biểu công tác nên là các họat động thường nhật. [tài liệu 2]
18
7:00-7:15 Giám đốc Thư ký
Đánh giá mục tiêu và đề ra mục tiêu mới, làm kế họach trong ngày.
7:15-7:45 Làm việc với phòng Kế họach. Nhận công văn đến và phân
lọai.
7:45-9:00 Xem công văn đến, xem bản dự thảo họp đồng Sọan thảo văn bản đôn đốc các
để chuẩn bị ký với đối tác. đơn vị trong việc hòan thành
kế họach nước rút cuối năm.
9:00-30 Thông tin điện thọai.
9:30-11:00 Xuống xí nghiệp A. Công việc hành chánh văn
phòng.
11:00-13:00 Ăn trưa, nghỉ trưa.
13:00-14:00 Thư tín.
14:00-15:00 Thông tin điện thọai.
15:00-16:30 Tiếp 2 đòan khách đã đăng ký trước. Công việc hành chánh văn
phòng.
16:30-17:00 Đánh giá sự hòan thành công việc trong ngày, rút kinh nghiệm những việc còn
khiếm khuyết và sọan thảo danh sách các công việc cần phải làm cho ngày hôm
sau.
Hình 2.2: Lịch thời biểu công tác cho giám đốc và thư ký.
Nhà quản trị nên có một bảng danh sách các việc phải làm ngày hôm nay (things to do
today) kèm theo các ô kiểm tra xem đã thực hiện chưa.
19